Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 8. april 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 8. april 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Finn Gerdes (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Helleanlæg Vigerslev Allé
 • Sag hus Strandøre
 • Renovering af busstriber Gammel Køge Landevej
 • Møde med Movia
 • Ren Natur
 • P-skiltning Frihedens S-togsstation
 • Lastbil uden nummerplade
 • Parkeringsplads Tårnfalkevej/Søvangsvej
 • Krav om nummerplader på offentlig vej
 • Oplæg om OPP
 • Renoveringsudgifter Hvidovregade 47
 • Fællesmøde mellem Bygge- og Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget – Avedøre Holme og cirkulær økonomi

 

Svar fra Vejdirektoratet om lavere hastighedsgrænser på motorveje.

Bilag

 1. Svar fra Vejdirektoratet om lavere hastighedsgrænser på motorveje (pdf)

3. Afgivelse af mandat til ordinære generalforsamlinger 2019 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

Beslutningstema

Hvidovre Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunen skal som medejer tage stilling til indstillingspunkterne på selskabernes generalforsamlinger.

 

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune bedes derfor afgive mandat til at følge HOFORs indstillinger ved afstemninger på de ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S of HOFOR Spildevand Holding A/S.

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2019.

Indstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretninger for 2018 til efterretning
 2. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter, for 2018
 3. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultater for 2018
 4. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2-4. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Hvidovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner. 

 

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejer-kommune. Fra Hvidovre Kommune er Mikkel Dencker repræsentanten i dag.

 

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Hvidovre Kommune 6,64 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 9,70 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

 

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen [alternativt det udvalg, som i Hvidovre har generalforsamlingskompetencen] i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

 

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

 

Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte udkast til årsrapporter 2018 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. HOFOR forventer ikke at endelig årsrapporter vil ændre sig i forhold til disse foreløbige årsrapporter.

 

I 2018 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på t. kr. 48.780 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskudpå t.kr. 63.332 efter skat. Årets resultat for selskaberne foreslås overført til egenkapitalen.

 

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som selskabernes revisor.

 

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast til protokollat.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. maj 2012, punkt 7

”Deltagelse i en fælles vandkoncern”.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2012, punkt 17

”Deltagelse i en fælles spildevandskoncern”.

 

Økonomiske konsekvenser

Selskaberne har haft skattesager omkring anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier i datterselskaberne. DANVA har i sagsforløbet indbragt to pilotsager for Landsretten, hvoraf den ene er for HOFOR Hvidovre Vand A/S. Den 16. januar 2018 gav Østre Landsret Skat medhold i sagerne. Dommene blev efterfølgende anket til Højesteret, og Højesteret traf den 8. november 2018 endelig afgørelse i sagen til fordel for vandselskaberne.

 

Dette medfører at vandselskabernes princip for aktivernes indgangsværdier, og derved afskrivningsgrundlag kan fortsætte, uden risiko for ændring af selskabernes skattegrundlag og dermed betaling af skat. Konsekvenser af afgørelsen er indregnet i de enkelte datterselskaber.

  

Hvidovre Kommunes andele i selskaberne indgår i kommunens balance med del af selskabernes egenkapital, som kommunen ejer. Henholdsvis 6,64 % af HOFOR Vand Holding A/S (138,4 mio. kr.), og 9,70 % (757,7 mio. kr.) af HOFOR Spildevand Holding A/S.

 

Retsgrundlag

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter afholde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at de godkendte årsrapporter er afsendt og modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsperiodens afslutning, altså senest 1. juni.

 

Kommunens Styrelsesvedtægt, §13 stk. 4, hvor det er bestemt, at Teknik- og Miljøudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om varetagelse af kommunens ejerinteresser i vand- og spildevandsforsyningsselskaber.

Bilag

 1. Udkast årsrapport 2018 for HOFOR Vand Holding A/S (pdf)
 2. Udkast årsrapport 2018 for HOFOR Spildevand Holding A/S (pdf)
 3. Udkast til protokollat generalforsamling 2019 HOFOR Vand Holding A/S (pdf)
 4. Udkast til protokollat generalforsamling 2019 HOFOR Spildevand Holding A/S (pdf)

4. Anlægsregnskaber til godkendelse

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskaber for Forebyggende vedligehold af bygninger 2015, Miljø-og Energipuljen 2017, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2017, Jordtip Brøndby Havnevej, Vedligeholdelse af færdselsbaner 2018 samt Ventilation – det gamle Sundhedscenter.

