Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. april 2018

Mødefakta

Dato: Torsdag den 5. april 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Sara Benzon (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Bemærkninger

Anders Wolf Andresen deltog for Sara Benzon. Charlotte H. Larsen mødte kl. 17.35 under punkt 2 grundet andet møde i kommunalt regi.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-04-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-04-2018

Udvalgsformanden orienterede om, at den store valggruppes udpegning til de selvejende dagtilbuds bestyrelser forventes at foreligge snarest. Udvalget vil således på det næste udvalgsmøde få den lovede orientering fra administrationen om samtlige udpegninger.

Direktøren orienterede om, administrationens forespørgsel til Undervisningsministeriet vedrørende klassemaksimum. Notat af 5. april 2018 vedrørende samme blev omdelt.

Bilag

 1. Notat af 05-04-2018 til BUV vedrørende forespørgsel til ministeriet om klassemaksimum (pdf)

3. Medlemsforslag fra Gruppe F om høje klassekvotienter i folkeskolerne

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-04-2018

Udvalget tilsluttede sig intentionerne bag medlemsforslaget og tilkendegav, at der ikke for de kommende 0. klasser kan forventes dispensation til mere end 28 elever pr. klasse.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Gruppe O foreslog, at medlemsforslaget sendes til Børne- og Uddannelsesudvalget til behandling.

For: Alle.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at medlemsforslaget sendes til Børne-og Uddannelsesudvalget til behandling.

Sagsfremstilling

Forslag fra SF om principbeslutning om, at der ikke skal dannes for store klasser i Hvidovre

Baggrund

Flere folkeskoleklasser i Hvidovre kommune har i dag mere end 26 elever og nogle er endda på 29 og 30 elever. I nogle tilfælde er det endda alene distriktsbørn, der udløser de høje elevtal. Vi har allerede fået henvendelse fra en skolebestyrelse og vi mener derfor, at det er på tide, at vi melder en tydelig politisk retning ud, så skolerne også ved, at de kan forvente hjælp, hvis det er et problem at holde retningslinjen.

Hvidovre kommune har som målsætning, at der fremadrettet ikke skal dannes ekstremt store klasser i folkeskolerne.

Derfor foreslår SF følgende:

Det indstilles til skoleledelserne og skolebestyrelserne, at man skal arbejde på at undgå dette. Herved fastslås, at kommunalbestyrelsen ikke kan forventes at give dispensation til klasser over 28 elever og at skolerne så vidt muligt skal tilstræbe endelige klassestørrelser på maksimalt 24 elever.

Denne beslutning skal betragtes som en midlertidig retningslinie indtil kommunalbestyrelsen, beslutter en mere permanent løsning på problematikken med de ekstremt store klasser.


4. Orientering om skoleprognosen for 2018-31

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Skoleprognosen udarbejdes hvert år. Overordnet viser skoleprognosen, at elevtallet i Hvidovre Kommune generelt er stigende.

Eleverne kan de næste to skoleår rummes i kommunens folkeskoler, men på længere sigt er en række skoler presset på kapaciteten.

Med denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om udviklingen i forventet antal skoleelever de kommende år.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at tage orienteringen om udvikling i forventet elevtal til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-04-2018

Taget til efterretning.

På forslag fra Anders Wolf Andresen (F) anmodede udvalget om et notat vedrørende baggrunden for det forventede fald i elevtallet på Risbjergskolen fra 2022 og fremefter.

Udvalget ønsker samtidig en uddybning af de forskellige parametre i skoleprognosen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Skoleprognosen udarbejdes hvert år og er baseret på data fra Danmarks Statistik om befolkningen, oplysninger om eksisterende ejendomme og evt. vedtagne byggeprogram i kommunen, aktuelle klasse- og elevtal samt historiske oplysninger om forældres valg af skole, herunder antal elever på privatskoler, distriktskrydsere m.v.

Skoleprognosens træfsikkerhed

Skoleprognosen forsøger at forudsige forældrenes valg af skole, flyttemønstre m.v. Det kan dog være svært at forudsige det præcise elevtal i de enkelte distrikter. Prognosens træfsikkerhed kan derfor svinge lidt fra år til år.

Ved sammenligning af tallene fra prognosen i 2017 med det faktisk antal børn i kommunens 0. klasser pr. 5/9 2017, var der en træfsikkerhed på 95,5 %. Prognosen forventede 619 elever i 0. klasse og det faktiske antal var 647 elever. Det svarer til at prognosen har ramt 28 børn for lavt.

Udviklingen i elevtallet i Hvidovre Kommune generelt

Overordnet viser skoleprognosen, at elevtallet i Hvidovre Kommune generelt er stigende. Tilvæksten forventes at blive på 661 elever i perioden 2018-31.

I perioden 2018-23 forventes det, at folkeskolerne får en tilgang på 34 elever, hvilket svarer til en stigning på 0,6 %. Perioden 2018-23 er en mere overskuelig horisont, hvor antallet af børn i langt højere grad kan forudsiges.

Udviklingen i de enkelte skoledistrikter 2018-30

I forhold til det stigende elevtal har Center for Skole og Uddannelse undersøgt, hvor mange spor skolerne er indrettet til, og hvor mange spor der kan blive behov for på kort sigt (2018/19 og 2019/20) og længere sigt (2020-31). Dette er illustreret i nedenstående oversigt.

Tabel 1. Oversigt over forventet kapacitetsbehov 2017 til 2030

Områder

Nuværende kapacitet

Kapacitetsbehov ifølge ny prognose

Kort sigt

Lang sigt****

2018

2018/19**

2019/20

2020-31

NORD - HOL

2 spor*

2 spor

2 spor

3 spor i 20/21

4 spor fra 26/27

NORD - PRÆ

2 spor

2 spor

2 spor

2 spor i 19/20 & 22/23
3 spor de øvrige år

SYD – LAN

3 spor

3 spor

3 spor

3 spor i 20/21 og 21/22

4 spor fra 23/24 -31/32

SYD – DAN

3 spor

3 spor

3 spor

4 spor i 23/24

3 spor de øvrige år

SYD – EST

2 spor

2 spor

2 spor

2 spor indtil 23/24
3 spor fra 24/25 -31/32

MIDT - GUN

3 spor

3 spor

2 spor

3 spor indtil 25/26

4 spor fra 26/27

MIDT – RIS

3 spor

3-4 spor***

3 spor

3 spor
Evt. 4 spor i 20/21, 21/22

VEST – AVE

3 spor

3 spor

3 spor

3 spor

VEST – FRY

3 spor

3 spor

3 spor

3 spor

*       Planlagt udbygning til tre spor i 21/22.

**     Antallet af spor er baseret på indskrivningstallene for 2018/19, som blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalget på møde den 6. marts 2018. Antallet af elever kan dog flytte sig helt frem til skolestart.

***   Ifølge Indskrivningstallene per 6. marts ligger Risbjerg på 85 elever (inkl. omgængere) i 2018/19. Der kan søges dispensation fra at oprette en ekstra klasse, og dermed have klassekvotienter over 28. Det samme gælder i 20/21 og 21/22.

**** Markering med fed viser, at det forventede kapacitetsbehov overstiger den nuværende kapacitet.

NORD

Holmegårdsskolen

Holmegårdsskolen forventes at opleve en jævn stigning i det samlede elevtal på 243 elever i perioden 2018-31.

Skolen er indrettet til to spor, men der er planlagt en udbygning af skolen, så den kan rumme tre spor fra 2021/22. Prognosen bekræfter behovet for denne udbygning, da der forventes tre spor fra 2020/21 og fire spor fra 2026/27 og frem.

Præstemoseskolen

På Præstemoseskolen forventes der en tilgang på 102 elever i perioden 2018-31.

Prognosen viser, at skolen i perioden 2018 til 2022 skifter mellem to og tre spor. Fra skoleåret 2023/24 og frem er der ifølge prognosen elevtal i 0. klasserne til tre spor. Skolen er indrettet til to spor.

Nord

Fra 2023/24 har skolerne i Nord permanent elevgrundlag til seks spor når udbygningen medtænkes. Fra 2026/27 har de elevgrundlag til syv spor, dvs. to spor mere end de er indrettet til.

SYD

Langhøjskolen

På Langhøjskolen forventes der en tilgang på 54 flere elever i perioden 2018-31. Prognosen viser, at der fra 2022/23 er et elevtal til fire spor. Skolen er indrettet til tre spor og kan ikke permanent rumme et ekstra spor.

Engstrandskolen

På Engstrandskolen forventes en stigning på 214 elever i perioden 2018-31. Fra 2024/25 forventes et elevtal svarende til tre spor. Engstrandskolen er bygget tresporet, men er p.t. indrettet til at være tosporet.

