Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Bygge- og Planudvalget den 7. oktober 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 7. oktober 2019
Mødetidspunkt: Kl. 10:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • René Langhorn (O)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 07-10-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 07-10-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Invitation til Movias inspirationstur til Helsingborg
 • Invitation til Fælles Ejerdag for HOFOR og BIOFOS
 • Håndtering af dispensationer i byggesager
 • Kabler i Kystengen
 • Overskridelse af bebyggelsesprocent de seneste tre år i Hvidovre Kommune
 • Kommunens arbejdsgaranti

Bilag

 1. Invitation til Movias inspirationstur til Helsingborg (pdf)
 2. Invitation til Fælles Ejerdag for HOFOR og BIOFOS 30. oktober 2019 (pdf)

3. Orientering om løsning til præsentation af bevaringsværdige bygninger på hjemmesiden

Beslutningstema

Administrationen har opsat en løsning til præsentation af bygninger i Hvidovre Kommune med SAVE-registrering på kommunens hjemmeside.

 

SAVE-løsningen præsenteres på mødet for Bygge – og Planudvalget, som skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget

 

 1. attage orienteringen og præsentationen af SAVE-løsningen til efterretning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 07-10-2019

Sagen udsat.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Med SAVE-løsningen på hjemmesiden er det nu muligt for alle borgere at se hvilke oplysninger, der er registreret på de bygninger, som er registreret og vurderet i bevaringssystemet SAVE.

 

Registreringen efter SAVE analysemetoden (Survey of Architectural Values in the Environment) skete i forbindelse med udarbejdelse Hvidovre Kommuneatlas – Byer og bygninger 2000.

 

Denne registrering og kortlægning af bevaringsværdige bygninger har siden da dannet baggrund for kommunens byggesagsbehandling og planlægning.

 

De oprindelige registreringer har ligget i en intern database og fotos af bygningernes facader har været opbevaret i papirarkiv. Disse fotos er blevet digitaliseret og kan nu ses i SAVE-løsningen.

 

Kommuneplanen skal indeholde en oversigt over de bevaringsværdige bygninger. Denne oversigt ligger som et statisk pdf-dokument, dannet på det tidspunkt kommuneplanen blev udarbejdet. Administrationen revurderer bygningernes bevaringsværdi i forbindelse med lokalplanlægningen, og bevaringsbestemmelser for de enkelte huse indarbejdes i lokalplanerne.

 

Med SAVE-løsningen på hjemmesiden bliver det nu muligt løbende at se ajourførte registreringer om bevaringsværdige bygninger i Hvidovre Kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


4. Beslutning om drøftelse af standardbestemmelser i kommunens lokalplaner

Beslutningstema

Bygge- og Planudvalget har som led i den dialogbaserede styringsmodel valgt at arbejde med opfølgning på boligpolitikken, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i januar 2019.

 

Som første led i dette fremlægger administrationen de standardbestemmelser, der anvendes i kommunens lokalplanlægning, til drøftelse i udvalget.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget

 1. at godkende de anvendte standardbestemmelser i lokalplanarbejdet med de tilføjelser, som udvalget måtte ønske.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 07-10-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationens anvender et sæt standardbestemmelser som udgangspunkt for skrivningen af hver enkelt lokalplan. Bilaget ”Standardbestemmelser, dateret den 23. maj 2019” vedlægges.

 

Lokalplanerne vil som udgangspunkt altid være lidt eller meget forskellige fra hinanden. Det skyldes navnlig, at de konkrete byområder og bebyggelser, der planlægges for, har karakteristiske indbyrdes forskelle. Det gælder både anvendelsen, bebyggelserne og bygningernes fysiske udtryk.

 

Derfor vil de forskellige standardbestemmelser også skulle bruges i forskellige situationer, lige som de ofte vil skulle gives en ændret ordlyd i den konkrete brug.

 

Når administrationen alligevel vælger at tage udgangspunkt i et sæt standardbestemmelser skyldes det, at der herved dels spares tid/ressourcer, dels sikres et ensartet administrationsgrundlag, hvor dette er mest hensigtsmæssigt.

