Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 28. november 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 28. november 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Finn Gerdes (A)
 • Karoline Cleemann (H)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)

Fraværende med afbud

 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Bemærkninger

Lisa Skov deltog for Steen Ørskov

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-11-2018

Punkt 6 og punkt 9 behandles som de første punkter på dagsordenen af hensyn til gæster.

 

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-11-2018

Administrationen orienterede om:

 

Orientering om brev til Transportministeren vedrørende nedsættelse af hastighed på motorvej.

 

Orientering om Rigspolitiets afgørelse i skiltesag.

 

Orientering om støjskærm ved Allingevej.

 

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering om buslinje 500S
 • Hastighedsmåler på Byvej

3. Beslutning om pejlemærker som led i dialogbaseret styringsmodel for perioden 2018-2021

Beslutningstema

Som første skridt i den dialogbaserede styringsmodel 2018 til 2021 skal Teknik- og Miljøudvalget præsenteres for relevant viden på udvalgets fagområde. Dette skal danne grundlag for at formulere politiske pejlemærker og sætte retningen for arbejdet på Teknik- og Miljøområdet de næste 4 år.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal desuden drøfte og beslutte hvilke pejlemærker, der skal arbejdes med i perioden 2018-2021.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at beslutte hvilke pejlemærker, der skal arbejdes med på Teknik- og Miljøområdet i perioden 2018-2021

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-11-2018

Udvalget traf beslutning om en række pejlemærker, som vil blive præsenteret og yderligere konkretiseret på et kommende udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø og Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2018 en justeret udgave af den dialogbaserede styringsmodel for Hvidovre Kommune. Styringsmodellen skal hermed fungere som et endnu bedre redskab for kommunalbestyrelsen til at fastlægge rammer og retning for kommunens virke til gavn for borgerne.

 

Administrationen sætter nu gang i processen for den dialogbaserede styringsmodel 2018 til 2021. Teknik- og Miljøudvalget introduceres til forslag til pejlemærker.

Styringsmodellen kort opsummeret

Styringsmodellen består af fire trin:

 

 1. Introduktion til viden, trends status mm. i fagudvalg
 2. Formulering af politiske pejlemærker ml. politikere og de ledere og chefer, som er tæt på kommunens borger- og virksomhedsrettede kerneopgaver – dette med afsæt i bl.a. opfølgning på forudgående års mål og effekter.
 3. Udarbejdelse af mål for den enkelte institution/afdeling i centeret
 4. Opfølgning på målene: Dokumentation af effekt.

 

Styringsmodellen er illustreret af nedenstående figur:

 

 

Roller

Politikerne

Fagudvalgene drøfter og beslutter de politiske pejlemærker i dialog med ledere og chefer. Politikerne godkender og forholder sig desuden opfyldelsen af de udviklingsmål, som pejlemærkerne oversættes til.

 

Administrationen

Administrationen klæder fagudvalgene på til drøftelsen af de politiske pejlemærker. Administrationen tilrettelægger og faciliterer dialogmøderne, samt samler op på resultaterne. Endelig sørger administrationen for sammenfatning af mål og opfølgning på effekt.

 

Institutionsledere og chefer

Ledere og chefer med ansvar for borger- eller virksomhedsnære kerneopgaver har ansvaret for at levere input til – og omsætte – de politiske pejlemærker i praksis.

 

Den enkelte centerchef/institutionsleder samler inden dialogmødet input fra medarbejdere og eventuelle bestyrelser. Ledere og administration oversætter de politiske pejlemærker til en række overordnede udviklingsmål. Det er efterfølgende chefernes og ledernes opgave i samarbejde med medarbejderne at omsætte målene til konkrete handleplaner og praksis i hverdagen.

Forslag til pejlemærker

Teknik- og Miljøudvalget skal – med udgangspunkt i nedenstående forslag - beslutte, hvilke pejlemærker, der skal arbejdes med i perioden 2018-2021.

 

Teknik- og Miljøudvalget har igangsat udarbejdelse af en Trafikstrategi og har udarbejdet en Strategi for klimatilpasning for Hvidovre Kommune. Endelig har Teknik- og Miljøudvalget besluttet en Ejendomstrategi for de kommunale ejendomme, som er under implementering.

 

Trafikstrategi

Det tidligere Teknik- og Miljøudvalget har været igennem et forløb om udviklingen af den kollektive trafik med oplæg fra Metroselskabet, Movia og trafikforsker Harry Lahrmann, Aalborg Universitet. Der har i oktober 2018 været afholdt debat om fremtidens trafik i Hvidovre med afholdelse af borgermøde. Forløbet skal munde ud i udarbejdelse af en trafikstrategi med handlingskatalog over mulige indsatsområder for fremtidens trafik i Hvidovre Kommune. 

 

Klimastrategi

En samlet klimastrategi vil følge op på tidligere beslutninger om:

 1. Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning Planen fastslår, at der skal udarbejdes klimakonkretiseringsplaner for 16 delområder i kommunen, og at borgerinddragelse skal være et centralt element i arbejdet
 2. Kommuneplan 2016 for Hvidovre Kommune hvor det er besluttet, at der skal udarbejdes konkrete planer med en detaljeret kortlægning af og handlingsplaner for, hvordan skybrudsregn skal håndteres i de enkelte risikoområder i kommunen. De første tre prioriterede områder er Strandøre, Risbjerg og Vojensvej, som skal igangsættes i 2015-2018. Strandøre og Risbjerg afsluttes i 2018 og Vojensvej er udskudt for at sikre koordinering med HOFOR i forhold til Rødovre Port
 3. Programledelse for klimatilpasning og stormflodssikring som er igangsat i 2017
 4. Samarbejde om skybrudssikring omkring Harrestrup Å

 

Klimatilpasningsstrategien indeholder principper, forudsætninger og prioritering af det første arbejde med klimatilpasning. Der er siden da høstet mange erfaringer, som der er behov for at samle op på, for at sikre kommunens videre arbejde med klimatilpasning.

 

Et kommende pejlemærke kunne derfor være at evaluere og drøfte Hvidovre indsats for klimatilpasning med henblik på at revidere den gældende strategi ud fra den viden, vi nu har og udarbejde en ny plan og prioritering for den kommende klimaindsats.

 

Ejendomsstrategi for Hvidovre Kommune, fase II

Frem til maj 2017 har de kommunale ejendomme været fag- og forvaltningsopdelt. Efter maj 2017 har den nye centerstruktur åbnet mulighed for en central forvaltning af den kommunale ejendomsportefølje.
 

I foråret 2017 blev Teknik- og Miljøudvalget introduceret til centrale emner på ejendomsområdet. Her var en hovedpointe, at det er dyrt at bygge, drifte og opvarme kommunale bygninger, som kun anvendes 5-8 timer i døgnet, 5 dage om ugen. Der er derfor god økonomi i at anvende og udnytte eksisterende m2 bedre i stedet for at øge antal m2 i takt med at flere borgere - og hermed flere brugere af kommunale tilbud - flytter til kommunen.

