Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 13. maj 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 13. maj 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Finn Gerdes (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Bemærkninger

Kristina E. Young deltog på mødet under behandlingen af punkterne 1, 2 og 8, og forlod mødet kl. 20.06.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-05-2019

Godkendt.  

 

Punkt 8 blev flyttet frem til behandling efter punkt 1 på dagsordenen.


2. Meddelelser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-05-2019

Taget til efterretning.

 

Kristina E. Young (H) forlod mødet efter færdiggørelsen af dette punkt kl. 20.06.

Sagsfremstilling

 • Hvidovres børn bliver ’firstmovers’ på at sortere madaffald.
 • Svarskrivelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeren vedrørende undersøgelsen af brandsikkerhed i plejeboliger mv.
 • Brev fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedrørende undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger mv.
 • Opsamling på kommunalbestyrelsens drøftelse af Trafikstrategi
 • Cykeltur
 • Solcelleanlæg på Frihedens Idrætscenter
 • Mindre affald i det offentlige rum
 • Fodgængerfelt Sønderkær/Birke Alle
 • Status på bådpladser Hvidovre Havn

Bilag

 1. Samarbejdsaftale med skoler og øvrige institutioner for kommende sorteringsordning for madaffald (pdf)
 2. Svarskrivelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeren vedr. undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger mv. (pdf)
 3. Brev fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger mv. (pdf)
 4. Opfølgning på KB den 30.04.2019 vedr. medlemsforslag fra Venstre og Socialistisk Folkeparti om eldreven trafik i Hvidovre Kommune (pdf)
 5. Status Hvidovre Havn tilstandsvurdering (pdf)

3. Orientering om økonomirapportering pr. 31. marts 2019 - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage økonomirapporteringen pr. 31. marts 2019 til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-05-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette indstillingspunkt.

 

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019.

 

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2018.

 

På nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelser på udvalgets område.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

 

Økonomirapporteringen til udvalget indgår i en samlet rapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.


4. Busfremkommelighed for buslinje 200S. Bevillingsansøgning.

Beslutningstema

Trafikselskabet Movia har sammen med Region Hovedstaden udarbejdet projektet ”Bedre Regional Busfremkommelighed” hvori den regionalt finansierede buslinje 200S indgår. Bedre fremkommelighed for busserne giver en mere attraktiv kollektiv trafik – også for Hvidovre Kommunes borgere.

 

Den bedre fremkommelighed sker blandt andet ved en række infrastrukturelle forbedringer, som de enkelte vejmyndigheder skal forestå. I Hvidovre Kommune peger projektet på optimering af trafiksignaler på Hvidovrevej samt på anlæg af en busbane for venstresvingende busser ved Avedøre Havnevej/Kettegård Allé.

 

Projektet finansieres ved regional finansiering og statslig medfinansiering fra puljen til kollektiv trafik, hvorved projektet er udgiftsneutralt for Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune skal dog som vejmyndighed sikre, at de foreslåede tiltag bliver projekteret og udført.

 

Udvalget skal godkende, at der gives en anlægsbevilling til udførelse af de beskrevne tiltag i perioden 2019-2020. Anlægsbevillingens beløb refunderes af Movia i løbet af 2021 i forbindelse med afrapportering af projektets mål.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at der til udførelse af fremkommelighedstiltag for buslinje 200S i årene 2019 og 2020 gives anlægsbevilling på kr. 2.230.000.
 2. at godkende, at der gives tilsvarende anlægsbevilling til indtægt fra Movia på kr. 2.230.000.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-05-2019

Ad 1. og 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2019

Sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-06-2019

Ad 1-2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2019

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Tegningsmateriale vedrørende svingbanerne ved Kettevej og Avedøre Havnevej skal vedlægges sagen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-06-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der til udførelse af fremkommelighedstiltag for buslinje 200S i årene 2019 og 2020 gives anlægsbevilling på kr. 2.230.000.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives tilsvarende anlægsbevilling til indtægt fra Movia på kr. 2.230.000.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

Movia har i samarbejde med Region Hovedstaden udvalgt 6 regionale buslinjer med et stort potentiale for rejsetidsforbedringer. Buslinjerne er udvalgt efter en screening af alle regionalt finansierede buslinjer i hovedstaden pr. 2016. Der er vurderet ud fra rejsehastighed, passagerstrømme, linjeøkonomi, rejsetidspotentiale mv.

