Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Børne- og Uddannelsesudvalget den 1. november 2018

Mødefakta

Dato: Torsdag den 1. november 2018
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Sara Benzon (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Lisa Skov (C)

Bemærkninger

Steen Ørskov deltog for Lisa Skov. Charlotte H. Larsen mødte kl. 19.13 under behandlingen af punkt 3.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-11-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-11-2018

Direktøren orienterede om invitation til KL’s Børn og Unge Topmøde i Aalborg Kongres og Kultur Center vedrørende ”Social mobilitet” som finder sted fra den 31. januar til den 1. februar 2019. Invitationen blev omdelt.

Bilag

 1. Program for KL's Børn og Unge Topmøde 2019 (pdf)

3. Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet 2019 - 2023

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen blev i juni 2018 præsenteret for forskellige forslag til, hvordan pladsmæssige udfordringer på Risbjergskolen og Præstemoseskolen kan håndteres. To forslag blev efterfølgende sendt i høring hos de respektive skolebestyrelser:

 

 • Råderet over lokaler på Sønderkærskolen
 • Ændring af grænsen for optag af elever fra andre distrikter og kommuner (grænsen for det frie skolevalg) på udvalgte årgange på Risbjergskolen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at høringssvarene fra skolerne tages til efterretning, idet kommunalbestyrelsens oprindelige beslutninger i sagen samtidig fastholdes, hvilket indebærer:

 

 1. at Risbjergskolen og Præstemoseskolen skal have mulighed for i nødvendigt omfang at benytte lokaler på Sønderkærskolen, til de større elever, fra skoleåret 2019/20 til 2022/23
 2. at der fastsættes en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever i Risbjergskolens nuværende 1. klasser i skoleårene 2018/19 og 2019/20
 3. at der fastsættes en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever i Risbjergskolens 0. klasser i skoleåret 2019/20

 

 1. at beslutningen om maksimal grænse for frit skolevalg evalueres i slutningen af skoleåret 2019/20 med henblik på, om der bør vedtages en gennemsnitlig grænse på 22 elever for hvert af de kommende 0. klassetrin frem til 2022/23.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2018

Sagen blev udsat med henblik på, at udvalget inden stillingtagen får lejlighed til at drøfte spørgsmålet om Sønderkærskolen med skolelederne samt en repræsentant fra hver af skolebestyrelsernepå henholdsvis Præstemoseskolen og Risbjergskolen.

 

Udvalget bad administrationen om at arrangere det pågældende møde, idet de pågældende inviteres til torsdag den 25. oktober 2018 i tidsrummet kl. 8-9.

 

Udvalget bad samtidig administrationen om – forud for dette møde og til brug for sagens oplysning i den videre politiske beslutningsproces – at udarbejde et notat om udgiften til pavilloner sammenlignet med udgiften forbundet med benyttelsen af Sønderkærskolen.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-11-2018

Ad 1.

Litra a:

På baggrund af høringssvarene, Risbjergskolens tilbagemelding om at kunne rumme egne elever i skolens nuværende fysiske rammer fremadrettet, samt den nuværende skoleprognose stillede gruppe A følgende ændringsforslag:

 

”At administrationen undersøger, hvorvidt det er muligt at tilbygge et tredje spor til Præstemoseskolen, så området nord for motorvejen og behovet for lokalekapacitet fremover belyses. Undersøgelsens resultat skal indgå i drøftelsen af den langsigtede struktur for kommunens folkeskoler.

 

I samarbejde med Præstemosens skoleledelse, bedes Administrationen om at udarbejde alternative løsningsmuligheder som eksempelvis distriktsændringer og optimering af de fysiske rammer, således at skolen kan rumme distriktets børn i de kommende år.”

 

Et flertal i udvalget bestående af gruppe A og F tilsluttede sig ændringsforslaget og anbefaler således dette godkendt i stedet for direktørens indstilling, mens et mindretal bestående af gruppe O, C, og Ø afventer stillingtagen til sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

 

Litra b og c:

Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har modtaget høringssvar fra bestyrelserne på Risbjergskolen, Præstemoseskolen og Gungehusskolen vedrørende råderet over lokaler på Sønderkærskolen frem til 2023.

 

Skolebestyrelsernes tilbagemeldinger og administrationens bemærkninger hertil er samlet i de vedlagte bilag ”Benyttelse af lokaler på Sønderkærskolen” samt ”Ændring af grænsen for det frie skolevalg på Risbjergskolen”.

 

Risbjergskolens og Præstemoseskolens brug af lokaler på Sønderkærskolen

Det fremgår af høringssvarene, at både Risbjergskolen og Præstemoseskolen ser udfordringer i at drive skole på to matrikler.

 

Administrationen anerkender disse udfordringer. Administrationens samlede vurdering er dog fortsat, at det vil være muligt midlertidigt at afhjælpe kapacitetsproblemer på de to skoler ved ibrugtagning af lokaler på Sønderkærskolen.

