Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Bygge- og Planudvalget den 13. marts 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 13. marts 2018
Mødetidspunkt: Kl. 09:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Finn Gerdes (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • René Langhorn (O)

Fraværende med afbud

 • Charlotte Munch (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 13-03-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 13-03-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering om:

 • Gammel Køge Landevej 479
 • Kanalholmen 20
 • Strandholms Alle 40

3. Trafikplan for den statslige jernbane 2017 - 2032

Beslutningstema

Center for Trafik- og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Trafikplan for den statslige jernbane 2017 – 2032 var i høring til den 26. februar 2018.

Trafikplanen omhandler Statens jernbaner og Statens engagement i Metroen, herunder undersøgelse af en forlængelse af Sydhavnsmetroen fra Ny Ellebjerg station til Hvidovre hospital.

Der orienteres om trafikplanen samt Hvidovre Kommunes fremsendte høringssvar til Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget

 1. at godkende orienteringen

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 13-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Statens trafikplan for statslige jernbaner 2017 – 2032 indeholder status og planlægning for Metro i Hovedstadsområdet samt for alle statslige jernbaner som fjerntog og s-tog.

Det er således omtalt, at der pågår en undersøgelse af en forlængelse af Sydhavns metroen fra Ny Ellebjerg station til Hvidovre hospital. Undersøgelsen sker i samarbejde med Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Region Hovedstaden og Hvidovre kommune.

Administrationen har fremsendt vedlagte høringssvar til Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen.

Administrationen har herudover i samarbejde med Rødovre kommune fremsendt følgende tekstbidrag til Hovedstadens KommuneKontaktRåd(KKR), der ligeledes vil sende et  høringssvar fra KKR:

Det er allerede nu svært at komme til Hvidovre Hospital fra hospitalets store optageområde, der strækker sig hele vejen fra det yderste Amager til Albertslund og udgør over ½ mio. borgere. Når udbygningen af hospitalet står færdig i 2020, vil trafikudfordringen være langt større, idet antallet af patienter og ansatte, der dagligt skal til og fra hospitalet, vil blive øget fra 7.000 til godt 10.000.

Hvidovre Hospitals udstrakte optageområde gør transporttiden lang og bøvlet for mange patienter, fx tager det i dagtimerne over en time at køre med bus fra Dragør til Hvidovre Hospital, og når der er trængsel på vejnettet, tager det dobbelt så lang tid. Busserne, der i dag kører til hospitalets hovedindgang, kører hvert 5. min i dagtimerne.

Hvidovre Hospital er omkranset af Holbækmotorvejen, Avedøre Havnevej og almene boligbyggerier. Det giver fysiske begrænsninger for at etablere alternativerne til en metro - BRT-løsning eller letbane - og for at etablere flere parkeringspladser.

Antallet af parkeringspladser er allerede i dag for lavt i forhold til behovet, og i de nye anlæg er parkeringspladserne blandt andet lagt på taget, fordi der ikke er plads andre steder. Selv efter opførslen af de nye parkeringspladser, vil behovet ikke være mødt.

En BRT-løsning eller letbane vil samtidig belaste et allerede trængt vejnet på bl.a. Folehaven og Kettevej.

Disse begrænsninger er en af hovedårsagerne til, at det blev besluttet at investere i en nedgravning af Ny Ellebjerg St. med henblik på at åbne mulighed for en metrolinje til Hvidovre Hospital.

En metro til Hvidovre Hospital i forlængelse af den kommende Cityring fra Ny Ellebjerg St. vil være rentabel, mindst pladskrævende og den vil samtidig være den mest effektive løsning på den kollektive trafikudfordring. Desuden vil metroen sikre, at både patienter og ansatte kan komme rettidigt til hospitalet. Det giver bl.a. færre ombookninger og forsinkelser og i sidste ende færre forlængede ventetider på behandlinger og en langt bedre samfundsøkonomi.