 

Den 30. maj 2017 blev Ejendomsstrategi for Hvidovre Kommune besluttet af Kommunalbestyrelsen. Ejendomsstrategiens tre overordnede pejlemærker og mål er:
 

 1. Forvaltning og udvikling af de kommunale ejendomme
  At udvikle et værktøj til en helhedsorienteret og prioriteret udvikling af de kommunale ejendomme, seti forhold til fx helhedsplaner for idræt, skoler og daginstitutioner, samt kommunale politikker og strategier som fx Boligpolitik, Sundhedspolitik og Klimastrategi
 2. Arealanvendelse
  At sikre multifunktionalitet og øge areal anvendelse og - udnyttelse på tværs af centre
 3. Service og drift
  At de kommunale ejendomme driftes, serviceres og vedligeholdes på et transparent og afstemt niveau på tværs af centre.


Der har i 2017 været nedsat arbejdsgrupper for en konkretisering og implementering af strategien på punkterne Areal samt Service og Drift. Dette arbejde pågår.

 

Kommende styringsdialog kunne omfatte pejlemærke 1 Forvaltning og udvikling af de kommunale ejendomme – med en drøftelse af form og indhold i værktøjet for koordinerede indsatser og investeringer i de kommunale ejendomme.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2018, punkt. 7, forslaget til let justeret dialogbaseret styringsmodel, samt forslaget til administrativ og politisk proces.

 

Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 1. november 2017, punkt. 13, den videre proces for Trafikstrategi for Hvidovre Kommune.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 5. november 2014, punkt. 9 ”Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning”.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. maj 2017 Ejendomsstrategi for Hvidovres kommune

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


4. Orientering om historiske flyfotos over Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har i 2017 og 2018 fået digitaliseret og georefereret alle kommunens historiske flyfotos, som førhen kun fandtes på fotopapir.

 

Der er i 2018 blevet udviklet en webbaseret-løsning til brug for borgere, virksomheder og andre interessenter til visning af de historiske flyfotos, så det nu er muligt at studere udviklingen af kommunen set fra luften igennem mere end 50 år.

 

Desuden vil anvendelsen af de historiske flyfotos i sagsbehandlingen bliver betydeligt forenklet med digitaliseringen.

 

Inden løsningen lanceres på Hvidovre Kommunes hjemmeside præsenteres den for udvalget.

 

Udvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at tage orienteringen om web-løsningen der viser Hvidovre Kommunes historiske flyfotos til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-11-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Formålet med at digitalisere og georeferere de mange årgange af papir-flyfotos er at gøre flyfotos tilgængelige digitalt til både intern og ekstern brug. Digitaliseringsprojektet indgår som et vigtigt element i arbejdet med kommunens geografiske informationssystemer (GIS).

 

Borgere og andre interessenter kan få glæde og gavn af de historiske fotos, som fra december 2018 bliver tilgængelige på kommunens hjemmeside.

 

Flyfotos er også tilgængelige via kommunens kort-løsninger, så medarbejderne kan anvende dem i løsning af kommunens opgaver.
 

Der er i alt digitaliseret 33 årgange fra perioden 1966-2006, så det nu er muligt at se kommunen fra luften i gennem mere end 50 år. 

 

Kommunens historiske flyfotos indeholder meget information, der tidligere ikke blev udnyttet optimalt, fordi:

 • Papir-flyfotos fra forskellige årgange og i forskellig målestok er svære at sammenligne
 • Det kan være svært at orientere sig på et papir-flyfoto
 • Det kan være omstændeligt og tidskrævende at finde de ønskede papir-flyfotos
 • Det er svært at integrere papir-flyfotos med kort og andre informationer
 • Papirbilleder er udsat for slid og ælde
 • Billeder kan forsvinde ved udlån

 

Flyfotos anvendes indenfor en række områder i kommunens sagsbehandling:

 • Natur-, miljø- og byggesager
 • Byudvikling
 • Landskabsudvikling
 • Kulturel udvikling
 • Juridiske forhold omkring ejendomme og byggesager
 • Kortlægning af forurenede grunde
 • Miljøhistorisk gennemgang af et område
 • Kulturhistoriske undersøgelser

 

Med digitalisering af kommunens historiske flyfotos bliver det nemmere at anvende flyfotos i sagsbehandlingen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er finansieret indenfor Center for Plan og Miljøs driftsbudget.

Retsgrundlag

§ 13, jf. Lov om stedbestemt information, nr. 380 af den 26. april 2017.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Status for lovliggørelsen af kolonihaver i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Administrationen giver kommunalbestyrelsen en orientering om status for lovliggørelsen af bebyggelsen i kolonihaverne i Hvidovre Kommune. Der skal ikke træffes nye politiske beslutninger i sagen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 26-11-2018

Taget til efterretning.

 

Udvalget anbefaler, at lovliggørelsen af kolonihaverne i Præstemosen færdiggøres inden de øvrige kolonihaveområder gennemgås. De efterfølgende områder, der bliver gennemgået er Kystengen og Kettehøj.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-11-2018

Orienteringen anbefales taget til efterretning.

 

Udvalget anbefaler, at lovliggørelsen af kolonihaverne i Præstemosen færdiggøres, inden de øvrige kolonihaveområder gennemgås. De efterfølgende områder, der bliver gennemgået er Kystengen og Kettehøj.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Lovliggørelse af kolonihavehuse i Præstemosen

Processen for lovliggørelsen af bebyggelsen i en kolonihave har forskellige faser. Derfor er denne status opgjort efter, hvilket antal kolonihaver der per 20. november 2018 befandt sig i de forskellige faser. Listen omfatter 99 sager.

 

 • 27 afsluttede sager
 • 5 passive sager, der er påklaget til Planklagenævnet og afventer nævnets behandling (heraf er de 2 sager også anmeldt til politiet)
 • 2 sager, hvor der er afsendt påbud om lovliggørelse
 • 4 sager, hvor der er afsendt varsel om påbud
 • 9 sager, hvor der efter tilsyn skal sendes varsel om påbud
 • 10 sager, hvor der sendt varsel om tilsyn med opmåling på ejendommen
 • 2 sager, hvor ejer har fremsendt ansøgning om dispensation
 • 30 sager, der i færd med at blive igangsat eller genoptaget (hovedparten kommer fra de seneste droneopmålinger).

 

Lovliggørelse af kolonihavehuse i andre områder

Gennem droneopmålinger er der indikation på, at 8 kolonihaver i Haveforeningen Kystengen og 56 kolonihaver i Haveforeningen Kettehøj rummer bebyggelse, der ikke overholder henholdsvis Lokalplan 447 for Kettehøj og servitutten for Kystengen.

 

Som opfølgning på opmålingerne pågår der en administrativ forberedelse af sagerne. Der er udarbejdet oversigtskort i GIS over de kolonihavehuse, der overskrider reglerne for bebyggelse, og der pågår nu en oprettelse af og journalisering af sagerne.

 

Når dette arbejde er afsluttet, vil indsatsen for lovliggørelse af kolonihavehuse blive udvidet til disse områder.

