Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Børne- og Uddannelsesudvalget den 21. august 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 21. august 2018
Mødetidspunkt: Kl. 09:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Sara Benzon (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 21-08-2018

Godkendt


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 21-08-2018

Direktøren orienterede om invitation fra KKR Hovedstaden til dialogmøde om det specialiserede socialområde som afholdes den 15. november 2018. Invitation blev omdelt.

 

Formanden orienterede om sin deltagelse i et møde afholdt fredag den 17. august 2018 arrangeret af KL´s Børn- og Ungeudvalg i KKR Hovedstadens regi.

Bilag

 1. Invitation til politisk dialogmøde (pdf)

3. Budget 2019-2022 Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte status for Budget 2019, herunder de effektiviseringsforslag, der er fremsat for udvalgets eget område.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets område
 2. at indstille effektiviseringsforslag fra Direktionens budgetkatalog på eget område
 3. at drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme
 4. at drøfte takster for 2019 på udvalgets område
 5. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 21-08-2018

Ad 1) Udvalget drøftede budgetsituationen for udvalgets område.

Ad 2) Udvalget drøftede Direktionens budgetkatalog for eget område ogindstillede følgende effektiviseringsforslag:

 

 • 32 Skole og Uddannelse Sammenflytning af Gungehus SFO1 og 2 på Lejerbo (-0,15 / 0,51 / 0,51 / 0,51)
 • 33 Skole og Uddannelse Reduktion af undervisningsportal (0,00 / 0,20 / 0,45 / 0,45)
 • 36 Børn og Familier Fokus på overgange fra vuggestue til børnehave (5,24 / 5,24 / 5,24 5,24)
 • 37 Børn og Familier Fokuseret brug af efterværn (0,08 / 0,42 / 0,42 / 0,42)

 

I forhold til følgende effektiviseringsforslag afventer alle grupper stillingtagen, hvorfor disse foreløbig blot sendes videre i budgetprocessen uden nærmere indstilling fra udvalgets side:

 

 • 28 Skole og Uddannelse Reduktion af åbningstider UK med 4 timer (0,29 / 0,29 / 0,29 / 0,29)
 • 29 Skole og Uddannelse 10% besparelse af øvrig drift SFO1 (0,58 / 0,58 / 0,58 / 0,58)
 • 30 Skole og Uddannelse Besparelse på øvrigt drift SFO2 og 3 og klubber (0,23 / 0,23 / 0,23 / 0,23)
 • 34 Skole og Uddannelse Reduktion i øvrige opgaver (1,67 / 4,00 / 4,00 / 4,00)
 • 35 Skole og Uddannelse Udviklingspulje til ledere reduceres (0,27 0,27 0,27 0,27)

 

I forhold til effektiviseringsforslag ”26 Skole og Uddannelse Administration på skoler (0,40 / 0,50 / 0,50 / 0,50)” afventer udvalget foreløbig redegørelsen bestilt på Økonomiudvalgets møde den 20. august 2018 vedrørende økonomistyringen i decentrale enheder.

 

I forhold til effektiviseringsforslag ”27 Skole og Uddannelse Hæve taksten på SFO (2,87 / 2,87 / 2,87 / 2,87)” bad udvalget om et notat vedrørende taksterne de foregående 5 budgetår.

 

I forhold til effektiviseringsforslag ”31 Skole og Uddannelse Reduktion af åbningstiden i Regnbuen med 5 timer (0,34 / 0,34 / 0,34 / 0,34)” bad udvalget om et uddybende notat vedrørende konsekvenserne ved eventuel reduktion af åbningstiden i Regnbuen med 5 timer, herunder hvilke børnegrupper som bliver berørt af forslaget, og hvad dette betyder for Huset.

 

I forhold til effektiviseringsforslag ”38 Børn og Familier Rammebesparelse på 1 og 2 % på dagtilbud (3,60 / 3,60 / 3,60 3,60)” bad udvalget om et notat vedrørende muligheden for delvist at indhente den foreslåede rammebesparelse gennem nedbringelse af sygefravær.

 

Ad 3) Drøftet med bemærkning om, at udvalget ikke har yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme.

Ad 4) Udvalget drøftede taksterne på udvalgets område.

Ad 5) Udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Udgangspunktet for budget 2019 er budgetoverslagsåret 2019 som det så ud med vedtagelsen af budget 2018. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2019 opgjort til knap 90 mio. kr. For overslagsårene 2020 og 2021 var kassetrækket henholdsvis 75 og 45 mio. kr. I overslagsårenes kassetræk var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særstilskud.

