Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 14. januar 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 14. januar 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Finn Gerdes (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Fraværende med afbud

 • Steen Ørskov Larsen (C)

Bemærkninger

Lisa Skov deltog for Steen Ørskov

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2019

Taget til efterretning.

 

På mødet blev der uddelt invitationer til konferencerne Byen og Havet og Byens Gulv 2019.

 

Ved ønske om tilmelding til politikerseminar om klimatilpasning og/eller konferencerne Byen og Havet og Byens Gulv 2019 gives en melding til Jeanett Lemvigh Steen, som vil tilmelde samlet.

Sagsfremstilling

 • Politikerseminar om klimatilpasning
 • Mulighed for højresving for cykler ved trafiklys på udsatte steder
 • Status fra HOFOR

Bilag

 1. Foreløbigt program, Politikerseminar om klimatilspasning (pdf)
 2. Konferencerne Byen og Havet og Byens Gulv 2019 (pdf)

3. Medlemsforslag fra SF om bedre trafikinformation for Hvidovres borgere, november 2018

Beslutningstema

Medlemsforslag fra gruppe F

Indstilling

SF indstiller,

 1. at godkende at kommunen opretter og løbende opdaterer en liste på hjemmesiden over planlagte og igangværende vejarbejder og trafikomlægninger, så unødig trængsel, irritation, støj-, miljø- og klimabelastning ved bl.a. forgæves og overflødig bilkørsel kan undgås

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget henvises til Teknik- og Miljøudvalget til konkret behandling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2019

Sagen drøftet.

 

På baggrund af den stedfundne drøftelse udarbejder administrationen forslag til tiltag som forelægges udvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Hvidovre er hårdt plaget af vejarbejder, og har været det i en årrække. Selvom nogle store projekter nærmer sig deres afslutning, vil der også fremover være behov for at grave offentlige trafikarealer op og efterfølgende sørge for retablering af belægningen.

 

Derfor foreslår SF at kommunen opretter og løbende opdaterer en liste på hjemmesiden over planlagte og igangværende vejarbejder og trafikomlægninger, så unødig trængsel, irritation, støj-, miljø- og klimabelastning ved bl.a. forgæves og overflødig bilkørsel kan undgås.

 

Visse vejstrækninger - f.eks. den i forvejen hårdt støj-plagede Allingvej og områderne nær Damhusledningen, hvor der også har været fjernvarmeprojekter undervejs - har været plaget af gentagne perioder med spærringer. I nogle tilfælde har kun tilfældigheder og held sørget for, at der ikke blev udført overflødig opgravning og asfaltering med afspærring undervejs.

 

Lokal information om f.eks. lukning af en vej er ofte tilgængelig mens det sker, men overblikket mangler: Det er ikke altid nok kun at blive orienteret om f.eks. lukning af ens egen vej - hvis nogle af de alternative veje også er lukkede, bliver det rigtig svært og medfører unødvendig trafik.

 

Med en relativ lille indsats bør det være muligt for kommunen at sørge for information om planlagte og igangværende vejarbejder mv.

 

Formål:

At forbedre information til borgerne om planlagte og igangværende vejarbejder og trafikomlægninger, så unødig støj-, miljø- og klimabelastning ved bl.a. forgæves og overflødig bilkørsel undgås.

 

At gøre det nemmere for relevante organisationer og virksomheder at koordinere fremtidige arbejder på offentlige trafikarealer, så bl.a. gentagen opgravning og asfaltering af de samme strækninger undgås - med bedre økonomi og miljø til følge.

 

Relevant information om planlagte og igangværende vejarbejder mv. kunne være:

Formål

Lokation og udstrækning

Forventet varighed

Forventet periode

 

Ideelt set ville information om trafik også blive præsenteret ved hjælp af interaktive geografiske kort, men en simpel tekstuel oversigt, i kronologisk orden, evt. opdelt i en håndfuld underområder af kommunen, vil have stor værdi for alle interessenter.