 

Administrationen vurderer endvidere, at Risbjergskolens skolebestyrelses forslag om at opsætte pavilloner vil være en væsentlig mere omkostningstung løsning end ibrugtagning af de eksisterende skolelokaler på Sønderkærskolen.

 

Såfremt den ene eller begge skoler er nødt til at benytte sig af lokaler på Sønderkærskolen, vil administrationen og den eller de pågældende skoler samarbejde om at håndtere de konkrete udfordringer.

 

Afprøvning af andre pædagogiske principper end det nuværende hjemklasseprincip

På stort set alle skoler har hver klasse sit eget lokale – det såkaldte hjemklasseprincip. I nogle tilfælde kan en ophævelse af hjemklasseprincippet give mulighed for, at den fysiske kapacitet på skolerne udnyttes mere optimalt.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2018 et pilotforsøg, som giver skolerne mulighed for at afprøve andre principper for den fysiske organisering af undervisningen, herunder at arbejde med hjemklasseområder med færre basislokaler og en højere udnyttelsesgrad af faglokalerne.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog, at skolerne, med skolebestyrelsernes opbakning, kunne tilslutte sig pilotforløbet, under hensyntagen til de pædagogiske principper.

 

Administrationen har spurgt skoler og skolebestyrelser, om de kunne være interesserede i at afprøve andre principper for den fysiske organisering af undervisningen. Ingen af skolerne har dog meldt sig til pilotforsøget på nuværende tidspunkt.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. juni 2018, punkt 13, forslag til løsning på skolernes kapacitetsudfordringer i årene 2019 – 2023.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, dels at Risbjergskolen får mulighed for i nødvendigt omfang at benytte lokaler på Sønderkærskolen til de større elever frem til 2023 med ibrugtagning fra den 1. august 2019, dels at der på udvalgte årgange på Risbjergskolen fastsættes en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever.

 

Kommunalbestyrelsen sendte de nævnte beslutninger i høring i de respektive skolebestyrelser.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte i øvrigt, at der igangsættes et pilotprojekt på én eller flere af kommunens skoler vedrørende afprøvning af andre pædagogiske principper end det nuværende hjemklasseprincip.

 

Endelig fremgik det af sagen, at muligheder og scenarier for håndtering af kapacitetsmæssige udfordringer i perioden 2023 – 2031 forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Sønderkærskolen tages i brug, må der forventes udgifter til istandsættelse.   Omfanget af udgifter skal belyses gennem yderligere undersøgelser, og sagen vil om nødvendigt blive forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på ny.

 

I forbindelse med ibrugtagningen af Sønderkærskolen oppebæres der ikke længere huslejeindtægter fra tredjepart. Dette er teknisk korrigeret i budget 2019.

 

Ændring af grænsen for optag af elever fra andre distrikter og kommuner har ingen yderligere økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bestemmelserne vedrørende skolestruktur samt rammer for klassedannelse fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2 (Lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017 med senere ændringer).

Høring

Beslutninger vedrørende skolestrukturen træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne på de berørte skoler, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt.

 

Det fremgår endvidere af folkeskolelovens § 44, stk. 10, at en skolebestyrelse har ret til at udtale sig om alle spørgsmål, der vedrører skolen, og at skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

Bilag

 1. Udtalelse og bilag hertil fra bestyrelsen på Risbjergskolen (pdf)
 2. Udtalelse fra bestyrelsen på Præstemoseskolen (pdf)
 3. Udtalelse fra bestyrelsen på Gungehusskolen (pdf)
 4. Benyttelse af lokaler på Sønderkærskolen (pdf)
 5. Ændring af grænsen for det frie skolevalg på Risbjergskolen (pdf)
 6. Kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 26. juni 2018, punkt 13, "Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet 2019 - 2023" (pdf)
 7. Notat af 24-10-2018 vedrørende kapacitetsudfordringer på skoleområdet (pdf)

4. Godkendelse af model for organisering af en sammenhængende ungeindsats, herunder placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Beslutningstema

Hvidovre Kommune skal iværksætte en ny organisering af en sammenhængende ungeindsats. Det følger af det nye lovkompleks vedr. den Forberedende Grunduddannelse (FGU), som kommunerne skal etablere.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende Hvidovre Kommunes model for organiseringen af en sammenhængende ungeindsats, herunder den organisatoriske placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Indstilling

Direktørerne indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen;

 

 1. at godkende modellen for organiseringen af en sammenhængende ungeindsats.

 

 1. at godkende, at UU organisatorisk og fysisk placeres i Center for Beskæftigelse. Ungeindsatsen.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-11-2018

Ad 1. -2.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Med vedtagelsen af den nye lovgivning om FGU og den kommunale indsats for unge under 25 år, har kommunerne fået et entydigt myndighedsansvar for at gøre unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Det følger også af lovgivningen, at den vejledning, som i dag sker i UU, skal integreres i kommunernes øvrige arbejde med de unge.

