Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Børne- og Uddannelsesudvalget den 6. februar 2019

Mødefakta

Dato: Onsdag den 6. februar 2019
Mødetidspunkt: Kl. 14:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Sara Benzon (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

Direktøren orienterede om KL’s årlige konference om udsatte børn og unge med temaet ”Skab trivsel i udsatte familier”, som finder sted tirsdag den 19. marts 2019 på Hotel Nyborg Strand. Invitation fra KL og foreløbigt program for konferencen blev omdelt.

Bilag

 1. Invitation og foreløbigt program vedr. KL-konference om udsatte børn og unge (pdf)

3. Godkendelse af tiltag til budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2019

Beslutningstema

Både i Hvidovre og på landsplan er der sket en stigning i gruppen af børn med diagnoser, herunder inden for autismespektrumforstyrrelser.

 

I Hvidovre har stigningen medført et forventet merforbrug på knap 12 mio. kr. på specialundervisningsrammen i 2019. Merforbruget skyldes bl.a., at der købes flere dagbehandlingspladser i andre kommuner eller hos private tilbud.

 

Der er på den baggrund behov for at iværksætte en række tiltag, der kan skabe balance i budgettet på specialområdet i 2019.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende tiltagene til budgetoverholdelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende tiltag til budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2019 og fremadrettet.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A

Undlod: Gruppe F, O, Cog Ø, idet stillingtagen afventer kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

 

Anbefales godkendt.

 

Henvendelse af 5. februar 2019 fra Hvidovre Lærerforening til Børne- og Uddannelsesudvalget indgik ved sagens behandling.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

Forventet merforbrug på udgifter i 2019 og fremadrettet

En økonomisk fremskrivning af Hvidovre Kommunes specialundervisningsområde viser, at det vil være nødvendigt at foretage væsentlige tiltag for at sikre en overholdelse af budgettet for specialundervisning i 2019.Fremskrivningen viser et forventet merforbrug på knap 12 mio. kr. i 2019, såfremt der ikke foretages yderligere ændringer af indsatser på specialundervisningsområdet.

 

Baggrund for merforbrug

Både i Hvidovre og på landsplan er der sket en stigning i gruppen af børn med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser (ASF) samt børn med andre psykiatriske diagnoser.

 

Forandringerne i målgruppen af børn med behov for specialundervisningstilbud, en ufleksibel tilbudsstruktur samt manglende styring af visitationsprocessen har betydet, at der de seneste år er sket en stigning i forbruget. Stigningen er blandt andet sket inden for køb af dagbehandlingspladser i andre kommuner eller hos private tilbud. Dette har medført et pres på rammen for specialundervisning.

 

Tiltag til budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2019 og fremadrettet

Der er fem overordnede tiltag, som kan sikre/bidrage til overholdelse af budgettet på området i 2019:

 

 1. Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces
 2. Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud
 3. Løbende kapacitetstilpasning
 4. Oprettelse af ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen
 5. Justeringer i inklusionsmodellen

 

Ad 1. Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces

Der skal sikres en tættere styring af området og en ensretning af indstilling til visitation. Samtidig skal der udvikles fleksible løsninger, der skal træde i stedet for visitation og bidrage til udviklingen af mindre indgribende indsatser.

 

Ad 2. Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud

Den økonomiske ramme for kommunens egne specialundervisningstilbud tilpasses, så den er i overensstemmelse med det samlede budget for området.

 

Ad 3. Løbende kapacitetstilpasning

Kapacitetstilpasningen skal fremadrettet foregå hurtigere og sikre større fleksibilitet i henhold til oprettelse/nedlæggelse af grupper samt sikre, at tildeling af midler svarer til det aktuelle børnetal. I dag er der kapacitetstilpasning én gang om året.

 

Ad 4. Oprettelse af ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen

Antallet af børn med autismespektrumforstyrrelser, der visiteres til dagbehandlingspladser uden for kommunen, skal reduceres. Dette skal ske ved at oprette en ekstra gruppe i E-klasserne på Gungehusskolen.

 

Ad. 5. Justeringer i inklusionsmodellen

Inklusionsøkonomiens incitamentsbeløb/medfinansiering på ca. 130.000 kr. årligt pr. ekskluderet elev foreslås udmøntet pr. den 1. i måneden efter eksklusion og ikke som nu én gang årligt med udgangspunkt i antallet af ekskluderede elever pr. 5/9 året før. Herved styrkes både den økonomiske effekt og synligheden af incitamentsbeløbet. Det foreslås herudover, at såfremt en elev hjemtages til almenskolen fra specialundervisningstilbud i løbet af året, tilbageføres den forholdsmæssige andel af inklusionsmidlerne til den betalende skole.

 

Foruden ovenstående tiltag udarbejdes der i foråret 2019 en strategi for specialundervisningsområdet, der skal omhandle hele 0-18 års området. Strategien skal sætte rammen for den fremadrettede udvikling af specialområdet.

Politiske beslutninger og aftaler

25. september 2012, punkt 9: Kommunalbestyrelsen godkendte Kvalitetsløftet i Hvidovre Kommunes folkeskoler. Et af de tre mål var en inklusionsprocent på 98%.

 

29. april 2014, punkt 3: Kommunalbestyrelsen godkendte en ændring af målsætningen til ”at niveauet for inklusionsgraden i Hvidovre ikke som mål overstiger den af regeringen fastsatte grænse på 96%, men at graden af inklusion i stedet baserer sig på, at samtlige børn i Hvidovre Kommune skal befinde sig i det skoletilbud, der bedst imødekommer barnets situation og tarv.”

 

11. marts 2014, punkt 18: Børne- og Undervisningsudvalget godkendte rammerne for inklusionsindsatsen i Hvidovre Kommune.

