Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. oktober 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 2. oktober 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Sara Benzon (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Gert Wahl (Ø)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2018

Direktøren orienterede om kulegravningsanalyse på dagtilbudsområdet. Notat af 20. september 2018 blev omdelt. Udvalget tog orienteringen til efterretning.


På baggrund af en henvendelse spurgte formanden til snitfladerne mellem Morgenholdet og U-Start, herunder hvordan indsatserne er fordelt på skolerne. Administrationen svarede på mødet og udarbejder et udkast til formandens besvarelse af henvendelsen.

Sagsfremstilling

 • Orientering om kulegravningsanalyse på dagtilbudsområdet

Bilag

 1. Kulegravningsanalyse på dagtilbudsområdet (pdf)

3. Beslutning om hvornår og hvor Børne- og Uddannelsesudvalgets møder skal afholdes i 2019

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, hvor og hvornår de ordinære møder i Børne- og Uddannelsesudvalget skal afholdes i 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at godkende at Børne- og Uddannelsesudvalgets ordinære møder i 2019 afholdes på følgende dage kl. 14.00:
  • mandag den 14. januar 2019
  • onsdag den 6. februar 2019
  • mandag den 11. marts 2019
  • mandag den 8. april 2019
  • mandag den 13. maj 2019
  • tirsdag den 11. juni 2019
  • mandag den 19. august 2019 (budgetmøde)
  • mandag den 9. september 2019
  • mandag den 7. oktober 2019
  • mandag den 11. november 2019
  • tirsdag den 3. december 2019

 

 1. at godkende at Børne- og Uddannelsesudvalgets ordinære møder i 2019 afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2018

Ad 1)

For: A, O, F
Imod: C
 

Godkendt.

Ad 2)

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte dato og klokkeslæt for Børne- og Uddannelsesudvalgets ordinære møder i 2019, og at møderne afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets ordinære møder afholdes som udgangspunkt en gang om måneden, dog med undtagelse af juli måned.

 

Udkast til den samlede mødeplan for 2019 er vedlagt som bilag.

 

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen har henstillet til fagudvalgene, at udvalgsmøderne samlet afholdes på en mødedag (2. mandag i måneden i mødeplan 2019).

 

Udkastet til mødeplan, hvor udvalgsmøderne er jævnt fordelt uden overlap, er udarbejdet i tråd med denne henstilling.

 

Udvalgene skal hver især være opmærksomme på, at der – i det omfang henstillingen ikke følges – skal undgås sammenfald i udvalgsmøderne på tværs af udvalgene.

 

Et sådant sammenfald vil ikke harmonere med følgende rettigheder efter styrelsesloven:

 

 • Retten for udvalgene til at tilkalde andre personer, herunder andre medlemmer af kommunalbestyrelsen, til at overvære forhandlingerne, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning (styrelseslovens § 20, stk. 4).

 

 • Retten for grupperne, der har indvalgt et udvalgsmedlem i et udvalg, til at bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end en måned (styrelseslovens § 28, stk. 2, 2. pkt., jf. styrelsesvedtægtens § 7, stk. 2).

 

 • Retten for kommunalbestyrelsens formand til – uden at være medlem af udvalget – at deltage i møderne i udvalget uden stemmeret men med taleret (styrelseslovens § 31a, stk. 1, 1. pkt.).

 

 • Retten for ethvert udvalgsmedlem til, at der ikke – uden tvingende grunde – fastsættes uhensigtsmæssige mødetidspunkter for et mindretal af udvalgsmedlemmer, hvilket helt åbenlyst vil være tilfældet, hvis et udvalgsmedlem sidder i flere udvalg, hvor der er mødepligt, men hvor mødeplanerne kolliderer indbyrdes (mødeplanen kan forlanges indbragt for kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 20, stk. 1, 4. pkt.).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen henstillede på møde den 28. august 2018, punkt 5, til fagudvalgene, at udvalgsmøderne samlet afholdes på en mødedag (2. mandag i måneden i mødeplan 2019).

Økonomiske konsekvenser

Når en del af fagudvalgene holder møde inden for den daglige arbejdstid, vil der endvidere være en besparelse på merarbejdskontoen i kantinen, idet der ikke skal serveres nær så meget mødeforplejning uden for den almindelige arbejdstid.

 

Der vil derfor anslået være en besparelse på 36.000 kr. på mødeforplejning.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018:

 

Ifølge styrelseslovens § 20, stk. 1, 2. pkt., træffer hvert af de stående udvalg årligt en beslutning om, hvor og hvornår de ordinære udvalgsmøder skal afholdes. Ifølge styrelseslovens § 20, stk. 1, 3. pkt., skal møderne afholdes i så god tid inden møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest fire hverdage før møder i kommunalbestyrelsen, jf. samme lovs § 8, stk. 4.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udkast til den samlede mødeplan 2019 (pdf)
 2. Forslag til fordeling af møder i fagudvalg, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen (pdf)

4. Økonomirapportering pr. 31. august 2018 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en økonomisk vurdering af budget 2018 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område. På baggrund af vurderingen søges der om tillægsbevilling på i alt 3,7 mio. kr. på udvalgets ramme.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. august 2018 til efterretning
 2. at give tillægsbevilling til merudgifter på 3,7 mio. kr. til områder inden for servicerammen

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2018

Ad 1) Taget til efterretning. 