 

Informationen kunne passende placeres på kommunens hjemmeside under "Veje og Trafik": https://www.hvidovre.dk/Borger/Veje-og-trafik - evt. med tilhørende genvej fra forsiden.

Økonomiske konsekvenser

Vedligeholdelse af liste og evt. tilhørende kort forventes at kunne blive udført som et led i de daglige opgaver i Center for Trafik og Ejendomme.

Etablering af liste forventes ikke at medføre særskilte omkostninger, mens en evt. nødvendig omkostning til etablering af kortvisning må formodes at kunne blive finansieret indenfor områdets samlede økonomi.


4. Frigivelse af anlægsmidler til projektering på Holmegårdsskolen

Beslutningstema

I forbindelse med projekteringen af Holmegårdsskolen søges om frigivelse af 22,9 mio. kr. til projektering af Holmegårdsskolens udvidelse.

 

Herudover søges om politisk godkendelse af ny periodisering af projektet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at frigive 22,9 mio. kr. til projektering og udbud på Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling i 2019 og 2020
 2. at godkende ny periodisering

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2.  Udgår.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet. 

 

For at øge elevkapaciteten på Holmegårdsskolen udvides skolen med et spor og en række af de nuværende lokaler ombygges.

 

Frigivelse:

Der søges om frigivelse af 22,9 mio. kr. til detailprojektering og udbud i 2019 og 2020.

De 22,9 mio. kr. består af: Fremrykkede midler fra 2019 til 2018; 0,7 mio. kr. + projektering i 2019; 9,7 mio. kr. + projektering frem til udbud i 2020; 12,5 mio. kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Budgetaftalen 2016:
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2016 at udvide Holmegårdsskolen med forslag A.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte 25. august 2015:

at frigive 0,5 mio. kr. til midlertidige indskolingsfaciliteter på Holmegårdsskolen.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte 20. juni 2017:

at give tillæg til anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til afholdelse af bygherrerådgivning

og gennemførelsen af totalrådgiverudbud af Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling,

 

Teknik-og Miljøudvalget godkendte den 7. marts 2018:
at frigive 6,1 mio. kr. til projektering af Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte 25. september 2018:

at godkende anlægsbevilling på 6,1 mio. kr. til projektering af Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling. Samtidig er der i investeringsoversigten anmodet om en fremrykning af 0,7 mio. kr., sammen med de allerede afsatte 6,1 mio. kr. hvormed budget for 2018 samlet udgør 6,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ansøger om frigivelse af anlægsbevilling på 22,9 mio. kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten. De 22,9 mio. kr. består af de fremrykkede midler fra 2019 til 2018; 0,7 mio. kr. + projektering i 2019; 9,7 mio. kr. samt projektering og udbud i 2020; 12,5 mio. kr.

 

Projektets anlægsbevilling:

 

Nuværende

anlægsbevilling

Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling til projektering og udbud i 2019 og 2020.

Ny

anlægsbevilling

Rest anlægssum

Anlægsbevilling i mio. kr.

7,5

22,9

30,4

134,3

 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

 

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Hvidovre Kommunes støjhandlingsplan 2018-23 - høringssvar

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har på baggrund af den i 2017 udførte støjkortlægning udarbejdet den efterfølgende støjhandlingsplan, som blandt andet beskriver støjreducerende tiltag for perioden 2018-23. Støjhandlingsplanen har i august 2018 været forelagt Teknik- og Miljøudvalget, og den har efterfølgende været i borgerhøring i otte uger fra september til november 2018. Udvalget orienteres herved om de indkomne kommentarer og forslag fra borgerne.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende Hvidovre Kommunens støjhandlingsplan 2018-23

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2019

Støjhandlingsplanen blev drøftet.

