Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2019

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 3. december 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Fraværende med afbud

 • Anders Liltorp (A)

Bemærkninger

Mødet starter med oplæg fra Movia. Yasir Iqbal deltog for Anders Liltorp.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2019

Container i beboelsesejendom. Administrationen svarede, at borgere skal henvende sig til Vej og Park, når der er behov for nye affaldscontainere. 

 

Skraldespand ved Stentoftevej/Hvidovre Strandvej. Administrationen svarede, at der ikke er konstateret store problemer med manglende skraldespand og derfor gøres der ikke mere pt. 

 

Stabilgrus ved Rebæk Allé. Ejeren har fået et påbud og administrationen følger op på sagen. 

 

Status på byggeri ved Langhøjskolen. Administrationen svarede, at døre og vinduer igen fungerer. Notat blev omdelt på mødet.

 

Ulovlig parkering af lastbiler ved Kalkager. Administrationen svarede, er der udstedt en parkeringsbøde. Administrationen holder øje med sagen.

 

Nedtagning af plakater på Kettevej. Administrationen svarede, at plakater bliver fjernet.

 

Status på genbrugspladsen ved Phønixhusene. Administrationen svarede, at der har været en støjmåling og der er foretaget nogle tiltag, bl.a. flytning af containere. Grundejerforeningen vil foretage ny støjmåling, som forventes klar i foråret 2020.

 

Borgermøde om Hvidovre Havn. Administrationen har vedhæftet input fra borgermødet. Administrationen planlægger endnu et borgermøde i 2020.

 

Takster vand og spildevand. Administrationen har vedhæftet slides fra HOFOR.

 

Brev fra Københavns Vestegns politi. Brev blev omdelt på mødet, hvor Hvidovre Kommune får afslag på ønske om hastighedsnedsættelse fra 50 til 40 km/t på Egevolden.

 

Orientering om status på Tumlehuset. Notat vedhæftet.

 

Meddelelserne blev taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

 • Container i beboelsesejendom
 • Skraldespand ved Stentoftevej/Hvidovre Strandvej
 • Stabilgrus ved Rebæk Allé
 • Status på byggeri ved Langhøjskolen
 • Ulovlig parkering af lastbiler ved Kalkager
 • Nedtagning af plakater på Kettevej
 • Status på lukning af Landlystvej
 • Status på genbrugspladsen ved Phønixhusene
 • Brev vedrørende trafiksanering på Egevolden
 • Borgermøde om Hvidovre Havn
 • Takster vand og spildevand

Bilag

 1. Trafiksanering på Egevolden (pdf)
 2. Ideer fra borgermøde om Hvidovre Havn (pdf)
 3. Notat vedr. vinduer og døre på Langhøjskolen (pdf)
 4. Brev fra Københavns Vestegnens Politi vedr. hastighedsnedsættelse på Egevolden (pdf)
 5. Notat af 29. november 2019. Orientering om udbedring af mangler mv. (pdf)

3. Godkendelse af forsøg med arealoptimering

Beslutningstema

I takt med en øget befolkningstilvækst i Hvidovre Kommune er efterspørgslen efter kommunale kvadratmeter øget, både for at kunne rumme flere borgere i fx institutioner, skoler, botilbud, plejeboliger samt nye tilbud gennem hjemtagninger inden for social- og sundhedsområderne, såvel som i kultur- og fritidstilbud.
 

Hvidovre Kommunes Ejendomsstrategi, som Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2017, indbefatter bedre udnyttelse og øget sambrug af faciliteterne for at imødekomme behovet for flere kvadratmeter. Alternativet til arealoptimeringen er investeringer i nybyg eller leje af kvadratmeter.

Med afsæt i Ejendomsstrategien har en tværfaglig arbejdsgruppe vurderet en række konkrete faciliteter som egnede til at afprøve arealoptimering for fritidsbrugere. Det foreslås, at de pågældende faciliteter benyttes til arealoptimering i en prøveperiode på et år, hvorefter der foretages en administrativ evaluering og tilretning af ordningen.
 

