Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 24. oktober 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 24. oktober 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Finn Gerdes (A)
 • Karoline Cleemann (H)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 24-10-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 24-10-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Støjfri asfalt

3. Valg af model for teknisk service

Beslutningstema

Som led i dannelsen af Ejendomscenteret har administrationen arbejdet med optimeringer af den tekniske service på skole- og institutionsområdet. På et fællesmøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Teknik-og Miljøudvalget den 3. maj 2018 blev to modeller for organiseringen af den tekniske service præsenteret. Udvalgene vedtog at sende modellerne i høring med mulighed for at indsende alternative forslag. På baggrund af høringen har skolerne formuleret en tredje model.


Direktionen har afholdt møde med skolelederne og drøftet modellernes fordele og ulemper. Som følge af mødet og den forudgående proces anbefaler direktionen, at kommunalbestyrelsen vælger model 2, som imødekommer skolens behov for nærhed og fleksibilitet i services og som styrker den tekniske indsats på kommunens samlede ejendomsportefølje.

 

Kommunalbestyrelsen bedes godkende valg af model 2 for organisering af den tekniske service.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

 

 1. godkende valg af model 2, argumentationen fremgår af sagsfremstillingen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 24-10-2018

Model 2:

For: Gruppe A, F, C og Liste H

 

Imod: Gruppe O

 

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

 

Model 2 anbefales godkendt.

 

Et enigt udvalg ønsker ordningen evalueret efter 1 år.

 

 

Model 1:

For: Gruppe O

 

Imod: Gruppe A, F, C og Liste H

 

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

 

Model 1 anbefales ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.


På fællesmødet mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 3. maj 2018 blev to modeller – model 1 og 2 - for organisering af den tekniske service på skole-og institutionsområdet præsenteret. På mødet blev det besluttet at sende de fremlagte modeller i høring med mulighed for at indsende alternative forslag.

 

De to modeller er udviklet af en nedsat projektgruppe og en arbejdsgruppe, bestående af bl.a. repræsentanter fra skoler og institutioner.

 

Krav til modeller
Modellerne skulle imødekomme krav om optimering af driften, sikre et mere afstemt og standardiseret serviceniveau samt sikre, at også dagtilbud og foreningsejendomme, omfattes af teknisk service.
Hertil kommer, at der i forbindelse med budget 2019 – 2022 forventes en besparelse på 1 mio. kr. i forbindelse med optimering af ejendomsområdet, hvorfor modellerne også skal indeholde et besparelsespotentiale.

Model 1
I model 1 organiseres alle tekniske servicemedarbejdere i Ejendomscenteret, hvor også ledelsesretten placeres. På alle skoler placeres fortsat en teknisk medarbejder for at sikre fleksibilitet og tilgængelighed.
 

 

Model 2
I model 2 fastholder skolerne ledelsesretten over en servicemedarbejder, de resterende medarbejdere organiseres i Ejendomscenteret.

 

Præsentation af modellerne kan ses i bilaget ”Modeller for teknisk service”
 

 

Høring

De to modeller har været sendt i høring i skole- og forældrebestyrelser i perioden 8. maj til 30. maj 2018. Der indkom i alt 15 høringssvar; heraf tre svar fra henholdsvis stadioninspektør, skolesekretærene og LokalMED på Gungehusskolen.

I høringssvarene blev rejst en række bekymringer ift. de fremlagte modeller.
De væsentligste bekymringspunkter kan sammenfattes til følgende:

 

-      En centralisering vil medføre en serviceforringelse

-      Pædagogisk og administrativt personale skal varetage tekniske opgaver

-      Mange akutte opgaver opstår, hvor omgående handling er afgørende

-      Vigtigheden af gode relationer mellem elever og teknisk servicepersonale betones

- eleverne passer bedre på bygningen, når de kender personalet

 

Høringssvarene kan læses i bilagene ”Høringssvar”

 

Model 3 – skolernes model

Som led i høringen foreslog skolerne en alternativ model (model 3)
Model 3 fastholder den nuværende ordning, hvor det tekniske personale er organiseret på skolerne, ledelsesretten bevares på skolerne, men skolerne servicerer de omkringliggende dagtilbud.