 

På baggrund af drøftelsen udarbejder administrationen en revideret støjhandlingsplan med konkretiseringer og langsigtet politisk prioritering af støjhandlingstiltag. Den reviderede plan bliver forelagt udvalget til beslutning. Høringssvarene indgår i udvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

 

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 29. august 2018 Hvidovre Kommunes støjhandlingsplan 2018-23, dog med ønske om at tilføje et afsnit om visuel støj. Afsnittet er nu indarbejdet i planen. (Bilag 7)

 

Hvidovre Kommunes støjhandlingsplan for perioden 2018-23 har været i borgerhøring i perioden 10. september til 5. november 2018. Ved høringsperiodens afslutninger var i alt indkommet fem henvendelser. De fem henvendelser er alle bilagt dette dagsordenpunkt (bilag 2 – 6). Endvidere er der i bilag 1 lavet en sammenfatning af de hovedpointer, som fremgår af borgerhenvendelserne. Administrationen har knyttet sine bemærkninger til borgerforslagene i dette bilag.

 

Høringen har ikke givet anledning til ændringer i støjhandlingsplanen

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 29. august 2018 under punkt 5 forslaget til Hvidovre Kommunes støjhandlingsplan 2018-23. Udvalget besluttede samtidigt, at den offentlige høringsperiode blev fastsat til otte uger i perioden 10. september til 5. november 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune er omfattet af EU’s direktiv 2002/49/EF (støjdirektivet) med udmøntning i dansk lovgivning med ”Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner”, BEK nr. 1065 af 12/09/2017, som pålægger kommunen hvert femte år at udføre en støjkortlægning med tilhørende støjhandlingsplan.

 

Høring

Støjhandlingsplanen har været i offentlig høring fra 10. september til 5. november 2018

Bilag

 1. Kommentarer til høringssvar på støjhandlingsplan (pdf)
 2. Høringssvar fra Sammaneslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre (pdf)
 3. Høringssvar fra NH Skov, Engstykkevej 4 (pdf)
 4. HøringssvarBorgerhenvendelse - Gorm Kjærbøll - Motorvejsstøj (pdf)
 5. Høringssvar og tillæg til høringssvar fra grf. Rosendalen (pdf)
 6. Høringssvar fra Morten Andersen (pdf)
 7. Hvidovre Kommune - Forslag til støjhandlingsplan opdateret 100918 (pdf)

6. Godkendelse af prioritering af årets asfaltarbejder - vedligehold af vejbaner 2019

Beslutningstema

Veje og cykelstier er en vigtig del af samfundets transportsystem. Et godt vejnet i en kommune har betydning for fremkommelighed, trafiksikkerhed og vækst.

 

Hvidovre Kommune har i mange år haft dårlige veje (efterslæb). Tilstanden er blevet bedre og det forventes, at efterslæbet bliver indhentet ved asfaltarbejderne i 2019. Herefter er det vigtigt at sikre det rette budget, så kommunen ikke igen får dårlige veje.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. oktober 2018 anlægsbevilling på 13, 1 mio. kr. til projekt 2511 Vedligehold af vejbaner 2019med krav om prioritering i fagudvalg inden igangsættelse. Teknik- og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til administrationens forslag til prioritering.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at godkende indstillingen om prioritering af årets asfaltarbejder på 13.095.000 kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Projekt 2511 Vedligehold af vejbaner 2019 omfatter asfaltarbejder og reparationer på kørebaner og cykelstier på det offentlige vejnet samt følgearbejder til kantstensarbejder, rendestensbrønde m.v.

 

Udvælgelse af veje og cykelstier til asfaltering sker hvert år med udgangspunkt i vejvedligeholdelsessystemets RoSys årlige beregninger. I vejvedligeholdelsessystemet bliver alle data om veje og cykelstier opdateret. Det betyder, at administrationen for hver enkelt strækning kan oplyse vejens/cykelstiens tilstand samt hvornår strækningen skal renoveres med asfalt.

Når administrationen har beregningen fra RoSy gennemgås de udvalgte cykelstier og veje fagligt i forhold til, hvilken renovering der skal udføres. Hvad renoveringen omfatter afhænger af cykelstien og vejens karakter. Administrationen foretager en faglig vurdering af, om vejen også skal have renoveret fortov, og om kantsten skal omsættes etc. Ligeledes vurderes belægningstype.

