Referat - Bygge- og Planudvalget den 15. maj 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 15. maj 2018
Mødetidspunkt: Kl. 09:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • René Langhorn (O)

Fraværende med afbud

 • Kristina E. Young (H)

Bemærkninger

Sara Benzon deltog for Kristina E. Young

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 15-05-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 15-05-2018

Orienteringerne blev taget til efterretning.

 • Direktøren orienterede om Præstemosen og lovliggørelse af sager.
 • Direktøren orienterede om fællestur med Kunstrådet, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
 • Direktøren orienterede om Bymidten.

Sagsfremstilling

 • Orientering om byggesager
 • Orientering om buslinje 132

3. Dispensation fra bestemmelsen i lokalplan 507 om bebygget areal og bygningshøjde på Avedøreholmen 64

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Administrationen har udarbejdet sagsfremstillingen med henblik på, at udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation til overskridelse af det bebyggede areal med 0,7 % på Avedøreholmen 64, samt overskridelse af det skrå højdegrænseplan med ca. 2,5 m på den vestlige side af bygningen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget

 1. at meddele dispensation fra Lokalplan 507, § 8.1, til at det bebyggede areal må overstige 40 % af nettogrundarealet.
 2. at meddele dispensation fra bestemmelsen om, at ingen bygninger må gives en større højde, end der alene følger af bestemmelserne om bygningers højde og afstandsforhold i bygningsreglementets (BR95), kap 3.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 15-05-2018

Ad. 1-2 Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har den 8. december 2017 modtaget en dispensationsansøgning om opførelse af en tilbygning på Avedøreholmen 64, samt et revideret projekt mht. højden den 27. marts 2018. Se vedlagt som bilag ” Projektmateriale modtaget – Avedøreholmen 64”.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 507, der i § 8.1 og 8.3 anfører, at:

 • Det bebyggede areal ikke må overstige 40 % af nettogrundarealet.
 • Ingen bygninger må gives en større højde, end der alene følger af bestemmelserne om bygningernes højde og afstandsforhold i bygningsreglementets (BR95) kap. 3.

Det ansøgte kræver dispensation fra ovennævnte bestemmelser i lokalplanen om overskridelse af det bebyggede areal (bebyggelsesgraden) og bestemmelserne om bygningers højde og afstandsforhold i bygningsreglementet (det skrå højde grænseplan).

Naboorientering

Sagen har, fra den 28. marts 2018 til den 11. april 2018, været sendt i naboorientering med det ovennævnte forhold.

I denne periode har administrationen modtaget en bemærkning til projektet. Se vedlagt som bilag ” Bemærkning fra nabohøringen – Avedøreholmen 64”

Administrationen vurderer, at en overskridelse af bebyggelsesgraden med 0,7 % ikke har væsentlig betydning, da den samlede volumen er overholdt. Det skrå højdegrænseplan vurderes også til at have en væsentlig mindre betydning, da højden på den vestlige side kun overskrides med 2,5 meter, mens det skrå højdegrænseplan på samtlige andre sider overholdes.

På baggrund af dette, indstiller administrationen, at der meddeles dispensation til overskridelse af bebyggelsesgraden og det skrå højdegrænseplan i forhold til det ansøgte projekt.

Retsgrundlag

Lokalplan 507 og Bygningsreglement (BR95)

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Projektmateriale modtaget - Avedøreholmen 64 (pdf)
 2. Bemærkning fra nabohøringen - Avedøreholmen 64 (pdf)

4. Dispensation til udstykning af ejendommen Hvidovre Strandvej 18, øget bebyggelsesgrad mv.

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra bestemmelse i byplanvedtægt nr. 1, vedrørende matrikulære forhold og bebyggelsesgrad til, at der foretages udstykning med en grundstørrelse, der er mindre end den i byplanvedtægten fastlagte minimumsgrundstørrelse og at der dispenseres til en højere bebyggelsesgrad end fastsat i byplanvedtægt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget

 1. at godkende at der gives dispensation til at udstykke til en grundstørrelse på henholdsvis 531 m² og 514 m² og bebygge ejendommen med en bebyggelsesgrad på 0.241 svarende til 30 % regnet efter gældende bygningsreglement BR18

Som betingelse for godkendelsen stilles der krav om at der på tagterrasserne etableres et værn, med en højde på 2.0 m mod naboejendomme. Værnet skal etableres i kraftigt matteret glas.

eller

 1. uden betingelser at godkende dispensation til at udstykke til en grundstørrelse på henholdsvis 531 m² og 514 m² og bebygge ejendommen med en bebyggelsesgrad på 0.241, svarende til 30 %, regnet efter gældende bygningsreglement BR18.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 15-05-2018

Ad. 1:

For: Gruppe V

Imod: Gruppe A, F, O

Ikke godkendt.

Ad. 2 ikke godkendt.

Udvalget bemærker, at udvalget ikke ønsker en punktvis byfortætning gennem dispensationer fra gældende plangrundlag i det pågældende område, men alene gennem borgerdialog og fornyet lokalplanlægning.

Sagsfremstilling

Ansøger har købt ejendommen matr.nr. 33ae Hvidovre By, Strandmark, der er beliggende på hjørnet af Hvidovre Strandvej 18 og Strandhavevej for at opføre et dobbelthus, dvs. to sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel.

Det ønskede byggeri kræver følgende dispensationer fra gældende byplanvedtægt:

 1. dispensation til udstykning med en mindre grundstørrelse end 600 m²
 2. dispensation til dobbelthus på en grund, der er mindre end 1200 m²
 3. dispensation fra gældende bebyggelsesgrad på 1/6 (0.167), til  en bebyggelsesgrad på 0.241, svarende til 30 %, regnet efter gældende bygningsreglement BR18.

Ejendommen og det eksisterende byggeris placering fremgå af bilag 1, (Luftfoto med ejendomsgrænse) og det ansøgte byggeri fremgår af bilag 2, (Udstykningsforslag og ansøgning).