 

2. juni 2016, punkt 4: Børne- og Undervisningsudvalget blev orienteret om evalueringen af tildelingsmodellen.

 

24. oktober 2017, punkt 10: Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til ny budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet (Model 2) med virkning pr. 1. januar 2018.

 

20. juni 2017, punkt 9: Kommunalbestyrelsen godkendte, at et forventet merforbrug på specialundervisningsområdet kompenseres inden for almenskoleområdet i 2017 og 2018 ved først og fremmest at indhente de fornødne besparelser på Center for Skole og Uddannelses centrale skolekonti, hvor der i både 2017 og 2018 vil kunne spares op til 1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

På specialundervisningsområdet kan der forventes merudgifter på knap 12 mio. kr. i 2019. Administrationen foreslår følgende indsatser for at nedbringe dette.

 

Tiltag

Beskrivelse

Forventet udgiftsreduktion

Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces

Tiltag, som vil bidrage til budgetoverholdelse på lang sigt, men som kan forventes at have effekt i 2019

0,50

Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud

Tiltag der kan forventes at have effekt i 2019

3,81

Oprettelse af ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen

Tiltag, som vil bidrage til budgetoverholdelse på lang sigt, men som kan forventes at have effekt i 2019

Forudsættes udgiftsneutralt i 2019

Justeringer i inklusionsmodellen

Tiltag der kan forventes at have effekt i 2019

0,65

Antallet af elever i segregeret undervisning pr. 5/9-18 er lavere end forudsat

Færre udlagte inklusionsmidler i 2019 end forudsat

3,00

Prioritering af bl.a. uddannelsesindsatser - særskilt i 2019

Færre ledere på Master/Diplom, uddannelse af spydspidser, it i undervisningen.
Der afholdes ikke forældretil-fredshedsundersøgelse i 2019

3,00

I alt

 

10,96

 

Det er administrationens vurdering, at budgettet på specialundervisningsområdet, med ovenstående tiltag, stort set kan overholdes. I lighed med tidligere følges udviklingen på områdets økonomi månedligt.

Retsgrundlag

Sagen tager afsæt i følgende lovgivning:

 

 • Folkeskolelovens § 3, stk. 2, og § 20, stk. 2 og stk. 5 (lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017 med senere ændringer)
 • Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3 (lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018 med senere ændringer)
 • Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014)
 • Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder (bekendtgørelse nr. 702 af 23. juni 2014).

Høring

Denne sag omhandler primært en tilpasning af budgettet på specialundervisningsområdet.

 

Efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om bevillinger til skolevæsenet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler. Der er ikke krav om, at der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne, inden disse beslutninger træffes.

 

Efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, træffer kommunalbestyrelsen også beslutning om skolestrukturen, herunder om specialundervisning. Der er i dette tilfælde krav om, at der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne på de berørte skoler, inden der træffes beslutning. 

 

Da en afgrænset del af sagen omhandler skolestrukturen - i form af oprettelse af en ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen – har administrationen anmodet skolebestyrelsen på Gungehusskolen om at afgive en udtalelse omkring dette forhold. Udtalelsen vil foreligge ved Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af sagen.

 

Sagen er i øvrigt sendt til Handicaprådet, som skal høres over alle initiativer af betydning for mennesker med handicap, jf. § 37 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018 med senere ændringer).

 

De indkomne høringssvar fra henholdsvis skolebestyrelsen på Gungehusskolen og Handicaprådet vil blive ledsaget af administrationens eventuelle bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

En besparelse i Hvidovre Kommunes egne specialtilbud på i alt 3,81 mio. kr. svarer til

 

 • 6,8 fuldtidsstillinger, såfremt der udelukkende regnes med speciallærerlønninger (gnsn.løn 2019 = 560.600 kr.) eller
 • 9 fuldtidsstillinger, såfremt der udelukkende regnes med pædagoglønninger (gnsn.løn 2019 = 423.000 kr.).

 

Besparelsen svarer således til 7,7 fuldtidsstillinger, hvis der regnes med en vægtet gennemsnitsløn på 491.800 kr.

Bilag

 1. Handicaprådets høringssvar om budgetoverholdelse specialundervisning (pdf)
 2. Administrationens bemærkninger til høringssvaret fra Handicaprådet (pdf)
 3. Høringssvar fra Gungehusskolens skolebestyrelse (pdf)
 4. Administrationens bemærkninger til høringssvaret fra Gungehusskolens skolebestyrelse (pdf)
 5. Henvendelse af 05.02.2019 fra Hvidovre Lærerforening til Børne- og Uddannelsesudvalget (pdf)

4. Godkendelse af at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af kommunens afgørelsesbreve til borgerne

Beslutningstema

En borger har stillet spørgsmål til kommunalbestyrelsen i spørgetiden:

 • om muligheden for at indsætte borgerrådgiverens kontaktoplysning i kommunens afgørelser,
 • om kommunen er én blandt 15 kommuner, der - ifølge en artikel i Information - har et så dårligt arbejdsmiljø, at det går ud over sagerne, og
 • hvordan kommunalbestyrelsen vil sikre, at lovbestemte svarfrister overholdes.

 

Spørgsmålene blev udvalgshenvist til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, men sagen fremlægges i samtlige fagudvalg med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da spørgsmålene overordnet set angår alle sagsområder.

 

Administrationen kan ikke anbefale, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne. Det er efter administrationens opfattelse mere relevant fortsat at udbrede kendskabet til borgerrådgiveren blandt kommunens borgere gennem en løbende kommunikationsindsats.

 

Administrationen har fra Information fået oplyst, at Hvidovre Kommune ikke er blandt de 15 nævnte kommuner i artiklen.

 

Administrationen anser det i øvrigt for en ledelsesmæssig opgave at sikre, at svarfrister er kendte og overholdes af relevante medarbejdere.

