Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 26. september 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Finn Gerdes (A)
 • Karoline Cleemann (H)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2018

Støjhandlingsplanen udgik.

 

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Udsmykning ved Naverporten

3. Godkendelse af opstart på strategisk energiplan for Hvidovre Kommune

Beslutningstema

I 2015 blev der i Regionsrådet og KKR Hovedstaden vedtaget en fælles vision om fossilfri el- og varmesektor i 2035 og fossilfri transportsektor i 2050. For at omsætte vision til handling er det formålstjenstligt at udarbejde en strategisk energiplan for Hvidovre Kommune.

 

Teknik og Miljøudvalget skal godkende, at administrationen udarbejder et forslag til en strategisk energiplan.

 

Teknik og Miljøudvalget skal ydermere drøfte de 34 konkrete tiltag, der er udpeget af Energi på Tværs.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik og Miljøudvalget

 

 1. at godkende opstart på udarbejdelsen af en strategisk energiplan for Hvidovre Kommune
 2. at drøfte relevante tiltag fra Roadmap 2025

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2018

Ad 1. Godkendt.

 

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Energi på Tværs har i foråret 2018 udgivet publikationen Roadmap 2025, der beskriver 34 konkrete tiltag, der sigter mod en fossilfri fremtid. Roadmap 2025 er vedlagt som bilag. Tiltagene er rettet mod både kommuner og forsyninger i hele oplandet, og skal derfor tilrettes de enkelte parter i projektet. Energi på Tværs vil på Teknik og Miljøudvalgsmødet den 26. september fremlægge indholdet af Roadmap 2025.

 

For at Hvidovre Kommune og de øvrige kommuner i Energi på Tværs sammen kan arbejde frem mod en fossilfri region i 2050, forudsætter det udformning af en strategisk energiplan, der beskriver, hvilke tiltag der skal til for at opnå visionen. Med afsæt i Roadmap 2025 kan der sættes gang i nogle tiltag, der vil bringe Hvidovre Kommune lidt tættere på den fossilfrie fremtid.

 

Global Covenant of Mayors stiller ydermere krav til, at Hvidovre Kommune udarbejder en strategisk energiplan inden sommeren 2019 for fortsat at kunne være en del af pagten.

 

Administrationen foreslår derfor at påbegynde arbejdet med at skrive en strategisk energiplan for Hvidovre Kommune, som vil blive udarbejdet på baggrund af de 34 tiltag i Roadmap 2025.

Politiske beslutninger og aftaler

Godkendelse af ny fælles vision for Hovedstadsregionens energiomstilling blev vedtaget af KKR Hovedstaden den 26. juni 2015 som punkt 3.5.

 

Ved Teknik og Miljøudvalgets møde den 21. august 2018 blev der under punkt 4 taget beslutning om at invitere Energi på Tværs til Teknik og Miljøudvalgsmøde den 26. september, med henblik på at høre mere om strategisk energiplanlægning.

 

Tilslutning til Compact of Mayors, senere Global Covenant of Mayors, blev vedtaget af Økonomiudvalget den 18. januar 2016, punkt 6.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune er ikke pålagt at udarbejde en strategisk energiplan.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Miljømæssige konsekvenser

En strategisk energiplan kan på sigt få positive konsekvenser for miljøet og klimaet, da der, som konsekvens af mindre fossil afbrænding, vil være et fald i CO2 udslip og andre drivhusgasser.

Bilag

 1. Roadmap 2025 (pdf)

4. Rammer for kommunal regulering og håndhævelse efter miljø- og byggelovgivning

Beslutningstema

Oplæg ved advokat Mads Kobberø, Codex advokaterne om rammerne for kommunal regulering og håndhævelse efter miljø- og byggelovgivningen.

Indstilling

 Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

1. at drøfte advokat Mads Kobberøs oplæg   

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2018

Ad 1. Drøftet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af flere drøftelser i Teknik- og Miljøudvalget og Bygge- og Planudvalget om, hvilke muligheder kommunen har for regulering og håndhævelse af aktiviteter på privat grund, er advokat Mads Kobberø blevet bedt om at holde en oplæg om de rammer, kommunen arbejder inden for.

 

Mads Kobberø har de seneste 16 år udelukkende arbejdet med offentligretlige problemstillinger, navnlig miljø- og planret. Hans arbejde består i udarbejdelse af notater og rådgivning vedrørende konkrete sager, samt førelse af retssager inden for det offentligretlige område. Derudover gennemfører Mads Kobberø undervisning og foredrag i offentligret, herunder miljø-og planret. Mads Kobberø været med til at etablere KLs miljøjura-uddannelse, og står fortsat for afvikling af en række moduler på denne uddannelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget kan tillade personer udefra at deltage i et møde, jf. § 20, stk. 4 i styrelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af den 6. juli 2018.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Beslutning om hvornår og hvor Teknik- og Miljøudvalgets møder skal afholdes i 2019

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvor og hvornår de ordinære møder i Teknik- og Miljøudvalget skal afholdes i 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende at Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møder i 2019 afholdes på følgende dage kl. 18.00:
  • mandag den 14. januar 2019
  • onsdag den 6. februar 2019
  • mandag den 11. marts 2019
  • mandag den 8. april 2019
  • mandag den 13. maj 2019
  • tirsdag den 11. juni 2019
  • mandag den 19. august 2019 (budgetmøde)
  • mandag den 9. september 2019
  • mandag den 7. oktober 2019
  • mandag den 11. november 2019
  • tirsdag den 3. december 2019

 

 1. at godkende at Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møder i 2019 afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2018

Ad 1. Godkendt.

 

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte dato og klokkeslæt for Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møder i 2019, og at møderne afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

 

Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møder afholdes som udgangspunkt en gang om måneden, dog med undtagelse af juli måned.

 

Udkast til den samlede mødeplan for 2019 er vedlagt som bilag.