 

Tilsyn med ulovlig beboelse i kolonihaver i vinterhalvåret

Center for Borgerservice, Folkeregistret, sikrer at borgere, der er tilmeldt på adresse i kolonihaver i Præstemosen pr. 1. oktober får et påbud efter Planloven om at fraflytte og framelde sig i folkeregistret, da det ikke er lovligt at opholde sig der i vinterhalvåret jævnfør de gældende lokalplaner.

 

Der er omkring 10 boliger hvert år, hvor administrationen er nødsaget til at sende et påbud. De seneste to år har de fleste borgerne frameldt sig adresserne efter påbud, inden politiet modtog anmeldelse fra kommunen.  De få, der ikke framelder sig efter kommunens henvendelse, flytter hurtigt adressen, når politiet begynder at udstede bøder.

 

Pr. 1. oktober 2018 er det opgjort, at 14 borgere er tilmeldt adresser i Præstemosen. Heraf har tre borgere været tilmeldt adresserne længe før området blev lokalplanlagt. Disse tre borgere kan vi ikke forfølge. De øvrige 11 borgere er nu tilskrevet.

 

I september 2014 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at arbejde videre med en afklaring af muligheden for, at føre opsøgende tilsyn med overtrædelse af plan-, miljø og byggelovgivningen i kolonihaveområderne, bl.a. for at forhindre eller stoppe ulovlig beboelse i vinterhalvåret. 

 

Kontrolgruppen fik til opgave at foretage en særlig indsats i forhold til ulovlig beboelse.

 

Af de 295 ejendomme blev 64 valgt ud til undersøgelse af bopælsforholdene. I 39 sager var der ingen indikation for uregelmæssigheder (eksempelvis alene tilmeldt en lovlig adresse).

 

I de øvrige sager blev borgerne indkaldt til redegørelse for bopælsforhold. I første omgang henvendte de 22 borgere sig, og der blev ikke fundet grundlag for uregelmæssigheder.

 

En familie blev tvangsflyttet i folkeregistret fra den adresse, hvor de var tilmeldt c/o og tilmeldt adressen i kolonihaven. De ankede imidlertid kommunens afgørelse til Indenrigsministeriet, der vurderede, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation til at fastholde kommunens afgørelse. Herved annullerede folkeregistret beslutningen.

 

I to sager blev der foretaget anmeldelse til politiet: Den ene sag blev afgjort ved dom i 2016. Kommunen fik medhold, men beboeren har i denne sag aldrig nægtet, at han boede der, men mente at han var i sin gode ret til at bo der. Han solgte sidenhen sit kolonihavehus. Det er den eneste af denne type sager, hvor borger har erkendt det. Samtlige andre borgere, vi har været i dialog med påstår, at de ikke bor i kolonihaven, og derfor er det kommunen, der skal løfte bevisbyrden.

 

Den anden sag, der blev politianmeldt, blev henlagt af politiet til trods for, at politiet havde truffet borgeren på adressen og at beboeren havde tilkendegivet at bo der. Begrundelsen for henlæggelse af sagen var, at anklageren ikke forventede, at sagen kunne føres til dom på de foreliggende beviser.

 

Center for Borgerservice vurderer, at det er en udfordring og meget tidskrævende at kunne dokumentere at ejere af kolonihavehuse opholder sig der permanent, når de benægter og fastholder, at de kun opholder sig der i weekender og lignende. Der er ikke muligt efter lovgivningen at ligge på lur eller føre systematiske observationer.

 

Kontrolgruppen intensiverer dog nu arbejdet med at checke ejere af kolonihaverne med c/o adresser. Det er en tidskrævende og meget svær opgave, som vi nu dedikerer en fuldtidsmedarbejder i et år til at løse.

 

Det vil være en intensivering af fokus på området, da der de seneste år alene fokuseres på de anmeldelser, der kommer ind løbende vedrørende brugen af kolonihaver. Anmeldelserne prioriteres aktuelt på lige vilkår med de øvrige anmeldelser som kommer ind vedrørende snyd med sociale ydelser. 

 

Pågældende medarbejder skal nu sammen med Folkeregistret arbejde for at forsøge, at nedbringe antallet af tilfælde, hvor ejere af kolonihavehuse i Hvidovre Kommune bebor kolonihaven udenfor sommerhalvåret.

 

Der vil blive forelagt en evaluering efter et år.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 25. november 2014, at gennemgå lovligheden af samtlige kolonihaver i Hvidovre Kommune med henblik på at afdække ulovligt byggeri og ulovlig beboelse.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde, den 23. februar 2016, at lovliggøre ulovligt opført byggeri i Præstemosen retligt, når byggeriet er opført før vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007, og at søge fysisk lovliggørelse af ulovligt byggeri i Præstemosen, der er opført efter vedtagelsen af lokalplanen på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 20. december 2016, en tillægsbevilling på 1 million kr. til dækning af omkostningerne til advokatbistand, droneflyvning m.m., samt at forlænge den midlertidige bevilling, således at den midlertidige bevilling forlænges i yderligere 2 år, svarende til en samlet udgift på kr. 600.000 kr. pr. år.

Økonomiske konsekvenser

Af den givne bevilling på 1 mio. kr. til juridisk bistand vedrørende lovliggørelse af bebyggelse er der i alt afholdt 240.000 kr. Der resterer således 760.000 kr.

 

Der er et politisk ønske om at rydde op i de ulovligheder, der foregår omkring ophold om vinteren i kolonihaverne. Ved at dedikere et årsværk fra kontrolgruppens arbejde til udredning af ejerne af Præstemosehaverne vil der blive en mindre indtægt opkrævet fra social snyd sager.  Det er ikke muligt at opgøre mindre indtægterne på nuværende tidspunkt, men dette vil fremgå af den endelige evaluering.

 

Der forventes ikke at være en økonomisk gevinst ved intensiveringen, medmindre der opstår afledte sager ved kontrol af ejernes bopæls- og adresseforhold.

Retsgrundlag

Efter planlovens § 51, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, påser kommunalbestyrelsen overholdelsen af bestemmelser i lokalplaner, samt påser, at påbud og forbud efter planloven efterkommes.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Varige og ikke-varige kolonihaver i Hvidovre Kommune, notat af 28-9-2018 (pdf)
 2. Overnatningsregler i kolonihaveområderne, notat af 4-10-2018 (pdf)

6. Fritagelse eller afslag for opsætning af varmemålere i Avedøre Stationsby afdeling Syd og Nord.

Beslutningstema

Der skal besluttes om Avedøre Stationsby afdeling Syd og Nord skal fritages for opsætning af individuelle varmemålere i bebyggelsen frem til 2023 eller Avedøre Stationsby skal meddeles afslag for fritagelse.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at administrationen bemyndiges til at indgå i dialog med KAB om implementering af varmemålere

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-11-2018

Under dette punkt deltog Jan Cronqvist KAB, Johannes Plejdrup næstformand afdeling Nord og Margit Kjærgaard næstformand i Avedøre fjernvarmeselskab og formand i afdeling Syd.