 

Ved at fastholde servicepersonalet på skolerne bevares tilknytningen til skolerne.
Eneste ændring ved modellen i forhold til den eksisterende organisering er, at skolerne i modellen også vil servicere de omkringliggende institutioner, som i dag ikke serviceres.
Model 3 anviser ingen besparelsespotentialer inden for eget område.

 

Præsentation af modellen kan ses i bilaget ”model 3 – skolernes model”

 

Direktionens anbefaling

Med afsæt i høringssvarene blev der d. 27. august afholdt et møde med deltagelse af skolelederne, direktionen, administrationen samt borgmester og udvalgsformænd for Teknik-og Miljøudvalget samt Børne-og Uddannelsesudvalget. På mødet blev modellernes fordele og ulemper drøftet.

 

Model 3 muliggør ikke i samme omfang som model 1 og 2 en effektivisering af driften, idet hver skole vil udgøre et ’mini-ejendomscenter’. Mulighed for synergi og samarbejde på tværs af kommunens ejendomsportefølje vil derfor være begrænset. Vælges model 3 udestår, at skolerne anviser besparelsespotentialer indenfor hvert enkelt ’mini-ejendomscenter’.

På baggrund af drøftelserne og de ovenfor nævnte bekymringspunkter, anbefaler direktionen model 2 af følgende grunde:

 

-Model 2 er et godt kompromis der imødekommer skolens behov

Model 2 vurderes at være et godt kompromis, der imødekommer hovedparten af de bekymringspunkter, der er rejst i høringsprocessen; skolerne fastholder fortsat ledelsesretten over en medarbejder, hvorved ejerskab, fleksibilitet og nærhed til skolen bevares.


-Model 2 styrker samarbejdet om teknisk service og drift på tværs i kommunen

Samtidig afgiver skolerne resterende ressourcer til en ’fælles pulje’ under Ejendomscenteret, hvilket vil styrke opgaveløsningen for kommunens samlede ejendomsportefølje og sikre en professionalisering af - og afstemning af de tekniske serviceopgaver på kommunens ejendomme. Det giver mulighed for synergi, teamsamarbejde og sparring, udnyttelse af specialkompetencer, deling af ressourcer ved spidsbelastninger samt mulighed for vikardækning m.v.

 

-Model 2 sikrer fokus på kerneopgaven
Det er skoleledernes kerneopgave at sikre eleverne kundskaber og færdigheder. Det er ikke skoleledernes kerneopgave at drive et ejendomscenter. Med modellen afgiver skolerne en ressource til en ’fælles pulje’ under Ejendomscenteret, hvilket vil styrke den tekniske indsats på kommunens samlede ejendomsportefølje og frigiver skoleledelsen til at fokusere på deres kerneopgave.
 

-Model 2 understøtter standardisering og optimering af teknisk service på tværs i kommunen
Samtidig efterlever modellen de tidligere nævnte krav om, at også institutionerne serviceres, at der sker en standardisering af serviceniveauet samt at der via koordinering af ressourcer på sigt kan optimeres på ejendomsdriften, jf. den vedtagne strategi om Hvidovre Kommunes Ejendomsstrategi.

 

-Model 2 forventes at give en økonomisk besparelse på ejendomsdriften

Med modellen imødekommes forventningen om en økonomisk besparelse på ejendomsområdet, som er rejst i forbindelse med budget 2019 – 2022, vedr. etablering af et ejendomscenter.  Det sker gennem øget samarbejde, øget udnyttelse af specialkompetencer og specialmateriel, samt rettidig service, drift og vedligehold af bygningsmassen, hvorved bygningernes levetiden forlænges, førend investeringer i renoveringer eller nybyg bliver nødvendige.

 

 

Tidsplan
Forudsat den politiske godkendelse foreslås nedenstående tidsplan:
 

Dato

Tiltag

Oktober 2018

Politisk godkendelse

November 2018 – februar 2019

Forberedelse af implementering

December 2018 – 3- 6 mdr. varsling

Relevante medarbejdere varsles om ny, organisatorisk placering pr. 1. juli 2019

August 2019

Model implementeres

 

Politiske beslutninger og aftaler

30. maj 2017
Kommunalbestyrelsen tog Hvidovre Kommunes Ejendomsstrategi til efterretning.