 

På baggrund heraf, er udarbejdet en rapport (bilag – Regional busfremkommelighed i hovedstaden), som belyser hvilke tiltag, der kan forbedre fremkommeligheden og stoppestedsinfrastrukturen på buslinje 200S gennem kommunerne Gladsaxe, København, Rødovre, Brøndby og Hvidovre. Rapporten indeholder forskellige tiltag for i alt knapt 9 mio. kr., hvoraf omtrent 2,5 mio. kr. udmøntes i Hvidovre Kommune. Det forventes, at rejsetiden på linje 200S kan afkortes med 6-8%.

 

I forhold til den bilagte rapport, som skal ses som det oprindelige ”idekatalog”, er det endelige projekt blevet justeret på en række områder: Linje 200S er afkortet mellem Buddinge og Lyngby og lokalt i Hvidovre Kommune arbejdes i stedet med en tillagt busbane i venstresvinget fra Avedøre Havnevej ad Kettegård Allé uden at der reduceres i antallet af vognbaner for biltrafikken. Endvidere bliver tiltag ved rundkørslen på Avedøre Holme ikke længere håndteret i dette projekt, men i stedet i et andet projekt vedr. opgradering af buslinje 500S.

 

Ud over fremkommelighedstiltag arbejder projektet også med en række stoppestedsforbedringer. I Hvidovre Kommune bliver der udskiftet seks stoppestedsstandere, ligesom at der monteres digitale trafikinformationstavler – ”Countdown-moduler” – ved 15 af de stoppesteder som linje 200S betjener.

 

Som nævnt tidligere i dette dagsordenpunkt er projektet udgiftsneutralt for Hvidovre Kommune. Region Hovedstaden - med medfinansiering fra Trafikstyrelsens puljer til kollektiv trafik - afholder alle udgifter. Dog skal Hvidovre Kommune sørge for projektering, udførelse af og udlæg for de fremkommelighedsmæssige tiltag i årene 2019 og 2020. Movia kompenserer herefter Hvidovre Kommune fuldt ud i 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling på kr. 2.230.000 til udførelse af fremkommelighedstiltag for buslinje 200S. Rådighedsbeløbet fordeler sig med kr. 915.000 i 2019 og kr. 1.315.000 i 2020.

 

Til indtægten fra Movia søges om tilsvarende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. 2.230.000. Rådighedsbeløbet til indtægten afsættes i år 2021.

 

Projektet er samlet set udgiftsneutralt. Udgifterne til projektet, der afholdes i 2019 og 2020, betales af Hvidovre Kommune. I 2021 refunderes udgifterne af Movia.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

 1. Regional busfremkommelighed i hovedstaden - linje 200S (pdf)

5. Beslutning om fornyelse af belysning på pladser og veje i 2019

Beslutningstema

På Allingvej og Byvej findes de 70 lygter i vejbelysningen, der bruger allermest strøm. Ved at udskifte armaturerne med Kviksølvlyskilder til armaturer med LED lyskilder kan der opnås en årlig besparelse på 2.700-3.200 kr. pr. lygte.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende at driftsbudgettet for 2019 til ”Belysning på pladser og veje” anvendes til fornyelse af belysningen på Allingvej og Byvej samt træffe beslutning om de eksisterende master så vidt muligt skal genanvendes eller erstattes af nye master.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at godkende at driftsbudgettet for 2019 til ”Belysning på pladser og veje”anvendes til fornyelse af belysningen på Allingvej og Byvej
 2. at beslutte at de eksisterende master så vidt muligt genanvendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-05-2019

Ad 1. og 2. Godkendt. 

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På Vej- og Parks driftsbudget for 2019 er der 1,038 mio. kr. til rådighed til fornyelse af belysning på pladser og veje.

