Referat - Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. januar 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 9. januar 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:15
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Sara Benzon (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Bemærkninger

Mødet var suspenderet kl. 18:52 - 19:04 mellem behandlingen af dagsordenens punkt 5 og 6.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-01-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-01-2018

Intet at bemærke.


3. Godkendelse af forretningsorden for Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Afvikling af møderne i Økonomiudvalget og de stående udvalg styres af en forretningsorden som udvalgene selv fastsætter.

I Hvidovre Kommune er der dog praksis for enslydende forretningsordener i udvalgene.

På baggrund af den nye styrelsesvedtægt har administration foretaget en gennemgang af samtlige udvalgs forretningsordener.

Udover redaktionelle rettelser, så er de indholdsmæssige ændringer i forhold til hidtil gældende forretningsorden en række præciseringer af teknisk karakter omkring ændrings- og underændringsforslag, afstemningsrækkefølge, skriftlig votering mv. Der er desuden præciseringer i forhold til ansattes mulighed for at overvære udvalgsmøderne.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende vedlagte forslag til ny forretningsorden, fordi dette er udvalgets kompetence efter styrelsesloven.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at godkende forslag til ny forretningsordenen for udvalget.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-01-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Efter styrelsesloven fastsætter udvalgene selv deres forretningsordener.

I Hvidovre Kommune er der praksis for enslydende forretningsordener i Økonomiudvalget og de stående udvalg med den eneste undtagelse som følger af, at borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget.

For indeværende valgperiode er der vedtaget en ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018.

Den nye styrelsesvedtægt indebærer en række ændringer i antallet og navngivningen af de stående udvalg samt disses indbyrdes opgavefordeling.

Derfor har administration foretaget en gennemgang af samtlige udvalgs forretningsordener.

Vedlagt er ”Forslag til revideret forretningsorden – Børne- og Uddannelsesudvalget” som består af en paralleltekst med den eksisterende forretningsordens ordlyd i venstre spalte og forslaget til revideret ordlyd i højre spalte, hvor ændringerne er markeret med gult.

Udover redaktionelle rettelser, så er de indholdsmæssige ændringer i forhold til hidtil gældende forretningsorden følgende:

-Det er præciseret, at ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt.

-Det er præciseret, at udvalgsformanden bestemmer i hvilken orden der skal stemmes om ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.

-Det er præciseret, at en sag kan afgøres ved skriftlig votering, hvis der er enighed herom i udvalget

-Det er præciseret, at en sag, der ikke har været optaget på dagsordenen, ikke kan behandles, medmindre der er enighed herom, eller sagen ikke tåler udsættelse eller sagen ikke giver anledning til tvivl.

Disse præciseringer følger diverse regler i styrelsesloven og almindelige principper i kommunestyret, og der findes - tilnærmelsesvist - samme bestemmelser i kommunalbestyrelsens forretningsorden og den vejledende normalforretningsorden.

Der er desuden lagt op til en præcisering i forhold til ansattes mulighed for at overvære udvalgsmøderne:

-Det er præciseret, at direktøren er sekretær for udvalget, og at direktøren og udvalgets protokolfører overværer udvalgets møder, medmindre udvalget tilkendegiver, at deres tilstedeværelse ikke er ønsket under en eller flere af sagerne.

-Det er præciseret, at øvrige relevante ansatte kan overvære udvalgets møder, når det er ønskeligt af hensyn til sagernes oplysning.

Disse præciseringer følger styrelseslovens regler om udvalg.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 318 af 28/03/2017).

Normalforretningsordenen (CIR nr. 129 af 27/06/1969).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Bilag

 1. Forslag til revideret forretningsorden - Børne- og Uddannelsesudvalget. (pdf)

4. Introduktionsprogram for Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Introduktion til udvalgets fagområder og introduktion til Center for Børn og Familier og Center for Skole og Uddannelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at tage orientering til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-01-2018

Taget til efterretning. Udvalget bad samtidig administrationen om et notat vedrørende fordelingen af økonomien mellem henholdsvis fripladser og søskenderabat.

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 9. januar 2018 vil Direktør Susan Bjerregaard præsentere udvalget for dets opgaver. Centerchefer Charlotte Ibsen og Rune Ahlmann Nielsen vil give en introduktion til fagområderne og centrenes opbygning og opgaver.