Ad 2) Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

 

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018.

 

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på ca. 3,7 mio. kr. inden for servicerammen.

 

På det specialiserede børneområde (børn og familier) har der gennem en årrække været en faldende tendens i forhold til anbringelser uden for hjemmet og dermed også faldende udgifter. Denne tendens ændrede sig allerede sidste år, hvor der var et øget antal anbringelser af bl.a. handicappede med deraf følgende øgede udgifter.

 

På nuværende tidspunkt er det forventede merforbrug i 2018 opgjort til 1,8 mio. kr., hvilket betyder, at der på dette område er skærpet fokus på budgetoverholdelse.

 

På dagtilbudsområdet forventes ca. 24 flere børn i 0-6 års alderen end forudsat. Såfremt befolkningsprognosen allerede i 2017 havde kunnet forudse disse flere børn ville merudgiften på 1,7 mio. kr. have været indgået som en teknisk korrektion af demografien i budget 2018.

 

Hertil kommer, at ny lovgivning på dagtilbudsområdet giver forældre større muligheder for frit valg. Center for Børn og Familier skønner, at der i 2018 vil være merudgifter som følge heraf på 0,14 mio. kr. Budgettet for 2019 er ligeledes øget.

 

Tre af de almene skoler kom ud af regnskab 2017 med større underskud. Det drejer sig om Avedøre skole med 3,6 mio. kr., Engstrandskolen med 2,8 mio. kr. og Langhøjskolen med 1,8 mio. kr. Avedøre skole og Engstrandsskolens underskud udgør mere end de tilladte 5 %, mens Langhøjskolens underskud er 4 %.

 

Specialundervisnings - og dagbehandlingsområdet har i andet halvår af 2018 været udfordret af et stort antal børn, som er blevet visiteret ud af deres folkeskole. Det betyder et stigende pres på budgettet til specialundervisning og dagbehandling. Det betyder samtidig, at der på dette område er et skærpet fokus på budgetoverholdelse.

 

 

Centerchefen for Skole og Uddannelse har udarbejdet en overordnet afviklingsplan for alle tre skoler, således at Avedøre skole og Engstrandskolen skal have afviklet skolernes underskud ved udgangen af 2020, mens Engstrandskolens skal være fuldt afviklet i 2019.

 

Der afholdes månedlige opfølgningsmøder mellem de tre skoler, Center for Skole og Uddannelse samt Center for Økonomi og Analyse. Alle skoler følger de lagte afviklingsplaner.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

 

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering pr. 31. august og forventede regnskab 2018 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr. inden for servicerammen.

 

De økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Kommunalbestyrelsen om økonomirapportering for hele kommunen.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

 


5. Beslutning om afholdelse af dialogmøder som led i dialogbaseret styringsmodel for perioden 2018 - 2021

Supplerende beslutningstema

I forlængelse af Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning den 4. september 2018 under punkt 3 fremsender administrationen hermed forslag til dialogmøder til skriftlig votering med 3 dages svarfrist. Hvert enkelt medlem skal skriftligt tilkendegive sin stillingtagen til forslaget.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at beslutte at dialogmøder med lederne på Skole- og Uddannelsesområdet samt på Børne- og Familieområdet skal afholdes umiddelbart inden de kommende 3 ordinære fagudvalgsmøder samt som et heldagsmøde den 7. november på følgende tidspunkter:

 

Dato

Tidspunkt

2. oktober 2018

15.00-18.00

1. november 2018

15.00-18.00

9. november 2018

8.30-15.30

29. november 2018

15.00-18.00

 

Op til de 3 ordinære fagudvalgsmøder er der kalkuleret med et overlap på ½ time mellem dialogmøde og fagudvalgsmøde, idet fagudvalgsmøderne normalt starter klokken 17.30.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2018

Udsat.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2018

Ad 3) Udvalget besluttede, at dialogmøder med lederne på Skole- og Uddannelsesområdet samt på Børne- og Familieområdet skal afholdes på følgende tidspunkter:

 

-         Torsdag den 1. november 2018 kl. 16.00-19.00.

-         Torsdag den 22. november 2018 kl. 8.30-15.30.

-         Torsdag den 29. november 2018 kl. 16.00-19.00.

 

Udvalget besluttede samtidig, at de ordinære udvalgsmøder torsdag den 1. og 29. november 2018 afholdes i tidsrummet kl. 19.00-20.30 som følge af dialogmøderne de pågældende dage.