Syd

Skolerne i Syd forventes tilsammen at få elevgrundlag til to spor mere, end de er indrettet til.

MIDT

Dansborgskolen

På Dansborgskolen forventes der et mindre fald på 13 elever i perioden 2018-31.

Gungehusskolen

På Gungehusskolen forventes en tilgang på 194 elever i perioden 2018-31. Trods den store elevtalsstigning kan eleverne godt rummes inden for skolens rammer indtil 25/26. Fra 26/27 forventes dog et elevgrundlag til fire spor. Skolen er indrettet til tre spor.

Risbjergskolen

Risbjergskolen forventes at opleve en stigning i det samlede elevtal på 39 elever i perioden 2018 til 2022, hvorefter elevtallet falder, så der samlet set sker en nedgang på 125 elever i perioden 2018-31.

Prognosen viser, at Risbjergskolen i 18/19, 20/21 og 21/22 ligger tæt på grænsen på 85 elever. Kommer elevtallet over 85 vil der skulle oprettes et ekstra spor, med mindre der gives dispensation fra folkeskolelovens § 17 vedr. maksimal klassestørrelse.

Midt

Skolerne i Midt har samlet set ikke kapacitetsproblemer, da Gungehusskolens stigende elevtal opvejes af Risbjergskolens faldende elevtal.

VEST

Avedøre Skole

På Avedøre Skole forventes der et fald på 102 elever i perioden 2018-31.

Frydenhøjskolen

På Frydenhøjskolen forventes en stigning på 68 elever.

Vest

Samlet set er der et fald på 34 elever i Vest. Begge skoler er indrettet til tre spor, og i prognosen forudses det, at skolerne forbliver tresporede, samt at alle elever kan rummes i perioden 2018-31.

Samlet set er der kapacitetsmæssigt ikke umiddelbart behov for distriktsændringer eller udbygninger i Vest, men ved en omfordeling af eleverne mellem de to distrikter kan der sikres mere ensartet klassekvotient.

Se vedlagte bilag ”Skoleprognose for Hvidovre Kommune 2018-31” for uddybning af de omtalte elevtal.

Udviklingen specifikt for skoleåret 2018/19 og for 2019/20

Skoleindskrivningen viser, at alle elever i 2018/19 kan rummes inden for skolernes rammer. For Risbjergskolen gælder dog, at de med et foreløbigt elevtal på 85 elever vil få fire spor, med mindre skolen får en dispensation til at oprette en ekstra klasse.

Skoleprognosen for skoleåret 2019/20 viser at alle skoler forventes at kunne holde sig inden for det antal spor, skolerne er indrettet til.

Sikring af kapacitet fra 2020/21 og frem

Som det fremgår ovenfor, kan eleverne de næste to skoleår rummes i kommunens folkeskoler. Fra 2023/24 er mange af skolerne dog meget presset på kapaciteten. Det er især i Nord og Syd, at der forventes store elevtalsstigninger.

Der er en igangværende proces, hvor Kommunalbestyrelsen den 16. marts er blevet præsenteret for forskellige løsningsmodeller for at fordele eleverne mere jævnt på kommunens skoler. Det forventes, at der lægges en sag op til politisk beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget vedrørende dette i maj.

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, LBK nr. 1510 af 14/12/2017, at Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes af Kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Det fremgår endvidere af folkeskolelovens § 17, at elevtallet i grundskolens klasser ikke normalt må overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 16. december 2014, punkt 22, besluttede Kommunalbestyrelsen at vedtage mindre justeringer i skoledistrikterne til den nuværende udformning. Dette skete på baggrund af et stigende elevtal i Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen behandlede ”Budgetmodel for skoler 2014” på mødet den 19. marts 2013, punkt 9.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune på nuværende tidspunkt.

Den vedtagne tildelingsmodel betyder, at der sker en teknisk korrektion af budgettet til den enkelte skole med 39.631 kr. pr. elev (2018 prisniveau).

Den tekniske korrektion af budgettet til den enkelte SFO er med 20.302 kr. pr. barn (2018 prisniveau) og til klub og SFO 2-3 med 14.810 kr. pr. medlem (2018 prisniveau).

Af nedenstående tabel vises de økonomiske konsekvenser i forbindelse med den forventede elevstigning på hhv. skole, SFO og klub.

2018 - Prisniveau

Børn i 2023

Udgift mio. kr. i 2023*

Skole

+110

4,4

SFO1

+54

1,1

SFO2-3 og klub

-28

-0,4

Samlet

5,1

* 2018 prisniveau

Nuværende forventninger i budgetoverslagsårene frem til 2021

Der er på nuværende tidspunkt i budgetoverslagsårene frem til 2021 indregnet en forventning om en stigning i antallet af elever svarende til en udgiftsstigning på ca. 5,0 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt i budgetoverslagsårene frem til 2021 indregnet en forventning om et fald i antallet af børn i SFO svarende til et fald i udgifterne på 0,16 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt i budgetoverslagsårene frem til 2021 indregnet en forventning om en stigning i antallet af børn i fritids- og juniorklub svarende til udgiftsstigning på 0,56 mio. kr.

Bilag

 1. Skoleprognose for Hvidovre 2018-31 (pdf)

5. Evaluering af sprogtilbuddet Sproguglerne

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Med denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om evalueringen af  sprogtilbuddet Sproguglerne med henblik på,  at udvalget godkender en omstrukturering af tilbuddet således, at der årligt gennemføres tre forløb af 13 ugers varighed mod tilbuddets nuværende fire årlige forløb af ti ugers varighed.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1.at godkende omstrukturering af sprogtilbuddet Sproguglerne

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-04-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2016en omlægning af sprogindsatsen til børn med særlige behov og herunder etableringen af et nyt sprogtilbud på 0-6 års området.

I forlængelse heraf blev sprogtilbuddet Sproguglerne oprettet den 1. september 2016. Sprogtilbuddet har på nuværende tidspunkt fungeret i halvandet år.

Center for Børn og Familier har udarbejdet en evaluering (bilag 1) med det formål at afdække eventuelle behov for justeringer af tilbuddet. Nedenstående beskrives de væsentligste områder af evalueringen.

Om Sproguglerne

Målgruppen for Sproguglerne er børn på 4-6 år med atypisk sprogudvikling, som forventes at kunne have udbytte af et intensivt forløb i Sproguglerne. Børnene kommer i Sproguglerne to formiddage om ugen. På disse to formiddage åbner Sproguglerne om morgenen som et ”almindeligt” dagtilbud, således at forældrene afleverer deres børn direkte i Sproguglerne. Inden frokosttid køres børnene ”hjem” til deres respektive dagtilbud (sammen med en medarbejder fra Sproguglerne).

Visitation til Sproguglerne sker via et visitationsudvalg bestående af lederen af vejlederteamet og lederen af logopæderne. Det er barnets dagtilbud, der i samarbejde med forældrene og den tilknyttede logopæd indstiller til visitation.

Der er tilknyttet en sprogvejleder, en logopæd og en børnefysioterapeut til tilbuddet. De tre medarbejdere arbejder tværfagligt om indsatsen i Sproguglerne. Udover selve sprogtilbuddet er der også en ”rejseholdsfunktion” tilknyttet Sproguglerne. Rejseholdet skal støtte dagtilbuddet i det videre arbejde med barnets sproglige udvikling efter et afsluttet forløb.

kapacitet

Der har været fire forløb med hver seks pladser til rådighed i Sproguglernes første år. Således at tilbuddet har haft kapacitet til 24 børn.

Tabel 1 viser tilbuddets kapacitet og kapacitetsudnyttelse i de forløb, der har været det første år.

Tabel 1. Kapacitet og kapacitetsudnyttelse

Kapacitet

4 forløb med 6 pladser = plads til 24 børneforløb

Kapacitetsudnyttelse

23 ud af 24 børneforløb = 96 pct.

Indstillinger og afslag

25 indstillinger, heraf er der givet 2 afslag, men plads til de to børn med afslag i næstkommende forløb.

Gennemførelsesandel

21ud af 23 børn = 91 pct.

Effekt

Effekten af tilbuddet er blevet evalueret via en sagsgennemgang af alle børneforløbene, hvor medarbejderne i Sproguglerne har vurderet udviklingen på en skala fra 1 til 5 (fra ”ingen udvikling” til meget god udvikling”). Vurderingen er sket med udgangspunkt i de otte parametre for sproglig udvikling, der indgår i en TRAS-vurdering. Det drejer sig om samspil, kommunikation, opmærksomhed, sprogforståelse, sproglig bevidsthed, udtale, ordudvikling og sætningsproduktion. Yderligere er børnenes kropslige udvikling blevet vurderet. Vurderingen er dog kun sket på de parametre, som har været relevante for det enkelte barn. Effekten af tilbuddet er beregnet som gennemsnittet af vurderingen på de enkelte parametre.

