Referat - Bygge- og Planudvalget den 13. januar 2020

Mødefakta

Dato: Mandag den 13. januar 2020
Mødetidspunkt: Kl. 10:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • René Langhorn (O)

Bemærkninger

Helle Adelborg deltog under punkt 1 til 3.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 13-01-2020

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 13-01-2020

Ulovlig beboelse Rebæk Allé. 

 

Udvidelse og husleje Torvecaféen Hvidovre Torv. Administrationen fortalte, at der kommer en sag om huslejeaftalen på Teknik- og Miljøudvalget i februar.

 

Status Snedkerhaven. Administrationen svarede, at der kommer en sag på næste Bygge- og Planudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

 • Ulovlig beboelse Rebæk Allé
 • Udvidelse og husleje Torvecaféen Hvidovre Torv
 • Status Snedkerhaven

3. Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan 145 for Svend Aagesens Allé 10

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan, der skal gøre det muligt at etablere en ny etageboligbebyggelse med ældre-, handicap- og ungdomsboliger samt ikke generende erhverv og offentlige funktioner på Svend Aagesens Allé 10.

 

Lokalplanen skal desuden give mulighed for, at der etableres de nødvendige parkeringspladser og opholdsarealer til bebyggelsen.

 

Bygge- og Planudvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale over for kommunalbestyrelsen at godkende forslaget til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10 samt miljøvurderingen af lokalplansforslaget, så disse kan fremlægges i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende forslag til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10
 2. at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.
 3. at godkende, at der skal afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af lokalplansforslaget.
 4. at godkende, at den tilhørende miljøvurdering af lokalplansforslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.
 5. at godkende, at en ny § 5.11, som beskrevet under den supplerende sagsfremstilling, indarbejdes i forslag til Lokalplan 145, før denne sendes i offentlig høring.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 07-10-2019

Sagen udsat til politisk drøftelse.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 13-01-2020

Ad 1.-5.

 

For: Gruppe A, O og V

 

Liste H afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.   

 

Gruppe A, O og V stiller ændringsforslag om, at der indledes forhandlinger med ejerne om at acceptere, at det oprindelige antal almene boliger og fordeling mellem ældre-, handicap- og ungdomsboliger fastholdes. 

 

Liste H afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Hvidovre Kommune er på et møde den 30. september 2019 blevet orienteret af FA09, derer bygherre på den planlagte almene boligbebyggelse på Svend Aagesens Alle 10B-D,om, at en del af bebyggelsen illustreret i skitseprojekt af den 2. april 2018 ønskes opført af en privat udvikler, CPH Construction A/S. Jævnfør bygherres oplysninger vil antallet af almennyttige boliger i projektetsåledes blive reduceret fra oprindeligt 236 til 148, herunder antallet af boliger målrettet ældre og fysisk- og psykisk handicappede. Antallet af private ungdomsboliger vil udgøre 188. De ønskede ændringer er beskrevet i detaljer i bilagene ”Notat over reduceret alment projekt” og ”Reduceret projekt oversigt boliger”.

 

Forslaget til Lokalplan 145 for blandet byområde på Svend Aagesens Alle 10 er skrevet ud fra en forudsætning om, at etageboligprojektet inden for delområde 1 vil blive opført som almene boliger, hvor kommunalbestyrelsen godkender et specifikt boligprojekt ved behandling af Skema A, B og C.

 

Af denne grund indeholder lokalplanforslaget ikke bestemmelser om boligstørrelserne eller lignende til sikring af en bestemt boligstandard.

 

Hvis ungdomsboligerne alligevel ikke opføres som almene boliger, kan de i princippet udlejes til hvem som helst.

 

Det vurderes derfor at være hensigtsmæssigt at tilføje en bestemmelse, der skal sikre en vis minimumsstørrelse for de små boliger. Dette skal også søge at sikre, at det rent faktisk bliver unge, der kommer til at bo i de små boliger.

 

Administrationen har derfor udarbejdet følgende ændringsforslag til Bygge- og Planudvalgets og kommunalbestyrelsens behandling af sagen:

 

Som ny § 5.11 indsættes:

 

”Mindre boliger til unge og studerende skal hver have et bruttoetageareal på mindst 35 m2. I tilknytning til de mindre boliger skal der etableres fællesfunktioner som møde- og festlokaler, værksteder, vaskeri mv. Fællesfunktionerne skal udgøre mindst 10 m2 pr. mindre bolig. De mindre boliger skal samles omkring fællesfaciliteter og fællesrum.”

