Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 6. februar 2019

Mødefakta

Dato: Onsdag den 6. februar 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Fraværende med afbud

 • Anders Liltorp (A)

Bemærkninger

Frank Brodersen og Anne Scherfig Kruse fra HOFOR deltager under punkt 3. Lars G. Jensen deltog for Anders Liltorp.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

Meddelelser taget til efterretning.

 

Administrationen orienterede om muligheden for, at kommunen deltager i Earth Hour. På mødet blev omdelt et papir om kampagnen.

 

På mødet blev uddelt notat om køkkenkompostbeholder for lejlighedsejere.

Sagsfremstilling

 • Status på sag om støjgener fra Bredalsparkens containerplads
 • Eventuelt mulighed for køkkenkompostbeholder
 • Borgerhenvendelse om naturgas
 • Brev til Vejdirektoratet
 • Invitation til Naturmødet 2019

Bilag

 1. Brev til Vejdirektoratet. Ansøgning om fastsættelse af lavere lokale hastighedsgrænser for motorvejsstrækninger (pdf)
 2. Invitation til Naturmødet 2019 (pdf)
 3. Earth Hour, kampagne 2019 (pdf)
 4. Idekatalog, Earth Hour (pdf)
 5. Køkkenkompostbeholder for lejlighedsejere (pdf)

3. HOFOR A/S orienterer om status på Hvidovre Vandværk

Beslutningstema

HOFOR A/S orienterer på mødet om status på fund af en pesticidrest (DMS) i grundvandet og resultater med kulfilterrensning af dette stof på Hvidovre Vandværk.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Omkring 1. maj 2018 blev der påvist indhold af en ny pesticidrest N,N-dimethylsulfamid (DMS) i grundvandet i Hvidovre. Drikkevandsproduktionen på Hvidovre Vandværk blev derfor sat ud af produktion den 4. maj 2018.

 

For at hindre problemer med indtrængende vand i kældre, fortsatte HOFOR dog med at oppumpe mindre mængder grundvand til kloak.

 

Efter tilladelse fra administrationen igangsatte HOFOR et forsøg med kulfilterrensning af DMS på Hvidovre Vandværk i september 2018. Forsøget er udført sådan, at grundvandet oppumpet i Hvidovre er blandet med vand uden DMS, så grænseværdierne er overholdt uanset rensningens effektivitet. Efter igangsætning af forsøget har vandværket igen produceret drikkevand.

 

På mødet vil HOFOR orientere om status for fund af DMS og resultater fra forsøget med kulfilterrensning. Ud fra dette orienteres om muligheder for den videre drift på Hvidovre Vandværk.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Vandforsyningslovens § 21 samt Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag

Bilag

 1. Oplæg - HOFORs deltagelse i TMU den 06.02.2019 (pdf)

4. Godkendelse af at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af kommunens afgørelsesbreve til borgerne

Beslutningstema

En borger har stillet spørgsmål til kommunalbestyrelsen i spørgetiden:

 • om muligheden for at indsætte borgerrådgiverens kontaktoplysning i kommunens afgørelser,
 • om kommunen er én blandt 15 kommuner, der - ifølge en artikel i Information - har et så dårligt arbejdsmiljø, at det går ud over sagerne, og
 • hvordan kommunalbestyrelsen vil sikre, at lovbestemte svarfrister overholdes.

 

Spørgsmålene blev udvalgshenvist til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, men sagen fremlægges i samtlige fagudvalg med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da spørgsmålene overordnet set angår alle sagsområder.

 

Administrationen kan ikke anbefale, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne. Det er efter administrationens opfattelse mere relevant fortsat at udbrede kendskabet til borgerrådgiveren blandt kommunens borgere gennem en løbende kommunikationsindsats.

 

Administrationen har fra Information fået oplyst, at Hvidovre Kommune ikke er blandt de 15 nævnte kommuner i artiklen.

 

Administrationen anser det i øvrigt for en ledelsesmæssig opgave at sikre, at svarfrister er kendte og overholdes af relevante medarbejdere.

 

Kommunalbestyrelsen skal herefter alene godkende, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Bygge- og Planudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A

 

Imod: Gruppe V og Liste H. Med bemærkning om, at vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion med henblik på at få en fair sagsbehandling.

 

Undlader at stemme: Gruppe O

 

Grundet stemmeligheden foreligger der ikke nogen anbefaling fra Bygge- og Planudvalget overfor Økonomi- og Kommunalbestyrelsen i denne sag.

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Gruppe A følger indstillingen.

Gruppe F er imod.

Gruppe O afventer stillingtagen i Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2019

For stemte: Gruppe A

Imod stemte: Gruppe F og Gruppe V

Undlader at stemme: Gruppe O

 

Bemærkning fra Gruppe V:

Vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion, med henblik på at få en fair sagsbehandling.

Gruppe F tilslutter sig bemærkningen.

 

Grundet stemmeligheden foreligger der ikke nogen anbefaling fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i denne sag.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe F.

Undlod: Gruppe O,C og Ø, idet stillingtagen afventer kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

Anbefales godkendt.

 

For: Gruppe A og C

 

Imod: Gruppe F og Liste H. Med bemærkning om, at vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion med henblik på at få en fair sagsbehandling.

 

Undlader at stemme: Gruppe O og V.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A og Liste H
Imod: Gruppe F
Undlod at stemme: Gruppe C og O, idet stillingtagen afventes til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018 mødte en borger frem og stillede en række spørgsmål til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen tilkendegav, at borgerens henvendelse ville blive udvalgshenvist, og dette er baggrunden for, at direktionen fremlægger denne sag for samtlige fagudvalg.