Kommuneplanrammerne for ejendommen, som vil være gældende i tilfælde af udarbejdelse af en ny lokalplan fremgår af bilag 3 (Kommuneplanramme).

Ansøgningen har været sendt i naboorientering hos de matrikulære naboer og der er modtaget høringssvar fra en nabo, og en replik fra ansøger. Naboorienteringsbrev, høringssvar og replik fra ansøger fremgår af bilag 4, (Naboorientering).

Det følger af byggelovens § 10A, at når der opføres mere end eet enfamilieshus til helårsbeboelse på en ejendom, skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang.

For at opføre et dobbelthus på ejendommen er det, jf. § 10A, en betingelse at ejendommen kan udstykkes.

Det er ikke et krav, at udstykningen gennemføres forud for, at byggeriet tillades eller opføres. Udstykningen kan udelades eller gennemføres på et senere tidspunkt. Godkendelsen forudsætter dog at der godkendes et udstykningsforslag, der er bindende ved en senere udstykning.

Udstykningsforslaget skal tinglyses på ejendommen for ejers regning.

Der kan ikke ske udstykning af ejendommen i overensstemmelse med byplanvedtægtens bestemmelser, hvorfor udstykning kræver forudgående dispensation.

Der ansøges om tilladelse til at udstykke med en grundstørrelse på henholdsvis 531 m² og 514 m², hvilket er henholdsvis 69 m² og 86 m² mindre end byplanvedtægtens minimumsgrundstørrelsen på 600 m².

Det fremgår af kommuneplanens retningslinjer, at der i områder udlagt til åben-lav boligbebyggelse skal være en grundstørrelse på mindst 450 m² pr. bolig ved udstykning til dobbelthuse, (enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel).

Dispensation til de ansøgte grundstørrelser vil således være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer,  ligesom dispensationen er i overensstemmelse med kommunens hidtidige praksis vedrørende grundstørrelse for dobbelthuse indenfor byplanvedtægtens område.

Det skal endvidere påpeges, at byggelovens § 10A er vedtaget efter vedtagelse af byplanvedtægten. Krav om udstykning ved dobbelthuse er således en efterfølgende regulering i forhold til byplanvedtægtens oprindelige mulighed for at opføre dobbelthuse uden krav om udstykning.

Byplanen indeholder tillige en bestemmelse om, at dobbelthuse alene kan opføres på grunde der er 1200 m² eller større. Det følger af kommunens praksis med at dispensere til grundstørrelser mindre end 600 m², at kommunen ligeledes har praksis for at dispensere til at opføre dobbelthuse på grunde mindre end 1200 m².

Byplanvedtægten indeholder en bestemmelse om, at ejendommene højest kan bebygges med en 1/6 af det samlede nettoareal, og at kommunen i enkelte tilfælde kan meddele dispensation til at ejendommen bebygges med op til en 1/5. Kommunen har dog over tid udviklet en praksis for, at der dispenseres til kommuneplanens rammebestemmelse beregnet efter gældende bygningsreglement. Dispensationspraksis for ejendommen vil således være en bebyggelsesprocent på 30 regnet efter reglerne i BR18. En forudsætning for, at der kan dispenseres til 30 % er, at byggeriet overholder såvel skelafstande, skrå- og vandrette højdegrænseplan samt respekterer alle byggelinjer. Desuden er det en betingelse, at bebyggelsesprocenten er overholdt for den enkelte bolig, regnet i forhold til det grundareal, som  er fastlagt i udstykningsforslaget.

Det ansøgte byggeri respekterer skelafstand, højdegrænseplaner og byggelinjer og opfylder således kommunens betingelser om at følge praksis vedrørende dispensation til en bebyggelsesprocent på 30.

Ansøgningen har været sendt i forudgående naboorientering og der er modtaget indsigelse mod byggeriet fra Strandhavevej 47.

Der gøres dels indsigelse mod følgende:

 1. at der dispenseres - ellers udvandes byplanvedtægtens bestemmelser
 2. at et byggeri i to etager er dominerende og ændrer lysforholdene på Strandhavevej 47
 3. at der fremkommer indbliksgener fra højtliggende balkoner (tagterrasser)

Hvad angår punkt 1. er der tale om en helt generel indsigelse, der ikke kan tillægges vægt og hvad angår punkt 2. skal det bemærkes, at såvel skelafstande samt skrå- og vandret højdegrænseplan er overholdt, hvilket betyder at lysforhold, skyggegener, indblik mv er indenfor den almindelige tålegrænse.

Hvad angår pkt. 3, indbliksgener fra tagterrasserne gælder umiddelbart, at tagterrasserne opfylder kravene til skelafstand og respekterer det skrå højdegrænseplan. Det skal dog bemærkes, at der med etablering af tagterrasserne ovenpå garagerne er tale om etablering af sekundær bebyggelse i to etager.  Byggeri af de to garager ville være udelukket uden en dispensation til en større bebyggelsesgrad og bebyggelsesprocent end bestemt i byplanvedtægten. For at hindre indbliksgenerne fra tagterrasserne foreslås der stillet vilkår om, at tagterrasserne kun kan indrettes såfremt der etableres en afskærmning.

Afskærmningen skal etableres i kraftigt matteret glas materiale med en højde på minimum 2,0 m langs alle sider der vender mod skel mod naboejendommene Strandhavevej 47 og Hvidovre Strandvej 16.

Placering af afskærmning er vist i bilag 5, (Placering af afskærmning).

Afskærmningen skal placeres således, at toppen af afskærmningen respekterer det skrå højdegrænseplan.

Retsgrundlag

Byplanvedtægt nr. 1 Et område af Hvidovre By og sogn omkring ”Beringgård”, § 17, Stk. 2 og § 20, Stk. 1 og § 21 Stk. 2.