 

På grund af udsættelsen af sagens behandling i Bygge- og Planudvalget forventes lokalplansforslagets offentlige høring på fire uger at kunne foregå i perioden fra den 6. januar til den 3. februar 2020.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan, der har til formål at etablere en ny etageboligbebyggelse med ældre-, handicap- og ungdomsboliger samt ikke generende erhverv og offentlige funktioner på Svend Aagesens Allé 10A-D, matr.nr. 99c og 99a Hvidovre By, Hvidovre. Lokalplansforslaget er vedlagt som bilag, ”Forslag til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10”. 

 

I 2017 fremlagde kommunalbestyrelsen forslag til Lokalplan 136 for boliger på Kløverprisvej (nu Svend Aagesens Allé). På baggrund af de indkomne høringssvar besluttede kommunalbestyrelsen at forkaste Lokalplan 136, og at bygherre/ejer måtte komme med et nyt forslag med en lavere disponering, som tog højde for naboernes indsigelser.

 

Den almene administrationsorganisation FA09 har udarbejdet et tilrettet skitseprojekt med reduceret højde, etageantal og etageareal, der samtidig ligger inden for rammerne af Kommuneplan 2016. Efter forhøring af projektet har kommunalbestyrelsen besluttet, at nærværende lokalplansforslag udarbejdes på baggrund af dette skitseprojekt.

 

Lokalplansforslaget er inddelt i delområde 1 og 2.

 

I delområde 1 gives mulighed for, at der kun må opføres etageboligbebyggelse samt tilhørende vej-, parkerings- og opholdsarealer. Inden for byggefelt A og B i delområde 1 må der opføres længehuse i op til to etager. Oven på denne bebyggelse må der etableres punkthusbebyggelse i yderligere maksimalt tre etager med en maksimal bygningshøjde på 18 meter.

 

Bebyggelsesprocenten for delområde 1 er på højst 145. Der skal desuden etableres tagterrasser mellem punkthusene. Bebyggelsens facader skal fremstå i hvide nuancer som pudsede eller beklædt med træ- eller metallameller. Der er fastsat krav om, at vinduer i den sydvendte facade på 2. sal eller herover og tagterrasser skal afskærmes, for derved at reducere muligheden for indblik til naboer mod syd.

 

I lokalplansforslagets delområde 2 i byggefelt C må der opføres blandet bolig og erhverv i form af etageboligbebyggelse, offentlige formål og erhverv. Bebyggelse må maksimalt opføres i tre etager og med en maksimal bygningshøjde på 12 meter. Bebyggelsesprocenten for delområde 2 er på højst 110.

 

De ændrede byggemuligheder i delområde 2 skyldes ønsket om at give større fleksibilitet og færre bindinger til en fremtidig bebyggelse her, hvor der aktuelt ikke er et konkret projekt. Blandt andet er der intet krav om afskærmning af vinduer mod syd. Til gengæld er etageantal, bygningshøjde og etageareal reduceret i forhold til bebyggelse i delområde 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 30. april 2019, under punkt 20, besluttede kommunalbestyrelsen at godkende at fremme gennemførelsen af et alment boligprojekt på Svend Aagesens Allé 10 med det omfang, indhold og karakter, som det fremgik af det seneste skitseprojekt dateret den 2. april 2018. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at administrationen bemyndiges til at udarbejde et lokalplansforslag til realisering af boligprojektet.

 

Den 28. august 2018, under punkt 12, besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle foretages en forhøring, alternativt et borgermøde, for at sikre, at de berørte beboere i området inddrages før der udarbejdes en konkret lokalplan.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 26. september 2017, punkt 31, at forkaste Lokalplan 136, og at bygherre/ejer måtte komme med et nyt forslag med en lavere disponering, som tager højde for naboernes indsigelser.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 26. september 2017, punkt 5, ikke at vedtage Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Såfremt det på et senere tidspunkt besluttes at godkende et alment boligprojekt på Svend Aagesens Allé, så skal kommunen yde et grundkapitalindskud.

Retsgrundlag

Støtte til opførelse af nye almene boliger sker efter almenboligloven, lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019.

 

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13-16, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Et lokalplansforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger, jævnfør planlovens § 24, stk. 5.

 

Lokalplansforslagets høringsperiode forventes i så fald at finde sted fra den 4. november 2019 til den 2. december 2019.