 

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen har henstillet til fagudvalgene, at udvalgsmøderne samlet afholdes på en mødedag (2. mandag i måneden i mødeplan 2019).

 

Udkastet til mødeplan, hvor udvalgsmøderne er jævnt fordelt uden overlap, er udarbejdet i tråd med denne henstilling.

 

Udvalgene skal hver især være opmærksomme på, at der – i det omfang henstillingen ikke følges – skal undgås sammenfald i udvalgsmøderne på tværs af udvalgene.

 

Et sådant sammenfald vil ikke harmonere med følgende rettigheder efter styrelsesloven:

 

 • Retten for udvalgene til at tilkalde andre personer, herunder andre medlemmer af kommunalbestyrelsen, til at overvære forhandlingerne, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning (styrelseslovens § 20, stk. 4).

 

 • Retten for grupperne, der har indvalgt et udvalgsmedlem i et udvalg, til at bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end en måned (styrelseslovens § 28, stk. 2, 2. pkt., jf. styrelsesvedtægtens § 7, stk. 2).

 

 • Retten for kommunalbestyrelsens formand til – uden at være medlem af udvalget – at deltage i møderne i udvalget uden stemmeret men med taleret (styrelseslovens § 31a, stk. 1, 1. pkt.).

 

 • Retten for ethvert udvalgsmedlem til, at der ikke – uden tvingende grunde – fastsættes uhensigtsmæssige mødetidspunkter for et mindretal af udvalgsmedlemmer, hvilket helt åbenlyst vil være tilfældet, hvis et udvalgsmedlem sidder i flere udvalg, hvor der er mødepligt, men hvor mødeplanerne kolliderer indbyrdes (mødeplanen kan forlanges indbragt for kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 20, stk. 1, 4. pkt.).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen henstillede på møde den 28. august 2018, punkt 5, til fagudvalgene, at udvalgsmøderne samlet afholdes på en mødedag (2. mandag i måneden i mødeplan 2019).

Økonomiske konsekvenser

Når en del af fagudvalgene holder møde inden for den daglige arbejdstid, vil der endvidere være en besparelse på merarbejdskontoen i kantinen, idet der ikke skal serveres nær så meget mødeforplejning uden for den almindelige arbejdstid.

 

Der vil derfor anslået være en besparelse på 36.000 kr. på mødeforplejning.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018:

 

Ifølge styrelseslovens § 20, stk. 1, 2. pkt., træffer hvert af de stående udvalg årligt en beslutning om, hvor og hvornår de ordinære udvalgsmøder skal afholdes. Ifølge styrelseslovens § 20, stk. 1, 3. pkt., skal møderne afholdes i så god tid inden møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest fire hverdage før møder i kommunalbestyrelsen, jf. samme lovs § 8, stk. 4.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udkast til den samlede mødeplan 2019 (pdf)
 2. Forslag til fordeling af møder i fagudvalg, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen (pdf)

6. Økonomirapportering pr. 31. august 2018 - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de otte første måneders forbrug, foretaget en økonomisk vurdering af budget 2018 på Teknik- og Miljøudvalgets område. På baggrund af vurderingen søges der om tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. på områder inden for servicerammen og 1,2 mio. kr. uden for servicerammen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Teknikudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. august 2018 til efterretning
 2. at give tillægsbevilling til merudgifter på 0,084 mio. kr. til områder inden for servicerammen og til netto merudgifter på 1,155 mio. kr. til områder uden for servicerammen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2018

Ad 1. Taget til efterretning.

 

Ad 2. Godkendt. Tillægsbevillinger givet.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

 

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018.

 

Der er på nuværende tidspunkt følgende kendte afvigelser på udvalgets område-

 

Inden for servicerammen

Der forventes merudgifter på 0,084 mio. kr. til driftsbudgettet.

 

Som følge af slitage på Nordmolen skal der foretages nødvendige reparationer. Disse koster 0,2 mio. kr. mere end der er afsat på budgettet i 2018.

 

Kommunen er pålagt at betale 0,125 mio. kr. til Hovedstadens Beredskab for redningsudstyr, som skal anvendes i forbindelse med en evt. olieforurening e.lign. i havneområdet.

 

Der forventes mindreudgifter på 0,35 mio. kr. som følge af endnu en mild vinter først på året.

 

Merudgifter på 0,164 mio. kr. til tilskud til individuel handicapkørsel for blinde og svagsynede. Kommunen er kompenseret herfor via bloktilskudsforøgelse i 2018.

 

Uden for servicerammen

På det brugerfinansierede område, Renovation, forventes merudgifter på 1,155 mio. kr. Det skal bemærkes at Renovationsområdet er brugerfinansieret og mellemværendet med kommunen skal over år hvile i sig selv, idet det reguleres via takstfastsættelse.

 

Der påregnes meromkostninger på 0,88 mio. kr., hvilket skyldes at ordningen med papgenbrug er udbredt langt hurtigere end forventet. Der er ligeledes behov for mere tilsyn med eksterne renovatører end forventet.

 

Teknik- og Miljøudvalget har den 7. marts 2018 orienteret om forbedretaffaldssortering i kommunale institutioner og etageejendomme. Center for Trafik og Ejendomme har - til ekstraordinær informations- og praktisk indsats - ansat en projektmedarbejder for en 3 årig periode med en merudgift 0,275 mio. kr. til følge.

 

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

 

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens regnskab pr. 31. august med en ligeledes samlet indstilling vedrørende tillægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på Teknik- og Miljøudvalgets område et merforbrug på 0,084 mio. kr. inden for servicerammen. Uden for servicerammen vil der være en merudgift på 1,155 mio. kr.

 

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens økonomirapportering pr. 31. august 2018 til Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

 Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.


7. Status på byggeanlægssager pr. september 2018

Beslutningstema

Administrationen giver en status på igangværende anlægsprojekter.