Metroen vil samtidig have positiv effekt for den generelle byudvikling på Vestegnen. Metroen vil for mange borgere i Hvidovre, Brøndby og Rødovre være det foretrukne transportmiddel. I forlængelse af en metro til Hvidovre Hospital vil metroen helt naturligt kunne udvides til Rødovre. Her vil linjeføringen naturligt gå til Rødovre Station og Rødovre Centrum.

Metroen til Hvidovre Hospital vil give en række positive effekter i det samlede transportsystem i Hovedstaden, bl.a. vil man kunne anvende metrostationen ved Hvidovre Hospital som trafikhub for transport med en BRT-forbindelse ad Avedøre Havnevej til de mange virksomheder på Avedøre Holme ligesom der vil kunne etableres en forbindelse til Glostrup Hospital. En videreføring til Rødovre Station vil ligeledes kunne skabe en forbindelse til S-tognettet og herfra videre til letbanen langs Ring 3 via Glostrup St. og videre til Glostrup eller Herlev Hospital. Ved Rødovre Centrum kan det eksisterende trafikknudepunktet med A- og S-busser udbygges. En analyse viser, at der vil være ca. 8.000 daglige påstigninger. I sidste ende vil Metroen herfra kunne kobles til den eksisterende metro ved Flintholm st. 

Herudover vil metro til Hvidovre Hospital og en videreføring til Rødovre Centrum understøtte byudviklingen i såvel Hvidovre som Rødovre. I Hvidovre er konkrete planer om byfortætning og etablering af nye boligområder, hvor blandt andet Hvidovre Bymidte vil bidrage med et nyt kulturcenter med teater, foreningsfaciliteter og spisested samt flere nye boliger. Ved Rødovre Station vil Metroen kunne betjene 650 nye boliger i det igangværende projekt Rødovre Port. Ved Rødovre Centrum er Bykernen udlagt til et byudviklingsområde, hvor der skal etableres et helt nyt byområde med boliger, shopping/caféer og kultur. Bykerne vil huse 5.000-7.000 borgere, når den er fuldt udbygget.

·En ny metrolinje til Hvidovre Hospital har en nulpunktsomsætning på 6.000 daglige passagerer. Det forventede daglige passagerantal er 10-12.000.

·Strækningen fra Ny Ellebjerg St. til Hvidovre Hospital går gennem flere områder med store fysiske begrænsninger. En metro vil som det eneste alternativ ikke forværre trængslen på strækningen.

·Metroen vil effektivt løse den kollektive trafikudfordring, der er ved Hvidovre Hospital, idet den vil kunne transportere mange mennesker i døgnet.

·En udbygning til Rødovre vil sikre forbindelse til S-bane, Letbane og trafikknudepunktet ved Rødovre Centrum

·Metroen vil understøtte og betjene en lang række nye borgere i byudviklingsområder i såvel Hvidovre som Rødovre.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Høringssvar fra Hvidovre kommune (pdf)

4. S-togs betjening af Friheden station

Beslutningstema

Center for Trafik- og ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

DSB har meddelt, at Linje E fra årsskiftet 2018/2019 ikke skal stoppe på Friheden Station.

Administrationen anbefaler, at Hvidovre kommune meddeler DSB, at det er uacceptabelt set i lyset af, at det er kommunens største trafikale knudepunkt med S-tog og busser, der bl.a. har direkte forbindelse til Avedøre Holme og Hvidovre hospital.
Denne meddelelse vil DSB bringe videre til Transport-, Bygnings-og Boligministeriet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og planudvalget

 1. at godkende at der sendes en indsigelse vedr. forringelse af S-togs linje E, som DSB kan viderebringe til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 13-03-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

DSB S-tog har meddelt Hvidovre kommune, at Friheden Station fra  køreplanskiftet december 2018 eller januar 2019 vil få reduceret betjeningen fra 12 til 6 tog i timen, da linje E ikke stopper på Friheden Station. Passagervæksten på Friheden Station har kun været på 8 %, mens den generelle vækst har været på 12 %.