 

Økonomiaftale for 2019 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 7. juni 2018 aftale om kommunernes økonomi for 2019.

 

Hovedelementerne i aftalen er (for alle kommuner):

• Der gives ekstra 1,7 mia. kr. til borgernær velfærd herunder demografisk pres

• Der gives ekstra 0,8 mia. kr. til anlæg

• Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares.

 

Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram enige om, at der i 2019 samlet kan frigøres 1 mia. kr.

Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor.

 

I forhold til budget 2019 blev der ikke – som forventet – en afklaring af udligningsreformen, men alene en ændring af ”data” i forhold til udligning af uddannelseskriterierne.

 

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2019 har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 28. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2019.

 

For Hvidovre Kommune medfører det netto et stort set uændret udgangspunkt sammenholdt med det kendte før udmeldingen fra ministeriet.

 

Dette dækker dog over nogle underliggende bevægelser som tilsammen går mere eller mindre lige op.

 

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2018 for året 2019 er følgende:

 

Indtægter:

• Aftagende skatteindtægter (-20 mio. kr.)

• Øgede bloktilskudsmidler til drift og demografi (17 mio. kr.)

• En negativ regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (-20 mio. kr.)

• Likviditetstilskud er indregnet (29 mio. kr.)

• Forøget bloktilskud som følge af udligning af uddannelseskriterier (20 mio. kr.)

• Forøget bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi
   (balancetilskud) (10 mio. kr.)

 

Udgifter:

• Øget udgiftspres som følge af demografi (-14 mio. kr.)

• Merforbrug på voksenspecialiserede område. (-21 mio. kr.)

• Ikke udmøntede besparelser fra sidste års budget er taget ud (-14 mio. kr.)

• Beslutning om hjemtagelse af dagrenovation medfører anskaffelse af biler og
   udstyr, som i de efterfølgende år tilbagebetales via de brugerfinansierede renovationstakster
   (-17 mio. kr.)

• Forslag om lavere anlægsniveau (16 mio. kr.)

 

Strukturel ubalance og konsekvenser heraf

Samlet set er udfordringen nu på et - stort set - tilsvarende niveau for 2019, som den tog sig ud for 2019 ved budgetvedtagelsen i 2018. Der er således tale om fortsat store forventede kassetræk, som Direktionen vurderer dækker over en strukturel ubalance.

 

Den strukturelle ubalance forventes ikke at blive forbedret i de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at der bliver et stadig større gab imellem skatteindtægterne og de forøgede udgifter som følge af det demografisk pres, der følger af befolkningens aldersmæssige sammensætning.

 

I erkendelse af denne strukturelle ubalance er det Direktionens vurdering, at der skal arbejdes med nedbringelse af udgiftsniveauet med 70 mio. kr.

 

Ved vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes med indfasning af besparelser for i alt 46 mio. kr. frem mod 2021. Til brug for dette udmøntningsarbejde har organisationen dels udmøntet de første 13 mio. kr. for 2018 og derudover foreligger forslag for yderligere 35 mio. kr. i 2019 stigende til 54 mio. kr. i 2021.

 

Direktionen foreslår, at der sker en fagudvalgsopdelt fordeling i forhold til udmøntning af de samlede 70 mio. kr. I arbejdet med udmøntning foreslår Direktionen, at de allerede udarbejdede effektiviseringsforslag for 2019-2022 indgår.

 

Fordeling af 70 mio. kr. på udvalg

 

På udvalgets områder foreligger effektiviseringsforslag for 15,42 mio. kr. i 2019 stigende til 19,3 mio. kr. i 2022.

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budgetramme for 2019 udgør 1.135,8 mio. kr., hvoraf 1.128,2 mio. kr. er inden for servicerammen.

 

Med udgangspunkt i den fagudvalgsopdelte ramme foreslår Direktionen, at effektiviseringsforslagene behandles på fagudvalgenes budgetmøder i august og at udvalgene indstiller hvilke forslag, der skal indgå i det videre budgetarbejde ligesom udvalget kan drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2019-2022 jf. beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2018 pkt. 7.

 

Der skal hvert år udarbejdes forslag til budgetproces jf. Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring” pkt. 3.2

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse §37, jf. Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4 januar 2017.

 

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 §10, stk. 4

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2019. Høringssvarene vil løbende indgå i politisk behandling af budgettet.