Herudover gives en kort orientering om vilkår på det aktuelle byggemarked.

 

Indstilling

 

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2018

Ad 1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Administrationen fremsender tre gange årligt en status på igangværende byggeanlægsprojekter til orientering i Teknik-og Miljøudvalget.

 

Status på byggeanlægsplan med aktuelle projekter vil blive gennemgået på mødet ud fra

følgende kriterier:

 

1. Udfordring på økonomi (Ø) tid (T) eller kvalitet/kompleksitet (K)

2. Stor foranderlighed eller usikkerhed i proces

3. Offentlig eller politisk bevågenhed

 

Byggeanlægsplanen markeres ift. økonomi, tid og kvalitet/kompleksitet med følgende

signaturer:

 

Farve

Status

Økonomi

Tid

Grøn

Projektet kører som planlagt

0

0

Gul

Projektet er i risiko for overskridelser ift. retningslinjer og aftaler

Mindre end 2%

Mindre end 2 måneder

Rød

Projektet har overskredet aftalt ø, t og k og en sag fremlægges til politisk orientering og/eller stillingtagen

Mere end
2%

Mere end 2 måneder

Blå

Juridisk tvist med ekstern part

 

 

 

 

Det nuværende byggemarked

Som bygherre mærker Hvidovre Kommune følgevirkningerne af den fortsatte højkonjunktur på byggemarkedet. Det giver sig udtryk i forhold til det generelle prisniveau, leveringstider på materialer og i samarbejdet med rådgivere og entreprenører.

Bilag

 1. Anlægsgennemgang TMU - Anlægsrapport_ medio sept 2018.pdf (pdf)
 2. Status anlægssager september (pdf)

8. Ansøgning om lukning af gennemkørsel på private fællesveje i Præstemosen.

Beslutningstema

Grundejerforeningen Præstemosen har ansøgt om at få lov til at lukke følgende veje midt på de private fællesveje: Dyrbæk, Bliskær, Græsholmen, Skelkær og Vesterskel mhp. at undgå gennemkørende trafik.

 

Ansøgningen har været forelagt politiet og Beredskabet.

 

Udvalget bedes godkende lukningen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og miljøudvalget

 

 1. at godkende at administrationen arbejder videre med lukningen for gennemkørende biltrafik af følgende private fællesveje: Dyrbæk, Bliskær, Græsholmen og Skelkær 
 2. at godkende at administrationen arbejder videre med etablering af vejbump eller bom på Vesterskel.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2018

Ad 1. Ikke godkendt.

 

Ad 2. Ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

Grundejerforeningen Præstemosen har i henhold til beslutningen på deres generalforsamling den 18. april 2018, ansøgt om at få lov til at lukke ovenstående veje midt på ved Højstensvej, dog således at cyklister og gående kan passere uhindret.

 

Beredskabet er blevet hørt om vejlukningen for gennemkørende køretøjer, og har ønsket, at Vesterskel kun lukkes med en bom, som de har nøgle til, da der ellers kan gå for lang tid i en beredskabssituation med at komme rundt i den del af Hvidovre.

Grundejerforeningen overvejer i stedet for en bom at etablere vejbump på Vesterskel.

 

Vestegnens politi ønsker, at vejlukningerne etableres som forsøg frem til februar 2019, hvorefter de ønsker en fornyet høring om eventuelle konsekvenser af vejlukningerne, inden de tager stilling til en permanent tilladelse.

 

Renovatøren M. Larsen har ingen bemærkninger til sagen.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 27.september 2017, punkt 8 en permanent vejlukning for gennemkørende biltrafik på Træholmen, Hovager, Porsdam og Agermosen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da grundejerforeningen selv afholder alle udgifter. 

Retsgrundlag

Privatvejsloven § 57, stk 1., jf. lovbekendtgørelse nr. 1234 af den 4. november 2015.

 

Teknik- og Miljøudvalget kan i samråd med politiet give tilladelse til lukning for gennemkørende biltrafik og/eller etablering vejbump på vejene.

Høring

Beredskab, politi og renovatøren er blevet hørt.

Bilag

 1. GF referat.pdf (pdf)
 2. Kort over Præstemosen (pdf)

9. Godkendelse af digital trafikinformation ved kommunens busstoppesteder

Beslutningstema

Buspassagererne skal opleve en større kvalitet og tryghed ved rejsen med busserne i Hvidovre Kommune. Ved at forsyne de mest benyttede stoppesteder med realtids-visning af næste busafgang, forbedres passagerernes oplevelse af busrejsen.

 

Udvalget bedes derfor beslutte, at Vej og Park arbejder videre med projektet som beskrevet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. godkende at arbejdet med indkøb og opsætning af såkaldte ”Count Down-moduler” ved de 20 mest benyttede stoppesteder i Hvidovre Kommune iværksættes.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2018

For: Gruppe A, F, V og Liste H

 

Imod: Gruppe O og C

 

Ad 1. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

I de senere år er trafikinformationen til borgerne om den kollektive trafik i højere grad blevet digital. Trykte køreplansfoldere og i et vist omfang trykte køreplanstavler ved busstoppestederne, bliver erstattet af mere præcis information om, hvornår den næste bus ankommer. Ved uregelmæssigheder i busdriften ønsker borgerne besked om, hvornår den næste bus forventes at ankomme.

 

Movia har gennem nogle år tilbudt kommunerne, som ejer og vedligeholder udstyret ved stoppestederne, at tilkøbe såkaldte Count Down-moduler til indbygning i de eksisterende stoppestedsstandere. Herved vises bussernes afgangstid på en skærm i ’realtid’. Det vil sige, at eventuelle forsinkelser er korrigeret ind i den tid, som vises. Hvidovre Kommune har ikke hidtil benyttet sig af tilbuddet, men flere af kommunerne omkring Hvidovre er efterhånden godt med i forhold til indkøb af trafikinformationstavler med realtid. Borgerne efterspørger trafikinformationstavler i Hvidovre Kommune.