 

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Københavns Almennyttige Boligselskab (KAB), som er administrationsselskab for Avedøre Boligselskab, har i en e-mail den 25. oktober 2018 henvendt sig med en anmodning om udsættelse af installation af individuelle varmemålere frem til 2023.

Anmodningen er vedlagt ” Energiteknisk Handleplan for Avedøre Boligselskab, Avedøre Stationsby Syd og Nord” samt 2 dokumenter om Avedøre Fjernvarmeselskabs eventuelle overtagelse af det interne varmeledningsnet i de 2 afdelinger.

 

Baggrund

KAB har tidligere repræsenteret Avedøre Boligselskab i forbindelse med spørgsmål om dispensation fra målerbekendtgørelsen.

KAB i Avedøre Stationsby, afdeling Syd og afdeling Nord har modtaget flere dispensationer fra

målerbekendtgørelsen, således at de kan vente med at opsætte individuelle varmemålere, som

bekendtgørelsen ellers foreskriver.

 

Den 04. november 1998 modtager administrationen en ansøgning om udsættelse for installation af individuelle varmemålere.

 

Den 17. november 1998 meddeler Teknik- og Miljøudvalget tilladelse til at undlade at installere varmemålere for en 4-årig periode.

 

Den 10. oktober 2002 modtager administrationen en økonomisk redegørelse for hvorvidt installation af individuelle er rentable.

 

Den 13. november 2002 meddeler Teknik- og Miljøudvalget, at frist for installation af varmemålere er forlænget med 4 år til den 1. december 2006.

 

Den 30. november 2006 modtager administrationen ansøgning om en ny fristforlængelse for installation af varmemålere.

 

Den 21. marts 2007 meddeler Teknik- og Miljøudvalget fristforlængelse til 2011.

 

Den 31. maj 2010 bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget på sit møde, administrationen til at behandle de dispensationer der udløber senere med henblik på installation af varmemålere.

 

Den 25. marts 2011modtager administrationen en ansøgning om fristforlængelse.

 

Den 29. august 2011 meddeler administrationen fristforlængelse frem til 01. september 2014.

 

Den 14. juli 2014 modtager administrationen ansøgning om forlængelse af frist for opsætning af varmemålere.

 

Den 20. oktober 2014 meddeler administrationen fristforlængelse frem til 01. januar 2016.

 

Den 22. marts 2016 modtager administrationen ansøgning om dispensation.

 

Den 31. august 2016 meddeler Teknik- og Miljøudvalget fristforlængelse. Fristforlængelsen

begrundes med at KAB har iværksat projektet med at opsætte de individuelle varmemålere, og

at de forventer, at varmemålerne er installeret i foråret 2017. Forlængelsen er givet med bemærkning om, at der ikke gives yderligere fristforlængelser.

 

Den 15. november 2016 modtager administrationen ansøgning om dispensation.

 

Den 22. maj 2017 oplyser KAB i en e-mail, at opsætning af individuelle varmemålere ikke er påbegyndt, idet der afventes behandling af dispensationsansøgning.

 

Den 5. september 2017 gav administrationen afslag på ansøgningen. Afslaget begrundes med, at Teknik- og Miljøudvalget tidligere har besluttet, at der ikke gives yderligere dispensationer.

 

Den 15. november 2017 oplyser KAB, at installationen af de individuelle varmemålere ikke er

påbegyndt.

 

Den 20. november 2017 sender administrationen brev til KAB, hvori det fremgår, at der er fastsat frist for fuldførelse af installationen af de individuelle varmemålere til udgangen af 2017.

 

Den 30. november 2017 svarer KAB, at fristen er urealistisk.

 

Den 15. december 2017 fastsætter administrationen to nye frister:

 

 • 15. januar 2018 skal der foreligge en færdig tidsplan for projektet.
 • Arbejdet med at opsætte de individuelle varmemålere skal igangsættes senest 1.

kvartal 2018.

Tidsplanen vurderes herfra realistisk, idet KAB allerede i september 2017 modtog afslag fra Hvidovre kommune om fritagelse for opsætning af individuelle varmemålere.

 

Den 9. januar 2018 anmoder Avedøre Stationsby Syd & Avedøre Stationsby Nord om foretræde for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Den 7. februar 2018 foretræder Avedøre Stationsby Syd & Avedøre Stationsby Nord for Teknik- og Miljøudvalget. Der henvises til pkt. 5 i ”Referat – Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2018.”

 

Den 20. februar 2018 meddeler Teknik- og Miljøudvalget skriftligt svar til Avedøre Stationsby Syd & Avedøre Stationsby Nord ved KAB, at der gives dispensation til udsættelse af opsætning af individuelle varmemålere på betingelse af, at der udfærdiges en færdig, konkret handleplan med fastlagte datoer for udbudsproces samt tidsplan for energioptimering og renovering af bebyggelsen. – Sagen skal fremsendes inden udgangen af oktober 2018. Dispensationen for undladelse af opsætning af individuelle varmemålere er således betinget af, at planen for energioptimering og renovering godkendes på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. november 2018.

 

Den 25. oktober 2018 fremsender Avedøre Stationsby Syd & Avedøre Stationsby Nord ved KAB en e-mail med anmodning om udsættelse af installation af individuelle varmemålere frem til 2023, bilagt ”Energiteknisk Handleplan for Avedøre Boligselskab, Avedøre Stationsby Syd og Nord” samt 2 dokumenter om Avedøre Fjernvarmeselskabs eventuelle overtagelse af det interne varmeledningsnet i de 2 afdelinger.

 

Politiske beslutninger og aftaler

 

Den 17. november 1998 meddeler Teknik- og Miljøudvalget tilladelse til at undlade at installere varmemålere for en 4-årig periode.

 

Den 13. november 2002 meddeler Teknik- og Miljøudvalget at frist for installation af varmemålere er forlænget med 4 år til den 1. december 2006.

 

Den 21. marts 2007 meddeler Teknik- og Miljøudvalget fristforlængelse til 2011.

 

Den 31. maj 2010 bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget på sit møde, administrationen til at behandle de dispensationer der udløber senere med henblik på installation af varmemålere.

 

Den 31. august 2016 meddeler Teknik- og Miljøudvalget fristforlængelse. Fristforlængelsen

begrundes med at KAB har iværksat projektet med at opsætte de individuelle varmemålere, og

at de forventer, at varmemålerne er installeret i foråret 2017. Forlængelsen er givet med bemærkning om, at der ikke gives yderligere fristforlængelser.

 

Den 20. februar 2018 meddeler Teknik- og Miljøudvalget skriftligt svar til Avedøre Stationsby Syd & Avedøre Stationsby Nord ved KAB, at der gives dispensation til udsættelse af opsætning af individuelle varmemålere på betingelse af, at der udfærdiges en færdig, konkret handleplan med fastlagte datoer for udbudsproces samt tidsplan for energioptimering og renovering af bebyggelsen. – Sagen skal fremsendes inden udgangen af oktober 2018. Dispensationen for undladelse af opsætning af individuelle varmemålere er således betinget af, at planen for energioptimering og renovering godkendes på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. november 2018.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af 02/06/2014), herefter benævnt målerbekendtgørelsen.