 

Teknik-og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmøde den 29. august 2018, at der fremadrettet kun skal lægges støjsvag asfalt ud på Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej.

 

Når kommuner har et efterslæb på veje og cykelstier ses det ved, at disse er så dårlige, at der er huller, sætninger og mange lapper m.v. Cykelstier og veje med sådan en tilstand er dyre at reparere, og derfor udvælger RoSy veje- og cykelstier til asfaltering ud fra en økonomisk betragtning, så kommunen hele tiden sikrer den bedste samlede værdi af sine cykelstier og veje.

 

Hvidovre Kommune er ved at indhente efterslæbet. Administrationen forventer, at efterslæbet bliver indhentet ved asfaltarbejderne i 2019. Det er vigtigt, at nu hvor efterslæbet er ved at blive indhentet, at kommunen ikke igen får et nyt efterslæb. Det er vigtigt for mobilitet, komfort, trafiksikkerhed og vækst, at kommunen har et vej- og cykelstinet i god stand.

 

Hvordan fordeles de 13.095.000 kr.

 

For 2019 vil administrationen udbyde veje og cykelstier som indtegnet med grønt på bilaget ”asfaltrenovering 2019 – veje” og bilaget ”asfaltrenovering 2019 – cykelstier”, men der kan ske ændringer alt afhængig af besigtigelse, tilbudspris m.v.

 

Specielt for 2019 skal nævnes:

-         Der lægges slidlag på Naverporten, Vigerslev Alle og Allingvej.

-         På nogle veje i Risbjergkvarteret er der udfordringer med betonplader under asfalten. Grønholtvej er meget ødelagt og en del af strækningen laves i år. Det er dyrere at renovere veje med betonplader under asfalten end øvrige veje, da der skal udføres en del forarbejder inden asfaltslidlaget kan udlægges. En ny delstrækning på Grønholtvej vil få en gennemgribende renovering.

-         Slidlagsudlægning koordineres i forhold til skybrudssikring.

Politiske beslutninger og aftaler

Efterslæb er nærmere beskrevet i ”Status vedligehold af færdselsbaner sommer 2018”, fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 29. august, 2018, punkt 6.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. oktober 2018, punkt 3, anlægsbevilling på 13.095.000 kr. til 2511 Vedligehold af vejbaner 2019med krav om prioritering i fagudvalg inden igangsættelse.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigt 2019 er der til projekt 2511 Vedligehold af vejbaner 2019 afsat rådighedsbeløb og givet anlægsbevilling på 13.095.000 kr.

Retsgrundlag

Frigivelse af bevillingen sker i henhold til bilag 1 og 2 i kommunens ”Regulativ for økonomistyring” af 1. juni 2014.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bilag 1 - asfaltrenovering 2019 - veje (pdf)
 2. Bilag 2 - asfaltrenovering 2019 - cykelstier (pdf)

7. Godkendelse af det videre arbejde med trafiksanering af Hvidovre Enghavevej og Strandmarksvej

Beslutningstema

Administrationen har siden slutningen af 2017 været i dialog med repræsentanter fra SFO 3høje, Børnehuset Cassiopeia og Engstrandskolen om trafiksanering af Hvidovre Enghavevej. De nævnte institutioner har alle brugere og ansatte, der dagligt har behov for at færdes enten langs eller på tværs af Hvidovre Enghavevej, hvilket har givet anledning til udtalt ønske om trafiksanering af Hvidovre Enghavevej fra institutionernes side.

 

I forløbet siden 2017 har der desuden været flere borgerhenvendelser med opfordring om trafiksanering af både Hvidovre Enghavevej og den tilstødende del af Strandmarksvej, herunder også opfordring til lukning for biltrafik ved etablering af bussluse på Hvidovre Enghavevej ved Strandmarkens Fritidscenter.

 

På baggrund af ovenstående skal der træffes beslutning om fartdæmpning af Strandmarksvej.