 

Kommunalbestyrelsen skal herefter alene godkende, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Bygge- og Planudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A

 

Imod: Gruppe V og Liste H. Med bemærkning om, at vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion med henblik på at få en fair sagsbehandling.

 

Undlader at stemme: Gruppe O

 

Grundet stemmeligheden foreligger der ikke nogen anbefaling fra Bygge- og Planudvalget overfor Økonomi- og Kommunalbestyrelsen i denne sag.

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Gruppe A følger indstillingen.

Gruppe F er imod.

Gruppe O afventer stillingtagen i Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2019

For stemte: Gruppe A

Imod stemte: Gruppe F og Gruppe V

Undlader at stemme: Gruppe O

 

Bemærkning fra Gruppe V:

Vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion, med henblik på at få en fair sagsbehandling.

Gruppe F tilslutter sig bemærkningen.

 

Grundet stemmeligheden foreligger der ikke nogen anbefaling fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i denne sag.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe F.

Undlod: Gruppe O,C og Ø, idet stillingtagen afventer kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

Anbefales godkendt.

 

For: Gruppe A og C

 

Imod: Gruppe F og Liste H. Med bemærkning om, at vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion med henblik på at få en fair sagsbehandling.

 

Undlader at stemme: Gruppe O og V.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A og Liste H
Imod: Gruppe F
Undlod at stemme: Gruppe C og O, idet stillingtagen afventes til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018 mødte en borger frem og stillede en række spørgsmål til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen tilkendegav, at borgerens henvendelse ville blive udvalgshenvist, og dette er baggrunden for, at direktionen fremlægger denne sag for samtlige fagudvalg.

 

Borgerens motivation for at møde frem i spørgetiden og de deraf følgende spørgsmål til kommunalbestyrelsen fremgår af vedlagte bilag ”Forslag indleveret af borger i spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018” som blev indleveret til borgmesteren som afrunding på borgerens mundtlige indlæg.

 

Spørgsmålene lyder i en forkortet form:

 

 1. ”Vil kommunalbestyrelsens medlemmer stille sig positivt til at borgerrådgiverens kontaktoplysninger blev fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne?”

 

 1. ”Hvordan vil kommunalbestyrelsen sikre, at det undersøges, om Hvidovre Kommune er én af de 15 kommuner omtalt i artiklen fra information?”

 

 1. ”Hvordan vil kommunalbestyrelsesmedlemmerne sikre sig, at det undersøges, at lovbestemte svarfrister (inklusive dem bestemt af jer som kommunalbestyrelse) bliver informeret om til relevante medarbejdere med borgerkontakt, og overholdt og sagsbehandlingstider kommer væsentlig ned i forhold til hvad jeg selv har oplevet som græsrodsaktivist og hørt om i avisomtaler?”

 

Ad 1)

Det er administrationens vurdering, at det kan være i strid med forvaltningslovens regler om såvel vejledning som klagevejledning, hvis generel vejledning om borgerrådgiverfunktionen sammenblandes med konkret klagevejledning om rette klageinstans i afgørelsessager.

 

Udover disse juridiske betænkeligheder, så finder administrationen i øvrigt ikke, at det er relevant at oplyse om borgerrådgiverfunktionen, når kommunen giver klagevejledning i afgørelsessager.

 

Klagevejledningen i afgørelsessager har til formål at oplyse borgerne om, hvordan der kan klages over selve afgørelsen, hvor der typisk er en lovfæstet klageinstans.

 

At indskrive borgerrådgiveren i den sammenhæng er efter administrationens opfattelse meningsforstyrrende, da borgerrådgiveren ikke kan træffe afgørelser eller ændre afgørelser. 

 

Borgerrådgiverens kompetenceafgrænsning i denne henseende følger både af kommunestyrelseslovens regler og den lokalt fastsatte vedtægt for funktionen som kommunalbestyrelsen har vedtaget indenfor rammerne af kommunestyrelsesloven.

 

Det er efter administrationens opfattelse mere relevant fortsat at udbrede kendskabet til borgerrådgiveren blandt kommunens borgere gennem en løbende kommunikationsindsats.

 

Der kan med fordel tages stilling til behovet for en eventuelt forøget kommunikationsindsats, når fordelingsnøglen mellem Ishøj Kommune og Hvidovre Kommune skal evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

 

Det påhviler i øvrigt ledelsen at sikre, at relevante medarbejdere kender funktionen og kan henvise dertil, hvis borgere undervejs i et sagsforløb giver udtryk for, at de vil klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden eller betjeningen.

 

Henvisning vil typisk være aktuel, hvis borgeren oplever, at dialogen med administrationen er kørt af sporet, gået i stå eller endt i en hårdknude.

 

Administrationen har indhentet borgerrådgiverens bemærkninger til spørgsmålet vedrørende kontaktoplysninger til borgerrådgiveren som en fast del af afgørelsesbreve. Borgerrådgiverens bemærkninger fremgår nedenfor under afsnittet ”Høring”.

 

Det bemærkes, at administrationen ikke er bekendt med eksempler fra andre kommuner – ud over det eksempel fra Ishøj Kommune, som borgerrådgiveren nævner – på, at man fast indskriver borgerrådgiveren, når kommunerne giver klagevejledning i afgørelsessager.

 

Det kan ikke udelukkes, at en sådan ordning er indført helt eller delvist i enkelte kommuner.

 

Det er til gengæld almindeligt, at borgerrådgivere hjælper borgere med at forstå en afgørelse, giver vejledning i forbindelse med borgeres ønske om at klage over en afgørelse, og også kan tilbyde at hjælpe udsatte borgere med eventuelt at formulere klagen over en afgørelse.