 

Målerbekendtgørelsen

§ 7, stk. 2:

”Alle bestående bebyggelser skal have installeret målere til måling af forbruget af varme i den enkelte boligenhed.”

”§ 11. Følgende bygninger kan fritages for at overholde en eller flere af bestemmelserne i §§ 3-10:

1)Bygninger, som anvendes til plejeboliger, der er omfattet af lov om social service, samt boformer til midlertidigt og længerevarende ophold efter serviceloven og lignende boformer.

2)Kolonihavehuse.

3)Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype vil medføre, at installationsomkostningerne vil blive uforholdsmæssigt store i forhold til den besparelse, den enkelte forbruger ville opnå.

4)Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype gør det nødvendigt med en længere installationsperiode.

5)Bygninger, hvor den enkelte forbruger ikke vil få nogen økonomisk fordel, eller hvor den privatøkonomiske rentabilitet vil blive negativ ved installation af målere. Ved beregning heraf skal der anvendes en gennemsnitlig tidshorisont, som svarer til den typiske lånefinansiering og til den forventede afskrivningstid for installationen.”

 

Administrationens vurdering

 

Administrationen har taget udgangspunkt i de vedlagte bilag.

 

Såfremt finansieringen kan effektueres inden for den givne tidsramme, så de oplyste energioptimeringer af hele bebyggelsen kan fuldføres i henhold til den vedlagte ” Energitekniske handleplan”, kan det umiddelbart være en fordel at udskyde den etapevis installation af varmemålere i bebyggelsen. – Med den planlagte renovering vil miljøbelastningen over en årrække samlet set falde, uagtet at installation af individuelle varmemålere først er planlagt udført i 2023.

 

Ulempen ved modellen er, at det fortsat er usikkert, hvorvidt der kan etableres en finansiering, som kan fuldbyrde de beskrevne energitiltag. På baggrund heraf vil det være en ulempe, at udskyde installation af varmemålere, idet monteringen af målerne via adfærd får varmeforbruget til at falde, og miljøbelastningen i forbindelse med opvarmningen af fjernvarmevandet reduceres.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Installation af varmemålere har ingen sundhedsmæssigge konsekvenser, idet varmemålere består af

 1.  En flowdel der måler den mængde fjernvarmevand der strømmer gennem måleren.
 2. ’En temperaturdel der måler fremløbs- og returløbstemperaturen i fjernvarmeanlægget.
 3. Et display, eller et regneværk der beregner den leverede mængde af energi ud fra data af både flow- og temperaturdelen.

Miljømæssige konsekvenser

Hvis der etableres individuelle varmemålere vil varmeforbruget falde, og miljøbelastningen i forbindelse med opvarmningen af fjernvarmevandet vil blive mindre.

Bilag

 1. Ansøgningsbrev til Hvidovre Kommune - Energiteknisk handleplan (pdf)
 2. Energiteknisk handleplan for Avedøre Boligselskab, Avedøre Stationsby Syd og Nord (pdf)
 3. Ledningsrenovering, Avedøre Fjernvarme (pdf)
 4. Ledningsrenovering, KAB (pdf)
 5. Invitation til foretræde for Teknik- og Miljøudvalget (docx)

7. Fritagelse for opsætning af varmemålere

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om Grenhusene fortsat skal fritages for installation af varmemålere i boligerne.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik og Miljøudvalget

 

 1. at administrationen bemyndiges til at indgå i dialog med KAB om implementering af varmemålere.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-11-2018

Der skal stå DAB i stedet for KAB i indstillingen.

 

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hovedejer for Grenhusene, DAB, Administration, har ved e-mail af den 7. august 2018 henvendt sig med et ønske om fortsat dispensation til opsætning af individuelle varmemålere. E-mailen er vedhæftet et brev, dateret 25. juni 2018, med ejers begrundelse for forlængelse af dispensationen, jf. bilag ”Ansøgning om fritagelse for opsætning af varmemåler” og bilag ”Ejers begrundelser for fritagelse for opsætning af varmemåler.”

 

Baggrund

DAB, Administration har modtaget flere dispensationer fra målerbekendtgørelsen, således at de kan vente med at opsætte individuelle varmemålere, som bekendtgørelsens § 7, stk. 2 ellers foreskriver.

 

Den 22. maj 1997 modtog administrationen en ansøgning om dispensation for opsætning af individuelle varmemålere i Grenhusene.

 

Den 5. februar 1998 blev ansøgningen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, som en principsag. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at meddele dispensation for en 4-årig periode.

Dispensationen var endvidere betinget af, at Boligselskabet en gang om året fremsendte redegørelse for varmeforbruget, og hvilke initiativer der var taget for at begrænse varmeforbruget.

 

Den 11. oktober 2001 modtog administrationen en ansøgning om forlængelse af dispensation for opsætning af individuelle varmemålere.

 

Den 28. november 2001 blev ansøgningen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, som besluttede:

 

 • ”at der fortsat kunne dispenseres for installation af varmemålere i boliger, som var forsynet med fjernvarme,
 • at dispensationen fortsat var midlertidig i en ny 4-årig periode
 • at boligselskaberne hvert år fortsat skulle redegøre for varmeforbruget og hvilke initiativer, der var taget for at begrænse varmeforbruget.”

 

Der blev herefter givet dispensation for opsætning af varmemålere indtil den 1. januar 2006 på ovennævnte betingelser.

 

Den 23. november 2005 modtog administrationen en ansøgning om forlængelse af dispensation for opsætning af varmemålere i Grenhusene.

Den 8. marts 2006 blev ansøgningen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, som besluttede:

 

 • ”at der fortsat kunne dispenseres for installation af varmemålere i boliger, som var forsynet med fjernvarme,
 • at dispensationen fortsat var midlertidig i en ny 4-årig periode,
 • at boligselskaberne hvert år fortsat skulle redegøre for varmeforbruget og hvilke initiativer, der var taget for at begrænse varmeforbruget.”
 •  

Dispensationsfristen for opsætning af varmemålere blev givet indtil den 1. januar 2010 på ovennævnte betingelser.

 

Den 18. december 2009 modtog administrationen en ansøgning om forlængelse af dispensation fra bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996, § 10, stk. 7, for opsætning af varmemålere.

 

Den 31. maj 2010 blev ansøgningen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, der besluttede at meddele midlertidig dispensation for opsætning af varmemålere i boliger, der var forsynet med fjernvarme, således at varmemålerne skulle være installeret senest den 1. januar 2013.

 

”Begrundelsen for at meddele midlertidig dispensation er, at Teknik- og Miljøudvalget finder at ansøgningen tegner et pessimistisk billede af de økonomiske forhold. En tidsbegrænset dispensation på 2 år gør det muligt for boligafdelingen at tage højde for, at der henlægges de nødvendige midler til investeringen. Samtidig peger Teknik- og Miljøudvalget på, at kommunen, som klimakommune, bør arbejde for at fremme energibesparelse i boliger. Udvalget vil gerne opfordre til, at boligorganisationen indgår i en tæt dialog med kommunen om denne problemstilling i forbindelse med styringsdialogen.”

