Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 19. august 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 19. august 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Finn Gerdes (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2019

Taget til efterretning.

 

Brev fra DSB vedrørende betjening af Friheden, Hvidovre, Rødovre og Brøndbyøster Station. Brev uddelt.

 

Informationsmøde om støjsvag varelevering. Invitation uddelt.

Sagsfremstilling

 • Fælles studietur Bygge- og Planudvalget/Teknik- og Miljøudvalget
 • Invitation til konference om bofællesskaber og nye boformer
 • Invitation fra KL til klimakonferencer i efteråret 2019
 • Dialogmøde med Movia
 • Bredalsparkens containerplads
 • Plejehjemslederes uddannelse i brandsikkerhed
 • Plastiksortering og udbyttet heraf

Bilag

 1. Invitation til konference om bofællesskaber og nye boformer (pdf)
 2. Invitation fra KL til klimakonferencer i efteråret 2019 (pdf)
 3. Besvarelse af spørgsmål om bjerg af plast på AV Miljø (pdf)
 4. Notat til TMU om Bredalparkens containerplads (docx)
 5. Brev fra DSB vedr. betjening af Friheden, Hvidovre, Rødovre og Brøndbyøster Station (pdf)
 6. Invitation til info-møde om støjsvag varelevering (pdf)

3. Økonomirapportering pr. 30. juni 2019 - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019 på Teknik- og Miljøudvalgets område og økonomirapporteringen forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage økonomirapporteringen pr. 30. juni 2019 til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

 

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019.

 

På nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelser på udvalgets område.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

 

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af forventede regnskab 2019 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.


4. Beslutning om accept af Vejdirektoratets tilsagn om tilskud til supercykelstien Avedøreruten

Beslutningstema

Hvidovre og Københavns kommuner har begge fået tilsagn om tilskud fra Vejdirektoratets ”Pulje til fremme af Cyklisme” til supercykelstien Avedøreruten. Det er uvist om Københavns Kommune kan gennemføre deres del af projektet pga. manglende egenfinansiering.  Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Hvidovre Kommune vil acceptere tilsagnet om tilskud fra Vejdirektoratet også selvom Københavns Kommune ikke realiserer deres del af ruten eller om projektet skal realiseres uden belysning og dermed uden tilskud eller om projektet skal opgives for nuværende.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at beslutte at:

A: Hvidovre Kommune accepterer Vejdirektoratets tilsagn om tilskud fra ”Pulje til fremme af Cyklisme” også selvom Københavns Kommune ikke gennemfører deres del af projektet. Egenfinansiering (60%): 2,9 mio. kr. eller

B: Hvidovre Kommune takker nej til Vejdirektoratets tilsagn om tilskud fra ”Pulje til fremme af Cyklisme” og realiserer projektet uden belysning på stien. Egenfinansiering (100%): 1,7 mio. eller

C: Hvidovre Kommune takker nej til Vejdirektoratets tilsagn om tilskud fra ”Pulje til fremme af Cyklisme” og projektet sættes i bero.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

For: Gruppe A, F, V og Liste H

Imod: Gruppe C

 

Gruppe O afventer kommunalbestyrelsen

 

Ad 2. Anbefales ikke godkendt.

 

Imod: Gruppe A, F, V, C og Liste H

 

Gruppe O afventer kommunalbestyrelsen.

 

Ad 3.Anbefales ikke godkendt.

 

For: Gruppe C

Imod: Gruppe A, F, V og Liste H

 

Gruppe O afventer kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Avedøreruten, der er fortsættelsen af Vestvoldsruten, løber fra Gammel Køge Landevej via Mågestien i Mågeparken og Strandengen over Kalvebodløbet langs Amagermotorvejen og videre i Københavns Kommune langs havneløbet til Ved Slusen. Kort over ruten er vedlagt som bilag.

 

Hvidovre og Københavns kommuner har begge ansøgt og fået tilsagn om tilskud fra Vejdirektoratets ”Pulje til fremme af Cyklisme” til den strækning af Avedøreruten, der løber i henholdsvis Hvidovre og Københavns Kommune.

 

Tilskuddet er for Hvidovres vedkommende 1,9 mio. kr. For at opnå tilskuddet skal Hvidovre Kommune bidrage med en egenfinansiering på 2,9 mio. kr. til supercykelstien Avedøreruten.