 

I forbindelse med behandling af punkt 12 den 28. august 2018, Godkendelse af boligprojekt og igangsættelse af ny lokalplan for Svend Aagesens Allé 10, besluttede kommunalbestyrelsen at sende skitseprojektet i forudgående høring hos grundejere, beboere og brugere af Svend Aagesens Allé 10 og de omkringliggende ejendomme.

 

Skitseprojektet blev sendt i høring i perioden 11. december 2018 til den 20. januar 2019. I løbet af høringsperioden indkom der 19 rettidige høringssvar og et høringssvar efter høringsperiodens udløb.

 

På baggrund af den forudgående høring besluttede kommunalbestyrelsen at fremme at fremme gennemførelsen af et alment boligprojekt på Svend Aagesens Allé 10 med det omfang, indhold og karakter, som fremgik af det seneste skitseprojekt dateret 2. april 2018.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkninger.

 

Administrationen har vurderet, at lokalplanen skal miljøvurderes, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2. Dette begrundes med, at lokalplanens indhold er af et sådant omfang og med en sådan beliggenhed, at forholdene bør miljøvurderes.

 

Miljøvurderingen er et særskilt dokument, der offentliggøres i forbindelse med høring af lokalplansforslaget.

 

Miljøscreeningen af lokalplanen peger på, at byggeriets afstand til jernbanen København – Roskilde betyder, at både boliger og udearealer på ejendommen kan blive påvirket af banen. Påvirkningerne fra banen kan være luftforurening fra dieseltog, magnetfelter fra kørestrømsanlægget samt støj og vibrationer fra jernbanen.

 

Den udarbejdede miljøvurdering af lokalplansforslaget er vedlagt som bilag ”Miljørapport af forslag til Lokalplan 145”.

 

Støj

Beregninger af støjen fra togtrafikken i forhold til byggemulighederne i lokalplanen viser, at den vejledende grænseværdi for togstøj overskrides på hovedparten af de udendørs opholdsarealer langs den nordlige facade af det planlagte byggeri og på de planlagte tagterrasser, mens de generelt overholdes for udearealerne ud for den sydlige facade. Beregningerne viser, at den vejledende grænseværdi for togstøj (Lden: 64 dB(A)) overskrides på de nordvendte facader. I stueplan langs den nordlige facade, og i den østlige del af det planlagte byggeri, ses dog at den vejledende grænseværdi er overholdt.

Beregningerne viser, at den vejledende grænseværdi for maksimalværdien af togstøj (Lmax: 85 dB(A)) overholdes.

 

Lokalplansforslaget indeholder bestemmelser, der sikrer at de vejledende grænseværdier for støj vil blive overholdt indendørs og på de udendørs opholdsarealer. Lokalplansforslaget muliggør ligeledes de nødvendige afværgeforanstaltninger mod støj fx lokal støjafskærmning ved tagterrasser.

 

Vibrationer

På grundlag af beregninger af vibrationer på de lokalplanlagte bygninger konkluderes det, at der ses overskridelser på de anbefalede grænseværdier på 75 dB re. 10-6 m/s2 for alle de beregnede etager.

 

Da vibrationsberegningerne er behæftet med en stor usikkerhed, må det anbefales at der i forbindelse med projekteringen af byggeriet udføres præcise målinger, og om nødvendigt etableres afværge foranstaltninger,således at det ved byggesagsbehandling af de nye boliger sikres, at de vejledende grænseværdier for vibrationer vil blive overholdt.

 

Luftforurening

Der er foretaget en vurdering på baggrund af Miljøstyrelsens rapport ”Luftforurening fra togdrift i byområder” af 2013, der har fokus på NOX og partikler. Luftforureningen fra dieseltogene falder markant med afstanden til togsporene, og i en afstand af 15 m, hvor lokalplanområdet ligger, vil bidraget være meget lavere. På den baggrund vurderes luftforureningen fra den nærliggende jernbane ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger i lokalplanområdet, og luftkvalitetsvejledningens grænseværdier vil være overholdt med god margin.

 

Magnetfelter

Kørestrømsanlægget til fjerntogslinjerne er vekselstrømssystemer, der er omgivet af et permanent magnetfelt som kan påvirke omgivelserne. Den relativt korte afstand fra boligbebyggelsen til kørestrømsanlægget kan bevirke, at arealerne kan være påvirkede af magnetfelter.
 