 

Hvidovre Kommune ejer og vedligeholder 139 busstoppesteder, hvor ca. 12.500 mennesker dagligt stiger på busserne. Ved at udstyre de 20 mest travle stoppesteder med realtidsvisning, vil mere end 60% af disse passagerer opleve realtidsinformation, når de venter på bussen.

 

Movia leverer og opsætter Count Down-modulerne som en del af anskaffelsesprisen. Vedligeholdelsen betales løbende via de rutespecifikke udgifter, som kommunerne i fællesskab afregner med Movia. De årlige vedligeholdelsesomkostninger beløber sig til 23.000 kr. 

 

Anskaffelse af 20 Count Down-moduler inkl. opsætning beløber sig til 330.000 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til indkøb og opsætning afholdes af Pulje afsat til Lyd, Signal og Vejmiljø, hvor der  på driften er afsat 2 mio. kr. årligt. Udgifterne til vedligeholdelse afholdes over driftsbudgettet

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber, nr. 323 af den 20. marts 2015, § 3

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

 1. Info fra Movia om Countdown.pdf (pdf)

10. Godkendelse af forskønnelse af midterheller på Gammel Køge Landevej

Beslutningstema

Midterhellerne på den østlige strækning af Gammel Køge Landevej, mellem jernbanebroen ved Strandmarksvej og Københavns kommunegrænse, fremstår nedslidte i forhold til resten af Gammel Køge Landevej.

 

Administrationen foreslår, at midterhellerne på den østlige strækning forskønnes med græs, blomsterløg, markblomster og enkelte træer samt at den nuværende betonkantsten udskiftes med granitkantsten.

 

Forskønnelsen anslås at koste omkring 5 mio. kr. for hele den østlige strækning. Anlægsarbejdet kan udføres etapevis.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at godkende, at midterhellerne på den østlige strækning forskønnes med græs, blomsterløg, markblomster og enkelte træer samt at den nuværende betonkantsten udskiftes med granitkantsten.
 2. at godkende, at 1. etape udføres mellem grænsen til Københavns kommune og Stenstykkevej.
 3. at godkende, at der anvendes 500.000 kr. årligt fra driftspuljen ”Lyd- og signalanlæg, vejmiljø mv.” til de efterfølgende etaper.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2018

Ad 1. - 3. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

De nuværende midterheller (Bilag A)

Der er stor forskel på udseendet af midterhellerne på Gammel Køge Landevej.

 

På den vestlige strækning, mellem kommunegrænsen til Brøndby og jernbanebroen ved Strandmarksvej, er der græs, blomsterløg og markblomster samt enkelte træer. Desuden er betonkantstenen enkelte steder erstattet med granitkantsten.

 

På den østlige strækning, mellem jernbanebroen ved Strandmarksvej og kommunegrænsen til København, er der kun en enkelt midterhelle med græs og blomsterløg. På resten af strækningen er der nedslidt asfaltbelægningen, hvor der vokser ukrudt op igennem belægningen.

 

Forslag

Administrationen foreslår, at midterhellerne på den østlige strækning får samme udseende som på den vestlige strækning. Dette gøres ved at den slidte asfalt på midterhellerne bortgraves og der etableres græs, blomsterløg og markblomster samt enkelte træer. Træerne etableres kun hvor midterhellerne er bredere end ca. 2,5- 3 meter. Den østlige strækning vil dermed fremstå grønnere end i dag.

 

Endvidere vil de nuværende betonkantsten, i forbindelse med gravearbejdet, blive udskiftet med granitkantsten. Granitkantsten er dyrere i anskaffelse end betonkantsten, men driftsudgifterne er lavere. Eksempelvis går granitkantsten ikke i stykker ved saltning og fejning.

 

Alternativ løsning (Bilag B)

Administrationen har i forbindelse med processen vurderet en alternativ løsning til udformningen af midterhellerne på den østlige del af Gammel Køge Landevej.

 

I Brøndby og Københavns kommune består midterhellerne på Gammel Køge Landevej af røde brede spærreflader i niveau med vejbanen. Midterhellen i både København og Brøndby kommune er bredere end i Hvidovre Kommune, idet der kun er to kørebaner, hvorimod der i Hvidovre Kommune er fire kørebaner.

 

Løsningen med en spærreflade i niveau med vejbanen vil ikke være optimal på den østlige del af Gammel Køge Landevej, idet der nemt ville kunne opstå farlige situationer, hvor bilister fristes til at køre henover midten i forbindelse med ledige parkeringsplads på modsatte vejside. Dette undgås med midterheller med kantsten.

 

Prisoverslag og etapeplan (Bilag C) 

Administrationen anslår, at det vil koste ca. 5 mio. kr., at forskønne midterhellerne på strækningen mellem jernbanebroen og grænsen til Københavns Kommune. Strækningen er omkring 1,5 km lang. Anlægsarbejdet kan udføres etapevis.

 

Der kan inden for budget 2018 forskønnes ca. 300 meter af midterhellen. Administrationen foreslår, at 1. etape udføres mellem grænsen til København Kommune og Stenstykkevej. De 300 meter anslås til at koste lidt under 1 mio. kr.

 

Ved årligt, at anvende 500.000 kr. fra driftspuljen ”Lyd- og signalanlæg, vejmiljø mv.”, vil det tage ca. 9 år før hele den østlige strækning er forskønnet.

Politiske beslutninger og aftaler

Ved budgetforhandlingerne for 2018 har kommunalbestyrelsen besluttet, at restbudgettet fra projekt 2490 Hvidovrevej, træer, 2017 og projekt 0243 Fornyelse af byens parker 2016 skal anvendes til forskønnelse af Gammel Køge Landevej.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til 1. etape mellem grænsen til København og Stenstykkevej afholdes over følgende 3 projekter:

-         Projekt 2490 Hvidovrevej, træer, 2017, hvor der er et restbeløb på 336.000 kr.