Bilag

 1. Finansieringsoversigt 2019-22 (er udleveret) (pdf)
 2. Direktionens budgetkatalog (effektiviseringsforslag) (er udleveret) (pdf)
 3. Investeringsoversigt 2019-22 (er udleveret) (pdf)
 4. Budgetafdækninger (er udleveret) (pdf)
 5. Budgetrapport 2017-22 (er udleveret) (pdf)
 6. Takstforslag 2019 (er udleveret) (pdf)
 7. Høringssvar Langhøjskolen (pdf)
 8. Høringssvar Handicaprådet (pdf)
 9. Høringssvar Dansborgskolen (pdf)
 10. Udtalelse medarbejderside MED-Børn og Familier (pdf)
 11. Høringssvar Risbjergskolen (pdf)
 12. Høringssvar Børnehuset Ærtebjerg (pdf)
 13. Høringssvar Engstrandskolens bestyrelse (pdf)
 14. Udtalelse MED-udvalg Præstemoseskolen (pdf)
 15. Høringssvar Præstemoseskolen (pdf)
 16. Høringssvar Frydenhøjskolen (pdf)
 17. Udtalelse BUPL (pdf)
 18. Høringssvar Børnehuset Rosenhøj. (pdf)
 19. Høringssvar FOA/PMF kbh syd Børn og Familier (pdf)
 20. Høringssvar FOA/PMF kbhsyd Skole og Uddannelse (pdf)
 21. Høringssvar Ungdomsskolen (pdf)
 22. Udtalelse medarbejdersiden Center-MED SKO (pdf)
 23. Udtalelse Hvidovre Lærerforening (pdf)
 24. Høringssvar Avedøre Skole (pdf)
 25. Høringssvar Børnehuset Willer (pdf)
 26. Høringssvar Gungehusskolen (pdf)
 27. Udtalelse Gungehus LokalMED (pdf)
 28. Administrationens bemærkninger til høringssvar fra Willer (docx)

4. Økonomirapportering pr. 30. juni 2018 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område og økonomirapportering forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. attage økonomirapportering pr. 30. juni 2018 til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 21-08-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018.

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2017.

På det specialiserede børneområde (børn og familier) har der gennem en årrække været en faldende tendens i forhold til anbringelser uden for hjemmet og dermed også faldende udgifter. Denne tendens ændrede sig allerede sidste år, hvor der var et øget antal anbringelser af bl.a. handicappede med deraf følgende øgede udgifter.

På nuværende tidspunkt er det forventede merforbrug i 2018 opgjort til 1,8 mio. kr., hvilket betyder, at der på dette område er skærpet fokus på budgetoverholdelse.

På dagtilbudsområdet forventes ca. 24 flere børn i 0-6 års alderen end forudsat. Såfremt befolkningsprognosen allerede i 2017 havde kunnet forudse disse flere børn ville merudgiften på 1,7 mio. kr. have været indgået som en teknisk korrektion af demografien i budget 2018.

Tre af de almene skoler kom ud af regnskab 2017 med større underskud. Det drejer sig om Avedøre skole med 3,6 mio. kr., Engstrandskolen med 2,8 mio. kr. og Langhøjskolen med 1,8 mio. kr. Avedøre skole og Engstrandsskolens underskud udgør mere end de tilladte 5 %, mens Langhøjskolens underskud er 4 %.

Centerchefen for Skole og Uddannelse har udarbejdet en overordnet afviklingsplan for alle tre skoler, således at Avedøre skole og Engstrandskolen skal have afviklet skolernes underskud ved udgangen af 2020, mens Engstrandskolens skal være fuldt afviklet i 2019.

Der afholdes månedlige opfølgningsmøder mellem de tre skoler, Center for Skole og Uddannelse samt Center for Økonomi og Analyse. Alle skoler følger de lagte afviklingsplaner.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8)udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens halvårsregnskab og forventede regnskab 2018 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt forventede merudgifter på det specialiserede børneområde på 3,5 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. forventes finansieret inden for den eksisterende ramme. Merudgifterne til flere 0-6 års børn kan ikke umiddelbart holdes inden for udvalgets ramme.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.


5. Holmegårdsskolen - godkendelse af projekttilpasning

Beslutningstema

Tegnestuen JJW Arkitekter der varetager totalrådgivning for ombygningen af Holmegårdsskolen har kvalificeret byggeprogrammet og anbefaler sammen med skolen og administrationen en tilretning af det nuværende projektforslag A, som er vedtaget som led i budgetforhandlingen 2016.