Lov om planlægning nr. 1529  af 23. november 2015.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1 Luftfoto med ejendomsgrænse.pdf (pdf)
 2. Bilag 2 Udstykningsforslag og ansøgning.pdf (pdf)
 3. Bilag 3 Kommuneplanramme.pdf (pdf)
 4. Bilag 4 Naboorientering.pdf (pdf)
 5. Bilag 5 Placering af afskærmning.pdf (pdf)

5. Dispensation fra vejbyggelinje på Gammel Køge Landevej 479

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Administrationen har udarbejdet sagsfremstillingen med henblik på, at udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation til placering af byggeri mellem byggelinie og vejskel, hvoraf vejbyggelinien bliver overskredet med ca. 5 m på Gammel Køge Landevej 479.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget

 1. at godkende, at der ikke meddeles dispensation fra Lokalplan 407, § 4C, stk. 4 til at erhvervs-, administrations- og udstillingsbygninger skal opføres med facade i byggelinje mod Gammel Køge Landevej.
 1. at godkende, at der ikke meddeles dispensation fra Lokalplan 407, § 7, stk. 1 til at arealet mellem byggelinien og vejskellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 15-05-2018

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har den 3. marts 2018 modtaget en ansøgning om opførelse af en tilbygning på Gammel Køge Landevej 479. Se vedlagt som bilag ” Projektmateriale modtaget”.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 407, der i § 4C. stk. 4 og § 7, stk. 1 anfører, at:

 • erhvervs-, administrations- og udstillingsbygninger skal opføres med facade i byggelinie mod Gammel Køge Landevej,
 • for Gammel Køge Landevej gælder den til enhver tid af vejbestyrelsen (Københavns Amtskommune) pålagte byggelinie. Arealet mellem byggelinien og vejskellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. Vedlagt som bilag ”Byggelinje afstand”

Det ansøgte kræver dispensation fra ovennævnte bestemmelser i lokalplanen om placering af byggeri på mellem byggelinje og vejskel.

Naboorientering

Sagen har, fra den 9. april 2018 til den 23. april 2018, været sendt i naboorientering med det ovennævnte forhold.

I denne periode har administrationen modtaget en del bemærkninger til projektet. Se vedlagt som bilag ” Bemærkninger fra nabohøringen – Gl. Køge Landevej 479”

Administrationen vurderer, at placering af byggeri mellem byggelinie og vejskel ikke er sædvanligt for nye byggerier i området.

På baggrund af dette, indstiller administrationen, at der ikke meddeles dispensation til byggeri mellem byggelinie og vejskel i forhold til det ansøgte projekt.

Retsgrundlag

Lokalplan 407.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Byggelinje afstand.pdf (pdf)
 2. Bemærkninger fra nabohøringen - Gl Køge Landevej 479.pdf (pdf)
 3. Projektmateriale modtaget (pdf)

6. Endelig vedtagelse af Lokalplan 141 for Landlystvej 42

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen har fremlagt et forslag til Lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42 i offentlig høring. Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet 13 høringssvar til lokalplanforslaget. Indholdet i disse høringssvar forelægges til behandling med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge - og Planudvalget at anbefale over for

Kommunalbestyrelsen

 1. at ændringsforslag nr. 1, indarbejdes i den endelige Lokalplan 141.
 2. at Lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42 vedtages endeligt

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 15-05-2018

Ad. 1 og 2:

Udvalget stillede følgende ændringsforslag:

 • Byggefelt B skal opføres i 3 etager, dog således at den sydligste tredjedel af bygning B kan opføres i 4 etager
 • Byggefelt A skal opføres i 3 etager, dog således at den nordligste tredjedel kan opføres i 4 etager
 • Der indsættes ny bestemmelse om vinduer i nordgavl i byggefelt B, der begrænser indblik mod nord
 • Der indsættes ny bestemmelse om udformning af altaner, der begrænser indblik mod nord
 • Der indsættes ny bestemmelse om afskærmende beplantning langs lokalplansområdets nordgrænse
 • Der indsættes en ny bestemmelse om forbud mod tagterrasser
 • Eventuel sti med indgang skal være minimum 20 meter fra nordskel

Anbefales godkendt med de stillede ændringsforslag.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 17-04-2018

Udsat.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Ad 1. og 2.

Der er omdelt notat, hvoraf følger, at såfremt ændringsforslaget fra Bygge- og Planudvalget godkendes, så skal det sendes i høring inden endelig vedtagelse af lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42.

Gruppe O stillede forslag om, at ændringsforslaget præciseres med følgende tekst: Bygning A kan bygges i 3 etager ud for bygning D og i 4 etager udfor bygning C og nord for denne.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Bygge- og Planudvalgets ændringsforslag med præciseringen sendes i høring i 14 dage inden endelig vedtagelse af lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 20-02-2018

Gruppe O stillede ændringsforslag om,

1. Bygning A forhøjes med 1 etage eller følger højden på bygning D-C

2. Bygning B udføres som 3 etager

3. Bygning E bibeholdes som foreslået

For: Gruppe A, O og V

Liste H afventer kommunalbestyrelsen.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Administrationen undersøger konsekvenser af ændringsforslaget.

Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. februar 2018 at udsætte den endelige behandling af Lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42, efter at Bygge-og Planudvalget havde indstillet et ændringsforslag der ændrer etageantallet i byggefelter A og B.

Der er gennemført en partshøring af berørte borgere i forhold til ændringsforslaget i perioden 28. februar til 14. marts. I løbet af høringen er der fremkommet 6 høringssvar.

Administrationen har i notat af 20. marts 2018 lavet et resumé af indholdet i høringssvarene og knyttet forvaltningens kommentarer hertil, vedlagt som bilag ”Hvidbog over indkomne høringssvar ved partshøring i marts 2018”. Selve høringssvarene er vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar fra partshøring i marts 2018”.

Indkomne høringssvar

Der er fremsendt høringssvar af fire beboere på Holmelundsvej, der tidligere har indsendt høringssvar til lokalplanforslaget, en beboer på Landlystvej 46A og fælles høringssvar på vegne af grundejer og projektudvikler.

Beboerne ved Holmelundsvej er positive over for ændringsforslaget, men foreslår en yderligere reduktion af etageantal i den planlagte bebyggelse, da de fortsat forventer gener ved indblik og skyggepåvirkning.

