Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2019

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 11. juni 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Finn Gerdes (A)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • Kristina E. Young (H)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Bemærkninger

Charlotte Munch deltog for Torben N. Rasmussen. Arne Bech deltog for Kristina E. Young.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-06-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-06-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Stormflodssikring i Kalveboderne, København og Hvidovre
 • Byggetilladelse på Gungevej
 • Afleveringssted til småelektronikskrot
 • Brev til DSB vedrørende belysning og toilet Åmarken Station
 • Studietur
 • Byplanmøde

Bilag

 1. Orientering om samarbejde mellem Københavns Kommune og Hvidovre Kommune om stormflodssikring (pdf)
 2. Program til Byplanmødet (pdf)

3. Beslutning om bevillingsansøgning. Opgradering af buslinje 500S som højklasset busforbindelse.

Beslutningstema

I samarbejdsaftalen mellem kommunerne om letbanen på Ring 3 er der afsat 25 mio. kr. til opgradering af busforbindelsen mellem Brøndbyvester og Avedøre Holme.

I 2018 er arbejdet om Ring 3-letbanen igangsat, og på baggrund af beslutning i Hvidovre og Brøndby Kommuner er der i samarbejde med Movia og Region Hovedstaden udarbejdet et skitseprojekt for opgradering af vejforløbet, som buslinje 500S kører på mellem Brøndbyvester og Avedøre Holme.

 

Teknik- og Miljøudvalget har i august 2018 besluttet, at Hvidovre Kommune sammen med Brøndby Kommune skulle søge medfinansiering hos Trafik- Bygnings- og Boligministeriets pulje til kollektiv trafik. Kommunerne er i november 2018 meddelt tilsagn om medfinansiering, således at der samlet set er 43 mio. kr. til rådighed i projektet.

 

Rådgivningsdelen af skitseprojektet er sendt i udbud i foråret 2019.

 

Projektet er udgiftsneutralt for Hvidovre Kommune, men udvalget skal godkende, at der gives en anlægsbevilling til at udføre projektet i årene 2019 til 2023

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at der til rådgivning og anlæg af højklasset busforbindelse på linje 500S i Hvidovre Kommune i årene 2019 – 2023 gives en anlægsbevilling på 21,5 mio. kr.
 2. at godkende, at der gives tilsvarende anlægsbevilling til indtægt fra Movia på 21,5 mio. kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-06-2019

Ad 1-2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

I projektet om Ring 3-letbanen blev der oprindeligt tænkt en afgrening fra Glostrup Station via Brøndbyvester og Brøndby Strand til Avedøre Holme. Denne afgrening blev senere kendt som ”Letbanens Etape 2”.
Hvidovre Kommune er derfor deltager i Letbane-samarbejdet på grund af denne strækning.

 

Ved Samarbejdsaftalen om Ring 3-letbanen, som letbanekommunernes borgmestre indgik i 2011, blev Letbanens Etape 2 udskudt til et senere tidspunkt. I stedet afsattes 25 mio. kr. til en opgradering af busforbindelsen mellem Glostrup Station og Avedøre Holme.

 

Trafikselskabet Movia har i samarbejde med Brøndby og Hvidovre Kommuner samt Region Hovedstaden udarbejdet et projektforslag til opgradering af infrastrukturen langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme. En opgradering af infrastrukturen på den pågældende delstrækning af linje 500S vil ikke blot sikre en god opkobling fra Avedøre Holme gennem Brøndby Strand og Brøndbyvester til Glostrup Station,men vil med en forventet passagervækst på buslinje 500S samtidig understøtte en bedre driftsøkonomi for letbanen i Ring 3. Ligeledes vil det understøtte en eventuelt fremtidig etape 2 af letbanen fra Glostrup Station til Avedøre Holme og på længere sigt til det planlagte ”Holmene”.

 

I forbindelse med strækningen langs Stamholmen, vil denne på et senere tidspunkt kunne opgraderes til egentlig BRT-standard, hvor en forlængelse til ”Holmene” vil kunne kobles på. Opgraderingen til en BRT-standard på hele Stamholmen til TEC m.fl. og til Holmene vil være et nyt projekt, uafhængigt af nærværende 500 S opgraderingen, og finansieret af Hvidovre kommune.

 

Region Hovedstaden har aktuelle overvejelser om reduktioner på det regionale busnet, hvorfor en opgradering af strækningen Glostrup – Avedøre Holme til en højklasset busforbindelse, vil gøre det mindre sandsynligt, at netop denne strækning bliver omfattet af driftsmæssige besparelser.

 

De samlede omkostninger for projektet er estimeret til 34,5 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. er afsat til trafikale konsekvensanalyser, kvalificering af løsningsforslag og detailprojektering. Da projektet som følge af driftsbesparelser samt passagervækst forventes at reducere det årlige driftstilskud med op til 3,5 mio. kr., forventes projektomkostningerne således at være tilbagebetalt indenfor 10 år.

 

Halvdelen af projektomkostningerne finansieres af Loop City via de midler, der i Samarbejdsaftalen af 29. juni 2011 med henblik på at øge letbanens passagertal, blev afsat til at øge fremkommeligheden for busserne på den pågældende strækning.

Resten medfinansieres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen svarende til 17.250.000 kr.

 

Movia har søgt og fået medfinansiering til projektet med Brøndby og Hvidovre Kommuner samt Region Hovedstaden som medansøgere. Projektet organiseres med de to kommuner som projektejere med ansvar for at udbyde og gennemføre projekter på egne anlæg, mens Movia vil stå for dialogen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, herunder afrapportering og evaluering af projektet.

 

Projektet forløber i perioden fra første kvartal 2019 til fjerde kvartal 2023

 

Politiske beslutninger og aftaler

 

Samarbejdsaftalen af 29. juni 2011 om etablering af letbane langs Ring 3

 

Beslutning af 29. august 2018 i Teknik- og Miljøudvalget om at søge medfinansiering til opgradering af buslinje 500S hos statens pulje til kollektiv trafik

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling på kr. 21,5 mio. til rådgivning og anlæg af Hvidovre Kommunes del af en højklasset busforbindelse mellem Brøndbyvester og Avedøre Holme.

Rådighedsbeløbet fordeler sig således:

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Samlet

Samlet udlæg pr.

kommune pr. år

600.000 kr.

250.000 kr.

1.000.000 kr.

9.450.000 kr.

10.200.000 kr.

21.500.000 kr.

 

Til indtægten fra Movia søges om tilsvarende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. 21,5 mio. Rådighedsbeløbet til indtægterne afsættes i årene 2019 – 2023.

 

Projektet er samlet set udgiftsneutralt. Udgifterne til projektet, der afholdes i årene 2019 – 2023 betales af Hvidovre Kommune. Udgifterne refunderes løbende af Movia.

 

Udgiften til opgradering af buslinje 500S påvirker Hvidovre Kommunes samlede anlægsramme, selvom projektet er udgiftsneutralt for Hvidovre Kommune. Anlægsrammen for de enkelte budgetår fastsættes i forbindelse den faseopdelte budgetlægning i forlængelse af de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen.

 

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, som blandt andet vedrører finansieringen af buslinjer af regional betydning.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

 1. Opgradering af linje 500S mellem Glostrup St (pdf)

4. Busfremkommelighed for buslinje 200S. Bevillingsansøgning.

Beslutningstema

Trafikselskabet Movia har sammen med Region Hovedstaden udarbejdet projektet ”Bedre Regional Busfremkommelighed” hvori den regionalt finansierede buslinje 200S indgår. Bedre fremkommelighed for busserne giver en mere attraktiv kollektiv trafik – også for Hvidovre Kommunes borgere.

 

Den bedre fremkommelighed sker blandt andet ved en række infrastrukturelle forbedringer, som de enkelte vejmyndigheder skal forestå. I Hvidovre Kommune peger projektet på optimering af trafiksignaler på Hvidovrevej samt på anlæg af en busbane for venstresvingende busser ved Avedøre Havnevej/Kettegård Allé.

 

Projektet finansieres ved regional finansiering og statslig medfinansiering fra puljen til kollektiv trafik, hvorved projektet er udgiftsneutralt for Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune skal dog som vejmyndighed sikre, at de foreslåede tiltag bliver projekteret og udført.

 

Udvalget skal godkende, at der gives en anlægsbevilling til udførelse af de beskrevne tiltag i perioden 2019-2020. Anlægsbevillingens beløb refunderes af Movia i løbet af 2021 i forbindelse med afrapportering af projektets mål.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at der til udførelse af fremkommelighedstiltag for buslinje 200S i årene 2019 og 2020 gives anlægsbevilling på kr. 2.230.000.
 2. at godkende, at der gives tilsvarende anlægsbevilling til indtægt fra Movia på kr. 2.230.000.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-05-2019

Ad 1. og 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2019

Sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-06-2019

Ad 1-2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

Movia har i samarbejde med Region Hovedstaden udvalgt 6 regionale buslinjer med et stort potentiale for rejsetidsforbedringer. Buslinjerne er udvalgt efter en screening af alle regionalt finansierede buslinjer i hovedstaden pr. 2016. Der er vurderet ud fra rejsehastighed, passagerstrømme, linjeøkonomi, rejsetidspotentiale mv.

 

På baggrund heraf, er udarbejdet en rapport (bilag – Regional busfremkommelighed i hovedstaden), som belyser hvilke tiltag, der kan forbedre fremkommeligheden og stoppestedsinfrastrukturen på buslinje 200S gennem kommunerne Gladsaxe, København, Rødovre, Brøndby og Hvidovre. Rapporten indeholder forskellige tiltag for i alt knapt 9 mio. kr., hvoraf omtrent 2,5 mio. kr. udmøntes i Hvidovre Kommune. Det forventes, at rejsetiden på linje 200S kan afkortes med 6-8%.