Det forventes, at WHO’s forsigtighedsprincip, som bygger på at mennesker ikke bør udsættes varigt for mere end 0,4 µTesla i omgivelserne, kan overholdes indenfor lokalplanens område. Kørestrømsanlægget befinder sig i 5-7 meters højde over jorden og forventes derfor ikke at medføre en væsentlig indvirkning på menneskers sundhed.

 

Konklusion

Miljøvurderingen konkluderer, at de planlagte boliger vil kunne overholde vejledende grænseværdier for støj og vibrationer, hvis det ved byggesagsbehandling, blandt andet gennem lokalplanens krav sikres, at afværgeforanstaltninger indarbejdes.

 

Vurdering af luftforurening viser, at luftkvalitetskriterierne kan overholdes med god margin. Det forventes ligeledes, at WHO’s kriterie for magnetfelter kan overholdes i de nye boliger.

På den baggrund vurderes det, at lokalplansforslaget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af befolkningen og menneskers sundhed.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10 (pdf)
 2. Miljørapport af forslag til Lokalplan 145 (pdf)
 3. Mail af 04.10.2019 vedr. eftersendelse af supplerende materiale (pdf)
 4. Notat vedr. reduceret alment projekt (pdf)
 5. Reduceret projekt oversigt boliger (pdf)
 6. Mailkorrespondance (pdf)
 7. Notat om pligt til at vedtage lokalplan og pålægge servitut på anden ejers ejendom (pdf)

4. Beslutning om at igangsætte forarbejder til stormflodssikring

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende at igangsætte arbejdet frem mod etablering af en stormflodssikring. Første skridt er et modningsprojekt ”Når vandet kommer” om stormflodssikring mellem Vestamager og Avedøre Holme.
Projektet gennemføres sammen med Københavns Kommune og med støtte fra Realdania og Kystdirektoratet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende igangsætning af modningsprojektet ”Når vandet kommer” sammen med Københavns Kommune,
 2. at godkende, at borgmesteren bemyndiges til at underskrive den bilagte samarbejdsaftale,
 3. at godkende, at administrationen bemyndiges til at indgå samarbejde med de øvrige Køge Bugt-kommuner om at koordinere arbejdet med risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt jævnfør EU's oversvømmelsesdirektiv

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 13-01-2020

Ad 1.-3.Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunalbestyrelse har tidligere prioriteret en regional stormflodssikring, hvor en stormflodsbarriere etableres i sammenhæng med Køge Bugt Strandpark, Avedøre Holme og diget omkring Vestamager frem for en lokal kystsikring i Kalveboderne. Samme ønsker for stormflodssikring findes i København.

Samarbejde om stormflodssikring mellem Avedøre Holme og Vestamager
Hvidovre Kommune og Københavns Kommune har derfor ansøgt Partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand” om støtte til et modningsprojekt ”Når vandet kommer”. Det omfatter de første indledende analyser frem mod etablering af en stormflodsbarriere mellem Vestamager og Avedøre Holme. Projektet er udvalgt til at modtage støtte i september 2019. ”Samarbejdsaftale om stormflodssikring ved Kalveboderne” er vedlagt som bilag.

Samtidig har kommunalbestyrelsen afsat midler på budget 2020 og overslagsårene til forarbejder til etablering af en stormflodsbarriere. I Københavns Kommune er der tilsvarende afsat midler i budgettet.

Med projektet tages der fat på at konkretisere de tiltag, som kommunernes stormflodsplaner indeholder. Projektet skal være med til at kvalificere beslutningsgrundlaget for at påbegynde et arbejde med forslag til en fysisk stormflodssikring. Det kræver afklaring af en række forhold om teknik, miljø, jura, økonomi og samskabelse. De danner grundlag for arbejdet med forslag til sikring. Der vil også være dialog med en bred kreds af interessenter, bl.a. lokale organisationer og infrastrukturselskaber som metroselskabet, Vejdirektoratet m.fl.

Modningsprojektet er første fase i et langt forløb, der også omfatter fælles beslutninger med København om valg af løsning, etablering af anlægs- og driftsorganisation, udbud, detailprojektering/myndighedsbehandling og anlæg. Det forventes at stormflodssikringen tidligst kan være etableret om 5 til 8 år. Stormflodssikring af Hvidovre og København kan ikke stå alene. Derfor skal forløbet også ske i tæt samarbejde med navnlig Tårnby og Brøndby, men også med de øvrige kystkommuner i Køge Bugt-området.