Beboeren på Landlystvej 46A er kritisk overfor ændringsforslaget, da det øgede etageantal i lokalplanens sydlige område forventes at medføre indbliksgener for indsiger og hans naboer.

Grundejer og projektudvikler er kritisk overfor ændringsforslaget, da det forventes at forringe dagslysforholdene for friarealet på terræn og nogle af boligerne, samt det forventes at medføre øget påvirkning ved indblik og skygge for naboer syd og vest for lokalplanområdet.

Administrationens anbefaling

På baggrund af de under partshøringen indkomne høringssvar er det administrationens vurdering, at Bygge- og Planudvalgets ændringsforslag ikke ændrer forholdene vedrørende skyggepåvirkning og indbliksgener for ejendommene nord for lokalplanområdet væsentligt. Derudover bemærkes det, at en fjerde etage i byggefelt A vil resultere i dårligere dagslysforhold for de fremtidige boliger i byggefelt D og C samt for friarealet mellem de to byggefelter.

I forlængelse af Bygge- og Planudvalgets ønske om at imødekomme naboernes indsigelser om indbliksgener fra byggefelt B, er det administrationens anbefaling, at man fastholder etageantallet som i det oprindelige planforslag og i stedet indarbejder en bestemmelse, der friholder byggefelt B’s nordvendte gavl for vinduer og altaner på alle etager. Denne kunne eksempelvis formuleres som følger:

”For byggefelt B gælder, at der ikke må etableres vinduesåbninger eller altaner på bygningside mod nord.”

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. september 2017. Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 10. oktober til den 4. december 2017. Den er vedlagt som bilag ”Forslag til Lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42”.

Lokalplanen omfatter ejendommen Landlystvej 42. Området er i dag omfattet af Lokalplan 106, som udlægger det til erhvervsformål som værksteder, engros- og lagervirksomhed og kontorer.

Ejendommen er mod nord afgrænset af en række fritliggende enfamiliehuse ved Holmelundsvej, mod øst støder den op til en etageboligbebyggelse og en kontorbygning, mens den mod vest har en ejendom med et autoværksted og andre serviceerhverv samt en butik/parkeringsplads som nabo. Mod syd afgrænses området af Landlystvej.

Lokalplanområdet opdeles i to delområder. Delområde 1 må kun anvendes til boligformål som etageboliger, hvor der kan opføres en samlet bebyggelse på ca. 56 boliger i 3-4 etager. Delområde 2 må kun anvendes til boligformål som tæt-lave boliger i form af op til 14 rækkehuse i to etager. De eksisterende bygninger i området forudsættes nedrevet i denne sammenhæng.

Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt og stationsnært boligområde bestående af etageboliger og rækkehuse.

Lokalplanen skal desuden sikre, at der etableres vejadgang og de fornødne parkerings- og friarealer til bebyggelsen.

Lokalplanens endelige vedtagelse forudsætter, at det fremlagte forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 vedtages endeligt.

Borgermøde

Der blev den 30. november 2017, afholdt et borgermøde i Bibliotekscafeen om indholdet i forslag til Lokalplan 141. Her havde deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til medarbejdere fra Center for Plan og Miljø, direktør Gert Nelth og TMU-udvalgsformand Mikkel Dencker om planforslagets indhold og den videre proces. Et kort referat om mødets indhold er vedlagt som bilag, ”Referat af borgermøde den 30. november 2017”.

Høring i perioden 10. oktober til 4. december 2017

Administrationen har i notat af 29. januar 2018 lavet et resumé af indholdet i høringssvarene og knyttet forvaltningens kommentarer hertil, vedlagt som bilag ”Hvidbog over indkomne høringssvar”. Selve høringssvarene er vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar til Lokalplan 141”.

De indsendte høringssvar er overvejende indsendt af beboere af ejendomme på Holmelundsvej, heriblandt haveboliger der direkte støder til lokalplanområdets nordlige afgrænsning. De handler især om den planlagte bebyggelses højde, da mange naboer frygter indbliksgener og skyggepåvirkning fra både etageboligbebyggelse i delområde 1 og rækkehuse i delområde 2. Derudover er flere kritiske over for det i lokalplanen fastlagte parkeringskrav. Dette er ud fra en oplevelse af eksisterende problemer med megen og ulovlig parkering på offentlige veje i de tilstødende boligområder, som forventes at blive forværret med realisering af planen.

Som følge af ovenstående har flere fremsat ændringsforslag om at reducere bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde for den planlagte bebyggelse.

Om ændringsforslaget

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår administrationen, at der i Lokalplan 141 foretages følgende ændring:

 1. Lokalplanens bilag 2 ændres som vist i vedlagte bilag ”Ændringsforslag til bilag 2 i Lokalplan 141”. Ændringerne består i at forenkle målsætningerne til mål i hele meter, hvor dette er muligt; flytte byggefelt B med 0,8 m mod vest og præcisere arealet til vejudlæg V-V. Da facadebyggelinjen mod øst i delområde 1 foreslås bibeholdt, flyttes både denne og byggefelter C og D tilsvarende flyttes 0,8 m mod vest.

Retsgrundlag

Planlovens § 27.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 26. september 2017, punkt 30, forslag til Lokalplan 141 for Landlystvej 42 med henblik på offentlig fremlæggelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42 (pdf)
 2. Referat af borgermøde den 30. november 2017 (pdf)
 3. Ændringsforslag til bilag 2 i Lokalplan 141 (pdf)
 4. Samlede høringssvar til Lokalplan 141 (pdf)
 5. Hvidbog over indkomne høringssvar (pdf)
 6. Notat vedr. ændringsforslag til Lokalplan 141 for Landlystvej 42 (pdf)
 7. Ændringsforslag kortbilag 2 Landlystvej 42 (pdf)
 8. Samlede høringssvar fra partshøring i marts 2018 (pdf)
 9. Hvidbog over indkomne høringssvar ved partshøring i marts 2018 (pdf)

7. Forslag til Lokalplan 143 for lokalcenter på Hvidovrevej 85-95

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Administrationen har udarbejdet et forslag til en lokalplan for et lokalcenter beliggende på Hvidovrevej 85-95. Lokalplanens formål er at udvikle et attraktivt, dynamisk og blandet området centralt i Hvidovre med plads til en bred vifte af centerformål.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man kan godkende forslaget til Lokalplan 143.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget enten

 1. at forslag til Lokalplan 143 drøftes

eller at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at forslaget til Lokalplan 143 godkendes,
 2. at godkende, at lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger,
 3. at godkende, at der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget,
 4. at godkende, at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 15-05-2018

Det bemærkes, at Bygge- og Planudvalget alene anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen.