Som det fremgår af tabel 4 nedenfor har den sproglige udvikling hos 91 pct. af børnene været ”middel” eller derover.

Tabel 4. Sproglig udvikling fordelt efter skalavurdering

Sproglig udvikling

Antal børn

Andel (pct.)

Ingen udvikling

0

0 pct.

Lidt udvikling

2

10 pct.

Middel udvikling

8

38 pct.

God udvikling

9

43 pct.

Meget god udvikling

2

10 pct.

Total*

21

100 pct.

*Det er kun de forløb, der er blevet gennemført (21), der indgår i effektvurderingen.

Forældrene er blevet inddraget i evalueringen og oplever i overensstemmelse med sagsgennemgangen, at tilbuddet har effekt. En forælder udtaler ”vi har mærket en stor forskel, hun (barnet) er blevet meget bedre til at udtale sproget”. En anden fortæller ” vi har været meget glade for tilbuddet. Vores søn er blevet mere moden, har mere selvtillid, deltager i flere lege og er begyndt at lave flere sætninger”.

Således vurderes tilbuddet at have en effekt for såvel børnenes sproglige – som deres personlige og sociale udvikling.

Forløbenes længde

Som en væsentlig del af evalueringen af tilbuddets rammer er der blevet kigget på forløbenes længde. Både Sproguglerne, dagtilbuddene og logopæderne vurderer, at forløbene med fordel kunne være 2-5 uger længere. Dette sker med udgangspunkt i en oplevelse af, at det tager tid at skabe en relation, dels børnene imellem og dels mellem børnene og medarbejderne i Sproguglerne. Det opleves, at børnene særligt udvikler sig på det sociale område i den første del af forløbet, og at en konkret sproglig udvikling først begynder at vise sig hos børnene i den sidste del af forløbet.

Med udgangspunkt i ovenstående anbefales det, at sprogtilbuddet Sproguglerne fortsætter, men at rammerne justeres således, at forløbslængden opjusteres med tre uger til 13 uger, samtidig nedsættes antallet af årlige forløb i forlængelse til tre, da det ikke tidsmæssigt er muligt at gennemføre fire forløb af 13 ugers varighed på et år.

Dette vil betyde at kapaciteten nedsættes til 18 børn årligt, men at effekten og gennemførselsprocenten formodentlig stiger.

Retsgrundlag

I henhold til Dagtilbudslovens § 4 (LBK nr. 748 af 20/06/2016 med senere ændringer) samt lov om Social Service § 32 (LBK nr. 102 af 29/01/2018), har Kommunalbestyrelsen pligt til at sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud, samt særlige tilbud til børn med behov for støtte og behandling, der ikke kan dækkes gennem ophold i et almindeligt dagtilbud.

Hvis en familie med et handicappet barn tilflytter kommunen og i forvejen er visiteret til et specialiseret § 32 tilbud i sin tidligere kommune, er kommunen forpligtiget til fortsat at tilbyde lignende tilbud.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 23. februar 2016, punkt 3, en omlægning af sprogindsatsen til børn med særlige behov og herunder etableringen af et nyt sprogtilbud på 0-6 års området.

Økonomiske konsekvenser

Omstruktureringen af tilbuddet afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme.

Bilag

 1. Bilag 1. Evaluering af sprogtilbuddet Sproguglerne (pdf)

6. Halvårlig orientering om mobbesager på skolerne

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Den 1. august 2017 trådte en lovændring på folkeskoleområdet i kraft. Lovændringen indebærer, at forældre og elever nu har mulighed for at klage over skolernes håndtering af mobning.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om de mobbesager, der har fundet sted i perioden august 2017 – februar 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at tage orienteringen om mobbesager på skolerne i perioden august 2017 – februar 2018 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-04-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Mobbesager på skolerne i perioden august 2017 – februar 2018

Skolerne har samlet indberettet 17 tilfælde, hvor elever, forældre, personale eller andre har gjort skolen opmærksom på, at et barn oplever mobning eller lignende. 

I alle 17 tilfælde har skolerne udarbejdet handlingsplaner og indsendt dem til administrationen.

Der er i perioden ikke registreret klager over skolernes håndtering eller forebyggelse af mobning, ligesom der heller ikke er sendt klager ind til Den Nationale Klageinstans mod Mobning. 

For en mere detaljeret oversigt over tilfælde af mobning i perioden, se vedlagte bilag ”Oversigt over mobbesager i perioden august 2017 – februar 2018 ”. 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2017 retningslinjerne for behandling af klager over mobning på skolerne i Hvidovre Kommune.

Dagsordenspunktet er vedlagt som bilag ”Kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 24. oktober 2017, punkt 9, "Behandling af klager over mobning på skolerne".

Det blev i den forbindelse vedtaget, at kompetencen til at træffe afgørelse i klagesager om mobning blev placeret hos den enkelte skoleleder.

Som led i denne uddelegering vedtog Kommunalbestyrelsen, at der blev etableret et fast tilbagemeldingssystem, således at skolelederne løbende skal orientere administrationen om alle mobbesager.

Formålet hermed er at sikre, at centret kan følge udviklingen tæt og samtidig udarbejde en halvårlig orientering til Børne- og Uddannelsesudvalget vedrørende de indberettede mobbesager.

Definition af mobbesager

Med mobbesager forstås først og fremmest alle sager, hvor skolelederne vurderer, at der er tale om mobning eller lignende, og hvor der således er lovkrav om midlertidige foranstaltninger og en handlingsplan, herunder alle klagesager vedrørende samme.

Særligt i forhold til klagesagerne skal skolelederne oplyse om resultatet af deres klagesagsbehandling, herunder om sagen er videresendt til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Skolelederne skal i øvrigt orientere administrationen, hvis der klages over andre forhold i tilknytning til de fire handlepligter:

 • Skolen skal have en forebyggende antimobbestrategi, herunder en strategi for håndtering af digital mobning, hvis den eksisterende antimobbestrategi ikke er egnet til formålet.
 • Skolen skal udarbejde en handlingsplan, som beskriver, hvordan mobning bringes effektivt til ophør, senest ti arbejdsdage efter der er modtaget oplysning om problemer med mobning eller lignende. Der skal øjeblikkeligt iværksættes midlertidige foranstaltninger, indtil handlingsplanen foreligger.
 • Skolen skal gennemføre de planlagte foranstaltninger i handlingsplanen eller sørge for, at det sker.
 • Skolen skal informere de berørte elever og forældremyndighedsindehavere om indhold af handlingsplan og de midlertidige foranstaltninger.

Retsgrundlag

Krav om antimobbestrategi, handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans samt tilsyn er beskrevet i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, kapitel 1a, 4a samt 4b (LBK nr. 316 af 05/04/2017).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. oktober 2017, punkt 9, retningslinjerne for behandling af klager over mobning på skolerne i Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen vedtog i den forbindelse, at administrationen udarbejder en halvårlig orientering om alle mobbesager til Børne- og Uddannelsesudvalget. 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune (i forbindelse med denne sagsfremstilling).

Bilag

 1. Oversigt over mobbesager i perioden august 2017 - februar 2018 (pdf)
 2. Kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 24. oktober 2017, punkt 9, "Behandling af klager over mobning på skolerne" (pdf)

7. Beslutning om ramme og økonomi for EUD10

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

EUD10 er et erhvervsrettet 10. klasseforløb målrettet elever, der er motiverede for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

Kommunalbestyrelsen skal vedtage en langsigtet ramme for EUD10 på Engstrandskolen og samtidig tage stilling til, om kompetencen til at indgå samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne kan delegeres til Engstrandskolen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 1. at godkende enten scenarie 1 eller scenarie 2 vedrørende omfanget af EUD10’s fremadrettede tilbud. Scenarie 2 medfører en finansiering på 225.000 kroner fra budget 2019, der dækkes inden for skolernes egen ramme.
 1. at det anbefales at kompetencen til at indgå samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne uddelegeres fra Kommunalbestyrelsen til Engstrandskolen

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-04-2018

Ad. 1 Scenarie 2 anbefales godkendt.

Ad. 2 Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Om EUD10

Grundet en lovændring af folkeskoleloven i 2014, blev alle kommuner forpligtet til at tilbyde EUD10 pr. 1. august 2015.

EUD10 er et erhvervsrettet 10. klasseforløb målrettet elever, der er motiverede for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

Kommunen har pligt til at tilbyde EUD10.

