Referat - Bygge- og Planudvalget den 18. marts 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 18. marts 2019
Mødetidspunkt: Kl. 08:00
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • René Langhorn (O)

Fraværende med afbud

 • Benthe Viola Holm (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 18-03-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 18-03-2019

Ingen meddelelser.


3. Godkendelse af forslag til Lokalplan 517 for Avedøreværket og nyt biogasanlæg

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 517 for Avedøreværket og nyt biogasanlæg. Lokalplanen muliggør etablering af et biogasanlæg på ejendommen.

 

Der er desuden udarbejdet en miljøvurdering af ændringerne i lokalplanlægningen.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man kan godkende lokalplanforslaget med henblik på fremlæggelse i offentlig høring, samt hvorvidt der skal afholdes borgermøde i denne forbindelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende forslag til Lokalplan 517 for Avedøreværket og nyt biogasanlæg.
 2. at godkende, at lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.
 3. at godkende miljøvurderingen af lokalplanen.
 4. at godkende, at der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 18-03-2019

Ad 1-4. Anbefales godkendt.

 

Udvalget ønsker en bemærkning om, at det sikres, at det indskærpes i miljøgodkendelsen, at der ikke må forekomme lugtgener ved og omkring anlægget. At lastbiler ikke må medføre lugtgener ved til- og frakørsel til/fra anlægget.

 

Kommunen ønsker at stille krav om, at lastbilerne tilkører anlægget via anviste ruter.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Forslag til lokalplan 517 for Avedøreværket og nyt biogasanlægomfatter matrikel nr. 244, Avedøre By, Avedøre. Området er i dag omfattet af Lokalplan 513, der udlægger det til anvendelse som kraftvarmeværk med tilhørende tekniske anlæg. Med den nye lokalplan muliggøres etablering af et biogasanlæg i et særskilt delområde på ejendommens østlige del og en naturgaskompressorstation. Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag: ”Forslag til Lokalplan 517 for Avedøreværket og nyt biogasanlæg”.

 

Lokalplan 517 indeholder, udover byggemuligheder til biogasanlæg og naturgaskompressorstation, bestemmelser for hele lokalplanområdet om bebyggelses omfang og placering, friarealers indretning med mere, der svarer til de muligheder den gældende Lokalplan 513 indeholder.

 

Der er dog, efter ønske fra Ørsted foretaget følgende væsentlige ændringer i forhold til Lokalplan 513:

 

 • Mulighed for opfyld af terræn til kote 4 i delområde 3 og 4. Områderne er i dag opfyldt til kote 2,5. Opfyldet supplerer afdækning af det underliggende depot, der i dag kun er afdækket med 20 cm (de 20 cm er i overensstemmelse med gældende lovgivning og miljøgodkendelse). Desuden sikrer forhøjningen af terrænet biogasanlægget mod oversvømmelse.
 • En udvidet anvendelse, der giver mulighed for nye løsninger til energiproduktion, energilagring og energiomsætning. Ørsted ønsker, at denne mulighed fremgår af lokalplanen, da der som en del af den teknologiske udvikling hele tiden udvikles nye energiløsninger til produktion af el og varme. Udvidelse af plads til oplag. Det eksisterende jorddepot/støjvold, som er placeret nord for oplagspladsen fjernes, da der skal gøres plads til mellemlageret, som skal flyttes fra sin nuværende plads ved biogasanlægget (nordlige del).

 

Administrationen har på baggrund af oplysninger om bebyggelsens etageareal og rumfang vurderet, at biogasanlægget kan rummes indenfor den gældende kommuneplanramme 5T4, hvorfor det ikke har være nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg.

 

Risiko for oversvømmelse

Der er en ringe men voksende sandsynlighed for oversvømmelse af lokalplanens delområde 1 og 2, da områderne er beliggende i kote 3,5 m. For de bygninger og tanke, som indgår som en del af risikovirksomheden, herunder ammoniaktanke og brændstoftanke, er der opført enten volde eller betonkant til beskyttelse mod en eventuel oversvømmelse. Behovet for en eventuel øget sikring bør afklares.

 

Delområde 3 og 4 er i dag beliggende i kote 2,5 m og der kan derfor være risiko for oversvømmelse. Ved etablering af biogasanlægget hæves terrænet til kote 4 m, hvilket sikrer anlægget til en 1000-årshændelse.

 

Lokalplanen giver desuden mulighed for evt. øvrige afværgeforanstaltninger i forhold oversvømmelse og klimatilpasning.

 

Høring af risikomyndigheder

Biogasanlægget placeres i nærhed til tre eksisterende risikovirksomheder: Avedøreværket, Syntese og NTG. Ved planlægning nær risikovirksomheder skal de berørte risikomyndigheder høres, jf. bekendtgørelse nr. 371 om planlægning omkring risikovirksomheder. Administrationen har gennem Miljøstyrelsen hørt de berørte risikomyndigheder.

 

Administrationen vurderer, at lokalplanen ikke er til hinder for høringssvarenes opmærksomhedspunkter.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar 2019, punkt 6, at igangsætte udarbejdelse af en ny lokalplan for Avedøreværket, som skulle muliggøre etableringen af et biogasanlæg på ejendommen Hammerholmen 50, samt at igangsætte arbejdet med et tillæg til Kommuneplan 2016, der giver mulighed for etablering af et biogasanlæg i den ønskede størrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter planloven §§ 13-16, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Et lokalplansforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger, jævnfør planlovens § 24, stk. 5. Administrationen anbefaler, at lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger. Høringen forventes afholdt i perioden 1.- 29. april 2019.

 

Administrationen vurderer, at der ikke er behov for at holde et borgermøde, da området er placeret ca. 1,5 km fra nærmeste boligbebyggelse. De omkringliggende virksomheder vil i høringsperioden blive orienteret skriftligt om lokalplanforslaget.

Miljømæssige konsekvenser

Administrationen har vurderet, at lokalplanforslaget er omfattet af krav om miljøvurdering jævnfør § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 

Administrationen har forud for udarbejdelsen af miljøvurderingen kontaktet følgende myndigheder om afgrænsningen af miljøvurderingen: Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, samt Hvidovre Kommunes Center for Plan og Miljø samt Center for Trafik og Ejendomme.

 

Miljøvurderingsrapporten konkluderer, at Lokalplan 517 ikke forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Dog kan risikoen for oversvømmelse have en påvirkning på materielle goder og større menneske og naturskabte katastroferisici og ulykker. For at forhindre oversvømmelse kan der etableres afværgeforanstaltninger i form af diger eller opfyldning af terrænet. Lokalplanens miljøpåvirkninger vurderes ikke at give anledning til særskilt overvågning.

 

Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 517 er vedlagt som bilag: ”Miljøvurdering af Lokalplan 517 for Avedøreværket og nyt biogasanlæg”.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 517 for Avedøreværket og nyt biogasanlæg (pdf)
 2. Miljøvurdering af Lokalplan 517 for Avedøreværket og nyt biogasanlæg (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 18-03-2019

Gruppe V spurgte til status på Parallelvej.