 

Centerchefen for Børn og Familier holdt i øvrigt et oplæg som udvalget tog til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 4, september 2018 under punkt 3 at bede administrationen om at udarbejde et alternativt forslag til dialogmøder som snarest muligt rundsendes til udvalgets skriftlige votering med 3 dages svarfrist. Forslaget skal tage højde for en kombination i form af 1 heldagsmøde á ca. 7½ times varighed og 3 møder af 1½-2½ timers varighed som afholdes umiddelbart inden de ordinære fagudvalgsmøder.

 

Med denne supplerende sag fremlægges administrationens alternative forslag til dialogmøder.

 

Det bemærkes, at alle beslutninger træffes ved stemmeflertal, også ved skriftlig votering. Dette indebærer, at hvert enkelt udvalgsmedlem overfor enten formanden eller direktøren pr. e-mail skal tilkendegive, om der stemmes for, imod eller undlades. Såfremt der modtages ændringsforslag fra et eller flere udvalgsmedlemmer, vil der være behov for en ny skriftlig votering eller – alternativt – behandling af sagen på førstkommende ordinære udvalgsmøde.

Beslutningstema

Som første skridt i den dialogbaserede styringsmodel 2018 til 2021 skal Børne- og Uddannelsesudvalget præsenteres for relevant viden på udvalgets fagområder. Dette skal danne grundlag for at formulere politiske pejlemærker og sætte retningen for arbejdet på Skole- og Uddannelsesområdet samt på Børne- og Familieområdet de næste 4 år.

 

Centerchefen for Skole og Uddannelse indleder punktet med et oplæg.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget skal desuden beslutte, om de efterfølgende dialogmøder med ledere på såvel Skole- og Uddannelsesområdet som på Børne- og Familieområdet skal afholdes umiddelbart inden de kommende 6 ordinære fagudvalgsmøder eller uafhængigt af fagudvalgsmøderne, enten som 6 mindre møder eller som 2 heldagsmøder.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at tage oplæg fra centerchef for Skole- og Uddannelse til efterretning.
 2. at beslutte om dialogmøder med lederne på Skole- og Uddannelsesområdet samt på Børne- og Familieområdet skal:

 

a)     afholdes umiddelbart inden de næste 6 ordinære fagudvalgsmøder

eller

b)     afholdes som 6 separate møder á 2-3 timers varighed.

eller

c)      afholdes som 2 heldagsmøder á ca. 7½ times varighed

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-09-2018

Ad 1) Taget til efterretning.

 

Ad 2) Udvalget bad administrationen om at udarbejde et alternativt forslag til dialogmøder som snarest muligt rundsendes til udvalgets skriftlige votering med 3 dages svarfrist. Forslaget skal tage højde for en kombination i form af 1 heldagsmøde á ca. 7½ times varighed og 3 møder af 1½-2½ timers varighed som afholdes umiddelbart inden de ordinære fagudvalgsmøder.

 

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2018 en justeret udgave af den dialogbaserede styringsmodel for Hvidovre Kommune. Styringsmodellen skal hermed fungere som et endnu bedre redskab for Kommunalbestyrelsen til at fastlægge rammer og retning for kommunens virke til gavn for borgerne.

 

Administrationen sætter nu gang i processen for den dialogbaserede styringsmodel 2018 til 2021. Børne- og Uddannelsesudvalget skal i første omgang introduceres til viden, der skal give udvalget en god basis for at formulere pejlemærker på de efterfølgende dialogmøder. Pejlemærkerne skal være retningsgivende for arbejdet med at skabe værdi og effekt for borgerne i afdelinger og institutioner under Center for Skole- og Uddannelse samt Center for Børn og Familier.

 

Styringsdialogen indledes med et oplæg fra centerchefen og en udvalgsbeslutning vedrørende afholdelsen af dialogmøder med ledelsen på de to områder. Centerchef for Skole- og Uddannelse indleder på udvalgsmødet den 4. september 2018. Centerchef for Børn og Familier holder oplæg på mødet den 2. oktober 2018.

 

Styringsmodellen kort opsummeret

Styringsmodellen består af fire trin:

 

1)     Introduktion til viden, trends status mm. i fagudvalg

2)     Formulering af politiske pejlemærker ml. politikere og de ledere og chefer, som er tæt på kommunens borger- og virksomhedsrettede kerneopgaver – dette med afsæt i bl.a. opfølgning på forudgående års mål og effekter.

3)     Udarbejdelse af mål for den enkelte institution/afdeling i centeret

4)     Opfølgning på målene: Dokumentation af effekt.

 

Styringsmodellen er illustreret af nedenstående figur:

 

 

Roller

Politikerne

Fagudvalgene drøfter og beslutter de politiske pejlemærker i dialog med ledere og chefer. Politikerne godkender og forholder sig desuden opfyldelsen af de udviklingsmål, som pejlemærkerne oversættes til.

 

Administrationen

Administrationen klæder fagudvalgene på til drøftelsen af de politiske pejlemærker. Administrationen tilrettelægger og faciliterer dialogmøderne, samt samler op på resultaterne. Endelig sørger administrationen for sammenfatning af mål og opfølgning på effekt.