 

Borgerens motivation for at møde frem i spørgetiden og de deraf følgende spørgsmål til kommunalbestyrelsen fremgår af vedlagte bilag ”Forslag indleveret af borger i spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018” som blev indleveret til borgmesteren som afrunding på borgerens mundtlige indlæg.

 

Spørgsmålene lyder i en forkortet form:

 

 1. ”Vil kommunalbestyrelsens medlemmer stille sig positivt til at borgerrådgiverens kontaktoplysninger blev fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne?”

 

 1. ”Hvordan vil kommunalbestyrelsen sikre, at det undersøges, om Hvidovre Kommune er én af de 15 kommuner omtalt i artiklen fra information?”

 

 1. ”Hvordan vil kommunalbestyrelsesmedlemmerne sikre sig, at det undersøges, at lovbestemte svarfrister (inklusive dem bestemt af jer som kommunalbestyrelse) bliver informeret om til relevante medarbejdere med borgerkontakt, og overholdt og sagsbehandlingstider kommer væsentlig ned i forhold til hvad jeg selv har oplevet som græsrodsaktivist og hørt om i avisomtaler?”

 

Ad 1)

Det er administrationens vurdering, at det kan være i strid med forvaltningslovens regler om såvel vejledning som klagevejledning, hvis generel vejledning om borgerrådgiverfunktionen sammenblandes med konkret klagevejledning om rette klageinstans i afgørelsessager.

 

Udover disse juridiske betænkeligheder, så finder administrationen i øvrigt ikke, at det er relevant at oplyse om borgerrådgiverfunktionen, når kommunen giver klagevejledning i afgørelsessager.

 

Klagevejledningen i afgørelsessager har til formål at oplyse borgerne om, hvordan der kan klages over selve afgørelsen, hvor der typisk er en lovfæstet klageinstans.

 

At indskrive borgerrådgiveren i den sammenhæng er efter administrationens opfattelse meningsforstyrrende, da borgerrådgiveren ikke kan træffe afgørelser eller ændre afgørelser. 

 

Borgerrådgiverens kompetenceafgrænsning i denne henseende følger både af kommunestyrelseslovens regler og den lokalt fastsatte vedtægt for funktionen som kommunalbestyrelsen har vedtaget indenfor rammerne af kommunestyrelsesloven.

 

Det er efter administrationens opfattelse mere relevant fortsat at udbrede kendskabet til borgerrådgiveren blandt kommunens borgere gennem en løbende kommunikationsindsats.

 

Der kan med fordel tages stilling til behovet for en eventuelt forøget kommunikationsindsats, når fordelingsnøglen mellem Ishøj Kommune og Hvidovre Kommune skal evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

 

Det påhviler i øvrigt ledelsen at sikre, at relevante medarbejdere kender funktionen og kan henvise dertil, hvis borgere undervejs i et sagsforløb giver udtryk for, at de vil klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden eller betjeningen.

 

Henvisning vil typisk være aktuel, hvis borgeren oplever, at dialogen med administrationen er kørt af sporet, gået i stå eller endt i en hårdknude.

 

Administrationen har indhentet borgerrådgiverens bemærkninger til spørgsmålet vedrørende kontaktoplysninger til borgerrådgiveren som en fast del af afgørelsesbreve. Borgerrådgiverens bemærkninger fremgår nedenfor under afsnittet ”Høring”.

 

Det bemærkes, at administrationen ikke er bekendt med eksempler fra andre kommuner – ud over det eksempel fra Ishøj Kommune, som borgerrådgiveren nævner – på, at man fast indskriver borgerrådgiveren, når kommunerne giver klagevejledning i afgørelsessager.

 

Det kan ikke udelukkes, at en sådan ordning er indført helt eller delvist i enkelte kommuner.

 

Det er til gengæld almindeligt, at borgerrådgivere hjælper borgere med at forstå en afgørelse, giver vejledning i forbindelse med borgeres ønske om at klage over en afgørelse, og også kan tilbyde at hjælpe udsatte borgere med eventuelt at formulere klagen over en afgørelse.

 

Ad 2)

Information v/journalist Laura Friis Wang har på telefonisk forespørgsel fra administrationen den 28. november 2018 har oplyst, at Hvidovre Kommune ikke er blandt de 15 kommuner, som der er henvist til i den omtalte artikel.

 

Ad 3)

Administrationen anser det for en ledelsesmæssig opgave at sikre, dels at relevante medarbejdere med borgerkontakt er bekendt med de svarfrister, som gælder indenfor deres respektive sagsområder, dels at medarbejderne i praksis er i stand til at overholde disse.

 

Det er også en ledelsesmæssig opgave at sikre, at medarbejdere i fornødent omfang kan vejlede om, hvortil der kan rettes henvendelse, når det angår spørgsmål om svarfrister indenfor kommunens øvrige sagsområder - det vil sige, at medarbejderne i almindelighed skal være i stand til enten at henvise eller videresende sådanne henvendelser til relevante center.

 

Administrationen er meget optaget af, at svarfrister overholdes, og ledelsen følger løbende op.

Politiske beslutninger og aftaler

Borgerrådgiverfunktionens kompetenceafgrænsning er reguleret lokalt i ”Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018” vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. november 2017 (punkt 23) og 19. december 2017 (punkt 3) og ”Vedtægt for Hvidovre Kommunes Borgerrådgiver” vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2014 (punkt 3).

 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. april 2018, punkt 7, taget status for den delte borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune til efterretning og godkendt, at fordelingsnøglen evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 65 e, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018, hvorefter en borgerrådgiverfunktion kun kan varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Der er således ikke hjemmel til, at en borgerrådgiver kan træffe afgørelser eller ændre afgørelser. Samme kompetenceafgrænsning følger af § 19, stk. 2, i kommunens styrelsesvedtægt og § 5 i vedtægten for kommunens borgerrådgiver.