 

Anlægsregnskaberne bedes godkendt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende anlægsregnskaber for projekterne Forebyggende vedligehold af bygninger 2015, Miljø-og Energipuljen 2017, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2017, Jordtip Brøndby Havnevej, Vedligeholdelse af færdselsbaner 2018 samt Ventilation – det gamle Sundhedscenter.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Projekt

 

Regnskab

Bevilling

Forskel i kr.

0225 Forebyggende vedligehold af bygninger 2015

U

10.074.885

12.860.000

-2.785.115

0255 Miljø -og Energipuljen 2017

U

8.008.967

8.000.000

8.967

0256 Forebyggende vedligehold af bygninger 2017

U

18.000.035

18.000.000

35

2471 Jordtip Brøndby Havnevej

U

I

3.501.077

-5.514.952

5.170.000

-7.320.000

-1.668.923

1.805.048

2504 Vedligeholdelse af færdselsbaner, 2018

U

14.998.555

15.000.000

-1.445

4115 Ventilation – det gamle Sundhedscenter

U

5.500.000

5.500.000

0

Total

U

I

60.083.519

-5.514.952

64.530.000

-7.320.000

-4.446.481

1.805.048

Total netto

 

54.568.567

57.210.000

-2.641.433

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskaber med et samlet mindre forbrug på -2.641.433 kr.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.

Bilag

 1. 4115 Ventilation - det gamle Sundhedscenter (pdf)
 2. 2504 Vedligeholdelse af færdselsbaner 2018 (pdf)
 3. 2471 Jordtip, Brøndby Havnevej (pdf)
 4. 0256 Forebyg vedligehold bygninger 2017 (pdf)
 5. 0255 Miljø- og Energipulje 2017 (pdf)
 6. 0225 Forebygg. vedl. bygninger 2015 (pdf)

5. Orientering om status på byggeanlægssager pr. april 2019

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme fremsender tre gange årligt en status på igangværende byggeanlægsprojekter til orientering i Teknik-og Miljøudvalget, som beskrevet i sagsfremstillingen.


Udvalget bedes tage orienteringen til efterretning.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik-og Miljøudvalget

 

 1. at tage orientering om anlægsstatus til efterretning. 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2019

Ad 1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Administrationen fremsender tre gange årligt en status på igangværende byggeanlægsprojekter til orientering i Teknik-og Miljøudvalget.

 

Status på byggeanlægsplan med aktuelle projekter vil blive gennemgået på mødet ud fra

følgende kriterier:

 

1. Udfordring på økonomi (Ø) tid (T) eller kvalitet/kompleksitet (K)

2. Stor foranderlighed eller usikkerhed i proces

3. Offentlig eller politisk bevågenhed

 

Byggeanlægsplanen markeres ift. økonomi, tid og kvalitet/kompleksitet med følgende

signaturer:

 

Farve

Status

Økonomi

Tid

Grøn

Projektet kører som planlagt

0

0

Gul

Projektet er i risiko for overskridelser ift. retningslinjer og aftaler

Mindre end 2%

Mindre end 2 måneder

Rød

Projektet har overskredet aftalt ø, t og k og en sag fremlægges til politisk orientering og/eller stillingtagen

Mere end
2%

Mere end 2 måneder

Blå

Juridisk tvist med ekstern part

 

 

 

 

Det nuværende byggemarked

Som bygherre mærker Hvidovre Kommune følgevirkningerne af den fortsatte højkonjunktur på byggemarkedet. Det giver sig udtryk i forhold til det generelle prisniveau, leveringstider på materialer og i samarbejdet med rådgivere og entreprenører.

 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.

Bilag

 1. Status på anlægssager pr. april 2019 (pdf)
 2. Status anlæg april 2019 (pdf)

6. Beslutning - Cykelsti på Jernholmen.

Beslutningstema

Virksomhederne på Avedøre Holme oplever en stigende trængsel ind og ud af området, især i myldretiden. Siden etableringen af Avedøre Holme er de generelle trafikvaner ændret til, at man i højere grad cykler på arbejde, ligesom nogle af virksomhederne har fået mange flere medarbejdere. Virksomhederne oplever, at flere medarbejdere føler sig utrygge og nogle afholder sig fra at cykle, hvorfor de ønsker bedre forhold for cyklister på Avedøre Holme.