Udvalget bedes tage stilling til ændringsforslaget.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne-og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende projekttilpasningen A1 som beskrevet i sagsfremstillingen

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 21-08-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

Udvalget for Teknik-og Miljø har den 1. juni 2016 besluttet, at administrationen kan igangsætte arbejdet med lokalplanen baseret på det oprindelige forslag A. Se bilag ”Holmegårdsskolen udvidelse med et spor”.

JJW arkitekter, som er totalrådgivere på ombygningen af Holmegårdsskolen, har nu kvalificeret byggeprogrammet. På baggrund af workshops med deltagelse af skolen og administrationen samt møde med kommunens ejendomsafdeling anbefales en tilretning af projektet, herefter kaldet A1.

Tilretningen vil medføre at:


-    ny indskoling løsrives fra oprindelig bygning mhp. at bevare

     dagslyset i eksisterende hovedbygning
-    indskolingen trækkes tilbage fra vejen for at skabe et   

     imødekommende uderum og indgangsparti
-    den nye udskolingsbygning udvides med en ekstra etage

Se bilaget ”Holmegårdsskolen – Forslag A1”

Overordnet vil ændringen betyde et langt mere harmonisk udtryk, der i højere grad flugter med skolens oprindelige formsprog samt mere velfungerende udearealer.


Hertil kommer at ombygningen, med forslag A, enkelte steder er udfordret rent konstruktionsmæssigt, da en del bærende vægge skal fjernes. 

Ændring af udskolingsbygningen
Med udvidelsen af en ekstra etage på udskolingsbygningen imødekommes et ønske fra skolen om at klassetrinene, 7, 8 og 9, kan placeres på hver sin etage i modsætning til det nuværende forslag, hvor flere klassetrin deler etage.

I forslag A1 erstattes de planlagte flugtvejstrapper mod nord med flugtvejstrapper mod skolegården, hvilket skaber en bedre forbindelse mellem bygningen, udearealet og tagterrassen.

Ændring af indskolingsbygningen

Ved at ændre byggefeltet sikres mere optimale udearealer med en større plads, et mere indbydende indgangsparti til skolen fra nordsiden samt langt bedre lysforhold for lokalerne i hovedbygningens vestside.

Samlet set vil projekttilpasningen betyde et mere harmonisk byggeri, mere velfungerende uderum samt imødekomme skolens ønske om mulighed for etageadskillelse mellem klassetrinene.

Projekttilpasningen vil ikke medføre ændringer i projektets samlede økonomi eller tidsplan.

Såfremt projekttilpasningen godkendes politisk, vil administrationen fremføre en lokalplanssag.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik – og Miljøudvalget 1. juni 2016
Teknik-og Miljøudvalget besluttede:


1) at arbejdet med en ny lokalplan for Holmegårdsskolen igangsættes
2) at lokalplanen udarbejdes til realisering af det valgte udbygningsforslag
3)at lokalplanen gives en afgrænsning, der svarer til skolens ejendom, matr.nr. 4 ep, Hvidovre by.

Budgetaftalen 2016
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2016 at udvide Holmegårdsskolen, forslag A.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag.

Høring

Der udarbejdes ny lokalplan ifm. ombygningen af Holmegårdsskolen.

Lokalplanen vil blive sendt i høring hos relevante aktører, herunder naboer til Holmegårdsskolen.

Bilag

 1. Forslag A - maj 2015 - Holmegårdsskolen udvidelse med 1 spor - projektmappe, maj 2015 (pdf)
 2. Forslag A1 - Holmegårdsskolen (pdf)

6. Beslutning vedrørende bygningsvedligehold af selvejende institution byggelegepladsen Regnbuen

Beslutningstema

Den selvejende institution Byggelegepladsen Regnbuen har i dag hestehold og benytter halvdelen af en bygning, som de har lejet af KAB, som hestestald.

Denne bygning er – sammen med ekstra foldarealer og en mindre skovtykning - over tid blevet en integreret del af den selvejende institutions samlede lejemål.

Bygningen har dog et efterslæb på vedligeholdelsen af den halvdel, som Regnbuen benytter til stald, og der er samtidig et udtrykt ønske fra den selvejende institution om udvidelse af stalden til at omfatte hele bygningen.

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund beslutte, i hvilket omfang bygningen skal genoprettes, og om stalden eventuelt skal udvides.