 

Model for organisering af sammenhængende ungeindsats

I regi af projektets styregruppe er der udarbejdet en overordnet model for organisering af den sammenhængende ungeindsats i Hvidovre Kommune, se vedhæftede bilag ”Organisering af sammenhængende ingeindsats”. Modellen er et resultat af arbejdet i styregruppen samt på en temadag med ledere på beskæftigelses- og uddannelsesområdet samt det sociale område.

 

Modellen tager udgangspunkt i den eksisterende organisering og består i et tværfagligt modtagerteam og et forpligtende samarbejde med Centrene for hhv. Beskæftigelse, Børn og Familier, Skole og Uddannelse, Handicap og Psykiatri samt evt. Borgerservice.

 

Modellen vil danne grundlag for det videre udviklingsarbejde. Her vil en tværgående arbejdsgruppe bestående af organisationens ledere og medarbejdere med særlig viden om området arbejde med at folde detaljerne i modellen ud.

 

Omorganisering af UU

Omorganiseringen af det forberedende uddannelsesområde indebærer for Hvidovre Kommune, at UU-CenterSyd opløses, og samtlige medarbejdere i Hvidovreafdelingen overgår til ansættelse i Hvidovre Kommune. Der er derfor behov for at integrere UU i den eksisterende organisation.

 

På baggrund af input fra førnævnte temadag samt fra styregruppen foreslår direktørerne, at UU placeres i Center for Beskæftigelse, Ungeindsatsen.

 

UU-vejlederne overdrages den 1. april 2019, mens de øvrige administrative medarbejdere overdrages den 31. juli 2019. De vil herefter være under Center for Beskæftigelse, Ungeindsatsens ledelse.

 

Modellen for Hvidovre Kommunes nye Ungeindsats inklusiv UUs placering skal være endelig godkendt og meddelt Undervisningsministeriet ved årsskiftet 2018/2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefalede på møde den 27. september 2018 pkt. 9 at godkende opløsningen af UU-Center Syd til fordel for virksomhedsoverdragelsen af medarbejdere og opgaver til Hvidovre Kommunes eget regi, samt at godkende at UU-vejlederne virksomhedsoverdrages pr. den 1. april 2019, og det øvrige administrative personale virksomhedsoverdrages pr. den 31. juli 2019.

 

Sagen behandles herefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med etableringen af den sammenhængende ungeindsats er der afsat 50 mio. kr. på landsplan via Lov- og Cirkulære Programmet. Hvidovre Kommunes andel af disse midler udgør ca. 0,5 mio. kr. 

 

De egentlige løn- og driftsudgifter forventes afholdt inden for det eksisterende budget til Ungdommens Uddannelsesvejledning, der er en del af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets nuværende budget. Der er afsat 7,8 mio. kr. årligt.

 

De endelige økonomiske konsekvenser afdækkes yderligere i takt med, at den sammenhængende ungeindsats udrulles.

Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år) nr. 746 af den 8. juni 2018, kap. 1 d.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Organisering af Sammenhængende ungeindsats (pdf)

5. Halvårlig orientering om mobbesager på skolerne

Beslutningstema

Siden den 1. august 2017 har forældre og elever haft mulighed for at klage over skolernes håndtering af mobning.

 

Administrationen udarbejder hvert halve år en orientering om alle mobbesager til Børne- og Uddannelsesudvalget. Denne orientering vedrører indberettede mobbetilfælde i perioden marts – august 2018.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 

 1. at tage orienteringen om mobbesager på skolerne i perioden marts – august 2018 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-11-2018

Taget til efterretning med bemærkning om, at administrationen skal være opmærksomme på de store forskelle mellem skolerne set i forhold til antallet af indberettede mobbesager.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Mobbesager på skolerne i perioden marts 2018 – august 2018

Skolerne har samlet indberettet 18 tilfælde, hvor elever, forældre, personale eller andre har gjort skolen opmærksom på, at et barn oplever mobning eller lignende.

 

I alle 18 tilfælde har skolerne udarbejdet handlingsplaner og indsendt dem til administrationen.

 

Der er i perioden ikke registreret klager over skolernes håndtering eller forebyggelse af mobning, ligesom der heller ikke er sendt klager til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

 

For en mere detaljeret oversigt over tilfælde af mobning i perioden, se vedlagte bilag ”Oversigt over mobbesager i perioden marts 2018 – august 2018”.

 

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 29. november 2018 vil der blive fremlagt en evaluering af beslutningen om, at skolelederne træffer afgørelse i klagesager om mobning.

 

Baggrund

Da Kommunalbestyrelsen i oktober 2017 godkendte retningslinjerne for behandling af klager over mobning på skolerne, blev det samtidig besluttet, at Børne- og Uddannelsesudvalget to gange årligt orienteres om den aktuelle status.