 

I forhold til den bilagte rapport, som skal ses som det oprindelige ”idekatalog”, er det endelige projekt blevet justeret på en række områder: Linje 200S er afkortet mellem Buddinge og Lyngby og lokalt i Hvidovre Kommune arbejdes i stedet med en tillagt busbane i venstresvinget fra Avedøre Havnevej ad Kettegård Allé uden at der reduceres i antallet af vognbaner for biltrafikken. Endvidere bliver tiltag ved rundkørslen på Avedøre Holme ikke længere håndteret i dette projekt, men i stedet i et andet projekt vedr. opgradering af buslinje 500S.

 

Ud over fremkommelighedstiltag arbejder projektet også med en række stoppestedsforbedringer. I Hvidovre Kommune bliver der udskiftet seks stoppestedsstandere, ligesom at der monteres digitale trafikinformationstavler – ”Countdown-moduler” – ved 15 af de stoppesteder som linje 200S betjener.

 

Som nævnt tidligere i dette dagsordenpunkt er projektet udgiftsneutralt for Hvidovre Kommune. Region Hovedstaden - med medfinansiering fra Trafikstyrelsens puljer til kollektiv trafik - afholder alle udgifter. Dog skal Hvidovre Kommune sørge for projektering, udførelse af og udlæg for de fremkommelighedsmæssige tiltag i årene 2019 og 2020. Movia kompenserer herefter Hvidovre Kommune fuldt ud i 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling på kr. 2.230.000 til udførelse af fremkommelighedstiltag for buslinje 200S. Rådighedsbeløbet fordeler sig med kr. 915.000 i 2019 og kr. 1.315.000 i 2020.

 

Til indtægten fra Movia søges om tilsvarende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. 2.230.000. Rådighedsbeløbet til indtægten afsættes i år 2021.

 

Projektet er samlet set udgiftsneutralt. Udgifterne til projektet, der afholdes i 2019 og 2020, betales af Hvidovre Kommune. I 2021 refunderes udgifterne af Movia.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

 1. Regional busfremkommelighed i hovedstaden - linje 200S (pdf)
 2. Busbane på Avedøre Havnevej (pdf)

5. Beslutning om etablering af vendeplads og nye stoppesteder foran Hvidovre Hospital

Beslutningstema

I forbindelse med udbygningen af Hvidovre Hospital flyttes hovedindgangen ca. 400 meter mod vest, og der kommer en ny udkørsel fra den udvidede parkeringskælder, der munder ud i lyskrydset. Såfremt passagerservicen til hospitalet skal opretholdes kræver det enten, at alle busser på linje 1A kører til Avedøre station og vender, eller der etableres en ny vendemulighed for linje 1A efter hospitalets nye hovedindgang, samtidig med at to busstoppesteder flyttes til den nye hovedindgang.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at beslutte etableringen af en ny vendeplads samt at flytning af to busstoppesteder for linje 1A indgår i anlægsprioriteringen for 2020 med en anlægsudgift på 1.5 mio.kr. og en driftsudgift til buslinje 1A på 70.000 kr. i 15 år.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-06-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Gruppe A ønsker, at det til brug for Økonomiudvalgets behandling bliver belyst, hvilke fordele der er ved at udnytte vendepladsen for enden af Kettevej i stedet for ved Hvidovre Hospital.

Sagsfremstilling

Hvidovre Hospital, Movia, Region Hovedstaden og administrationen har samarbejdet om optimering af buslinje 1A ved Hvidovre hospital i forbindelse med udbygningen af Hvidovre hospital.

 

Buslinje 1A har i dag delvis endestation ved hospitalet nuværende hovedindgang, mens den øvrige del af linje 1A har endestation ved Avedøre station, da ca. halvdelen af busserne på linje 1A kører videre til Avedøre station.

 

I forbindelse med udbygningen af Hvidovre hospital flyttes hovedindgangen ca. 400 meter mod vest. Såfremt passagerservicen til hospitalet skal opretholdes kræver det enten, at alle busser på linje 1A kører til Avedøre station og vender, eller at der etableres en ny vendemulighed for linje 1A efter hospitalets nye hovedindgang.

 

Det er tidligere vurderet, at det vil medføre en øget årlig driftsudgift til linje 1A på over 2 mio. kr., hvis alle busser skal vende på Avedøre station.

 

Derfor foreslås det i stedet, at flytte to stoppesteder på Kettegårds Allé hen til hospitalets nye hovedindgang med cykelsti indenom busstoppestedet, og flytte vendepladsen hen på Hospitalskollegiets grund, se skitse. Herved kan linje 1 A betjene Hvidovre Hospital med samme frekvens som i dag. Desuden vil der være mulighed for at etablere en el-ladestation, såfremt linje 1A kører på el i stedet for diesel.  

 

Kollegiets bestyrelse var positive overfor ønsket om etablering af en vendeplads på deres grund med en uopsigelig lejeaftale på 15 år, men mangler en endelige godkendelse af forslaget og den tilhørende økonomi. Kommunen har fået en erhvervsmægler til at vurdere værdien af en 15-årig lejeaftale til knap 1 mio. kr. i lejeudgift fordelt over 15 år.   

 

Hvidovre Hospital etablerer også en ny opkørsel fra den udvidede parkeringskælder, som munder ud i krydset på Kettegårds Allé ved Hospitalskollegiet. Det medfører en større ombygning af krydset med bl.a. et delvist nyt signalanlæg, etablering af cykelstier på Kettegårds Allé foran kollegiet, fjernelse af midterhellen og etablering af nye kørebaner.

Administrationen har bedt Hvidovre Hospital om at lede trafikken fra den nye parkeringskælder via en af de eksisterende udkørsler til Kettegårds Allé, da den nye tilkørsel betyder, at der fremover vil være 6 vejadgange til krydset. Det vil kræve en meget avanceret styring af signalanlægget med risiko for at kapaciteten i krydset bliver væsentlig reduceret. Hvidovre Hospital har ikke ønsket at efterkomme ønsket, og administrationen vil følge trafikafviklingen i krydset nøje og eventuelt senere kræve en ombygning.

 

Hvidovre Hospital har tilkendegivet men ikke godkendt, at de vil finansiere ca. 80 % af projekterings- og anlægsudgifter til hele projektet, hvilket udgør ca. 5.7 mio. kr.

 

Kommunen skal finde finansiering til dels projekterings- og anlægsudgifter på ca. 1.5 mio. kr. i 2020, og dels en årlig lejeudgift til kollegiet for vendepladsen på ca. 70.000 kr. fra 2021 og 15 år frem.

 

Ovenstående udgiftsfordeling er drøftet på teknikerniveau mellem de involverede parter, og administrationen vurderer, at det er en rimelig fordeling til kommunen. Der udestår en afsluttende forhandling og godkendelse fra parterne herunder kommunen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 1.5 mio. kr. indgår i anlægsprioriteringen for år 2020, og lejeudgiften på ca. 70.000 kr. for Hospitalskollegiets grund i 15 år indgår fra år 2021 i driften for kollektiv trafik på buslinje 1A. 

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Hvidovre Hospital, Ombygning af signalreguleret kryds (pdf)
 2. Skitse (pdf)

6. Beslutning om indførelse af hastighedsbegrænsning til 40 km/t på Egevolden

Beslutningstema

Bestyrelsen i Boligforeningen Egevolden har henvendt sig til Hvidovre Kommune med et ønske om at få nedsat den skiltede hastighed fra nuværende 50 km/t til 40 km/t ad Egevolden. Udførte hastighedsmålinger viser, at den skiltede hastighed ofte overskrides.

 

Som nærmeste nabo til Boligforeningen Egevolden ligger Frydenhøjskolen, som i sagens natur, oplever de samme hastighedsoverskridelser ad Egevolden.

 

Administrationen foreslår derfor, at der etableres en nedsættelse af den skiltede hastighed på det samlede stykke ad Egevolden fra Avedøre Havnevej i øst til og med Frydenhøjstien i vest.

Hastighedsnedsættelsen etableres dels ved skiltning og dels ved etablering af fire hastighedsdæmpende 40 km/t-vejbump. Boligforeningen mellem Frydenhøjstien og Byvej har ikke ønsket at medfinansiere vejbump.

 

Trafiksaneringen udføres i henhold til den tidligere vedtagne Trafiksaneringspolitik for Hvidovre Kommune. Derved betaler kommunen 25% af etableringsomkostningerne for Boligforeningen Egevoldens andel af projektet. Boligforeningen bidrager selv med 75% af omkostningerne.

 

Udvalget skal godkende, at Hvidovre Kommune iværksætter trafiksaneringsprojektet på de to delstrækninger og derved anvender ca. 60.000 kr. fra driftsbudgettets pulje til trafiksanering til formålet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at godkende, at der etableres trafiksanering med tre vejbump og skiltet hastighed 40 km/t på en delstrækning af Egevolden med medfinansiering fra Boligforeningen Egevolden iht. Hvidovre Kommunes trafiksaneringspolitik
 2. at godkende, Hvidovre Kommune etablerer et supplerende vejbump og skiltet hastighed 40 km/t på Egevolden ud for Frydenhøjskolen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-06-2019

Ad 1.

Gruppe C stiller ændringsforslag om, at der på hele Egevolden er en hastighedsbegrænsning på 40 km/t og ikke kun på delstrækninger af vejen.

 

Ændringsforslag godkendt.

 

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

Egevolden bliver i en vis udstrækning anvendt som gennemfartsvej mellem Byvej og Avedøre Havnevej. Det er Beboerforeningen Egevoldens opfattelse, at der ofte køres meget stærkt. Gennemførte hastighedsmålinger viser, at der ofte køres hurtigere end de skiltede 50 km/t, og i enkelte tilfælde køres med meget høje hastigheder, ad den relativt brede og lige vejstrækning ”Egevolden”.