Finansieringen af vedligeholdet kan ske ved prioritering på investeringsoversigten for budget 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte, hvilken af nedenstående to modeller renoveringen skal foretages efter:

Model 1: Der gennemføres en genopretning af Regnbuens del af bygningen samt en ny indretning af den øvrige bygning til stald med tilhørende depotrum m.m. til i alt 3 mio. kr.

eller

Model 2: Der sker alene den genopretning, som Regnbuen er forpligtet til i henhold til aftalen med KAB. Udgiften hertil anslås til ca. 0,5 – 1 mio. kr.

 1. at forslag vil indgå i budgetlægningen for 2019-22.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 21-08-2018

Ad 1) Et flertal i udvalget bestående af grupperne A, F, C og Ø besluttede at anbefalemodel 1. Gruppe O afventer stillingtagen.

 

Ad 2) Et flertal i udvalget bestående af grupperne A, F, C og Ø besluttede at anbefale, at forslaget om model 1 indgår i budgetlægningen for 2019-22. Gruppe O afventer stillingtagen.

 

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Behov for vedligeholdelse

Regnbuen har rådighed over halvdelen af en bygning, der tilhører KAB. Denne ene halvdel benytter Regnbuen som hestestald, mens KAB råder over den anden halvdel. Staldens placering fremgår af bilaget ”Kort over Byggelegepladsen Regnbuen”.

Staldbygningen er blevet en integreret del af den selvejende institutions samlede lejemål, som oprindeligt bestod af et areal på ca. 6.300 kvm af matr. 13as med tilhørende bygninger. Udearealerne er i årenes løb blevet udvidet med foldarealer og en mindre skovtykning efter aftale mellem boligselskabet og den selvejende institution. Udearealerne udgør i dag tilsammen ca. 10.000 kvm.

Bygningen har dog et vedligeholdelsesefterslæb på den halvdel, som Regnbuen benytter til stald. Det betyder bl.a., at stalden i dag fremstår nedslidt og bærer præg af mulig skimmelsvamp.

I efteråret 2017 anmodede bestyrelsen på Regnbuen Kommunalbestyrelsen om at få staldbygningen renoveret. Derudover modtog Hvidovre Kommune i december 2017 en henvendelse fra KAB med krav om, at bygningen skulle bringes op til den forventede vedligeholdsstandard. Af henvendelsen fremgik det, at hvis ikke der skete en vedligeholdelse, ville boligselskabet igangsætte renovering på lejers (Regnbuens) regning.

Omfanget af renoveringen er afgørende for, om der stadig kan være hestehold i Regnbuen.

KAB er villig til at lade Regnbuen overtage hele bygningen, mod at institutionen fremadrettet står for den samlede vedligeholdelse.

Omfang af renovering

Der er to modeller for omfanget af renovering. Den første sikrer mulighed for fortsat hestehold, mens den anden model alene omhandler renovering på baggrund af krav stillet af KAB.

 • Model 1: Der gennemføres en genopretning af Regnbuens del af bygningen samt en ny indretning af den øvrige bygning til stald med tilhørende depotrum m.m. Udgiften hertil anslås til ca. 3 mio. kr.

Ved valg af model 1 bemyndiges administrationen samtidig til at forhandle med boligselskabet og den selvejende institution om den fremtidige anvendelse af staldbygningen med tilhørende folde for at opnå enighed om detaljerne i genopretning og ny indretning inden for den afsatte ramme. Herunder gives administrationen mandat til at sikre kommunens investering via gældsbrev samt detaljerede allonger til lejekontrakt og driftsoverenskomst.

 • Model 2: Der sker alene den genopretning, som Regnbuen er forpligtet til i henhold til aftalen med KAB. Dette skønnes at koste 0,5 – 1 mio. kr. Dette betyder, at stalden ikke længere lever op til lov- og miljøkrav for hestehold. Bygningen vil således alene leve op til den forventede vedligeholdelsesstandard.

Ved valg af model 2 bemyndiges administrationen samtidig til at afklare omfanget af genopretning med boligselskabet og den selvejende institution inden for den afsatte ramme. Herunder gives administrationen mandat til at sikre kommunens investering via gældsbrev samt allonger til eksisterende driftsoverenskomst og lejekontrakt.

Model 2 udelukker ikke, at den selvejende institution Regnbuen ved egen finansiering vil kunne istandsætte bygningen yderligere, således at den lever op til lov- og miljøkrav for hestehold. Administrationen er ikke bekendt med, hvorvidt det er muligt for den selvejende institution inden for eget budget og evt. fundraising at finansiere yderligere istandsættelse af bygningen.