 

Herudover skal der besluttes om en trafiksanering af Hvidovre Enghavevej, herunder en generel fartdæmpning, skal indgå i kommunens investeringsplan for 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at godkende fartdæmpning på Strandmarksvej fra 50 km/t til 40 km/t fra krydset ved Hvidovre Enghavevej frem mod Strandhavevej gennem etablering af vejbump og indsnævring af vejbane. Tiltag estimeres til 110.000 kr. og afholdes over driftspuljer


Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende trafiksanering på Hvidovre Enghavevej gennem syv tiltag, som er nævnt i sagsfremstilling under afsnit Hvidovre Enghavevej, og som sikrer cykeltrafikken og de krydsende bløde trafikanter på Hvidovre Enghavevej bedst mulige forhold, herunder en generel fartdæmpning fra 50 km/t til 40 km/t gennem etablering af pudebump, signalregulering af kryds samt renovering af fodgængerfelt og -blink. Finansieringen af de syv tiltag estimeres til 1,7 mio. kr. og indgår i anlægsprioriteringen 2020

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2019

Ad 1 - 2. Sagen udsættes.

 

Et enigt udvalg ønsker at se alternative trafiksaneringsmuligheder fra administrationen inden,

der bliver truffet en endelig beslutning i sagen.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

Strandmarksvej

Der er fremkommet forslag fra beboergruppe på Strandmarksvej og Hvidovre Enghavevej om lukning for biltrafik ved etablering af bussluse på Hvidovre Enghavevej ved Strandmarks Fritidscenter (bilag 1).

 

Forslaget om lukning for biltrafik ved etablering af bussluse på Hvidovre Enghavevej ved Strandmarksvej vil givetvis medføre en markant reduktion i biltrafikken på Hvidovre Enghavevej mellem Strandmarksvej og Strandby Alle. Gennemførelse af forslaget vil derfor kraftigt ændre og reducere behovet for yderligere trafiksanering af denne del af Hvidovre Enghavevej. De afledte effekter i form af medfølgende trafikændringer på de øvrige veje i heleområdet er derimod mere uforudsigelige. Administrationen kan på dette grundlag ikke anbefale bussluse eller anden form for vejlukning på hverken Hvidovre Enghavevej eller Strandmarksvej.

 

Beboergruppen på Strandmarksvej og Hvidovre Enghavevej har desuden opfordret til at etablere fartdæmpende foranstaltninger på Strandmarksvej mellem krydset ved Hvidovre Enghavevej og frem mod Strandhavevej (bilag 1).

 

Administrationen anbefaler, at fartdæmpningen fra 50 km/t til 40 km/t kan opnås med to asfaltbump med samtidig indsnævring af kørebanen to steder på strækningen. Anlægsudgifterne skønnes til 110.000 kr.

 

Hvidovre Enghavevej

På baggrund af flere henvendelser om trafiksituationen på Hvidovre Enghavevej fra blandt andre forældrerådet for SFO 3høje, forældrebestyrelsen i Børnehuset Cassiopeia og skolebestyrelsen på Engstrandskolen blev der i slutningen af 2017 igangsat et arbejde med henblik på at fremkomme med forslag til forbedring af trafiksituationen på Hvidovre Enghavevej.

 

På baggrund af den hidtidige dialog med SFO 3høje, Børnehuset Cassiopeia og Engstrandskolen har administrationen udarbejdet en foreløbig idéskitse, der omfatter følgende hovedelementer:

 

-         Etablering af asfaltbump til understøtning af eksisterende hastighedsgrænse på 40 km/t på Hvidovre Enghavevej i form af pudebump af hensyn til busdriften med linje 132 på strækningen.

 

-         Nedsættelse af hastighedsgrænsen fra 50 km/t til 40 km/t på den resterende del af Hvidovre Enghavevej ved etablering af pudebump af hensyn til busdriften med linje 132 på strækningen.

 

-         Indførelse af standsningsforbud i begge vejsider af Hvidovre Enghavevej mellem Hvidovrevej og Søstjernevej ud for Børnehuset Cassiopeia.