EUD10 omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, bestående af fagene dansk, matematik og engelsk, samt brobygning, en selvvalgt opgave og arbejde med en uddannelsesplan, herunder vejledning.

EUD10 er kendetegnet ved 6 ugers ekstra brobygning til erhvervsrettede ungdomsuddannelser, således at EUD10-elever i alt har 12 ugers brobygning sammenholdt med de maksimalt 6 uger for elever i 10. klasse generelt. De 6 ugers ekstra brobygning finansieres af kommunen, mens de 6 obligatoriske uger er statsfinansierede.

EUD10 på Engstrandstrandskolen

EUD10 på Engstrandskolen er organiseret, så eleverne har undervisning på skolen tre dage om ugen og er i brobygning på forskellige erhvervsskoler to dage om ugen. Brobygningen foregår på forskellige erhvervsskoler, så eleverne møder alle fire hovedområder. En lærer fra Engstrandskolen tager med eleverne i brobygning og agerer som mentor for eleverne.

EUD10 på Engstrandskolen har særlig fokus på elevernes faglige udfordringer. Derfor er der to lærere på i alle timer i dansk og matematik. Engstrandskolens tolærerordning i dansk og matematik og mentorordningen i brobygningen, er en udvidelse i forhold til den lovpligtige EUD10. Udvidelsen blev godkendt som en prøveperiode i et år af Kommunalbestyrelsen den 24. marts 2015. Udvidelsen gør, at EUD10 på Engstrandskolen har en ekstra indsats i forhold til elever med både faglige såvel som sociale udfordringer, samt elever med diagnoser.

Engstrandskolen har haft fastholdt den ekstra indsats i skoleårene 2016/17 og 2017/18, dog inden for egen lønramme, hvilket har været med til at belaste den nuværende lønramme.

Engstrandskolen har gennem mange år haft et velfungerende samarbejde med mange forskellige erhvervsuddannelser. Hvert år afholder Engstrandskolen og erhvervsskolerne et planlægningsmøde, hvor det kommende års brobygning arrangeres. Samarbejdsaftalen fornys dermed mundtligt en gang om året.

Engstrandskolen opfylder folkeskolelovens krav til EUD10.

Evaluering af EUD10 på Engstrandskolen

En evaluering af effekten af EUD10 på Engstrandskolen viser, at Engstrandskolen har succes med EUD10. Det ses i statistikken over elevernes færden efter endt EUD10:

Gennemført EUD10

Påbegyndt erhvervsuddannelse

I arbejde (uden uddannelse)

Fraflyttet kommunen

(data mangler)

2015/16

18

15

1

2

2016/17

17

15

1

1

Engstrandskolen har succes med EUD10, da de fleste af eleverne afslutter med en afgangsprøve, der giver dem mulighed for at fortsætte på en erhvervsuddannelse.

Engstrandskolen vurderer, at der er elevgrundlag for at fastholde og videreføre EUD10 på Engstrandskolen svarende til ca. 20 elever årligt. De sidste tre skoleår har elevtallet været 19/17/19.

Tilrettelæggelse af EUD10 fremadrettet

Målgruppen for EUD10 er elever, der er motiverede for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil: 2 i både dansk og matematik.

EUD10 har i Hvidovre kommune frem til nu været tilrettelagt med en ekstra indsats ud over det lovpligtige. Den ekstra indsats har omfattet aktiviteter svarende til ½ lærerstilling, der har betyder tolærerordning i dansk og matematik, samt mentorordning i forbindelse med brobygningsforløb på erhvervsskolerne.

Den ekstra indsats i EUD10 har i det første år været finansieret af tillægsbevilling til området, og har de efterfølgende år været finansieret af Engstrandskolen inden for egen ramme. Det har betydet en øget belastning på Engstrandskolens lønramme i forhold til deres normale bevilling. Dette er ikke længere muligt indenfor Engstrandskolens budgetramme.

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt EUD10 fremadrettet skal tilrettelægges, så den følger den lovpligtige indsats, eller om der fortsat skal være en ekstra indsats i Engstrandskolens EUD10.

Scenarie 1: organisering af EUD10 på Engstrandskolen uden midler til tolærerordning i dansk og matematik, samt mentorordning.

Fordel:

 • overholder det lovpligtige grundlag for EUD10
 • ingen ekstra udgifter forbundet med EUD10

Ulempe:

 • ingen ekstra støtte til elever med faglige og sociale udfordringer

Scenarie 2: organisering af EUD10 på Engstrandskolen inkluderet midler til tolærerordning i dansk og matematik, samt mentorordning.

Fordele:

 • overholder det lovpligtige grundlag for EUD10
 • flere EUD10-elever forventes at gennemføre
 • flere EUD10-elever forventes at opnå 2 i dansk og matematik, og dermed kunne optages direkte på en erhvervsuddannelse

Ulempe:

 • kræver en finansiering på 225.000 kr. (svarende til ½ lærerstilling), hvilket tages fra skolernes samlede ramme.

Uddelegering af kompetence til at indgå aftaler med erhvervsskolerne

Af lovgrundlaget fremgår det, at kommunalbestyrelsen eller den, som kompetencen er delegeret til, indgår aftaler om samarbejde med de institutioner, der udbyder erhvervsuddannelserne, så eleverne introduceres til hovedområderne:

 1. Omsorg, sundhed og pædagogik
 2. Kontor, handel og forretningsservice
 3. Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 4. Teknologi, byggeri og transport

Det anbefales, at kompetence til at indgå samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne uddelegeres til Engstrandskolen, som allerede i dag indgår aftaler om brobygningsforløb relateret til de obligatoriske 6 ugers brobygning for alle 10.klasses elever.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at tilbyde EUD10 jf. folkeskoleloven §19 j (LBK nr. 1510 af 14/12/2017)

Indholdet af 10. klasses obligatoriske del jf. folkeskoleloven §19 c (LBK nr. 1510 af 14/12/2017)

Aftale om samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og institutioner, der tilbyder erhvervsuddannelser jf. 10. klassebekendtgørelsen §7 (BEK nr. 1251 af 27/11/2014)

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2015, punkt 10, blev det godkendt at placere EUD10 på Engstrandskolen og i en forsøgsperiode på et år at bevilge 225.000 kr. i skoleåret 2015/2016 til finansiering af bl.a. tolærerordningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

EUD10 er et kommunalt ansvar og er kommunalt finansieret.

Scenarie 2: Finansiering af ½ lærerstilling

Hvis scenarie 2 besluttes, dækkes merudgiften på 225.000 kr. inden for egen ramme, således at alle folkeskoler i Hvidovre Kommune medfinansierer EUD10 på Engstrandskolen.

Finansiering af ekstra 6 ugers brobygning

Kommunen modtager 15.000 kr. i statslige midler til EUD10’s ekstra brobygning. Midlerne gives til Engstrandskolen til dækning af udgifter til erhvervsskolerne for den ekstra brobygning.


8. Orientering om tilsyn med Hvidovre Kommunes døgninstitutioner på børne- og familieområdet i 2017

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Tilsynet med Hvidovre Kommunes døgninstitutioner for børn og unge føres af Socialtilsyn Hovedstaden vedrørende Porten og af Socialtilsyn Syd vedrørende Behandlingshjemmet Hvidborg.

Udvalget er blevet orienteret om rapporterne fra tilsynene siden socialtilsynenes oprettelse i januar 2014.

I denne sag bedes udvalget tage orientering om Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapport om anmeldt tilsyn på Porten og tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Syd om anmeldte tilsyn på Behandlingshjemmet Hvidborg til efterretning. Desuden bedes orientering om magtanvendelser udført på Porten og Behandlingshjemmet Hvidborg taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at tage orientering om tilsyn med Hvidovre Kommunes døgninstitutioner for børn og unge til efterretning.
 2. at tage orientering om magtanvendelse på Hvidovre Kommunes døgninstitutioner for børn og unge til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-04-2018

Ad. 1 Taget til efterretning.

Ad. 2 Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2017 er der gennemført 1 anmeldt tilsyn på Porten og 2 anmeldte  tilsyn på Behandlingshjemmet Hvidborg.

Porten 

Porten er en døgninstitution, der organisatorisk er en del af Hvidovre Ungecenter.

Porten har 2 afdelinger. En unge-afdeling med plads til 12 unge mellem 12 og 18 år, hvor 2 af pladserne er i en udslusningsafdeling og en familieafdeling med to pladser til familier med børn.

Porten får henvist unge både fra Hvidovre Kommune og andre kommuner. Porten har en visitationsprocedure, således at akutanbringelser mindskes mest muligt. Pladserne på Familieafdelingen bruges fortrinsvis af Hvidovre Kommune, men de ville kunne indskrive en familie fra en anden kommune.