 

Københavns Kommune har endnu ikke afsat midler til egenfinansieringen af Avedøreruten og det er uvist, om det sker inden deres frist for accept af tilsagnet, som udløber ved årets udgang. Hvidovre Kommunes frist for accept af tilsagnet udløber med udgangen af september og det har ikke været muligt at få forlænget fristen til årets udgang, som Københavns
Kommune har fået det. Vejdirektoratet begrunder afslaget med, at deres tilsagn er givet til Hvidovre Kommune uafhængigt af tilsagnet til Københavns Kommunes projekt og at Københavns Kommune har fået ekstraordinær udsættelse af acceptfristen på baggrund af den særlige situation, der foreligger i Københavns Kommune med en politisk beslutning om et meget lavt anlægsmåltal for 2019.

 


Kommunalbestyrelsen skal derfor beslutte, om Hvidovre Kommune vil acceptere tilsagnet om tilskud, også selvom Københavns Kommune ikke realiserer deres del af ruten.

 

Hovedformålet med etablering af Avedøreruten er at skabe en bedre forbindelse mellem boligområder i både Hvidovre og København og virksomhederne på Avedøre Holme. Avedøreruten er en fortsættelse af Vestvoldsruten, der i Hvidovre løber fra Holbækmotorvejen i nord og til Gammel Køge Landevej. Fra boligområderne i Hvidovre er der forbindelse via Stavnsbjergvej, Avedøre Tværvej og Avedøre Stationsby til Vestvoldsruten.

 

Avedøreruten realiseres hovedsalig ved etablering af belysning på stien både på strækningen i Hvidovre og på strækningen i København. I Hvidovre indgår der desuden en række øvrige forbedringer, som prioritering af ruten ved krydsninger med andre stier, bedre belysning i de to tunneller og forbedringer ved krydsningen af Tårnfalkevej. De øvrige forbedringer på ruten i Hvidovre vil også uden lys på stien skabe en bedre forbindelse mellem boligområder i Hvidovre og virksomhederne på Avedøre Holme.

 

Belysning på stien vil have den effekt, at stien trygt kan benyttes også i de mørke timer af døgnet. Udgiften til belysning af stien udgør alene 60% af budgettet. Hvis Københavns Kommune ikke gennemfører deres del af projektet og dermed ikke etablerer lys på strækningen i København, er det relevant at overveje om det giver mening at etablere belysning på stien i Hvidovre. Et alternativ til at acceptere tilsagnet om tilskud (Indstilling 1A) eller at opgive projektet for nuværende (Indstilling 1C) er at gennemføre projektet, som planlagt dog uden at etablere belysning på stien (Indstilling 1B).

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 4. marts 2015, som punkt 13, at forvaltningen kunne søge puljemidler til realisering af supercykelstien Vestvold Øst – ruten (nu kaldet Avedøreruten).

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. august 2015, som punkt 13, at opgive projektet supercykelstien Avedøreruten for nærværende, da Avedøreruten ikke opnåede statslig støtte den 22. maj 2015.

 

Den 25. april 2017 godkendte kommunalbestyrelsen, at forvaltningen sammen med Københavns Kommune ansøger Vejdirektoratet om puljemidler til supercykelstien Avedøreruten.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigt 2019 er der i overslagsåret 2020 afsat 2,9 mio. kr. til projekt 2506, supercykelstien Avedøreruten, der udgør Hvidovre Kommunes egenfinansiering (60%) efter tilskud fra Vejdirektoratet. Etablering af belysning langs stien beløber sig til 3,1 mio. kr. og vil medføre en anslået årlig driftsudgift på 30.000 kr.

 

Sammenfatning af projektets økonomi:

 

Mio. kr.

2020

 

Indstilling

Egenfinansiering

Tilskud fra Vejdirektoratet

I alt

Indstilling A

Med tilskud og med belysning på stien

 

2,9

 

1,9

 

4,8

Indstilling B

Uden tilskud og uden belysning på stien

 

1,7

 

0

 

1,7

Indstilling C

Projektet opgives for nuværende

 

0

 

0

 

0

 

Retsgrundlag

Vejloven §8 Stk. 2.: ”Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens

veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende

foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er aftalt

mellem vejmyndigheden og en anden vejmyndighed eller en fysisk eller en juridisk person eller er bestemt efter denne lov.”