 

-         Renovering af det eksisterende fodgængerfelt på Hvidovre Enghavevej ved Hvidovrevej, hvor det gamle Toronto-anlæg med højtsiddende gul-blink nedtages og erstattes med et moderne gul-blink anlæg.

 

-         Opstramning af eksisterende skiltning og afmærkning på Hvidovre Enghavevej,

 

 

-         Ombygning og signalregulering af krydset Hvidovrevej/Hvidovre Enghavevej

 

-         Anlægsarbejder omkring bl.a. busstoppestederne ved Strandmarkens Fritidscenter og parkeringspladsen ved Langhøjparken

 

Administrationen anbefaler, at der sker ovennævnte sikring af cykeltrafikken og de krydsende fodgængere, hvoraf mange er børn til og fra institutionerne, på Hvidovre Enghavevej.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

I tilfælde af Indstillingspunkt 1. kan udgifterne på 110.000 kr. afholdes over Center for Trafik og Ejendommes driftslignende anlægspulje: Trafiksanering, hvor budget 2019 er 300.000 kr.

 

 

I tilfælde af Indstillingspunkt 2. kan udgifterne på 1,7 mio. kr. ikke afholdes over Center for Trafik og Ejendommes driftslignende anlægspuljer, hvorfor 1,7 mio. kr. må indgå i anlægsprioriteringen for år 2020.

Retsgrundlag

 

Vejlovens § 1, jf. Lov nr. 1520 af den 27. december 2014 med senere ændringer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Brev til Borgmester Helle Adelborg vedrørende fartdæmpning på Strandmarskvej mv. (pdf)

8. Godkendelse af takster for vand og spildevand 2019, fra HOFOR

Beslutningstema

Ifølge vandsektorloven skal Hvidovre Kommune årligt godkende den fastsatte kubikmetertakst for henholdsvis vand og afledning af vand samt anlægs- og driftsbidrag for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S. Hvidovre Kommune har modtaget anmodning fra begge selskaber om godkendelse af takster og bidrag for 2019.

 

Udvalget skal tage stilling til om HOFORs fastsatte kubikmetertakst for vand og afledning af vand for 2019 kan godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende takster 2019 fra HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2019

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har i samarbejde med Center for Plan og Miljø udarbejdet dette dagsordenspunkt

 

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S fastsætte de årlige kubikmetertakster for henholdsvis vand og afledning af vand, i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet (under Konkurrencestyrelsen), hvorefter taksterne fremsendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Hvidovre Kommune har 19. november 2018 modtaget anmodning fra begge selskaber om godkendelse af takster og bidrag for 2019. Følgende er anmeldt til Hvidovre Kommunes godkendelse:

 

1.  Vandpris, HOFOR Vand Hvidovre A/S, takst 8,09 kr./m³

2.  Spildevand, HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, takst trin 1 jf. trappemodellen 27,30 kr./m³

3.  Spildevand, HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, takst trin 2 jf. trappemodellen 21,84 kr./m³

4.  Spildevand, HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, takst trin 3 jf. trappemodellen 10,92 kr./m³

 

* Ovenstående takster er eksklusive moms og afgifter.

 

Gradueringen af taksterne for spildevandsafledningen i trin 1, trin 2 og trin 3 er i overensstemmelse med betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber. Ifølge loven gradueres taksten afhængig af mængde af vand der afledes fra ejendommen.

 

Trin 1 omfatter ejendomme med vandforbrug til og med 500 m3/år, trin 2 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år og trin 3 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 20.000 m3/år. Det er kun ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, som er berettiget til at anvende trin 2 og trin 3. 

 

Taksterne for 2019 er tiltrådt af bestyrelserne i HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S.

 

Den samlede udvikling af taksterne (i kr./m3) fra 2014 til 2019 fremgår af skemaet herunder.