 

Desuden forvaltningslovens § 7 omhandlende vejledningspligten samt pligten til at videresende henvendelser til rette myndighed og samme lovs §§ 25-26 omhandlede klagevejledning (jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag, men administrationen har indhentet borgerrådgiverens bemærkninger til det første spørgsmål vedrørende kontaktoplysninger til borgerrådgiveren som en fast del af afgørelsesbreve. Borgerrådgiveren har givet følgende bemærkninger:

 

”Det fremgår af vedtægten for borgerrådgiverfunktionen, at borgerrådgiverens opgaver bl.a. består i at hjælpe borgere med at forstå en afgørelse samt at give vejledning i forbindelse med klager og hjælpe med at formulere klagen hvis der er behov for det.

 

Det er derfor borgerrådgiverens opfattelse, at det kan være en god borgerservice, at orientere om borgerrådgiverfunktionen i klagevejledninger.

 

I forbindelse med orienteringen kan det tydeliggøres, at borgerrådgiveren kan bistå med at forstå afgørelsen og vejlede i klageprocessen, men at borgerrådgiveren ikke kan træffe afgørelse i sagen eller ændre afgørelser.

 

Borgerrådgiveren gør opmærksom på, at en orientering om borgerrådgiverfunktionen i afgørelsesbreve vil betyde en øget synlighed af funktionen. Den øgede synlighed kan medføre et øget ressourcetræk, hvis omfang ikke kan forudsiges. Funktionen er ikke pt gearet til et øget ressourcetræk.

 

Borgerrådgiveren er ansat i en delt borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune. Borgerrådgiveren kan oplyse, at en afdeling indenfor velfærdsområdet i Ishøj Kommune af egen drift har valgt at orientere om borgerrådgiverfunktionen i deres klagevejledning. Dette har ikke medført et væsentligt ændret henvendelsesmønster.”

Bilag

 1. Forslag indleveret af borger i spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018.pdf (pdf)

5. Prioritering af pulje til Forebyggende vedligeholdelse 2019

Beslutningstema

I budgettet for 2019 er det vedtaget, at puljen afsat til Forebyggende vedligeholdelse af bygninger fremadrettet er afsat på driftsbudgettet.

 

I sagsfremstillingen beskrives prioriteringen af puljemidlerne.

 

Teknik– og Miljøudvalget bedes godkende prioriteringen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at puljen afsat til Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2019 prioriteres med vedligeholdelsesarbejder som beskrevet under sagsfremstillingen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.
 

Hvidovre har mere end 350.000 kommunale kvadratmeter bebyggelse. Disse kvadratmeter vedligeholdes af midler fra puljen til Forebyggende vedligeholdelse. Vedligeholdelsesopgaverne omfatter bl.a. alle tekniske installationer (el, ventilation, vand, varme, styring og sikring), malerarbejder, gulvbelægninger, fast inventar, fugtsikring, tilgængelighed samt uforudsete skader og følgeskader fra fx akut opståede brud på vandrør og andre skader. Hertil kommer evt. afledte afdækkede ulovligheder, fund af miljøskadelige stoffer og forureninger samt opfølgende bygningsarbejder ved påbud fra myndigheder.

 

Kommunalbestyrelsen har i 2019 afsat 13,6 mio. kr. til Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2019. Center for Trafik og Ejendomme har anbefalet en prioritering af puljen til vedligeholdelse ud fra følgende kriterier:
 

 • mulighed for opretholdelse af drift og dermed en sikring af den daglige kernedrift
 • en helhedsprioritering på tværs af ejendomsporteføljen for rettidig indsats for at undgå kritisk nedslidning og værditab 
 • mulig besparelse på drift, vedligehold og rengøring
 • timing ift. aktuelle større anlægsprojekter ift. brugerhensyn samt ressourceforbrug


Med udgangspunkt i ovennævnte hensyn og de bygningssyn, der løbende bliver udført, foreslår Center for Trafik og Ejendomme nedenstående arbejder under driftspuljen, Forebyggende vedligeholdelse 2019:

 

 

Projekt

Mio. kr.

 1. Skolekøkken

Skolekøkken på Engstrandskolen udskiftes, da det er utidssvarende og generelt nedslidt. Manglende udskiftning kan på sigt medføre et påbud fra fødevaremyndighederne.

1,0

 1. Forbedring af indeklima, generelt

Der er gennem de seneste år kommet særligt fokus på indeklimaet i Hvidovre Kommunes folkeskoler og institutioner. Puljen prioriteres til projekter, som vurderes at forbedre indeklimaet, men hvor der ikke kan beregnes tilbagebetalingstid.

Eksempler på ejendomme hvor forbedring af indeklima bl.a. ønskes prioriteret i 2019 er:

-Holmegårdsskolen – udbyggelse af eksisterende ventilationsanlæg

-Avedøre Idrætscenter – der skal installeres et ’stand alone’ ventilationsanlæg mhp. forbedring af indeklimaet i svømmehallen.

1,7

 1. Renovering af tekniske installationer

I mange af kommunens ejendomme, er de tekniske installationer nedslidte. Ved tekniske installationer forstås bl.a.  ventilation, varme, vand og elinstallationer. Dårligt fungerende tekniske installationer påvirker både energiforbrug, indeklima og den generelle komfort for brugerne, og en løbende vedligeholdelse af de tekniske installationer er vigtig.