Politiske beslutninger og aftaler

Bygge- og Planudvalget besluttede den 26. november 2018, punkt 3, at pejlemærkerne for boligpolitikken skulle være ”Optimal proces for lokalplanudarbejdelse og hvilke krav vi stiller til indholdsbestemmelserne i lokalplaner”.

 

Bygge- og Planudvalget besluttede i forlængelse af dette, den 11. marts 2019, punkt 3, at der i løbet af foråret 2019 skulle ske en samlet drøftelse af de standardbestemmelser, som administrationen anvender som udgangspunkt i lokalplanproduktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bestemmelser i lokalplaner skal være indeholdt i planlovens § 15, stk. 2, der vedlægges som bilag ”Planlovens § 15, stk. 2”, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Standardbestemmelser, dateret den 23. maj 2019 (pdf)
 2. Planlovens § 15, stk. 2 (pdf)

5. Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan 145 for Svend Aagesens Allé 10

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan, der skal gøre det muligt at etablere en ny etageboligbebyggelse med ældre-, handicap- og ungdomsboliger samt ikke generende erhverv og offentlige funktioner på Svend Aagesens Allé 10.

 

Lokalplanen skal desuden give mulighed for, at der etableres de nødvendige parkeringspladser og opholdsarealer til bebyggelsen.

 

Bygge- og Planudvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale over for kommunalbestyrelsen at godkende forslaget til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10 samt miljøvurderingen af lokalplanforslaget, så disse kan fremlægges i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen:

 

 1. at godkende forslag til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10
 2. at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.
 3. at godkende, at der skal afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget.
 4. at godkende, at den tilhørende miljøvurdering af lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 07-10-2019

Sagen udsat til politisk drøftelse.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan, der har til formål at etablere en ny etageboligbebyggelse med ældre-, handicap- og ungdomsboliger samt ikke generende erhverv og offentlige funktioner på Svend Aagesens Allé 10A-D, matr.nr. 99c og 99a Hvidovre By, Hvidovre. Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag, ”Forslag til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10”. 

 

I 2017 fremlagde kommunalbestyrelsen forslag til Lokalplan 136 for boliger på Kløverprisvej (nu Svend Aagesens Allé). På baggrund af de indkomne høringssvar besluttede kommunalbestyrelsen at forkaste Lokalplan 136, og at bygherre/ejer måtte komme med et nyt forslag med en lavere disponering, som tog højde for naboernes indsigelser.

 

Den almene administrationsorganisation FA09 har udarbejdet et tilrettet skitseprojekt med reduceret højde, etageantal og etageareal, der samtidig ligger inden for rammerne af Kommuneplan 2016. Efter forhøring af projektet har kommunalbestyrelsen besluttet, at nærværende lokalplansforslag udarbejdes på baggrund af dette skitseprojekt.

 

Lokalplanforslaget er inddelt i delområde 1 og 2.

 

I delområde 1 gives mulighed for, at der kun må opføres etageboligbebyggelse samt tilhørende vej-, parkerings- og opholdsarealer. Inden for byggefelt A og B i delområde 1 må der opføreslængehuse i op til to etager. Oven på denne bebyggelse må der etableres punkthusbebyggelse i yderligere maksimalt tre etager med en maksimal bygningshøjde på 18 meter. Bebyggelsesprocenten for delområde 1 er på højst 145. Der skal desuden etableres tagterrasser mellem punkthusene. Bebyggelsens facader skal fremstå i hvide nuancer som pudsede eller beklædt med træ- eller metallameller. Der er fastsat krav om, at vinduer i den sydvendte facade på 2. sal eller herover og tagterrasser skal afskærmes, for derved at reducere muligheden for indblik til naboer mod syd.

 

I lokalplanforslagets delområde 2 i byggefelt C må der opføres blandet bolig og erhverv i form af etageboligbebyggelse, offentlige formål og erhverv. Bebyggelse må maksimalt opføres i tre etager og med en maksimal bygningshøjde på 12 meter. Bebyggelsesprocenten for delområde 2 er på højst 110.