Derudover har arbejdsgruppen udarbejdet et regelsæt for booking af lokaler. Bookingreglerne beskriver, hvem der er berettiget til at låne lokaler samt regler for eventuel betaling. De nuværende regler for selve brugen af lokalerne – dvs. ordensreglement, åbningstider og ansvar - fastholdes.
 

Det reviderede regelsæt for udlån af lokaler skal godkendes og de foreslåede tiltag skal godkendes for en prøveperiode på 1 år, hvorefter tiltag evalueres og tilrettes.
 

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur -og Fritidsudvalget samt til Teknik -og Miljøudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende regler for booking af lokaler
 2. at godkende at de foreslåede faciliteter benyttes til arealoptimering i en forsøgsperiode på et år
 3. at godkende at der efter prøveperioden foretages en administrativ tilretning af ordningen, som kan udvides til at omfatte flere faciliteter samt eventuelt tilretning af regelsæt for booking af lokaler
 4. at godkende at administrationen udarbejder en model, der sikrer at ressourcer til rengøring og forbrug samt midler til sikring af adgangsforhold afstemmes med den øgede lokalebrug

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2019

Ad 1.- 4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

Ad 1-4.

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2019

Ad 1-4. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen i samarbejde med Center for Kultur og Fritid samt Center for Skole og Uddannelse.
 

I Hvidovre Kommunens Ejendomsstrategi, - som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde i maj 2017, - lægges op til en arealoptimering med øget fleksibilitet og funktionalitet i de kommunale ejendomme for at opnå en bedre udnyttelse og sambrug af eksisterende faciliteter – frem for at bygge/købe/leje flere kvm med deraf øgede investeringsbehov og afledte driftsudgifter.
Hermed øges andelen af multianvendelige kvadratmeter og reducerer andelen af mono-anvendelige og ringe udnyttede kvadratmeter.

Skal potentialet i arealoptimeringen indfries, forudsætter det en høj grad af fleksibilitet med mulighed for at anvende den samlede ejendomsmasse ud fra aktuelle behov og muligheder.
 

Det betyder, at der løbende kan fortages en samlet vurdering og tilretning af ejendomsporteføljen, herunder at der er mulighed for at frigive kapacitet, så dårligt udnyttede bygninger kan frasælges.


Stigende behov for faciliteter

I forhold til brugen af fritidsfaciliteter oplever administrationen et stigende behov for lån af faciliteter. Ved at arealoptimere og sambruge flere kommunale lokaler, kan flere af de eksisterende ejendomme rumme langt flere aktiviteter og brugere. Det gælder visse institutioner, skoler og idræts- kultur- og foreningslokaler samt administrative faciliteter.
 

Med en arealoptimering i forhold til øget fritidsbrug udnyttes de eksisterende faciliteter bedre, hvilket vil skabe liv i de kommunale kvadratmeter flere timer i døgnet, mulighed for sociale fællesskaber på tværs af generationerne og dermed understøtte en bæredygtig udvikling i både økonomisk og social henseende.
 

Med arealoptimeringen kan den stigende efterspørgsel efter fx mødefaciliteter, som administrationen aktuelt oplever fra foreningerne, lettere imødekommes.
 

Arealoptimering
Arbejdsgruppen har under hensyntagen til lokalernes primære brug som skole- og institution, vurderet at følgende faciliteter er særligt efterspurgte og relevante til sekundær brug:

 

Personalerum
Skolerne udgør allerede et naturligt samlingspunkt for lokalsamfundet med en lang tradition for aftenskoleundervisning m.m. Særligt personalerummene (lærerværelserne) er attraktive i forhold til arealoptimering. 


Personalerummet på Engstrandskolen anvendes allerede til foreningsformål og øvrige offentlige aktiviteter, hvilket der er gode erfaringer med.


Personalerummene er oplagte til mødeaktiviteter, da de har en passende størrelse, relevant inventar, tavler og adgang til tekøkkener.

 

For at sikre en geografisk spredning i adgangen til at bruge rummene, ønskes der mulighed for at benytte følgende skolers personalerum:
 

 • Risbjergskolen
 • Holmegårdsskolen
 • Frydenhøjskolen
 • Engstrandskolen

 

Forud for fritidsbrug skal det sikres, at skolernes primære behov for lokaler er løst. Dvs. at personalerum ikke kan bookes til faste tilbagevendende aktiviteter, men bookes løbende under hensyntagen til skolernes vekslende behov for fx aftenmøder.