 

Imidlertid passeres såvel boligbyggeriet af samme navn, men også Frydenhøjskolen og Frydenhøjhallen, hvor mange børn og bløde trafikanter dagligt har deres ærinde.

 

Administrationen har derfor i dialog med Boligforeningen Egevolden udarbejdet det følgende forslag:

 

Ved Boligforeningen Egevolden mellem Avedøre Havnevej og Frydehøjskolen etableres tre hastighedsdæmpende 40 km/t-vejbump med tilhørende skiltning. Anslået er udgifterne hertil 100.000 kr., som fordeles med et tilskud på 25% fra Hvidovre Kommune iht. trafiksaneringspolitikken.

 

Ved Frydenhøjskolen etableres yderligere et hastighedsdæmpende 40 km/t-vejbump med tilhørende skiltning. Anslået er udgifterne hertil 35.000 kr. som Hvidovre Kommune afholder.

 

Boligforeningen mellem Frydenhøjstien og Byvej har ikke ønsket, at deltage i trafiksaneringen med en finansiering af vejbump. Derfor forbliver hastigheden uændret på denne del af Egevolden.

 

Politiet skal give sit endelige samtykke til trafiksaneringen og hastighedsnedsættelsen førend projektet kan sættes i gang.

Politiske beslutninger og aftaler

Trafiksaneringspolitik for Hvidovre Kommune, vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2012.

Økonomiske konsekvenser

Den beskrevne løsning medfører et 25%-tilskud til Boligforeningen Egevolden for tre vejbump inkl. skiltning på – anslået - kr. 25.000, jf. Hvidovre Kommunes trafiksaneringspolitik.

 

Hertil kommer en udgift for Hvidovre Kommune for det supplerende vejbump med tilhørende skiltning på – anslået - 35.000 kr.

 

Det samlede beløb på – anslået – 60.000 kr. finansieres over driftsbudgettets pulje til Trafiksanering 2019.

Retsgrundlag

Vejloven, jf. Lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Høring

Politiet skal høres og give samtykke i sagen.

Bilag

 1. Egevolden - omtrentlig placering af 40 km-vejbump (pdf)

7. Beslutning om omlægning af bilparkeringen ved Avedøre Station og Friheden Station

Beslutningstema

De kommunale parkeringsområder ved Avedøre Station og Friheden Station tjener både til almindelig parkering for primært personbiler og til parkering forbeholdt udelukkende lastbiler/turistbusser.

 

Administrationen finder, at parkeringsforholdene ved begge stationer giver utilstrækkelig plads i forhold til den aktuelle efterspørgsel af parkering for personbiler. Det foreslås derfor at øge andelen af pladser til parkering for personbiler og dermed også at reducere andelen af pladser til parkering for lastbiler/turistbusser.

 

Administrationen finder, at omlægning af parkering mellem henholdsvis personbiler og lastbiler/turistbusser skal foretages efter politisk beslutning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. atgodkende omlægning af bilparkeringen ved Avedøre Station som skitseret i sagsfremstillingen.
 2. at godkende omlægning af bilparkeringen ved Friheden Station som skitseret i sagsfremstillingen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-06-2019

Sagen udsættes med henblik på yderligere oplysninger.

 

Et enigt udvalg ønsker et mere detaljeret overblik over parkeringsmulighederne og de dertil hørende tegninger. Derudover ønskes det undersøgt, hvorvidt der er muligt at etablere toiletter i forbindelse med parkeringen.  

 

 

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen finder, at parkeringsforholdene ved Avedøre Station og Friheden Station er utidssvarende, og derfor bør omlægges.

 

Parkeringsområdet ved Avedøre Station er i dag opdelt i et mindre område indrettet til parkering for primært personbiler (køretøjer på 3.500 kg og derunder) og i et væsentligt større område indrettet til og forbeholdt parkering for udelukkende lastbiler og turistbusser (køretøjer over 3.500 kg).

 

Fordelingen af parkeringsområdet afspejler ikke det aktuelle behov, idet der er for få pladser til personbiler i forhold til efterspørgslen.

 

Administrationen foreslår at ændre fordelingen ved at øge andelen indrettet til parkering for primært personbiler og dermed reducere andelen forbeholdt parkering for lastbiler og turistbusser.

 

Administrationen påtænker at omlægge cirka 20 procent af den nuværende lastbil-/turistbusparkering til personbilparkering. Administrationen vurderer, at dette ikke vil være til væsentlig gene for parkering af lastbiler/turistbusser.

 

Parkeringsområdet ved Friheden Station er i dag indrettet til parkering for primært personbiler (køretøjer på 3.500 kg og derunder), idet cirka 40 procent af parkeringsområdet samtidig er indrettet som flexparkering, hvor parkering på hverdage fra kl. 17 til kl. 7 og på lørdage-søndage-helligdage er forbeholdt parkering for udelukkende lastbiler og turistbusser (køretøjer over 3.500 kg).

 

I flexområdet parkeres hyppigt ulovligt af personbiler på især hverdage efter kl. 17, og lastbiler/turistbusser benytter sjældent flexområdet, men parkerer i stedet uhensigtsmæssigt på parkeringsområdets kørearealer, typisk i et omfang af 3-4 lastbiler.

 

Administrationen foreslår at ophæve området med flexparkering og gøre dette til almindelig parkering for primært personbiler lige som resten af parkeringsområdet. Det vil desuden blive søgt at muliggøre hensigtsmæssig parkering for nogle få lastbiler/turistbusser langs parkeringsområdets kørearealer.

 

De skitserede omlægninger af de to parkeringsområder kan ske ved ændret skiltning og afmærkning og involverer ikke større anlægsarbejder.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne finansieres af Vej og Parks driftsbudget 2019.

Retsgrundlag

Vejlovens § 1 og § 11, jf. Lov nr. 1520 af den 27. december 2014 med senere ændringer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Avedøre Station - parkeringsareal (pdf)
 2. Friheden Station - parkeringsareal (pdf)

8. Beslutning om overførsel af restbeløb fra projekt Allingvej til projekt Sorte pletter

Beslutningstema

Til gennemførelse af planlagt ombygning af rundkørslen på Rebæk Plads mangler der efter afholdt licitation anlægsbevilling på lidt over 1 mio. kr. på projekt 2495 Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse.

 

Udvalget skal godkende, at den manglende anlægsbevilling finansieres af mindre forbruget på projekt 2508 Allingvej, fremtidig udformning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at restbeløbfra projekt 2508 Allingvej, fremtidig udformningoverføres til projekt 2495 Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse, så rundkørslen på Rebæk Plads kan ombygges i år.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-06-2019

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har afholdt licitation på anlægsprojekt til ombygning af rundkørslen på Rebæk Plads ved Kløverprisvej. Det vindende bud lød på 2,5 mio. kr.

 

For gennemførelse af ombygningen af rundkørslen mangler lidt over 1 mio. kr. i forhold til den resterende anlægsbevilling på projekt 2495 Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse.

 

Administrationen vurderer, at ombygningen af rundkørslen ikke kan reduceres i omfang og heller ikke hensigtsmæssigt udføres i adskilte etaper.

 

Det foreslås, at de manglende midler til ombygningen af rundkørslen tilvejebringes ved at overføre restbeløb fra det nu afsluttede projekt 2508 Allingvej, fremtidig udformning til projekt 2495 Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse.

 

På projekt 2508 Allingvej, fremtidig udformning udgør restbeløbet 1,2 mio. kr.

 

Ombygningen af rundkørslen omfatter en række tiltag i form af bl.a. cykelsti og fodgængerfelt på hævede flader på tværs af alle vejgrene i rundkørslen, trekantsheller i vejgrenene på Kløverprisvej, reduktion af bredden af cirkulationsarealet ved opbygning af overkørselsareal i den inderste del af rundkørslen og generel forbedring og opstramning af skiltning og afmærkning ved rundkørslen.

 

Over den seneste årrække er der i rundkørslen registret henved 2-3 færdselsuheld om året, næsten alle ved sammenstød mellem et motorkøretøj og en cyklist. Administrationen vurderer, at ombygningen af rundkørslen vil give et fald i uheldsrisikoen på 50-70 procent.

Politiske beslutninger og aftaler

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. juni 2018, punkt 7, blev frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. på projekt 2495 Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse, primært til trafiksikkerhedstiltag ved rundkørslen på Rebæk Plads.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ansøger om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til projekt 2495 Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse finansieret af mindre forbruget på projekt 2508 Allingvej, fremtidig udformning.

 

Sammenfatning af projektets økonomi i hele anlægsprojektets levetid

 

Før 2019

2019

Anlægssum i mio. kr.

3,0

1,2

 

Projektets anlægsbevilling

 

Nuværende anlægsbevilling

Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling

Ny Anlægsbevilling

Anlægsbevilling i mio. kr.

3,0

1,2

4,2

 

Retsgrundlag

Det er Kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at meddele tillægsbevilling i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling, jf. § 2, stk. 2 i Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019.

 

Ifølge § 8, stk. 1 i Lov om offentlige veje har kommunen ansvaret for at holde sine offentlige veje og vejanlæg i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver, jf. lov nr. 1520 af 27. december 2014 med senere ændringer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


9. Beslutning - Trafikstrategiens vision, mål og indsatser

Beslutningstema

I den videre proces med at færdiggøre Trafikstrategien, er der behov for, at Teknik- og Miljøudvalget kommer med tilkendegivelser på nedenstående vision og indsatsområder, herunder drøfter kommunens ambitionsniveau på områderne, således at Trafikstrategien i den færdige udgave afspejler de politiske mål og ønsker.