 

Samtidig blev det besluttet, at kompetencen til at træffe afgørelse i klagesager om mobning ligger hos den enkelte skoleleder. Der er udarbejdet en procedure, hvori det står beskrevet, hvordan administrationen i Center for Skole og Uddannelse skal orienteres om hver enkelt indberetning.

 

Det er denne procedure, der gør det muligt for administrationen at udarbejde den halvårlige orientering til Børne- og Uddannelsesudvalget.

 

Procedure ved klager

Særligt i forhold til klagesagerne skal skolelederne oplyse om resultatet af deres klagesagsbehandling, herunder om sagen er videresendt til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

 

Skolelederne skal i øvrigt orientere administrationen, hvis der klages over andre forhold i tilknytning til de fire handlepligter:

 

 • Skolen skal have en forebyggende antimobbestrategi, herunder en strategi for håndtering af digital mobning, hvis den eksisterende antimobbestrategi ikke er egnet til formålet. Strategierne skal være tilgængelige på skolens hjemmeside.
 • Skolen skal udarbejde en handlingsplan, som beskriver hvordan mobning bringes effektivt til ophør, senest ti arbejdsdage efter at der er modtaget oplysning om problemer med mobning eller lignende. Der skal øjeblikkeligt iværksættes midlertidige foranstaltninger, indtil handlingsplanen foreligger.
 • Skolen skal gennemføre de planlagte foranstaltninger i handlingsplanen eller sørge for, at det sker.
 • Skolen skal informere de berørte elever og forældremyndighedsindehavere om indholdet af handlingsplanen og de midlertidige foranstaltninger.

 

Der er ikke modtaget klager i henhold til de fire handlepligter.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. oktober 2017, punkt 9, retningslinjerne for behandling af klager over mobning på skolerne i Hvidovre Kommune.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog i den forbindelse, at administrationen udarbejder en halvårlig orientering om alle mobbesager til Børne- og Uddannelsesudvalget.

 

Den første orientering fik Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet den 5. april 2018, punkt 6.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Krav om antimobbestrategi, handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans samt tilsyn er beskrevet i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, kapitel 1a, 4a samt 4b (lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. april 2017).

 

Der henvises i øvrigt til folkeskolelovens §45, stk. 2, 3. pkt. (lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017 med senere ændringer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Oversigt over mobbesager i perioden marts 2018 - august 2018 (pdf)
 2. Redegørelse ved håndtering af mobbesager på Gungehusskolen (pdf)

6. Orientering om implementering af den nye kommunikationsplatform, Aula, på skole og dagtilbud

Beslutningstema

Med denne sag får Børne- og Uddannelsesudvalget en orientering om implementeringen af den nye samarbejdsplatform, Aula, på skole og dagtilbud.

 

Aula skal understøtte samarbejdet mellem institution og hjem og sikre, at der er en rød tråd på hele 0-18-årsområdet i kommunikationen omkring barnets hverdag og udvikling. Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 

 1. at tage orienteringen om implementeringen af Aula til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-11-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Aula bliver den nye samarbejdsplatform i folkeskoler, SFO’er og dagtilbud. Til august 2019 overgår skoler og SFO’er i Hvidovre Kommune til Aula, og til april 2020 kommer 0-6-årsområdet også på. Aula erstatter SkoleIntra og Tabulex.

 

Kommunikation mellem institution og hjem

Aula er udviklet til at være et lettilgængeligt redskab, som giver mulighed for nemt at skabe en relevant og overskuelig dialog. Forældre vil i samme system og med et enkelt login kunne se informationer om deres børn, hvis de har børn i dagtilbud, skole og SFO. I Aula er der også visninger fra andre systemer, eksempelvis vil forældre kunne se informationer fra læringsplatformen, blandt andet hvis der er kommet en ny elevplan.

 

Sammenhæng på 0-18-årsområdet

Med den samme digitale samarbejdsløsning mellem institution og hjem på hele 0-18-årsområdet skabes en rød tråd for forældrene i måden, der samarbejdes omkring barnets udvikling og læring i Hvidovre Kommune. For at sikre sammenhængen på 0-18-årsområdet bliver der lavet retningslinjer for brugen af Aula, så der er genkendelighed for forældre, når deres barn eksempelvis overgår fra dagtilbud til skole.

 

Klubber har oprindeligt ikke været tænkt ind som en del af Aula-projektet, men KOMBIT (Kommunernes it-fællesskab) er i gang med at klarlægge muligheden for at få klubberne over på løsningen. På nuværende tidspunkt forventes klubber at kunne overgå til systemet samtidig med dagtilbud i april 2020.