Eksempler på ejendomme hvor de tekniske installationer bl.a. ønskes prioriteret i 2019 er:

-Udsugning Centralkøkken, Krogstenshave

-Gennemskyldstanke under svømmebassinet i Avedøre Idrætscenter

-Udskiftning af eltavler på Gungehusskolen og Risbjergskolen

2,7

 1. Gulvbelægning, generelt

I mange ejendomme er gulvbelægningen nedslidt og i så dårlig stand, at rengøring ikke er mulig. Denne udfordring medfører dårligt indeklima samt muligt påbud fra Arbejdstilsynet. Eksempler på ejendomme, hvor gulvbelægningen bl.a. vil blive udbedret er:

-Frydenhøjhallen

-SFO Risbjergskolen

-Præstemosehallen

2,0

 1. UFO/ej disponeret

Center for Trafik og Ejendomme anbefaler denne pulje, da historikken viser, at der er behov for midler til uforudsete udgifter i tilfælde af fx fund af forurening og miljøfarlige stoffer i projekterne samt pludseligt opståede skader på kommunens bygninger. En pulje til uforudsete udgifter vil fremme afviklingen af de enkelte sager. 

3,2

 1. Malerarbejde, generelt på kommunens ejendomme

Adskillige af Hvidovre Kommunens ejendomme har et behov for at blive malerbehandlet både udvendigt og indvendigt. Der bør derfor afsættes et større beløb til malerarbejde udvendigt som indvendigt. Særligt folkeskolerne har et efterslæb. Eksempler på hvor malerarbejde bl.a. vil blive prioriteret er:

-Engstrandskolen

-Dansborgskolen

-Avedøre Rideskole

-Krogstenshave

1,7

 1. Klima og fugtsikring på kommunens ejendomme

Flere af kommunes ejendomme er/har været påvirket af vandindtrængen og vandskader. Midlerne prioriteres til undersøgelser samt udbedring ifm. sikring af ejendomme samt arbejdsmiljø.

0,4

 1. Ejendomsoptimering - 4. runde

Der prioriteres midler til det videre arbejde med ejendomsprioritering til bl.a. at undersøge den faktiske anvendelse og udnyttelse af arealer og lokaler.

0,1

 1. Tilgængelighed

Der afsættes midler til at øge tilgængeligheden for handicappede og gangbesværede generelt på kommunens ejendomme.

0,2

 1.  Løn

Der afsættes midler til aflønning af en projektmedarbejder.

0,6

I alt prioriterede midler

13,6

 

 

Der er tilfælde, hvor det anslåede budget for et delprojekt i puljen enten er over– eller underbudgetteret. For at kunne arbejde smidigt med de enkelte delprojekter i puljen flyttes eventuelle overskydende midler fra et delprojekt til et andet delprojekt internt i puljen med det formål at kunne udføre et underbudgetteret projekt og for at få flest mulige arbejder gennemført i henhold til ovenstående projektbeskrivelser.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2018, punkt 3, bilag 10 Afstemningslister: 

Kommunalbestyrelsen godkendte at overføre budgetpuljen til Forebyggende vedligeholdelse fra anlæg til drift.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2019 er det vedtaget, at puljen afsat til Forebyggende vedligeholdelse af bygninger, fremadrettet er afsat på driftsbudgettet. Der er i 2019 afsat 13,6 mio. kr.

 

Puljen var i 2018 på 15 mio. kr. og er i 2019 som del af besparelsen reduceret i forhold til 2018 først med 1 mio. kr. og herefter med 3 procent.

Retsgrundlag

Der er ikke retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


6. Godkendelse af prioritering af Miljø-og Energipuljen 2019

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har den 9. oktober 2018 afsat 7,1 mio. kr. til Miljø – og Energipuljen 2019 med krav om prioritering i fagudvalg inden igangsættelse.

 

Teknik-og Miljøudvalget bedes godkende prioriteringen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at der til projekt 0779 Miljø-og Energipuljen prioriteres projekter og projektstyring for 7,1 mio. kr., som beskrevet under sagsfremstillingen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Hvidovre Kommune har siden 2008 været klimakommune og hermed forpligtet sig til at reducere CO2 udledningen med minimum 2 procent om året.

 

Gennem Miljø-og Energipuljen har Hvidovre Kommune således siden 2008 gjort en stor indsats for at mindste CO2 udledningen, både gennem tekniske tiltag, men også gennem inspirationskurser, konkurrencer og andre adfærdspåvirkende indsatser.

 

Kommunens mange klimaambassadører har ude på de enkelte institutioner deltaget i kurser og inspirationsoplæg om grøn adfærd og har sat fokus på læring og adfærd, der støtter den grønne omstilling. Gennem inddragelse af børn og unge ude på institutioner og skoler er der opvokset en ny generation Hvidovreborgere, der gennem et bevidst forbrug omkring miljø og energi mindsker spild i hverdagen.

 

Siden 2008 er der i Hvidovre kommune udført tekniske tiltag gennem Miljø-og Energipuljen, som har ført til energibesparelser med forholdsvis korte tilbagebetalingstider. Teknisk enkle tiltag som udskiftning af lys, sensorstyring, efterisolering, optimering af tekniske varmeinstallationer har bidraget til store besparelser i de første mange år.

 

Mange af disse ”lavthængende frugter” er nu plukket, hvorfor Center for Trafik og Ejendomme i forbindelse med udmøntningen af puljemidlerne 2019 anbefaler, at der fokuseres på helhedsløsninger, hvor der i højere grad indtænkes indeklima, samspil med brugerønsker/krav og samlet levetid på de tekniske anlæg.

 

Et forbedret indeklima opgøres ikke blot i besparelser på energi, men giver et stort samfundsmæssigt afkast i form af reducerede sygedage og øget produktivitet. Investering i langsigtede, gennemgribende løsninger er hensigtsmæssig, idet de omkostningstunge investeringer, såsom udskiftning af vinduer, har en lang levetid.