 

Ligeledes bedes udvalget godkende proces for valg af konkrete indsatser.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at godkende forslag til vision og indsatsområder for Trafikstrategien
 2. at godkende proces for valg af konkrete indsatser med henblik på færdiggørelse af Trafikstrategien til endelig godkendelse

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-06-2019

Ad 1-2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik- og ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Vi bliver flere og flere i Hvidovre, byen fortættes, der bliver mindre plads, der kommer flere arbejdspladser og flere biler, og røg, støj og møg øges betragteligt. I dag er støj allerede et af de væsentligste miljøgener i Hvidovre, ligesom klima og miljø er sat under pres. Derfor er der behov for en ambitiøs Trafikstrategi.
 

Tid er det mest værdifulde i vores liv og skal nødig gå til spilde i bilkøer på Hvidovrevej, så vi kommer for sent på arbejde, ikke når at hente børn, ikke spiser aftensmad sammen med familien og må springe fodboldkampen over. Dårlig planlagt og afviklet trafik giver sig udslag i ulykker, utryghed og ”vejvrede”, ligesom presset på klimaet og miljøet øges. 

 

Udviklingen kan vendes gennem nye transportvaner og nye bæredygtige teknologier, kombineret med øget cyklisme og gang, som øger folkesundheden. Hvidovre Kommune vil være førende i denne udvikling.

 

Trafikstrategien for de kommende år skal give Hvidovre et samlet overblik over de politiske prioriteringer for fremtidige bæredygtige initiativer for højklassede kollektive transport-løsninger, for privatbilisme og for bløde trafikanter.

 

Den foreslåede trafikstrategi er baseret på de strategier og planer, som Kommunen har vedtaget gennem de seneste år og er i gang med at udvikle: Kommuneplanen og Planstrategi 2019, Boligpolitik, Bevægelsesstrategi for 0 – 6 årsområdet, Sammen om sundhed, Cykelby Hvidovre, Strategi for klimatilpasning 2014, den kommende Energistrategi, aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om årlig 2% CO2 reduktion, aftalen om Global Compact of Mayors.

 

Og hertil kommer Hvidovre Kommunes forpligtigelse i forhold til FN’s verdensmål, aktuelt bl.a. gennem deltagelse i Med Danmark for målene.

 

For bedst muligt at kunne afspejle de politiske mål og ønsker i den videre proces med at færdiggøre Trafikstrategien, har administrationen behov for, at Teknik- og Miljøudvalget kommer med tilkendegivelser og drøfter kommunens ambitionsniveau på nedenstående forslag til vision og indsatsområder.

 

Ligeledes bedes udvalget godkende proces for udvælgelse af konkrete initiativer, således at Trafikstrategiens handleplan afspejler de politiske ønsker.

 

 

Trafikstrategiens vision og indsatsområder:

Trafikstrategiens vision

 

Alle borgere i Hvidovre kan færdes trygt, sikkert og aktivt på en bæredygtig måde, så kommunen vedbliver at være attraktiv at leve og arbejde i.

 

 

Trafikstrategiens delvisioner er

 

 • At alle borgere kan færdes sikkert til fods og på cykel i kommunen
 • At fremme borgernes brug af bæredygtige transportmidler i hverdagen
 • At sikre god fremkommelighed samt effektiv og bæredygtig transport til kommunens arbejdspladser
 • At nedbringe støjen og CO2 udledningen fra trafikken i kommunen

 

 

Trafikstrategien er opdelt i fire overordnede indsatsområder

 

 • Transport til skoler og daginstitutioner
 • Transport til arbejde og uddannelse
 • Korte lokale ture
 • Strategiske samarbejder

 

 

Bæredygtige løsninger

 

Trafikstrategiens indsatsområder understøttes af nye teknologier for at fremme bæredygtige løsninger - miljømæssigt, socialt og økonomisk.

 

 

 

Proces for valg af konkrete initiativer

Med Trafikstrategiens vision og indsatsområder følger konkrete initiativer.

 

Nogle af initiativerne vil være økonomisk overkommelige og andre mere bekostelige, ligesom nogle er enkle at gennemføre og andre er komplicerede at gennemføre og kræver samarbejder med en række aktører i og udenfor uden for Hvidovre Kommune.

 

Derfor skal udvalgets samlede forslag identificeres og prioriteres. Frem til et kommende temamøde efter sommer bedes udvalgets medlemmer derfor drøfte interne ønsker til initiativer til Trafikstrategiens handlekatalog. På temamødet fremlægges de enkelte gruppers forslag for udvalget for en drøftelse og samlet prioritering.

 

I bilag 3 har administrationen samlet essensen af de tidligere præsenterede høringssvar, emner fra det offentlige høringsmøde samt seneste medlemsforslag fra Venstre og Socialistisk Folkeparti om eldreven transport, - alle med henblik på en evt. indarbejdelse i trafikstrategien.

 

Der skal forventes tilført projektlederressourcer for at kunne gennemføre initiativer.

Politiske beslutninger og aftaler

Bygge- og Planudvalgs mødet den 14. januar 2019, punkt 7, Orientering om afholdt debatperiode om fremtidens trafik.

 

Bygge- og Planudvalgs mødet den 17. april 2018, punkt 6, Igangsættelse af borgerinddragelse om Trafikstrategi 2018.

Økonomiske konsekvenser

Anlægs og driftsudgifter indgår i de kommende budgetforhandlinger

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje mv. nr. 1520 af 27. december 2014 §1 og § 7-8.

Høring

Administrationen har som bilag, vedlagt en kommentering af de samlede høringssvar.

 

Bilag

 1. Kommenterede høringssvar (pdf)
 2. Ris og ros fra borgermødet (pdf)
 3. Trafikstrategi - forslag til konkrete initiativer (pdf)
 4. Trafikstrategi Hvidovre Kommune, SKITSE (pdf)

10. Orientering om status på ESCO - projekt

Beslutningstema

Hvidovre Kommune indgik i 2016 et ESCO-partnerskab med Simens på 11 udvalgte ejendomme i kommunen.

Tiltagene er nu udført.

 

Teknik-og Miljøudvalget bedes tage status på ESCO projektet til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik-og Miljøudvalget

 

 1. at tage status på ESCO projektet til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-06-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

ESCO-samarbejdet blev igangsat i 2016, hvor Hvidovre Kommune indgik en kontrakt med Siemens om energibesparende tiltag.

 

Den samlede investering udgør p.t. 41,6 mio. kr. eks. uforudsete udgifter og miljøsanering.
Uforudsete udgifter udgør 2.221.000 kr. og miljøsanering udgør 2.087.000 kr.

 

Samlede forventede besparelser per 1 maj 2019:

Samlet besparelse i kWh pr. år (Varme & EL) = 1.919.000 kWh

Samlet besparelse i m3 pr. år (Vand) = 366 m3

Samlet besparelse pr. år, i kr./øre, (Varme, EL og Vand) = 1.775.000 kr.

 

Den forventede tilbagebetalingstid er på 23,4 år.

Såfremt de beregnede, garanterede besparelser ikke opnås, dækker Simens de manglende besparelser i 5 år.

 

I perioden fra 2016 og frem til i dag har Hvidovre Kommune iværksat energitiltag uden for ESCO samarbejdet. Derfor vil der ske mindre justeringer ift. de beregnede besparelser under ESCO projektet.

 

I det vedhæftede bilag ”Status over ESCO tiltag” fremgår de udførte energirenoveringer.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen den 24. oktober 2017

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. oktober 2017, at der som konsekvens af budgetvedtagelse 2018, gives et tillæg på 1,1 mio. kr. til den eksisterende anlægsbevilling på 50,5 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling udgør i alt 51,6 mio. kr.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 29. september 2015

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 29. september 2015, at der blev indgået kontrakt om

projekt 0174 ESCO, fase 2, udførsel og fase 3, drifts- og garantifase på rene energitiltag og

light tiltag – med partner Siemens for et rammebeløb på 16,0 mio. kr. i 2016, på 19,7 mio. kr.

i 2017, på 9,6 mio. kr. i 2018 samt 2,2 mio. kr. til opfølgning af garanti og videnoverlevering.

Den simple tilbagebetalingstid på tiltag ligger mellem 20 og 25 år. Den samlede godkendte

anlægssum, inkl. allerede forbrugte 3 mio. kr. er således 50,5 mio. kr.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2912

På Kommunalbestyrelsens møde 19. juni 2012, punkt 3 blev anlægsbevilling på 75 mio. kr.

givet til projekt 0174 ESCO.

Ved budgetvedtagelsen 2013, 9. oktober 2012, blev anlægsbevillingen reduceret til 5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Sammenfatning af projektets økonomi i hele anlægsprojektets levetid

 

2012

2015

2017

I alt

Anlægssum i mio. kr.

5,0

45,5

1,1

51,6

 

I investeringsoversigten for perioden 2019 – 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,2 mio. kr. fordelt med 0,4 i 2019 og 0,45 årligt i perioden 2020 - 2023.

 

Det overskydende beløb kan tilbageføres til kommunekassen.

Retsgrundlag

En kommune kan efter kommunalfuldmagtsreglerne lovligt renovere ejendomme ejet af kommunen, hvis de anvendes til et kommunalt formål

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen

Bilag

 1. Notat vedr. udførte projekter under ESCO (pdf)

11. Beslutning om afslag på fritagelse for opsætning af varmemålere i Avedøre Stationsby afdeling Syd og Nord

Beslutningstema

Avedøre Stationsby afdeling Syd og Nord har siden 1998 fået fritagelse for installation af individuelle varmemålere.

 

I 2018 bemyndigede Teknik- og Miljøudvalget administrationen til at indgå i dialog

med Københavns Almennyttige Boligselskab (KAB) om implementering af varmemålerne.