-         Projekt 0243 Fornyelse af byens parker 2016, hvor der er et restbeløbet på 76.000 kr.

-         Driftspuljen ”Lyd- og signalanlæg,. vejmiljø mv.”, hvor der i 2018 vil kunne afholdes 500.000 kr.

 

Der er årligt på budget 2018 - 2021 afsat 2 mio. til driftspuljen ”Lyd- og signalanlæg, vejmiljø mv.”

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. BILAG A - Nuværende midterheller på Gammel Køge Landevej, dateret 29. august 2018 (pdf)
 2. BILAG B - Alternativ løsning, dateret 29. august 2018 (pdf)
 3. BILAG C - Oversigtskort 1. med etape, dateret den 29. august 2018 (pdf)

11. Godkendelse af kommissorium og valgprocedure for Det Grønne Råd

Beslutningstema

Formål med punktet er at få godkendt nyt kommissorium og valgprocedure for Det Grønne Råd. Det nuværende Grønne Råd har efter ønske fra kommunalbestyrelsen været med til at færdiggøre det nye forsalg til kommissorium.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende kommissorium og valgprocedure for Det Grønne Råd.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommissorium og valgprocedure er moderniseret i forbindelse med, at der efter et kommunalvalg skal være ny-valg af de ikke politiske medlemmer til Det Grønne Råd.

 

Forslag til moderniseret kommissorium og enkel valgprocedure for Det Grønne Råd blev drøftet af kommunalbestyrelsen den 24. april 2018. Kommunalbestyrelsen besluttede, at det nuværende Grønne Råd blev indkaldt af Hvidovre Kommune, så de kunne være med til at lave et nyt kommissorium færdigt.

 

Medlemmer af det nuværende Grønne råd har på ekstraordinært møde i rådet den 16. august 2018 færdiggjort forslag til nyt kommissorium og nået til enighed om ny valgprocedure for grundejerforeninger og almene boligskaber. Det Grønne Råds ønsker til justeringer af kommissoriet er medtaget i det nye udkast kommissoriet (vedlagt som bilag”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018track_rev16.8.2018”). Rådet ønskede at få præciseret, at rådet ikke udelukkende ønsker at arbejde med vand, men at vand kan være et af mange emner.

 

Der var i rådet enighed om ifm. valghandling, at Hvidovre Kommune skal stå for indkaldelse af grundejerforeninger og almene boligselskaber. Kommunen beslutter mødedato og mødetidspunkt. Foreningerne står selv for afholdelse af valghandlingen og indmeldelse af kandidater til det Grønne Råd.

 

Valghandling er indarbejdet i kommissoriet (vedlagt som bilag ”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018track_rev16.8.2018”).

Politiske beslutninger og aftaler

Den 24. april 2018 drøftede kommunalbestyrelsen forslag til moderniseret kommissorium og enkel valgprocedure for Det Grønne Råd. Kommunalbestyrelsen ønskede, at det nuværende Grønne Råd blev inviteret til at være med til at lave et nyt kommissorium færdigt.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til sekretariatsfunktion og mødeforplejning afholdes af driftsbudgettet afsat til miljøforanstaltninger.

Retsgrundlag

Det Grønne Råd blev oprindeligt oprettet med hjemmel i naturbeskyttelsesloven. Hjemlen i naturbeskyttelsesloven blev ophævet i 2004, og det blev herefter frivilligt for det enkelte amtsråd at oprette et grønt råd eller lignende forum for rådgivning. Det fremgår af forarbejderne til lovændringen, at oprettelsen af et grønt råd herefter vil ske i medfør af reglerne i § 17, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse (særlige udvalg), jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af den 6. juli 2018. Det er ifølge § 17, stk. 4 kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at bestemme sammensætning og fastsætte regler for de særlige råd.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018track_rev16.8.2018 (pdf)

12. Godkendelse af kommunal parkeringskontrol

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at Hvidovre Kommune etablerer kommunal parkeringskontrol.

 

Da der tale om en ny opgave i Hvidovre Kommune, skal det samtidig besluttes under hvilket udvalg - i hvilket center - opgaven skal placeres. Administrationen anbefaler, at opgaven forankres i Center for Politik og Ledelse under Økonomiudvalget.

 

Kommunalbestyrelsen skal samtidig beslutte, om den hidtil gældende lokale parkeringsbekendtgørelse kan opretholdes uændret som grundlag for den fremtidige kommunale parkeringskontrol.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende placeringen og organiseringen af den kommunale parkeringskontrol under økonomiudvalget i Center for Politik og Ledelse
 2. at godkende, at den lokale bekendtgørelse om parkering forbliver uændret (på nær redaktionelle rettelser), som grundlag for den kommunale parkeringskontrol
 3.  
  1. at godkende, at der gives driftsbevilling til ansættelse af 2 P-vagter á 25 timer pr. uge. Nettoudgiften vil årligt være 207.000 kr.

 

/eller

 

 1. at godkende, at der gives driftsbevilling til ansættelseaf 1 P-vagt á 37 timer pr. uge. Nettoudgiften vil årligt være 87.000 kr.

 

 

 1. at ordningen evalueres efter et år

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2018

Ad 1.    Anbefales godkendt.

 

Ad 2.    Anbefales godkendt.

 

Ad 3.a.  Anbefales ikke godkendt.

 

Ad 3.b.  Anbefales godkendt.

 

Ad 4.    Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagordenspunkt.

 

Organisering af den kommunale parkeringskontrol

Den kommunale parkeringskontrol i Hvidovre Kommune anbefales placeret i Center for Politik og Ledelse. I dette center er der mulighed for at kombinere administrative kompetencer, med juridiske kompetencer. Ligeledes er der mulighed for at få ansat parkeringsvagter i enheden Teknisk service (rådhusbetjentene) under ledelse af den Tekniske serviceleder. Opgaven med parkeringskontrol vil med fordel kunne passes ind i den øvrige portefølje.