 

Puljemidlerne i 2019 fokuserer på sådanne helhedsorienterede løsninger.

 

Tilbagebetalingstiden for de tekniske tiltag under Miljø- og Energipuljen holdes under 25 år.
 

 

Prioritering af midler

Center for Trafik og Ejendomme foreslår nedenstående prioritering af projekter under puljen, projekt 0779 Miljø -og Energipuljen

 

 

Tiltag

Mio kr.

 1. Klimaambassadørordningen

0,4

 1. Central drift og energistyring

0,4

 1. Lysprojekter

0,9

 1. Energioptimering af ejendomme og tekniske installationer

3,4

 1. Løn, energitekniker

0,6

 1. Uforudsete udgifter

1,3

I alt

7,1

 

 

 

1. Klimaambassadørordningen
Tilbagebetalingstid er ikke målbar -  0,4 mio. kr.

 

Klimaambassadørerne bidrager til energirigtig adfærd og indberetter aflæsninger af el-, vand- og varmemålere til Drift- og Energiteamet.

Indsatsen for Klimaambassadørordningen i 2019 vil omfatte følgende arbejde:

1) Fortsat opgradering og evaluering af Klimaambassadørordningen
Klimaambassadørernes indsats er helt afgørende for at forankre og forbedre klimaadfærdsindsatsen i kommunen. Klimaambassadørernes rolle omfatter bl.a. kendskab til og udbredelse af energirigtig brugeradfærd, inspiration på klimaområdet samt aflæsning af målere til forbrugsrapporter.

Derfor anbefales det, at der også i 2019 udbydes fagspecifikke kurser, inspirationsdage og netværksmøder for at styrke Klimaambassadørordningen.

2) Klimainitiativpuljen
Siden 2014 har kommunen, under Miljø- og Energipuljen, haft en Klimainitiativpulje. Klimaambassadørerne kan via denne pulje søge midler til egne forslag til energi- og klimatiltag. Puljen bliver prioriteret til mindre projekter, hvor der ikke udregnes tilbagebetalingstider.

3) Adfærdskampagner, undervisning og konkurrencer
Siden 2013 er der afholdt skolekonkurrencen ”Klimaudfordringen”, som afvikles i efteråret. I år var temaet grøn energistyring. Hertil har der været stor opbakning og interesse.

 

2. Central drift- og energistyring

Tilbagebetalingstid < 15 år 0,4 mio. kr.

 

Projektet omfatter følgende arbejde:

1) Fortsættelse af opsætning af fjernaflæsning på udvalgte kommunale ejendomme.

Energistyringsprogrammet i Center for Trafik og Ejendomme opgraderes løbende. Det muliggør

en central overvågning med systemet ’Keep Focus’ af energi- og vandforbrug og en

automatisering af måling. De månedlige afvigelsesrapporter understøtter Grønt Regnskab med

retvisende data.

En række større bygninger, bl.a. alle skoler og de større idrætscentre, har fået installeret

fjernaflæsning. En del mellemstore bygninger mangler installering af fjernaflæsning. I 2019

installeres fjernaflæsning på bl.a. følgende ejendomme:

 

 

-Avedøre stadion

-Børneinstitutionen Tumlehuset

-Materielgården

 

Hertil kommer installation på ejendomme, hvor der energirenoveres. I løbet af 2019 udskifter

Radius elmålere, der gør det muligt at fjernaflæse forbrug på mindre bygninger.

2) Fortsat udbygning af CTS (Central Tilstandskontrol og Styring)

Det er fortsat nødvendigt med udbygning og vedligehold af allerede installerede systemer for at sikre en detaljeret driftsovervågning og -styring (f.eks. håndtering af ’afvigende’ åbningstider).

 

3. Lysprojekter

Tilbagebetalingstid < 15 år 0,9 mio. kr.

 

På mange af kommunens ejendomme kan energiforbruget til belysning reduceres ved bl.a. at

opsætte strømbesparende lyskilder som f.eks. LED og bevægelses- og dagslysfølere.

Center for Trafik og Ejendomme har i en årrække arbejdet med udskiftning af

belysningen i både idrætshaller, daginstitutioner m.m., hvor det har gjort en stor forskel både

for brugerne og elforbruget. Dette arbejde forsættes i 2019, hvor der udskiftes lys på bl.a. følgende ejendomme:

 

-Præstemosehallen

-Børneinstitution Tryllestien

 

4. Energioptimering af kommunale ejendomme og tekniske installationer

Samlet tilbagebetalingstid < 20 år 3,4 mio. kr.

 

Gennem de seneste fire år har Center for Trafik og Ejendomme arbejdet med at energioptimere Hvidovre Kommunes ejendomme. Her er opnået gode energibesparelser samt øget komfort, og arbejdet vil derfor fortsætte i 2019. I forbindelse med energioptimeringen ønskes det i 2019 prioriteret, at der parallelt med isolering og vinduer m.v., ses på energioptimering af de tekniske anlæg på de pågældende ejendomme. Dette for at høste synergieffekten ved et samlet tiltag.

Hensigten med ”Energioptimering af tekniske anlæg og installationer” er at kombinere

optimering af el, varmeinstallationer, ventilation og styring i en bygning til gavn for både

brugere og energiforbrug.

I 2019 vil der bl.a. være fokus på følgende ejendomme:

 

-Medborgerhuset

-Avedøre Idrætsanlæg

-Frihedens Idrætscenter

 

 

5.Løn til energitekniker
Aflønning af projektansat medarbejder – 0,6 mio. kr.