 

Bestyrelsen i afdeling Syd og bestyrelsen i afdeling Nord har i marts/april 2019 godkendt de energitekniske tiltag, herunder installation af individuelle varmemålere i bebyggelsen.

 

Afdeling Syd forelægger projektet til godkendelse for beboerne den 23. april 2019.

Afdeling Nord forelægger projektet til godkendelse for beboerne den 20. august 2019.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte om Avedøre Stationsby afdeling Syd og Nord skal meddeles afslag for fritagelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at der meddelelse afslag på fritagelse for opsætning af individuelle varmemålere i afdeling Syd og Nord i Avedøre Stationsby

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-06-2019

Gruppe A stiller ændringsforslag om, at sagen udsættes til september med henblik på yderligere belysning.

 

For: Gruppe A og Liste H

Imod: Gruppe F, O, C ogV

 

Ændringsforslaget ikke godkendt.

 

Ad 1.

For: Gruppe F, O, C og V

Imod: Gruppe A og Liste H stemmer imod med henvisning til ændringsforslaget.

 

Godkendt.

 

Gruppe A begærer sagen i Kommunalbestyrelsen jævnfør styrelsesloven §23.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Københavns Almennyttige Boligselskab (KAB), som er administrationsselskab for Avedøre   

Boligselskab, anmodede den 25. oktober 2018 om udsættelse af installation af individuelle varmemålere frem til 2023.

 

Sagen blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. november 2018, som bemyndigede administrationen til at indgå i dialog med KAB om implementering af varmemålere.

 

Efterfølgende har administrationen løbende været i dialog med KAB og afdeling Syd og Nord og det er aftalt, at KAB i uge 6, fremsender et begrundet tidsestimat for opsætning af varmemålere i Avedøre Stationsby til Hvidovre Kommune. Det vil sige hvornår de agter at opstarte installationen og hvornår de forventer, at installationen af alle varmemålere i bebyggelsen er tilendebragt.

 

Når de fornødne dokumenter er modtaget, vil administrationen på ny indgå i dialog med KAB for en nærmere præcisering af forløbet.

 

Baggrund

KAB har tidligere repræsenteret Avedøre Boligselskab i forbindelse med spørgsmål om dispensation fra målerbekendtgørelsen.

 

KAB i Avedøre Stationsby, afdeling Syd og afdeling Nord har gennem årene modtaget flere dispensationer fra målerbekendtgørelsen, som bekendtgørelsen ellers foreskriver skal installeres.

 

Den 04. november 1998 modtager administrationen en ansøgning om udsættelse for installation af individuelle varmemålere.

 

Den 17. november 1998 meddeler Teknik- og Miljøudvalget tilladelse til at undlade at installere varmemålere for en 4-årig periode.

 

Den 10. oktober 2002 modtager administrationen en økonomisk redegørelse for hvorvidt installation af individuelle er rentable.

 

Den 13. november 2002 meddeler Teknik- og Miljøudvalget, at frist for installation af varmemålere er forlænget med 4 år til den 1. december 2006.

 

Den 30. november 2006 modtager administrationen ansøgning om en ny fristforlængelse for installation af varmemålere.

 

Den 21. marts 2007 meddeler Teknik- og Miljøudvalget fristforlængelse til 2011.

 

Den 31. maj 2010 bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget på sit møde, administrationen til at behandle de dispensationer der udløber senere med henblik på installation af varmemålere.

 

Den 25. marts 2011modtager administrationen en ansøgning om fristforlængelse.

 

Den 29. august 2011 meddeler administrationen fristforlængelse frem til 01. september 2014.

 

Den 14. juli 2014 modtager administrationen ansøgning om forlængelse af frist for opsætning af varmemålere.

 

Den 20. oktober 2014 meddeler administrationen fristforlængelse frem til 01. januar 2016.

 

Den 22. marts 2016 modtager administrationen ansøgning om dispensation.

 

Den 31. august 2016 meddeler Teknik- og Miljøudvalget fristforlængelse. Fristforlængelsen

begrundes med at KAB har iværksat projektet med at opsætte de individuelle varmemålere, og

at de forventer, at varmemålerne er installeret i foråret 2017. Forlængelsen er givet med bemærkning om, at der ikke gives yderligere fristforlængelser.

 

Den 15. november 2016 modtager administrationen ansøgning om dispensation.

 

Den 22. maj 2017 oplyser KAB i en e-mail, at opsætning af individuelle varmemålere ikke er påbegyndt, idet der afventes behandling af dispensationsansøgning.

 

Den 5. september 2017 gav administrationen afslag på ansøgningen. Afslaget begrundes med, at Teknik- og Miljøudvalget tidligere har besluttet, at der ikke gives yderligere dispensationer.

 

Den 15. november 2017 oplyser KAB, at installationen af de individuelle varmemålere ikke er

påbegyndt.

 

Den 20. november 2017 sender administrationen brev til KAB, hvori det fremgår, at der er fastsat frist for fuldførelse af installationen af de individuelle varmemålere til udgangen af 2017.

 

Den 30. november 2017 svarer KAB, at fristen er urealistisk.

 

Den 15. december 2017 fastsætter administrationen to nye frister:

 

 • 15. januar 2018 skal der foreligge en færdig tidsplan for projektet.
 • Arbejdet med at opsætte de individuelle varmemålere skal igangsættes senest 1.kvartal 2018.

 

Tidsplanen vurderes herfra realistisk, idet KAB allerede i september 2017 modtog afslag fra Hvidovre kommune om fritagelse for opsætning af individuelle varmemålere.

 

Den 9. januar 2018 anmoder Avedøre Stationsby Syd & Avedøre Stationsby Nord om foretræde for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Den 7. februar 2018 har Avedøre Stationsby Syd & Avedøre Stationsby Nord foretræde for Teknik- og Miljøudvalget. Der henvises til pkt. 5 i ”Referat – Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2018.”

 

Den 20. februar 2018 meddeler Teknik- og Miljøudvalget skriftligt svar til Avedøre Stationsby Syd & Avedøre Stationsby Nord ved KAB, at der gives dispensation til udsættelse af opsætning af individuelle varmemålere på betingelse af, at der udfærdiges en færdig, konkret handleplan med fastlagte datoer for udbudsproces samt tidsplan for energioptimering og renovering af bebyggelsen. – Sagen skal fremsendes inden udgangen af oktober 2018. Dispensationen for undladelse af opsætning af individuelle varmemålere er således betinget af, at planen for energioptimering og renovering godkendes på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. november 2018.

 

Den 25. oktober 2018 fremsender Avedøre Stationsby Syd & Avedøre Stationsby Nord ved KAB en e-mail med anmodning om udsættelse af installation af individuelle varmemålere frem til 2023, bilagt ”Energiteknisk Handleplan for Avedøre Boligselskab, Avedøre Stationsby Syd og Nord” samt to dokumenter om Avedøre Fjernvarmeselskabs eventuelle overtagelse af det interne varmeledningsnet i de 2 afdelinger.

 

Den 28. november2018 bliver sagen behandlet på Teknik- og Miljøudvalget, som bemyndiger administrationen til at indgå i dialog med KAB om implementering af varmemålere.

 

Administrationen har herefter løbende været i dialog med KAB.

 

I december 2018 indgår administrationen og KAB en aftale om, at de senest i februar 2019 skal fremsende et tidsestimat for hvor og hvornår installation af varmemålere opstartes og afsluttes i bebyggelsen.

 

Den 25. februar 2019 rykker administrationen, bestyrelsen i afd. Syd og Nord og KAB, for fremsendelse af de fornødne dokumenter. Bestyrelsen i afdeling Syd oplyser til administrationen, at de har afholdt møde i relation til en energiteknisk handleplan den 18. februar 2019. Bestyrelsen besluttede at fremlægge oplægget på et beboermøde den 2. maj 2019. Det oplyses til administrationen, at bestyrelsen internt vil afholde beslutningsmøde den 18. marts 2019, omkring den energitekniske handleplan.

 

Avedøre Stationsby Nord

Den 26. marts 2019 modtager administrationen kopi af to referater fra bestyrelsesmøder afholdt den 18. februar 2019 og den 19. marts 2019 i Avedøre Stationsby Nord:

 

 1. Referat af 18. februar 2019, Avedøre Stationsby Nord, Energiteknisk handleplan, punkt 6:

Bestyrelsen beslutter at fremlægge oplæg om energitekniske tiltag i bebyggelsen for beboerne på et møde den 2. maj 2019.

 

 1. Referat af 19. marts 2019, Avedøre Stationsby Nord, Energiteknisk handleplan, punkt 2:

Bestyrelsen og projektgruppen beslutter, at fremlægge deres fælles anbefaling om at stemme for gennemførelse af energitekniske tiltag, herunder installation af varmemålere for beboerne på et møde den 20. august 2019. (Ændring ift. til referat af 18. februar 2019).

Installationen af varmemålere skal være udført inden udgangen af 2022.

 

Avedøre Stationsby Syd

Den 11. april 2019 modtager administrationen kopi af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 20. marts 2019, Avedøre Stationsby Syd:

 1. Temaavis, hvor installation af varmemålere indgår, blev gennemgået, jf. punkt 1b i dagsorden, (køkken, bad og energi) og side 13 i temaavis
 2. Bestyrelsen godkender projektet

3        Byggestart september 2020. Samlet byggetid 2 år, jf. temaavis side 14. (Afslutning 2022, svarende til Avedøre Stationsby Nord).

4        Bestyrelsen forelægger projektet til godkendelse for beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den 23. april 2019.

5        Den 8. maj 2019 oplyser bestyrelsen telefonisk til administrationen, at projektet, incl. installation af individuelle varmemålere, blev godkendt af beboerne med overvældende flertal på det ekstraordinære afdelingsmøde den 23. april 2019.