 

 

Takster 2014-2018

2014

2015

2016

2017

2018

2019

18-19

Vandafledningsbidrag

25,42

17,50

26,66

24,73

25,80

27,30

  6 %

Vandpris

11,52

10,80

10,77

 9,63

 8,78

 8,09

- 8 %

Vandafgift til staten

 5,46

 5,86

 5,86

 5,86

 6,18

 6,18

 

Statslig ressourceafgift

 0,67

 0,67

 0,67

 0,39

 0,19

 0,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbrugsafhængige takster inkl. afgifter og moms

53,84

43,54

54,61

50,76

51,19

52,20

   2%

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsregning, lejlighed med forbrug 85 m³ per år

4.576

3.701

4.642

4.315

4.351

4.438

   2%

Årsregning, Parcelhus med forbrug 140 m³ per år

7.537

6.095

7.645

7.107

7.166

7.310

   2%

 

Den samlede takst for vand og spildevand pr. kubikmeter stiger med 2 % i 2019 i forhold til 2018. Taksten for vand reduceres med 8 %, og taksten for spildevand øges med 6 %.

 

Takstfastsættelsen for 2019 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

 

Vejbidraget er budgetteret til 1.100.402 kr.

 

De øvrige takster fremgår af bilagsmateriale.

 

Kommunens godkendelse af takster og bidrag er en såkaldt legalitetsgodkendelse. Det vil sige at kommunen skal påse, at selskabets takster dels er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven og vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip, således at der ikke sker en uretmæssig kapitalophobning i selskabet, dels overholder det prisloft som er fastsat af forsyningssekretariatet.

 

Hvidovre Kommune skal påse, at:

 • Der i selskabets takster alene er indregnet nødvendige lovlige indregningsberettigede omkostninger.
 • Der alene foretages henlæggelser på baggrund af planlagte investeringer og at der i øvrigt investeres tilstrækkeligt.
 • Opstået over- og underdækning tilbageføres i efterfølgende års regnskab, medmindre den konkrete over- og underdækning er omfattet af undtagelsen i bekendtgørelse nr. 319, 2010 og nr. 818, 2012 om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber.
 • Henlæggelser fratrækkes i anlægsinvesteringen, og dermed ikke indgår i det efterfølgende afskrivningsgrundlag som indregnes i taksten.

 

Administrationen har gennemgået det modtagne materiale og kan konstatere, at de ansøgte takster for 2019 overholder prisloftet, således som det er fastsat af Forsyningssekretariatet.

 

Takstregnskabet og takstbudgettet for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S indeholder alene lovlige indregningsberettigede omkostninger. Indbefattet heri er de anmeldte gradueringer af vandafledningsbidraget i trin 1, 2 og 3 i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1327, 2014 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget.

 

Således overholder takstprovenuet indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet og taksterne overholder hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

 

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at de af HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S anmeldte takster for 2019 er lovlige og kan godkendes.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Den 7. maj 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen pkt. 7 ”Deltagelse i en fælles vandkoncern”

Den 29. maj 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen pkt. 17 ”Deltagelse i en fælles spildevandskoncern”.

 

Økonomiske konsekvenser

Materialet som HOFOR har leveret ved anmodning om godkendelse af taksterne for Hvidovre 2019, giver mulighed for at tilse at de af Forsyningssekretariatet økonomiske rammer overholdes, hvilket er væsentlige forudsætninger for gennemførelsen af legalitetskontrollen. Endvidere indeholder materialet oversigt på kommende og tidligere års takster, samt HOFORs umiddelbare forklaringer på fastsættelse og udvikling af taksterne for kommende år.

 

Økonomisk ramme for 2019, jf. Forsyningssekretariatet:

HOFOR Vand Hvidovre A/S

50.714.085 kr.

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S

92.389.688 kr.

 

Forsyningssekretariatets kontrol viser at HOFOR Vand Hvidovre ikke har overholdt indtægtsrammen for 2017, og dette bliver derfor reguleret i selskabets økonomiske ramme for 2019 og 2020. Samlet regulering bliver over 2019/20 ca. 1,1 mio. kr.

 

Samlet forbrugsbudget for kommunen, såvel borger, virksomheder som kommunen selv, er for 2019 budgetteret til ca. 3,5 mio. m³ (iflg. HOFOR), og takstbetalingen til HOFOR for såvel vand som spildevand vil udgøre ca. 117,5 mio. kr. eksklusive moms og afgifter.

