Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 7. oktober 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 7. oktober 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Finn Gerdes (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2019

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

 • Danske Vandløb
 • Invitation til Movias inspirationstur til Helsingborg
 • Invitation til Fælles Ejerdag for HOFOR og BIOFOS 30. oktober 2019
 • Projekt i Brøndby Kommune vedr. ”nedsivningsasfalt”
 • Skiltning og vejføring i kryds ved Allingevej/Avedøre Havnevej
 • Trafiksikring og vejbump
 • Maritimt center
 • Hvidovre Strandvej

Bilag

 1. Følgeskrivelse til kommunerne fra Danske Vandløb (pdf)
 2. Invitation til Movias inspirationstur til Helsingborg (pdf)
 3. Invitation til Fælles Ejerdag for HOFOR og BIOFOS 30. oktober 2019 (pdf)
 4. Notat vedr. Asfaltramper ved gennemført cykelsti og fortov (pdf)
 5. Drift af Maritimt Center 2016-2019 (pdf)

3. Budget 2020-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte status for budget 2020, herunder de emner, der er fremsat for udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Teknikudvalget

 1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets område
 2. at drøfte emner stillet på udvalgets møder i 2019
 3. at drøfte budgetafdækninger og udvidede analyser på udvalgets område
 4. at drøfte investeringsoversigt på udvalgets områder
 5. at drøfte takster for 2020 på udvalgets område
 6. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 2. behandling

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2019

Ad 1-5. Drøftet.

Ad 6.    Udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 2. behandling.

 

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Som følge af folketingsvalget i juni og den efterfølgende regeringsdannelse er der først indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 den 6. september 2019, og de endelige rammer for den enkelte kommunes økonomi har først været kendt i slutningen af september.

 

Det har den konsekvens, at budgetprocessen i år er en del anderledes end tidligere, idet den politiske behandling har afventet det endelige overblik over kommunens samlede økonomi for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

 

Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2020-23 er afholdt den 30. september, mens fagudvalgenes budgetmøder afholdes efter Økonomiudvalgets 1. behandling.

 

Kommunalbestyrelsens 1. behandling er planlagt til den 8. oktober, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens 2. behandlinger af budget 2020-23 er planlagt til hhv. 21. og 30. oktober 2019.

 

Udgangspunktet for budget 2020 er budgetoverslagsåret 2020, som det så ud med vedtagelsen af budget 2019. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2020 opgjort til knap 56 mio. kr. For overslagsårene 2021 og 2022 var kasseforøgelsen henholdsvis 4 og 22 mio. kr. I overslagsårenes likviditetsmæssige konsekvenser var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særstilskud.

 

Økonomiaftalen for 2020 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

 

Hovedelementerne i aftalen er (for alle kommuner):

 • Der gives 1,7 mia. kr. ekstra til borgernær velfærd
 • Det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) afskaffes,
  hvilket betyder ekstra 0,5 mia. kr.
 • Der gives 1,3 mia. kr. ekstra til anlæg
 • Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares
 • Regeringen og KL er enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer kan frigive 0,5 mia. kr. til Velfærdsprioritering.

 

I forhold til budget 2020 er der fortsat ikke en afklaring af udligningsreformen.

 

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2020 har Social- og Indenrigsministeriet den 25. september udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2020. Efterfølgende er der foretaget beregninger af overslagsårene 2021-23.

 

Finansieringsoversigt med bemærkninger til budgetforslag og økonomiaftale fremgår af bilag 1.

 

Teknik- og Miljøudvalgets samlede budgetramme for 2020 udgør 154,2 mio. kr., hvoraf 154,7 mio. kr. er inden for servicerammen, idet nettoindtægter på 0,5 mio. kr. vedrørende forsyningsvirksomheder ligger uden for servicerammen.

 

Udvalget har drøftet budgetemner på udvalgets møder i 2019 – fremgår af bilag 1.

 

Der er på udvalgets driftsområder udarbejdet budgetafdækninger i lighed med tidligere år (bilag 2).

 

Samlet forslag til Investeringsoversigt med bemærkninger fremgår af bilag 1.

Direktionen har arbejdet med forslag til anlægsudgifter med udgangspunkt i anlægsbudgettet, som det så ud for 2020 ved budgetvedtagelsen af budget 2019. I forslaget indgår herudover en fornyet periodisering af en række projekter, gennemgang af behov for anlægspuljer samt indarbejdelse af forslag til nye anlægsprojekter prioriteret med udgangspunkt i behov i forhold til ny lovgivning, nødvendige arbejdsmiljøinvesteringer, forslag der medfører effektivisering på driftsområdet samt forslag, der til afhjælpning af forhold til fare for borgere. Herudover fremgår af oversigten forslag, som ikke indgår i Direktionens prioriterede forslag.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2020-2023 jf. beslutning i Økonomiudvalget 18. marts 2019 pkt. 4. samt beslutning i Økonomiudvalget 12. august 2019 pkt. 4.