 

Den 11. april 2011 meddelte administrationen forlængelse af den midlertidige dispensation dateret 24. juni 2010, således at varmemålerne skulle være installeret senest den 1. juni 2013.

 

Den 27. januar 2014 modtog administrationen en ansøgning om forlængelse af dispensation fra bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996, § 10, stk. 7, for opsætning af varmemålere.

 

Den 14. maj 2014 blev ansøgningen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, der besluttede at meddele midlertidig dispensation i 4 år til den 1. juni 2018.

Begrundelsen for dispensationen var, at der gennemføres et planlagt renoveringsprojekt.

 

Politiske beslutninger og aftaler

 • Den 5. februar 1998 giver Teknik- og Miljøudvalget midlertidig dispensation for en 4-årig periode, (5. februar 2002).
 • Den 28. november 2001 giver Teknik- og Miljøudvalget midlertidig dispensation gældende indtil 1. januar 2006.
 • Den 8. marts 2006 giver Teknik- og Miljøudvalget midlertidig dispensation gældende indtil 1. januar 2010.
 • Den 31. maj 2010 giver Teknik- og Miljøudvalget midlertidig dispensation gældende indtil 1. januar 2013.
 • Den 11. april 2011 giver administrationen midlertidig dispensation gældende indtil 1. juni 2013.
 • Den 14. maj 2014 giver Teknik- og Miljøudvalget midlertidig dispensation gældende indtil 1. juni 2018.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af 02/06/2014), herefter benævnt målerbekendtgørelsen.

 

Målerbekendtgørelsen

 

§ 7, stk. 2:

”Alle bestående bebyggelser skal have installeret målere til måling af forbruget af varme i den enkelte boligenhed.”

 

§ 9, stk. 1:

”Ved fordelingsmåling af varmeforbruget for bolig- eller erhvervsenheder, der i termisk henseende er yderligt beliggende i bygningen og derfor har et forøget varmetab, skal der foretages en korrektion for det forøgede varmetab, så betalingen for varmetabet fordeles mellem alle bygningens bolig- og erhvervsenheder. Korrektion for yderlig beliggenhed skal endvidere foretages, eller en foretagen korrektion skal ændres, hvis en bygning ombygges eller efterisoleres og dette har væsentlig betydning for fordelingen af varmeforbruget.”

 

§ 11, stk. 1 nr.ne.1 – 5:

”Følgende bygninger kan fritages for at overholde en eller flere af bestemmelserne i §§ 3-10:

 • 1) Bygninger, som anvendes til plejeboliger, der er omfattet af lov om social service, samt boformer til midlertidigt og længerevarende ophold efter serviceloven og lignende boformer.
 • 2) Kolonihavehuse.
 • 3) Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype vil medføre, at installationsomkostningerne vil blive uforholdsmæssigt store i forhold til den besparelse, den enkelte forbruger ville opnå.
 • 4) Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype gør det nødvendigt med en længere installationsperiode.
 • 5) Bygninger, hvor den enkelte forbruger ikke vil få nogen økonomisk fordel, eller hvor den privatøkonomiske rentabilitet vil blive negativ ved installation af målere. Ved beregning heraf skal der anvendes en gennemsnitlig tidshorisont, som svarer til den typiske lånefinansiering og til den forventede afskrivningstid for installationen.”

 

 

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det kun er under § 11, nr. 5, at ansøger kan komme i betragtning.

 

Administrationen har i forbindelse med ejers tidligere ansøgning om dispensation af 14. januar 2014, anmodet firmaet Viegand Maagøe A/S om at foretage beregning af de økonomiske forhold, hvis der etableres individuelle varmemålere. Notat fra Viegand Maagøe A/S vedlægges, se bilag ”Notat og beregning fra Vieand Maagøe AS vedrørende de økonomiske forhold ved installationer.”

 

Af notatet fremgår det, at der vil være en besparelse for beboerne hvis der installeres individuelle varmemålere i afdelingerne.

 

I beregningerne er det forudsat, at der vil være en varmebesparelse på 15 %, men selv med en varmebesparelse på kun 5 %, vil der stadig være en økonomisk fordel for beboerne.

Beregningerne viser, at Bredalsparken vil kunne opnå en årlig besparelse på ca. 650.000 kr., og Grenhusene vil kunne opnå en årlig besparelse på ca. 140.000 kr. (2014-priser).

 

Det er administrationens vurdering, at en besparelse på 15 % er lavt sat. I VEKS-området er der et eksempel på en besparelse på op til 30 %, når der installeres individuelle varmemålere. Eksempel herpå vedlægges, jf. bilag ”Eksempel på besparelser ved installering af individuelle varmemålere i to ejendomme i VEKS-området.”

 

Det er derfor administrationens vurdering, at det vil være muligt at opnå større varmebesparelser, end beregningerne viser.

 

Afslutningsvis kan det nævnes, at det er administrationens vurdering, at afdelingerne ikke adskiller sig i forhold til mange andre boligafdelinger, der har haft individuelle varmemålere i mange år, og at det virker ulogisk, at indførelse af individuelle varmemålere vil medføre forøget varmeforbrug, hvilket også er i strid med alle erfaringer.

 

Derudover kan det oplyses, at det i § 9, stk. 1 i målerbekendtgørelsen fremgår at:

 

”Ved fordelingsmåling af varmeforbruget for bolig- eller erhvervsenheder, der i termisk henseende er yderligt beliggende i bygningen og derfor har et forøget varmetab, skal der foretages en korrektion for det forøgede varmetab, så betalingen for varmetabet fordeles mellem alle bygningens bolig- og erhvervsenheder. Korrektion for yderlig beliggenhed skal endvidere foretages, eller en foretagen korrektion skal ændres, hvis en bygning ombygges eller efterisoleres og dette har væsentlig betydning for fordelingen af varmeforbruget.”

 

Dette sikrer, at yderligt liggende lejligheder ikke betaler ekstra grundet beliggenhed – også i tilfælde af renovering/ombygning.

 

Endeligt kan det nævnes at eventuelle problemer med skimmelsvamp ikke skyldes individuelle varmemålere, men manglende udluftning. Hvis boligafdelingerne har problemer med skimmelsvamp, bør afdelingerne iværksætte oplysningskampagner om bedre udluftning.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Miljømæssige konsekvenser

Hvis der etableres individuelle varmemålere vil varmeforbruget falde, og miljøbelastningen i forbindelse med opvarmningen af fjernvarmevandet vil blive mindre.

Bilag

 1. Ansøgning om fritagelse for opsætning af varmemåler (pdf)
 2. Ejers begrundelser for fritagelse for opsætning af varmemåler (pdf)
 3. Notat og beregning fra Vieand Maagøe AS vedrørende de økonomiske forhold ved installationer (pdf)
 4. Eksempel på besparelser ved installering af individuelle varmemålere i to ejendomme i VEKS-området. (pdf)

8. Dispensation fra åbeskyttelseslinjen i forbindelse med et nyt enfamiliehus på Fortvænget 13

Beslutningstema

Rådgiver har på vegne af ejer af ejendommen på Fortvænget 13 søgt om byggetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus.