 

 

Administrationens bemærkninger

Det er fortsat usikkert, hvorvidt der kan etableres en fuld finansiering for hele området, som kan fuldbyrde de beskrevne energitiltag. På baggrund heraf vil det være en ulempe, at udskyde installation af varmemålere, idet monteringen af målerne via adfærd får varmeforbruget til at falde.

 

Installation af varmemålere i andre bebyggelser har dog påvist en energiteknisk gevinst.

Når forbrugeren selv kan aflæse sit forbrug, afføder det en reduktion af eget forbrug, hvorved miljøbelastningen i forbindelse med opvarmning af fjernvarmevandet reduceres.

Administrationen skal henlede opmærksomheden på, at installation af individuelle varmemålere ikke er en teknisk anordning, der nedsætter varmeforbruget.

Enheden har til formål at registrere varmeforbruget i det enkelte beboelseslejemål, så lejeren ”kun” betaler for sit eget forbrug.

 

Installation af varmemålere i andre bebyggelser har dog påvist en energiteknisk gevinst.

Når forbrugeren selv kan aflæse sit forbrug, afføder det en reduktion af eget forbrug, hvorved miljøbelastningen i forbindelse med opvarmning af fjernvarmevandet reduceres.

På baggrund af sagsforløbet anbefaler administrationen, at der ikke gives fritagelse.

Afdeling Syd og Nord pålægges hurtigst muligt at indføre varmemålere, jf. målerbekendtgørelsen §7, stk. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

 1. Den 17. november 1998 meddeler Teknik- og Miljøudvalget tilladelse til at undlade at installere varmemålere for en 4-årig periode. 
 1. Den 13. november 2002 meddeler Teknik- og Miljøudvalget at frist for installation af varmemålere er forlænget med 4 år til den 1. december 2006. 
 1. Den 21. marts 2007 meddeler Teknik- og Miljøudvalget fristforlængelse til 2011. 
 1. Den 31. maj 2010 bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget på sit møde, administrationen til at behandle de dispensationer der udløber senere med henblik på installation af varmemålere.
 2. Den 31. august 2016 meddeler Teknik- og Miljøudvalget fristforlængelse til medio 2017. Fristforlængelsen begrundes med at KAB har iværksat projektet med at opsætte de individuelle varmemålere, herunder at de forventer varmemålerne installeret i foråret 2017. Forlængelsen er givet med bemærkning om, at der ikke gives yderligere fristforlængelser.
 3. Den 20. februar 2018 meddeler Teknik- og Miljøudvalget skriftligt svar til Avedøre Stationsby Syd & Avedøre Stationsby Nord ved KAB, at der gives dispensation til udsættelse af opsætning af individuelle varmemålere på betingelse af, at der udfærdiges en færdig, konkret handleplan med fastlagte datoer for udbudsproces samt tidsplan for energioptimering og renovering af bebyggelsen. – Sagen skal fremsendes inden udgangen af oktober 2018. Dispensationen for undladelse af opsætning af individuelle varmemålere er således betinget af, at planen for energioptimering og renovering godkendes på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. november 2018. 
 4. Den 28. november 2018 bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget administrationen til at gå i dialog med KAB om implementering af varmemålere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni 2018 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af 02/06/2014), herefter benævnt målerbekendtgørelsen.

 

Målerbekendtgørelsen er udstedt i medfør af byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 med senere ændringer.

 

Målerbekendtgørelsen

§ 7, stk. 2:

”Alle bestående bebyggelser skal have installeret målere til måling af forbruget af varme i den enkelte boligenhed.”

”§ 11. Følgende bygninger kan fritages for at overholde en eller flere af bestemmelserne i §§ 3-10:

 

1)Bygninger, som anvendes til plejeboliger, der er omfattet af lov om social service, samt boformer til midlertidigt og længerevarende ophold efter serviceloven og lignende boformer.

 

2)Kolonihavehuse.

 

3)Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype vil medføre, at installationsomkostningerne vil blive uforholdsmæssigt store i forhold til den besparelse, den enkelte forbruger ville opnå.

 

4)Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype gør det nødvendigt med en længere installationsperiode.

 

5)Bygninger, hvor den enkelte forbruger ikke vil få nogen økonomisk fordel, eller hvor den privatøkonomiske rentabilitet vil blive negativ ved installation af målere. Ved beregning heraf skal der anvendes en gennemsnitlig tidshorisont, som svarer til den typiske lånefinansiering og til den forventede afskrivningstid for installationen.”

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Miljømæssige konsekvenser

Hvis der etableres individuelle varmemålere, vil varmeforbruget falde, og miljøbelastningen i forbindelse med opvarmningen af fjernvarmevandet vil blive mindre.

Bilag

 1. Avedøre Nord, Dagsorden og referat 18. februar 2019 (pdf)
 2. Dagsorden referat 19. marts 2019. Avedøre Stationsby, Nord (pdf)
 3. Varme analyse. Avedøre stationsby Nord - Avedøre (pdf)
 4. Avedøre Stationsby Nord, Tidsestimat (pdf)
 5. Referat fra bestyrelsesmøde 20. marts 2019. Avedøre Stationsby Syd (pdf)
 6. Temaavis, Energiprojekt for Avedøre Stationsby Syd. (pdf)
 7. Dagsorden til Afdelingsmøde den 23. april 2019, Avedøre Stationsby, Syd (pdf)

12. Beslutning om afslag for fritagelse for opsætning af varmemålere i Grenhusene

Beslutningstema

Grenhusene har siden 1998 fået fritagelse for installation af individuelle varmemålere.

I 2018 bemyndigede Teknik- og Miljøudvalget administrationen til at indgå i dialog

med DAB om implementering af varmemålerne.

 

Grenhusene v/DAB har i februar 2019 igen søgt om fritagelse for installation af individuelle varmemålere, eventuelt for en afgrænset periode eller til der er etableret en mere tidssvarende løsning for afdelingens facadeisolering.

Planerne er endnu ikke konkretiserede ej heller finansieringen.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte om der skal meddelelse afslag for opsætning af individuelle varmemålere i Grenhusene.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at anbefale at Grenhusene meddeles afslag for fritagelse for installation af individuelle varmemålere.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-06-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Dansk Almennyttigt Boligselskab, DAB, henvendte sig den 7. august 2018 med et ønske om fortsat dispensation til opsætning af individuelle varmemålere.

 

Sagen blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. november 2018, som bemyndigede administrationen til at indgå i dialog med DAB om implementering af varmemålere.

 

Efterfølgende har er administrationen løbende været i dialog med DAB og det aftales, at DAB, medio februar 2019, fremsender et begrundet tidsestimat for opsætning af varmemålere til Hvidovre Kommune. Det vil sige hvornår de agter at opstarte installationen og hvornår de forventer, at installationen af alle varmemålerne i bebyggelsen er tilendebragt.

 

Administrationen modtager dog efterfølgende en henvendelse fra DAB, som på ny ansøger om dispensation for opsætning af varmemålere.

 

Baggrund

DAB, Administration har modtaget flere dispensationer fra målerbekendtgørelsen, således at de kan vente med at opsætte individuelle varmemålere, som bekendtgørelsens § 7, stk. 2 ellers foreskriver.

 

Den 22. maj 1997 modtog administrationen en ansøgning om dispensation for opsætning af individuelle varmemålere i Grenhusene.

 

Den 5. februar 1998 blev ansøgningen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, som en principsag. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at meddele dispensation for en 4-årig periode.

Dispensationen var endvidere betinget af, at Boligselskabet en gang om året fremsendte redegørelse for varmeforbruget, og hvilke initiativer der var taget for at begrænse varmeforbruget.

 

Den 11. oktober 2001 modtog administrationen en ansøgning om forlængelse af dispensation for opsætning af individuelle varmemålere.

 

Den 28. november 2001 blev ansøgningen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, som besluttede:

 

 • ”at der fortsat kunne dispenseres for installation af varmemålere i boliger, som var forsynet med fjernvarme,
 • at dispensationen fortsat var midlertidig i en ny 4-årig periode
 • at boligselskaberne hvert år fortsat skulle redegøre for varmeforbruget og hvilke initiativer, der var taget for at begrænse varmeforbruget.”

 

Der blev herefter givet dispensation for opsætning af varmemålere indtil den 1. januar 2006 på ovennævnte betingelser.

 

Den 23. november 2005 modtog administrationen en ansøgning om forlængelse af dispensation for opsætning af varmemålere i Grenhusene.

Den 8. marts 2006 blev ansøgningen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, som besluttede:

 

 • ”at der fortsat kunne dispenseres for installation af varmemålere i boliger, som var forsynet med fjernvarme,
 • at dispensationen fortsat var midlertidig i en ny 4-årig periode,
 • at boligselskaberne hvert år fortsat skulle redegøre for varmeforbruget og hvilke initiativer, der var taget for at begrænse varmeforbruget.”
 •  

Dispensationsfristen for opsætning af varmemålere blev givet indtil den 1. januar 2010 på ovennævnte betingelser.

 

Den 18. december 2009 modtog administrationen en ansøgning om forlængelse af dispensation fra bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996, § 10, stk. 7, for opsætning af varmemålere.

 

Den 31. maj 2010 blev ansøgningen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, der besluttede at meddele midlertidig dispensation for opsætning af varmemålere i boliger, der var forsynet med fjernvarme, således at varmemålerne skulle være installeret senest den 1. januar 2013.

 

”Begrundelsen for at meddele midlertidig dispensation er, at Teknik- og Miljøudvalget finder at ansøgningen tegner et pessimistisk billede af de økonomiske forhold. En tidsbegrænset dispensation på 2 år gør det muligt for boligafdelingen at tage højde for, at der henlægges de nødvendige midler til investeringen. Samtidig peger Teknik- og Miljøudvalget på, at kommunen, som klimakommune, bør arbejde for at fremme energibesparelse i boliger. Udvalget vil gerne opfordre til, at boligorganisationen indgår i en tæt dialog med kommunen om denne problemstilling i forbindelse med styringsdialogen.”