 

Et kort, der viser de strækninger på henholdsvis Allingvej og Byvej, hvor belysningen foreslås fornyet, er vedlagt som bilag. På Allingvej drejer det sig om 24 lygter og på Byvej 46 lygter med 400 W kviksølv lyskilder. Disse i alt 70 lygter, er de lygter i vejbelysningen, der bruger allermest strøm. Ved at udskifte lyskilden til LED opnås en årlig besparelse på 2.700-3.200 kr. pr. lygte. Ved at udskifte alle 70 lygter opnås en årlig besparelse på 208.000 kr. Fornyelsen af belysningen vil samtidig reducere udledningen af CO2 med 21 tons pr. år.

 

For at opnå besparelsen skal armaturerne udskiftes og de eksisterende master tilpasses i højden eller udskiftes med nye master. Udgiften til udskiftning af alle armaturer og tilpasning af de eksisterende master anslås til 0,85 mio. kr. svarende til en tilbagebetalingstid på 4,1 år.

Udgiften til udskiftning af alle 70 armaturer og master anslås til 1,7 mio. kr. svarende til en tilbagebetalingstid på 8,1 år. Hvis masterne så vidt muligt genanvendes, kan alle 70 lygter udskiftes i 2019. Hvis alle masterne også udskiftes, vil fornyelsen strække sig over årene 2019 og 2020.

 

De eksisterende master er af ældre dato og mange af dem er derfor mere eller mindre rustne. På trods af rusten skønnes det, at de allerfleste af masterne vil kunne genanvendes. Effekten af belysningen vil være den samme, uanset om masterne genanvendes eller udskiftes, men der vil være en visuel forskel, der især ses når lyset ikke er tændt.

 

Ved fornyelsen udskiftes de eksisterende armaturer til Københavner armaturet på buet arm i lighed med den nyere vejbelysning i kommunen. I bilaget ”Belysning på Allingvej og Byvej” er vist billeder af den eksisterende belysning på de to strækninger og af en lygte svarende til den nye belysning.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Udgiften afholdes over driftsbudgettet, hvor der i 2019 efter overførsel fra budget 2018 er afsat 1,038 mio. kr. til fornyelse af belysning på pladser og veje.

Udskiftningen til LED lyskilder vil reducere den årlige driftsudgift fra 2020 med 208.000 kr., hvis masterne så vidt muligt genanvendes. Besluttes det, at masterne skal udskiftes reduceres den årlige driftsudgift fra 2020 med max. 118.000 kr.

Retsgrundlag

Vejloven §8 Stk. 2.: ”Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er aftalt mellem vejmyndigheden og en anden vejmyndighed eller en fysisk eller en juridisk person eller er bestemt efter denne lov.”

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Kort der viser de strækninger på henholdsvis Allingvej og Byvej, hvor belysningen foreslås fornyet (pdf)
 2. Belysning på Allingvej og Byvej (pdf)

6. Beslutning om lukning af veje i Præstemosen.

Beslutningstema

Grundejerforeningen Præstemosen har i 2018 ansøgt Hvidovre Kommune om lukning af private fællesveje i Præstemosen.

 

Hvidovre Kommune traf en afgørelse den 11. oktober 2018 om afslag på lukning af private fællesveje i Præstemosen. Vejdirektoratet har erklæret afgørelsen for ugyldig og ophævet den. Derfor skal sagen genbehandles, og der skal træffes en ny afgørelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende, at administrationen træffer afgørelse om at imødekomme Grundejerforeningen Præstemosens ansøgning om lukning for gennemkørende biltrafik på følgende private fællesveje: Dyrbæk, Bliskær, Græsholmen og Skelkær, og at der etableres vejbump eller bom på Vesterskel.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at godkende, at der lukkes for gennemkørende biltrafik på følgende private fællesveje: Dyrbæk, Bliskær, Græsholmen og Skelkær, og at der etableres vejbump eller bom på Vesterskel.
 2. at tage til efterretning, at vejlukningerne etableres som forsøg i 6 måneder, hvorefter politiet efter en fornyet høring om eventuelle konsekvenser af vejlukningerne, tager endelig stilling til en permanent tilladelse.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-05-2019

Ad 1.Godkendt.

Ad 2.Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Sagsforløb.