Energiteknikeren understøtter projekter under Miljø-og Energipuljen. Teknikeren udarbejder bl.a. grønt budget og regnskab, understøtter klimaambassadørenes arbejde og varetager konkrete projekter samt udviklingsopgaver. 

 

6.Uforudsete udgifter, ej disponeret

20% af puljemidlerne afsættes til uforudsete udgifter – 1,3 mio. kr.

 

I forbindelse med udførelsen af de forskellige tiltag kan der opstå uforudsete udgifter. Til dækning af disse afsættes 20% af den samlede pulje, hvilket vil fremme afviklingen af projekterne i tilfælde uforudsete udgifter.
 

 

Intern fleksibilitet i puljen

Der kan være enkelte tilfælde, hvor det anslåede budget for et delprojekt i puljen er enten over– eller underbudgetteret. For at kunne arbejde smidigt med de enkelte delprojekter i Miljø – og Energipuljen flyttes eventuelle overskydende midler fra et delprojekt til et andet delprojekt internt i puljen, så et underbudgetteret projekt kan udføres i henhold til ovenstående projektbeskrivelser.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 25. september 2018 7,0 mio. kr. til projekt 0779 Miljø – og

Energipuljen 2019 med krav om prioritering i fagudvalg inden igangsættelse.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ansøger om godkendelse af prioritering af projekt 0779 Miljø – og

Energipuljen 2019, hvor der er i investeringsoversigten 2019 er afsat et rådighedsbeløb på 7,1 mio. kr.

 

Sammenfatning af projektets økonomi i hele anlægsprojektets levetid

 

2019

I alt

Anlægssum i mio. kr.

7,1

7,1

 

Projektets anlægsbevilling

 

Nuværende anlægsbevilling

Anlægsbevilling i mio. kr.

7,1

 

Retsgrundlag

Frigivelse af bevillingen sker i henhold til bilag 1 og 2 i kommunens ”Regulativ for økonomistyring” af 1. juni 2014.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


7. Prioritering af driftsmidler til klimaskærm 2019

Beslutningstema

I budgettet for 2019 er der afsat en driftspulje på 4,9 mio. kr.  til vedligehold af klimaskærm.

 

I sagsfremstillingen beskrives prioriteringen af puljemidlerne.

 

Teknik- og Miljøudvalget bedes godkende prioriteringen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at godkende prioritering af driftsmidler på 4,9 mio. kr. til klimasikring af kommunens ejendomme

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Kommunalbestyrelsen har i budgettet for 2019, afsat 4,9 mio. kr. til vedligehold af klimaskærm under driften. Puljen er øremærket til den ydre klimaskærm, dvs. reparationer eller udskiftninger af tag, tagrender, facader og murværk for sikring mod vandindtrængen og frostsprængninger. Hertil kommer vedligehold af ydre dørpartier.

 

Kriterier for prioritering af midler til vedligehold af klimaskærm har været:
 

 • mulighed for opretholdelse af drift og dermed en sikring af den daglige kernedrift
 • en helhedsprioritering på tværs af ejendomsporteføljen for rettidig indsats for at undgå kritisk nedslidning og værditab 
 • mulig besparelse på drift, vedligehold og rengøring
 • timing ift. aktuelle større anlægsprojekter ift. brugerhensyn samt ressourceforbrug

 

I 2019 prioriteres på driftspuljen:

 

-         Trekløver afd. 65; udskiftning af facadeelementer samt evt. udskiftning og ekstra isolering af tagkonstruktion

-         Rådhus, glasmellemgangen

-         Vagt og Sikring, Materielgården; taget skal udskiftes grundet nedslidning i et omfang, hvor holdbarheden ikke længere kan garanteres. Ligeledes skal en række nedslidte døre og vinduer udskiftes.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2018
Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 9. oktober 2018 driftsbudget for 2019 – 2022, herunder driftspuljen klimaskærm.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2019 er der på driftspuljen Klimaskærm afsat 4,9 mio. kr. Budgetpuljen er reduceret med 3 procent i forhold til budget 2018.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


8. Godkendelse af anlægssum til placering af Hjælpemiddeldepot på Bibliotekvej

Beslutningstema

Hjælpemiddeldepotet er pt. placeret på Høvedstensvej 45 samt midlertidigt fjerndepot på Bytoften 29. Da der på Bytoften 29 etableres en ny daginstitution, er der behov for yderligere depotplads på Bibliotekvej 52.

 

Kommunalbestyrelsen bedes godkende anlægssummen til placering af hjælpemiddeldepot samt midler til indkøb og etablering af vaskefaciliteter.  

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at frigive anlægssum på 2 mio. kr. til indkøb og etablering af vaskefaciliteter.
 2. at frigive anlægssum på 1,8 mio. kr. til indretning af et nyt hjælpemiddeldepot.
 3. at beløbene først frigives, når ejendomshandlen er gennemført og ejendomsretten er overgået til kommunen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

Ad 1-3. Anbefales godkendt.

 

For: Gruppe A, F, O, V og Liste H

 

Undlader at stemme: Gruppe C

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat 3,8 mio. kr. til indretning af et nyt hjælpemiddeldepot samt etablering af lovpligtige vaskefaciliteter.

 

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af den 28. august 2018, køb af HOFOR’s ejendom på Bibliotekvej 52, vil det nye hjælpemiddeldepot blive placeret i lokaler, der indtil nu har været benyttet som henholdsvis garageanlæg, lagerlokaler og personalefaciliteter.

 

For at faciliteterne kan anvendes til hjælpemiddeldepot, skal der bl.a. etableres et varmeanlæg i dele af bygningerne og sikres mulighed for indvendig passage gennem bygningerne. 