Risikostyringsplan 2022 – 2027 jævnfør EU's oversvømmelsesdirektiv
Kystdirektoratet har udpeget Køge Bugt fra Køge til Tårnbys østkyst som risikoområde efter EU's oversvømmelsesdirektiv. Derfor skal Hvidovre Kommunalbestyrelse vedtage en revideret risikostyringsplan for perioden 2022 – 2027. Da Hvidovre indgår i et større samlet risikoområde i hele den nordlige del af Køge Bugt, er det nødvendigt, at risikoen for oversvømmelse ses og så vidt muligt håndteres på tværs af kommunegrænserne.

På dette grundlag anbefaler administrationen at Kommunalbestyrelsen beslutter at igangsætte samarbejdet om København om modningsprojektet ”Når vandet kommer” og at bemyndige administrationen til at indgå samarbejde med de øvrige kommuner i risikoområdet i Køge Bugt om koordinering af grundlaget for udkast til risikostyringsplan for perioden 2022 – 2027.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog Strategi for klimatilpasning 2014 på mødet den 25. november 2014, punkt 9.

Stormflodssikringen er også indarbejdet i Risikostyringsplan Køge Bugt 2015 – gældende til 2021 – som vedtaget af Kommunalbestyrelsen under punkt 20 på mødet den 27. oktober 2015.

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har tilsvarende besluttet at prioritere en ydre løsning i Stormflodsplan 2017. Dette stemmer overens med Hvidovre Kommunens ønske om sikring mod stormflod. Københavns Kommune leverer hovedparten af årsværkene til projektet. POM har ikke kendskab til de konkrete tal.


Kommunalbestyrelsen i Hvidovre godkendte den 30. oktober 2019, punkt 3, anlægsbevilling på 8 mio. kr. til projekt 0277 Kystsikring, Stormflodsport med krav om godkendelse af arbejdet i Kommunalbestyrelsen inden igangsættelse.

Økonomiske konsekvenser

Anlægssummen for projekt 0277 Kystsikring, Stormflodsport er 8 mio. kr.
I investeringsoversigten er der årligt afsat 2 mio. kr. i perioden 2020-2023 til Hvidovre Kommunes bidrag til gennemførelse af forarbejderne til etablering af en stormflodssikring.

Dette rummer konkretisering af stormflodsport i samarbejde med Københavns Kommune samt afklaring af Hvidovre Kommunes fremtidige kystsikring i forhold til planer for en samlet kystsikring i Københavnsområdet. Hvidovre og Københavns kommuner drøfter forskellige løsningsforslag med henblik på etablering af en stormflodsbarriere ved Skrædderholmen, i den forbindelse skal der iværksættes en række foranalyser.

Som vedtaget i budget-aftalen for 2020 ansættes der administrative medarbejdere svarende til 2,5 årsværk til projektledelse i en fireårig periode til konkretisering, foranalyser og afklaring.
 

Yderligere vil der i alle faser frem til etableringen af stormflodssikringen være omkostninger til eksterne ydelser. Der er dialog med Realdania om deltagelse i anden runde af programmet om "Byerne og det stigende havvand", hvor der søges yderligere finansiering til eksterne ydelser i de indledende faser af projektet.

 

Etablering af en stormflodssikring vurderes at beløbe sig til over 0,5 mia. kr. Dette beløb skal finansieres af mange parter og efter en endnu ikke fastlagt bidragsmodel. En bidragsmodel indgår i modningsprojektet.


For modningsprojektet i 2020 udgør Hvidovre Kommunes andel 705.000 kr., som afholdes over projekt 0124 Kystsikring i Hvidovre. Der er tale om midler som er afsat i 2018 til foranalyser til kystsikring. Projekt 0124 afsluttes herefter.

Retsgrundlag

Efter § 1a i bekendtgørelse nr. 267 om lov om kystbeskyttelse kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejendomme mod oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Efter § 6 i Bekendtgørelse nr. 894 af 21. juni 2016 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en risikostyringsplan for risikoområder udpeget af Kystdirektoratet. Kystdirektoratet har udpeget kyststrækningen fra Køge til Tårnbys østkyst som risikoområde.

Høring

Etablering af en stormflodsbarriere vil være omfattet af pligt til offentlig høring jf. Kystbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven. Da for-projektet alene er en indledende afklaring af rammer og muligheder – herunder mulige løsningsscenarier, forventes den ikke at være omfattet af høringspligt. Der er dog i projektet afsat midler til at udarbejde en miljøvurdering, hvis dette viser sig nødvendigt efter bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Udkast til Risikostyringsplan skal efter bekendtgørelsen sendes i 6 måneders offentlig høring inden Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes administrative medarbejdere svarende til 2,5 årsværk til projektledelse i en fireårig periode til konkretisering, foranalyser og afklaring.