Ad. 1-5 Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen på Hvidovrevej 95 har ønsket at indrette café i bygningens stueetage. Imidlertid giver den gældende Byplanvedtægt H10 fra 1961 ikke mulighed for dette. Byplanvedtægten udlægger området til boliger i to etager med mulighed for at indpasse butikker samt kontorer og lokaler for advokater, læger, tandlæger og lignende.

Lokalplan 143 omfatter ejendommene Hvidovrevej 85-95 i den nordlige del af Hvidovre Kommune. Afgrænsningen af lokalplanen svarer til kommuneplanramme 1C12, som sammen med rammeområde 1C13 udgør centerområdet Lokalcenter Hvidovrevej Nord.

Lokalplanområdet er på ca. 6.000 m2, der langt overvejende anvendes til centerformål. Det rummer to banker, to frisører, en møbelpolstrer, et renseri, en møbelbutik, en slikbutik og spisesteder/take aways. Området er præget af stor udskiftning og nedlæggelse af butikker, og denne udvikling har sat sine spor i skiltning og reklamering, blandt andet ved en ”lag på lag skiltning”.

Bebyggelsens sammensatte karakter er typisk for de ældre handelsgader i forstæderne omkring København. Bebyggelsen består af en række ret anonyme huse i op til tre etager med butikker i stueetagen. Vejprofilet er bredt, og bebyggelsen er meget forskelligartet med hensyn til bygningstype og stil.

Bebyggelsen er opført efter krigen i årene 1938-1958. I 2000 blev bygningernes bevaringsværdi registreret. De ligger på en værdi mellem 5 og 9, hvilket betyder, at bygningerne har en lav bevaringsværdi. I bemærkningerne til registreringerne er noteret skæmmende tilbygninger og dårligt tilpassede skilte og reklamer.

Lokalplanen udlægger områdets anvendelse til centerformål. I centerområder kan der generelt etableres boliger, private og offentlige kontor- og servicevirksomheder, detailhandel, liberale erhverv, undervisning, institutioner, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, hotel- og konferencevirksomhed og lignende inden for miljøklasse 1, jævnfør Håndbog om Miljø og Planlægning. Der kan desuden etableres grønne områder, pladser samt parkeringsanlæg. Lager, håndværks- og fremstillingsvirksomhed i centerområderne må kun etableres i tilknytning til butikker og kun i begrænset omfang.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering samt om udstykning med det formål at skabe nye muligheder for at anvende denne del af byområdet til en bred vifte af centerformål.

Af hensyn til beboerne i boligerne øst for ejendommene langs Hvidovrevej giver lokalplanen højst mulighed for opførelse af bebyggelse i 3 etager, hvilket svarer til den højeste, eksisterende bebyggelse i rammeområdet. Herved kan den maksimale bebyggelseshøjde også begrænses til 14 m.

Ny bebyggelse skal placeres med facade i vejskel svarende til placeringen af de eksisterende bygninger på strækningen. Hermed kan områdets karakteristiske bymæssighed, Hvidovrevejs gaderum og relative tætte bymiljø fastholdes og styrkes. Lokalplanen giver af samme grund mulighed for, at bygningerne langs Hvidovrevej kan bygges sammen i naboskel. Ved tilslutningen med N. Bonavents Allé skal ny bebyggelse placeres 5 m fra vejskel, svarende til den eksisterende vejbyggelinje i Byplanvedtægt H10.

Lokalplanområdet ligger delvist inden for det stationsnære kerneområde, og lokalplanen fastsætter derfor en forholdsvis høj bebyggelsesprocent på maksimalt 80%.

Lokalplanen rummer ingen bestemmelser omkring skilte, idet der henvises til den gældende temalokalplan Lokalplan 001, ”Lokalplan med vejledning for facader og skilte langs Hvidovrevej” fra 2001.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13-16.

Politiske beslutninger og aftaler

På Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 29. november 2017 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for Hvidovrevej 85-95.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Administrationen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1 og 2.

Dette begrundes med, at lokalplanen alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan – og ikke muliggør væsentlige ændringer i det bestående, men overvejende viderefører den nuværende anvendelse – og at planen ikke vil muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 143 (pdf)

8. Drøftelse af igangsættelse af lokalplan for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Ejendomsinvesteringsselskabet NREP har på vegne af ejerne bag Frihedens Butikscenter henvendt sig med et ønske om at opføre yderligere etageboliger og serviceerhverv på og ved Frihedens Butikscenter, Strandmarksvej 20.

Projektet kan ikke opføres inden for rammerne af den gældende Lokalplan 330, og afvigelserne er så væsentlige, at byggeønskerne ikke kan godkendes gennem dispensationer, men forudsætter tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Udvalget skal beslutte, om man vil igangsætte arbejdet med en lokalplan for ejendommen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget

 1. at der igangsættes et planlægningsarbejde med en ny lokalplan for udvikling af Frihedens Butikscenter
 2. at lokalplanen gives en afgrænsning som vist i bilag 2
 3. at udarbejdelsen af lokalplanen sker med udgangspunkt i indholdet af projektoplægget, dateret 9. oktober 2017, med mulighed for mindre justeringer
 4. at bygherre anmodes om at yde kommunen bistand til lokalplanens udarbejdelse for at fremme sagen mest muligt.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 15-05-2018

Ad. 1-4 Godkendt.

Gruppe V stiller ændringsforslag om, at der indledes dialog for boligerne ved Frihedens Butikscenter med developer om muligheden for blandende ejerforhold.