Program

·Introduktion til udvalgets opgaver (i henhold til styrelsesvedtægten), fagområder og arbejdsform v. Direktør Susan Bjerregaard

·Introduktion til Center for Børn og Familier – herunder fagområder, organisering og relevante projekter, der skal arbejdes med i den kommende valgperiode – v. centerchef Charlotte Ibsen

·Introduktion til Center for Skole og Uddannelse – herunder fagområder, organisering og relevante projekter, der skal arbejdes med i den kommende valgperiode – v. centerchef Rune Ahlmann Nielsen

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. BilagBUV_180109_pkt. 04_01 (pdf)
 2. BilagBUV_180109_pkt. 04_02 (pdf)
 3. BilagBUV_180109_pkt. 04_03 (pdf)

5. Fastsættelse af Børne- og Uddannelsesudvalgets møder i 2018

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal fastsætte mødedag og tidspunkt for Børne- og Uddannelsesudvalgets møder i 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at fastsætte mødedage og tidspunkt for Børne- og Uddannelsesudvalgets møder i 2018.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-01-2018

Børne- og Uddannelsesudvalget fastsatte følgende mødedage i 2018:

Torsdag den 8. februar

Tirsdag den 6. marts

Torsdag den 5. april

Torsdag den 3. maj

Onsdag den 30. maj

Tirsdag den 21. august (budgetmøde)

Tirsdag den 4. september

Tirsdag den 2. oktober

Torsdag den 1. november

Torsdag den 29. november

Mødetidspunktet er kl. 17.30, undtagen budgetmødet som påbegyndes kl. 09.00.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget - 2018 den 05-12-2017

Udvalget mødes første gang Tirsdag den 9. januar 2018, kl. 17.15.

Udvalget beslutter mødeplanen på første møde.

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende mødedage og mødetidspunkter for Børne- og Uddannelsesudvalgets møder i 2018:

-Torsdag den 8. februar

-Tirsdag den 6. marts

-Torsdag den 5. april

-Torsdag den 3. maj

-Onsdag den 30. maj

-Tirsdag den 21. august (budgetmøde)

-Tirsdag den 4. september

-Tirsdag den 2. oktober

-Torsdag den 1. november

-Torsdag den 29. november

Alle møder foreslås påbegyndt kl. 17.00, undtagen budgetmødet som forslåes påbegyndt kl. 09.00.

Retsgrundlag

I henhold til styrelseslovens § 20 stk. 1 træffer udvalgene beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Mødeplan 2018 - UDKAST (docx)

6. Valg af kommunale medlemmer og stedfortrædere til forældrebestyrelserne for de selvejende institutioner for valgperioden 2018 -2021

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen i samråd med Center for Politik og Ledelse.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal vælge 13 medlemmer og stedfortrædere for hver af disse til forældrebestyrelserne for de selvejende dagtilbud og klubber i valgperioden 2018 – 2021. Forinden fordeles de 13 selvejende dagtilbud og klubber mellem valggrupperne efter forholdstal.

Sagen forelægges fordi Kommunalbestyrelsen har delegeret kompetencen til udvalget.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. At udvalget fordeler de 13 selvejende dagtilbud og klubber mellem valggrupperne efter forholdstal.
 2. At valget af medlemmer og stedfortrædere til forældrebestyrelserne for de 13 selvejende dagtilbud og klubber sker på udvalgets møde i marts 2018, hvor der skal foreligge indstillinger fra valggrupperne i henhold til fordelingen.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-01-2018

Ad 1) Udvalget fordelte de 13 selvejende dagtilbud og klubber mellem valggrupperne efter forholdstal på følgende måde, idet plads 13 gik til store valggruppe efter lodtrækning:

Institution

Store valggruppe
(A, C, O og V)

Lille valggruppe
(F, Liste H og Ø)