Fremover vil det kun være A linjen, der stopper med 10 min. drift på Friheden Station.

Årsagen er, at udrulningen af det nye signalanlæg på S-togs banen har udfordret punktligheden på S-banen. Ligesom DSB har vurderet, at S-toget bliver mindre attraktivt i visse rejserelationer, fordi Køge Nord station åbner i 2019 i forbindelse med åbningen af København – Ringsted banen. Dermed vil det være hurtigere at køre fra København til Køge med fjerntoget.

DSB vil lade Hvidovre kommunes kommentarer gå videre til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Administrationen anbefaler, at sende et brev til DSB, hvor Hvidovre kommune ønsker, at opretholde linje E’s standsning på Friheden Station, så der også fremover er 5 minutters drift på Friheden Station.

I august 2011 meddelte DSB Hvidovre kommune, at der siden 2007 var et tidsmæssigt overskud på Køge Bugt banen, så det var muligt at standse med linje E på Friheden Station fra den 11. december 2011, hvilket ville betyde en væsentlig forbedring for kunderne.

Begrundelserne var dengang ligesom nu, at Friheden Station er kommunens vigtigste trafikale knudepunkt, der betjenes af buslinjerne 8 A, 132, 137, 139, samt 200S der bl.a. køre til et af Danmarks største erhvervsområder Avedøre Holme samt Hvidovre hospital.

Der er etableret busbaner på Gammel Køge Landevej og ekstra udkørsel fra Friheden Station.

DSB er med dette forslag med til at reducere væksten i den kollektive trafik, og vil forringe den kollektive trafik i Hvidovre.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Betjening af Friheden station (pdf)
 2. S-togs betjening af Friheden station (pdf)

5. Ansøgning om landzonetilladelse til udstykning af Gammel Køge Landevej 576 og 580

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Naturstyrelsen ønsker at opdele ejendommen matr.nr.ne 16a og 16ah Avedøre By, Avedøre, matrikulært, idet man ønsker at afhænde matr.nr. 16ah til Statens Ejendomsselskab Freja. Udstykningen medfører ingen ændring af ejendommens anvendelse, lige som udstykningen ikke sker med henblik på opførelse af byggeri.

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelse) til udstykning af ejendommen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at

 1. at der meddeles landzonetilladelse til udstykning af ejendommen matr.nr.ne 16a og 16ah Avedøre By, Avedøre, som ansøgt.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 13-03-2018

For: Ingen

Imod: Gruppe A og O.

Undlod: Liste H brugte standsningsretten og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen, som er ejer af ejendommen, ansøger via Landinspektørfirmaet Henrik Hjorth ApS om godkendelse af udstykning af matr.nr. 16a (Gammel Køge Landevej 576) og 16ah, Avedøre By, Avedøre (Gammel Køge Landevej 580), med henblik på salg til Statens Ejendomsselskab Freja. Udstykningen medfører ingen ændring af anvendelsen af ejendommen, og udstykningen sker heller ikke med henblik på byggeri.

Matr.nr. 16a rummer klubhus og træningsbane for DcH Hvidovre (Danmarks civile Hundeførerforening).

Matr.nr. 16ah rummer bygninger og start/landingsbane til Avedøre Flyveplads, der også er hjemsted for Dansk Flyvehistorisk Forening.

Da ejendommen er beliggende i landzone, kræves der i henhold til planlovens § 35 landzonetilladelse til udstykning.

Lokalplan og kommuneplan

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt

I Kommuneplan 2016 er matr.nr. 16ah omfattet af rammeområde 4F4, der udlægger området til rekreativt grønt område, fritidsanlæg og transportkorridor. Der må kun opføres bebyggelse til områdets brug og drift.

Tilsvarende er matr.nr. 16ah omfattet af rammeområde 4F2, der udlægger området til rekreativt grønt område, rekreativt grønt område, transportkorridor og publikumsfaciliteter. Også her må der kun opføres bebyggelse til områdets brug og drift.