 

De ændrede byggemuligheder i delområde 2 skyldes ønsket om at give større fleksibilitet og færre bindinger til en fremtidig bebyggelse her, hvor der aktuelt ikke er et konkret projekt. Blandt andet er der intet krav om afskærmning af vinduer mod syd. Til gengæld er etageantal, bygningshøjde og etageareal reduceret i forhold til bebyggelse i delområde 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 30. april 2019, under punkt 20, besluttede kommunalbestyrelsen at godkende at fremme gennemførelsen af et alment boligprojekt på Svend Aagesens Allé 10 med det omfang, indhold og karakter, som det fremgik af det seneste skitseprojekt dateret den 2. april 2018. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at administrationen bemyndiges til at udarbejde et lokalplansforslag til realisering af boligprojektet.

 

Den 28. august 2018, under punkt 12, besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle foretages en forhøring, alternativt et borgermøde, for at sikre, at de berørte beboere i området inddrages før der udarbejdes en konkret lokalplan.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 26. september 2017, punkt 31, at forkaste Lokalplan 136, og at bygherre/ejer måtte komme med et nyt forslag med en lavere disponering, som tager højde for naboernes indsigelser.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 26. september 2017, punkt 5, ikke at vedtage Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Såfremt det på et senere tidspunkt besluttes at godkende et alment boligprojekt på Svend Aagesens Allé, så skal kommunen yde et grundkapitalindskud.

Retsgrundlag

Støtte til opførelse af nye almene boliger sker efter almenboligloven, lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019.

 

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13-16, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Et lokalplansforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger, jævnfør planlovens § 24, stk. 5.

 

Lokalplanforslagets høringsperiode forventes i så fald at finde sted fra den 4. november 2019 til den 2. december 2019.

 

I forbindelse med behandling af punkt 12 den 28. august 2018, Godkendelse af boligprojekt og igangsættelse af ny lokalplan for Svend Aagesens Allé 10, besluttede kommunalbestyrelsen at sende skitseprojektet i forudgående høring hos grundejere, beboere og brugere af Svend Aagesens Allé 10 og de omkringliggende ejendomme.

 

Skitseprojektet blev sendt i høring i perioden 11. december 2018 til den 20. januar 2019. I løbet af høringsperioden indkom der 19 rettidige høringssvar og et høringssvar efter høringsperiodens udløb.

 

På baggrund af den forudgående høring besluttede kommunalbestyrelsen at fremme at fremme gennemførelsen af et alment boligprojekt på Svend Aagesens Allé 10 med det omfang, indhold og karakter, som fremgik af det seneste skitseprojekt dateret 2. april 2018.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkninger.

 

Administrationen har vurderet, at lokalplanen skal miljøvurderes, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2. Dette begrundes med, at lokalplanens indhold er af et sådant omfang og med en sådan beliggenhed, at forholdene bør miljøvurderes.

 

Miljøvurderingen er et særskilt dokument, der offentliggøres i forbindelse med høring af lokalplanforslaget.

 

Miljøscreeningen af lokalplanen peger på, at byggeriets afstand til jernbanen København – Roskilde betyder, at både boliger og udearealer på ejendommen kan blive påvirket af banen. Påvirkningerne fra banen kan være luftforurening fra dieseltog, magnetfelter fra kørestrømsanlægget samt støj og vibrationer fra jernbanen.

 

Den udarbejdede miljøvurdering af lokalplanforslaget er vedlagt som bilag ”Miljørapport af forslag til Lokalplan 145”.

 

Støj

Beregninger af støjen fra togtrafikken i forhold til byggemulighederne i lokalplanen viser, at den vejledende grænseværdi for togstøj overskrides på hovedparten af de udendørs opholdsarealer langs den nordlige facade af det planlagte byggeri og på de planlagte tagterrasser, mens de generelt overholdes for udearealerne ud for den sydlige facade. Beregningerne viser, at den vejledende grænseværdi for togstøj (Lden: 64 dB(A)) overskrides på de nordvendte facader. I stueplan langs den nordlige facade, og i den østlige del af det planlagte byggeri, ses dog at den vejledende grænseværdi er overholdt.