 

Den 11. april 2011 meddelte administrationen forlængelse af den midlertidige dispensation dateret 24. juni 2010, således at varmemålerne skulle være installeret senest den 1. juni 2013.

 

Den 27. januar 2014 modtog administrationen en ansøgning om forlængelse af dispensation fra bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996, § 10, stk. 7, for opsætning af varmemålere.

 

Den 14. maj 2014 blev ansøgningen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, der besluttede at meddele midlertidig dispensation i 4 år til den 1. juni 2018.Begrundelsen for dispensationen var, at der gennemføres et planlagt renoveringsprojekt.

 

Den 7. august 2018 anmoder DAB, om fortsat dispensation til opsætning af individuelle varmemålere.

 

Den 28. november 2018, bliver sagen behandlet på Teknik- og Miljøudvalget, som bemyndiger administrationen til at indgå i dialog med DAB om implementering af varmemålere.

 

Administrationen er herefter løbende i dialog med DAB og der er indgået en aftale om, at DAB medio februar 2019 fremsender et tidsestimat for hvor hvornår installation af varmemålere opstartes og afsluttes i bebyggelsen.

 

Den 28. februar 2019 modtager administrationen, en ansøgning om dispensation for opsætning af varmemålere for en begrænset periode fra DAB med begrundelse om:

 

 • at der ikke er taget tilstrækkelige hensyn til de særlige bygningsmæssige forhold
 • at de økonomiske forudsætninger i administrationens notat fra Viegand og Maagøe A/S ikke tager højde for afledte omkostninger
 • at bemærkninger om skimmelsvamp i boliger udelukkende er et spørgsmål om udluftning, er fejlagtige
 • at bebyggelsens facadekonstruktion giver en væsentlig øget risiko for kondens på overfladerne og deraf følgende skimmelsvamp
 • at afdelingen ikke har væsentlige udfordringer med indeklimaproblemer hvilket skyldes beboernes hensigtsmæssige adfærd samt muligheden for at holde en jævn varme i boligen.

 

Afdelingen begrunder endvidere udsættelsen af installation af individuelle varmemålere med, at der er planer om at gennemføre en isolering af betonfacaderne, hvilket er såvel teknisk som økonomisk kompliceret, da facadeløsningen skal tage hensyn til de arkitektoniske kvaliteter.

 

Der påtænkes en særlig henlæggelse som skal anvendes til delvis finansiering af arbejdet. Planerne er ikke nærmere konkretiserede.

 

Afdelingen ønsker derfor en udsættelse af installation af varmemålere for en begrænset periode og gerne frem til etablering af en mere tidssvarende løsning af bebyggelsens facadeisolering.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen har i forbindelse med ejers tidligere ansøgning om dispensation af 14. januar 2014, anmodet firmaet ViegandMaagøe A/S om at foretage beregning af de økonomiske forhold, hvis der etableres individuelle varmemålere. Notat fra ViegandMaagøe A/S vedlægges, se bilag ”Notat og beregning fra ViegandMaagøe A/S vedrørende de økonomiske forhold ved installationer.” 

Af notatet fremgår det, at der vil være en besparelse for beboerne hvis der installeres individuelle varmemålere i afdelingerne.

 

I beregningerne er det forudsat, at der vil være en varmebesparelse på 15 %, men selv med en varmebesparelse på kun 5 %, vil der stadig være en økonomisk fordel for beboerne.

Beregningerne viser, at Bredalsparken vil kunne opnå en årlig besparelse på ca. 650.000 kr., og Grenhusene vil kunne opnå en årlig besparelse på ca. 140.000 kr. (2014-priser). 

Det er administrationens vurdering, at en besparelse på 15 % er lavt sat. I VEKS-området er der et eksempel på en besparelse på op til 30 %, når der installeres individuelle varmemålere. Eksempel herpå vedlægges, jf. bilag ”Eksempel på besparelser ved installering af individuelle varmemålere i to ejendomme i VEKS-området.” 

Det er derfor administrationens vurdering, at det vil være muligt at opnå større varmebesparelser, end beregningerne viser. 

Afslutningsvis kan det nævnes, at det er administrationens vurdering, at afdelingerne ikke adskiller sig i forhold til mange andre boligafdelinger, der har haft individuelle varmemålere i mange år, og at det virker ulogisk, at indførelse af individuelle varmemålere vil medføre forøget varmeforbrug, hvilket også er i strid med alle erfaringer. 

Derudover kan det oplyses, at det i § 9, stk. 1 i målerbekendtgørelsen fremgår at: 

”Ved fordelingsmåling af varmeforbruget for bolig- eller erhvervsenheder, der i termisk henseende er yderligt beliggende i bygningen og derfor har et forøget varmetab, skal der foretages en korrektion for det forøgede varmetab, så betalingen for varmetabet fordeles mellem alle bygningens bolig- og erhvervsenheder. Korrektion for yderlig beliggenhed skal endvidere foretages, eller en foretagen korrektion skal ændres, hvis en bygning ombygges eller efterisoleres og dette har væsentlig betydning for fordelingen af varmeforbruget.” 

Dette sikrer, at yderligt liggende lejligheder ikke betaler ekstra grundet beliggenhed – også i tilfælde af renovering/ombygning.

Administrationen skal henlede opmærksomheden på, at installation af individuelle varmemålere ikke er en teknisk anordning, der hverken nedsætter eller regulerer varmeforbruget.

 

Enheden har til formål at registrere varmeforbruget i det enkelte beboelseslejemål, så lejeren kun betaler for sit eget forbrug.

 

Installation af individuelle varmemålere er derfor uafhængig af forekomsten af skimmelsvamp.

Installation af individuelle varmemålere i andre bebyggelser har påvist en energiteknisk gevinst.

 

Når beboeren selv kan aflæse sit forbrug, afføder det en reduktion af eget forbrug, hvorved miljøbelastningen i forbindelse med opvarmning af fjernvarmevandet reduceres. Men det er helt op til beboeren selv at regulere for forbruget og dermed varmen i beboelseslejemålet.

Dette er helt uafhængigt af varmemåleren, som blot er en energimåler, der måler den fjernvarme, som lejemålet får leveret.

 

På baggrund af sagsforløbet anbefaler administrationen, at der ikke meddeles fritagelse for installation af individuelle varmemålere. Grenhusene pålægges hurtigst muligt at indføre varmemålere, jf. målerbekendtgørelsen §7, stk. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

 1. Den 5. februar 1998, punkt 12, giver Teknik- og Miljøudvalget midlertidig dispensation for en 4-årig periode, (5. februar 2002).
 2. Den 28. november 2001, punkt 35, giver Teknik- og Miljøudvalget midlertidig dispensation gældende indtil 1. januar 2006.
 3. Den 8. marts 2006, punkt 5, giver Teknik- og Miljøudvalget midlertidig dispensation gældende indtil 1. januar 2010.
 4. Den 31. maj 2010, punkt 3, giver Teknik- og Miljøudvalget midlertidig dispensation gældende indtil 1. januar 2013.
 5. Den 11. april 2011 giver administrationen midlertidig dispensation gældende indtil 1. juni 2013.
 6. Den 14. maj 2014, punkt 10, giver Teknik- og Miljøudvalget midlertidig dispensation gældende indtil 1. juni 2018.
 7. Den 28. november 2018, punkt 7, bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget administrationen til at gå i dialog med DAB om implementering af varmemålere

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, herefter benævnt målerbekendtgørelsen.

Målerbekendtgørelsen er udstedt i medfør af byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 med senere ændringer.

 

Målerbekendtgørelsen 

§ 7, stk. 2:

”Alle bestående bebyggelser skal have installeret målere til måling af forbruget af varme i den enkelte boligenhed.”

 

§ 9, stk. 1:

”Ved fordelingsmåling af varmeforbruget for bolig- eller erhvervsenheder, der i termisk henseende er yderligt beliggende i bygningen og derfor har et forøget varmetab, skal der foretages en korrektion for det forøgede varmetab, så betalingen for varmetabet fordeles mellem alle bygningens bolig- og erhvervsenheder. Korrektion for yderlig beliggenhed skal endvidere foretages, eller en foretagen korrektion skal ændres, hvis en bygning ombygges eller efterisoleres og dette har væsentlig betydning for fordelingen af varmeforbruget.”

 

§ 11, stk. 1 nr.ne.1 – 5:

”Følgende bygninger kan fritages for at overholde en eller flere af bestemmelserne i §§ 3-10:

 • 1) Bygninger, som anvendes til plejeboliger, der er omfattet af lov om social service, samt boformer til midlertidigt og længerevarende ophold efter serviceloven og lignende boformer.
 • 2) Kolonihavehuse.
 • 3) Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype vil medføre, at installationsomkostningerne vil blive uforholdsmæssigt store i forhold til den besparelse, den enkelte forbruger ville opnå.
 • 4) Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype gør det nødvendigt med en længere installationsperiode.
 • 5) Bygninger, hvor den enkelte forbruger ikke vil få nogen økonomisk fordel, eller hvor den privatøkonomiske rentabilitet vil blive negativ ved installation af målere. Ved beregning heraf skal der anvendes en gennemsnitlig tidshorisont, som svarer til den typiske lånefinansiering og til den forventede afskrivningstid for installationen.”

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Miljømæssige konsekvenser

Hvis der etableres individuelle varmemåler, vil varmeforbruget falde, og miljøbelastningen i forbindelse med opvarmningen af fjernvarmevandet vil blive mindre.