 

Institutionsledere og chefer

Ledere og chefer med ansvar for borger- eller virksomhedsnære kerneopgaver har ansvaret for at levere input til – og omsætte – de politiske pejlemærker i praksis.

 

Den enkelte centerchef/institutionsleder samler inden dialogmødet input fra medarbejdere og eventuelle bestyrelser. Ledere og administration oversætter de politiske pejlemærker til en række overordnede udviklingsmål. Det er efterfølgende chefernes og ledernes opgave i samarbejde med medarbejderne at omsætte målene til konkrete handleplaner og praksis i hverdagen.

 

 

Form på styringsdialogmøderne

Børne- og Uddannelsesudvalget skal – med udgangspunkt i nedenstående forslag - beslutte, hvordan dialogmøderne skal afholdes. Fælles for forslagene er, at udvalgets medlemmer mødes med de respektive centerchefer og lederne gruppevis på området. Der er i alle tilfælde afsat 2-3 timer pr. gruppe.

 

Målet er, at udvalget kan formulere pejlemærkerne for Skole- og Uddannelsesområdet samt Børne- og Familieområdet på møderne, eller evt. på sidste møde i tilfælde af flere mødedage. Udvalget får pejlemærkerne til godkendelse på næstkommende udvalgsmøde.

 

Forslag 1

I dette scenarie afholdes et dialogmøde á 2-3 timers varighed umiddelbart inden hvert af de næste 6 ordinære fagudvalgsmøder. Konsekvensen af dette scenarie er, at pejlemærkerne først vil ligge fast et stykke ind i foråret 2019.

 

Forslag 2

I dette scenarie afholdes 6 separate dialogmøder á 2-3 timers varighed uafhængigt af de ordinære fagudvalgsmøder. Datoerne fastsættes snarest muligt. Dette scenarie kan ligeledes betyde en relativt lang beslutningsproces ift. pejlemærkerne ligesom i forslag 1.

 

Forslag 3

I dette scenarie afholdes 2 heldagsmøder á ca. 7½ times varighed, hvor de dialogmøderne med lederne afholdes gruppevis i umiddelbar forlængelse af hinanden. Datoerne fastsættes snarest muligt.

 

 

Børne- og Uddannelsesudvalget skal mødes med ledelsen fra nedenstående afdelinger og institutioner på dialogmøderne. Hvordan de grupperes på møderne, afhænger af hvilken form udvalget vælger, og det tilrettelægges herefter.

 

Skole og Uddannelse

Børn og Familier

Folkeskoler inkl. SFO

Dagtilbud

Klubber

Sundhedsplejen og Tandplejen

Specialundervisning: Sporet samt gruppeordninger på skolerne

Familierådgivningen og børnehandicap

Ungdomsskolen

Specialområdet: Poppelgården, Porten, Hvidborg og Ungecenteret

Musikskolen

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

 

Quark

 

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2018, punkt 7, forslaget til let justeret dialogbaseret styringsmodel, samt forslaget til administrativ og politisk proces.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Dialogbaseret styringsmodel 2018 - 2021 (pdf)
 2. Præsentation til BUV - SKO (pdf)
 3. Præsentation til BUV - BOF (pdf)

6. Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet 2019 - 2023

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen blev i juni 2018 præsenteret for forskellige forslag til, hvordan pladsmæssige udfordringer på Risbjergskolen og Præstemoseskolen kan håndteres. To forslag blev efterfølgende sendt i høring hos de respektive skolebestyrelser:

 

 • Råderet over lokaler på Sønderkærskolen
 • Ændring af grænsen for optag af elever fra andre distrikter og kommuner (grænsen for det frie skolevalg) på udvalgte årgange på Risbjergskolen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at høringssvarene fra skolerne tages til efterretning, idet kommunalbestyrelsens oprindelige beslutninger i sagen samtidig fastholdes, hvilket indebærer:

 

 1. at Risbjergskolen og Præstemoseskolen skal have mulighed for i nødvendigt omfang at benytte lokaler på Sønderkærskolen, til de større elever, fra skoleåret 2019/20 til 2022/23
 2. at der fastsættes en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever i Risbjergskolens nuværende 1. klasser i skoleårene 2018/19 og 2019/20
 3. at der fastsættes en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever i Risbjergskolens 0. klasser i skoleåret 2019/20

 

 1. at beslutningen om maksimal grænse for frit skolevalg evalueres i slutningen af skoleåret 2019/20 med henblik på, om der bør vedtages en gennemsnitlig grænse på 22 elever for hvert af de kommende 0. klassetrin frem til 2022/23.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2018

Sagen blev udsat med henblik på, at udvalget inden stillingtagen får lejlighed til at drøfte spørgsmålet om Sønderkærskolen med skolelederne samt en repræsentant fra hver af skolebestyrelsernepå henholdsvis Præstemoseskolen og Risbjergskolen.

 

Udvalget bad administrationen om at arrangere det pågældende møde, idet de pågældende inviteres til torsdag den 25. oktober 2018 i tidsrummet kl. 8-9.