Arbejdstilsynet har udstedt et påbud om at etablere et vaskeanlæg for at forhindre spredning af multiresistente bakterier, og behovet herfor er uafhængigt af depotets fremtidige placering.


Lokalerne på Bibliotekvej 52 forventes klar til indflytning primo 2019.

 

Forudsat at der indgås købsaftale med HOFOR vil administrationen igangsætte indkøb af vaskefaciliteter.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018

Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Politiske beslutninger og aftaler

På investeringsoversigten for 2018 er der på projekt 5791 afsat 3,8 mio. kr. til indretning af nyt hjælpemiddeldepot.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ansøger om anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til projekt 5791 Hjælpemiddeldepot, fremtidig placering, finansieret af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

 

Sammenfatning af projektets økonomi i hele anlægsprojektets levetid:

 

2018

2019

2020

2021

I alt

Anlægssumimio. kr.

3,8

0,0

0,0

0,0

3,8

 

Projektetsanlægsbevilling:

 

Nuværende

anlægsbevilling

Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling

Ny

anlægsbevilling

Anlægsbevillingimio. kr.

0,0

3,8

3,8

 

 Afsat drift:

 

2018

2019

2020

2021

Afsat drift i budgettet i kr.

600.000

800.000

800.000

800.000

 


9. Orientering om status for hjemtagningen af affald og genbrugsopgaver.

Beslutningstema

Siden godkendelse af hjemtagningen er der ansat en driftsleder til det nye driftsområde: Affald og Ressourcer, som en del af Vej og Parkafdelingen, og det nye driftspersonale kan anvende Materielgårdens faciliteter eventuelt suppleret med mandskabsfaciliteter på Biblioteksvej 52, den gamle vandværksgrund.

 

De nuværende kontrakter med renovatøren Remondis (M. Larsen) udløber henholdsvis den 30. april og 30. september 2019, hvorefter indsamlingen overtages af kommunen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at

 

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Trafik- og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Den 1. maj 2019 starter indsamlingen af storskrald, pap, glas og haveaffald fra etageboliger i kommunalt regi.

 

Den 1. oktober 2019 starter indsamlingen af mad- og restaffald i etageboliger og kommunale institutioner i kommunalt regi, i stedet for den nuværende indsamling af dagrenovation af Remondis.

Det medfører, at der fra august til november 2019 køres ca. 1.500 nye affaldsbeholdere til madaffald ud til etageboligerne, der byttes med nuværende beholdere.

 

Den 1. oktober 2019 starter indsamlingen af dagrenovation i kommunalt regi, og den 1. april 2020 ændres indsamlingen af dagrenovation til en indsamling af mad- og restaffald hos alle private grundejere i kommunen. Det medfører, at der i perioden januar til marts 2020 skal køres ca. 8.500 nye todelte affaldsbeholdere ud til grundejerne.

 

Dagrenovation tømmes i dag hver uge, og det fastholdes i den nye mad- og restaffaldsordning i sommerperioden juni, juli og august, mens der resten af året tømmes hver 14. dag. Som noget nyt kan man tilvælge, om man i perioden september – maj i stedet ønsker ugetømning til en merpris.

 

Samtidig med opstarten af mad- og restaffaldsordningen hos henholdsvis etageboliger og private grundejere bliver der udleveret en køkkenspand med affaldsposer til hver leje- og privatbolig til indsamling af bioaffald. Køkkenspanden kan placeres i køkkenet, og den fyldte pose med madaffald kan bæres ud til den udendørs madaffaldsbeholder.

 

Information/kommunikation.

Der har været afholdt møde med de almennyttige boligselskaber i august 2018, og der afholdes møde med de resterende etageboligforeninger i februar 2019, hvor der specielt orienteres om den nye mad- og restaffaldsordning samt øvrige genbrugsordninger mv.

 

 

Der vil både i år 2019 og 2020 blive en mere intensiv informationskampagne rettet mod leje- og privatboliger end normalt, hvor der informeres om den ny mad- og restaffaldsordning, bortskaffelse af nuværende affaldsstativer, genbrug, samarbejde med skolerne med mere.

 

Mandskab og lastbiler.

Mandskabet på 14 ansatte bliver ansat på samme overenskomst som øvrige specialarbejdere i Vej og park. Der er forhandlet særlige vilkår med 3F for mandskabet, da de får en anden arbejdstid end øvrige medarbejdere. De arbejder 5 dage om ugen uanset antallet af helligdage, der forventes at være toholdsdrift specielt i sommerperioden med fast ugetømning for alle private grundejere, ligesom arbejdstiden starter kl. 6.00 i stedet for kl. 7.00. Der er pågået drøftelser om ansættelsesforhold med de medarbejdere, der arbejder i Remondis, med affalds- og genbrugsopgaver i Hvidovre.

 

Mandskabet bliver placeret på Materielgården og vil benytte samme faciliteter som øvrige medarbejdere. Det kan blive nødvendigt at anvende eksisterende mandskabsfaciliteter på Biblioteksvej 52, den gamle vandværksgrund.

 

De bestilte renovationslastbiler var tilstræbt leveret medio april og medio september 2019, så de var klar til opstart af indsamling henholdsvis den 1. maj og 1. oktober. Lastbilerne er, på trods af en indbygget bonus i kontrakten, først planlagt til levering mellem 2 og 8 uger senere. Indtil de indkøbte lastbiler er leveret og afprøvet, vil der blive lejet lastbiler til at håndtere opgaverne. Lastbilerne vil indgå i den nuværende bilpark i Vej og park og være parkeret på Biblioteksvej 52.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26.juni 2018, placering af opgaver med affaldsordninger.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. november 2018, tilbud på renovationslastbiler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelsen nr. 1121 af 3. september 2018, Kap. 6.