Beregningerne viser, at den vejledende grænseværdi for maksimalværdien af togstøj (Lmax: 85 dB(A)) overholdes.

 

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, der sikrer at de vejledende grænseværdier for støj vil blive overholdt indendørs og på de udendørs opholdsarealer. Lokalplanforslaget muliggør ligeledes de nødvendige afværgeforanstaltninger mod støj fx lokal støjafskærmning ved tagterrasser.

 

Vibrationer

På grundlag af beregninger af vibrationer på de lokalplanlagte bygninger konkluderes det, at der ses overskridelser på de anbefalede grænseværdier på 75 dB re. 10-6 m/s2 for alle de beregnede etager.

 

Da vibrationsberegningerne er behæftet med en stor usikkerhed, må det anbefales at der i forbindelse med projekteringen af byggeriet udføres præcise målinger, og om nødvendigt etableres afværge foranstaltninger, således at det ved byggesagsbehandling af de nye boliger sikres, at de vejledende grænseværdier for vibrationer vil blive overholdt.

 

Luftforurening

Der er foretaget en vurdering på baggrund af Miljøstyrelsens rapport ”Luftforurening fra togdrift i byområder” af 2013, der har fokus på NOX og partikler. Luftforureningen fra dieseltogene falder markant med afstanden til togsporene, og i en afstand af 15 m, hvor lokalplanområdet ligger, vil bidraget være meget lavere. På den baggrund vurderes luftforureningen fra den nærliggende jernbane ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger i lokalplanområdet, og luftkvalitetsvejledningens grænseværdier vil være overholdt med god margin.

 

Magnetfelter

Kørestrømsanlægget til fjerntogslinjerne er vekselstrømssystemer, der er omgivet af et permanent magnetfelt som kan påvirke omgivelserne. Den relativt korte afstand fra boligbebyggelsen til kørestrømsanlægget kan bevirke, at arealerne kan være påvirkede af magnetfelter.
 

Det forventes, at WHO’s forsigtighedsprincip, som bygger på at mennesker ikke bør udsættes varigt for mere end 0,4 µTesla i omgivelserne, kan overholdes indenfor lokalplanens område. Kørestrømsanlægget befinder sig i 5-7 meters højde over jorden og forventes derfor ikke at medføre en væsentlig indvirkning på menneskers sundhed.

 

Konklusion

Miljøvurderingen konkluderer, at de planlagte boliger vil kunne overholde vejledende grænseværdier for støj og vibrationer, hvis det ved byggesagsbehandling, blandt andet gennem lokalplanens krav sikres, at afværgeforanstaltninger indarbejdes.

 

Vurdering af luftforurening viser, at luftkvalitetskriterierne kan overholdes med god margin. Det forventes ligeledes, at WHO’s kriterie for magnetfelter kan overholdes i de nye boliger.

På den baggrund vurderes det, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af befolkningen og menneskers sundhed.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10 (pdf)
 2. Miljørapport af forslag til Lokalplan 145 (pdf)
 3. Mail af 04.10.2019 vedr. eftersendelse af supplerende materiale (pdf)
 4. Notat vedr. reduceret alment projekt (pdf)
 5. Reduceret projekt oversigt boliger (pdf)
 6. Mailkorrespondance (pdf)

6. Orientering om afgørelse fra Planklagenævnet om kommunens håndtering af Lokalplan 139 for Præstemosen vedrørende faste hegn

Beslutningstema

Planklagenævnet har den 8. august 2019 truffet afgørelse om, at de ikke kan behandle en klage over kommunens beslutning om håndtering af Lokalplan 139 i forhold til faste hegn mod vej.

 

Kommunalbestyrelsen bliver her orienteret om Planklagenævnets afgørelse, hvor nævnet afviser at behandle klagen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget, at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,

 

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 07-10-2019

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Grundejerforeningen Præstemosen klagede den 26. juni 2019 til Planklagenævnet over Kommunalbestyrelsens beslutning om at igangsætte en informationskampagne om fysisk lovliggørelse af faste hegn inden for området af Lokalplan 139.