 

Udvalget bad samtidig administrationen om – forud for dette møde og til brug for sagens oplysning i den videre politiske beslutningsproces – at udarbejde et notat om udgiften til pavilloner sammenlignet med udgiften forbundet med benyttelsen af Sønderkærskolen.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har modtaget høringssvar fra bestyrelserne på Risbjergskolen, Præstemoseskolen og Gungehusskolen vedrørende råderet over lokaler på Sønderkærskolen frem til 2023.

 

Skolebestyrelsernes tilbagemeldinger og administrationens bemærkninger hertil er samlet i de vedlagte bilag ”Benyttelse af lokaler på Sønderkærskolen” samt ”Ændring af grænsen for det frie skolevalg på Risbjergskolen”.

 

Risbjergskolens og Præstemoseskolens brug af lokaler på Sønderkærskolen

Det fremgår af høringssvarene, at både Risbjergskolen og Præstemoseskolen ser udfordringer i at drive skole på to matrikler.

 

Administrationen anerkender disse udfordringer. Administrationens samlede vurdering er dog fortsat, at det vil være muligt midlertidigt at afhjælpe kapacitetsproblemer på de to skoler ved ibrugtagning af lokaler på Sønderkærskolen.

 

Administrationen vurderer endvidere, at Risbjergskolens skolebestyrelses forslag om at opsætte pavilloner vil være en væsentlig mere omkostningstung løsning end ibrugtagning af de eksisterende skolelokaler på Sønderkærskolen.

 

Såfremt den ene eller begge skoler er nødt til at benytte sig af lokaler på Sønderkærskolen, vil administrationen og den eller de pågældende skoler samarbejde om at håndtere de konkrete udfordringer.

 

Afprøvning af andre pædagogiske principper end det nuværende hjemklasseprincip

På stort set alle skoler har hver klasse sit eget lokale – det såkaldte hjemklasseprincip. I nogle tilfælde kan en ophævelse af hjemklasseprincippet give mulighed for, at den fysiske kapacitet på skolerne udnyttes mere optimalt.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2018 et pilotforsøg, som giver skolerne mulighed for at afprøve andre principper for den fysiske organisering af undervisningen, herunder at arbejde med hjemklasseområder med færre basislokaler og en højere udnyttelsesgrad af faglokalerne.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog, at skolerne, med skolebestyrelsernes opbakning, kunne tilslutte sig pilotforløbet, under hensyntagen til de pædagogiske principper.

 

Administrationen har spurgt skoler og skolebestyrelser, om de kunne være interesserede i at afprøve andre principper for den fysiske organisering af undervisningen. Ingen af skolerne har dog meldt sig til pilotforsøget på nuværende tidspunkt.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. juni 2018, punkt 13, forslag til løsning på skolernes kapacitetsudfordringer i årene 2019 – 2023.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, dels at Risbjergskolen får mulighed for i nødvendigt omfang at benytte lokaler på Sønderkærskolen til de større elever frem til 2023 med ibrugtagning fra den 1. august 2019, dels at der på udvalgte årgange på Risbjergskolen fastsættes en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever.

 

Kommunalbestyrelsen sendte de nævnte beslutninger i høring i de respektive skolebestyrelser.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte i øvrigt, at der igangsættes et pilotprojekt på én eller flere af kommunens skoler vedrørende afprøvning af andre pædagogiske principper end det nuværende hjemklasseprincip.

 

Endelig fremgik det af sagen, at muligheder og scenarier for håndtering af kapacitetsmæssige udfordringer i perioden 2023 – 2031 forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Sønderkærskolen tages i brug, må der forventes udgifter til istandsættelse.   Omfanget af udgifter skal belyses gennem yderligere undersøgelser, og sagen vil om nødvendigt blive forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på ny.

 

I forbindelse med ibrugtagningen af Sønderkærskolen oppebæres der ikke længere huslejeindtægter fra tredjepart. Dette er teknisk korrigeret i budget 2019.

 

Ændring af grænsen for optag af elever fra andre distrikter og kommuner har ingen yderligere økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bestemmelserne vedrørende skolestruktur samt rammer for klassedannelse fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2 (Lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017 med senere ændringer).

Høring

Beslutninger vedrørende skolestrukturen træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne på de berørte skoler, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt.

 

Det fremgår endvidere af folkeskolelovens § 44, stk. 10, at en skolebestyrelse har ret til at udtale sig om alle spørgsmål, der vedrører skolen, og at skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

Bilag

 1. Udtalelse og bilag hertil fra bestyrelsen på Risbjergskolen (pdf)
 2. Udtalelse fra bestyrelsen på Præstemoseskolen (pdf)
 3. Udtalelse fra bestyrelsen på Gungehusskolen (pdf)
 4. Benyttelse af lokaler på Sønderkærskolen (pdf)
 5. Ændring af grænsen for det frie skolevalg på Risbjergskolen (pdf)
 6. Kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 26. juni 2018, punkt 13, "Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet 2019 - 2023" (pdf)

7. Orientering om elevtrivselsmåling 2018

Beslutningstema

Den årlige trivselsmåling for 2017/2018 er gennemført. Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om elevtrivselsmålingens resultater sammenlignet med de to foregående skoleår. Derudover orienteres udvalget om status på Trivselsløftet set i lyset af elevtrivselsmålingens resultater. Elevtrivselsmålingen viser, at trivslen på Hvidovre Kommunes skoler ligger stabilt.