Socialtilsyn Hovedstaden har aflagt Porten et anmeldt tilsynsbesøg den 28. september 2017.

Samlet vurdering af det anmeldte tilsyn

Socialtilsynets samlede vurdering er at begge afdelinger er godkendt.

Socialtilsynet vurderer, at Portens ledelse er relevant sammensat og har de rette kompetencer. De unge mødes på en anerkendende og respektfuldt måde, som sikrer deres trivsel og udvikling.

Opmærksomhedspunkter

Socialtilsynet har 1 opmærksomhedspunkt under den samlede vurdering.

Det er socialtilsynets vurdering, at sikkerheden for udsatte spædbørn på Familieafdelingen skal være til stede hele døgnet. Det betyder, at der bør være de samme ressourcer og kompetencer i aften- og nattetimerne som i dagtimerne.

Desuden påpeger socialtilsynet, at der ikke må være indskrevet familier med misbrug på afdelingen, da den ikke er godkendt til dette.

På nuværende tidspunkt ansættes et vikarbureau i nattetimer og weekender i ovenstående tilfælde. Herudover er administrationen ved at undersøge, om der kan findes økonomi til permanent udvidelse af medarbejderstaben.

Familieafdelingen er opmærksom på ikke at indskrive familier med misbrug.

Tilsynets gennemgang

I henhold til socialtilsynsloven vurderes Portens kvalitet inden for en samlet vurdering af følgende temaer:

 1. Uddannelse og beskæftigelse
 2. Selvstændighed og relationer
 3. Målgrupper, metode og resultater
 4. Sundhed og trivsel
 5. Organisation og ledelse
 6. Kompetencer
 7. Økonomi
 8. Fysiske rammer

Som det fremgår af rapporten er hvert tema inddelt i kriterier og indikatorer, der bedømmes på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.

Udviklingspunkter

Rapporten har 1 udviklingspunkt under ” Målgruppe, metoder og resultater”. Her oplyser socialtilsynet, at Familieafdelingen ikke må indskrive familier med misbrug, da de ikke er godkendt til dette.

Desuden er der et udviklingspunkt under ”Sundhed og trivsel”, hvor socialtilsynet anbefaler, at medarbejderne skal have et indgående kendskab til Lov om voksenansvar. Lovens indhold, herunder brug af magtanvendelse, skal drøftes i den samlede medarbejdergruppe.

Som tidligere nævnt er Porten opmærksom på ikke at indskrive familier med misbrug.

Porten har drøftet voksenansvarsloven på personalemøder og har lavet en mappe med informationer om loven. Porten påtænker at sende et par medarbejdere på kursus i loven i løbet af 2018.

Høringssvar

Porten har sendt et høringssvar til socialtilsynet, hvor det fremgår, at der dels er nogle skrivefejl i rapporten, dels at Porten har ønskes noget relevant tekst tilført rapporten.

Socialtilsynet har i deres svar til høringen oplyst, at de har tilrettet rapporten ud fra Portens kommentarer.

Behandlingshjemmet Hvidborg

Hvidborg er en døgninstitution under LIVSVÆRK, som har tilknyttet 17 institutioner. Hvidborg har driftsoverenskomst med Hvidovre Kommune.

Hvidborg har 3 afdelinger:

 • Kilden, hvor der bor 12 børn og unge mellem 5 og 14 år. Kilden tilbyder intensiv døgnbehandling i en afgrænset periode
 • Børnefamiliehuset Kimen, hvor 14 børn har deres daglige gang.

Kimen er et forebyggende og kompenserende tilbud, som har til formål, at undgå anbringelse uden for hjemmet af børnene.

 • Barndomshjemmet Det Hvide Hus har døgnplads til 7 børn og unge og 2 pladser til aflastningsophold. Det Hvide Hus er beregnet til børn og unge, som skal være anbragt uden for hjemmet i en længere periode.
 • Hvidborg har herudover en intern skole.

Socialtilsyn Syd har været på to anmeldte tilsyn på Hvidborg i 2017, den 2. februar 2017 og den 15. november 2017.

Det første tilsyn var et ordinært tilsyn, mens det andet tilsyn blev foretaget på baggrund af Hvidborgs ansøgning om godkendelse til etablering af Det Hvide Hus. Tilsynet i denne forbindelse blev kun foretaget på kriterieniveau, så indikatorerne er ikke revideret i forhold til første rapport.

De to rapporter gennemgås under et.

I begge rapporter er Hvidborg godkendt, idet tilbuddet har den fornødne kvalitet. Godkendelsesbrevet af 29. november 2017 fra Socialtilsyn Syd, vedrørende godkendelsen af udvidelsen af Hvidborg med Det Hvide Hus, er vedlagt som bilag.

Opmærksomhedspunkter

Der er ingen opmærksomhedspunkter i rapporterne.

Tilsynets gennemgang

Tilsynene er foretaget efter samme fremgangsmåde som tilsynet med Porten.

Udviklingspunkter

De to rapporter har samme 2 udviklingspunkter. Under ”Sundhed og trivsel” anbefaler socialtilsynet, at det nærmere undersøges, hvorfor en enkelt medarbejder har flere magtanvendelser end kolleger for at undgå at medarbejderen fastholdes i et uhensigtsmæssigt mønster.

Under ”Fysiske rammer” anbefaler socialtilsynet, at det undersøges, om der kan støjdæmpes mellem de to afdelinger på Kilden, da det er meget lydt mellem etagerne.

Hvidborg har indført ny procedure vedrørende magtanvendelse, således at alle magtanvendelser efterfølgende drøftes med afdelingsleder og forstander og drøftes på afdelingsmøde. Desuden fører forstanderen statistik over, hvilke medarbejdere, der udfører magtanvendelse og hvilke børn, der udøves magtanvendelse over for.

Vedrørende den omtalte støj mellem etagerne, har Hvidborg i trappeskakten fået bygget et repos med en dør. Det har reduceret støjniveauet.

Høring

Hvidborg har ikke udfærdiget høringssvar til rapporterne.

Magtanvendelser

Magtanvendelse skal registreres og indberettes til barnets eller den unges handlekommune. Kommunen kan herved vurdere, om barnet eller den unge er velplaceret i tilbuddet, og om tilbuddet leverer den ønskede og relevante ydelse.

Herudover skal indberetningerne sendes til socialtilsynet og driftsherren.

Socialtilsynet giver ikke tilbagemelding til tilbuddet om den enkelte magtanvendelse, men ser på det samlede magtanvendelsesmønster.

Hvis socialtilsynet finder, at der er grund til bekymring eller kritik af magtanvendelsesområdet, vil de rette henvendelse til tilbuddet og sædvanligvis også til driftsherren.

Socialtilsynet kan give påbud til tilbuddet om at rette op på bekymrende forhold.

Porten

Porten har haft én magtanvendelse i 2017.Magtanvendelsen var en delvist ikke-tilladt magtanvendelse. Porten havde ingen magtanvendelser i 2016.

Hvidborg

Hvidborg har haft 32 tilladte magtanvendelser i 2017. Desuden har Kimen haft 2 magtanvendelser (nødværge) i 2017.

I 2016 havde Hvidborg 27 magtanvendelser og 2 (nødværge) i Kimen.

I henhold til voksenansvarsloven må der ikke ske magtanvendelse i en forebyggende foranstaltning som Kimen. I visse situationer må der handles i nødværge efter straffelovens bestemmelser. Nødværge indberettes til driftsherren.

Administrationen har vejledt Hvidborg i nødværgebestemmelserne.

Som tidligere nævnt har socialtilsynet drøftet magtanvendelserne med Hvidborg i forbindelse med tilsynene.

Retsgrundlag

Socialtilsynsloven

Formålet med lov om socialtilsyn, jf. bekendtgørelse nr. 42 af 19. januar 2018, § 1 er at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service og kapitel 40 i sundhedsloven. Formålet er at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene på en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent måde.

Ifølge samme lovs § 2 har Socialtilsyn hovedstaden ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbud i Region Hovedstaden undtagen med tilbud beliggende i Frederiksberg Kommune, da Socialtilsyn Hovedstaden er beliggende her. Det er Socialtilsyn Syd, der godkender og føre driftsorienteret med tilbud beliggende i Frederiksberg Kommune. Da LIVSVÆRK er beliggende i Frederiksberg Kommune, er det Socialtilsyn Syd, der fører tilsyn med Hvidborg.

Voksenansvarsloven

Voksenansvarsloven trådte i kraft den 1. januar 2017.

Af bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge nr. 507 af 2. maj 2017 fremgår det af § 1, at loven fastsætter rammer for plejefamiliers og personalets adgang til, som led i den daglige omsorg, at anvende magt og andre indgreb i børns og unges selvbestemmelsesret og samtidig sikre børnenes og de unges retssikkerhed.