For: Gruppe F, V

Imod: Gruppe A

Afventer: Gruppe O

Sagsfremstilling

Projekt for boliger, serviceerhverv og restaurant

Skovhus Arkitekter har for NREP udarbejdet et projektoplæg for udvikling af Frihedens Butikscenter, hvori der indgår tilføjelsen af tre nye bygningselementer med boliger og serviceerhverv som f.eks. restauranter og lægehus. Man ønsker, at sikre at Frihedens Butikscenter står stærkt i konkurrencen med de omkringliggende handelsområder, at fastholde centrets arbejdspladser og at tilføje nye boliger for kommunens borgere.

Det er tanken, at tilføjelsen af de nye funktioner til butikscentret vil medføre synergier, styrke livet i centerområdet flere timer i døgnet samtidig med, at det fortsat er er trygt sted at være.

De 125 nye boliger målrettes 55+ segmentet, dvs. ældre over 55 år. Boligerne vil blive opført som private udlejningsboliger til singler og par. Der bliver tale om relativt små boligtyper på henholdsvis 40, 78 og 87 m2. Til gengæld bliver bebyggelsen forsynet med fællesfaciliteter herunder gæsteværelser og fælles køkken/spiseområde. Fællesarealerne er også tiltænkt en central rolle i forhold til at skabe gode sociale kontakter og naboskab mellem beboerne.

Projektoplægget består af tre nye bygningselementer: To 4-etagers beboelsesbygninger placeret oven på centerbygningens sydøstlige hjørne ved Strandmarkskirken (dvs. at bygningerne bliver i 5 etager), en 9-10 etages bygning placeret ved og oven på centrets nordvestlige hjørne ved Hvidovrevej indeholdende boliger samt en base med liberale erhverv og serviceerhverv som lægehus, restaurant, kontorer mv., samt en 2-etages restaurant med drive-in placeret fritliggende nordvest for centret med adgang fra Hvidovrevej.

Centrets indgang fra nord skal have en mere central funktion. Derfor ønsker man at fjerne eller forskønne områdets vareindleveringer og affaldscontainere for i stedet at skabe en attraktiv plads til gavn for kunderne og hele området.

Centret skal i det hele taget forskønnes og opgraderes, så det bliver en varieret, spændende ny bebyggelse af høj funktionel og arkitektonisk kvalitet.

De nye bygninger tænkes udført som solitære blokke af tegl i en lys, grå nuance. Tanken er, at den grålige farve dels giver blokkene deres egen karakter, dels spiller sammen med centrets gule teglfacader. Facadepartier og altaner udført i gyldne alu-plader, træpartier samt store vinduer skal give en varm glød til bebyggelsen.

Projektet rummer tilføjelsen af i alt 11.681 m2 etageareal. Heraf udgør erhvervsarealerne ca. 2.600 m2 og boligarealerne ca. 9.100 m2. Med det eksisterende butikscenters etageareal på 13.891 m2 vil udvidelsen medføre et samlet etageareal på 25.572 m2, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 122 for ejendommen.

Gældende lokalplan

Frihedens Butikscenter er omfattet af Lokalplan 330.

Lokalplanen fastlægger i § 3.1, at ny bebyggelse skal placeres inden for de på planbilag 2 viste byggefelter.

De ønskede tilbygninger til centerbygningen er overvejende, men ikke fuldstændigt placeret inden for byggefelt A, som dette fremgår af lokalplanens § 3.1. Efter lokalplanens § 3.6 må bebyggelse kun opføres i 1-2 etager. De nye tilbygninger ønskes opført i 2, 5 og 10 etager.

Desuden er det fastlagt i lokalplanens § 3.5, at der maksimalt må opføres 19.500 m2 bruttoetageareal inden for byggefelt A. Det eksisterende etageareal er opgjort til 13.891 m2, og projektet rummer en udvidelse med 11.241 m2 til boliger, lægehus og restaurant inden for lokalplanens byggefelt A, svarende til i alt 25.132 m2.

Overskridelsen af det maksimalt tilladte etageantal og etageareal forudsætter, hver især og samlet set, at der forinden er vedtaget en ny lokalplan.

Der er ikke noget byggefelt nord for den eksisterende centerbebyggelse, og altså heller ikke på det sted, hvor man ønsker at opføre en ny restaurationsbygning.

Reguleringen af bebyggelsens placering er desuden indeholdt i formålsbestemmelsen, § 2.4. Såvel formålsbestemmelsen som forholdet mellem de bebyggede og ubebyggede arealer udgør en del af lokalplanens principielle indhold, hvorfra man ikke lovligt kan dispensere.

Opførelse af restaurationsbygningen forudsætter derfor også, at der forinden er vedtaget en ny lokalplan.

Kommuneplan 2016

Ejendommen udgør en del af kommunens bymidte, dvs. hovedcenter. Kommunalbestyrelsen har følgende målsætninger for centerområderne:

 • Butiksforsyningen i Hvidovre Kommune skal fastholdes og udvikles
 • Butiksforsyningen med udvalgsvarer i kommunen skal kunne dække borgernes umiddelbare behov
 • Der skal skabes muligheder for yderligere byggeri i centerområderne gennem fortætning og byomdannelse
 • Centerområderne skal have attraktive opholdsarealer og en tilstrækkelig forsyning med parkeringsarealer til biler og cykler. Arealer til bilparkering skal søges etableret i parkeringskælder eller parkeringshus, for på den måde at styrke kvaliteten af byrummene
 • Sammenhængen med de omkringliggende boligområder gennem stinettet skal sikres og styrkes, hvor der er behov for dette.

Det aktuelle centerområde er benævnt rammeområde 3C3, der har følgende rammer for lokalplanlægningen:

 • Generel anvendelse: Centerområde
 • Specifik anvendelse: Bycenter. Blandet bolig og erhverv, kontor- og serviceerhverv, detailhandel, offentlige formål, kulturelle institutioner.
 • Max. bebyggelsesprocent for området: 100 for den enkelte ejendom
 • Max. antal etager: 12
 • Max. bygningshøjde: 36 m
 • Andet: Hovedcenter i sammenhæng med 3C7, 3C8 og 3C9. Samlet butiksareal i disse områder max. 15.000 m2, ramme for nyt butiksareal 3.540 m2. Den enkelte butik må ikke være større end 3.500 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker. Stationsnært kerneområde.