 

Ad 2)

Information v/journalist Laura Friis Wang har på telefonisk forespørgsel fra administrationen den 28. november 2018 har oplyst, at Hvidovre Kommune ikke er blandt de 15 kommuner, som der er henvist til i den omtalte artikel.

 

Ad 3)

Administrationen anser det for en ledelsesmæssig opgave at sikre, dels at relevante medarbejdere med borgerkontakt er bekendt med de svarfrister, som gælder indenfor deres respektive sagsområder, dels at medarbejderne i praksis er i stand til at overholde disse.

 

Det er også en ledelsesmæssig opgave at sikre, at medarbejdere i fornødent omfang kan vejlede om, hvortil der kan rettes henvendelse, når det angår spørgsmål om svarfrister indenfor kommunens øvrige sagsområder - det vil sige, at medarbejderne i almindelighed skal være i stand til enten at henvise eller videresende sådanne henvendelser til relevante center.

 

Administrationen er meget optaget af, at svarfrister overholdes, og ledelsen følger løbende op.

Politiske beslutninger og aftaler

Borgerrådgiverfunktionens kompetenceafgrænsning er reguleret lokalt i ”Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018” vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. november 2017 (punkt 23) og 19. december 2017 (punkt 3) og ”Vedtægt for Hvidovre Kommunes Borgerrådgiver” vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2014 (punkt 3).

 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. april 2018, punkt 7, taget status for den delte borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune til efterretning og godkendt, at fordelingsnøglen evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 65 e, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018, hvorefter en borgerrådgiverfunktion kun kan varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Der er således ikke hjemmel til, at en borgerrådgiver kan træffe afgørelser eller ændre afgørelser. Samme kompetenceafgrænsning følger af § 19, stk. 2, i kommunens styrelsesvedtægt og § 5 i vedtægten for kommunens borgerrådgiver.

 

Desuden forvaltningslovens § 7 omhandlende vejledningspligten samt pligten til at videresende henvendelser til rette myndighed og samme lovs §§ 25-26 omhandlede klagevejledning (jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag, men administrationen har indhentet borgerrådgiverens bemærkninger til det første spørgsmål vedrørende kontaktoplysninger til borgerrådgiveren som en fast del af afgørelsesbreve. Borgerrådgiveren har givet følgende bemærkninger:

 

”Det fremgår af vedtægten for borgerrådgiverfunktionen, at borgerrådgiverens opgaver bl.a. består i at hjælpe borgere med at forstå en afgørelse samt at give vejledning i forbindelse med klager og hjælpe med at formulere klagen hvis der er behov for det.

 

Det er derfor borgerrådgiverens opfattelse, at det kan være en god borgerservice, at orientere om borgerrådgiverfunktionen i klagevejledninger.

 

I forbindelse med orienteringen kan det tydeliggøres, at borgerrådgiveren kan bistå med at forstå afgørelsen og vejlede i klageprocessen, men at borgerrådgiveren ikke kan træffe afgørelse i sagen eller ændre afgørelser.

 

Borgerrådgiveren gør opmærksom på, at en orientering om borgerrådgiverfunktionen i afgørelsesbreve vil betyde en øget synlighed af funktionen. Den øgede synlighed kan medføre et øget ressourcetræk, hvis omfang ikke kan forudsiges. Funktionen er ikke pt gearet til et øget ressourcetræk.

 

Borgerrådgiveren er ansat i en delt borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune. Borgerrådgiveren kan oplyse, at en afdeling indenfor velfærdsområdet i Ishøj Kommune af egen drift har valgt at orientere om borgerrådgiverfunktionen i deres klagevejledning. Dette har ikke medført et væsentligt ændret henvendelsesmønster.”

Bilag

 1. Forslag indleveret af borger i spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018.pdf (pdf)

5. Godkendelse af bevilling af satspuljemidler til turboforløb på Gungehusskolen

Beslutningstema

Administrationen har ansøgt om midler fra Satspuljeaftalen for 2016-2019. Midlerne skal bruges til et turboforløb for 10-14 ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse på Gungehusskolen.

 

Hvidovre Kommune har fået bevilliget 59.654 kr. til forløbet. Bevillingen er givet under forudsætning af en egenfinansiering på 15.000 kr., der dækkes inden for egen ramme.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende en indtægts- og udgiftsbevilling til forløbet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende en bevilling på 59.654 kr. til et turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever på Gungehusskolen finansieret af satspuljemidler under Undervisningsministeriet.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Gungehusskolen deltager i skoleåret 2018/19 på andet år i Undervisningsministeriets forsøg ”Pulje til løft af de fagligt svageste elever”. Arbejdet sker i tæt sparring med læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet.

 

I forbindelse med arbejdet med at løfte de fagligt svageste elever, har Gungehusskolen ønsket at supplere indsatsen med et turboforløb for 10-14 ikke-uddannelsesparate elever på 8. klassetrin.

 

Gungehusskolen har derfor søgt om deltagelse i turboforløbet ”Dit liv, din læring” og har fået bevilliget 60.000 kr. til at dække 80% af udgifterne. De sidste 20% er egenfinansiering, der dækkes af Center for Skole og Uddannelse.

 

Om turboforløbet

Turboforløbet gennemføres på skolen i perioden januar 2019 til medio 2019. Det består af et 2-ugers forløb, hvor der arbejdes med elevernes personlige og sociale kompetencer, bl.a. selvværd og motivation, med fokus på den fagfaglige undervisning i dansk og matematik. Efter turboforløbet deltager eleverne i et 8-ugers mentorforløb.

 

Turboforløbet er en del af et større satspuljeprojekt, der skal vise, hvordan forskellige intensive læringsforløb styrker elevernes læring, udvikling og uddannelsesparathed. Projektet skal samtidig vise, om forløbene medvirker til langvarige, positive effekter for den enkelte elev.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der gives indtægts- og udgiftsbevilling på 59.654 kr. i 2019, svarende til det maksimale tilskudsbeløb fra satspuljen.