 

Sikkerhed

I implementeringen af Aula bliver der i samarbejde med skoler, SFO og dagtilbud lavet retningslinjer for brugen af systemet, der sikrer korrekt håndtering af følsomme personoplysninger og understøtter institutionernes myndighedsansvar. Aula er bygget efter de nyeste standarder og regler for behandling af data og følsomme personoplysninger og gør det nemt at sikre, at reglerne overholdes.

 

Forberedelserne til overgangen til et nyt system er i gang

I løbet af skoleåret 2018/19 skal det pædagogiske personale på skoler og SFO’er gøre sig klar til overgangen til et nyt system. Skoler og SFO’er får Aula fra februar 2019, således at de har mulighed for at få uddannelse i systemet, få overført den rigtige data og forberede det kommende skoleår i løsningen.

 

Forældre og elever overgår den 1. august 2019, hvor SkoleIntra lukker. Der vil fra foråret 2019 blive kommunikeret til forældrene omkring overgangen til Aula, både lokalt målrettet information og overordnet fælles information for hele kommunen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. november 2015, punkt 15, at tiltræde det fælleskommunale udbud af Samarbejdsplatformen på såvel folkeskoleområdet som dagtilbudsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


7. Orientering om Mor Barn indsats

Beslutningstema

Med denne sag orienteres om nyt tværfagligt samarbejde mellem Sundhedsplejen og Familieafdelingen med fokus på tidlig forebyggende indsats for sårbare gravide og familier med spædbørn. Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne og Uddannelsesudvalget:

 1. at tage orienteringen om nyt tværfagligt samarbejde mellem Sundhedsplejen og Familieafdelingen i forhold Mor Barn indsatsen til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-11-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I tilsynsrapporten fra 2017 har Socialtilsynet påpeget, at Hvidovre Kommune skal kunne garantere for børns trivsel i alle døgnets 24 timer, for børn indskrevet på Familieafdelingen Mor Barn på Porten, hvor der ved indskrivning er en alvorlig bekymring for barnets trivsel.

 

For dels at sikre trivslen for (spæd)børn indskrevet på Familieafdelingen Mor Barn, i alle døgnets 24 timer, og dels at sikre en forebyggende indsats for alle sårbare gravide i Hvidovre Kommune, etableres et tværfagligt samarbejde mellem Familieafdelingen og Sundhedsplejen.  

 

Forandringstiltaget består af to sammenhængende indsatser:

 

1) At udvide rammerne for Familieafdelingen Mor Barn til bemandingi flere timer per døgn, personale i weekenden samt tilkald i nattetimerne.

 

2) At oprette et ambulant tilbud til sårbare gravide og forældre med børn i alderen 0-3 år.

 

Baggrund for indsatsen

Det fremgår i en rapport fra Sundhedsstyrelsen, at forekomsten af langt de fleste sygdomme og risikofaktorer er højest i de socialt dårligst stillede grupper. Det gælder også gravide. Der er i Danmark og i de øvrige nordiske lande fundet betydelige sociale uligheder i forekomsten af en række graviditets- og fødselskomplikationer som dødfødsel, lav fødselsvægt, for tidlig fødsel, misdannelser og i børnedødeligheden.

 

Udvidelse af Familieafdelingen Mor Barn

I forbindelse med tiltaget er der fremover bemanding i flere timer på Familieafdelingen. Der vil i gennemsnit være bemanding 4 timer mere alle hverdage plus 7 timer per weekend. Desuden indgår sundhedsplejerskerne i det nye vagtskema med skiftende og fleksible arbejdstider.  

 

I det nye tværfaglige samarbejde vil sundhedsplejersker indgå mere i arbejdet med familierne på Familieafdelingen. Det tværfaglige arbejde skal sikre et mere helhedsorienteret blik på familiens problemstillinger. Sundhedsplejen kan give et sundhedsfagligt blik på de problemstillinger som familien står overfor og rådgive i forhold til det øvrige sundhedssystem. Herunder vejledning i fx pleje af barnet, samvær med barnet, barnets kost, hygiejne, barnets motoriske udvikling, søvn, regulering af søvn, regulering af affekt, trøst, helbred.

 

Ambulant tilbud til sårbare gravide

I det ambulante tilbud tilbydes forældrene et ambulant graviditetsforløb med fokus på familiens behov. Målgruppen for tilbuddet er sårbare familier, hvor der er bekymring for, om forældrene er i stand til at give den fornødne omsorg til, det ventede barn. Familierne visiteres til det ambulante graviditetstilbud via børnefamilierådgiver og/eller jordemoder til Sundhedsplejen, der visiterer til almindelig sundhedspleje eller dette specialiserede tilbud.

I forløbet får familien:

 

-         hjemmebesøg af Sundhedsplejen, hvor familiens udfordringer og behov afklares (2. trimester)  

-         fælles besøg af både en sundhedsplejerske og familiebehandler, hvor familien kan få sparring fra begge fagpersoner. Her tilbydes familien individuelle samtaler

-         gruppeforløb hver anden uge fra graviditetens 3. trimester og op til barnet er et år. I gruppeforløbet deltager en sundhedsplejerske og en familiebehandler.