 

3. maj 2018
Teknik- og Miljøudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget
1) tog de fremlagte modeller for organisering af ejendomsservice, drift og vedligehold til efterretning.
2) Besluttede at sende de fremlagte modeller i høring

Økonomiske konsekvenser

Det estimeres at model 2 på sigt vil medføre en besparelse på mellem 0,4 – 0,8 mio. kr. 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der har været afholdt en høring for skole-og institutionsbestyrelser i perioden 8. maj til 30. maj 2018.

Personalemæssige konsekvenser

Der vil ske en omorganisering af en række medarbejdere fra skolerne til Ejendomscenteret. De berørte varsles tre til seks måneder forud afhængig af ansættelsesvilkår.

Bilag

 1. Præsentation af model 1 og 2 (pdf)
 2. Høringssvar - Avedøre Skole (pdf)
 3. Høringssvar - Dansborgsskolen (pdf)
 4. Høringssvar - Engstrandskolen (pdf)
 5. Høringssvar - Frydenhøjskolen (pdf)
 6. Høringssvar - Gundgehusskolen (pdf)
 7. Høringssvar - Gungehusskolen (Medudvalg) (pdf)
 8. Høringssvar - Holmegårdsskolen (pdf)
 9. Høringssvar - Hvidovre Ungdomsskole (pdf)
 10. Høringssvar - Risbjergskolen (pdf)
 11. Høringssvar - Præstemoseskolen (pdf)
 12. Høringssvar - udtalelse fra Center-MED (pdf)
 13. Høringssvar - skolesekretærene (pdf)
 14. Høringssvar - Stadioninspektør, Idrætsområdet (pdf)
 15. Høringssvar - Børneinstitutionen Vedbyholm (pdf)
 16. Høringssvar - Børneinstitutionen Frydenhøj (pdf)

4. Anlægsregnskab - Avedøre Holme, tidsregistrering på vejtavler

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskab for projekt 2502, tidsregistrering på vejtavler til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik-og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsregnskab for projekt 2502 Avedøre Holme, tidsregistrering på vejtavler

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 24-10-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

 

Projekt

 

Regnskab

Bevilling

Forskel i kr.

0125, Avedøre Holme, tidsregistrering på Avedøre Holme

U

1.144.374

1.540.000

- 395.626

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskab med et samlet mindre forbrug på 395.626 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Fremgår af specifikation på anlægsregnskabet.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikation på anlægsregnskabet.

Retsgrundlag

Det er ikke retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.

Bilag

 1. Avedøre Holme - tidsregistrering på vejtavler.pdf (pdf)

5. Tilladelse til eventsaktiviteter på Avedøre Holme

Beslutningstema

Administrationen giver tilladelse til benyttelse af offentlige veje til arrangementer, containere, stadepladser m.v. Nogle af arrangementerne er støjende f.eks. musikkoncerter og motorløb. Det skal drøftes, om niveauet for afholdelse af støjende arrangementer er passende, og der skal sættes en ramme for, hvor mange motorløb der må afholdes på Avedøre Holme.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at drøfte om der skal ske ændringer i forhold til håndtering af arrangementer på offentlig vej, som kan være støjende.
 2. at drøfte om motorløb fortsat må pågå på Avedøre Holme
 3. at beslutte rammen for hvor mange motorløb der må afholdes årligt på Avedøre Holme

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 24-10-2018

Ad 1.Drøftet.

 

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at der ikke må køres streetrace på Avedøre Holme.

 

For: Gruppe O, F og C

Imod: Gruppe A, V og Liste H

 

Forslag ikke godkendt.

 

Ad 2.Drøftet – motorløb er fortsat tilladt.

 

Ad 3. Besluttet, at der gives tilladelse til 4-5 årlige motorløb fra seriøse arrangører, som udgangspunkt, i tidsrummet kl. 10.00-20.00.

 

For: Gruppe A, F, V, og Liste H

Imod: Gruppe O og C (med henvisning til eget forslag)

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Baggrund

Administrationen (vejmyndigheden) håndterer hvert år omkring 250 ansøgninger om benyttelse af offentlig vej. Det omfatter tilladelse til at benytte den offentlige vej til f.eks. vejfester, stadepladser, dans, motionsløb, loppemarked, filmoptagelser, musikarrangementer, cirkus, motorløb, containere, oplag m.v.

 

I hvert enkelt tilfælde vurderer vejmyndigheden den konkrete ansøgning, og afviser det ansøgte eller giver tilladelse med forskellige krav, som skal opfyldes for, at det ansøgte må gennemføres.