Grundejerforeningen Præstemosen har i henhold til beslutningen på deres generalforsamling den 18. april 2018, ansøgt om at få lov til at lukke ovenstående veje midt på ved Højstensvej, dog således at cyklister og gående kan passere uhindret.

 

Teknik- og Miljøudvalget afslog på møde 11. oktober 2018 ansøgningen, med begrundelsen at det gav en unødig omvejskørsel for beboere og leverancer.

 

Vejdirektoratet ophævede den 20. februar 2019 kommunens afgørelse af den 11. oktober 2018 som ugyldig på grund af begrundelsesmangel. Vejdirektoratet finder ikke, at kommunen har begrundet afslaget på Grundejerforeningens ansøgning tilstrækkeligt, da der ikke er angivet almene offentligretlige hensyn, der taler imod en lukning af vejene. Endvidere finder Vejdirektoratet ikke, at kommunen i forhold til lighedsgrundsætningen har forholdt sig til, at Grundejerforeningen i 2017 fik tilladelse til lukning af 4 veje i en anden del af Grundejerforeningen.

 

Beredskabet er blevet hørt om vejlukningen for gennemkørende køretøjer, og har ønsket, at Vesterskel kun lukkes med en bom, som de har nøgle til, da der ellers kan gå for lang tid i en beredskabssituation med at komme rundt i den del af Hvidovre. Grundejerforeningen overvejer i stedet for en bom at etablere vejbump på Vesterskel. Grundejerforeningen Præstemosens oprindelige ansøgning må derfor anses for ændret for så vidt angår Vesterskel, således at der nu søges om bom eller vejbump på Vesterskel fremfor en fuldstændig lukning.

 

Vestegnens Politi ønsker, at vejlukningerne etableres som forsøg i 6 måneder, hvorefter de ønsker en fornyet høring om eventuelle konsekvenser af vejlukningerne, inden de tager stilling til en permanent tilladelse.

 

Renovatøren Remondis (M. Larsen) har ingen bemærkninger til sagen.

 

Afgørelsen.

Hvidovre Kommune skal som følge af Vejdirektoratets afgørelse genoptage sagsbehandlingen i sagen og træffe en ny afgørelse.

 

Ved genbehandlingen af sagen skal der tages stilling til, om der konkret er offentligretlige hensyn, der taler IMOD den ansøgte lukning af vejene. Hvis der ikke er almene offentligretlige hensyn, der taler imod en tilladelse, og der ikke er modstridende interesser blandt vejejeren og de vejberettigede kan kommunen ikke modsætte sig ansøgningen.

 

Det fremgår af Vejdirektoratets afgørelse, at der med ”offentligretlige hensyn” menes hensynet til den almene trafik, og således ikke hensynet til beboerne selv, deres besøgende eller trafik med ærinde til beboerne. Kommunen argumenterede imod en lukning netop med hensynet til beboerne, da kommunens argumenter var:  

 

 • At der vil ske en unødig omvejskørsel for beboerne
 • At der vil ske en unødig omvejskørsel for leverancer til beboere

 

Som eksempler på almene offentligretlige hensyn, der taler imod en lukning, er f.eks. hvis en afspærring af vejene udgør en fare for færdslen, eller hvis en bus skal køre en omvej, eller vejene indgår i en større plan for trafikregulering.

 

Grundejerforeningens argumenter for en lukning:

 

 • At reducere farten på vejene
 • At reducere vejvedligeholdelsen af grusvejene
 • At højne trafiksikkerheden på vejene
 • At foreningen fik godkendt permanent lukning af 4 veje i 2017
 • At Beredskabsstyrelse og renovatør ikke har indvinding imod en lukning

 

På den baggrund anbefaler administrationen at imødekomme Grundejerforeningen Præstemosens ansøgning om lukning af de nævnte veje i Præstemosen, idet der ikke ses at være nogen almene offentligretlige hensyn, der er til hinder for en lukning, og der ikke foreligger modstridende interesser blandt vejejerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 27.september 2017, punkt 8, en permanent vejlukning for gennemkørende biltrafik på Træholmen, Hovager, Porsdam og Agermosen.