 

Planklagenævnet har i deres afgørelse den 8. august 2019 lagt vægt på, at kommunen ikke har truffet en konkret afgørelse efter planloven. Planklagenævnet afviser på den baggrund at behandle klagen.

 

Klagenævnet redegør for, at hvis kommunen træffer en afgørelse efter planloven om lovliggørelse af et konkret forhold som f.eks. et hegn, vil det kunne påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. juni 2019, punkt 29, Orientering om status for lovliggørelse af kolonihaver i Præstemosen og beslutning om yderligere tiltag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Planloven § 19, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Lokalplan 139 Kolonihaveområdet Præstemosen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Planklagenævnets afgørelse om håndtering af Lokalplan 139 i forhold til faste hegn mod vej.pdf (pdf)

7. Godkendelse af ansøgning om dispensation til oprensning af regnvandsbassin ved Byvej 69, matr. 8cx, Avedøre, Avedøre By

Beslutningstema

HOFOR A/S har søgt om tilladelse til at oprense regnvandsbassinet ved Byvej 69.

Bassinet er en beskyttet naturtype, der er omfattet af bestemmelser om beskyttede naturtyper i naturbeskyttelseslovens §3 og en oprensning kræver en dispensation. Bygge- og Planudvalget skal derfor træffe afgørelse om der skal gives dispensation til oprensningen efter naturbeskyttelseslovens §65.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget

 

 1. at godkende at der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 1,
  til oprensning af regnvandsbassin ved Byvej 69 beliggende på matr. 8cx, Avedøre, Avedøre By som anført i vedhæftede bilag, ”Udkast til afgørelse om § 3-dispensation til oprensning af regnvandsbassin på matrikel 8cx Avedøre By, Avedøre”.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 07-10-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Thomas Aabling Vandmiljø har på vegne af HOFOR A/S ansøgt om at oprense et regnvandsbassin, da der er behov for at sikre en tilstrækkelig volumen til tilbageholdelse af regnvand og sediment. Bassinet indeholder ifølge ansøgningen i gennemsnit 30 cm sediment, og bassinet er dermed ca. 25% fyldt op af sediment.

 

Bassinet er beliggende ved Byvej 69 på matr. 8cx, Avedøre, Avedøre By og fungerer som et regnvandsbassin, som modtager og opstuver vand fra de omkringliggende tage og veje.

 

Formålet med oprensningen er, at sikre et tilstrækkeligt volumen til opsamling af vand, og særligt, fortsat at sikre rensning af vandet, hvilket sker ved bundfældning af partikler, som strømmer til fra tage og veje. Formålet er endvidere at sikre et fortsat naturligt plante- og dyreliv i bassinet.

 

Bassinet er kunstig anlagt, godt 400 m2. Bassinet er alene på grund af størrelsen beskyttet efter bestemmelserne om beskyttede naturtyper i Naturbeskyttelseslovens § 3. En oprensning kræver dermed en dispensation i henhold til dispensationsbestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 65.

 

Der er gennemført en besigtigelse ved Amphi Consult som vurderer, at en oprensning vil kunne bidrage både til bassinets funktion som rensningsforanstaltning og til bassinet egne naturværdier (jf. bilag 1).

Oprensningen af bassinet skal ske ved indsugning af vand gennem et bur/net/filter, der skal sikre, at der ikke ledes vand til udløbet. Det opsugede sediment opsamles på omkringliggende arealer og tilkørselssteder reetableres efter oprensningen. En tilsynsførende fra HOFOR skal være tilstede, der sikrer oprensningen udføres korrekt og dispensationens vilkår overholdes. 

 

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense regnvandsbassinet for sediment.

 

Udkast til afgørelse om dispensation er vedlagt som bilag ”Udkast til afgørelse om §3-dispensation til oprensning af regnvandsbassin på matrikel 8cx Avedøre By, Avedøre”,
(bilag 2).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af den 13. marts 2019, kan kommunen i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen i Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 om, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m².

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag, fordi der ikke er oplysninger i sagen, der er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, som den pågældende part ikke er bekendt med, indgår i behandlingen af denne sag.

Miljømæssige konsekvenser

Oprensningen forventes af forbedre vandkvaliteten i regnvandsbassinet og mindske belastningen af de nedstrøms vandområder, Harrestrup Å, Kalveboderne.