Udover bygningsmæssig genopretning efter model 1 eller 2, så vil fortsat hestehold på Regnbuen kræve, at der skabes aftalemæssig klarhed over fortsat anvendelse og eventuel udvidelse af de hestefolde, som Regnbuen tidligere har fået lov at etablere på arealet.

Regnbuens pædagogiske arbejde i relation til hestehold

Regnbuen adskiller sig væsentligt fra kommunens øvrige klubtilbud, idet den har en klar pædagogisk profil bygget op omkring udeliv og dyrehold. Klubben har bl.a. kaniner, høns, geder og heste, som børnene selv er ansvarlige for at passe.

Regnbuen har i dag fire heste. Det gør det muligt at ”gå til ridning” for alle børn og unge. Det er særligt vigtigt i områder, hvor fx familiers økonomiske vilkår kan hindre dette.

På grund af et stærkt stigende medlemstal ønsker Regnbuen på sigt at indkøbe en ekstra hest for at kunne imødekomme ønsker fra medlemmerne. Dette, samt ændrede krav til indretning af stalde, kræver dog, at Regnbuen kan råde over en større del af stalden.

Hestehold som et pædagogisk værktøj

Hestehold er et vigtigt pædagogisk værktøj i forhold til en stor del af de børn, der bruger Regnbuen. Det at arbejde med heste er med til at:

 • give børn ansvar og forpligtende fællesskaber
 • lære børnene noget om at omgås og håndtere store dyr, om dyrevelfærd, anatomi, pasning og pleje
 • udvikle tillid, selvtillid og ansvar
 • udvikle og styrke medlemmernes motorik og fysik

Endvidere er hesteholdet:

 • en væsentlig del af Regnbuens ansigt udadtil og en del af institutionens DNA - også selv om ikke alle børnene er glade for heste
 • et rekreativt indslag - ikke mindst for de børn, der ellers har en presset hverdag
 • til glæde for andre end blot Regnbuens medlemmer, idet det i høj grad benyttes af vuggestuer, børnehaver, dagplejen, boligselskabet, Aktiv Sommer, gæster fra andre klubber m.fl.
 • en væsentlig del af institutionens samarbejde med "Huset" (specialgruppe) på Avedøre skole. Således har de ældste børn fra "Huset" en del af deres undervisning på Regnbuen, bl.a. med pasning og pleje og ridning. Dette er bl.a. med til at styrke børnenes motorik.

Antal medlemmer i Regnbuen

Pr. maj 2018 er der 193 børn indskrevet i Regnbuen. Institutionen har fordoblet sit medlemstal de sidste 10 år, og alene på de sidste fire år er medlemstallet steget med 29%.

Hestene har stor betydning for de ca. 30 børn, der fast tager sig af dem. Hestene har dog også stor betydning for mange af Regnbuens øvrige medlemmer, idet alle har mulighed for at hilse på dem, klappe dem eller på anden måde omgås dem i hverdagen.

Øvrige ridetilbud i Hvidovre

I Hvidovre findes enkelte andre ridetilbud mod betaling, herunder det kommunale tilbud ”Hvidovre-Avedøre Rideklub”, hvorfra der drives rideskole.

Politiske beslutninger og aftaler

Byggelegepladsen Regnbuen blev totalrenoveret i 2012-14 efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27. november 2012, punkt 22. Når man dengang ikke valgte at renovere stalden, var det dels med udgangspunkt i den samlede pris, og dels fordi der var en række uafklarede spørgsmål omkring ejerforhold, miljømæssige forhold samt projektets samlede økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Vælges Model 1, anslår Center for Skole og Uddannelse, at en renovering af hele bygningen, så den lever op til krav om hestehold inkl. oprettelse af eksisterende vedligeholdelsesefterslæb, vil koste ca. 3,0 mio. kr.

Heri indgår en estimeret udgift på mellem 75.000 og 100.000 kr. til at få en byggesagkyndig med ekspertise inden for hestehold til at gennemgå bygningen.

Vælges Model 2, anslår Center for Skole og Uddannelse, at en genopretning uden nyindretning vil koste 0,5 - 1,0 mio. kr.

I Direktionens oplæg til Budget 2019 er der forslag om afsættelse af 3 mio. kr. til hestestald på Regnbuen. Forslaget vil derfor indgå i budgetlægningen for 2019-22.

Retsgrundlag

Den selvejende institution Byggelegepladsen Regnbuen er et klubtilbud som drives efter dagtilbudslovens § 65 (lovbekendtgørelse nr. 748 af 20. juni 2016 med senere ændringer).