 

Hvidovre Kommunes andel af det samlet vandforbrug i kommunen udgør ca. 124.000 m³, beregnet til ca. 3,5 % kommunens samlede forbrug.

 

Prisstigningen pr. kubikmeter samlet for vand og spildevand er 2 %, og da der ikke tidligere er foretaget i reguleringer i kommunes afsatte budget til vandforbrug, men alene er fortaget en fremskrivning med tilsvarende sats, forudsættes budgettet for 2019 derfor fortsat at være dækkende.

Retsgrundlag

Betalingslovens § 3, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 633, 2010)

Vandforsyningsloven § 53, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 125, 2017)

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

 

Bilag

 1. Takstbilag vand og spildevand 2019 HOFOR.pdf (pdf)
 2. HOFOR præsentation - Budgetter og priser 2019 Hvidovre.pdf (pdf)

9. Orientering om administrationsgrundlag

Beslutningstema

Administrationsgrundlaget for Center for Trafik og Ejendomme fremlægges.

 

Teknik- og Miljøudvalget bedes tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik-og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

På Teknik-og Miljøudvalget den 24. oktober 2018 blev det besluttet, at fremlægge administrationsgrundlaget til drøftelse.

 

Center for Trafik og Ejendomme har følgende politisk vedtagne retningslinjer, regulativer og politikker:
 

-          Trafiksaneringspolitik, se ”Trafiksaneringspolitik”

-          Opsætning af nabohjælpskilte, se ”Retningslinjer for nabohjælpskiltning på offentligt vejareal”

-          Bjørneklobekæmpelse, se ”Bekæmpelse af bjørneklo”

-          Regulativ for Affald og genbrug, se ”Regulativ for husholdningsaffald”

-          Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser, se ”Vintervedligeholdelse”

-          Rottehandlingsplan, se ”Handlingsplan for forebyggelse af rotter”

-          Kriterier for gennemgang af Ejendomsafdelingens byggeanlægsplan, Teknik-og Miljøudvalget den 28. februar 2017, pkt. 4

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2018, punkt. 15:
Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo vedtaget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2018, punkt 7:

Tavler om Legende Børn” og ”Nabohjælp” i Hvidovre Kommune.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2018, punkt. 17:
Orientering om ny rottebehandlingsplan taget til efterretning.

 

Teknik-og Miljøudvalget den 28. februar 2017, punkt 4:
Kriterier for gennemgang af Ejendomsafdelingens byggeanlægsplan godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. oktober 2017, punkt 8:
Kommunalbestyrelsen godkendte udkast til regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2016, punkt 16:

Kommunalbestyrelsen godkendte handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2016, punkt. 22:
Kommunalbestyrelsen godkendte nye regulativer for husholdsaffald og erhvervsaffald.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 8. december 2012:
Vedtagelse af trafiksaneringspolitik tiltrådt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

De respektive retningslinjer, regulativer og politikker er udarbejdet i henhold til lovgivningen på de enkelte områder.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Regulativ for Husholdningsaffald (pdf)
 2. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo (pdf)
 3. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter (pdf)
 4. Trafiksaneringspolitik (pdf)
 5. Vintervedligeholdelse (pdf)
 6. Retningslinjer for nabohjælpskilte på offentlig vejareal (pdf)

10. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2019

Gruppe F spurgte til muligheden for, at kommunen kan stille køkkenkompostbeholdere til rådighed for interesserede borgere, der bor i lejlighed. Administrationen undersøger sagen.

 

Gruppe C spurgte til status på sag om støjgener på Claus Petersens Allé i forbindelse med flishåndtering. Administrationen følger op på sagen.

 

Liste H spurgte til, hvorvidt erhvervsvirksomheder skal affaldssortere. Administrationen svarede.

 

Liste H spurgte til borger på Svendebjergvej, der ønsker naturgas i stedet for fjernvarme. Administrationen undersøger sagen.