 

Rådgiver har i den forbindelse ansøgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, idet ejendommen i et begrænset omfang vil ligge inden for sø- og åbeskyttelseslinjen omkring Vestvoldens fæstningskanal.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, som ansøgt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, til opførelse af nyt enfamiliehus.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Rådgiver har på vegne af ejer på ejendommen Fortvænget 13, matrikel nr. 17hb Avedøre By, Avedøre, ansøgt om byggetilladelse til at opføre et enfamiliehus, der erstatter det eksisterende hus, der er beliggende på ejendommen. 

 

Ved opførelse af ejendommen vil sø- og åbeskyttelseslinjen omkring Vestvoldens fæstningskanal blive overskredet med godt en meter. Situationsplan er vedlagt som bilag, ”Situationsplan for Fortvænget 13 af den 25. oktober 2018”.

 

Naturbeskyttelsesloven fastlægger i § 16, stk. 1, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning. I dette tilfælde Vestvoldens fæstningskanal.

 

Formålet med bestemmelsen om sø- og åbeskyttelseslinjen i naturbeskyttelsesloven er at sikre de lokale søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder for dyre- og planteliv.

 

Det ansøgte placeres i udkanten af beskyttelseszonen, idet langt størstedelen af enfamiliehuset vil ligge uden for sø- og åbeskyttelseslinjen.

 

Desuden kommer ejendommen til at ligge i et udbygget parcelhusområde, hvor den er omgivet af boligbebyggelse, der ligger mellem Vestvoldens fæstningskanal og enfamiliehuset på Fortvænget 13.

 

Luftfoto af området omkring Fortvænget og Vestre Strandvej med området omfattet af åbeskyttelseslinjen indtegnet er vedlagt som bilag, ”Åbeskyttelseslinjen ved Fortvænget af den 25. oktober 2018”.

 

Administrationen vurderer, at det ønskede enfamiliehus ikke vil påvirke oplevelsen af landskabet omkring Vestvoldens fæstningskanal eller fæstningskanalens egnethed som levested for dyre- og planteliv, hvorfor det anbefales, at der meddeles dispensation som ansøgt.

 

For at undgå en række lignende sager i forbindelse med nybyggeri i området har administrationen undersøgt, om der kunne være grundlag for at reducere sø- og åbeskyttelseslinjen i boligområderne øst for Vestvolden. Men dette synes beklageligvis ikke at være en mulighed, fordi at den kun berørte få ejendomme.

 

Miljøstyrelsen kan efter ansøgning fra en kommune vælge at reducere beskyttelseslinjen for et nærmere afgrænset område på betingelse af, at dette ikke strider mod enten de landskabelige interesser eller andre naturbeskyttelsesinteresser, som sø- og åbeskyttelseslinjen har til formål at beskytte.

 

Miljøstyrelsen oplyser på sin hjemmeside, at ”det er et hovedprincip, at beskyttelseslinjer kun kan reduceres, hvis der vil være tale om en administrativ lettelse, dvs. hvor en række afgørelser om dispensation erstattes af en afgørelse om reduktion af beskyttelseslinjen. Det er en forudsætning, at kommunen via planlægning (normalt ved lokalplan) tilvejebringer en samlet regulering af arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene, der kan erstatte et antal konkrete afgørelser om dispensation og dermed medføre en administrativ lettelse for kommunen. Dette betyder, at en reduktion for eksempel kan komme på tale for områder, hvor der over en længere periode skal ske byudvikling (typisk boligområde eller erhvervsområde). Derimod vil opførelse af et mindre antal bygninger eller opførelse af enkeltbebyggelse (dagligvarebutik, tankstation, fritidscenter og lign.) som hovedregel ikke kunne danne grundlag for reduktion af sø- og åbeskyttelseslinjen.”

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Efter naturbeskyttelseslovens § 65 kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018.

Høring

Administrationen vurderer, at der ikke er høringspligt efter forvaltningsloven, da sagen er af underordnet betydning, og ikke har væsentlig interesse for andre end ansøger.

Bilag

 1. Situationsplan for Fortvænget 13 af den 25. oktober 2018 (pdf)
 2. Åbeskyttelseslinjen ved Fortvænget af den 25. oktober 2018 (pdf)

9. Drøftelse af retning for strategisk energiplanlægning

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget vil blive præsenteret for forslag til retning og vision for Hvidovre Kommunes strategiske energiplan, som drøftes på mødet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at drøfte den fremlagte retning for Hvidovre Kommunes strategiske energiplan
 2. at vedtage at arbejde videre med en vision for energiplanlægningen i Hvidovre Kommune

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-11-2018

Ad 1. Drøftet.

 

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Ved Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. oktober 2018 blev roadmap for strategisk energiplanlægning (SEP) i Hvidovre Kommune fremlagt og drøftet. I forlængelse heraf fremlægges nu forslag for retning og vision. Administrationen foreslår følgende vision:

 

Hvidovre Kommune vil arbejde for en fossilfri energisektor der sikrer den mest effektive og smarte udnyttelse af energien i Hvidovre Kommune, samt efterlever behovet hos borgere og virksomheder

 

Administrationen har udarbejdet forslag til en række målsætninger, der danner baggrund for den forestillede retning for SEP. Forslagene er vedlagt som bilag, og vil blive præsenteret under mødet. Drøftelserne på aftenens Teknik- og Miljøudvalgsmøde vil lægge grunden for det videre arbejde med SEP.

Politiske beslutninger og aftaler

Roadmap for den strategiske energiplanlægning blev drøftet og taget til efterretning ved Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. oktober 2018 som punkt 9.

Ved Teknik og Miljøudvalgets møde den 26. september 2018 blev der under punkt 3 godkendt

opstart af arbejdet med strategisk energiplanlægning i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune er ikke pålagt at udarbejde en strategisk energiplan.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Retning for SEP (pdf)

10. Orientering om højesteretsdom mellem Hvidovre Vand A/S og SKAT

Beslutningstema

Højesteret har afgjort sagen mellem Hvidovre Vand A/S og SKAT. Hvidovre Vand A/S har vundet sagen. Dette betyder, at værdiansættelsen af vandværket i forbindelse med privatisering i 2009, står ved magt. Der kommer derfor ingen ekstra skatteregning til forbrugerne.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at tage orienteringen til efterretning

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-11-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Torsdag den 8. november 2018 faldt der dom i Højesteret i sagen mellem SKAT og Hvidovre Vand A/S. Sagen vedrører værdiansættelsen 273 vandselskaber ved privatiseringen i 2009. Hvidovre Vand A/S og Hjørring Vandselskab er ført som pilotsager.

 

Vandselskaberne tabte sagen i Østre Landsret i januar 2018 og ankede herefter sagen til Højesteret.

 

Teknik og Miljøudvalget blev på møde den 4. april 2018 orienteret af HOFOR om de økonomiske konsekvenser for kommunen og forbrugerne, hvis SKAT vandt sagen.