 

Der skal hvert år udarbejdes forslag til budgetproces jf. Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring” pkt. 3.2.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse §37, jf. Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4 januar 2017.

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 §10, stk. 4

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2020. Høringssvarene vil løbende indgå i politisk behandling af budgettet.

 

Høringssvar indgået 30/9-19 foreligger som bilag.

Bilag

 1. Fagudvalg - Samlet bilag 7. oktober 2019 (pdf)
 2. Budgetafdækninger 2020 - samlet (pdf)
 3. Specialundervisning - udvidet analyse (pdf)
 4. Forebyggelse - udvidet analyse (pdf)
 5. Rehabilitering - Udvidet analyse (pdf)
 6. Beskæftigelse og bilag - Udvidet analyse (pdf)
 7. Forslag til basisbudgettets takster (pdf)
 8. Budgetrapport 2018-2023 (pdf)
 9. Høringssvar og udtalelser pr. 30.09.19 (pdf)

4. Økonomirapportering pr. 31. august 2019 - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de otte første måneders forbrug, foretaget en økonomisk vurdering af budget 2019 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Teknikudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. august 2019 til efterretning
 2. at afsætte rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. til ESCO-projekt finansieret af kassebeholdningen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2019

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt - 3,3 mio. kr. afsat til ESCO-projekt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019.

 

På nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelser på udvalgets driftsområde.

 

I forbindelse med forelæggelse af sag om overførsler fra 2018 til 2019 på anlæg, blev der fejlagtigt ikke overført uforbrugte midler vedrørende ESCO-projekt på 3,3 mio. kr. Disse foreslås derfor afsat i 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

 

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens regnskab pr. 31. august 2019 med en ligeledes samlet indstilling vedrørende tillægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Der foreslås afsat rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. vedrørende ESCO-projekt, som fejlagtigt ikke indgik i sag om overførsler på anlæg fra 2018 til 2019 og foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Efter § 42, stk. 7 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Høring

Der er ingen høringspligt.


5. Beslutning om fremtidige vedligehold af kommunens rendestensbrønde og stikledninger.

Beslutningstema

Administrationen har fået Aarsleff til at undersøge tilstanden af kommunens rendestensbrønde (riste der er i veje og cykelstier) og stikledninger (de ledninger der ligger mellem brønde) i den offentlige vej. Der er inspiceret 144 stikledninger på 14 udvalgte veje i kommunen. Resultatet af miniundersøgelsen viser, at 74 procent af de undersøgte stikledninger er i en dårlig stand. Aarsleff vurderer, at kommunen fremadrettet bør afsætte midler til løbende vedligeholdelse, så efterslæbet ikke bliver større. På baggrund af undersøgelsen har Aarsleff vurderet, at der skal bruges omkring 2,7 mio. kr. årligt på at vedligeholde ledningsnettet.

 

Administrationen anbefaler, at der fremadrettet afsættes midler i budgettet til udbedring af reparationer og systematisk vedligehold.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte, at der i budgettet for 2020, afsættes 0,5 mio. kr. til at undersøge og tilrette proces for en systematisk vedligeholdelse af rendestensbrønde og stikledninger.
 2. at drøfte, om der i budget 2020 og fremover årligt afsættes 2,7 mio. kr., så fremtidige efterslæb undgås.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2019

Sagen udsat til november, da et enigt udvalg først ønsker en dialog med HOFOR om, at de kan påtage sig opgaven, da lignende opgaver løses af dem i forvejen. Sagen afventer dialog med HOFOR og resultatet heraf.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Administrationen har et godt overblik over tilstanden på belægninger på veje og cykelstier samt fortove. Der haves ikke en tilsvarende viden om tilstanden af rendestensbrønde og ledninger, der ligger under vejen.

 

For nuværende udfører administrationen rensning af rendestensbrønde, og hvis det konstateres, at rendestensbrøndene ikke virker, bliver de repareret. Ligeledes bliver rendestensbrønde og stikledninger udskiftet, hvis der er problemer med rotter, hvis vejen skal omlægges eller lignende. Der findes således ikke i dag en systematisk vedligeholdelse af rendestensbrønde eller stikledninger.