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Kort over Avedøreruten (pdf)

5. Beslutning om nyt vejnavn til stikvej fra Landlystvej

Beslutningstema

Ifølge adresseloven skal Hvidovre Kommune fastsætte nyt vejnavn til et vejstykke, der etableres i forbindelse med boligprojekt med etageboliger og rækkehuse på ejendommen Landlystvej 42, jævnfør Lokalplan 141.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvad vejnavnet for en ny privat fællesvej fra Landlystvej skal navngives til.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at beslutte vejnavnet for den nye stikvej fra Landlystvej 42 ud fra forslagene i sagsfremstillingen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2019

Ad 1. Et enigt udvalg ønsker at godkende vejnavnet Snedkerhaven.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen har den 29. maj 2018 vedtaget Lokalplan 141 endeligt. Lokalplanen skal give mulighed for opførelse af etageboliger og rækkehuse på ejendommen Landlystvej 42.

 

På grund af det store antal nye boliger der er under opførelse på ejendommen Landlystvej 42 anbefaler administrationen, at den nye private fællesvej fra Landlystvej gives et nyt vejnavn.

 

FB Gruppen har ansøgt om nyt vejnavn til ovenstående bebyggelse på ejendommen Landlystvej 42. FB Gruppen har foreslået:
 

 • ”Snedkerhaven”.

 

Argumentet fra FB Gruppen er, at den nye bebyggelse får en identitet, der efter deres udsagn, går godt i spænd med historisk aktivitet på grunden samt, at den kommende boligbebyggelse også er opkaldt efter samme navn. Der skal træffes beslutning om ønsket kan imødekommes.

 

Forud for den politiske behandling af sagen, har administrationen spurgt Forstadsmuseet, om de har forslag til nyt vejnavn og evt. kommentar til grundejers forslag.

 

Forstadsmuseet har opstillet følgende forslag til nyt vejnavn:

 

 • ”Handelsgartneriet”
 • ”Blomstergartneriet”
 • ”Edvardsmindevej”
 • ”Maskinsnedkeriet” eller blot ”Snedkeriet”
 • ”Argusparken”
 • ”Jevoparken”

 

Forstadsmuseet bemærker, at ”Handelsgartneriet”, ”Blomstergartneriet” og ”Edvardsmindevej” har reference til Carl Victor Andersens handelsgartneri fra 1903. Da gartneriet ophørte, blev der anlagt et maskinsnedkeri på dele af matriklen, og alle spor af gartneri forsvandt til fordel for Halkjærs maskinsnedker. Forstadsmuseet nævner, at man kunne vælge en reference til denne historie og på baggrund af dette, foreslår Forstadsmuseet navnene ”Maskinsnedkeriet” eller blot ”Snedkeriet”. Efterfølgende lå Maskinfabrikken Argus og Kedelfabrikken Jevo på dele af matriklen. Forstadsmuseet bemærker, at længere nede ad Landlystvej ligger Samsonparken, opkaldt efter smedjen ”Samson”. Derfor kunne man vælge at følge samme spor og kalde vejen for ”Argusparken” eller ”Jevoparken”.    

 

På baggrund af Forstadsmuseets forslag til nyt vejnavn, har administrationen spurgt FB Gruppen, om de havde bemærkninger til Forstadsmuseets forskellige forslag.

 

FB Gruppen udtaler, de som udgangspunkt gerne vil fastholde ”Snedkerhaven” som vejnavn. Alternativt foreslår FB Gruppen vejnavnet:

 

 • ”Snedkerparken”

 

FB Gruppen bemærker, at bebyggelsen er solgt som byggeriet ”Snedkerhaven”, hvilket begrundes i ejendommens historik. FB Gruppen udtaler desuden, at køberne hovedsageligt er borgere fra Hvidovre, der har kendskab til det gamle snedkeri, der har ligget på adressen.  