 

Teknik- og Miljøudvalget afslog den 26. september 2018, punkt 8, ansøgningen om en lukning af gennemkørsel på private fællesveje i Præstemosen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da grundejerforeningen selv afholder alle udgifter.

Retsgrundlag

Privatvejsloven § 57, stk. 1., jf. lovbekendtgørelse nr. 1234 af den 4. november 2015.

 

Ifølge denne bestemmelse kan kommunalbestyrelsen i samråd med politiet give tilladelse til lukning for gennemkørende biltrafik og/eller etablering vejbump på vejene.

 

Kommunalbestyrelsens kompetence til at træffe afgørelser efter privatvejsloven er i Hvidovre Kommune delegeret til administrationen, jf. Delegationsplan for Hvidovre Kommune 2019-2022. Da ansøgningen oprindeligt blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget i 2018 forelægges genbehandlingen af sagen hermed også for Teknik- og Miljøudvalget.


Det følger således af delegationsplanen, at administrationen på trods af delegationsplanens bestemmelser kan beslutte at forelægge en konkret sag politisk, hvis sagen har væsentlig eller principiel betydning for kommunen, eller hvis andre særlige grunde taler derfor.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


7. Beslutning om ny handlings- og aktivitetsplan på rotteområdet

Beslutningstema

Alle kommuner skal minimum hver 3 år udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende handlingsplan 2019 og aktivitetsplan for 2019. Der er kommet en række lovændringer, som er blevet indarbejdet i handlings- og aktivitetsplanen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende handlingsplan 2019 for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
 2. at godkende aktivitetsplan 2019.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-05-2019

Ad 1. og 2.Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte handlingsplanen 2019 for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte aktivitetsplanen for 2019.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Jf. rottebekendtgørelsen, BEK nr. 1686 af 18/12/2018 § 5 skal kommunen minimum hver 3. år udarbejde en ny handlingsplan for rotteområdet. Nærværende handlingsplan erstatter derfor den forrige fra 2016. Handlingsplanen skal efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

Administrationen vil fremadrettet udarbejde en aktivitetsplan løbende, som forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse, hvorimod handlingsplanen vil blive et baggrundsdokument, som først ændres, når der kommer ny lovgivning eller øvrige markante ændringer.

 

I aktivitetsplanen for 2019-2020, er der en række nye opgaver, som er tilføjet i forbindelse med ny lovgivning

-         Opsætning af rottespærrer på private, regionale og statslige institutioner. Først skal det kortlægges, hvor disse institutioner er. Derefter undersøges og indhentes tilladelse til at opsætte rottespærrer. Endelig skal der hentes en ekstern ressource til opsætning af rottespærrer, da kommunen ikke har kloakmesterautorisation. Opgavens omfang kendes ikke og såfremt økonomien ikke kan holdes inden for budgetrammer, vil der fremlægges en sag herom.

-         Der er ved lov gjort gældende, at tilsyn med privat bekæmpelse skal styrkes af kommunerne. Administrationen skal således øge tilsyn med privat bekæmpelse.

-         I forhold til tilsyn på landejendomme er det fremover kun ejendomme med dyrehold, primær produktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker, der skal have tilsyn af rottebekæmperne. De nye regler betyder, at der er færre tilsynspligtige ejendomme, da bl.a. kolonihaver udgår.

-         Desuden er der en række andre opgaver som rotteområdet har sat på aktivitetsplanen for 2019, som afholdelse af informationsmøder med boligselskaber, udarbejdelse af informationsmateriale m.v.

 

I handlingsplanen 2019, er rotteområdet beskrevet i forhold til ressourcer, kommunal og privat bekæmpelse, samarbejde med andre instanser, statistik i forhold til rotteanmeldelser og giftforbrug m.v. Udover at der er kommet et afsnit med vedr. privat bekæmpelse, er det de samme områder som tidligere, der bliver beskrevet.

Politiske beslutninger og aftaler

Godkendelse af rottehandlingsplan 2017-2018, vedtaget på Kommunalbestyrelsen møde den 20. december 2016.