 

For at få en viden om, hvilken tilstand rendestensbrønde og stikledninger er i, har administrationen udvalgt 14 veje til tv-inspektion. De 14 veje er udvalgt på baggrund af historik og er jævnt fordelt over kommunen. Aarsleff har efterfølgende udført tv inspektion på 144 stikledninger, i alt 471 meter. På baggrund af inspektionen fremhæver Aarsleff følgende problemstillinger:

-         På de undersøgte ledninger er der konstateret forskellige skader, f.eks. rørbrud, forskudte samlinger, rødder i ledninger osv.

-         Betonledningerne i kommunens veje formodes at være fra 1960´erne. Aarsleff vurderer, at pga. betons levetid, må der fremadrettet afsættes midler til udbedringer og renoveringer af disse.

-         Forskudte samlinger og utætheder kan hvor der er fælles kloakering være årsag til øget forekomst af rotter.

-         Mange steder opfylder ledningerne ikke de tekniske og fysiske krav for gravitationsledninger og derved opretholdelse af den forventede drift.

-         74 procent af de undersøgte ledninger er skadet og i dårlig tilstand.

 

På baggrund af observationerne, anbefaler Aarsleff, at kommunen igangsætter en systematisk plan for fornyelse og vedligeholdelse af rendestensbrønde og tilhørende stikledninger. Administrationen anbefaler, at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2020 til at undersøge og tilrette proces for en systematisk vedligeholdelse af rendestensbrønde og stikledninger. Udfaldet af denne proces vil efterfølgende afspejle, om der skal ændres i afsætning af økonomi de efterfølgende år.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Administrationen anmoder om, at der på budgetforslag 2020 - 2023 afsættes beløb til sikring af rendestensbrønde og stikledninger.

 

Sammenfatning af økonomi i hele anlæggets levetid

 

2020

2021

2022

2023

Årligt derefter

Beløb i mio. kr.

0,5

2,7

2,7

2,7

2,7

 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

 1. tilstandsrapport af vejafvanding i hvidovre kommune juni 2019 (pdf)

6. Beslutning om skaterbane

Beslutningstema

Der er i 2019 afsat 400.000 kr. til en skaterbane. Beløbet rækker kun til en lille lokal skaterbane med få ramper.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte skaterbanens størrelse og derefter beslutte hvilket af tre scenarier administrationen skal arbejde videre med.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at beslutte hvilket scenarie administrationen skal arbejde videre med:

 

 1. En lille skaterbane i Avedøre Stationsby ved Enghøjhuset til 400.000 kr.
 2. En større skaterbane i Avedøre Stationsby på Bødkerporten (hvor den udbrændte Enghøj institution lå) til ca. 3 mio., som kan indgå i budgetforhandlinger.
 3. En stor skaterbane på Avedøre Holme ved Hvidovre MTB-spor til ca. 5 mio., som kan indgå i budgetforhandlinger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2019

Gruppe C stillede ændringsforslag om midler til motionsredskaber ved oplyst sti rundt om Rebæk Sø.

 

For: Gruppe O, C og V

Imod: Gruppe A, F og Liste H

 

Ikke godkendt.

 

Liste H stillede ændringsforslag om, at vi vælger et andet forslag til byrum, inden for budgettet, som rammer flere borgere.

 

For: Gruppe O, C, V og Liste H

Imod: Gruppe A og F

 

Godkendt.

 

Der blev begæret afstemning om direktørens indstillinger:

 

Ad 1A:

For: Gruppe F

Imod: Gruppe A, O, C, V og Liste H

 

Ikke godkendt.

 

 

Ad 1B:

For: Gruppe A

Imod: Gruppe F, O, C, V, og Liste H 

 

Ikke godkendt.

 

Ad 1C ikke godkendt.

 

Gruppe A bruger standsningsretten, da de ønsker at drøfte forslag 1B i budgetfasen og begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Center for Trafik- og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Teknik- og Miljøudvalget vedtog i 2017, at midlerne til puljen ”Fornyelse af byens parker” skulle anvendes til en række nye rekreative tiltag i byens parker i følgende prioriterede rækkefølge:

 

 1. Mountainbikespor på jordtippen
 2. Skaterbane til de 12-17-årige
 3. Lys på Papegøjestien (Engstrandslinjen)
 4. Motionsredskaber i Kystagerparken eller andet sted

 

Priseksempler på skaterbaner

Administrationen har, jf. bilag ”Priseksempler på skaterbaner”, undersøgt hvad det koster at anlægge en skaterbane, herunder hvor stor en skaterbane, der kan etableres for det afsatte rammebeløb på 400.000 kr.

 

De billigste skaterbaner anlægges ofte med præfabrikerede ramper på et asfaltunderlag. Ramperne udføres ofte i træ eller beton. Betonramper er de dyreste, men de er også langt mere holdbare og støjsvage end træramper.