 

Nogle af arrangementerne larmer i det tidsrum, hvor arrangementet udøves, f.eks. ved afholdelse af musikarrangementer og motorløb. For at borgere ikke skal blive alt for generet af de støjende arrangementer, er det vigtigt at disse arrangementer afholdes med et passende interval.

I forhold til Miljøbeskyttelseslov må der tillades larm, der overskrider de vejledende støjkrav, når der er tale om enkeltstående arrangementer som f.eks. koncerter, motorløb m.v.

 

Afholdelse af motorløb finder kun sted på Avedøre Holme. Der er ikke plads andre steder i kommunen til sådanne arrangementer.

Musikarrangementer kan derimod holdes flere steder i kommunen, f.eks. ved Rådhuset eller Hvidovre Torv.

 

Det er meget sjældent, at administrationen modtager klager fra borgere over et afholdt arrangement, også når det har været støjende.

 

Musikarrangementer og andre støjende events

Når der gives tilladelse til benyttelse af offentlig vej, skal det altid vurderes i forhold til stedet, det pågår, det ansøgte formål, trafikhensyn og selvfølgelig hensyntagen til naboerne. Der skal være en god balance i forhold til de mulige oplevelser og generne for naboer.

 

Erfaringen med musikarrangementer og andre støjende events er at arrangementerne er til stor glæde for byens borgere samtidigt med at det skaber liv i byen.

 

 

Avedøre Holme og tilladelse til fremtidige støjende arrangementer og motorløb

Efterhånden har der i mange år været afholdt motorløb på Avedøre Holme. Det har været forskelligt, hvor mange motorløb der har været årligt. De sidste par år har der været afholdt 1-3 motorløb årligt på Avedøre Holme. Et lokalt firma afholder løbene, som har deltagere fra hele Københavnsområdet.

 

På Stamholmen afholdes der årligt et rally-løb.

 

I 2008 tillod administrationen det første streetrace på Kystholmen. I årene derefter blev der afholdt nogle løb og så døde det ud, indtil administrationen fik en ansøgning i 2018 om at benytte Kystholmen til Streetrace igen. Ansøgeren vil gerne have mulighed for at afholde flere streetrace end de to løb, administrationen har givet tilladelse til i 2018.

 

Når vinden har en bestemt vindretning, kan støjen fra motorløbene høres i store dele af det sydlige Hvidovre. Omvendt giver det mulighed for unge og andre motorlystne at se arrangerede løb, som ellers ikke kan ses i omegnen.

 

Administrationen har brug for politiske tilkendegivelser af, hvad der kan tolereres af sådanne arrangementer.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. lov nr. 1520 af 27. december 2014

Råden over vej beskrives i lovens §80 ”Det offentlige vejareal kan med vejmyndighedens tilladelse anvendes til 1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, containere, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, reklamer, hegn el.lign.,”

 

 

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. LBK nr. 1121 af 3. september 2018 § 42.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag


6. Beslutning om stibroernes fremtid på Gammel Køge Landevej

Beslutningstema

De to stibroer over Gammel Køge Landevej skal renoveres for knap 4 mio. kr. for at sikre dem en restlevetid på 20 år. Som alternativ til renovering af broerne kan de rives ned og eventuelt erstattes af to nye broer eller erstattes af enten to uregulerede overgange eller to signalregulerede fodgængerovergange. I sagsfremstillingen skitseres 5 mulige scenarier – A, B, C, D og E.

 

Udvalget skal beslutte, hvilken løsning der skal vælges.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at beslutte om stibroernes fremtid på Gammel Køge Landevej skal være:

A: at begge stibroer nedrives og hver bro erstattes af en ny bro (scenarie A). Anslået udgift: 18-22 mio. kr. eller

B: at begge stibroer nedrives og hver bro erstattes af en signalreguleret fodgængerovergang (scenarie C). Anslået udgift: 2,5 mio. kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 24-10-2018

Ad. 1.B Godkendt. 

 

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

De to stibroer over Gammel Køge Landevej skal renoveres for knap 4 mio. kr. for at sikre dem en restlevetid på 20 år.

 

I bilaget ”Stibroerne over Gammel Køge Landevej”, side 1, ses et luftfoto, der viser broernes placering på Gammel Køge Landevej.