 

Bevillingen forudsætter, at Hvidovre Kommune medfinansierer 20% af projektet, svarende til 14.914 kr. Denne udgift afholdes inden for Center for Skole og Uddannelses samlede ramme.

Retsgrundlag

Satspuljemidlerne bevilges i henhold til bestemmelserne i Puljebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 22 af 11. januar 2018).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bevillingsbrev (pdf)

6. Godkendelse af forlængelse af aftale om konfirmationsforberedelse

Beslutningstema

Den kommunale aftale om konfirmationsforberedelse skal enten forlænges eller genforhandles, da den udløber efter skoleåret 2018/19.

 

Skoler, skolebestyrelser og præster bakker bredt op om, at aftalen forlænges til og med skoleåret 2019/20.

 

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund godkende en forlængelse af aftalen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at aftalen om konfirmationsforberedelse forlænges til og med skoleåret 2019/20.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A, F, O og C.

Undlod: Gruppe Ø.

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Regeringen har i september 2018 præsenteret et nyt udspil på folkeskoleområdet. Udspillet lægger op til, at skoler og præster fremover skal have mulighed for at benytte timerne til den understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse (op til to lektioner ugentligt).

 

Regeringens udspil er interessant, da det giver skolerne mulighed for en mere fleksibel placering af konfirmationsforberedelsen inden for den normale skoletid. Derudover bliver det også muligt at tilrettelægge skoledagen på 8. klassetrin, så den ikke forlænges yderligere på grund af konfirmationsforberedelsen.

 

Der er på nuværende tidspunkt alene tale om et udspil, og der er ikke sat dato på den politiske behandling i Folketinget.

 

Forlængelse af den nuværende aftale om konfirmationsforberedelse

Da den kommunale aftale om konfirmationsforberedelse snart udløber og enten skal fornyes eller forlænges, anbefaler administrationen, at aftalen forlænges med ét år.

 

Formålet med at forlænge aftalen er, at en ny kommunal aftale først forhandles og vedtages, når Folketinget har taget stilling til, om der skal være mulighed for at omveksle timerne til understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse. På den måde sikres det, at der bliver mulighed for at lade timerne til understøttende undervisning indgå i en ny kommunal aftale for de kommende år. 

 

Administrationen foreslår således, at aftalen forlænges til og med skoleåret 2019/20, og at forhandlingerne om en ny aftale indledes i efteråret 2019.

 

Skoleledere, præster og skolebestyrelser bakker alle op om at forlænge den nuværende aftale.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. februar 2016, punkt 13, den nuværende aftale om konfirmationsforberedelse.

 

Det fremgår af aftalen, at konfirmationsforberedelse finder sted på 8. klassetrin, og at forberedelsen som udgangspunkt gives på hverdage fra kl. 14.15 til kl. 16.00.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I henhold til folkeskolelovens § 53 (lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017 med senere ændringer) fastsættes tiden til konfirmationsforberedelse ved forhandling mellem kommunalbestyrelsen og præsterne i kommunen. Af samme bestemmelse fremgår det, at der skal tages højde for konfirmationsforberedelsen i skolernes planlægning.

 

Rammeforsøg med fravigelse af folkeskolelovens § 14 b

Undervisningsministeriet har siden skoleåret 2015/16 gennemført et rammeforsøg, hvor udvalgte skoler i 67 kommuner har fået frihed til at lægge konfirmationsforberedelsen for 7. eller 8. klasseelever i to af de ugentlige timer til den understøttende undervisning. 

 

De deltagende skoler gennemfører forsøget med fravigelse af folkeskolelovens § 14 b om undervisningstidens samlede varighed. Forsøget varer til og med skoleåret 2018/19.

 

En evaluering af forsøget viser, at både elever, skoler og præster er tilfredse med ordningen. I regeringens folkeskoleudspil lægges der derfor op til at gøre ordningen permanent.

Høring

Skolebestyrelserne er blevet hørt i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5 (om undervisningens ordning) samt folkeskolelovens § 44, stk. 10 (skolebestyrelsens ret til at udtale sig).

 

De indkomne høringssvar er vedlagt sammen med en udtalelse fra provsten i Rødovre-Hvidovre provsti.

 

Kun bestyrelsen på Avedøre Skole har bemærkninger til andet end selve forlængelsen af aftalen. Administrationen kan oplyse, at bemærkningen om at placere konfirmationsforberedelsen på 7. klassetrin vil blive drøftet med præsterne, når aftalen skal genforhandles. Hvad angår den tidsmæssige placering af forberedelsen i skoletiden, kan dette drøftes med skolens ledelse i forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår. 

 

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til de indkomne høringssvar.

Bilag

 1. Aftale om konfirmationsforberedelse 2016 - 2019 (pdf)
 2. Udtalelser vedrørende forlængelse af aftale (pdf)

7. Orientering om midtvejsevaluering af kompetenceudviklingsforløbet "Sammen om Barnet"

Beslutningstema

Administrationen har udviklet et kompetenceudviklingsforløb kaldet ”Sammen om Barnet”, som har til formål at styrke samarbejdet og kommunikationen mellem dagtilbud og forældre med henblik på at understøtte børnenes udvikling og trivsel.

 

Minimum 75 pct. af alle pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejere i Hvidovre Kommune deltager fra 2016 til 2021 i ”Sammen om Barnet”. Projektet er således halvvejs i sit forløb.