 

Alle forslag til nyt vejnavn er foreløbigt reserveret til Hvidovre Kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Lokalplan 141 blev vedtaget endeligt af kommunalbestyrelsen den 29. maj 2018 under punkt nr. 11.

 

Lokalplanen omfatter ejendommen Landlystvej 42. Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt og stationsnært boligområde bestående af etageboliger og rækkehuse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Fastsættelse af vejnavne sker i henhold til:

 • §§ 3 og 4 i adresseloven, jævnfør lov nr. 136 af 1. februar 2017 og §§ 3 til 10 i den tilhørende adressebekendtgørelse, jf. bekendtgørelse nr. 271 af 13. april 2018. Bekendtgørelse om vejnavne og adresser, bekendtgørelse nr. 271 af 13. april 2018.
 • Lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015
 • Forvaltningslovens kapitel 5 om partshøring, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.


I henhold til ovenstående love og bekendtgørelser skal der fastsættes vejnavne for alle offentlige veje og private fællesveje med videre. Kommunalbestyrelsen kan desuden beslutte at ændre et eksisterende vejnavn. Fastsættelse af vejnavne jævnfør adresselovens § 3 besluttes af Teknik- og Miljøudvalget. Reglerne skelner mellem situationer, hvor kommunen skal fastsætte vejnavne, og situationer, hvor kommunen kan fastsætte vejnavne, hvis den finder det hensigtsmæssigt. I denne konkrete sag vurderer administrationen, at der skal gives et nyt vejnavn.

 

Vejnavne og adresser fastsættes under hensyntagen til, at borgere, myndigheder, forsyningsvirksomheder, ulykkesberedskab og andre, på lettest mulige måde kan orientere sig og finde frem til den pågældende vej, ejendom, bygning, indgangsdør, bolig- eller erhvervsenhed med videre.

Høring

Ved fastsættelse af nye vejnavne skal der gennemføres en høring hos de berørte parter. Administrationen har bedt Forstadsmuseet fremlægge forslag til nyt vejnavn. På baggrund af høringen fremsættes forslag til politisk behandling hos Teknik- og Miljøudvalget.

 

Administrationen har på baggrund af Forstadsmuseets forslag til nyt vejnavn foretaget partshøring efter forvaltningslovens regler om partshøring. Reglerne har til formål at sikre, at ejer af ejendommen på Landlystvej 42 har haft lejlighed til at kommentere på Forstadsmuseets forslag inden, at Teknik- og Miljøudvalget skal træffe afgørelse i sagen.


6. Tilsynsberetning 2018

Beslutningstema

Hvidovre Kommune skal hvert år føre miljøtilsyn på en række virksomheder i kommunen. Miljøtilsynene skal være med til at sikre, at virksomhederne drives uden væsentlige miljømæssige gener eller forurening. Hvidovre Kommune har i 2018 opfyldt Miljøstyrelsens minimumskrav for miljøtilsyn. Teknik og Miljøudvalget bedes tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Hvidovre Kommune skal hvert år føre miljøtilsyn med virksomheder, der er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynet omfatter støj, spildevandsforhold, affaldshåndtering, luftforurening, jordforurening samt forurening af grund- og overfladevand.

 

En tilsynsrapport samt håndhævelser fra disse tilsyn skal løbende indberettes til Miljøstyrelsen. Kommunen skal kvalitetssikre disse og godkende tilsynsberetningen. Efter kommunens godkendelse bliver tilsynsberetningen gjort offentlig tilgængelig på DMA (Digital Miljø Administration). I tabellen nedenfor findes oversigt over lovpligtige servicemål samt opgørelse over antal tilsyn, antal virksomheder samt tilsynsmål.

 

 

Tilsynsfrekvens

Minimum

Antal tilsyn

Antal virksomheder

Fagsystem

 

Antal virksomheder

DMA

%

Fagsystem

% DMA

Lovpligtigt

Årsmål

Brugerbetalingspligtige virksomheder

 

Hvert 6 år

36

144

150

25

24

 25

Godkendelsespligtige virksomheder

 

Hvert 3 år

10

25

26

40

38

 40

Øvrige virksomheder

Ikke nogen frekvens

15

1217

-

-

-

-

 

Grunden til at Hvidovre Kommune knap opfylder målene er, at det antal virksomheder som tilsynsandelen beregnes ud fra ikke stemmer overens i de to tekniske systemer. 2018 er andet år, hvor en fuld tilsynsberetning er trukket digitalt fra Miljøstyrelsens system og der er stadig udfordringer med teknikken.