 

Tilladelse til privat bekæmpelse, godkendt den 20. marts 2018, af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser. Udgifter i forbindelse med de nye lovkrav forventes at kunne håndteres inden for det nuværende budget, med mindre kortlægningen skulle vise noget andet, fremlægges der en sag herom.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter BEK nr. 1686 af 18/12/2018.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Aktivitetsplan 2019-2020 endelig (pdf)
 2. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter marts 2019 endelig (pdf)

8. Beslutning om Strategisk Energiplan 2019

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget vil blive præsenteret for udkast til Hvidovre Kommunes strategiske energiplan, som drøftes på mødet med henblik på endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at vedtage den fremlagte strategiske energiplan for Hvidovre Kommune.
 2. at beslutte, at der afholdes et informationsmøde for borgerne om den strategiske energiplan, og om hvordan borgerne kan bidrage ved energirenovering af deres egne boliger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-05-2019

Ad 1. og 2.Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2019

Gruppe F stillede ændringsforslag om at følgende indarbejdes:

• ”Under varmere himmelstrøg” udgår af forordet

• At årstallet, hvor kommunen forventes CO2neutral indføres i planen

• At den fossilfri transportsektor føres frem til kolonnen til ”nu”

 

For: Gruppe F og Ø

Imod: Gruppe A, O, C, V og Liste H

 

Ændringsforslaget ikke vedtaget.

 

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte den strategiske energiplan for Hvidovre Kommune.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der afholdes et informationsmøde for borgerne om den strategiske energiplan, og om hvordan borgerne kan bidrage ved energirenovering af deres egne boliger.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Ved Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. november 2018 blev retning og vision for den strategiske energiplan (SEP) i Hvidovre Kommune drøftet og vedtaget. I forlængelse heraf fremlægges udkast til den strategiske energiplan.

 

I energiplanen sætter Hvidovre Kommune følgende mål:

 • CO2-udledningen fra kommunale bygninger skal årligt sænkes 2 %
 • Den lokale energi skal udnyttes i fjernvarmenettet
 • Fremkommeligheden i kommunen skal være grøn og nem
 • Kommunen skal hjælpe borgere og virksomheder med at tage bæredygtige valg

 

Planen beskriver desuden status for energiforbruget og CO2-udledningen i Hvidovre Kommune, hvilke områder Hvidovre Kommune fremadrettet vil arbejde med og hvordan diverse samarbejder bruges til at fremme strategien.

 

Status for CO2 udledningen viser, at de største kilder er elforbrug, transport og varme.

 

Hvidovre Kommune laver løbende energirenoveringer af kommunens bygninger for at mindske forbruget af el og varme.

 

Kommunen arbejder for at få en klima- og miljøvenlig offentlig transport, og der arbejdes også for en omlægning af fjernvarmen, så den bliver fossilfri.

 

Den strategiske energiplan er vedlagt som bilag og vil blive præsenteret på mødet.

 

Når den strategiske energiplan er vedtaget, kan den præsenteres på et informationsmøde for borgerne, hvor de også kan høre om energirenovering af deres boliger, som er et vigtigt bidrag til at opnå målsætningen.

Politiske beslutninger og aftaler

 • Retning og vision for den strategiske energiplan blev drøftet og vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. november 2018 som punkt 9.
 • Roadmap for den strategiske energiplanlægning blev drøftet og taget til efterretning ved Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. oktober 2018 som punkt 9.
 • Ved Teknik og Miljøudvalgets møde den 26. september 2018 blev der under punkt 3 godkendt opstart af arbejdet med strategisk energiplanlægning i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning giver kommunerne kompetence til at forestå varmeplanlægningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Hvidovre Kommune Strategisk Energiplan 2019 (pdf)
 2. Borgermøde om strategisk energiplan og energibesparelser (pdf)

9. Beslutning om at forslag om etablering af Bycyklen i Hvidovre Kommune indgår i budgetproces 2020

Lukket sag

10. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-05-2019

Gruppe Aog Fspurgte til byggetilladelse på Gungevej.

Gruppe C spurgte til ”småelektronikskrot” og muligt afleveringssted centralt i Hvidovre.  

Gruppe V spurgte til mulig henvendelse til DSB om nyt toilet og belysning der virker på Åmarken Station.


11. Orientering om kontrakter på renovationsområdet.

Lukket sag