Fredning

Begge matrikler er omfattet af Vestvoldsfredningen.

Fredningen har til formål, jævnfør § 1:

 • at beskytte fæstningsanlægget Vestvolden som historisk monument og derved sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedret oplevelse af de kulturhistoriske værdier, der knytter sig til anlægget,
 • at bevare og forbedre de landskabelige og biologiske værdier, der er knyttet til fredningsområdet, herunder at sikre fæstningsanlægget passende omgivelser og øge områdets funktion som spredningskorridor for plante- og dyreliv, og
 • at fastholde og sikre offentlighedens ret til at færdes i området samt at regulere områdets anvendelse til almene fritidsformål i øvrigt.

Efter § 2 må der ikke foretages tilstandsændringer af den nuværende tilstand (undtagelser i plejeplaner, dispensationer mv.) i fredningsområdet, herunder f.eks. etablering af nye ledningsanlæg (herunder nedgravede), varige terrænændringer, ændringer i vegetationsforholdene og anbringelse af reklameskilte, hegn og master

Fingerplan 2017

Ejendommen er i landsplandirektivet Fingerplan 2017 omfattet af bestemmelserne for de indre grønne kiler samt omfattet af transportkorridoren:

§ 18. Kommuneplanlægningen i de indre grønne kiler og i kystkilerne i byfingrene skal sikre,

1) at områderne forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed

for jordbrugsmæssig anvendelse,

2) at områderne ikke inddrages til byzone,

3) at områderne friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål,

4) at områderne friholdes for yderligere etablering og udvidelse af store areal- og bygningskrævende anlæg til fritidsformål, herunder anlæg som har en lukket karakter i forhold til almen brug,

5) at der ikke placeres støjende friluftsanlæg, medmindre der er tale om allerede støjbelastede arealer, der ikke kan støjbeskyttes, og

6) at arealanvendelse og anlæg til friluftsformål, herunder støjfølsom anvendelse, ikke er en hindring for udnyttelsen af de overordnede reservationer til transportkorridorer, trafik- og forsyningsformål, som angivet på kortbilag N, O, P, Q, R og S.

§ 24. Den kommunale planlægning skal sikre,

1) at den langsigtede reservation af transportkorridorer til fremtidig overordnet trafikal infrastruktur og tekniske anlæg fastholdes,

2) at transportkorridorernes landzonearealer friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra bebyggelse og anlæg, som er nødvendig for driften af landbrugsejendomme, og

3) at udnyttelse af byzonearealer i transportkorridorerne ikke intensiveres eller sker i strid med konkrete infrastrukturformål, jf. § 25, § 26 og § 29.

Administrationens vurdering

Ud fra de gældende regler for anvendelsen af ejendommen, herunder især den gældende fredning og Fingerplanens bestemmelser for de indre grønne kiler, vil der ikke kunne ske væsentlige ændringer af anvendelsen af ejendommen som følge af en udstykning. Der vil for eksempel ikke kunne opføres ny bebyggelse eller indrettes aktiviteter af bymæssig karakter.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte.

Ifølge planlovens § 35, stk. 5, er det ikke påkrævet at foretage en forudgående høring, hvis det ansøgte efter Kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboerne til ejendommen.

Det er af de ovenfor nævnte grunde administrationens vurdering, at sagen er af underordnet karakter, og sagen har derfor ikke været udsendt i en forudgående offentlig høring.

Retsgrundlag

Planlovens § 35, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen miljømæssige konsekvenser.

Bilag

 1. Ansøgning om udstykning fra Landinspektørfirmaet Henrik Hjorth, dateret 12. december 2017 (pdf)

6. Endelig vedtagelse af Lokalplan 142 for åben-lave boliger på Vojensvej

Beslutningstema

Center for Plan og miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Forslag til Lokalplan 142 har været fremlagt i offentlig høring. Der er i denne forbindelse indkommet tre høringssvar.