 

Målet med det ambulante tilbud er at sikre nyfødte med meget sårbare forældre, en bedre start på livet gennem en tidlig forebyggende indsats i graviditeten. Forventningen er, at en tidlig og målrettet indsats inden barnet er født, kan betyde et kortere samt mindre indgribende forløb efter barnet er født.

 

Kompetenceløft

I forbindelse med tiltaget skal medarbejdere fra Familieafdelingen og Sundhedsplejen på sigt bruge Minding the Baby metoden. Minding the Baby er et evidensbaserede familiebehandlingsprogram, som har til formål at understøtte udvikling af forældreevne, herunder evnen til at aflæse, forstå og handle på barnets behov. Implementeringen af metoden vil kræve faglig uddannelse og udvikling, så medarbejderne har et fælles fagligt fundament.

 

Familieambulatoriet som samarbejdspartnere

For at løfte opgaven i forhold til de sårbare gravide kan et samarbejde med Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital på sigt være væsentligt. Familieambulatoriet følger de gravide tæt og tilbyder dem forløb efter behov. Et samarbejde mellem Hvidovre Kommune og Familieambulatoriet kan sikre, at der ikke igangsættes for mange indsatser for borgeren. Sideløbende indsatser kan være uhensigtsmæssige for borgeren, idet borgeren skal forholde sig til for mange fagpersoner på samme tid. Det gælder særligt for denne målgruppe, som i forvejen er sårbare. I stedet kan et samarbejde sikre overlap og gode overgange fra Familieambulatoriet til Hvidovre Kommunes tilbud.

 

De indledende drøftelser med Familieambulatoriet er indledt for at kortlægge eksisterende tilbud til borgerne. På sigt kan samarbejdet danne præcedens for indsatser på tværs af det kommunale regi og hospitaler.

 

I den forbindelse kan det være relevant at søge de kommende satspuljemidler ” 1.000-dages-program – en bedre start på livet” som regeringen netop har fremlagt. Regeringen vil løfte indsatsen til de 0-2-årige børn fra sårbare familier.  Der er afsat 45 millioner kroner, så Sundhedsplejen kan komme på flere hjemmebesøg hos sårbare familier efter barnets første år. Midlerne er afsat mellem år 2019-2022.

Politiske beslutninger og aftaler

Mor Barn indsatsen ligger i tråd med Hvidovre Kommunes Børne- og ungepolitik, som bl.a. har fokus på trivsel og sundhed.

 

Den sammenhængende Børne- og ungepolitik fra 2012-2016 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 25. september 2012, som punkt 5.

 

Børne- og ungepolitikken blev forlænget fra 2016 til udgangen af 2019 af Kommunalbestyrelsen d. 29. november 2016, punkt 17, hvor det samtidig blev besluttet at ændre navnet på politikken til ”Vores by- vores børn”.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget blev orienteret om Socialtilsynets tilsynsrapport fra 2017 vedr. Hvidovre Kommunes døgninstitutioner herunder Porten og Familieafdelingen den d. 05.04.2018, som punkt 8.

Økonomiske konsekvenser

Omlægningen sker inden for Familieafdelingens og Sundhedsplejens eksisterende ramme.

Retsgrundlag

Det ambulante tilbud til sårbare gravide bygger på sundhedslovens bekendtgørelser om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge.

 

Af bekendtgørelse nr. 1344 af 3. december 2010 om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge fremgår det af § 16, jf. § 12, at gravide med særlige behov, skal tilbydes en særlig indsats, herunder øget rådgivning, bistand samt eventuelt yderligere undersøgelser ved en læge eller sundhedsplejerske. Heraf følger muligheden for at tilbyde graviditetsbesøg i hjemmet ved en sundhedsplejerske og styrket samarbejde mellem jordemoder, læge og sundhedsplejerske for gravide med særlige behov.

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

For at dække den øgede bemanding på Familieafdelingen inden for eksisterende ramme er en pædagogstilling rykket fra Bølgebryderne/akutteamet til Familieafdelingen.


8. Valg af model for teknisk service

Beslutningstema

Som led i dannelsen af Ejendomscenteret har administrationen arbejdet med optimeringer af den tekniske service på skole- og institutionsområdet. På et fællesmøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Teknik-og Miljøudvalget den 3. maj 2018 blev to modeller for organiseringen af den tekniske service præsenteret. Udvalgene vedtog at sende modellerne i høring med mulighed for at indsende alternative forslag. På baggrund af høringen har skolerne formuleret en tredje model.