 

Med denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om midtvejsevalueringen af ”Sammen om Barnet” med henblik på, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at tage orienteringen om midtvejsevalueringen af ”Sammen om Barnet” til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte den 13. april 2015, pkt. 5 deltagelsen i partnerskabsprojektet Lige Muligheder. Som en del af dette projekt har administrationen haft særligt fokus på den tidlige og opsporende indsats, og herunder fokus på at inddrage forældrene som aktive samarbejdspartnere og en vigtig ressource i forhold til barnet.

 

Med udgangspunkt i ovenstående har administrationen udviklet et kompetenceudviklingsforløb kaldet ”Sammen om Barnet”, som netop har til formål at styrke samarbejdet og kommunikationen mellem dagtilbud og forældre med henblik på at understøtte børnenes udvikling og trivsel.

 

Via kompetenceudviklingsforløbet er målet, at deltagerne opnår kompetencer inden for observation og refleksion af børns adfærd, forældresamarbejde og konflikthåndtering.

  

Minimum 75 pct. af alle pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejere i Hvidovre Kommune deltager fra 2016 til 2021 i ”Sammen om Barnet”. Kompetenceudviklingsforløbet er struktureret således, at to sideløbende hold modtager undervisning ad gangen, og der er frem til nu afsluttet tre kompetenceudviklingsforløb. I alt har ca. 265 ansatte deltaget i uddannelsen, og det fjerde forløb forventes afsluttet i januar 2019.

 

På baggrund heraf har administrationen udarbejdet en midtvejsevaluering (se bilag 1), der bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagere af forløbet, kvalitative interviews med ansatte i tilfældigt udvalgte dagtilbud og data fra forældretilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet fra 2018.

 

Evalueringens resultater

Midtvejsevalueringen viser, at Hvidovre Kommunes kompetenceudviklingsforløb ”Sammen om Barnet” virker efter hensigten. Både medarbejdere og ledere vurderer, at der er et højt udbytte af kompetenceudviklingsforløbet, samt at de opnåede kompetencer omsættes til kvalitet i forældresamarbejdet. Desuden er udbyttet steget efterhånden som forløbet er skredet frem fra 2017 til 2018 (se diagram 1).

 

Diagram 1 viser udviklingen i udbyttet fra hold 1 og 2, der blev færdige i 2017 til hold 5 og 6, der blev færdige i 2018.

 

 

På baggrund af forældretilfredshedsundersøgelsen udtrykker forældrene generelt høj tilfredshed med samarbejdet med dagtilbuddet, og forældretilfredsheden er steget siden 2015.

 

Evalueringen viser, at ”Sammen om Barnet” indfrier de forventede resultater i forhold til:

 

 • Pædagogiske kompetencer: De deltagere, som foreløbigt har været igennem kompetenceudviklingsforløbet, har fået opkvalificeret deres evne til at observere reflektere og beskrive børns ageren og pædagogiske behov

 

 • Forældresamarbejde: De deltagere, som foreløbigt har været igennem kompetenceudviklingsforløbet, har fået opkvalificeret deres forudsætninger for at inddrage forældre i et velfungerende samarbejde

 

 • Konflikthåndtering: De deltagere, som foreløbigt har været igennem kompetenceudviklingsforløbet, har fået opkvalificeret deres forudsætninger for at håndtere udfordrende og potentielt konfliktfyldte relationer til børn og forældre i dagligdagen

Anbefalinger i forhold til at sikre en god implementering

Følgende områder blev udpeget under administrationens interviews med medarbejdere og ledere som opmærksomhedspunkter i forhold til at kunne sikre en god implementering af de tillærte kompetencer i praksis:

 

 • At ledelsen deltager i undervisningen, så der skabes en fælles forståelse som afsæt for praksis

 

 • At ledelsen gør sig overvejelser om, hvordan man sikrer den mest optimale sammensætning af deltagere på uddannelsen (fx stuevis så viden kan deles i hverdagen vs. spredning ift. vidensdeling over hele institutionen)

 

 • At finde et fælles sprog (ift. forskellige hold og forskellige perioder for deltagelse)

 

 • At sætte tid af til fælles refleksion i institutionen

 

 • At have fokus på at arbejde med udviklingen af en konstruktiv feedback-kultur

 

 • At lave en kommunikationsstrategi i institutionen, som medtager metoder fra ”Sammen om Barnet”

 

 • At have løbende sparring mellem medarbejdere og ledelse, så de tillærte kompetencer bliver en kulturforandring

 

 • At have fokus på, at en medarbejdergruppe er forskellig og derfor også opfanger forskelligt

 

 • At lave opsamling for nye medarbejdere

 

Ovenstående punkter vil administrationen fremadrettet have fokus på i implementeringen af kompetenceudviklingsforløbet frem til 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2015, pkt. 5 Hvidovre Kommunes deltagelse i partnerskabsprojektet Lige Muligheder, der har særlig fokus på at udvikle den tidligt forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge.

 

Børne- og Undervisningsudvalget blev den 2. juni 2016, pkt. 8 orienteret om to nye forebyggende initiativer i forbindelse med projekt Lige Muligheder: Tidlig opsporende indsats og opkvalificering af medarbejdere i forhold til forældresamarbejde. Børne- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte den 9. marts 2017, pkt. 3 forslag til ”For Fremtiden - kvalitetsstrategi for 0-6 årsområdet 2017-2020”, hvori forældresamarbejde indgår som fokusområde, og kompetenceudviklingsforløbet ”Sammen om Barnet” indgår som aktivitet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I medfør af Dagtilbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 1214 af 11. oktober 2018) skal dagtilbud i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst jf. lovens § 7 stk. 2.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bilag 1. Midtvejsevaluering af kompetenceudviklingsforløbet "Sammen om Barnet" (pdf)

8. Godkendelse af handleplan for læsesvage og ordblinde elever i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Undervisningsministeriet har udarbejdet to nye tests i relation til ordblindhed. Den ene bruges til risikoafdækning i 0. og 1. klasse. Den anden bruges til diagnosticering af ordblindhed fra 3. klasse og opefter. Begge test stilles vedlagsfrit til rådighed for skolerne.