 

For det afsatte rammebeløb på kr. 400.000, vil der kunne indkøbes ca. 4-6 mindre betonramper eller én stor betonrampe. Skaterbanen vil blive meget lille og den vil kun blive anvendt af lokale borgere, da den grundet størrelsen ikke kan forventes at tiltrække et bredere publikum.

 

En større skaterbane bliver ofte anlagt i såkaldt in-situ støbt beton, hvor både køreflade og ramper opbygges på stedet i beton. Herved kan skaterbanen designes helt unikt, så den både tilpasses til stedet og brugerne. Skaterbanen har desuden en langt bedre køreflade end en bane med asfalt og flytbare betonramper.

 

Prisen for en in-situ støbt beton skaterbane ligger typisk mellem 3.000–5.000 kr. pr. m². Det afhænger dog af designet og af de eksisterende forhold.

 

Tre forskellige scenarier (A-C)

Det afsatte rammebeløb for 2019 rækker kun til en lille skaterbane. Administrationen anmoder derfor Teknik- og Miljøudvalget om at drøfte skaterbanens størrelse og beslutte hvilket af følgende tre scenarier administrationen skal arbejde videre med:

 

Scenarie A – En lille skaterbane i Avedøre Stationsby ved Enghøjhuset til 400.000 kr.

Hvis der skal anlægges en skaterbane for det afsatte rammebeløb på de 400.000 kr., foreslår administrationen, at den eksisterende lille skaterbane i gårdrummet ved Enghøjhuset udbygges.

 

På bilag ”Nuværende skaterbane ved Enghøjhuset” ses billeder af den nuværende skaterbane ved Enghøjhuset. Gårdrummet indeholder i dag forskellige klatrestativer og en parkourbane, som vil kunne hæve attraktionsværdien af skaterbanen.

 

De primære brugere af gårdrummet er unge fra ungdomsskolen, men gårdrummet bruges også af de omkringliggende fritidshjem og af beboere.

 

Der forventes ingen støjgener fra skaterbanen, som kan genere naboerne, idet der er forholdsvis langt til nærmeste beboelse. 

 

Scenarie B – En større skaterbane i Avedøre Stationsby på Bødkerporten (hvor den udbrændte Enghøj institution lå) til ca. 3 mio.

De midlertidige pavillonbygninger på Bødkerporten 2 A-C er i sommeren 2019 revet ned. Pavillonbygningerne har tidligere huset Børnehuset Enghøj.

 

En fremtidig skaterbane på Bødkerporten 2 A-C forventes at få mange lokale brugere. Skaterbanen målrettes aldersgruppen 12 år og opefter.

 

Vælges scenarie B vil administrationen udarbejde et skitseforslag med en skaterbane i ”in-situ støbt beton” med et budget på ca. 3 mio., som kan indgå i budgetforhandlingerne.

 

Administrationen vil i forbindelse med udarbejde af skitseforslag undersøge, om skaterbanen kan anvendes til lokal afledning af regnvand (LAR) og om der vil forekomme

støjgener fra skaterbanen, der kan genere naboerne. Administrationen forventer, at støjgenerne vil være minimale, idet der er forholdsvis langt til den nærmeste beboelse. De nærmeste boliger er fritids- og ungdomsklubben Enghøj og ungdomsskolen i Enghøjhuset.

 

Der vil blive anvendt projekteringsmidler på 50.00-100.00 kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af skitseforslag, som vil blive forelagt Teknik- og Miljø udvalget.

 

Scenarie C – En stor skaterbane på Avedøre Holme ved Hvidovre MTB-spor til ca. 5 mio.

Overfor Hvidovre MTB-spor ligger et stort græsareal, hvor der muligvis kan placeres en stor skaterbane.

 

Eftersom placeringen er i udkanten af Hvidovre, vil det for de fleste betyde en længere transporttid til skaterbanen fremfor de andre mere centralt placerede løsningsscenarier. Derfor bør en skaterbane her gøres særlig attraktiv, så børn og unge fra hele kommunen vil bruge den ekstra transporttid for at komme hen til skaterbanen. Dette gøres ved at udforme en stor skaterbane, som kan rumme mange forskellige udfoldelsesmuligheder.

 

Græsarealet anvendes i dag til hundetræning og er udlånt til Schæferhundeklubben. Schæferhundeklubben havde i 2005 110 medlemmer. Brugsretten til græsarealet er politisk besluttet den 30. august 2001. Aftalen kan opsiges med tre måneders varsel, såfremt Hvidovre Kommune skal anvende arealet til andet formål. Administrationen har endnu ikke undersøgt om der er plads til både Hundetræning og en skaterbane på arealet.