Direktionen har afholdt møde med skolelederne og drøftet modellernes fordele og ulemper. Som følge af mødet og den forudgående proces anbefaler direktionen, at kommunalbestyrelsen vælger model 2, som imødekommer skolens behov for nærhed og fleksibilitet i services og som styrker den tekniske indsats på kommunens samlede ejendomsportefølje.

 

Kommunalbestyrelsen bedes godkende valg af model 2 for organisering af den tekniske service.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

 

 1. godkende valg af model 2, argumentationen fremgår af sagsfremstillingen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 24-10-2018

Model 2:

For: Gruppe A, F, C og Liste H

 

Imod: Gruppe O

 

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

 

Model 2 anbefales godkendt.

 

Et enigt udvalg ønsker ordningen evalueret efter 1 år.

 

 

Model 1:

For: Gruppe O

 

Imod: Gruppe A, F, C og Liste H

 

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

 

Model 1 anbefales ikke godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-11-2018

For: Gruppe A, F og C.

Imod: Gruppe Oog Ø.

 

Anbefales godkendt.

 

Et enigt udvalg ønsker ordningen evalueret efter 1 år.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.


På fællesmødet mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 3. maj 2018 blev to modeller – model 1 og 2 - for organisering af den tekniske service på skole-og institutionsområdet præsenteret. På mødet blev det besluttet at sende de fremlagte modeller i høring med mulighed for at indsende alternative forslag.

 

De to modeller er udviklet af en nedsat projektgruppe og en arbejdsgruppe, bestående af bl.a. repræsentanter fra skoler og institutioner.

 

Krav til modeller
Modellerne skulle imødekomme krav om optimering af driften, sikre et mere afstemt og standardiseret serviceniveau samt sikre, at også dagtilbud og foreningsejendomme, omfattes af teknisk service.
Hertil kommer, at der i forbindelse med budget 2019 – 2022 forventes en besparelse på 1 mio. kr. i forbindelse med optimering af ejendomsområdet, hvorfor modellerne også skal indeholde et besparelsespotentiale.

Model 1
I model 1 organiseres alle tekniske servicemedarbejdere i Ejendomscenteret, hvor også ledelsesretten placeres. På alle skoler placeres fortsat en teknisk medarbejder for at sikre fleksibilitet og tilgængelighed.
 

 

Model 2
I model 2 fastholder skolerne ledelsesretten over en servicemedarbejder, de resterende medarbejdere organiseres i Ejendomscenteret.

 

Præsentation af modellerne kan ses i bilaget ”Modeller for teknisk service”
 

 

Høring

De to modeller har været sendt i høring i skole- og forældrebestyrelser i perioden 8. maj til 30. maj 2018. Der indkom i alt 15 høringssvar; heraf tre svar fra henholdsvis stadioninspektør, skolesekretærene og LokalMED på Gungehusskolen.

I høringssvarene blev rejst en række bekymringer ift. de fremlagte modeller.
De væsentligste bekymringspunkter kan sammenfattes til følgende:

 

-      En centralisering vil medføre en serviceforringelse

-      Pædagogisk og administrativt personale skal varetage tekniske opgaver

-      Mange akutte opgaver opstår, hvor omgående handling er afgørende

-      Vigtigheden af gode relationer mellem elever og teknisk servicepersonale betones

- eleverne passer bedre på bygningen, når de kender personalet

 

Høringssvarene kan læses i bilagene ”Høringssvar”

 

Model 3 – skolernes model

Som led i høringen foreslog skolerne en alternativ model (model 3)
Model 3 fastholder den nuværende ordning, hvor det tekniske personale er organiseret på skolerne, ledelsesretten bevares på skolerne, men skolerne servicerer de omkringliggende dagtilbud.

 

Ved at fastholde servicepersonalet på skolerne bevares tilknytningen til skolerne.
Eneste ændring ved modellen i forhold til den eksisterende organisering er, at skolerne i modellen også vil servicere de omkringliggende institutioner, som i dag ikke serviceres.
Model 3 anviser ingen besparelsespotentialer inden for eget område.

 

Præsentation af modellen kan ses i bilaget ”model 3 – skolernes model”

 

Direktionens anbefaling

Med afsæt i høringssvarene blev der d. 27. august afholdt et møde med deltagelse af skolelederne, direktionen, administrationen samt borgmester og udvalgsformænd for Teknik-og Miljøudvalget samt Børne-og Uddannelsesudvalget. På mødet blev modellernes fordele og ulemper drøftet.

 

Model 3 muliggør ikke i samme omfang som model 1 og 2 en effektivisering af driften, idet hver skole vil udgøre et ’mini-ejendomscenter’. Mulighed for synergi og samarbejde på tværs af kommunens ejendomsportefølje vil derfor være begrænset. Vælges model 3 udestår, at skolerne anviser besparelsespotentialer indenfor hvert enkelt ’mini-ejendomscenter’.