Bekendtgørelse om affald nr. 1759 af 27. december 2018

Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


10. Orientering om procedure i forbindelse med ophør af betaling for belysning på private fællesveje og private veje

Beslutningstema

I henhold til det vedtagne budget for 2019 skal belysning på private fællesveje, private veje og privat grund overdrages til grundejerne. Berørte grundejerforeninger eller grundejere vil inden udgangen af februar 2019 modtage varsel om ophør af kommunens betaling for belysningen med virkning fra den 1. september 2019. Grundejerne tilbydes at overtage belysningsanlægget mod betaling af markedsprisen og udgiften til at separere anlægget fra den øvrige vejbelysning. Ønsker de ikke at overtage anlægget fjernes det på kommunens regning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at tage Center for Trafik og Ejendommes orientering om procedure i forbindelse med ophør af betaling for belysning på private fællesveje og private veje til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

Taget til efterretning.

 

For: Gruppe A, F, O g V

 

Imod: Gruppe C og Liste H.  Liste H med bemærkning om, at der er mindst én tinglyst deklaration, der foreskriver, at Hvidovre Kommune skal betale belysningen på privat fællesvej. Gruppe C med bemærkning om, at det er vigtigt at sikre trygheden i de pågældende områder.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I henhold til det vedtagne budget for 2019 skal belysning på private fællesveje, private veje og privat grund, hvor Hvidovre Kommune i dag fortsat betaler for driften, overdrages til grundejerne.

 

I den forbindelse vil Center for Trafik og Ejendomme sende varsel om ophør af kommunens betaling for vejbelysning med virkning fra den 1. september 2019. Varslingen udsendes inden udgangen af februar 2019. Der gives en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger.

 

Grundejerne gives en frist frem til 1. juni 2019 til at beslutte om de ønsker at overtage belysningsanlægget.

 

Grundejerne tilbydes at overtage belysningsanlægget mod betaling af markedsprisen og udgiften til at separere anlægget fra den øvrige vejbelysning.

 

Hvis grundejerne ikke ønsker at overtage anlægget, vil anlægget blive fjernet på kommunens regning.

 

Af de varsler der sendes til de berørte grundejere, vil kommunens begrundelse fremgå.

 

For belysning på private fællesveje er begrundelsen:

”I Hvidovre Kommune er det ikke et krav at private fællesveje holdes belyst. Det betyder, at vi ikke har lovhjemmel til at afholde udgifter til anlæg, forbedring og drift af vejbelysning på private fællesveje. Der er derfor tale om et ulovligt forhold, der nu bringes til ophør.”

 

For belysning på private veje og/eller privat grund er begrundelsen:

”Kommunen har ikke lovhjemmel til at afholde udgifter til anlæg, forbedring og drift af vejbelysning på private veje eller privat grund. Der er derfor tale om et ulovligt forhold, der nu bringes til ophør.”

 

Ved fastsættelsen af markedsprisen benyttes afskrivning over 20 år til en scrapværdi på 500 kr. pr. lygte, hvilket er samme princip, som Ørsted anvender ved afskrivning.

 

Opsigelse af kommunens abonnement hos Ørsted

Der er 9 måneders opsigelse til starten af et kvartal på abonnementet for drift af belysningen. Center for Trafik og Ejendomme har opsagt abonnementet for driften af de pågældende lygter, i december 2018, således at abonnementet ophører senest med virkning fra 1. oktober 2019.

 

Eksempler på varslingsbrev vedrørende private fællesveje og varslingsbrev vedrørende private veje og/eller privat grund er vedlagt som henholdsvis bilag 1 og 2. Oversigt og kort over de berørte områder er vedlagt som bilag 3.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2019 den 9. oktober 2018. Kommunalbestyrelsen besluttede i denne forbindelse at overdrage belysningen på private veje og private fællesveje til grundejerne.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2019 indgår en besparelse på drift af vejbelysning i år 2019 på 80.000 kr. og i overslagsårene på 130.000 kr. i hvert af årene, som følge af kommunens ophør af betaling for belysningen på private veje og private fællesveje.

Retsgrundlag

I henhold til lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, §59, stk. 1 kan kommunalbestyrelsen bestemme, at private fællesveje skal holdes belyst, når dette er nødvendigt af hensyn til færdslen på vejen eller for at tilgodese andre almene offentlige hensyn og i henhold til §59, stk. 6 kan kommunalbestyrelsen bestemme, at kommunen afholder udgifter til anlæg, forbedring og drift af vejbelysning, hvis almene, offentlige hensyn taler derfor. Det betyder, at kommunen kun har lovhjemmel til at afholde udgiften til belysning på private fællesveje såfremt kommunalbestyrelsen har bestemt at private fællesveje skal holdes belyst og at almene, offentlige hensyn taler derfor.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

 1. Forslag til brev om belysning på private fællesveje_070119 (pdf)
 2. Forslag til brev om belysning på private veje_070119 (pdf)
 3. Oversigt og kort over de berørte områder (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

Gruppe C henstiller til administrationen og direktøren om dialog vedrørende studietur med Bygge- og Planudvalget i 2019.

 

Gruppe O spurgte til krav om skiltning ved gravetilladelser i kommunen.

 

Direktøren orienterede om, henvendelse fra Boligministeriet, om brandsikkerhedskrav for kommunens plejecentre.

 

Formanden opfordrer borgmesteren til at henvende sig til Boligministeren med henblik på, at vi får svar på ubesvarede spørgsmål i forbindelse med henvendelsen. På den måde undgår vi at spilde unødige ressourcer og vi kan sikre, at manglerne bliver udbedret. 


12. Godkendelse af svarbrev til Vejdirektoratet

Lukket sag