 
Det skal ligeledes sikres, at fortrolige og følsomme personoplysninger er fjernet og at personalet har adgang til at opbevare dokumenter eller personlige ejendele forsvarligt – fx i aflåselige skabe.

 


 

Gymnastiksale
Hvidovre Kommune har en række gode idrætsfaciliteter, herunder skolernes idrætshaller, som benyttes af foreninger. Brugen af faciliteterne kan komme flere til gavn, hvis ledige baner – mod betaling – kan bookes af enkeltpersoner.

Brug af ledig kapacitet vil øge anvendelsesgraden og desuden imødekomme et stigende behov for de mange ’uorganiserede’ brugere, som udgør en stadigt stigende andel af fritidslivet. De ’uorganiserede’ brugere er ikke medlem af en forening, men igangsætter hellere sportsaktiviteter på ac-hoc basis og i netværk.

 

Øvrige lokaler
Flere institutioner har gode bevægelsesrum, som kan komme en bred brugergruppe til gavn uden for institutionens åbningstid. Administrationen skal foretage en nærmere afgræsning af, hvilke faciliteter, der vil være relevante ud fra kriterier som geografisk spredning, lokalets tilgængelighed i bygningen med videre.
 

Med arealoptimeringen vil kommunen på længere sigt have mulighed for at tilbyde udlån af faciliteter til flere brugergrupper; herunder de uorganiserede fritidsbrugere.
 

Regler for booking af lokaler
Af reglerne for booking af lokaler fremgår, hvem der er berettiget til lån af faciliteter og eventuel betaling for brugen. Det samlede regelsæt kan læses i bilag 1 ”Regelsæt for booking af lokaler i Hvidovre Kommune”. Regler vedr. selve brugen af faciliteterne, herunder ordensreglement, fremgår af øvrige bilag 2-4.  

Sammenfattende kan nævnes, at de låneberettigede udover foreningerne og kommunale institutioner omfatter enkeltpersoner, som ønsker at benytte faciliteter til sportsaktiviteter. Lokaler kan også udlånes til brug for støttearrangementer eller øvrige aktiviteter, der skønnes at have en offentlig karakter.
 

Hertil kommer, at faciliteter på den enkelte skole/institution – efter skolens/institutionens egen vurdering - kan udlånes til brug for fx trivselsarrangementer.
 

Bookingsystem
For at kunne gennemføre arealoptimeringen er det afgørende med et samlet booking-system, som omfatter alle kommunens ejendomme. Hvis lokaler kan bookes i flere systemer, er der i praksis ingen mulighed for at skabe et samlet overblik over kapaciteten.
 

Administrationen anbefaler derfor, at samtlige bookinger skal foretages i systemet KMD-booking, hvori hovedparten af kommunens ejendomme allerede er registreret.
 

Adgangsforhold

Adgang for fritidsbrugere skal ske via briksystem for afgrænsning af adgang, således at der er overblik over hvem, der får adgang til hvilke områder og i hvilke tidsrum. Ligeledes kan brikker deaktiveres ved fx bortkomst og booking-ophør.
 

Tværgående arealgruppe

I forbindelse med implementeringen af arealoptimeringen foreslås det, at der nedsættes en ny, tværgående arealgruppe med repræsentanter fra de centre, som har ejendomme. Gruppen får til opgave at udpege mulige faciliteter til brug for arealoptimering.
 

Med gruppen sikres, at der tages højde for de praktiske begrænsninger, der måtte være i forhold til kapacitetsudnyttelse på de enkelte lokaliteter – fx adgangsforhold, sikring af særligt dyrt inventar eller lignende.
 

 

Forsøgsperiode og videre proces

Administration anbefaler en forsøgsperiode for mindre tilretninger og brug af de nævnte faciliteter.
 

Efter en forsøgsperiode på et år foreslås en administrativ evaluering af brugen, hvorefter flere lokaler kan benyttes til arealoptimering. Ligeledes vil evalueringen omfatte en eventuel tilretning af regelsættet for booking af lokaler. Vurderingen af spørgsmålene foretages af den tværgående arealgruppe.
 