 

Ifølge lokalplanen må der kun bygges i dele af området. Det skal derfor undersøges nærmere om skaterbane kan placeres inden for lokalplanens rammer eller om der kan søges dispensation fra lokalplanen. Endvidere ligger arealet indenfor strandbeskyttelseslinjen, hvilket betyder, at der skal søges om dispensation hos Kystdirektoratet.

 

Derfor vil dette scenarie, på grund af planforholdene, blive en længere proces fremfor de to andre scenarier.

 

Der forventes ikke forekomme støjgener fra skaterbanen, da nærmeste nabo er et industrikvarter.

 

Vælges scenarie C vil administrationen udarbejde et skitseforslag med en skaterbane i ”in-situ støbt beton” med et budget på ca. 5 mio. kr., som kan indgå i budgetforhandlingerne.

 

Der vil blive anvendt projekteringsmidler på 75.00-100.000 kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af skitseforslag, som vil blive forelagt Teknik- og Miljø udvalget.

Politiske beslutninger og aftaler

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at administrationen skulle arbejde videre med følgende aktiviteter i prioriteret rækkefølge:

 • Et mountainbikespor på jordtippen ved Brøndby Havnevej.
 • Skaterbane til de 12-17-årige.
 • Lys på stien – Engstrandslinjen.
 • Motionsredskaber i Kystagerparken eller andet sted.

Økonomiske konsekvenser

I det vedtagne budget for 2019 er der årligt afsat 400.000 kr. på driftspulje ”Fornyelse af Byens Parker”.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Priseksempler på skaterbaner (pdf)
 2. Scenarie A - Billeder af den nuværende skaterbane ved Enghøjhuset (pdf)
 3. Scenarie B - Oversigtskort over området ved Bødkerporten (pdf)
 4. Scenarie C - Oversigtskort over området ved Hvidovre MTB-spor (pdf)
 5. Ungdomsskolens administrative udtalelse (pdf)

7. Godkendelse af nul-emissionsbusser på linjerne 1A og 133

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har i 2016 tilsluttet sig miljømål for den kollektive bustrafik, som er beskrevet i Movias Trafikplan 2016.

 

For hurtigst muligt at opnå disse mål foreslår Movia, at der i forbindelse med det forestående udbud af buskørsel på to buslinjer 1A og 133, som betjener Hvidovre Kommune, indføres såkaldte ”nul-emissionsbusser”, dvs. busser helt uden forbrændingsmotor. Movia har estimeret et øget tilskudsbehov til busdriften ved indførelse af dette teknologiskift.


Teknik- og Miljøudvalget skal derfor beslutte, om der årligt skal afsættes et beløb på 1,5 mio. kr. ekstra til den kollektive bustrafik.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at drøfte indførelse af nul-emissionsbusser på buslinjerne 1A og 133 fra 2022
 2. at ekstraudgiften på 1,5 mio. kr. drøftes i forbindelse med behandlingen af budget 2020 samt overslagsårene

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2019

Ad 1. Anbefales godkendt. 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagen.
 

Valg af løsning for kollektiv busdrift på de to buslinjer 1A og 133

I Trafikplan 2016 har Movias bestyrelse på baggrund af høring af kommuner og regioner fastsat mål for udledningen af CO2, NOx, partikler og støj frem mod 2030. Udgangsåret er 2008. Konkret er der følgende mål:

 • at Movia i 2030 er fossilfri
 • at udledningen af NOx er reduceret med 97 pct. i 2030
 • at udledningen af partikler er reduceret med 92 pct. i 2030
 • at udledningen af den oplevede indvendig støj er reduceret med 15 pct., mens den oplevede udvendige støj er reduceret med 25 pct.

 

Grundlæggende arbejdes med to forskellige niveauer af teknologiske løsninger for at imødekomme miljømålene fra Trafikplan 2016:

 

Løsning 1: Fossilfrihed

Fossilfrihed betyder, at der ikke anvendes fossile brændstoffer i afvikling af busdriften, og at driften gennemføres uden udledning af CO2. En fossilfri busdrift kan med nuværende teknologier afvikles med busser, som anvender biogas, syntetisk biodiesel (HVO), el eller brint. Et krav om fossilfrihed forventes løst ved brug af biogas eller syntetisk biodiesel. Movia vurderer, at denne løsning vil påføre kommunerne et øget driftstilskud på mellem 7 og 16 %.

 

Løsning 2: Nul-emission

Såfremt der ønskes busser, som både er fri for CO2 og lokal luftforurening (NOx og partikler), og som har en betydelig lavere støjpåvirkning, kan der stilles krav om nulemission, hvorved kørslen bliver udført med enten el- eller brintbusser. Movia vurderer, at denne løsning vil påføre kommunerne et øget driftstilskud på mellem 6 og 22 %.