 

I foråret 2017 og i vinteren 2017/2018 har administrationen fået foretaget tællinger af, hvor mange der benytter stibroerne. Tællingerne er begge gange foretaget over en periode på mindst 14 dage. Tællingerne viser, at antallet af brugere er begrænset. Det gennemsnitlige antal brugere, i hver retning i døgnet, fremgår af tabellen nedenfor.

 

Antal/døgn/retning

Forår 2017

Vinter 2017-18

Broen ved Stillidsvej

21

14

Broen ved Schradersvej

13

14

 

Det lave antal brugere sammenholdt med at hastighedsbegrænsningen, siden de nuværende broer er etableret, er nedsat til 60 km i timen og den tidligere 4 sporede vej er reduceret til 2 spor og en busbane i hver retning, gør det relevant at overveje alternativer til at renovere broerne. Stibroerne lever langt fra op til nutidens krav om tilgængelighed ved nyanlæg. Personer med rollator, kørestol, klapvogn, barnevogn eller lignende kan ikke benytte broerne og er henvist til enten at krydse vejen eller finde nærmeste signalregulerede fodgængerovergang. Som alternativ til renovering af broerne kan de rives ned og eventuelt erstattes af to nye broer eller erstattes af enten to uregulerede overgange eller to signalregulerede fodgængerovergange. På baggrund heraf har administrationen udarbejdet nedenstående fem scenarier for stibroernes fremtid.

 

Scenarie A

Begge stibroer nedrives og hver bro erstattes af en ny bro. Anslået udgift: 18-22 mio. kr.

Fordele/ulemper: Lige muligheder for at krydse vejen sikkert for personer med eller uden rollator, kørestol, klapvogn, barnevogn eller lignende. For at leve op til nutidens krav om tilgængelighed skal broerne etableres med 125 meter lange ramper på hver side af broerne eller med en elevator på hver side af broerne, hvis der ikke kan findes plads til de lange ramper. Stibroerne vil i forbindelse med udskiftningen være lukkede for passage i 12-20 uger.

Tidshorisont for realisering: 2019-2021

 

Scenarie B

Begge stibroer renoveres og opnår en restlevetid på 20 år. Anslået udgift: 3,95 mio.kr.

Fordele/ulemper: Mulighederne for at krydse vejen sikkert er uændrede. Stibroerne vil i forbindelse med renoveringen være lukkede for passage i 8-12 uger. Tidshorisont for realisering: 2019-2021.

 

Scenarie C

Begge stibroer nedrives og hver bro erstattes af en signalreguleret fodgængerovergang. Anslået udgift: 2,5 mio. kr.

Fordele/ulemper: Lige muligheder for at krydse vejen sikkert for personer med eller uden rollator, kørestol, klapvogn, barnevogn eller lignende. Visuelt vil nedrivning af de to broer have betydning for Gammel Køge Landevej.

Tidshorisont for realisering: 2019

 

Scenarie D

Begge stibroer nedrives, hver bro erstattes af en ureguleret overgang og hastigheden nedsættes til 50 km i timen på strækningen fra Strandmarksvej til kommunegrænsen til København. Anslået udgift: 1,4 mio. kr.

Fordele/ulemper: De fleste vil kunne benytte de uregulerede overgange, men de vil være problematiske at benytte for blinde og børn eller andre der har svært ved at orientere sig i trafikken.

Tidshorisont for realisering: 2019

 

Scenarie E

Begge stibroer nedrives. Anslået udgift: 0,7 mio. kr.

Fordele/ulemper: Ved Schradersvej vil det i værste fald betyde en omvej på 720 meter for at kunne benytte en sikker overgang, mens det ved Stillidsvej i værste fald vil betyde en omvej på 620 meter for at kunne benytte en sikker overgang. I bilaget ”Stibroerne over Gammel Køge Landevej”, side 2, ses et luftfoto, der viser placeringen af de nærmeste signalregulerede fodgængerovergange på Gammel Køge Landevej samt afstanden fra stibroerne til nærmeste signalregulerede fodgængerovergang.

Ved Schradersvej, hvor der er et busstoppested på hver side af Gammel Køge Landevej, vil flere sandsynligvis i stedet vælge at krydse vejen her.