Bredalsparkens Børnehave, Sognegårds Allé 88

X

Børnehavehuset Brostykkevej, Brostykkevej 23

X

Børnehavehuset Hvidovregade 47

X

Børnehavehuset Lodsvej 64

X

Børnehavehuset Rosenhøj, Kettegård Allé 12

X

Strandmarkens Børnehave, Strandhavevej 20 A

X

Børnehuset Willer, Svendbjergvej 2

X

Strandhuset, Strandhavevej 7 - 9

X

Frelsens Hærs Børneinstitution Kastanjehuset og Sollgården, Cathr. Boothsvej 22

X

Børnehuset Ærtebjerg

X

Danalund Ungdomshus, Bavnevej 5 A

X

Byggelegepladsen Regnbuen, Avedøre Tværvej 5

X

Køgevejens Ungdomshus, Gl. Køgelandevej 276

X

Ad 2) Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på det konstituerende møde den 5. december 2017 at delegere kompetencen til Børne- og Uddannelsesudvalget til at vælge 13 medlemmer og 13 stedfortrædere til forældrebestyrelserne for de selvejende dagtilbud og klubber i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Administrationen skal hermed bede udvalget om at fordele de 13 selvejende dagtilbud og klubber mellem valggrupperne efter de retningslinjer som er nærmere beskrevet nedenfor.

Dette med henblik på at forberede valget af medlemmer og stedfortrædere til hver af de institutioner, som fremgår af bilaget ”Oversigt til brug for påtegning af nye bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere”.

Det forventes, at den endelige godkendelse vil kunne ske på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i marts 2018, når valggrupperne har meldt tilbage til administrationen med oplysninger på de indstillede medlemmer og stedfortrædere.

Da godkendelsen af nye bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere først kan ske på udvalgsmøde i marts 2018, har formanden for Børne- og Undervisningsudvalget i december 2017 skrevet til de nuværendebestyrelsesmedlemmer og bedt om, at de fungerer som bestyrelsesmedlemmer indtil den 31. marts 2018.

De 13 pladser skal fordeles efter forholdstal mellem valggrupperne i henhold til D`Hondt´s metode, hvilket giver følgende fordeling:

A, C, O og V = 10 pladser (9 eller 10 pladser efter lodtrækning)

F, H og Ø = 4 pladser (3 eller 4 pladser efter lodtrækning)

Det skal bemærkes, at der i forhold til rækkefølgen for udpegning er lodtrækning blandt valggrupperne om 6. og 13. plads, medmindre der kan opnås enighed om fordelingen af disse pladser.  Den af valggrupperne som taber en eventuel lodtrækning om den sidste af pladserne vil således kun få henholdsvis 9 eller 3 pladser.

Rækkefølgen for fordelingen er som følger:

Store valggruppe (A, C, O og V)

Lille valggruppe (F, H og Ø)

1

3

2

6*

4

10

5

13*

6*

8

9

11

12

13*

* = lodtrækning mellem valggrupperne om rækkefølgen, hvis der ikke er enighed.

Ønskes fordelingstallene indenfor valggrupperne oplyst – det vil sige fordelingen mellem partierne indbyrdes i hver valggruppe – så bistår administrationen gerne med dette.

Som bilag er vedlagt oversigt over nuværende valgte medlemmer og stedfortrædere i bestyrelserne for de selvejende dagtilbud og klubber.

Retsgrundlag

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiske konsekvenser

Bilag

 1. Oversigt til brug for påtegning af nye bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere (docx)
 2. Oversigt over nuværende bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere (docx)

7. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-01-2018

Lisa Skov (C) spurgte generelt til proceduren vedrørende skoleindskrivning og klassekvotienter. Administrationen svarede på mødet.

Sara Benzon (F) spurgte generelt til økonomien omkring klassekvotienter og det i budgettet vedtagne fokus i den henseende. Administrationen svarede på mødet.

Lisa Skov (C) spurgte konkret til de økonomiske udfordringer på Avedøre Skole set i forhold til at sikre alle elevers tarv fremadrettet. Administrationen svarede på mødet.

Mogens Leo Hansen (Ø) spurgte til udviklingen i danskkundskaber på 4. klassetrin. Administrationen svarede, at der kommer en samlet afrapportering af danskkundskaber mv. i en sag til udvalget senere i år, hvor udviklingen i danskkundskaber også beskrives.

Charlotte H. Larsen (O) spurgte til muligheden for at lægge udvalgsmøderne på relevante enheder og institutioner. Administrationen udarbejder forslag i en sag til udvalget.