 

I det vedhæftede bilag 1 er en grundig teknisk og økonomisk gennemgang af de to forskellige løsninger.

 

Movia foreslår at der i forbindelse med det forestående udbud af buskørsel på to buslinjer 1A og 133, som betjener Hvidovre Kommune, vælges løsning 2, dvs. busser helt uden forbrændingsmotor.

 

Administrationen vurderer, at nul-emissionsbusser vil være den rigtigste løsning for Hvidovre Kommune. Dels er miljøgevinsterne større for det lokale miljø (ingen udledning fra køretøjerne og mindre støj) og dels forventes merprisen kun marginalt større end ved fossilfrihed.

Endvidere har Frederiksberg- og Københavns kommuner, som de berørte buslinjer deles med, begge principbesluttet at arbejde med løsning 2 – altså at der arbejdes på at indføre nul-emissionsbusser.

 

Opladning af el-busser

En sandsynlig løsning ved udbud af driftsopgaven med nul-emissionsbusser kan blive et tilbud med elbusser, som enten oplades på busoperatørens garageanlæg eller ved opsatte ladestandere i byrummet.

Movia har indgået en rammeaftale med Siemens om etablering og drift af ladestandere i byrummet. Udgifterne hertil bliver indregnet i prisen for buskørslen og er indeholdt i de beskrevne økonomiske konsekvenser i denne mødesag.
 

Administrationen har givet Movia tilsagn om at anvende kommunale arealer på forpladsen ved Avedøre Station til etablering af udstyret til opladning af busser. En skitse over mulig placering er bilagt dette dagsordenpunkt som bilag 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Godkendelse af Movia Trafikplan 2016 på TMU-møde den 30. november 2016

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes tilskud til kollektiv bustrafik øges med op til 1,5 mio. kr. årligt fra 2022. Beløbet kan blive mindre og kendes først præcist, når udbuddet af buskørsel er gennemført.


Beløbet indarbejdes i kommunens budget jf. budget som modtages fra busselskab Movia.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udbudsgrundlag udbud A19 (pdf)
 2. Nøgletal for linje 1A (pdf)
 3. Nøgletal for linje 133 (pdf)
 4. Ladeinfrastruktur - Avedøre (pdf)

8. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til produktionskøkken i børneinstitutionen Immerkær

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal frigive en anlægsbevilling for 2019 til etablering af nyt produktionskøkken på børneinstitutionen Immerkær.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at frigive anlægssum på 1,6 mio. kr., til etablering af produktionskøkken på børneinstitutionen Immerkær, således at den samlede godkendte anlægsbevilling er 2,1 mio. kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2019

Ad 1.Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Børneinstitutionen Immerkær har i 2019 fået etableret nyt produktionskøkken.

 

I forbindelse med frigivelser tilknyttet budget 2018, blev der kun frigivet 0,5 mio. kr. til Børneinstitutionen Immerkær. Den samlede anlægssum på 2,1 mio. kr. skulle været søgt frigivet ved vedtagelse af budget 2018.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling for 1,6 mio. kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Projekt 5794 var på investeringsoversigt 2018 og var en del af budgetvedtagelsen for 2018, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet den 10. oktober 2017. Der blev ved samme lejlighed givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt 5794.

Økonomiske konsekvenser

Projekt 5794 var på investeringsoversigt 2018 og var en del af budgetvedtagelsen for 2018, der blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2017. Der blev ved samme lejlighed givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt 5794.

 

Sammenfatning af projektets økonomi i anlæggets levetid:

 

2018

2019

I alt

Anlægssum i mio. kr.

0,5

1,6

2,1

 

Projektets anlægsbevilling:

 

Nuværende anlægsbevilling

Ny anlægsbevilling

Anlægsbevilling i alt

Anlægsbevilling (mio. kr.)

0,5

1,6

2,1

 

 

Retsgrundlag

Frigivelse af bevillingen sker i henhold til bilag 1 og 2 i kommunens ”Regulativ for økonomistyring” af 1. juni 2014. Kommunens buget- og regnskabssystem har hjemmel i den kommunale styrelseslovs §§ 46 og 57, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


9. Beslutning om tillægsbevilling til Hjælpemiddeldepot på Bibliotekvej 52

Beslutningstema

Hjælpemiddeldepotet er pt. placeret på Høvedstensvej 45 samt midlertidigt fjerndepot, som er flyttet fra Bytoften 29 til Bibliotekvej 52. For at imødekomme Hjælpemiddeldepotets kapacitetsbehov besluttede Kommunalbestyrelsen at købe ejendommen beliggende påBibliotekvej 52. Hvidovre Kommune overtog ejendommen i juni 2019.