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de indkomne høringssvar tage stilling til, om man vil vedtage lokalplanen endeligt, og i givet fald om der samtidig skal foretages ændringer i lokalplanen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at Lokalplan 142 for åben-lave boliger på Vojensvej vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 13-03-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplan 142 omfatter et mindre byområde langs jernbanen på strækningen København-Roskilde, nærmere betegnet ejendommene på Vojensvej 21-29 samt et indeliggende baneareal på ca. 140 m2, som tænkes tillagt ejendommene på Vojensvej 25-29. Lokalplanområdet indeholder fire eksisterende parcelhuse samt en ubebygget grund på Vojensvej 29. Sidstnævnte grund bliver med lokalplanen overført fra erhvervsformål til boligformål med mulighed for at opføre et parcelhus.

Ejendommene på Vojensvej 21-29 har hidtil været omfattet af Lokalplan 121. Med vedtagelsen af Lokalplan 142 bliver Lokalplan 121 aflyst for det område, der er omfattet af den nye lokalplan.

Forslaget til Lokalplan 142 har været fremlagt i perioden 2. – 30. januar 2018. Der er i løbet af denne periode indkommet tre høringssvar.

Beboerne blev inviteret til et informationsmøde om lokalplanforslaget den 18. januar 2018, men der var ingen fremmødte.

I høringssvaret  af 15. januar 2018 har ejerne af Vojensvej 23 ingen bemærkninger til lokalplanforslaget.

Det samme meddeler Banedanmark i sit høringssvar af 30. januar 2018.

Hvidovre Fjernvarmeselskab Amba ønsker i sit høringssvar af 18. januar 2018, at lokalplanen også giver mulighed for at anvende ejendommene til tekniske anlæg, fjernvarmecentral. Baggrunden for dette ønske er et behov for at etablere en mindre fjernvarmecentral i området nord for jernbanen. Det fremgår ikke af høringssvaret, om der har været kontakt til ejeren af grunden på Vojensvej 29.

Lokalplanforslaget beskriver i § 2.1, at en del af formålet med lokalplanen er at sikre muligheden for opførelse af boligbebyggelse på den ubebyggede grund på Vojensvej 29, og i § 3.1 er anvendelsen fastlagt til boligformål i form af åben-lave helårsboliger. Bestemmelserne i § 10 om tekniske anlæg giver ikke mulighed for at indpasse fjernvarmecentraler i lokalplanområdet.

Det er administrationens vurdering, at en fjernvarmecentral kan indpasses andetsteds i kvarteret, f.eks. på en af erhvervsejendommene, i tilknytning til en etageboligbebyggelse eller i tilknytning til stationsforpladsen ved Hvidovre Station. Det synes således ikke at være nødvendigt, at man lægger beslag på den ubebyggede grund på Vojensvej 29 til tekniske anlæg.

Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme fjernvarmeselskabets ønske om at ændre anvendelsen og formålet med lokalplanen, forudsætter dette, at et ændret lokalplanforslag fremlægges i fornyet offentlig høring.

Retsgrundlag

Planlovens § 27.

Politiske beslutninger og aftaler

Forslag til Lokalplan 142 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Samlede høringssvar til forslag til Lokalplan 142 for åben-lave boliger på Vojensvej (pdf)
 2. Forslag til Lokalplan 142 for åben-lave boliger på Vojensvej 21-29 (pdf)

7. Ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022

Beslutningstema

Bygge- og Planudvalget skal orienteres om Center for Sundhed og Ældres forslag til værdier og temaer i en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik i Hvidovre Kommune, som skal gælde i årene 2019-2022.

Indstilling

Direktøren for børne- og velfærdsområdet indstiller til Bygge- og Planudvalget

 1. at tage administrationens forslag til værdier og temaer i Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019-2022 til efterretning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 13-03-2018

Taget til efterretning. Liste H ønsker fokus på grønne byrum.

- f.eks. i klimatilpasningsprojekter.