Bilag

 1. Vurdering af naturtilstand og konsekvenser af oprensning af regnvandsbassin på Byvej 69 (pdf)
 2. Udkast til afgørelse om § 3-dispensation til oprensning af regnvandsbassin på matrikel 8cx Avedøre By, Avedøre (docx)

8. Orientering om revision af projektkatalog for skybrudstiltag i Strandøre

Beslutningstema

På baggrund af reviderede beregninger har administrationen fået justeret projektkataloget for skybrudstiltag i Strandøre. De nye beregninger betyder at der forventes lidt mindre skybrudsvand der skal håndteres, og dermed lidt billigere løsninger. Den nye version af projektkataloget vil blive lagt på kommunens hjemmeside. Bygge- og Planudvalget orienteres hermed om det reviderede projektkatalog og bedes tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget

 1. at  tage orienteringen om revisionen af projektkatalog for skybrudstiltag i Strandøre til efterretning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 07-10-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

De beregninger der ligger til grund for projektkatalog for skybrudstiltag i Strandøre er justeret, og projektkataloget er derfor opdateret med de reviderede resultater. Med de reviderede resultater er alle 16 projekter fortsat relevante, og i samme prioriteringsrækkefølge. De reviderede resultater viser at skybrudsløsningerne i projektkataloget generelt kan være lidt mindre end tidligere beregnet, og dermed bliver de nye overslag på forventede anlægsudgifter, lidt lavere end tidligere anslået. Det samlede anlægsoverslag er, med de nye beregninger, 19,6 mio. kr., hvor det tidligere overslag var 25,8 mio. kr. De væsentligste nye nøgletal kan ses af tabellerne på hhv. side 24 og 112. 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 2014 ”Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning” som punkt 9. Planen fastslår, at der skal udarbejdes klimakonkretiseringsplaner for 16 delområder i kommunen startende med Strandøre.

 

I Kommuneplan 2016 for Hvidovre Kommune er det besluttet, at der skal udarbejdes konkrete planer med en detaljeret kortlægning af og handlingsplaner for, hvordan skybrudsregn skal håndteres i de enkelte risikoområder i kommunen. De første tre prioriterede områder er Strandøre, Risbjerg og Vojensvej.

 

Programledelse for klimatilpasning og stormflodssikring er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2017, pkt. 28.

 

Klimakonkretiseringsplan for Strandøre blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017 som punkt 13.

 

Projektkatalog for skybrudstiltag i Strandøre blev godkendt af Bygge- og Planudvalget den 8. april 2019 som punkt 13. Efterfølgende godkendte Kommunalbestyrelsen 25. juni 2019 som punkt 30 detailprojektering af skybrudsprojekterne 3 og 4 i Engstrandslinjen langs Papegøjestien i Strandøre. Dette blev gjort på forudgående anbefaling om godkendelse i både Bygge- og Planudvalget (11. juni 2019) og i Økonomiudvalget (17. juni 2019).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, fordi der er tale om indledende overslag. Med de reviderede beregninger forventes dog en lavere anlægssum ved at realisere skybrudsløsningerne i Strandøre. De faktiske anlægspriser kendes først i eventuelt senere projekterings- og anlægsfase.

Retsgrundlag

Kommunerne er i henhold til Aftale om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL forpligtet til at gennemføre en risikokortlægning og udarbejde en klimahandlingsplan.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Miljømæssige konsekvenser

Revisionen af projektkataloget omhandler udelukkende en mindre nedskalering af de projekter der var beskrevet i tidligere version. Konklusionen er fortsat at der på nuværende detaljeringsniveau ikke skal gennemføres en miljøvurdering af Projektkatalog til Strandøres konkretiseringsplan.

Bilag

 1. Projektkatalog til Strandøre konkretiseringsplan 2.udgave (pdf)

9. Eventuelt

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 07-10-2019

Liste H spurgte til Rebæk Allé/Præstemosen og anvendelse af stabilgrus.

 

Gruppe V spurgte til den røde tråd ved kommunens byplanlægning.