 

Virksomhederne foreslår sammen med Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme, at der startes med at etablere cykelsti på Jernholmen enten som en malet cykelsti med skiltning og nedlæggelse af lastbilparkeringen eller som en kombineret cykel- og gangsti, hvor lastbilparkeringen opretholdes.

 

Teknik- og miljøudvalget skal beslutte en af de to løsninger.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at beslutte etableringen af en malet cykelsti på vejbanen på Jernholmen med tilhørende skilte og nedlæggelse af lastbilparkeringen til en udgift på 350.000 kr., der finansieres over Vej og parks driftsbudget år 2019.

eller

 1. at beslutte anlæggelse af en kombineret cykel- og gangsti i rabatten på Jernholmen til 3,3 mio. kr., der indgår i anlægsprioriteringen år 2020.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2019

Ad 1.

 

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at der afsættes en årlig budgetpulje til langsigtede løsninger i forhold til cykelstier på Avedøre Holme.

 

For: Gruppe F, O, og C

Imod: Gruppe A, V og Liste H. Gruppe A og Liste H med bemærkning om, at det er en budgetsag.

 

Ændringsforslaget ikke godkendt.

 

 

For: Gruppe A, F, C og Liste H

Imod: Gruppe O og V

 

Godkendt.

 

 

Ad 2.

 

For: Gruppe O og V.

Imod: Gruppe A, F, C og Liste H.

 

Ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Center for trafik- og ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Avedøre Holme blev trafikalt etableret i 1960’erne med det formål at sikre en hurtig og effektiv afvikling af bil- og lastbiltrafik til virksomhederne, og der blev kun etableret en cykelsti til virksomhederne på Stamholmen. Der blev også etableret fortove langs alle veje på Avedøre Holme. 

 

Siden etableringen af Avedøre Holme er de generelle trafikvaner ændret til, at man i højere grad cykler på arbejde ligesom nogle af virksomhederne har fået mange flere medarbejdere.

 

En række virksomheder på Avedøre Holme har siden medio 2017 deltaget i netværket Smart Mobility in LOOP CITY. Det primære fokus for virksomhederne har været de akutte trængselsudfordringer på og omkring Avedøre Holme. Netværkets formål er at arbejde med smarte og grønne mobilitetstiltag, der skal øge fremkommeligheden og reducere trængslen for de daglige brugere af Avedøre Holme, herunder særligt med fokus på forholdene for cyklister. Erhvervsafdelingen deltager i netværksmøderne.

 

Administrationen vurderer, at det øgede antal cyklister på vejene uden cykelstier blandet med store - og små lastbiler samt personbiler udgør en forhøjet risiko for cyklister.

 

På Jernholmen er der virksomheder med særlig mange ansatte, der ønsker at cykle på arbejde. Derfor har nogle virksomheder foreslået, at der etableres sikre cykelstier enten i form af nyanlagte cykelstier langs vejen eller som malede cykelstier på vejen.

 

De to forslag:

 

 1. Malet cykelsti på Jernholmen

 

Der optegnes cirka 1,6 meter cykelbane i hver vejside, hvorved der resterer 7,0 meter kørebane. Afmærkningen sker alene med hvide striber kørebaneafmærkning med midtlinjeafmærkning mellem de to kørespor på kørebanen. Eksisterende kørebaneafmærkning (parkeringsbaner, spærreflader m.v.) fjernes.

 

Der vil også være behov for at skilte med standsningsforbud langs hele Jernholmen, hvorved der nedlægges cirka 15-16 lastbilparkeringspladser.

 

Politiet har givet sit samtykke til, at der på Jernholmen kan etableres malede cykelstier langs Jernholmen.

 

Omkostningerne til at fjerne eksisterende kørebaneafmærkninger og etablering af nye samt udskiftning af skilte udgør ca. 350.000 kr.

 

 

 1. Nyanlagt kombineret cykel- og gangsti parallelt med Jernholmen

 

Der kan etableres en kombineret cykel- og gangsti langs begge vejsider og samtidig opretholde lastbilparkeringen. Det eksisterende fortov er allerede i dag mange steder i en dårlig forfatning, og indenfor de næste 10 år må det forventes, at fortovet skal totalrenoveres. Den kombinerede cykel- og gangsti kan lade sig gøre, da det eksisterende fortov vurderes at blive anvendt meget lidt og formentlig primært i forbindelse med busstoppestederne.