 

Administrationen har udarbejdet en overordnet handleplan for læsesvage og ordblinde elever, der bl.a. tager højde for de nye nationale tiltag på området. Formålet med handleplanen er at sikre en tidlig og mere ensartet afdækning og undervisning af læsesvage og ordblinde elever i Hvidovre Kommune.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende ”Handleplan for læsesvage og ordblinde elever i Hvidovre Kommune”.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget 

 

 1. at godkende ”Handleplan for læsesvage og ordblinde elever i Hvidovre Kommune”.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

”Handleplan for læsesvage og ordblinde elever i Hvidovre Kommune” har til formål at sikre en tidlig og ensartet afdækning og undervisning af læsesvage og ordblinde elever i Hvidovre Kommunes skoler. Handleplanen skal danne den overordnede ramme for de lokale og mere konkrete handleplaner på den enkelte skole.

 

Den overordnede handleplan er opdelt i fem afsnit, der omhandler

 

•         Læsevanskeligheder og ordblindhed

•         Afdækning af læsevanskeligheder og ordblindhed

•         Tidlig indsats

•         Undervisning af læsesvage og ordblinde elever

•         Linksamling til love og bekendtgørelser samt nyttig viden, undervisningsforslag og materialer

 

Indholdet i den overordnede handleplan skal ses i forhold til de udfordringer, læsevanskeligheder giver nogle børn i den danske grundskole, hvor cirka 50.000 børn har store læse/stave-vanskeligheder. Heraf udgør ordblinde langt den største gruppe. Ordblindhed giver eleverne store problemer med at læse, stave og skrive, og ordblindhed regnes derfor for den mest udbredte barriere for en elevs læring.

 

For at understøtte læsesvage og ordblinde elever bedst muligt, er det vigtigt, at de opspores så tidligt som muligt. Ved at skolerne benytter den ene nyudviklede test (Ordblinderisikotest i 0. og 1. klasse) findes de elever, der er i risiko for at få svært ved at lære at læse (afkodningsvanskeligheder). Derved kan der tidligt blive sat ind med hjælpemidler og tilrettelagte læringsforløb, der understøtter den enkeltes læseudvikling.

 

Nogle ordblinde elever er mestre i at kompensere for deres ordblindhed. I takt med at læsebehovetog dermed kompleksiteten øges, bliver det dog gradvist sværere for eleverne at kompensere. På trods af en tidlig målrettet opsporing, vil der derfor stadig være unge, der først sent i skoleforløbet får afdækket deres ordblindhed. Derfor er der behov for, at der kontinuerligt sættes fokus på ordblindhed, herunder også i udskolingen. Ved begrundet mistanke om ordblindhed benyttes den anden nyudviklede test (diagnosticering af ordblindhed fra 3. klasse og opefter).

 

Det er ofte en lettelse for eleverne at få at vide, at de er ordblinde, så de ikke længere skal bære rundt på et usynligt problem. Lige så vigtigt er det, at skolerne følger hurtigt op. Dels med særlige tilrettelagte forløb, hvor eleverne lærer at forstå og håndtere deres ordblindhed, dels ved at give eleverne de rette hjælpemidler og lære dem strategier til at deltage i den faglige undervisning.  

 

En elev er ikke kun ordblind i dansk. Ordblindhed har konsekvenser i alle fag. Derfor må alle lærere forholde sig hertil og have faglige strategier, der kan håndtere udfordringerne. Desuden må alle lærere og pædagoger i skolen kunne undervise i og hjælpe ordblinde elever med deres læse- og skriveteknologier i forbindelse med den daglige undervisning.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne og Uddannelsesudvalget blev på mødet den 8. februar 2018, punkt 3, mundtligt orienteret om, at Center for Skole og Uddannelse i samarbejde med Undervisningsministeriet har udarbejdet ”Handleplan for læsesvage og ordblinde elever”. Der blev ligeledes orienteret om, at centeret har understøttet udarbejdelse af lokale handleplaner på skolerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I henhold til folkeskolelovens § 3 b (lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017 med senere ændringer), skal elever i grundskolen med læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, tilbydes ordblindetest med henblik på at afdække læsevanskeligheder.

 

Af samme bestemmelse fremgår det, at forældre har retskrav på en ordblindetest af deres barn én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin.

Høring

Handicaprådet skal høres over alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap, jf. § 37 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018 med senere ændringer).

 

Administrationen anser ikke ordblindhed som et handicap, men det kan for nogle være en funktionsnedsættelse. Administrationen har derfor fundet det relevant at høre Handicaprådet over sagen for god ordens skyld.

Bilag

 1. Handleplan for læsesvage og ordblinde (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar om handleplan læsesvage og ordblinde (pdf)

9. Orientering om sprog- og læseresultater i dagtilbud og folkeskoler

Beslutningstema

På udvalgsmødet orienterer administrationen Børne- og Uddannelsesudvalget om sprog- og læseresultater i Hvidovre Kommunes dagtilbud og folkeskoler.

 

Orienteringen har til formål at tydeliggøre, hvordan der arbejdes med børns sproglige og læsemæssige udvikling i henholdsvis dagtilbud og folkeskoler.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 

 1. at tage orienteringen om sprog- og læseresultater til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier og Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På udvalgsmødet orienterer administrationen om

 

 • Sprogvurderingerne på 0. klassetrin for skoleåret 2018/19 og deres sammenhæng med de daginstitutioner, eleverne kommer fra
 • Læseprøveresultater fra 1., 3., 5. og 7. klasse fra skoleåret 2017/18
 • Tendenser for læsning i Hvidovre Kommunes skolevæsen.