 

Administrationen foreslår at ansætte to parkeringsvagter a 25 timer om ugen til at varetage opgaven med parkeringskontrollen. Alternativt kan kommunen ansætte én parkeringsvagt 37 timer om ugen. I ferieperioder og lignende kan parkeringsvagtens arbejde udføres med assistance fra rådhusbetjentene. De administrative opgaver i forbindelse med, at kommunen hjemtager parkeringskontrollen forventes håndteret inden for de eksisterende økonomiske rammer. 

 

Digitaliseret proces

Processen fra udskrivning af afgiften til betaling af afgiften skal foregå i en samlet digitaliseret proces.

 

Dette medfører, at det er nødvendigt at investere i et IT-system til registrering af ulovlige parkeringer.

 

Øvrige forhold

Parkeringsvagterne skal benytte sig af de eksisterende tjenestebiler i kommunen, samt cykel i de tilfælde, det giver mening. På den måde kan vi opretholde en effektiv parkeringskontrol og sikre en hensigtsmæssig økonomi.

 

Parkeringsvagterne skal ligeledes udstyres med uniformer til skiftende årstider og udstyr til forskellige trafikale sikkerhedskrav fra Arbejdstilsynet samt alarmer, walkie-talkie og mobiltelefon.

 

I forbindelse med rekrutteringsprocessen af den administrative medarbejder og parkeringsvagterne indgås et samarbejde med Jobcenter Hvidovre om rekruttering og opkvalificering af egnede kandidater, eventuelt ansættelse på fleksjobvilkår.

 

De ansatte parkeringsvagter skal opkvalificeres med relevant efteruddannelse. Københavns Kommune tilbyder disse kurser.

 

Hvidovre Kommunes parkeringskontrol forventes endeligt etableret og igangsat ved årsskiftet 2018/2019.

 

Opmærksomhed på skiltning vejforløb m.v.

Parkeringsvagterne kan i forbindelse med deres arbejde med fordel også løbende holde øje med blandt andet uhensigtsmæssig skiltning og vejforløb. Dette sker i samarbejde med Center for Trafik og Ejendomme, Vej- og Park vedrørende de praktiske problemstillinger i forbindelse med parkering i kommunen og udbedring af vejforløb.

 

 

Den lokale parkeringsbekendtgørelse

Hvidovre Kommune vedtog i maj 2014 en lokal parkeringsbekendtgørelse, se vedlagte bilag ”Eksisterende og forslag til ændring af lokal bekendtgørelse om Standsning og Parkering i Hvidovre Kommune”, som fortsat er gældende.

 

Det er muligt at erstatte den nugældende lokale parkeringsbekendtgørelse med en ny, som enten tillader mere parkering eller begrænser parkering, såfremt ændringerne er inden for færdselslovens rammer.

 

Administrationen vurderer, at der ikke er behov for at ændre på den eksisterende lokale parkeringsbekendtgørelse i forbindelse med etablering af den kommunale parkeringskontrol, udover redaktionelle rettelser. Såfremt den lokale parkeringsbekendtgørelse ønskes ændret, skal ændringerne godkendes af Københavns Vestegns politi, inden den kan træde i kraft.

 

Begrundelsen er, at baggrunden for etablering af en kommunal parkeringskontrol er at varetage trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Dette hensyn reguleres snarere af bestemmelserne i færdselsloven, som Hvidovre Kommunens kommende parkeringskontrol nu får mulighed for at kontrollere efter. Bestemmelserne i den lokale parkeringsbekendtgørelse beskriver, hvor større køretøjer og påhængskøretøjer må stilles og i hvilke tidsrum ud fra en genebetragtning.   

Politiske beslutninger og aftaler

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. maj 2018, pkt. 13 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune etablerer en kommunal parkeringskontrol, hvor de økonomiske konsekvenser samt den hermed forbundne effekt evalueres et år efter ikrafttræden, og at ordningens nettoudgifter finansieres af kassen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.

Etablering

2 á 25 t

Årlig

2 á 25 t

Etablering

1 á 37 t

Årlig

1 á 37 t

Løn 2 P-vagter 25 timer om ugen

 

500

 

 

Løn 1 P-vagt 37 timer om ugen

 

 

 

390

Investering cykler

15

 

8

 

Investering IT

41

 

41

 

Drift cykler, it, tøj

 

116

 

106

Medlem Dansk P-forening

 

50

 

50

Udgifter i alt

56

666

49

546

 

 

Indtægter

Beløb i 1000 kr.

 

Årlig

2 á 25 t

 

Årlig

1 á 37 t

Parkeringsafgifter*

Afgifter til staten (70%)

 

1.530

1.071

 

1.530

1.071

Indtægter i alt

 

459

 

459

*Estimeret til 3000 afgifter á 510 kr. årligt

 

Nettoudgifter (indtægter-udgifter)

 

207

 

87

 

 

I de økonomiske konsekvenser til sagsfremstillingen på Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2018 var anført årlige udgifter på 720.000 kr. og årlige indtægter på 1.530.000 kr., hvoraf 50% afregnes til staten. Fra 2019 afregnes 70% af indtægterne til staten.

 

Der er foretaget en uddybende beregning af udgifterne til parkeringskontrollen og de økonomiske konsekvenser af opgaven på årsbasis er nu opgjort til 666.000 kr. i udgifter. jf. tabel ved ansættelse af 2 P-vagter á 25 t/ugen. Alternativt opgjort til 546.000 kr. i udgifter jf. tabel ved ansættelse af 1 P-vagt á 37 t/ugen.