Klubtilbuddet drives af den selvejende institution inden for rammerne af den selvejende institutions lejemål i Avedøre Boligselskab samt efter driftsoverenskomst med kommunen.

De juridiske forhold i denne sag er nærmere afklaret af administrationen og fremgår af bilaget ”Afklaring af juridiske forhold”.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag, men administrationen har forud for udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget inddraget såvel Regnbuens bestyrelse og ledelse som boligafdelingen og KAB. Der er herunder også foretaget en besigtigelse af lokaliteterne, hvor behovet for genopretning og mulighederne for en eventuel udvidelse af stalden er blevet drøftet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vedtages Model 1, vil bygningen leve op til arbejdsmiljølovens krav til arbejde i en hestestald, når renoveringen er gennemført.

Miljømæssige konsekvenser

Vedtages Model 1, vil bygningen leve op til de gældende miljøkrav for husdyrhold, når renoveringen er gennemført.

Bilag

 1. Kort over Byggelegepladsen Regnbuen (pdf)
 2. Afklaring af juridiske forhold (pdf)

7. Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal på det sociale område fastsætte sagsbehandlingsfrister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

 

Administrationen foreslår desuden, at der fastsættes sagsbehandlingsfrister for enkelte andre sagsområder. Det drejer sig om anvisning af bolig, lån til betaling af beboerindskud, lån til betaling af ejendomsskat samt rekruttering og generel erhvervsservice, kontakt til virksomhed.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende sagsbehandlingsfristerne indenfor hvert af de respektive udvalgsområder, der er markeret med lyseblå, rød og grøn farve i vedlagte bilag ”Sagsbehandlingsfrister”, med undtagelse af handicap- og psykiatriområdet, hvor det i stedet er sagsbehandlingsfristerne gengivet i højre kolonne i tabellen i sagsfremstillingen som indstilles godkendt.

 

 1. at pålægge administrationen at holde sagsbehandlingsfristerne ajour på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-08-2018

Anbefales godkendt.

 

Udvalget ønsker en uddybning af sagsbehandlingsfristen i forhold til enkeltydelserfra Center for Borgerservice.

 

Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgik i udvalgets behandling af sagen.

 

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 20-08-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.

Ad 2) Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 21-08-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.

Ad 2) Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen skal på det sociale område fastsætte sagsbehandlingsfrister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Dette gælder for behandlingen af alle ansøgninger på de enkelte sociale sagsområder. Det gælder dog ikke, hvis der i lovgivningen er fastsat en særskilt sagsbehandlingsfrist for det pågældende sociale sagsområde.

 

Sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres tydeligt på kommunens hjemmeside.

 

Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

 

Sagsbehandlingsfristen er udtryk for den længste periode der må gå fra kommunens modtagelse af en ansøgning, indtil kommunen træffer og meddeler en afgørelse.

 

Kommunen skal altid – uanset sagsbehandlingsfristerne - behandle ansøgninger på de pågældende sagsområder så hurtigt som muligt.

 

For afgørelser efter Lov om social service gælder sagsbehandlingsfristerne ligeledes for hjemviste klagesager. Det vil sige sager, som Ankestyrelsen har sendt tilbage til fornyet behandling i kommunen.

 

Administrationen foreslår desuden, at der fastsættes sagsbehandlingsfrister for enkelte andre sagsområder. Det drejer sig om anvisning af bolig, lån til betaling af beboerindskud, lån til betaling af ejendomsskat samt rekruttering og generel erhvervsservice, kontakt til virksomhed.

 

Ankestyrelsen kan ikke behandle klager over længden af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, men kan behandle en klage over manglende overholdelse af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister som led i afgørelsen af en konkret sag. I tilfælde af at kommunalbestyrelsen ikke fastsætter sagsbehandlingsfrister på alle de relevante sociale sagsområder kan Tilsynet, Ankestyrelsen, udtale kritik af dette.

 

Administrationen indstiller til at godkende sagsbehandlingsfristerne, indenfor hvert af de respektive udvalgsområder, der er markeret med blå, rød og grøn farve, i vedlagte bilag ”Sagsbehandlingsfrister”, dog med undtagelse af fristerne for handicap- og psykiatriområdet.

 

Sagsbehandlingsfristerne indenfor handicap- og psykiatriområdet markeret med rødt i samme bilag vedrørende afgørelser efter Servicelovens §§ 85, 96, 97, 100, 104, 107 og 108 har givet anledning til et kritisk høringssvar fra Handicaprådet med henvisning til andre kommuner.