Af § 2 fremgår det, at bestemmelserne i loven kun må anvendes over for børn og unge, der er anbragt på et anbringelsessted.

Indberetningsskemaerne, som beskriver magtanvendelserne skal, i henhold til § 21 i samme lov, sendes til anbringende kommune, socialtilsynet og den kommunale eller regionale driftsherre.

Straffeloven

Af bekendtgørelse af straffeloven nr. 977 af 9. august 2017, § 13 fremgår det, at handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der underhensyn til angrebets farlighed, angriberens person eller det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Brev fra Socialtilsyn Syd om godkendelse af ændringerne på Hvidborg (pdf)
 2. Tilsynsrapport fra tilsynsbesøg den 15. november 2017 (pdf)
 3. Tilsynsrapport fra tilsyn den 2. februar 2017 på Hvidborg (pdf)
 4. Svar fra Socialtilsyn Hovedstaden vedrørende høringssvaret (pdf)
 5. Høringssvar til Socialtilsyn Hovedstaden fra Porten (pdf)
 6. Tilsynsrapport fra tilsyn den 28. september 2017 på Porten (pdf)

9. Orientering om ansøgning af puljemidler til kompetenceløft af dagtilbud i forbindelse med styrkede læreplaner

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Med denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om kommende ansøgninger om midler fra Socialstyrelsen to aktuelle puljer; ” Ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne” og ”Ansøgningspulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner”.

Da ansøgningsfristen først er den 16. april 2018, arbejder administrationen på nuværende tidspunkt med at udvikle indholdet i de kommende ansøgninger og afdække mulighederne i forhold til bl.a. vikardækning under længere kompetenceudviklingsforløb. Nærværende orientering er derfor et foreløbigt bud på, hvad ansøgningerne kommer til at omfatte. Børne- og Uddannelsesudvalget vil blive orienteret yderligere, når en eventuel godkendelse af ansøgningerne foreligger.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at orienteringen vedrørende ansøgning af midler fra ” Ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne” og ”Ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner” tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-04-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 28. februar 2018 fremsatte Børne- og socialministeriet et forslag til ændringer i dagtilbudsloven. Lovforslaget gennemfører den politiske aftale om Stærke Dagtilbud fra 9. juni 2017 med fokus på styrkede læreplaner. Vedtagelse forventes at ske i foråret, så den nye pædagogiske læreplankan træde i kraft juli 2018.

Opgaven med at realisere den nye lov med den styrkede pædagogiske læreplan ligger i

kommunerne og i de enkelte dagtilbud.

Realisering af den nye pædagogiske læreplan kræver ny indsigt, og som en del af dagtilbudsaftalen er der afsat puljemidler til kompetenceudvikling af ledere, pædagoger, dagplejepædagoger og dagplejere samt til ansættelse af flere uddannede pædagoger i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Ansøgninger i Hvidovre kommune

Med udgangspunkt i ovenstående har Center for Børn og Familier valgt at søge midler til følgende:

·Kompetenceudviklingsforløb i form af målrettede diplommoduler for faglige fyrtårne (uddannede pædagoger) i dagtilbud, dagplejepædagoger samt dagtilbudsledere og pædagogiske konsulenter.

·Ansættelse af flere uddannede pædagoger i 4 af kommunes dagtilbud, som hører under puljens kriterier for at have mange børn i udsatte positioner (institutioner med minimum 25 procent børn mindst 80 procent økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2 og/eller en andel af socialpædagogisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4.).

·Eventuelt kompetenceudvikling i form af pædagogisk assistentuddannelse til et udsnit af kommunens dagplejere (hvorvidt, dette er muligt, er stadig ved at blive afklaret).

Formål

·At løfte den generelle kvalitet i dagtilbuddene og bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan ved at styrke kompetenceniveauet blandt pædagogisk personale og ledelse i dagtilbud.

·At øge viden om den styrkede pædagogiske læreplan og færdigheder hos målgrupperne i forhold til at omsætte, aktivere og forankre denne viden i dagtilbuddenes pædagogiske praksis

·At bidrage til, at ny viden og en styrket faglighed forankres, fastholdes, gøres bæredygtig og kontinuerligt videreudvikles i sammenhæng med lokale udfordringer og behov og i sammenhæng med de igangværende uddannelsestiltag (”Sammen om Barnet” og ”Tidlig Opsporing og Indsats”).

·At bidrage til at indgå i det løbende arbejde med kvalitets- og kompetenceudvikling generelt på dagtilbudsområdet fx gennem udvikling af fælles metoder og fagsprog.

·At mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger, som kan arbejde systematisk og vidensbaseret med pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Målgrupper

Tabel 1 viser de påtænkte målgrupper for de to ansøgningspuljer.

Tabel 1. Målgrupper fordelt på ansøgningsområder

Diplommodul om styrkede læreplaner

Ansættelse af flere uddannede pædagoger

 Eventuelt - Pædagogisk

Assistentuddannelse (PAU)

90 deltagere i alt:

·*53 faglige fyrtårne

·4 dagplejepædagoger

·30 dagtilbudsledere

·3 pæd. konsulenter

4 dagtilbud i alt:

·1 stort dagtilbud

·2 dagtilbud af gennemsnitlig størrelse

1 dagtilbud af mindre størrelse

Administrationen er i gang med at afdække mulighederne for et eventuelt antal dagplejere, som kan modtage PAU

* De 53 deltagere repræsenterer 1 medarbejder pr. matrikel/ afdeling i dagtilbuddene

Økonomi

Der er afsat 164,2 mio. kr. i ” Ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne” og 254,0 mio. kr. ”Ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner”

Tabel 2 er en foreløbig opgørelse af, hvad Center for Børn og Familier ønsker at søge midler til. Der kan dog forekomme justeringer i de endelige ansøgninger.

Tabel 2. Udgifter, der ansøges om dækning af, fordelt på ansøgningsområde

Diplommodul om styrkede læreplaner

Diplommodul 9000 kr. x 90

Diverse udgifter (transport, litteratur mv.) 1000 kr.x90

-

900.000 kr.

*Ansættelse af flere uddannede pædagoger

1½pædagog-årsværk 800.000 kr. x 1

1pædagog-årsværk 533.333 kr. x 2

½ pædagog-årsværk 266.667 kr. x1

 2.133.332 kr.

Eventuelt -Pædagogisk Assistentuddannelse

Lønkompen-sation/vikar-dækning for et udsnit af dagplejere i 42 uger

?

Total (foreløbigt beløb)

3.033.332 kr.

* Det er fastsat i puljen at 1½ pædagogårsværk svarer til 800.000 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da der alene er tale om ansøgning af midler.


10. Faste aftageinstitutioner for børn fra dagpleje (model B)

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal drøfte en model (B) for tildeling af 3-6 årspladser til børn til børn fra dagplejen, hvor det fastlægges, hvilken institution barnet skal fortsætte i fra 3 årsalderen.

Børne- og Uddannelsesudvalget bad på udvalgsmødet d. 8. februar 2018 administrationen om at fremkomme med en uddybende beskrivelse af model B, herunder belysning af:

-samspillet med den nye dagtilbudslov

-konsekvensen i forhold til retningslinjerne for pladsanvisningen

-betydningen for dagplejerne

-tomgang og økonomi

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at drøfte model B for tilrettelæggelse af fulde 0-6 års dagtilbudsforløb for børn, der starter i dagpleje

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-04-2018

Drøftet med bemærkning om, at administrationen bedes fremlægge en sag med henblik på endelig politisk stillingtagen til, om den beskrevne model B ønskes implementeret

Sagsfremstilling

Model B: Reservation af pladser i et mindre antal institutioner i hvert af de tre bopælsdistrikter

Hver dagplejegruppe tilknyttes en fast institution. Der udvælges aftageinstitutioner i hver af de tre bopælsdistrikter. Antallet af aftaleinstitutioner afhænger af antallet af dagplejere i distrikterne. I hver aftageinstitution reserveres plads til børn fra dagplejegruppen fra det tidspunkt, børnene bliver 3 år. For at sikre et sammenhængende forløb for barnet, fra indskrivning i dagtilbud til skolestart, sker reservationen samtidigt med at dagplejepladsen tildeles.

I hver dagplejegruppe er der 20-25 børn. I løbet af et år vil lidt under halvdelen af børnene blive 3 år og skulle starte i en institution. Hver aftageinstitution vil altså i løbet af et år modtage ca. 10 børn fra samme dagplejegruppe.