 

På investeringsoversigten 2017 blev der afsat 2,0 mio. kr. til indkøb og etablering af vaskefaciliteter.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2019 at give rådighedsbeløb på yderligere 1,8 mio. kr. til indretning af et nyt hjælpemiddeldepot, samt give anlægsbevilling på i alt 3,8 mio. kr. til det samlede projekt.

 

I den mellemliggende periode er der imidlertid sket en prisudvikling på både etableringsudgifter og indkøb af vaskefaciliteter, hvilket medfører at omkostningerne øges med 700.000 kr.

 

Kommunalbestyrelsen bedes derfor godkende en tillægsbevilling til indretning af hjælpemiddeldepot samt midler til indkøb og etablering af vaskefaciliteter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik-og Miljøudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende rådighedsbeløb og tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til Hjælpemiddeldepot, finansieret af de afsatte midler til afledt drift af Hjælpemiddeldepotet i 2019

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2019

Ad. 1

 

For: Gruppe A, F, O, V og Liste H

Imod: Gruppe C

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

Med flytningen af Hjælpemiddeldepotet til Biblioteksvej 52 placeres det nye Hjælpemiddeldepot i lokaler, der indtil nu har været benyttet som henholdsvis garageanlæg, lagerlokaler og personalefaciliteter. For at lokalerne kan anvendes til Hjælpemiddeldepot, skal der bl.a. etableres et varmeanlæg i dele af bygningerne og sikres mulighed for indvendig passage. Ligeledes skal der, på baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet, etableres et særligt vaskeanlæg for at forhindre spredning af multiresistente bakterier.

 

Administrationen har indhentet tilbud fra en række entreprenører på indretning af det nye depot samt indkøb af vaskefaciliteter. Det må konstateres, at de indkomne tilbud overskrider de afsatte 3,8 mio. kr. Dette skyldes dels prisudviklingen på byggemarkedet, hvor tilbud på koldhal er 0,4 mio. kr. dyrere end beregnet, - dels var den oprindelige pris på vaskeanlægget lav og afgivet under forudsætning af, at købet kunne indgås hurtigt, idet tilbudsgiver ville lade anlægget udgå af sortimentet. Da anlægget i mellemtiden er solgt til anden side, er der indhentet nyt tilbud fra en leverandør, hvorved prisen alene på vaskeanlægget er steget med 0,35 mio. kr.

Politiske beslutninger og aftaler

På investeringsoversigten for 2017 er der på projekt 5791 afsat 2,0 mio. kr. til indkøb og etablering af vaskefaciliteter.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2019 at give rådighedsbeløb på yderligere 1,8 mio. kr. til indretning af et nyt hjælpemiddeldepot, samt give anlægsbevilling på i alt 3,8 mio. kr. til det samlede projekt.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ansøger om tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til projekt 5791 Hjælpemiddeldepot, fremtidig placering. Tillægsbevillingen foreslås finansieret af budgettet til afledt drift i 2019.

 

 

Sammenfatning af projektets økonomi i hele anlægsprojektets levetid:

 

2017

2018

2019

2020

I alt

Anlægssum i mio. kr.

2,0

0,0

2,5

0,0

4,5

 

Projektets anlægsbevilling:

 

Nuværende anlægsbevilling

Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling

Ny anlægsbevilling

Anlægsbevilling i mio. kr.

3,8

0,7

4,5

 

Afsat drift:

 

2019

2020

2021

2022

Afsat drift i budgettet i kr.

800.000

800.000

800.000

800.000

 

Retsgrundlag

Bevillingsmyndigheden er hos Kommunalbestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019.

En kommune kan ifølge kommunalfuldmagtsreglerne lovligt anvende midler til at vedligeholde egne ejendomme.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


10. Beslutning om frigivelse af midler til Tumlehuset

Beslutningstema

Der er afsat rådighedsbeløb på 49,6 mio. kr. og hertil har Kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling på 48,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal give anlægsbevilling på 1,3 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstillinger til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at give anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Institutionen Tumlehuset blev overdraget til Hvidovre kommune i december 2018.

I december blev der samtidig indgivet klageskrift til Voldgiftsretten fra Kommunen vedr. forsinkelser. I juni 2019 blev der endvidere rejst en hastesyn- og skønssag på alvorlige fejl. Der er i et notat til Teknik-og Miljøudvalget den 9. september 2019 gjort rede for status på disse udeståender. Notat er vedlagt sagen i bilag.

 

Indtil nu har kommunen udbedret/disponeret beløb til sikkerhedsmæssige mangler ved tredjemand for knapt 400.000 kr.

 

Af nedenstående fremgår forbrug juni 2019 samt de beløb, som er disponeret til færdiggørelse af institutionen.

 

Rådighedsbeløb mio. kr.