Tidshorisont for realisering: 2019

 

Udgiften til realisering af et af de fem scenarier vil blive afholdt over driftskontoen til vedligeholdelse af broer og tunneller m.v., hvor der i 2018 og overslagsårene er afsat 3 mio. kr. om året. Valg af scenarie A forudsætter at der gives en ekstrabevilling på 6-8 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Udgiften afholdes over driftsbudgettet til vedligeholdelse af broer og tunneller m.v., hvor der i 2018 og overslagsårene er afsat 3 mio. kr. om året. Valg af scenarie A forudsætter at der gives en ekstrabevilling på 6-8 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2021.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Stibroerne over Gammel Køge Landevej (pdf)

7. Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til tilbygning på Fortvænget 5

Beslutningstema

Ejer af ejendommen på Fortvænget 5 har søgt om byggetilladelse til at opføre en tilbygning til det eksisterende enfamiliehus.

 

Ejer har i den forbindelse ansøgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 16, idet ejendommen delvist ligger inden for sø- og åbeskyttelseslinjen omkring Vestvoldens fæstningskanal. 

 

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, som ansøgt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, til opførelse af den ønskede tilbygning til enfamiliehuset.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 24-10-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Ejer af ejendommen på Fortvænget 5, matrikel nr. 17gz Avedøre By, Avedøre, har ansøgt om byggetilladelse til at opføre en tilbygning på 60 m2 i forlængelse af det eksisterende enfamiliehus.

 

Ejendommen er delvist beliggende inden for sø- og åbeskyttelseslinjen omkring Vestvoldens fæstningskanal. Situationsplan er vedlagt som bilag, ”Situationsplan for Fortvænget 5 af 13. september 2018”.

 

Naturbeskyttelsesloven fastlægger i § 16, stk. 1, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning. I dette tilfælde Vestvoldens fæstningskanal.

 

Formålet med bestemmelsen om sø- og åbeskyttelseslinjen i naturbeskyttelsesloven er at sikre de lokale søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder for dyre- og planteliv.

 

Faglig vurdering

Det ansøgte placeres i udkanten af beskyttelseszonen, idet tilbygningen kun delvist ligger inden for sø- og åbeskyttelseslinjen.

 

Desuden ligger ejendommen i et udbygget parcelhusområde, hvor den er omgivet af boligbebyggelse, der ligger mellem Vestvoldens fæstningskanal og huset på Fortvænget 5. Luftfoto af området omkring Fortvænget og Vestre Strandvej med området omfattet af åbeskyttelseslinjen indtegnet er vedlagt som bilag, ”Åbeskyttelseslinjen ved Fortvænget, den 24. september 2018”.

 

Administrationen vurderer, at den ønskede tilbygning ikke vil påvirke oplevelsen af landskabet omkring Vestvoldens fæstningskanal eller fæstningskanalens egnethed som levested for dyre- og planteliv, hvorfor det anbefales, at der meddeles dispensation som ansøgt.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter naturbeskyttelseslovens § 65 kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018.

Høring

Administrationen vurderer, at der ikke er høringspligt efter forvaltningsloven, da sagen er af underordnet betydning og ikke har væsentlig interesse for andre end ansøger.

Bilag

 1. Situationsplan for Fortvænget 5 af 13. september 2018 (pdf)
 2. Åbeskyttelseslinjen ved Fortvænget, den 24. september 2018 (pdf)

8. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 24-10-2018

Gruppe A ønsker, at administrationsgrundlaget for de politiske beslutninger bliver drøftet.

 

Gruppe A spurgte til Byvej ud mod Brøndby og muligheden for tjek af hastigheden på strækningen. Sagen undersøges.

 

Gruppe F spurgte til status for busser ved Føtex på Hvidovrevej. Administrationen svarede.

 

Gruppe F spurgte til hestepærer i Avedøre i området omkring rideskolen.

 

Gruppe V spurgte til praksis for ejerforeningers muligheder for at sætte vejbump op. Administrationen svarede.

 

Gruppe C spurgte til brev til Trafikstyrelsen om at nedsætte hastighedsbegrænsningerne på Holbæk- og Amagermotorvejen.

 

Gruppe C spurgte til p-pladser på Gammel Køge Landevej, som er blevet nedlagt. Administrationen svarede.

 

Liste H spurgte til Alligevej og hvorfor der ikke lukkes af for gennemkørsel til skolevejen. Administrationen svarede.