Udvalget skal tage de nævnte orienteringer til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 

 1. at tage orientering om elevtrivselsmålingens resultater til efterretning.
 2. at tage orientering om de 15 spørgsmål, der har været særligt fokus på i forbindelse med Trivselsløftet, til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2018

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund og formål med trivselsundersøgelsen

Som følge af folkeskolereformen i 2014 har det siden 2015 været lovpligtigt for skolerne at gennemføre elevtrivselsmålinger hvert år. Trivselsmålingerne har til formål at klarlægge det nuværende trivselsniveau samt at danne afsæt for skolernes egne trivselsindsatser. På baggrund af målingen udarbejder alle skoler i Hvidovre Kommune en handleplan for, hvordan de kan forbedre elevernes trivsel. I folkeskolereformen fremgår det af de nationale mål, at skolerne skal forbedre elevernes trivsel. Dertil udgør trivselsmålingen grundlaget til at følge op på udviklingen i Trivselsløftet.

 

Undersøgelsens opbygning

Spørgsmålene i elevtrivselsmålingen er udarbejdet af Undervisningsministeriet og har overordnet set været de samme siden 2015. Dette giver mulighed for at sammenligne trivselsniveauet med de foregående år og dermed følge elevernes udvikling.

 

Resultaterne fra trivselsmålingen er delt op i to overordnede kategorier, som går fra 0.- 3. klasse og fra 4.- 9. klasse. De enkelte skoler har mulighed for at dykke yderligere ned i målingerne for at finde resultaterne på klassebasis.

 

Til denne orientering er der vedlagt to bilag:

 

 • Sammenligningsrapport 0.- 3. klasse
 • Sammenligningsrapport 4.- 9. klasse

 

Trivselsløft set i lyset af trivselsmålingens resultater

I 2015 blev det vedtaget, at skolerne i Hvidovre Kommune skulle arbejde målrettet med et trivselsløft. Til at dokumentere effekterne af det vedtagne trivselsløft, blev der udvalgt syv spørgsmål for 0.- 3. klasse og otte spørgsmål for 4.- 9. klasse, i elevtrivselsmålingen. De udvalgte spørgsmål ifm. Trivselsløftet er markeret i de vedlagte bilag.

 

Skolernes arbejde med trivsel

Skolerne benytter resultaterne fra elevtrivselsmålingen til at målrette deres arbejde med trivsel på skolerne, hvor der arbejdes kontinuerligt med at øge elevernes trivsel.

 

Hovedresultater

I nedenstående præsenteres det overordnede resultat fra trivselsmålingen for henholdsvis 0.- 3. klasse og 4.- 9. klasse. Dernæst præsenteres også svarfordelingen på to udvalgte spørgsmål, der også indgår i Trivselsløftets udvalgte spørgsmål. I bilaget vil man kunne finde de samlede resultater.

 

0.- 3. klasse

Ud af de 20 spørgsmål vedrørende trivsel er der en positiv fremgang på 13 ud af 20 spørgsmål. På et enkelt spørgsmål er der ingen forandring set ift. de tidligere år, mens der på seks spørgsmål er en nedadgående udvikling. Nedenstående graf viser svarfordeling på spørgsmålet ”Er du glad for din skole?”, der er udvalgt for at vise svarfordelingen på et af de centrale spørgsmål vedr. trivsel.

 

Er du glad for din skole?

Figur 3.1

Figur 3.1 viser, at 69,2% af eleverne i 0.- 3. klasse i 2018 har svaret, at de er meget glade for deres skole. 2,7 % svarer, at de ikke er glade for deres skole. Sammenlignes der med de to foregående år, ses der et fald i andelen af elever, der er meget glade for deres skole.

 

 

4.- 9.klasse

I 4.- 9. klasse er der på 8 ud af 40 spørgsmål en positiv fremgang, og på 15 ud af 40 spørgsmål er der blevet holdt et stabilt niveau. På de resterende 17 spørgsmål er der en nedadgående udvikling. Nedenstående graf viser svarfordelingen på spørgsmålet ”Er du glad for din skole?”, der er udvalgt for at vise svarfordelingen på et af de centrale spørgsmål vedr. trivsel.

 

Er du glad for din skole?

Figur 4.1

Figur 4.1 viser, at 73,4% af eleverne i 4.- 9. klasse i 2018 har svaret, at de tit eller meget tit er glade for deres skole. 5,6 % svarer, at de aldrig eller sjældent er glade for deres skole. Sammenligner vi med de to foregående år, ses der en stigning i andelen, der tit eller meget tit er glade for deres skole.