Grafisk oversigt over model B:

Tekstfelt: 3-5 år,Tekstfelt: 0-2 år

Dagplejegrupper: S for Spiloppen, V for Villa Valmuen

Samspil med forslag til ny dagtilbudslov

En af intentionerne bag den kommende dagtilbudslov er at gøre det ”nemmere for forældre at ønske og få den dagtilbudsplads, de mener, passer bedst til barnet og familien”. Forældre skal derfor have mulighed for at ønske, ikke bare et specifikt dagtilbud, men en specifik afdeling i en daginstitution eller hos en specifik dagplejer.

Lovforslaget pålægger dog ikke kommunerne at opfylde forældrenes ønsker, men alene at give dem mulighed for at stå på venteliste med deres specifikke ønsker, også selv om de allerede har accepteret en plads efter pasningsgarantien.

Ved at indføre model B tilbyder Hvidovre Kommune forældre et sammenhængende dagtilbudsforløb fra 0-5/6 år. Det vil sige en højere grad af styring eller anbefaling af et 0-6års forløb, end det er tilfældet for øjeblikket.

En større styring kan ses som et tiltag i modsat retning af aftaleparternes intention om at lade forældre vælge mest muligt selv. Forældrene vil dog stadig have frihed til at takke nej til det sammenhængende forløb og ønske en anden institution – herunder en specifik afdeling - end den, kommunen tilbyder.

Konsekvensen i forhold til retningslinjerne for pladsanvisningen

Ifølge de nuværende visitationsregler for dagtilbud i Hvidovre Kommune er det muligt at stå på venteliste til en anden institution end den, man allerede har accepteret som en garantiplads.

Ved vedtagelse af den nye lov skal det tilføjes til visitationsreglerne, at forældrene kan skrive barnet op til specifikke afdelinger og specifikke dagplejere.

Derudover vil Model B medføre en ændring af visitationsreglen om garanti for en 3-5 årsplads i bopælsdistriktet. Den anviste 3-5 årsplads til børn fra dagplejen vil ikke nødvendigvis være i familiens bopælsdistrikt, fordi dagpleje- og andre 0-2 årspladser anvises i hele Hvidovre Kommune. Eksempelvis kan en familie i bopælsdistrikt Nord få anvist en dagplejeplads i Syd med en forløbsgaranti for 3-5 årsplads i en aftageinstitution i Syd.

Ved at reservere 3-5 årspladser til børn fra dagplejen vil der være en lille reduktion i antallet af ”frie” pladser. Det vil mindske fleksibiliteten i anvisning på tværs af 3-5 årstilbud og hermed gøre det lidt vanskeligere at opfylde kriteriet om, at søskende kommer i samme institution.

Forældrene, som ønsker at beholde deres barn i dagplejen frem til det fylder 3 år, vil få sikker viden om en bestemt 3-5 årsplads, som de ikke har i dag.

Betydningen for dagplejerne og institutionerne

Det vil altid være den samme aftageinstitution, som dagplejerne i en gruppe overdrager børn til. I forhold til i dag vil aftageinstitutionerne have en mindre gruppe af dagplejere at samarbejde med, og de vil oftere modtage et barn fra dagplejen til en 3-5 årsplads. Der kan således opnås et stærkere samarbejde om brobygning fra dagpleje til institution. Overgangen for barn og forældre bliver derfor mere lempelig og problemfri.

Institution og dagplejegruppe kan nemt mødes og drøfte samarbejde om overgange, når dagplejegruppens hver uge er i samlet i legestuerne. Dagplejerne kan besøge institutionen, så børnene bliver kendt med og trygge ved de fysiske rammer og desuden møde den personale- og børnegruppe, som de senere skal blive en del af.

Samlet set er der positive pædagogiske aspekter af model B i form af stærkere brobygning og mere forpligtende samarbejde mellem dagpleje og institution, hvis forældrene vel at mærke accepterer kommunens sammenhængende for løb. Hvis forældrene derimod ikke ønsker den tilbudte 3-5 årsplads i dagplejens faste aftageinstitution, men vælger at skrives op til en anden institution, vil overgangsaktiviteterne være mindre vedkommende og konkret for barnet og familien.

Tomgang og økonomi

Gladsaxe Kommune har lang erfaring med ”forløbsgaranti”, men har ikke beregnet, i hvor høj grad modellen har medført tomgangspladser. Gladsaxe Kommune oplyser, at forældrene i høj grad accepterer de tilbudte 3-5 årspladser, og pladserne står sjældent tomme. Det sker dog i Gladsaxe, at forældre vælger at skrive barnet op til en anden institution eller dagpleje+3-5 årsforløb end den, kommunen tilbyder.

I Gladsaxe Kommune er dagtilbudsdistrikterne tilpasset skoledistrikterne. I Hvidovre er der tre bopælsdistrikter for 3-5 årspladser ligesom vi har 9 skoledistrikter. Derfor er det ikke sikkert, at forældrene i Hvidovre vil acceptere de tilbudte forløbsgarantipladser i samme grad som forældrene i Gladsaxe, da chancen for at 3-5 årspladsen er i eller tæt på skoledistriktet vil være mindre her.

Det er afgørende for omfanget af tomgangspladser, at forældrene er positivt stemt for det forløb/den aftageinstitution, de tilbydes. En risiko er at omfanget af forældre fra dagplejen, der står til overflytning, er på samme niveau som nu, og at pladsanvisningen som i dag må ”håndholde” tildelingen af pladser til størst mulig tilfredshed for forældre og dagtilbud.

Pladsanvisningen kan forsøge at forebygge, at pladser står tomme, ved at bede forældrene i dagplejen om en accept af 3-5 årspladsen i god tid inden barnet fylder 3 år.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har i medfør af Dagtilbudsloven (LBK nr. 748 af 20/06/2016 med senere ændringer) ansvaret for dagtilbud, herunder dagplejen, og skal fastsætte mål og rammer for disse samt skabe sammenhæng mellem tilbuddene jf. lovens § 3 stk. 1-3.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget vedtog den 25. oktober 2010 (punkt 2) en række ændringer i visitationsreglerne til 0-6 års dagtilbud.

Den 7. januar 2013 (punkt 6) tog Social- og Sundhedsudvalgets ”Evaluering af visitationsreglerne på 0-6 års dagtilbud” til efterretning – herunder få sproglige justeringer.

Økonomiske konsekvenser

Hvis model B implementeres i Hvidovre Kommune, kan følgeudgifterne holdes indenfor den nuværende budgetramme.


11. Orientering om tilsyn med Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, 2017

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, tilbyder misbrugsbehandling til unge under 30 år. Pulsen er godkendt til 24 pladser.

Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om tilsynsrapport fra Pulsen foretaget af Socialtilsyn Hovedstaden i 2017.

Tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Hovedstaden er blevet forelagt udvalgene til orientering siden socialtilsynenes oprettelse i 2014.

Det indstilles til udvalgene at tage orientering om tilsynsrapporten til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orientering om tilsyn af Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-04-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pulsen er et rådgivnings- og behandlingstilbud til unge med stof- og alkoholproblematikker.

Pulsen er en afdeling af Ungekontakten, som organisatorisk er placeret i Hvidovre Ungecenter.

Tilbuddet har dels til opgave at tilbyde unge, der har et overforbrug af rusmidler et behandlingstilbud, dels at forebygge unges brug af rusmidler.

Pulsen begyndte sine aktiviteter den 1. marts 2014 med en midlertidig godkendelse fra Socialtilsyn Hovedstaden og i oktober 2014 fik Pulsen sin endelige godkendelse.

Pulsen får henvist unge under 18 år fra Familierådgivningen og unge mellem 18 og 30 år fra Voksenrådgivningen. De unge kan også selv henvende sig, ligesom deres forældre kan henvende sig for at få råd og vejledning.

Pulsen er oprettet i henhold til servicelovens § 101, som omfatter behandling af stofmisbrug og sundhedslovens § 141, som omfatter behandling af alkoholmisbrug.

Socialtilsyn Hovedstaden var på anmeldt tilsynsbesøg i Pulsen den 23. august 2017.

Samlet vurdering af Pulsen

Af den samlede vurdering fremgår, at Pulsen er godkendt.

Det fremgår af vurderingen, at borgerne udtrykker stor tilfredshed med den hjælp og støtte, de modtager, og det er socialtilsynets vurdering, at de metoder og den tilgang, der beskrives, stemmer overens med den praksis socialtilsynet ser udøvet i tilbuddet.

Pulsen har en faglig tilgang, som er narrativ, systemisk løsningsfokuseret, kognitiv og anerkendende. Pulsens metoder er defineret som motiverende samtale og jeg-støttende samtale. Herudover er en medarbejder mindfulnessinstruktør, og det er tanken at der på et tidspunkt skal laves gruppeforløb med mindfulness.