Med uændret niveau for indtægter på 1.530.000 kr., hvoraf 70% svarende til 1.071.000 modregnes i kommunens bloktilskud det efterfølgende år, vil nettoudgifterne forventes at være 207.000 kr. ved ansættelse af 2 P-vagter á 25 t/ugen, alternativt opgjort til 87.000 kr. ved ansættelse af 1 P-vagt á 37 t/ugen. Finansieres af kassebeholdningen.

 

Ordningen forventes igangsat pr. 1. januar 2019. 

 

Jf. lovgivningen tager staten fra 2019, 70 % af kommunens indtægter fra opkrævede afgifter for ulovlige parkeringer.

 

Fra 2020 nedsættes statstilskuddet årligt med 1.071.000 kr.

 

De samlede økonomiske konsekvenser i 2019 udgør 808.500 kr. (2 P-vagt á 25 t/ugen) alternativt 936.000 kr. (1 P-vagt á 37 t/ugen). Fra 2020 og frem udgør de samlede økonomiske konsekvenser -207.000 kr. (2 P-vagt á 25 t/ugen) alternativt -87.000 kr. (1 P-vagt á 37 t/ugen). Merudgifterne fra 2020 finansieres af kassebeholdningen.

 

Når resultatet i 2019 forventes at være positivt skyldes det, at der først modregnes i statstilskuddet for indtægterne i 2020.

Retsgrundlag

Færdselsloven, lovbekendtgørelse nr. 13 af den 5. januar 2017, § 121 og § 122 a.

Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 966 af den 23. juni 2017, § 16 og § 110.

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, nr. 844 af den 23. juni 2017, kap. 9.

Høring

Handicaprådet er høringsberettiget. Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil foreligge til mødet.

Bilag

 1. Parkeringsregulativ med redaktionelle ændringer (pdf)
 2. Regulativ for Tomgang for motorkøretøjer (pdf)

13. Beskyttet natur ved Stamholmen 156

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilken naturfaglig vurdering, der skal lægge til grund for vurdering af vejledende udpeget §3-beskyttet natur på Stamholmen 156 og endelig meddelelse herom.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 

 1. at godkende, at et areal på 1,16 ha (11.600 m2) på Stamholmen 156 ikke er omfattet af  Naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttet natur.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2018

Ad 1. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Center for Plan og Miljø har den 26. juni 2018 modtaget ansøgning via Byg og Miljø (BOM) fra Syntese A/S, Joan Degn Hvid. Ansøgningen omhandler aktiviteter, der skal lede til byggemodning af et areal beliggende på Stamholmen 156, matr.nr.: 245 Avedøre By, Avedøre. Arealet er ejet af STAMHOLMEN ApS, Kay Fiskers Plads 11, 2300 København S.

 

Ansøger ønsker at forberede arealet til byggemodning. Det består bl.a. af dræning af arealet, afrømning af 20-30 cm af vækstlaget samt terrænregulering. I ansøgningen beder Syntese A/S om en afgørelse omkring status for beskyttet natur på arealet.

 

En stor den af arealet er i 2017 vejledende registreret som mose, beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 (NBL). Udpegningen er foretaget af rådgiverfirmaet AGLAJA i forbindelse med kommunens gennemgang af beskyttet natur og potentielle nye beskyttede naturområder i Hvidovre Kommune. Da naturen er dynamisk, er det virkeligheden, som gælder for tidspunktet for ansøgning. Det afgørende er således ikke, om arealet er registreret som en beskyttet naturtype, men derimod om arealet på tidspunktet for indgrebet faktisk opfylder de biologiske kriterier for at være en beskyttet naturtype. Det betyder, at det først i forbindelse med konkrete sager eller ved en forespørgsel afgøres, hvorvidt arealet er omfattet af NBL §3.

 

Center for Plan og Miljø tilkendegiver i brev af 2. juli til Syntese A/S, at kommunen på grundlag af en foreløbig vurdering fra 2017 vurderer, at arealet kan være omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Ifølge Naturbeskyttelseslovens §3, må der ikke foretages tilstandsændring af beskyttede naturtyper uden dispensation. En tilstandsændring kan f.eks. være dræning, opfyldning, tilplantning eller andet.

 

Samtidig igangsatte Center for Plan og Miljø en egentlig registrering af arealet med henblik på at træffe en afgørelse på baggrund af en grundig gennemgang af arealets botaniske karakteristika, driftshistorie mm. Hvidovre Kommunes konsulent fra AGLAJA besigtigede området igen i juli måned og udfærdigede et notat på baggrund heraf.

 

Besigtigelse

Besigtigelsen af AGLAJA i juli 2018 adskiller sig ikke væsentlig fra besigtigelsen i 2017, men er mere detaljeret og indeholder en uddybende beskrivelse af vegetationen på arealet, terræn, historisk gennemgang og vurdering af alder på §3-området. Ved begge besigtigelser blev der fundet et næsten identisk areal på matriklen, der kan karakteriseres som mose beskyttet efter NBL §3. Afgrænsning af §3-arealet fra begge registreringer er gengivet på Kort 1 i vedlagte bilag (Notat Stamholmen 156_Hvidovre Kommune_AGLAJA). Områdebeskrivelse og vegetationen er beskrevet i notatet sammen med gennemgang af registreringer og vurdering af alder på §3-området.

 

Hvorvidt det areal, som sagen vedrører, har karakter af mose er en naturfaglig vurdering. Et areal betegnes mose ud fra en bestemt vegetation og dens udbredelse. Plantefund fra besigtigelsen og de dominerende arters udbredelse (Tagrør, Bjerg-Rørhvene, Lodden Dueurt og arter af pil samt urter som Kattehale, Kær-Tidsel og Almindelig Star) danner grundlag for udpegning af naturtypen mose.