 

Der henvises til bilagene for en mere detaljeret gengivelse af resultaterne fra elevtrivselsmålingen.

 

Persondataloven

I år har der været en lavere deltagelsesprocent end de tidligere år, hvilket hænger sammen med ikrafttrædelsen af EU’s nye forordning om databeskyttelse. Udfordringer med denne forordning har betydet, at undersøgelsen i år blev udskudt, hvilket er årsagen til, at denne orientering er forsinket.

 

Grundet en misforståelse af de nye regler har samtlige elever på Præstemoseskolen og Langhøjskolen udfyldt trivselsmålingen på papir. Resultaterne fra disse skoler vil derfor først blive tilgængelige i den nationale database senere på året. I samarbejde med administrationen er der lagt en plan for deres fremadrettede arbejde med elevtrivsel.

Politiske beslutninger og aftaler

Udvalget skal hvert år se resultaterne af elevtrivselsmålingerne, som er gennemført i årets første kvartal. Derudover er det besluttet, at der også gives en orientering om arbejdet med trivselsløftets særligt udvalgte 15 spørgsmål.

 

Trivselsløftet

Trivselsløftet og hovedpunkterne i den politiske beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 6. januar 2015, punkt 5, er:

 

Tre overordnede temaer:

 1. Mobning er uacceptabelt – ret til trivsel
 2. Respekt for fællesskabet – rum til den enkelte
 3. Ro til læring – plads til udfoldelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Som led i folkeskolereformens nationale mål om at elevernes trivsel skal styrkes, måles elevernes trivsel årligt på alle landets folkeskoler. Trivselsmålingen skal gennemføres blandt eleverne i 0.- 9. klasse på alle folkeskoler, herunder også på specialskoler.

 

Måling af trivslen sker i medfør af folkeskolelovens § 56, stk. 3, og oplysningerne om elevers trivsel skal indgå i skolernes undervisningsmiljøvurdering efter lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, jf. folkeskolelovens § 56 a (lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017 med senere ændringer). For så vidt angår trivselsmålingen 2017/18 gælder desuden bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen (bekendtgørelse nr. 1167 af 12. oktober 2015 med senere ændringer i form af bekendtgørelse nr. 129 af 26. februar 2018).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. - 235864-18_v1_Bilag 1 Elevtrivselsmåling_sammenligningsrapport_ 1718 - 0.-3. klasse.pdf (pdf)
 2. - 235875-18_v1_Bilag 2 Elevtrivselsmåling_sammenligningsrapport 1718 4.-9. klasse.pdf (pdf)

8. Orientering om skilsmisserådgivningen på skolerne i Hvidovre og Poppelgården Familiecenter

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage orientering om skilsmisserådgivningen, som er et tilbud på alle skoler i Hvidovre til børn fra 0. til 10. klasse samt et tilbud til familier på Poppelgården Familiecenter, til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at tage orientering om Skilsmisserådgivningens aktiviteter til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Den faglige strategi på børne- og ungeområdet 2015 - 2017 blev vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget den 6. november 2014 og tog udgangspunkt i at styrke det forebyggende arbejde, således, at børn, unge og familier på et tidligt tidspunkt får den hjælp, de har behov for.

 

Skilsmisserådgivning på skolerne og på Poppelgården blev et af initiativerne til at underbygge denne strategi.

 

Skilsmisserådgivning som forebyggende tilbud blev blandt andet valgt ud fra, at det igennem de senere år er blevet tydeligt, at skilsmisser ofte kan medføre store vanskeligheder for børnene.

 

Center for Børn og Familier ser, at de børn, Familierådgivningen kommer i kontakt med, ofte, sammen med andre problematikker, har været igennem forældrenes skilsmisse.

 

Det er formålet med skilsmisserådgivningen, at både forældrene og børnene gennem familiebehandling på Poppelgården og børnene gennem skilsmissegrupperne på skolerne kan få hjælp til komme igennem en skilsmisse på en måde, der støtter børnene bedst muligt, men også er mindre indgribende i børnenes liv end egentlige foranstaltninger i henhold til serviceloven.

 

Skilsmisserådgivningen på Poppelgården

Poppelgården har en åben skilsmisserådgivning og samtalegrupper for børn. I forbindelse med rådgivningen til forældrene tager Poppelgården også i nogle tilfælde samtaler med børnene enten alene eller sammen med forældrene.

 

Par- og skilsmisseteamet på Poppelgården varetager skilsmisserådgivningen.

 

At rådgivningen er åben betyder, at borgerne i Hvidovre selv kan henvende sig til Poppelgården, hvis de ønsker rådgivning i forbindelse med skilsmisse.

 

Ifølge Poppelgårdens egne tal har der været i alt 56 afsluttede rådgivningsforløb med ca. 200 borgere (heriblandt børn) siden den åbne rådgivnings opstart i ultimo 2015. De seneste par år har der været en stabil efterspørgsel på den åbne skilsmisserådgivning, og aktuelt varetages 22 igangværende rådgivningsforløb.