49,60

Forbrug ultimo maj 2019

46,44

Disponeret nedrivning pavillon Enghøj

0,65

Disponeret udearealer

0,27

Disponeret mangler/sikkerhed

0,38

Disponeret advokat & haste syn og skøn

0,50

Disponeret udendørs rutsjebane, merudgift

0,16

I alt disponeret og forbrugt per juni 2019

48,40

 

Projektet er per 1. september 2019 opdateret med et disponeret og forbrugt beløb på i alt ca. 48,78 mio.kr. (inklusiv kommende udgifter til advokat og mindre afværgeforanstaltninger), dvs. et merforbrug på 0,38 mio. kr. ift. bevilling på 48,3 mio. kr.

 

Der resterer således 0,92 mio. kr. af rådighedsbeløbet, som forventes at indgå i det videre sagsforløb. Derfor anmodes om anlægsbevilling på det resterende rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr.

 

Når resultat af Syn-og Skønssagen foreligger, vil sagen igen komme til politisk behandling.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2018 blev status på byggeriet af Tumlehuset taget til efterretning, og tillægsbevilling blev givet på 1,9 mio. kr. samt 0,6 mio. kr. i alt 2,5 mio. kr. mod krav om tilbagebetaling ved sagsførelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at kommunen ikke betaler de yderligere varslede

ekstrakrav på op til 3 mio. kr., men meddeler GVL, at disse indgår i det retlige efterspil.

Og Kommunalbestyrelsen godkendte strategi for retligt efterspil mod entreprenør og

rådgiver.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. september blev der givet en orientering om status på Voldgiftssagen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb til projekt 5729 opførelse af Tumlehuset på 48,3 mio. kr. og indkøb af inventar på 1,3 mio. kr., i alt 49,6 mio. kr. Der er givet anlægsbevillinger på i alt 48,3 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. til inventar. Det indstilles derfor, at der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr., finansieret af det resterende rådighedsbeløb.

 

 

Sammenfatning af projektets økonomi i anlæggets levetid:

 

2014

2015

2016

2017

2018

I alt

Anlægssum i mio. kr.

2,0

5,0

18,8

17,8

 

6,0

49,6

 

Projektets anlægsbevilling:

 

Nuværende anlægsbevilling

Ny anlægsbevilling

Anlægsbevilling i alt

Anlægsbevilling (mio. kr.)

48,3

1,3

49,6

 

 

Retsgrundlag

Frigivelse af bevillingen sker i henhold til bilag 1 og 2 i kommunens ”Regulativ for økonomistyring” af 1. juni 2014. Kommunens budget- og regnskabssystem har hjemmel i den kommunale styrelseslov §§ 46 og 57, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019. 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Notat af 9. september til Teknik-og Miljøudvalget vedr. voldgiftssag (pdf)

11. Orientering om at AV Miljø ønsker at udvide deres aktiviteter med komposteringsplads og oplag af udetræ

Beslutningstema

AV Miljø har ansøgt Miljøstyrelsen om miljøgodkendelse til at etablere komposteringsplads for have- og parkaffald samt oplag af udetræ (trykimprægneret samt malet/lakeret træ).

 

Aktiviteterne er indenfor lokalplanens rammer, og Miljøstyrelsen skal nu i en miljøgodkendelse opstille miljøkrav til aktiviteterne, så de ikke er til gene for de øvrige virksomheder på Avedøre Holme.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

AV Miljø ønsker at etablere to nye bi-aktiviteter - en komposteringsplads for have- og parkaffald og et oplag af udetræ (trykimprægneret samt malet/lakeret træ).

 

Have- og parkaffaldet skal neddeles i mindre stykker og sorteres til forbrænding hos Amager Ressourcecenter og Vestforbrænding. En restfraktion vil på AV Miljø blive lagt til milekompostering. Det er en komposteringsform, hvor det neddelte organiske have- parkaffald udlægges i lange bunker i trapezform, kaldet miler. Til sidst skal komposten sigtes.

 

Udetræet vil udelukkende blive opbevaret på AV Miljø.

 

Affaldet kommer fra genbrugspladserne i Amager Ressourcecenter og Vestforbrændings opland.

 

I tabellen nedenfor findes oversigt over aktiviteternes placering samt oplagenes størrelse.

 

Bi-aktivitet

Enhed

Areal (m2)

Oplags størrelse (ton)

Neddeling af have- og parkaffald

1B

30.000

30.000

Oplægning til milekompostering og sigtning.

 

Oplægning af stød og rødder til efterfølgende forbrænding

1C

27.000

30.000

Oplag af udetræ

2B

18.000

25.000

 

På nedenstående skitse over AV Miljø er placeringen vist.