 

Desuden orienteres om de indsatser og forskningsprojekter, som resultaterne har givet anledning til.

 

Arbejdet med sprog på daginstitutionsområdet

Forskning viser, at jo tidligere sprogindsats, desto større udbytte for barnet. Et godt sprog er et vigtigt fundament for videre læring. Derfor har dagtilbuddene stor opmærksomhed på at skabe et godt sprogmiljø. Dette sker bl.a. gennem fokus på at inddrage sproglig opmærksomhed i de daglige rutiner, leg og øvrige aktiviteter i dagtilbuddene, så børnenes sproglige udvikling understøttes hele dagen. Dagtilbuddene samarbejder med logopæderne fra PPR og modtager sparring og vejledning, når der er behov for en fokuseret og særlig indsats. 

 

Som supplement til sprogindsatsen i dagtilbuddene har Hvidovre Kommune et særligt tilbud kaldet ”Sproguglerne”. Sproguglerne er et intensivt sprogtilbud til børn med specifikke sprogvanskeligheder. En evaluering har vist, at en overvejende del af de visiterede børn profiterer af denne indsats, og det betyder, at de er bedre rustet til at starte i skole.

 

Lige nu anvendes TRAS (Tidlig Registrering af Sprogudvikling) som sprogvurderingsmateriale til de 3-årige børn. Sprogvurderingen foregår lige nu analogt, hvilket ikke er hensigtsmæssigt ift. systematik, opfølgning eller til at skabe et helhedsblik på sprogmiljøet i det enkelte dagtilbud og i kommunen.

 

I øjeblikket er Dagtilbudsafdelingen i gang med at afprøve et nyt sprogvurderingsredskab, Sprogvurdering 3-6, som kan anvendes til at vurdere børnenes sproglige kompetencer fra 3 år og til og med 0. klasse.

 

Sprogvurderingsredskabet er elektronisk og er en del af Rambølls ”Hjernen&Hjertet”, som også anvendes til at foretage registreringer i forbindelse med trivselsvurderingerne i TOPI (Tidlig Opsporing og Indsats). Det vil derfor være lettere at samle viden om barnet samt følge barnets udvikling sprogligt i et samlet system. Det vil samtidig medvirke til at skabe bedre sammenhæng i overgangen til skolen, og skole/SFO vil få brugbar viden om barnets sproglige kompetencer inden start.

 

Arbejdet med sprogvurderinger i 0. klasse

Sprogvurderingerne bruges både fremadrettet og bagudrettet. Fremadrettet bruges vurderingerne til at tilrettelægge undervisningen i 0. klasse i forhold til klassens resultater. Bagudrettet bruger institutionerne deres vurderingsresultater til at tilpasse deres sprogarbejde i institutionen.

 

Ved sprogvurderingerne i 0. klasse vurderes eleverne på tre områder, som i henhold til forskning afdækker elevernes forudsætninger for at kunne gå i gang med læseindlæringen (kendskab til bogstaver, kendskab til bogstavernes lyde samt et alderssvarende ordforråd).

 

Der arbejdes blandt andet fortsat med at få Rambølls sprogmodulsprogram til at kunne vise sammenhæng mellem elevvurdering og daginstitution.

 

Læseprøveresultater i 1., 3., 5. og 7. klasse fra skoleåret 2017/18

1. klasse: Ordlæseprøve. Her er der fremgang for de gode læsere. Resultaterne ligger et godt stykke over landsgennemsnittet fra 2017.

 

Ordlæseprøve

Landsgennemsnittet i %

Hvidovre Kommune i %

Sikre læsere

68

75

Usikre læsere

20

16

Ikke brugbar læsning

12

9

 

3. klasse: Sætningslæseprøve. På 3. årgang er der et lille fald i de sikre læsere. Resultaterne ligger her ca. som landsgennemsnittet fra 2017.

 

Sætningslæseprøve

Landsgennemsnittet i %

Hvidovre Kommune i %

Sikre læsere

39

39

Usikre læsere

46

47

Ikke brugbar læsning

15

13

 

5. klasse: Tekstlæseprøve. På 5. årgang er der et fald af sikre læsere og en stigning af svage læsere. Resultaterne ligger under landsgennemsnittet fra 2017.

 

Tekstlæseprøve

Landsgennemsnittet i %

Hvidovre Kommune i %

Sikre læsere

35

27

Usikre læsere

39

49

Ikke brugbar læsning

26

23

 

7. klasse: Tektsforståelsesprøve. Der er stor fremgang i sikre læsere. Resultaterne ligger nu tæt på landsgennemsnittet (2016).

 

Tekstforståelsesprøve

Landsgennemsnittet i %

Hvidovre Kommune i %

Sikre læsere

25

31

Usikre læsere

41

47

Ikke brugbar læsning

34

22

 

 

Politiske beslutninger og aftaler

Arbejdet med sprog og læsning tager udgangspunkt i ”Handleplan for læsning”, der blev vedtaget i det daværende Skoleudvalg den 8. november 2006, punkt 8.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der skal foretages sprogvurderinger i 0. klasse, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 186 af 5. marts 2018 (om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter i børnehaveklassen).

 

Der foretages nationale tests i dansk/læsning på 2., 4., 6. og 8. årgang, jf. § 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 742 af 14. juni 2017 (om obligatoriske test i folkeskolen).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Sprog- og læseresultater februar 2019 (pdf)

10. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

Charlotte H. Larsen (O) spurgte til en skolesag. Administrationen svarede på mødet.

 

Lisa Skov (C) spurgte til status på skolernes økonomi i forhold til overførte underskud. Administrationen oplyste, at der forventes fremlagt en overførselssag i foråret 2019.