På lang sigt er det hensigten, at arealoptimeringen skal frigøre kapacitet i kommunens ejendomme med henblik på eventuelt frasalg eller anden brug. På nuværende tidspunkt benyttes lokaler over hele kommunen, hvilket kan begrænses med brug af færre, udvalgte faciliteter. Samtidig vil brugen af særligt velegnede faciliteter bidrage til at højne brugerens oplevelse.

 

Rengøring og forbrug

På de faciliter, hvor brugen øges, vil forbrug af rengøring, el, vand, varme øges og
som led i den videre implementering af arealoptimeringen, ønsker administrationen derfor at arbejde videre med en model, som sikrer, at den reelle brug af faciliteterne afstemmes med ressourcerne til rengøring og forbrug.
 

Denne model vil blive fremlagt til politisk behandling.
 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog den 30. maj 2017 Hvidovre Kommunes Ejendomscenterstrategi til efterretning.
 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt for Hvidovre Kommune.
 

Arealoptimeringen vil have afledte driftsomkostninger i form af øget rengøring, slitage samt vagt og sikring, etablering af adgangssystem samt lukning.

Samtidig vil arealoptimeringen på længere sigt betyde, at anlægsinvesteringer kan begrænses eller reduceres i omfang. Den afledte årlige driftsomkostning minimeres tilsvarende.
 

Retsgrundlag

Efter folkeoplysningslovens bestemmelser om lokaleudlån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af den 31. august 2018, kan kommunen i visse sammenhænge udlåne lokaler til folkeoplysende foreninger.
 

Efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, kan kommunen i visse sammenhænge udlåne og/eller udleje lokaler til aktiviteter, der er lovlige for en kommune at støtte efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, og som er af almen interesse for kommunens borgere.

Det generelle udgangspunkt er, at kommuner kun kan yde støtte til aktiviteter af almen interesse for kommunens indbyggere. Dog antages det - som en modifikation til de uskrevne kommunalfuldmagtsregler - at kommuner i et vist omfang kan yde støtte til alment velgørende foreninger. Herunder er omfattet udlån af lokaler til visse af disse foreningens velgørenhedsarrangementer.
 

Der kan efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler også udlånes fx badmintonbaner og lignede på timebases til enkeltpersoner, hvis der er tale om reel overskudskapacitet og udlånet sker til markedspris.
 

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.
 

Bilag

 1. Regler for brug af kommunens lokaler (pdf)
 2. Regler for benyttelse af haller, gymnastiksale og faglokaler (pdf)
 3. Regler for brug af foreningslokaler (pdf)
 4. Regelsæt for booking af kommunens lokaler og dertilhørende regler for brugen (pdf)

4. Godkendelse af oplæg til trafikstrategien

Beslutningstema

Med afsæt i politiske ønsker for trafikområdet samt borgerinput fra debatperiode om fremtidens trafik i Hvidovre, blev vision og delmål for Hvidovre Kommunes Trafikstrategi samt fire indsatsområder og en bruttoliste med forslag til realisering af strategien drøftet på udvalgets møde den 11. juni 2019.
 

Vision, delmål og indsatsområder blev godkendt og forligger nu i et redigeret oplæg med en uddybende og motiverende tekst.
 

Bruttolisten med forslag til handlingskataloget blev sendt til drøftelse i de politiske grupper for en tilbagemelding på prioritering og godkendelse på dette udvalgsmøde.
 

Udvalget skal drøfte og godkende oplæg til trafikstrategien. Herudover skal udvalget tage en indledende drøftelse af handlingskataloget. Handlingskataloget skal efterfølgende drøftes på en temadag for Kommunalbestyrelsen.
 

Indstilling

Direktøren indstiller til Trafik -og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende oplæg til trafikstrategien
 2. at drøfte trafikstrategiens handlingskatalog
 3. at tage til efterretning, at prioriteringer af handlingskataloget vil ske på en temadag for Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2019

Ad 1. Anbefales udsat til kommunalbestyrelsens temadag.

 

Ad 2. Anbefales drøftet.

 

Ad 3. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunktet.
 