Bilag

 1. Samarbejdsaftale om stormflodssikring ved Kalveboderne (pdf)

5. Orientering om udarbejdelse af skybrudsplan for Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har i Strategi for Klimatilpasning 2014 opsat en række mål for bl.a. håndtering af skybrud i kommunen. Som et led heri udarbejdes en skybrudsplan for Hvidovre Kommune.

Skybrudsplanen vil indeholde opdaterede skybrudskort, risikokort og indsatsområder, samt forslag til overordnede områder til transport og forsinkelse af skybrudsvand og en samfundsøkonomisk analyse. Formålet er at sikre en overordnet plan for skybrudsarbejdet i kommunen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget

 1. at tage orienteringen om udarbejdelse af skybrudsplan for Hvidovre Kommune til efterretning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 13-01-2020

Ad 1.Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har som en del af Strategi for Klimatilpasning 2014 fastsat mål om at sikre kommunen mod skybrud der statistisk set forekommer én gang på 100 år. Derfor udarbejdes der en skybrudsplan for Hvidovre Kommune.

Skybrudsplanen skal bl.a. indeholde:

 • Opdatering af skybrudskort, risikokort og indsatsområder med nyeste data.
 • Skitse af overordnede transportveje og forsinkelsesområder til håndtering af skybrud i kommunen. Der skal efterfølgende arbejdes videre med konkrete planer og projekter for lokalområderne. Skybrudsplanen skal gøre det muligt for kommunen at sikre de overordnede strukturer til skybrudshåndtering i forbindelse med den øvrige planlægning i kommunen, f.eks. lokalplaner.
 • Samfundsøkonomisk analyse som skal være en hjælp til at prioritere rækkefølge for hvilke lokalområder, der skal udarbejdes konkretiseringsplaner for.


Skybrudsplanen bliver et redskab til at styre koordineringen med andre projekter og opnå bedre samarbejde på tværs i kommunen og med eksterne parter, og herved sikre synergi og mest muligt skybrudssikring i forhold til omkostningerne.

Den færdige skybrudsplan vil danne grundlag for klimaafsnit og prioritering af indsatser i den kommende kommuneplan.

Skybrudsplanen forventes klar til politisk godkendelse medio 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 2014 ”Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning” som punkt 9. Planen fastslår, at der skal udarbejdes fornyet risikovurdering ud fra reviderede prognoser om de forventede klimaændringer for den kommende 100 års periode.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. oktober 2016 ”Kommuneplan 2016”, som punkt 5. I kommuneplanen er det besluttet, at der skal laves konkrete handlingsplaner for håndtering af skybrudsregn med en prioritering af de områder, hvor der er størst risiko for oversvømmelser. Skybrudsplanen vil med de opdaterede risikokort og indsatsområder, være et vigtigt grundlag for denne prioritering.

Programledelse for klimatilpasning og stormflodssikring er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2017, punkt 28.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunerne er i henhold til Aftale om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL forpligtet til at gennemføre en risikokortlægning og udarbejde en klimahandlingsplan.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Miljømæssige konsekvenser

I forbindelse med udarbejdelse af skybrudsplanen udarbejdes en screeningsafgørelse for krav om miljøvurdering (VVM).


6. Eventuelt

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 13-01-2020

Gruppe V spurgte til, hvorvidt det er muligt at udarbejde en ny lokalplan for Kystengen, hvor ophold i kolonihaverne i dagtimerne i vinterhalvåret kan reguleres. Administrationen udarbejder notat om sagen.

 

Gruppe V spurgte til, hvorvidt administrationen kan udlevere en folder til nybyggere og tilflyttere om miljø- og grundvand. Administrationen svarede, at de vil arbejde videre med sagen.

 

Gruppe V spurgte til dæksel i Mågeparken. Administrationen undersøger sagen.

 

Gruppe O spurgte til dato for KB-studie til Utrecht. Administrationen i er i gang med planlægningen.

 

Gruppe O spurgte til containere og skurvogne på Gammel Køge Landevej. Administrationen undersøger sagen.

 

Charlotte Frische Münter orienterede om Grøn Pulje. Flyers blev uddelt på mødet.

Bilag

 1. Grøn By-puljen (pdf)