- f.eks. i forhold grønne byrum i nærhed af boliger (max. 300 meter)

- f.eks. i diversitet i forhold til beplantning og terræn

- f.eks. i forhold til byrum, hvor der med beplantning lægges op til stille   og privat brug/eller aktiviteter

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre er påbegyndt udarbejdelsen af en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik, som skal gælde i perioden 2019-2022. Sundheds- og Forebyggelsespolitikken skal udgøre den ramme, hvori sundheds- og forebyggelsesinitiativer forankres bredt i Hvidovre Kommune i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme går på tværs af fagcentre. Sundhedscentret indleder dialog om sundhed og forebyggelse med Hvidovre Kommunes fagcentre i foråret 2018 med henblik på at udarbejde en Sundheds- og Forebyggelsespolitik, som afspejler de respektive områder. Hertil kommer samarbejde med f.eks. patient- og idrætsforeninger.

Center for Sundhed og Ældre ønsker i højere grad end tidligere at sætte fokus på effekten af de tiltag, der planlægges med afsæt i den kommende Sundheds- og Forebyggelsespolitik.

Omdrejningspunktet for den ny politik foreslås at pege i retningen af, at sundheden løftes bredt i Hvidovre Kommune med særligt fokus på udsatte og sårbare grupper.

Det foreslås, at der arbejdes med værdierne:

·Sunde rammer

·Lighed i sundhed

·Den nære sundhed

Kommunernes Landsforening er i januar 2018 kommet med et nyt udspil på forebyggelsesområdet – ”Forebyggelse for fremtiden”. Udspillet sætter med en række pejlemærker en fælles retning for, hvordan kommunerne fremadrettet kan gøre en mærkbar forskel for borgernes sundhed (se bilag 1). Det foreslås, at pejlemærkerne danner udgangspunkt for Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022.

Sundhedsprofilen for Region og Kommuner viser, at der er en række områder, hvor der blandt borgere i Hvidovre Kommune er større sundhedsmæssige udfordringer end gennemsnitligt blandt borgerne i Region Hovedstaden.

På baggrund heraf foreligger følgende forslag til forebyggelsestemaer til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019-2022:

 • Fysisk aktivitet
 • Mad og måltider
 • Tobak
 • Mental sundhed

De tre værdier ”sunde rammer, lighed i sundhed og den nære sundhed” skal afspejles i arbejdet med og i de indsatser, der udspringer af hvert af de fire forebyggelsestemaer.

Retsgrundlag

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken er et bidrag til, at Kommunalbestyrelsen efterlever Sundhedslovens §119 om Kommunalbestyrelsens ansvar for, ved varetagelse af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Mange har et ønske om et sundere liv, men kan synes, at det kan være en udfordring enten at komme i gang med at spise sundere, være mere fysisk aktiv eller stoppe med at ryge. Den ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik skal være med til at støtte borgerne til en sundere hverdag med trivsel og livskvalitet.

Bilag

 1. Bilag 1 - KL's udspil "Forebyggelse for fremtiden" (pdf)

8. Eventuelt

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 13-03-2018

Gruppe A efterspørger status på Præstemosen og Kystengen.

Liste H spurgte til status på manglende byggetilladelse på Gammel Køge Landevej 372.

Liste H spurgte til status på Dryadevej.

Liste H spurgte til reglerne for boligbytte i forhold til Avedøre Stationsby relateret til den nye ghettoplan. Sagen bliver forelagt Økonomiudvalget.

Liste H spurgte til grønne hegn mod offentlige arealer i grundejerforeninger. Hvem skal håndhæve hegnsreglerne?

Liste H spurgte til udlejning af rækkehuse på Langkildevej: Hvad er forskellen på almene boliger og privat udlejning i forhold boligsikring?

Liste H spurgte til Avedørelejren og området mellem Fægtesalen og boligerne. Er det kommunens opgave at sætte en hæk op mellem Fægtesalen og boligerne, jævnfør lokalplanen ?