Opmærksomhedspunkter

Der er ingen opmærksomhedspunkter under den samlede vurdering i rapporten.

Tilsynets gennemgang

I henhold til socialtilsynsloven vurderes Pulsens kvalitet inden for en samlet vurdering af følgeren temaer:

 1. Uddannelse og beskæftigelse
 2. Selvstændighed og relationer
 3. Målgrupper, metode og resultater
 4. Sundhed og trivsel
 5. Organisation og ledelse
 6. Kompetencer
 7. Økonomi
 8. Fysiske rammer

Som det fremgår af rapporten er hvert tema inddelt i kriterier og indikatorer, der bedømmes på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.

Udviklingspunkter

Rapporten har 1 udviklingspunkt under temaet ”kompetencer”.  Her anbefaler Socialtilsynet, at lederen af Pulsen understøtter en forventningsafstemning hos personalegruppen, og at faglige tilgange og metoder drøftes, så der sikres en fælles forståelse af tilbuddets faglige rammer og arbejdets tilrettelæggelse.

Pulsen har i februar 2018 været på internat, hvor ovenstående udviklingspunkt var på dagsordenen med henblik på at imødekomme socialtilsynets anbefaling.

Høring

Pulsen har ikke udfærdiget høringssvar til rapporten.

Retsgrundlag

Serviceloven

Af bekendtgørelse om lov om social service nr. 102 af 29. januar 2018, § 101, stk. 1 og 2 fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere, og at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen.

Sundhedsloven

Af bekendtgørelse af sundhedsloven nr. 1188 af 24. september 2016, § 141, stk. 1 og 2 fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere, og at behandlingen skal iværksættes senest 14. dage efter henvendelsen.

Socialtilsynsloven

Formålet med lov om socialtilsyn, jf. bekendtgørelse nr. 42 af 19. januar 2018, § 1 er at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service og kapitel 40 i sundhedsloven. Formålet er at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene på en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent måde.

Af lovens § 4 fremgår det, at socialtilsynet skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med stofmisbrugsbehandlingssteder efter servicelovens § 101 og alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede at etablere et rusmiddelbehandlingstilbud til de unge i forbindelse med budget 2014.

Den aktuelle rusmiddelhandleplan er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget den 4. september 2014, punkt 19.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Tilsynsrapport fra tilsynsbesøg den 23. august 2017 på Pulsen (pdf)

12. Status på Kvalitetsstrategien ”For Fremtiden – kvalitetsstrategi for 0-6 årsområdet i Hvidovre Kommune”

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Med denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om status på ”For Fremtiden – kvalitetsstrategi for 0-6 årsområdet i Hvidovre Kommune”, som Børne- og Undervisningsudvalget godkendte på mødet den 9. marts 2017.

Kvalitetsstrategien understøtter udmøntningen af Hvidovre Kommunes børne- og ungepolitik og har en tæt sammenhæng til Hvidovre Kommunes vision om ”Hvidovre Kommune som Børnenes og Familiernes by – med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv”.

Indstilling

Center for Børn- og Familier indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at orienteringen om status på ”For Fremtiden – kvalitetsstrategi for 0-6 årsområdet i Hvidovre Kommune” tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-04-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte den 9. marts 2017 kommunens kvalitetsstrategi ”For Fremtiden – kvalitetsstrategi for 0-6 årsområdet i Hvidovre Kommune” (se bilag 1).

Strategien er gældende frem til udgangen af 2020. Center for Børn og Familier følger løbende op på strategien, og Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres årligt om status.

Med udarbejdelsen af strategien var det ønsket at sætte yderligere fokus på, hvordan der arbejdes med at udvikle kvaliteten i dagtilbuddene i Hvidovre Kommune.

Det er således ønsket, at strategien skal bidrage til at skabe en fælles forståelse af, hvad kvalitet i dagtilbud er i Hvidovre Kommune. Desuden skal den sætte en klar ramme og retning for kvalitetsudviklingen, så alle dagtilbud arbejder målrettet med at indfri de fælles ambitioner på området, og administrationen kan understøtte dagtilbuddene i dette arbejde.

Som et redskab til at understøtte arbejdet med at udvikle kvaliteten i kommunens dagtilbud har Center for Børn og Familier udviklet et årshjul for tematiske drøftelser på de fælles månedlige ledermøder for dagtilbudslederne (se bilag 2). Formålet med årshjulet har været at skabe en struktur, som sikrer, at der arbejdes systematisk med at omsætte lovgivning og strategi til konkret pædagogisk arbejde i dagtilbuddene.

Status

Med afsæt i, at strategien nu har været gældende i et år, har den således som en del af årshjulet indgået som tematisk drøftelse på et fælles ledermøde. Med udgangspunkt i strategiens fire fokusområder; ledelse, læringsmiljøer, forældresamarbejde og sundhed har dagtilbudslederne efterfølgende haft drøftelser i deres lokale ledernetværk om, hvilken betydning kvalitetsstrategien har haft for deres praksis det seneste år for henholdsvis ledelse, børn og forældre. På baggrund af disse drøftelser har hvert netværk givet en skriftlig tilbagemelding til administrationen.

Punktopstillingen nedenfor viser dagtilbuddenes hovedpointer i deres vurdering af strategiens betydning for ledelse, børn og forældre.

Betydning for ledelse

·Strategien opleves som et fælles fundament, der giver fælles retning og systematisk bliver drøftet på både ledermøder og i institutionerne

·Strategien er benyttet som inspiration til en anden praksis med øget fokus på læringsfællesskaber, faglig udvikling og kvalificering af personale og ledelse

·Strategien er blevet brugt som en tjekliste til at sikre, at man har forholdt sig til de fire overordnede temaer

·Fokuspunkterne i kvalitetsstrategigen opleves som naturlige fokuspunkter, der i forvejen arbejdes bevidst med og til stadighed udvikles i institutionerne.

Betydning for børnene

·Som en del af kvalitetsstrategien er TOPI et godt redskab, som har ændret tidligere praksis. Det har været med til at højne det faglige niveau og sikre vurdering af børnenes trivsel

·Strategien har betydet et øget fokus på læringsmiljøerne, hvor der i højere grad arbejdes på, at de understøtter den mest optimale udvikling hos børnene

·Et øget fokus på sundhed i forhold til kost og bevægelse, der opleves at gøre en forskel. Sund og alsidig kost gennem de fælles måltider giver børnene en oplevelse af at være en del af et fællesskab og giver dem et bedre sprog samt kendskab til diverse madvarer og lyst til at smage nyt

·Bevægelsesstrategien samt materiale som ”Rend og hop med Ida og Oliver”, opkvalificerer medarbejderne og arbejdet med at udvikle børnenes motoriske færdigheder. Det giver børnene lyst til at bruge deres kroppe og udvikler deres lege.

Betydning for forældrene

·Strategien omhandlende forældreindflydelse har haft meget høj prioritet i bestyrelsernes vægtning. Det har været vigtigt for bestyrelserne, at institutionerne har formået at opfylde de politisk besluttede intentioner i strategien, men også vigtigt for bestyrelserne, at disse har været genkendelige i institutionernes dna/egen forståelse

 • Et stort fokus på forældresamarbejde og inddragelse via Sammen om Barnet og TOPI
 • Fokus på forældresamarbejdet og fortsat udvikling af dette giver et bedre grundlag for at få arbejdet med den tidligt forebyggende indsats til at lykkes
 • Fokus på udfordringer ved at skulle facilitere og rammesætte forældresamarbejdet, så det er afstemt og tilpasset den enkelte families udgangspunkt og behov.

I forlængelse af ovenstående status vil administrationen drøfte de områder med dagtilbudslederne, hvor der er potentiale for udvikling og et eventuelt behov for, at administrationen yderligere understøtter dagtilbuddene i deres arbejde.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte på mødet den 9. marts 2017 ”For Fremtiden – kvalitetsstrategi for 0-6 årsområdet i Hvidovre Kommune” (punkt 3).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1. For Fremtiden – kvalitetsstrategi for 0-6 årsområdet i Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Bilag 2.Årshjul for dagtilbudsledermøder 2018.pdf (pdf)

13. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-04-2018

Kenneth F. Christensen (A) orienterede om konference vedrørende ”Lige muligheder”.

Lisa Skov (C) spurgte generelt til omplaceringer af lærere og eventuel praksis for orientering af udvalget i den henseende. Administrationen svarede på mødet.

Mogens Leo Hansen (Ø) spurgte til, om der kommer en sag frem til udvalget vedrørende skolemad, jf. drøftelser på SKOK-mødet. Administrationen bekræftede dette.