Den resulterende bebyggelsesprocent er beregnet til 122, hvilket overstiger kommuneplanens ramme på maksimalt 100. Vedtagelsen af en lokalplan, der skal muliggøre den ønskede bebyggelse, forudsætter derfor tillige et tillæg til Kommuneplan 2016. Dette forhold behandles af Økonomiudvalget i en særskilt sag.

Administrationens vurdering

Den foreslåede udbygning af Frihedens Butikscenter ligger klart i forlængelse af Kommunalbestyrelsens målsætninger for udviklingen af vore centerområder.

Det synes også som en erkendelse af butikscentrets regionale position – og en styrke i projektet - at man vil føje nye funktioner til centret i stedet for at konkurrere med de andre butikscentre på egnen på volumen og antal butikker.

Sammenholdt med ambitionerne om at åbne centret mod omgivelserne, herunder i retning af Friheden Station, og forskønne såvel bebyggelsen som de ubebyggede arealer, er projektet et godt grundlag for en positiv udvikling af denne vigtige del af Hvidovre.

Der er elementer i projektoplægget, der bør drøftes og kvalificeres i løbet af planprocessen, f.eks. forholdet mellem de nye etageboliger og Strandmarkskirken, udformningen af stier, adgangsveje og ubebyggede arealer mellem centret og stationsforpladsen ved Friheden Station, samt valget af materialer og farver på de nye bygninger.

Men det ændrer ikke på, at administrationen kan anbefale udarbejdelsen af en ny lokalplan for Frihedens Butikscenter med udgangspunkt i det fremsendte projektoplæg. Det foreslås, at lokalplanen i givet fald kommer til at omfatte den sydlige del af Lokalplan 330 som angivet i bilag 2, ”Forslag til afgrænsning af ny lokalplan for Frihedens Butikscenter”.

Retsgrundlag

En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større bygge- eller anlægsarbejder, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Hvis byggearbejdet er i overensstemmelse med kommuneplanen, påhviler det Kommunalbestyrelsen snarest at udarbejde et forslag til lokalplan og derefter fremme sagen mest muligt. Kommunalbestyrelsen kan i et sådant tilfælde forlange, at bygherren yder kommunen bistand til planens udarbejdelse (planlovens § 13, stk. 2 og 3).

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens § 15-16.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Frihedens Butikscenter, Bolig55+ og restaurant, projektoplæg af 9. oktober 2017 (pdf)
 2. Forslag til afgrænsning af ny lokalplan for Frihedens Butikscenter (pdf)

9. Afrapportering og målsætninger for klima til Global Covenant of Mayors 2018

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Kommune skal i 2018 indberette mål for reduktion af drivhusgasser til Global Covenant of Mayors som led i den aftale, kommunen lavede med Compact of Mayors i 2016.

Hvidovre Kommune er allerede forpligtiget til at nedbringe CO2 udslippet med 2 % årligt indtil 2025 samt at arbejde for en fossilfri varme- og energiforsyning i 2035 og fossilfri transport i 2050. Dette er i henhold til aftale med Danmarks Naturfredningsforening og KKR.

Administrationen anbefaler derfor udvalget at godkende følgende mål for reduktion af drivhusgasser til Global Covenant of Mayors:

 1. En årlig nedbringelse af CO2 udslip på 2 % indtil 2025
 2. Fossilfri varme- og energiforsyning i 2035 og fossilfri transport i 2050

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende eksisterende mål om en årlig nedbringelse af CO2 udslip på 2 % indtil 2025 samt mål om fossilfri varme- og energiforsyning i 2035 og fossilfri transport i 2050 indberettes til Global Covenant of Mayors.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 15-05-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Global Covenant of Mayors er et internationalt samarbejde, der består af byer og kommuner, som støtter hinanden i at arbejde med klimamål og klimatilpasning.

Medlemmerne forpligter sig til årligt at opgøre og indberette data til organisationen. Afrapporteringens art afhænger af medlemmernes anciennitet, og forløber således:

 • Indenfor 1 år af medlemskabet skal kommunen indrapportere nuværende klimabelastning og risici ved klimaændringer
 • Indenfor 2 år skal kommunen fastsætte mål for en aktiv klimaindsats
 • Indenfor 3 år skal kommunen udarbejde handlingsplaner for at nå målene

Hvidovre Kommune tilsluttede sig i 2016, og har i 2017 indberettet den nuværende klimabelastning og risici ved klimaændringer. Hvidovre Kommune skal derfor i 2018 indberette fastlagte mål for en aktiv klimaindsats. Næste år, i 2019, skal Hvidovre Kommune udarbejde og indberette handlingsplaner, der beskriver, hvordan kommunen vil nå de mål, der er blevet sat i 2018.

Center for Plan og Miljø anbefaler, at følgende mål indberettes til Global Covenant of Mayors:

1. mål: 2 % årlig reduktion af CO2 udslip indtil 2025

Som led i Hvidovre Kommunes aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være en klimakommune (vedlagt som bilag Klimakommuneaftale) er kommunen forpligtet til at reducere CO2 udslip fra egne bygninger med 2 % årligt.

Hvidovre Kommune har allerede nedbragt CO2 udledningen med gennemsnitligt 3,6 % årligt siden aftalen med Danmarks Naturfredningsforening i 2008.

2. mål: Fossilfri energi- og varmesektor i 2035 og transportsektor i 2050

Hvidovre Kommune er partner i Energi på Tværs, som står bag den Fælles Energivision i hovedstadsregionen i 2015 vedlagt som bilag Fælles Energivision i hovedstadsregionen. Hvidovre Kommune tilsluttede sig visionen ved KKR møde den 26. juni 2015, referatet herfra er vedlagt som bilag Referat af møde i KKR Hovedstaden 26. juni 2015.