 

 

Bilag 1 beskriver aktiviteter på Poppelgården fra efteråret 2017 til foråret 2018.

 

 

Skilsmissegrupperne på skolerne

På alle skoler i Hvidovre er det muligt for eleverne at komme i en gruppe med andre børn, der gennemlever en skilsmissesituation.

 

Da skilsmisserådgivningen blev besluttet i begyndelsen af 2015 fandtes der allerede skilsmissegrupper på 3 skoler: Gungehusskolen, Dansborgskolen og Langhøjskolen. Disse grupper ledes primært af en AKT-lærer. De øvrige 6 skoler kom i gang i foråret 2016. På de 5 af skolerne blev det besluttet, at en familierådgiver og en sundhedsplejerske sammen skulle lede skilsmissegrupperne, mens Avedøre Skole gerne selv ville køre deres gruppe med en lærer fra skolen. I 2017 blev det besluttet at ledelsen og koordineringen af skilsmisserådgivningen skulle ligge hos lederen af Sundhedsplejen.

 

Familierådgiverne og sundhedsplejerskerne var på kursus i efteråret 2015 for at blive kvalificerede til at have grupper af børn med behov i forbindelse med forældrenes skilsmisse. Sidenhen har gruppelederne deltaget i 2-dages kurser i henholdsvis 2016 og 2018. 

For yderligere at styrke lederne af grupperne blev det besluttet, at Poppelgården skulle tilbyde supervision. Der blev oprettet 3 supervisionsgrupper med hver 3 skoler.

 

Af evalueringen fremgår det, at der har været stabil deltagelse i grupperne på de enkelte skoler i 2016-18. Antallet af gruppeforløb og børn varierer dog stadig meget fra skole til skole. 

De fire skoler, hvor grupperne ledes af en lærer har haft flere forløb i gang samtidig og haft

mellem 30 og 40 børn igennem grupperne i løbet af et skoleår. De øvrige 5 skoler har haft én gruppe efterår og forår med 4-8 elever i hver gruppe. Det betyder, at der fortsat er ca. 200 børn i skilsmissegrupperne om året. Aldersfordelingen på børnene i grupperne spænder mellem 6-17 år, dog har størstedelen været mellem 7-11 år.  

 

Lederne af de enkelte grupper udfører løbende evalueringer og udvikling af tilbuddet. Den samlede evaluering viser at både de professionelle, forældre og børn er glade for skilsmisserådgivningen. Ifølge gruppelederne er børnene glade for at mødes og dele erfaringer med andre børn, som også vokser op i to hjem. I grupperne er der mulighed for at tale om fx nye familier, højtider, hvor gammel barnet var ved skilsmissen og uenigheder mellem mor og far. Det fremhæves desuden, at grupperne er med til at danne nye venskaber og relationer. Derudover viser evalueringen at skilsmissegrupperne er med til at aftabuisere emnet for børnene.

 

Skolerne beretter, at skilsmissegrupperne efterhånden er alment kendt blandt elever og forældre. Det betyder, at flere børn og forældre selv henvender sig til gruppelederne end tidligere. Derudover får børn og forældre kendskab til grupperne gennem lærere, kammerater, sundhedsplejersken, forældre-intra eller familierådgiveren på skolen. 

Evalueringen viser dog også, at der har været nogle udfordringer. Udover løbende udskiftning af gruppeledere på enkelte skoler, så påpeger flere, at de har haft svært ved at deltage i supervisionen på Poppelgården grundet tidspunktet.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet, at Børne- og Undervisningsudvalget frit kunne disponere over en pulje på kr. 3 mio. til forebyggende aktiviteter. Puljen blev taget inden for daværende Familie- og Dagtilbuds økonomiske ramme.

 

Den 6. november, punkt 10, 2014 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget blandt andre forebyggende initiativer at arbejde videre med etablering af en skilsmisserådgivning.

 

Den 7. januar 2015, punkt 7, tog Børne- og Undervisningsudvalget daværende Børne- og Velfærdsforvaltnings nærmere orientering om skilsmisserådgivningens indhold til efterretning.

 

Den 28. september 2017, punkt 6, tog Børne- og Undervisningsudvalget nærmere orientering om skilsmisserådgivningens indhold til efterretning

Økonomiske konsekvenser

 

Udgiften afholdes inden for udvalgets egen ramme. Ud af den samlede pulje på 3,0 mio. kr. er

der afsat 1,4 mio. kr. til skilsmisserådgivning på Poppelgården og i Sundhedsplejen.

Retsgrundlag

I henhold til lov om social service (lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018) § 11 stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Jf. stk. 2 i samme paragraf skal kommunalbestyrelsen som led i det forebyggende arbejde sørge for familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte vordende forældre. Såvel forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning, skal kunne modtage denne anonymt og som et åbent tilbud. Af stk. 3 i samme paragraf fremgår, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte kan imødekomme barnets eller den unges behov.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Samlet besvarelser fra skolerne (pdf)
 2. Besvarelse fra Poppelgården (pdf)

9. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2018

Intet at bemærke.