 

Håndhævelser

I 2018 har Miljøteamet meddelt 1 politianmeldelse, 1 forbud, 8 indskærpelser og 5 henstillinger efter miljøtilsynenes udførelse. Derudover er der givet yderligere 3 politianmeldelser til virksomheder, der ikke har beliggenhed i kommunen, men som har udført opgaver for andre i kommunen. Det drejer sig om støjende aktiviteter på byggeplads, håndtering af byggeaffald og autoværkstedsaktivitet på vejareal med oliespild til kloak.

 

Tilsynskampagner

I følge reglerne skal kommunen udføre 2 årlige tilsynskampagner. I 2018 er der derfor lavet følgende kampagner:

 

Tilsynskampagne 1, Virksomheder beliggende i boringsnære beskyttelsesområder

Tilsynskampagnens fokus var håndtering af olier, kemikalier og pesticider, håndtering af affald samt information til virksomhederne om deres beliggenhed i sårbare områder for drikkevandsindvinding. Der blev ført tilsyn med 2 gartnerier, 2 mikrobryggerier, 1 hestehold, 1 autoværksted samt 1 vingård.

 

Ved tilsynene blev det noteret, at det ene gartneri drives uden brug af pesticider og kemikalier, ligesom vingården har fået økologisk certifikat. Det andet gartneri har ikke økologisk certificering, men arbejder med miljø f.eks. ved at benytte rovmider til bekæmpelse i stedet for pesticider. Ved hesteholdet blev en tønde med oliefiltre opbevaret udendørs, og virksomheden blev bedt om at bortskaffe dem som farligt affald. To af virksomhederne sorterede ikke plast fra til genanvendelse, men har igangsat dette efter tilsynene.

 

Der blev ikke fundet forhold på virksomhederne, der gav anledning til bekymring i forhold til effekt på grundvandskvaliteten. Der arbejdes videre med de to bryggeriers spildevandstilladelse.

 

Tilsynskampagne 2, Tilsyn med Vognmænd

Der blev i denne kampagne sat fokus på vognmandsaktiviteter, da der er mange virksomheder af denne type i Hvidovre og der kan være væsentlige miljøforhold, som kræver regulering.

 

Der blev gennemført miljøtilsyn med 12 virksomheder. Heraf viste det sig, at 10 virksomheder var omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen og dermed omfattet af regelmæssig tilsynspligt. Det drejede sig om 9 vognmandsvirksomheder (H51), hvoraf 2 også havde autoværkstedsaktiviteter. 1 virksomhed viste sig at være omfattet af listepunkt D56 som er aftapning og pakning af kemikalier.

 

På 9 af de 12 virksomheder, blev der ved tilsynet observeret forhold, som gav anledning til bemærkninger, håndhævelser m.v. af miljømæssig betydning. Det drejede sig især om oplag af olier og kemikalier, affaldshåndtering, manglende spildevandstilladelse og bemærkninger til påfyldningsplads. Af håndhævelse blev givet 4 indskærpelser og 5 henstillinger.

 

Øvrige tilsyn

I 2018 har forvaltningen behandlet godt 56 genesager (klager over røg, støj, uhygiejniske forhold, dyrehold, byggeri med videre).

 

Derudover har der i 2018 været 10 miljøuheld, hvor Miljøteamet er blevet tilkaldt.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune har opkrævet kr. 64.998,40 på brugerbetaling for tilsyns- og godkendelsesområdet i 2018 på virksomheds- og landbrugsområdet.

 

Brugerbetalingen fastsættes i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 1475 af 12/12/2017.

 

I 2018 var timeprisen fastsat til 322,49 kr.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn, kapitel 2, §§ 6 - 10 samt bilag 2.