Ad 1. Trafikstrategien
Udvalget bedes godkende den uddybende og motiverende tekst til trafikstrategien samt den reviderede vision, vedlagt i bilag 1, trafikstrategi.
 

Ad 2. Handlingskatalog

Strategien udfoldes med fire indsatsområder; transport til skoler og daginstitutioner, transport til arbejde og uddannelse, korte lokale ture og strategiske samarbejder.
 

Administrationen fremfører i Handlingskatalog, bilag 2, forslag til en gruppering og prioritering af de foreslåede 46 handlinger, idet nogle af initiativerne vil være økonomisk overkommelige og andre mere bekostelige, ligesom nogle er enkle at gennemføre og andre mere komplicerede og kræver samarbejder med en række aktører i og udenfor uden for Hvidovre Kommune.
Administrationen har i Handlingskataloget foretaget en vurdering de respektive forslags effekt og ressourceforbrug.
 

Administrationen har vurderet tiltagenes effekt på en række parametre – mobilitet, sikkerhed, sundhed, klima og miljø, byudvikling, erhverv og vækst samt smart city (teknologiske løsninger). Forslagenes effekt sammenholdes med indsats ift. anlæg/investering, afledt drift og ressourcer.
 

Ad 3. – Prioritering og videre proces

Med udgangspunkt i Handlingskataloget, bilag 2, bedes udvalgets medlemmer drøfte forslag og ønsker til handlinger med henblik på en samlet prioritering på et kommende temamøde for Kommunalbestyrelsen.

Administrationen vil efter Kommunalbestyrelsens prioritering kvalificere de udvalgte forslag enkeltvis med henblik på en endelig fremlæggelse for Teknik- og Miljøudvalget til anbefaling overfor Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.
 

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik-og Miljøudvalget godkendte den 11. juni 2019 vision og indsatsområder for trafikstrategien samt proces for valg af konkrete indsatser med henblik på færdiggørelse af trafikstrategien.
 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af indsatserne i trafikstrategiens handlingsstrategi er endnu ikke kendt.
 

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje mv. nr. 1520 af 27. december 2014 §1 og § 7-8.
 

Høring

Der er gennemført en høring. Høringssvarene har været fremlagt for Udvalget d. 11. juni 2019.
 

Bilag

 1. Trafikstrategi for Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Trafikstrategiens Handlingskatalog - Bruttoliste og Effektscoring (pdf)

5. Beslutning om skaterbane

Beslutningstema

Der er i 2019 afsat 400.000 kr. til en skaterbane. Beløbet rækker kun til en lille lokal skaterbane med få ramper.
 

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte skaterbanens størrelse og derefter beslutte hvilket af tre scenarier administrationen skal arbejde videre med.
 

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at beslutte hvilket scenarie administrationen skal arbejde videre med:

 

 1. En lille skaterbane i Avedøre Stationsby ved Enghøjhuset til 400.000 kr.
 2. En større skaterbane i Avedøre Stationsby på Bødkerporten (hvor den udbrændte Enghøj institution lå) til ca. 3 mio., som kan indgå i budgetforhandlinger.
 3. En stor skaterbane på Avedøre Holme ved Hvidovre MTB-spor til ca. 5 mio., som kan indgå i budgetforhandlinger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2019

Gruppe C stillede ændringsforslag om midler til motionsredskaber ved oplyst sti rundt om Rebæk Sø.

 

For: Gruppe O, C og V

Imod: Gruppe A, F og Liste H

 

Ikke godkendt.

 

Liste H stillede ændringsforslag om, at vi vælger et andet forslag til byrum, inden for budgettet, som rammer flere borgere.

 

For: Gruppe O, C, V og Liste H

Imod: Gruppe A og F

 

Godkendt.

 

Der blev begæret afstemning om direktørens indstillinger:

 

Ad 1A:

For: Gruppe F

Imod: Gruppe A, O, C, V og Liste H

 

Ikke godkendt.

 

 

Ad 1B:

For: Gruppe A

Imod: Gruppe F, O, C, V, og Liste H 

 

Ikke godkendt.

 

Ad 1C ikke godkendt.