 

Dette høringssvar har givet administrationen anledning til at overveje sagsbehandlingsfristerne indenfor handicap- og psykiatriområdet på ny og der er i vedlagte bilag ”Forklæde til handicaprådets høringssvar” givet følgende reviderede forslag til netop disse frister:

 

Sagsbehandlingsfrister på handicap- og psykiatriområdet

Oprindeligt forslag til frist (indeholdt i bilag 1, omregnet til uger)

Revideret forslag til frist (som indstilles godkendt i stedet)

Socialpædagogisk støtte

Servicelovens § 85

6 uger

6 uger

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Servicelovens § 96

24 uger

10 uger

Ledsagelse
Servicelovens § 97

6 uger

4 uger

Merudgifter

Servicelovens § 100

12 uger

10 uger

Aktivitets- og samværstilbud

Servicelovens § 104

12 uger

6 uger

Midlertidige botilbud

Servicelovens § 107

12 uger

6 uger

Længerevarende botilbud

Servicelovens § 108

12 uger

6 uger

 

Administrationen indstiller til at dette reviderede forslag til sagsbehandlingsfrister indenfor handicap- og psykiatriområdet for afgørelser efter Servicelovens §§ 85, 96, 97, 100, 104, 107 og 108 godkendes.

 

Administrationen vil fremover holde sagsbehandlingsfristerne ajour og løbende vedligeholdt samt tydeligt placeret på kommunens hjemmeside.

 

Dette med henblik på, at administrationen skal kunne foretage tilpasninger ved lovændringer – fx fjernelse af kommunens egne sagsbehandlingsfrister i det omfang disse måtte blive afløst af lovmæssigt bindende sagsbehandlingsfrister. Samt med henblik på, at administrationen skal fremlægge en ny sag om sagsbehandlingsfrister til politisk behandling, hvis der opstår behov for justering af kommunens egne sagsbehandlingsfrister eller for vedtagelse af helt nye sagsbehandlingsfrister. Administrationen skal herefter ligeledes sikre, at sagsbehandlingsfristerne til enhver tid er tydeligt placeret på kommunens hjemmeside.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunalbestyrelse godkendte den 19. december 2017, under punkt 11, sagsbehandlingsfrister i ”Sundhed, træning, pleje og bolig Kvalitetsstandarder 2018”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

De indstillede sagsbehandlingsfrister er i overensstemmelse med den nuværende sagsbehandlingspraksis med undtagelse af handicap- og psykiatriområdet, hvor der i medfør af høringssvar nu sker en forbedring.

Retsgrundlag

Efter Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 1-2 og § 3 a, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af den 13. september 2017 med senere ændringer skal kommunalbestyrelsen indenfor alle de enkelte sociale sagsområder fastsætte sagsbehandlingsfrister.

 

Efter Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 1, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 1249 af den 13. november 2017) betyder alle de enkelte sociale sagsområder alle sagsområderne der er omfattet af følgende lovgivninger og samtidig omhandler behandling af ansøgninger:

1.       Lov om social pension.

2.   Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig

førtidspension m.v.

3.       Lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven).

4.       Lov om sygedagpenge.

5.       Lov om aktiv socialpolitik.

6.       Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

7.       Lov om social service (serviceloven).

8.       Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.

9.       Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

(dagtilbudsloven).

10.     Lov om seniorjob.

11.     Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

12.     Lov om kontantydelse.

13.     Kapitel 2 i Lov om friplejeboliger.

 

Efter Ankestyrelsens principafgørelse 49-16, jf. kendelse nr. 9853 af den 30. august 2016 kan Ankestyrelsen behandle en klage over manglende overholdelse af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister som led i afgørelsen af en konkret sag.

Høring

Hvidovre Handicapråd samt Hvidovre Ældreråd skal høres i denne sag.

Administrationen har derfor foretaget høring af disse råd.

 

Rådenes høringssvar er vedlagt som bilag.

 

Administrationen har fremsat bemærkninger til disse høringssvar. Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

Bilag

 1. Sagsbehandlingsfrister (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar til fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område. (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område (pdf)
 4. Forklæde til handicaprådets høringssvar (pdf)
 5. Forklæde til Ældrerådets høringssvar vedr. sagsbehandlingsfrister (pdf)

8. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 21-08-2018

Lisa Skov (C) spurgte til om der på børneområdet er fokus på kopi-adfærd mellem søskende Administrationen svarede på mødet.