Høring

Der er ikke høringsforpligtelse i denne sag

Bilag

 1. Tilsynsindberetning 2018 (pdf)

7. Orientering om deltagelse som case-kommune i forskningsprojektet COHERENT II

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om, at Hvidovre Kommune deltager som case-kommune i en ansøgning til Innovationsfonden om at udvikle integrerede beslutningsværktøjer med videre til brug for effektiv planlægning og implementering af kystsikring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orientering om deltagelse i ansøgning til Innovationsfonden om projektet COHERENT II om forbedrede værktøjer til beslutningsstøtte m.v. i forbindelse med etablering af kystsikring til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I foråret 2018 søgte et konsortium af flere forskningsinstitutioner og private rådgivere og arkitekter om støtte til et projekt INCORE om stormflodssikring. Hvidovre Kommune havde på forhånd givet tilsagn om at deltage som case-kommune. Projektet blev slået på målstregen af andre projekter.

 

Nu søger konsortiet igen med et tilpasset projekt koordineret med det igangværende COHERENT-projekt, hvor de igen gerne vil have Hvidovre med som case-kommune.

 

Projektets formål er at udvikle integrerede beslutningsværktøjer og sammenhængende modeller, datasæt m.v. til brug for effektiv planlægning og implementering af kystsikring

 

Projektets forventede resultater er:

 • webbaserede værktøjer for screening af erosions- og oversvømmelsesrisici
 • Udvikling af metoder for vurdering af natur- og landskabsmæssige aspekter
 • Udvikling af værktøjer til vurdering af samfunds- og privatøkonomiske fordele og ulemper
 • Udvikling og test af alternative bidragsfordelingsmodeller for kystsikring
 • Casestudier af relevante kystsikringsaspekter udpeget af de deltagende case-kommuner
 • Opbygning af styrket teknisk fundering for danske eksperter og beslutningstagere indenfor aspekter relevante for kystsikring

 

Hvidovres bidrag til projektet vil være at bidrage med arbejdstid ved deltagelse i møder og workshops primært i workpackage 4, der omhandler kommunale casestudier, hvor også Esbjerg og Halsnæs kommuner deltager. Der forventes pt. en deltagelse i størrelsesordenen 30-40 timer i den del af projektet (WP4), for kommunerne deltager. Projektet løber over 4 år.

 

COHERENT II kommer til at køre parallelt med det planlagte samarbejde med København om forarbejder, beslutning og implementering af en stormsflodssikring ved Skrædderholmen. Hvidovre Kommune vil først og fremmest få udbytte af deltagelsen gennem indhøstning af erfaringer og viden fra centrale danske forskere og rådgivere inden for stormflodssikring. Den viden vil kunne sættes i spil i forhold til det forventede samarbejde med København om etablering af en stormflodsbarriere ved Avedøre Holme.

 

En række af de problematikker COHERENT II vil behandle er allerede identificeret som væsentlige i Københavns og Hvidovres fælles projektplan og projektet indeholder yderligere en serie af casestudies, der fastlægges ud fra de udfordringer, case-kommunerne ser. I den forbindelse vil Hvidovre kunne opnå et forskningsbaseret helhedsorienteret ekspertbidrag til de konkrete udfordringer, vi står med.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ikke tidligere politiske beslutninger og aftaler om projektet. Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. oktober 2015, punkt 20, Hvidovre Kommunes risikostyringsplan for oversvømmelse fra Køge Bugt 2015. I denne fastlægges blandt andet, at kommunen skal detaljere mulige løsninger til sikring mod stormflod herunder sluseport og eventuelle alternativer. Deltagelsen i COHERENT II vil bidrage betydeligt til dette.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter Kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune kun støtte en aktivitet, hvis der er en kommunal interesse i aktiviteten og det gavner almenvellet. Kystsikring er en kommunal opgave, som er relevant i Hvidovre Kommune.

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v., nr. 57 af 21. januar 2019

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


8. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2019

Gruppe V spurgte til VIDO - brevdueforeningens klubhus.

 

Gruppe V spurgte til, hvorvidt kommunen har flere dispensationer på bl.a. opsætning af varmemålere eller andre dispensationer, som har miljømæssige konsekvenser for kommunen.

 

Gruppe V spurgte til ingeniørstuderendes bud på projekter til Holmene.

 

Gruppe A spurgte til henvendelse om skolevej.

 

Gruppe C spurgte til haveaffaldscontainere, ved blandt andet Parallelvej, der ikke er sat på plads.