 

Omkostningerne til en kombineret cykel- og gangsti er ca. 3,3 mio. kr., hvoraf den kommende totalrenovering af fortovet udgør ca. 1 mio. kr.

 

Lastbilparkering

Lastbilparkeringen på Avedøre Holme er den største af Hvidovres 5 langtidsparkeringspladser og har i kraft af størrelse og beliggenhed en betydning for langtidsparkeringen i Storkøbenhavn. Lastbilparkeringen er således ikke kun etableret for virksomhederne på Avedøre Holme.

Lastbilparkeringen har igennem alle årene givet anledning til gener for både virksomheder og cyklister bl.a. i kraft af reduceret udsyn ved udkørsel fra virksomhederne, samt ved parkering i flere dage med og uden chauffører.

 

 

Politiet har flere gange pointeret overfor Administrationen, at langtidsparkeringen for lastbiler på Avedøre Holme er et væsentligt aktiv for lastbilbranchen, selvom det også er forbundet med gener.

 

Administrationen vurderer, at det er muligt at reducere i omfanget af de ca. 114 langtidsparkeringspladser for lastbiler på Avedøre Holme.

 

Lastbilparkeringen har tidligere været koncentreret på Kanalholmen og Helseholmen, da der ikke er så mange virksomheder langs de to veje.

 

Det vil være problematisk, såfremt der på et senere tidspunkt etableres malede cykelstier på alle vejene på Avedøre Holme, og dermed fjerne alle lastbilparkeringspladser.

 

Det er vigtigt, at der findes en hensigtsmæssig balance mellem hensynene til virksomhederne på området og muligheden for at kunne parkere en lastbil uden, at det medfører gener for øvrige trafikanter.

 

Administrationen har undersøgt, at det vil være muligt at flytte lastbilparkeringen ud langs Kystholmen, såfremt der anlægges en parallel parkeringsbane. Anlægsudgiften for dette eventuelle fremtidige tiltag er ca. 5 mio. kr. pr. km. Der kan i alt etableres 2 km. lastbilparkeringspladser på Kystholmen til ca. 130 lastbilparkeringspladser. 

 


Om mobilitetsnetværket

En række virksomheder på Avedøre Holme har siden medio 2017 deltaget i netværket Smart Mobility i LOOP CITY. Det primære fokus for virksomhederne har været de akutte trængselsudfordringer på og omkring Avedøre Holme. Netværkets formål er at arbejde med løsninger, der kan reducere trængslen for de daglige brugere af Avedøre Holme – særligt med fokus på en generel forbedring af mobiliteten i området.

 

Følgende 12 virksomheder er med i netværket og har deltaget i dialogen med kommunen:

Chr. Hansen A/S, LantmännenUnibake Danmark A/S, TEC Hvidovre, KLS PurePrint A/S, If Skadeforsikring, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Føtex – Hvidovrevej, Max Fodgaard A/S, Niam Denmark A/S, Calderys Danmark A/S, Syntese A/S og Roche A/S.

 

Udgangspunktet for netværket er, at hverken virksomheder, kommune eller myndigheder kan løfte trængselsproblemerne alene, hvorfor der bør samarbejdes om løsninger – kortsigtede som langsigtede.

 

På denne baggrund har netværket fremsendt en række kortsigtede og langsigtede løsningsforslag til kommunen, som bl.a. har omhandlet bedre cykelforhold, offentlig transport, og samkørsel.

 

Virksomheder i mobilitetsnetværket vil gerne bidrage til at evaluere en cykelbane/cykelsti.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingspunkt 1, malede cykelstier på Jernholmen, til 350.000 kr. finansieres af Vej og parks driftsbudget 2019.

 

Indstillingspunkt 2, kombineret cykel- og gangsti i rabatten på Jernholmen, til 3,3 mio. kr., indgår i anlægsprioriteringerne for år 2020.

Retsgrundlag

Vejlovens § 1 og § 11, jf. Lov nr. 1520 af den 27. december 2914 med senere ændringer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bemærkninger fra Industri- og grundejerforeningen på Avedøre Holme. (pdf)

7. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2019

Gruppe A spurgte til muligheden for at lave tiltag til at mindske affald i det offentlige rum.

 

Gruppe C spurgte til fodgængerfelt Sønderkær/Birke Allé.

 

Gruppe C spurgte til status på bådpladser i Hvidovre Havn.

 

Gruppe C spurgte til støjmålinger på genbrugsplads på Gurrevej. Administrationen svarede.