På baggrund af drøftelserne og de ovenfor nævnte bekymringspunkter, anbefaler direktionen model 2 af følgende grunde:

 

-Model 2 er et godt kompromis der imødekommer skolens behov

Model 2 vurderes at være et godt kompromis, der imødekommer hovedparten af de bekymringspunkter, der er rejst i høringsprocessen; skolerne fastholder fortsat ledelsesretten over en medarbejder, hvorved ejerskab, fleksibilitet og nærhed til skolen bevares.


-Model 2 styrker samarbejdet om teknisk service og drift på tværs i kommunen

Samtidig afgiver skolerne resterende ressourcer til en ’fælles pulje’ under Ejendomscenteret, hvilket vil styrke opgaveløsningen for kommunens samlede ejendomsportefølje og sikre en professionalisering af - og afstemning af de tekniske serviceopgaver på kommunens ejendomme. Det giver mulighed for synergi, teamsamarbejde og sparring, udnyttelse af specialkompetencer, deling af ressourcer ved spidsbelastninger samt mulighed for vikardækning m.v.

 

-Model 2 sikrer fokus på kerneopgaven
Det er skoleledernes kerneopgave at sikre eleverne kundskaber og færdigheder. Det er ikke skoleledernes kerneopgave at drive et ejendomscenter. Med modellen afgiver skolerne en ressource til en ’fælles pulje’ under Ejendomscenteret, hvilket vil styrke den tekniske indsats på kommunens samlede ejendomsportefølje og frigiver skoleledelsen til at fokusere på deres kerneopgave.
 

-Model 2 understøtter standardisering og optimering af teknisk service på tværs i kommunen
Samtidig efterlever modellen de tidligere nævnte krav om, at også institutionerne serviceres, at der sker en standardisering af serviceniveauet samt at der via koordinering af ressourcer på sigt kan optimeres på ejendomsdriften, jf. den vedtagne strategi om Hvidovre Kommunes Ejendomsstrategi.

 

-Model 2 forventes at give en økonomisk besparelse på ejendomsdriften

Med modellen imødekommes forventningen om en økonomisk besparelse på ejendomsområdet, som er rejst i forbindelse med budget 2019 – 2022, vedr. etablering af et ejendomscenter.  Det sker gennem øget samarbejde, øget udnyttelse af specialkompetencer og specialmateriel, samt rettidig service, drift og vedligehold af bygningsmassen, hvorved bygningernes levetiden forlænges, førend investeringer i renoveringer eller nybyg bliver nødvendige.

 

 

Tidsplan
Forudsat den politiske godkendelse foreslås nedenstående tidsplan:
 

Dato

Tiltag

Oktober 2018

Politisk godkendelse

November 2018 – februar 2019

Forberedelse af implementering

December 2018 – 3- 6 mdr. varsling

Relevante medarbejdere varsles om ny, organisatorisk placering pr. 1. juli 2019

August 2019

Model implementeres

 

Politiske beslutninger og aftaler

30. maj 2017
Kommunalbestyrelsen tog Hvidovre Kommunes Ejendomsstrategi til efterretning.

 

3. maj 2018
Teknik- og Miljøudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget
1) tog de fremlagte modeller for organisering af ejendomsservice, drift og vedligehold til efterretning.
2) Besluttede at sende de fremlagte modeller i høring

Økonomiske konsekvenser

Det estimeres at model 2 på sigt vil medføre en besparelse på mellem 0,4 – 0,8 mio. kr. 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der har været afholdt en høring for skole-og institutionsbestyrelser i perioden 8. maj til 30. maj 2018.

Personalemæssige konsekvenser

Der vil ske en omorganisering af en række medarbejdere fra skolerne til Ejendomscenteret. De berørte varsles tre til seks måneder forud afhængig af ansættelsesvilkår.

Bilag

 1. Præsentation af model 1 og 2 (pdf)
 2. Høringssvar - Avedøre Skole (pdf)
 3. Høringssvar - Dansborgsskolen (pdf)
 4. Høringssvar - Engstrandskolen (pdf)
 5. Høringssvar - Frydenhøjskolen (pdf)
 6. Høringssvar - Gundgehusskolen (pdf)
 7. Høringssvar - Gungehusskolen (Medudvalg) (pdf)
 8. Høringssvar - Holmegårdsskolen (pdf)
 9. Høringssvar - Hvidovre Ungdomsskole (pdf)
 10. Høringssvar - Risbjergskolen (pdf)
 11. Høringssvar - Præstemoseskolen (pdf)
 12. Høringssvar - udtalelse fra Center-MED (pdf)
 13. Høringssvar - skolesekretærene (pdf)
 14. Høringssvar - Stadioninspektør, Idrætsområdet (pdf)
 15. Høringssvar - Børneinstitutionen Vedbyholm (pdf)
 16. Høringssvar - Børneinstitutionen Frydenhøj (pdf)

9. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-11-2018

Intet at bemærke.