Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Børne- og Uddannelsesudvalget den 14. januar 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 14. januar 2019
Mødetidspunkt: Kl. 14:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Sara Benzon (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Lisa Skov (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-01-2019

Godkendt med den ændring, at punktet ”Meddelelser” rettelig behandles som punkt 2.

 


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-01-2019

Direktøren orienterede om, at der er givet tilsagn om en bevilling på 750.000 kr. fra Realdania til ventilation på 3 af kommunens folkeskoler med henblik på forbedret indeklima. Der vil blive fremlagt en sag med henblik på godkendelse af bevillingen.

 

Direktøren orienterede om, at alle udvalgets medlemmersom udgangspunkt er tilmeldt KL´s Børn og Unge Topmøde 2019, medmindre administrationen hører andet.

 

Direktøren orienterede om et samarbejde mellem Ungekontakten og Frydenhøj Klub vedrørende et e-sportsprojekt for udsatte unge.

 

Administrationen orienterede i øvrigt om status på samarbejdet mellem Sporet og Porten vedrørende deres fælles indsats med Kickboxing til en gruppe unge.


3. Godkendelse af pejlemærker på Børne- og Familieområdet 2018-2021

Beslutningstema

Der er afholdt dialogmøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og lederne på Børne- og Familieområdet i Center for Børn og Familier efter den dialogbaserede styringsmodel.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget formulerede på baggrund af dialogen fire politiske pejlemærker.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende de politiske pejlemærker for Børne- og Familieområdet 2018-2021 i deres endelige form.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 

 1. atgodkende de politiske pejlemærker for Børne- og Familieområdet 2018-2021.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-01-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På baggrund af dialogmødet den 22. november 2018 med lederne på Børne- og Familieområdet i Center for Børn og Familier formulerede Børne- og Uddannelsesudvalgetfølgende pejlemærker:

 

 1. Vi arbejder med tidlig indsats og forebyggelse omkring hele familien

 

 1. Vi tænker nyt og udvikler lokale individuelle skræddersyede tilbud

 

 1. Vi vil styrke den tværfaglige vidensdeling - særligt ift. almenområdet

 

 1. Rette tilbud på rette sted - løbende udvikling af tilbudsviften

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 29. maj 2018, punkt 7, forslaget til let justeret dialogbaseret styringsmodel, samt forslaget til administrativ og politisk proces.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget tog på møde den 2. oktober 2018, punkt 5, oplæg fra centerchefen for Børn og Familier til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


4. Godkendelse af pejlemærker på Skole- og Uddannelsesområdet 2018-2021

Beslutningstema

Der er afholdt dialogmøder mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og lederne på Skole- og Uddannelsesområdet i Center for Skole og Uddannelse efter den dialogbaserede styringsmodel.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget formulerede på baggrund af dialogen fire politiske pejlemærker for almenområdet og tre politiske pejlemærker for specialområdet.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende de politiske pejlemærker for hele Skole- og Uddannelsesområdet 2018-2021 i deres endelige form.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 

 1. atgodkende de politiske pejlemærker for Skole- og Uddannelsesområdet 2018-2021.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-01-2019

Godkendt med bemærkning om, at pejlemærke 1 på specialområdet gives følgende ordlyd blandt de to nævnte muligheder: ”Vi har blik for alle børn og står sammen om at løfte dem”.

 

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På baggrund af dialogmødet den 22. november 2018 med lederne på almenområdet i Center for Skole og Uddannelse formulerede Børne- og Uddannelsesudvalgetfølgende pejlemærker:

 

 1. Vi arbejder med inkluderende fællesskaber for alle skolebørn

 

 1. Vi tænker nyt og udvikler forældresamarbejdet lokalt

 

 1. Vi vil fortsat sikre fokus på overgange

 

 1. Vi samarbejder bredt for at styrke de unges muligheder for at træffe de rette valg

 

På baggrund af dialogmødet den 29. november 2018 med lederne på specialområdet i Center for Skole og Uddannelse formulerede Børne- og Uddannelsesudvalgetfølgende pejlemærker:

 

 1. Vi har blik for alle børn og står sammen om at løfte dem eller alternativt: Vi har blik for det enkelte barn og står sammen om at løfte barnet

 

 1. Vi samarbejder tæt med forældrene for at støtte og udvikle det enkelte barn og fællesskabet

 

 1. Alle børn har ret til at opleve succes ifm. skolegang, uddannelse eller praktik.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 29. maj 2018, punkt 7, forslaget til let justeret dialogbaseret styringsmodel, samt forslaget til administrativ og politisk proces.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget tog på møde den 4. september 2018, punkt 3, oplæg fra centerchefen for Skole og Uddannelse til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag


5. Orientering om forældrebestyrelsernes beslutning om madordninger i daginstitutionerne

Beslutningstema

Orientering om forældrebestyrelsernes beslutning om den kommunale madordning i dagtilbuddene for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget:

 1. At tage orientering om forældrebestyrelsernes beslutninger om kommunal madordning i daginstitutionerne for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-01-2019

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I perioden fra sommerferien og frem til 7. december 2016, har alle forældrebestyrelser i daginstitutionerne truffet beslutning om, hvorvidt de i de kommende to kalenderår, ønsker at fravælge kommunens tilbud om madordning på 0-6 års området.

 

Madvalgets muligheder

Der er efterhånden etableret produktionskøkkener i næsten alle dagtilbud. I 2017 fik børnehusene Willer og Mælkebøtten etableret produktionskøkken og fik dermed mulighed for at tilbyde madordning til børnehavebørnene. I løbet af vinteren 2018/2019 etableres et nyt og større produktionskøkken i Immerkær. Det nye køkken vil have kapacitet til at lave mad til både vuggestue- og børnehavebørn.

 

I de fire ”rene” børnehaver og i Kernehuset, hvor køkkenet kun har kapacitet til at producere til vuggestuebørnene, tilbyder kommunen at maden (til børnehavebørn) leveres fra KommuneKøkkenet Hvidovre. Ingen af de nævnte institutioner har indtil nu valgt dette tilbud.

 

 

Resultat

Der er fortsat stor opbakning til Hvidovre Kommunes madordning, når maden produceres i dagtilbuddet. Samtlige forældrebestyrelser i dagtilbud med eget produktionskøkken har endnu engang sagt ja til madordningen.

 

Desuden har forældrebestyrelsen i Immerkær sagt ja til, at madordningen også skal omfatte børnehavebørn, når det nyt køkken står klart.

 

Der er fremover kun det kombinerede dagtilbud Kernehuset og de fire ”rene” børnehaver, som ikke har faciliteter til at producere mad til børnehavebørnene.

 

Kernehuset har besluttet at have madordning til vuggestuebørn, men ikke til børnehavebørn.

I de ”rene” børnehaver har forældrebestyrelserne valgt at takke nej til den kommunale madordning.

 

Ingen forældrebestyrelser har altså valgt en madordning som indebærer, at maden leveres fra KommuneKøkkenet Hvidovre.

Politiske beslutninger og aftaler

Rammerne for Hvidovre Kommunes madvalg er første gang besluttet i Social- og Sundhedsudvalget den 28. september 2010 og senere justeret i Kommunalbestyrelsen den 25. september 2012.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da madordningen er fuldt forældrefinansieret.

Retsgrundlag

Efter Dagtilbudslovens § 16 b stk. 5 skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst en gang årligt give forældrebestyrelserne mulighed for at fravælge kommunens tilbud om madordning.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Da ingen forældrebestyrelser har fravalgt madordningen, vil der i den kommende toårs periode ikke være behov for at opsige køkkenmedarbejdere på grund af dette. Derimod vil der være behov for at ansætte/opnormere personale til de to produktionskøkkener, der bygges i 2017.


6. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-01-2019

Sara Benzon (F) spurgte til status på privatskolen. Administrationen undersøger og vender tilbage.

Charlotte H. Larsen (O) spurgte til en høringsproces på Holmegårdsskolen. Administrationen svarede på mødet.