Projektet involverer både kommuner og forsyningsselskaber i Region Hovedstaden og Region Sjælland, og målet er at have en fælles strategi til opnåelse af ovenstående mål. Strategien skal danne grundlag for kommunernes egne strategiske energiplaner, og vil være klar i løbet af 2018.

Målenes kvalitet

Administrationen anser disse mål som gode og ambitiøse, og vil på den baggrund ikke anbefale yderligere mål.

Sammenhæng med FN’s verdensmål

De opsatte mål spiller yderligere fint sammen med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor der i mål nummer 7 og 13 er fokus på sikring af bæredygtig energi til befolkningen samt at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringerne. Hvidovre Kommunes indsats i Global Covenant of Mayors passer således ind i denne globale dagsorden.

Tidligere Compact of Mayors – nu Global Covenant of Mayors

Hvidovre Kommune tilsluttede sig i 2016 den globale samarbejdsaftale Compact of Mayors, som senere er fusioneret med EU"s Covenant of Mayors og blevet til Global Covenant of Mayors. Kravene til afrapportering for byer der oprindeligt var tilmeldt Compact of Mayors, vil være det samme indtil udgangen af 2018, hvor Global Covenant of Mayors vil melde eventuelle ændringer ud.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 1, hvor det af lovens formål fremgår, at samfundsudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag, samt at anvendelsen af renere teknologi skal fremmes.

Politiske beslutninger og aftaler

Tilslutning til Compact of Mayors, senere Global Covenant of Mayors, blev vedtaget af Økonomiudvalget den 18. januar 2016 som punkt 6.

Godkendelse af ny fælles vision for Hovedstadsregionens energiomstilling blev vedtaget af KKR Hovedstaden den 26. juni 2015 som punkt 3.5.

Tilslutning til kampagnen "Klimakommune i samarbejde med

Danmarks Naturfredningsforening" blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2008 som punkt 8.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen holder sig indenfor allerede gældende aftaler, og der vil derfor ikke være nogle økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Klimakommuneaftale (pdf)
 2. Referat af møde i KKR Hovedstaden 26. juni 2015 (pdf)
 3. Fælles Energivision i hovedstadsregionen (pdf)

10. Godkendelse af strandrensningsplan

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Kommune er i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet forpligtet til at opstille et beredskab til sanering af kommunens kyster i tilfælde af olie- og kemikalieforurening. Strandrensningsplanen er udarbejdet for at sikre den bedst mulige bekæmpelse af pludselig opstået (akut) forurening af kommunens kyststrækning på land.

Bygge- og Planudvalget skal tage stilling til om beredskabsplan for strandrensning i Hvidovre Kommune kan godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Beredskabsplan for strandrensning – Hvidovre Kommune.
 2. at der ved budgetbehandlingen 2019 – 2022 afsættes et årligt rammebeløb på 200.000 kr. årligt og eventuelle mer- eller mindre udgifter balanceres indenfor kassen som en lovbunden udgift. 

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 15-05-2018

Ad. 1-2 Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havne i tilfælde af olie- eller kemikalieforurening.

Hovedstadens Beredskab har udarbejdet en fælles indsatsplan for strandrensning, som beskriver, hvordan indsatsen ved kystnær olieforurening koordineres. Den fælles plan skal understøttes af kommunens egen beredskabsplan for strandrensning. Center for Plan og Miljø har derfor igangsat arbejdet med udarbejdelse af Beredskabsplan for strandrensning (vedlagt som bilag: Beredskabsplan for strandrensning – Hvidovre Kommune).

Planen er opbygget i tre kapitler, som giver læseren viden om både formål med planen og de lovmæssige rammer samt procedure i tilfælde af hændelser med tilhørende aktionskort, kortbilag og skabeloner til at støtte om prioritering, anmeldelse, prøvetagning, tilgængeligt materiel og ikke mindst kontaktpersoner. 

Planen er udarbejdet, så alle involverede parter hurtigt kan få overblik over ”hvem gør hvad” i alle situationer, hvor der opstår forurening af kyststrækninger i Hvidovre Kommune.

Planen beskriver det nødvendige beredskab ved en mindre forurening, svarende til indsatsniveau I. I tilfælde af større forureninger (indsatsniveau II) henvises til Plan for Fortsat drift for Hvidovre Kommune (vedlagt som bilag: Plan for fortsat drift - strandrensning).

Ved alvorlig og omfattende forurening (indsatsniveau III) overtages ledelsen af Forsvarsministeriet ved Maritime Assistance Service (MAS), tidligere Søværnets Operative Kommando (SOK). Det er Hvidovre Kommune, der har ansvaret for slutoprydning på land ved indsatsniveau I og II. Ved indsatsniveau III kan kommunen blive inddraget i oprydningen, men ledelsen og ansvaret er placeret hos MAS.  

Retsgrundlag

Hvidovre Kommunes opgaver og ansvar i tilknytning til kystmiljøberedskabet fremgår af følgende lovgivning med tilhørende vejledning:

 • Lov nr. 1033 af 4. september 2017 om beskyttelse af havmiljøet, særligt § 34, 35 og 36
 • Strandrensningsbekendtgørelsen nr. 1630 af 13. december 2006
 • Miljøstyrelsens Vejledning nr. 9075 om strandrensning, marts 2008.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

I budgetforslag år 2019 – 2022 anbefales der afsat et rammebeløb på 200.000 kr. årligt til håndtering af uforudsete krisehændelser som fx stormflod, skybrud og olieforurening.

Det anbefales endvidere, at eventuelle mer- eller mindre udgifter balanceres indenfor kassen som en lovbunden udgift. 

Bilag

 1. Beredskabsplan for strandrensning - Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Plan for fortsat drift - strandrensning (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 15-05-2018

Gruppe A stiller forslag om, at kommunen ser på beplantning og miljø på Gammel Køge Landevej 479 og beplantningsbæltet på Gammel Køge Landevej (østsiden).