 

Gruppe A bruger standsningsretten, da de ønsker at drøfte forslag 1B i budgetfasen og begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-10-2019

Kommunalbestyrelsen besluttede, at forslaget sendes til behandling i udvalget med henblik på en beslutning om, hvad puljen ”Fornyelse af Byens Parker” skal anvendes til.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2019

Sagen sendes retur til administrationen med henblik på yderligere forslag.

Sagsfremstilling

Center for Trafik- og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.
 

Teknik- og Miljøudvalget vedtog i 2017, at midlerne til puljen ”Fornyelse af byens parker” skulle anvendes til en række nye rekreative tiltag i byens parker i følgende prioriterede rækkefølge:

 

 1. Mountainbikespor på jordtippen
 2. Skaterbane til de 12-17-årige
 3. Lys på Papegøjestien (Engstrandslinjen)
 4. Motionsredskaber i Kystagerparken eller andet sted

 

Priseksempler på skaterbaner

Administrationen har, jf. bilag ”Priseksempler på skaterbaner”, undersøgt hvad det koster at anlægge en skaterbane, herunder hvor stor en skaterbane, der kan etableres for det afsatte rammebeløb på 400.000 kr.
 

De billigste skaterbaner anlægges ofte med præfabrikerede ramper på et asfaltunderlag. Ramperne udføres ofte i træ eller beton. Betonramper er de dyreste, men de er også langt mere holdbare og støjsvage end træramper.
 

For det afsatte rammebeløb på kr. 400.000, vil der kunne indkøbes ca. 4-6 mindre betonramper eller én stor betonrampe. Skaterbanen vil blive meget lille og den vil kun blive anvendt af lokale borgere, da den grundet størrelsen ikke kan forventes at tiltrække et bredere publikum.

 

En større skaterbane bliver ofte anlagt i såkaldt in-situ støbt beton, hvor både køreflade og ramper opbygges på stedet i beton. Herved kan skaterbanen designes helt unikt, så den både tilpasses til stedet og brugerne. Skaterbanen har desuden en langt bedre køreflade end en bane med asfalt og flytbare betonramper.
 

Prisen for en in-situ støbt beton skaterbane ligger typisk mellem 3.000–5.000 kr. pr. m². Det afhænger dog af designet og af de eksisterende forhold.
 

Tre forskellige scenarier (A-C)

Det afsatte rammebeløb for 2019 rækker kun til en lille skaterbane. Administrationen anmoder derfor Teknik- og Miljøudvalget om at drøfte skaterbanens størrelse og beslutte hvilket af følgende tre scenarier administrationen skal arbejde videre med:

 

Scenarie A – En lille skaterbane i Avedøre Stationsby ved Enghøjhuset til 400.000 kr.

Hvis der skal anlægges en skaterbane for det afsatte rammebeløb på de 400.000 kr., foreslår administrationen, at den eksisterende lille skaterbane i gårdrummet ved Enghøjhuset udbygges
På bilag ”Nuværende skaterbane ved Enghøjhuset” ses billeder af den nuværende skaterbane ved Enghøjhuset. Gårdrummet indeholder i dag forskellige klatrestativer og en parkourbane, som vil kunne hæve attraktionsværdien af skaterbanen.
 

De primære brugere af gårdrummet er unge fra ungdomsskolen, men gårdrummet bruges også af de omkringliggende fritidshjem og af beboere.
 

Der forventes ingen støjgener fra skaterbanen, som kan genere naboerne, idet der er forholdsvis langt til nærmeste beboelse.
 

Scenarie B – En større skaterbane i Avedøre Stationsby på Bødkerporten (hvor den udbrændte Enghøj institution lå) til ca. 3 mio.

De midlertidige pavillonbygninger på Bødkerporten 2 A-C er i sommeren 2019 revet ned. Pavillonbygningerne har tidligere huset Børnehuset Enghøj.
 

En fremtidig skaterbane på Bødkerporten 2 A-C forventes at få mange lokale brugere. Skaterbanen målrettes aldersgruppen 12 år og opefter.
 

Vælges scenarie B vil administrationen udarbejde et skitseforslag med en skaterbane i ”in-situ støbt beton” med et budget på ca. 3 mio., som kan indgå i budgetforhandlingerne.
 