Bilag

 1. Anmodning om dispensation for varmefordelingsmålere, Grenhusene ASG-2011-03077 (pdf)
 2. Notat og beregning fra Viegard Maagøe A/S vedr. de økonomiske forhold ved installationer (pdf)

13. Orientering om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens brev af 11. april 2019 om brandsikkerheden i plejeboliger.

Beslutningstema

Administrationen skal hermed orienter om, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i brev af 11. april 2019 har svaret på Hvidovre kommunes henvendelse af 6. marts 2019 til Trafik-, Bygge og Boligministeren.

 

Administrationen har, på baggrund af svaret, redegjort for den fremadrettede proces.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at tage administrationens orientering til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-06-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette orienteringspunkt.

 

Rådgivervirksomheden Niras udsendte den 9. oktober 2018 på vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et spørgeskema i relation til brandsikkerhed i plejeboliger mv. til alle landets kommuner.

 

Administrationen fremsendte skemaerne til den daglige drift af institutionerne, som besvarede spørgsmålene i skemaet i forhold til de faktuelle brandmæssige installationer i plejeboligerne.

 

Skemaerne blev rettidigt sendt til Niras, som efterfølgende oplyste, at ikke alle plejeboliger levede op til de brandmæssige bestemmelser.

 

Den 29. januar 2019 modtog Hvidovre kommune et brev fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med anmodning om senest den 15. april 2019, at fremsende en redegørelse for hvornår kommunen ville tage initiativ til at sikre, at den brandmæssige standard i plejehjemmene var i overensstemmelse med gældende regler.

 

Den 6. marts 2019 henvendte Teknik og Miljøudvalget sig til Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen med anmodning en konkret tilbagemelding i forhold til hvilke plejeboliger, der efter deres opfattelse ikke brandmæssig er i overensstemmelse med gældende regler.

 

Den 1. april 2019 modtog Hvidovre kommune brev fra Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen. Ministeren oplyste, at der i Hvidovre kommunes besvarelser i undersøgelsen var oplysninger, der havde givet anledning til, at der var plejeboliger mv. der ikke vurderes at overholde brandkravene.

 

Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen oplyste endvidere, at det var Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen der stod for undersøgelsen af brandsikkerhed i plejeboliger mv., og at ministeren på den baggrund havde bedt styrelsen om at svare på de konkrete spørgsmål.

 

Den 11. april 2019 modtog Hvidovre kommune brev fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som oplyste, at det var den enkelte kommune, der for hver enkelt bygning havde oplyst, hvorvidt bygningen levede op til de brandmæssige krav. Endvidere anmodede styrelsen om, at kommunen senest den 15. april 2019 fremsendte en redegørelse for hvornår administrationen tog initiativ til at sikre, at plejeboligerne levede op til den brandmæssige krævede standard.

 

Administrationen fremsendte en redegørelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 15. april 2019, hvori det blev oplyst, at vi i samarbejde med den daglige drift af institutionerne forventede at udbedre manglerne hurtigst muligt.

 

Det skal i den forbindelse bemærkes at en del af de påpegede mangler skyldes, at den daglige drift i institutionerne har udfyldt en del af skemaerne forkert. Administrationen har i samarbejde med Hovedstadens Beredskab gennemgået de udfyldte spørgeskemaer, og sendt flere af dem retur til institutionerne, som nu er i gang med at foretage rettelser.

 

Når administrationen modtager de rettede spørgeskemaer på ny, vil de igen blive gennemgået.

Såfremt ét eller flere skemaer ikke er i overensstemmelse med gældende brandregler, vil vi, hurtigst muligt, foretage det fornødne, så plejehjemmene lever op til gældende standard i relation til brand.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bygningsreglementet, jf. Bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017, indeholder krav til bygningers sikkerhed i tilfælde af brand og stiller krav om materialevalg, brandtekniske installationer m.v. Bygningsreglementet er udstedt i medfør at Byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Svar fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet af 1. april 2019 (pdf)
 2. Svar fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen af 11. april 2019 (pdf)

14. EU-tilskud til Avedøre Green City: Godkendelse af bevilling og yderligere ansøgning om tilskud

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har fået tilsagn om ca. 1,7 mio. kr. (227.125 €) fra EU til analyser af innovative energitiltag i Avedøre Stationsby (Avedøre Green City).

 

Kommunalbestyrelsen orienteres om projektet og skal godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 1,7 mio. kr.

 

Kommunalbestyrelsen orienteres desuden om ansøgning hos den europæiske centralbank om tilskud til energirenoveringer i Avedøre Stationsby.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 1,7 mio. kr. vedrørende EU-midler til Avedøre Green Citys ”smart city”-projekt under Horizon 2020.
 2. at Hvidovre Kommune ansøger om 11,2 mio. kr. (1,5 mio. €) fra den europæiske centralbank (ELENA) til et sekretariat samt yderligere midler til konkrete energiforbedringer i Avedøre Green City.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-06-2019

Ad 1-2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

Avedøre Green City er et netværk i Avedøre Stationsby med fjernvarmeselskabet, boligselskabet og borgerne. Formålet med projektet er at være et udstillingsvindue for klimavenlige og bæredygtige løsninger indenfor bygningsrenovering, energioptimering, fokus på sociale relationer, vidensdeling om energi og miljø og andre relevante forhold. Hvidovre Kommune sidder i styregruppen for projektet.

 

Avedøre Green City har fokus på samarbejder om bæredygtige energiløsninger, og kan være med til at realisere Hvidovre Kommunes strategi-, vision-, og målsætninger for energiområdet.  Ligesom projektet kan være med til at sikre en afprøvning af, hvad der skal til for at sikre en succesfuld implementering af grønne energi- og mobilitetsløsninger i Hvidovre.

 

Et fokuspunkt for Avedøre Green City er at sikre koordinering af boligselskabet KAB’s renoveringer i Avedøre Stationsby (f.eks. opsætning af varmemålere, ny parkeringsplads) med Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovres investeringer i fremtidens fjernvarme.

 

Avedøre Green City skal bl.a. analysere mulighederne for at realisere innovative energitiltag f.eks. e-mobilitet (elbiler og elcykler) og energirenovering af bygningerne i Avedøre Stationsby, så det bliver en ”smart city” – dvs. en energi- og klimarigtig bydel. Dette delprojekt indgår i et stort projekt om ”smart cities”, der har ansøgt midler fra EU’s Horizon 2020-program.

 

Administrationen har den 8. maj 2019 modtaget tilsagn om 1,7 mio. kr. (227.125 €) til projektet om Avedøre Stationsby som ”smart city”. Bevillingen omfatter finansiering af lønmidler svarende til i alt 2 årsværk over de 5 år projektet løber. Der er ikke krav om egenfinansiering fra kommunens side. Bevillingen kan på sigt bruges til analyser for yderligere to bolig- eller erhvervsområder i kommunen.

 

Herudover er Hvidovre Kommune inviteret til at deltage i en ansøgning til et andet EU-projekt (ELENA) om 1,5 mio. kr. til et sekretariat, der skal støtte konkrete energiprojekter, bl.a. i udbudsfasen, så "Avedøre Green City" kan udvikles til et demonstrationsprojekt for 5. generations fjernvarme, der optimerer samspillet imellem fjernvarme og boliger. Dette projekt ligger i forlængelse af ”smart city”-projektet, der netop er modtaget tilskud til.

Hvidovre Kommune forventes at bidrage med en egenfinansiering på 10.000 kr. over 3 år fordelt på lønmidler til deltagelse i styregruppen og lejlighedsvis mødeforplejning.

Politiske beslutninger og aftaler

Projekterne skal ses i sammenhæng med Hvidovre Kommunes strategiske energiplan 2019, besluttet på Kommunalbestyrelsen på møde den 28. maj 2019 pkt. 12.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune har modtaget tilsagn om 1,7 mio. kr. til ”smart city”-projektet. Der gives udgiftsbevilling til lønudgifter på 1,7 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling vedrørende EU-midlerne.

Retsgrundlag

Det er kommunalbestyrelsen, der har kompetence til at forestå varmeplanlægningen, jf. § 3, stk. 1 i Lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019.

Det er kommunalbestyrelsen, der som bevillingsmyndighed har bevillingskompetencen, jf. § 40, stk. 2 i Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Center for Plan og Miljø vil anvende bevillingen til årsværks-ressourcer over en 5-årig periode, svarende til 24,5 mandemåneder i ”smart city”-projektet, der ligger i naturlig forlængelse af centrets opgaver.

Miljømæssige konsekvenser

Projekterne bidrager til at udvikle Avedøre Stationsby til en bæredygtig bydel. Erfaringer herfra kan bruges til at fremme bæredygtige løsninger og miljø- og energitiltag i hele Hvidovre Kommune.


15. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-06-2019

Gruppe A spurgte til busparkering ved Hvidovre Stadion/Hvidovrevej.

 

Gruppe A spurgte til standen på cykelstierne på Vigerslev Allé.

 

Gruppe A spurgte til lapning af huller ved Frydenhøjskolen.

 

Gruppe A spurgte til afstribninger ved Avedøre Havnevej.

 

Gruppe A spurgte til buslæskur ved Oppegårdsvej.

 

Gruppe C spurgte til ordensreglement på Præstemoseskolen.

 

Gruppe C spurgte til overkørsler ved Stationsbyen og høje stikveje i området.

 

Gruppe O spurgte til hvide striber på overgangen fra kirkegården til Gungehusskolen.

 

Liste H spurgte til parkering af biler og varevogne på Catherine Boothsvej.

 

Liste H spurgte til plasticsortering og udbyttet heraf.

 

Liste H spurgte til trafiksikkerhed og prioritering af trafiksikkerhedsforanstaltninger ved

Holmegårdsskolen.

 

Gruppe V spurgte til Strandøreudløbet af Harrestrup Å.