 

Vandselskaberne, herunder Hvidovre Vand A/S, har vundet sagen. Dette betyder, at regningen med ekstra skat som skulle betales af vandselskaberne og forbrugerne, ikke bliver til noget. 

 

HOFORs information vedrørende dommen til HOFORs bestyrelse er vedlagt som bilag: ”HOFOR notat til bestyrelsen”.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ligningslovens § 2

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

 1. Bilag til TMU den 28.11.2018, HOFOR notat til bestyrelsen.docx (pdf)

11. Godkendelse af revideret vedtægt for Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme

Beslutningstema

Pumpe- og Digelaget Avedøre Holmen (PDAH) og Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø har samarbejdet om revision af vedtægter for laget. Den gældende vedtægt blev godkendt i 1988.

 

Formålet med punktet er at få godkendt revideret vedtægt for Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme. PDAH er et offentligt lag, hvor det er kommunen som vandløbsmyndighed, der udarbejder vedtægt for laget. Vedtægten for PDAH har været gennem en modernisering og opdatering samt tilpasning til den nuværende lovgivning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende revideret vedtægt for Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-11-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Formål og baggrund

En ændring af vedtægterne for PDAH har været undervejs i en årrække. Formålet med revision af vedtægten er dels en modernisering og dels en opdatering af den 30 år gamle vedtægt i forhold til gældende lovgivning, praksis og ændret myndighed. I det reviderede kortmateriale er der indarbejdet tinglysninger, ændringer af kanaler og nyt pumpehus m.m. Endvidere er der udarbejdet beskrivelse af laget historie, vedligehold, administration og anlæg.

 

Der er sket mange forandringer gennem de seneste årtier af laugets historie. Både med en udvidelse af Avedøre Holme, renovering og udvidelse af lagets anlæg samt afslutning af tinglysningsopgaver. Derfor er der behov for en revision af vedtægten og det tilhørende kortmateriale.

 

Overordnede ændringer af vedtægt

Forslag til vedtægt, parallelopstilling, bilag og kortbilag samt lodsejerfortegnelse er vedlagt i bilaget: ”Forslag til ny vedtægt med bilag”. I parallelopstillingen er gældende vedtægt opstillet parallelt med forslag til ny vedtægt, hvor ændring i tekst er markeret med rød skrift. 

 

Forslag til ny vedtægt berører overordnet:

 • antal af bestyrelsesmedlemmer
 • bestyrelsens sammensætning
 • præcisering af vedligehold og drift
 • bidragspligt ved arealoverførsel/udstykning
 • administration
 • annoncering af generalforsamling
 • regnskab og opkrævning af bidrag samt ophævelse af laget.

 

Den væsentligste ændring omhandler bestyrelsens sammensætning. I vedtægt fra 1988 er bestyrelsen sammensat af 7 medlemmer, hvoraf der er en fast plads til Trafikministeriet (Vejdirektoratet) og en fast plads til Hvidovre Kommune. Det har ikke været muligt at finde den historiske baggrund for de faste pladser i bestyrelsen. Det er i strid med den nuværende lovgivning at udpege faste medlemmer til bestyrelsen blandt laugets medlemmer. De skal vælges. Miljøstyrelsen, der er myndighed i forhold til vandløbsloven, har bekræftet dette.

 

Hvidovre Kommune kan alene have fast repræsentation som vandløbsmyndighed. Herudover vil der på generalforsamlingen på lige fod med de øvrige grundejere kunne indvælges en ejerrepræsentant fra Hvidovre Kommune.

 

PDAH har på deres generalforsamling den 21. marts 2018 og ekstraordinær generalforsamling den 16. april 2018 vedtaget forslaget til ny vedtægt. Referater er vedlagt i bilaget: ”Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling PDAH 2018”. I juli 2018 blev korrektur af kortmateriale færdigt.

 

Udkast til afgørelse er vedlagt i bilaget: ”Afgørelse om ændring af vedtægt for Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme”.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune blev vandløbsmyndighed, da amterne blev nedlagt i 2007.

Jævnfør reguleringsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016) §7, stk. 1 og 2 kan vandløbsmyndigheden træffe beslutning om oprettelse eller ændring af offentlige pumpelag samt fastsætte, hvilke områder, der skal høre under laget og udfærdige en vedtægt for laget.

 

PDAH er et offentlig pumpelag. Forslag til ny vedtægt er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i vandløbslovens (Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017) kap 9 og tilhørende bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering. Forslag til ny vedtægt er udarbejdet på grundlag af og i overensstemmelse med vedtægt af den 25.4.1988, stadfæstet af landvæsenskommissionen for Københavns amts 2. landvæsenskommissionsområde med tilhørende revisioner og efterfølgende godkendelse af Københavns Amtsråd og tinglysning i 1996.

Høring

Forslag til ny vedtægt har efter vandløbslovens bestemmelser været i 4 ugers offentlig høring i perioden 23. august til 20. september 2018. Der indkom høringssvar fra Vejdirektoratet. Administrationen har svaret Vejdirektoratet. Høringen gav ikke anledning til ændringer i forslag til vedtægten. Høringssvar med bemærkninger er vedlagt som bilag: ”Behandling af høringssvar på forslag til ny vedtægt for PDAH”. Der er ikke indkommet bemærkninger fra andre myndigheder eller HOFOR.

Miljømæssige konsekvenser

Hvidovre Kommune er forpligtet til at tage hensyn til levesteder for bestemte dyrearter, som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV, også hvis disse levesteder ligger uden for Natura 2000.

Pumpe- Digelagets inddæmningsareal grænser op til Natura 2000-området nr. 143 Vestamager og havet syd for. Endvidere er der registreret padder og flagermus, som er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV og artsfredningsbekendtgørelsen. Indenfor inddæmningsområdet er der udpeget beskyttede naturtyper omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Ændring af vedtægten for PDAH ændrer ikke på fysiske forhold som fx inddæmningsområdet, drift eller anlæg, der kan påvirke beskyttet natur eller ændre levevilkår for fredede arter.

 

Administrationen vurderer på ovenstående baggrund, at ændring i vedtægten ikke har negativ betydning for natur eller fredede arter.

 

Vedtægten ændrer ikke på formål for laget, nuværende afvandingstilstand eller digekoter. Administrationen vurderer derfor, at vedtægtsændringen ikke er i konflikt med afvandingsinteresser knyttet til laget.

Bilag

 1. Forslag til ny vedtægt med bilag (pdf)
 2. Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling PDAH 2018 (pdf)
 3. Behandling af høringssvar på forslag til ny vedtægt PDAH (pdf)
 4. Afgørelse om ændring af vedtægt for Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme (pdf)

12. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-11-2018

Gruppe F spurgte til eventuel plan for trafik og parkering ved Tumlehuset. Administrationen svarede.

 

Gruppe C spurgte til mulighed for højresving for cykler ved trafiklys på udvalgte steder.  


13. Hvidovre Torv - Beslutning om udvidelse af Torvecafeen på Hvidovre Torv

Lukket sag