Administrationen vil i forbindelse med udarbejde af skitseforslag undersøge, om skaterbanen kan anvendes til lokal afledning af regnvand (LAR) og om der vil forekomme

støjgener fra skaterbanen, der kan genere naboerne. Administrationen forventer, at støjgenerne vil være minimale, idet der er forholdsvis langt til den nærmeste beboelse. De nærmeste boliger er fritids- og ungdomsklubben Enghøj og ungdomsskolen i Enghøjhuset.
 

Der vil blive anvendt projekteringsmidler på 50.00-100.00 kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af skitseforslag, som vil blive forelagt Teknik- og Miljø udvalget.
 

Scenarie C – En stor skaterbane på Avedøre Holme ved Hvidovre MTB-spor til ca. 5 mio.

Overfor Hvidovre MTB-spor ligger et stort græsareal, hvor der muligvis kan placeres en stor skaterbane.
 

Eftersom placeringen er i udkanten af Hvidovre, vil det for de fleste betyde en længere transporttid til skaterbanen fremfor de andre mere centralt placerede løsningsscenarier. Derfor bør en skaterbane her gøres særlig attraktiv, så børn og unge fra hele kommunen vil bruge den ekstra transporttid for at komme hen til skaterbanen. Dette gøres ved at udforme en stor skaterbane, som kan rumme mange forskellige udfoldelsesmuligheder.
 

Græsarealet anvendes i dag til hundetræning og er udlånt til Schæferhundeklubben. Schæferhundeklubben havde i 2005 110 medlemmer. Brugsretten til græsarealet er politisk besluttet den 30. august 2001. Aftalen kan opsiges med tre måneders varsel, såfremt Hvidovre Kommune skal anvende arealet til andet formål. Administrationen har endnu ikke undersøgt om der er plads til både Hundetræning og en skaterbane på arealet.
 

Ifølge lokalplanen må der kun bygges i dele af området. Det skal derfor undersøges nærmere om skaterbane kan placeres inden for lokalplanens rammer eller om der kan søges dispensation fra lokalplanen. Endvidere ligger arealet indenfor strandbeskyttelseslinjen, hvilket betyder, at der skal søges om dispensation hos Kystdirektoratet.
 

Derfor vil dette scenarie, på grund af planforholdene, blive en længere proces fremfor de to andre scenarier.
 

Der forventes ikke forekomme støjgener fra skaterbanen, da nærmeste nabo er et industrikvarter.

Vælges scenarie C vil administrationen udarbejde et skitseforslag med en skaterbane i ”in-situ støbt beton” med et budget på ca. 5 mio. kr., som kan indgå i budgetforhandlingerne.
 

Der vil blive anvendt projekteringsmidler på 75.00-100.000 kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af skitseforslag, som vil blive forelagt Teknik- og Miljø udvalget.
 

Politiske beslutninger og aftaler

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at administrationen skulle arbejde videre med følgende aktiviteter i prioriteret rækkefølge:

 • Et mountainbikespor på jordtippen ved Brøndby Havnevej.
 • Skaterbane til de 12-17-årige.
 • Lys på stien – Engstrandslinjen.
 • Motionsredskaber i Kystagerparken eller andet sted.

Økonomiske konsekvenser

I det vedtagne budget for 2019 er der årligt afsat 400.000 kr. på driftspulje ”Fornyelse af Byens Parker”.
 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.
 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.
 

Bilag

 1. Priseksempler på skaterbaner (pdf)
 2. Scenarie A - Billeder af den nuværende skaterbane ved Enghøjhuset (pdf)
 3. Scenarie B - Oversigtskort over området ved Bødkerporten (pdf)
 4. Scenarie C - Oversigtskort over området ved Hvidovre MTB-spor (pdf)
 5. Ungdomsskolens administrative udtalelse (pdf)

6. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2019

Gruppe F spurgte til skærpede regler for kolonihaver i Ballerup. Administrationen svarede, at Hvidovre har været i dialog med Ballerup.

 

Gruppe C spurgte til motorvejsstøj fra asfalt omkring Folehaven/Hvidovrevej. Administrationen svarede, at der ikke er støjfri asfalt i dette område. Der er støjmålere i området.


7. Beslutning om valg af hovedentreprenør til Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, efter endt licitation

Lukket sag