 

Fagligt skelner man mellem botanisk værdi og naturtilstand. Botanisk værdi for mosen sætter AGLAJA til III (moderat) bl.a. i kraft af forekomst af Almindelig Star, Kær-Tidsel, Kattehale - som alle er gode karakteristiske rigkærs-arter. Naturtilstand vurderes at være IV-V, idet mosen er uden drift, under tilgroning og givetvis også undergår floristisk forarmning pga. tilgroning med bl.a. med invasive arter og vedplanter. Pleje af mosen vil højne begge.

 

Luftfoto og historiske registreringer

Historisk blev Avedøre Holme – og herunder ejendommen på Stamholmen 156 – inddæmmet fra søterritoriet ved kongelig bevilling af 27. marts 1963.

 

Luftfoto fra 1954 til 2017 er analyseret for at vurdere driftshistorie og kontinuitet for området. Indtil 1966 henligger arealet med sommerhuse/kolonihaver og natur. I 1974 er Avedøre Holme anlagt og arealet er yderligere drænet, men fremstår dog vandlidende. Frem til 1999 breder vedplanterne sig i den centrale del af området. I første årti af 00’erne sker den første aktivitet med bebyggelse af området (matrikel 43dq og matrikel 43dr). I den forbindelse ses en del jordarbejde på dele af arealet. Fra 2009 breder vegetationen sig igen og arealet henligger uden jordbearbejdning frem til 2018.

 

Ud fra luftfoto er det pågældende areals størrelse vurderet til 1,16 ha (afrundet1,2 ha.) Arealets udbredelse ses af kort 1. i vedlagte bilag (Notat Stamholmen 156_Hvidovre Kommune_AGLAJA).

 

Gennemgang af historiske registreringer indikerer ifølge AGLAJA, at arealet sandsynligvis ikke har været registreret som beskyttet natur før 2017. På baggrund af analysen af luftfoto, den fundne vegetation og artssammensætning vurderes det, at mosen er mindst 15 år gammel for den vestlige to-tredjedel og sandsynligvis også for den østlige tredjedel. Den del kan dog være forstyrret 12-13 år tilbage, hvis der i 2005 er udbredt et tyndt lag jord.

 

Avedøre Holme har ifølge AGLAJA formentlig allerede været byzone siden vedtagelsen af den første byplanvedtægt i 1966, hvor området blev udlagt til industri.

 

For bestemte naturtyper er der i Naturtypebekendtgørelsens §1 en undtagelse fra Naturbeskyttelseslovens §3 konsekvenser af beskyttelsen, når det gælder ældre byzonearealer. Naturtypen mose er dog ikke omfattet af bestemmelsen. Moser beliggende i byzone er omfattet af den generelle beskyttelse.

 

Bemærkninger til høringssvar fra Syntese A/S

I forbindelse med partshøring har Syntese A/S indsendt høringssvar på den foreløbige meddelelse. Syntese A/S baserer deres høringssvar på alternativ besigtigelse og notat bestilt gennem rådgiver virksomheden Niras (vedlagt som bilag: Notat Niras_Syntese). Niras konkluderer, at den undersøgte naturtype kan karakteriseres som: ”Ruderat vegetation på pletvis vandlidende jord, med spredt krat af især arter af pil”. Niras mener dermed, at arealet ikke er omfattet af NBL §3.  Forskellen i de to botaniske vurderinger fra hhv. AGLAJA og Niras handler hovedsageligt om, hvordan sammenhængende areal forstås. Dertil skal det påpeges, at der på ca. 25 % af arealet er udlagt grov flis i juli 2018, og den del er derfor ikke undersøgt af Niras. Men kun af AGLAJA. Center for Plan og Miljø har besigtiget grunden på Stamholmen 156 den 6. september 2018 og konstateret, at der er udlagt grov flis på et areal svarende til ca. 25 %. 

 

Niras anskuer området som fragmenteret med øer af mose-natur. AGLAJA anskuer området som en funktionel enhed. Niras argumenterer, at der på undersøgte areal vokser få arter af typiske kær- eller rørsumpsplanter, og at disse kun dominerer i små områder, som ikke er sammenhængende og alle er langt under størrelsesgrænsen for beskyttet mose på 2.500 m2.

 

En mose skal være over 2500m2 for at være beskyttet eller i tilknytning til anden beskyttet natur. I vejledning til registrering står der, at der med sammenhængende areal forstås et område, som i naturbeskyttelsesmæssig henseende kan karakteriseres som en funktionel helhed. Det af AGLAJA udpegede areal er 1,16 ha svarende til 11.600 m2.

 

For afgørelse af spørgsmålet om beskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens §3, er det centrale spørgsmål derfor, om det pågældende areal på 1,16 ha skal ses som ét sammenhængende område eller et område med mindre enkeltstående øer af mosekultur.

 

Administrationen vurderer på baggrund af den gennemførte partshøring, at der bør lægges vægt på den manglede sammenhæng mellem de områder, hvor der vokser arter af typiske kær- og rørsumpplanter, som påpeget af NIRAS, og at området ikke er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttet natur.

 

Sagens videre behandling

Hvidovre Kommunes afgørelse kan påklages af adressaten for afgørelsen, grundejer, og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i sagen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte miljø og natur.

 

Hvis Hvidovre Kommune træffer afgørelse om, at arealet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3-beskyttelse kan adressaten påklage endelig meddelelse herom til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Endvidere kan adressaten samtidig søge om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til byggemodning / byggeri på arealet. Kommunens afgørelse om dispensation eller ej til tilstandsændring af §3-beskyttet natur kan ejer påklage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 1122 af den 3. september 2018. Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper, nr. 973 af den 27. juni 2018.

Høring

Foreløbig meddelelse om beskyttet natur ved Stamholmen 156, matr.: 245 Avedøre By, Avedøre blev 9. august sendt i 14 dages høring hos ejer af arealet af STAMHOLMEN ApS, Kay Fiskers Plads 11, 2300 København S. Efter ønske fra Syntese A/A advokat Jakob Bjerre, Bech-Bruun blev høringsperioden forlænget til mandag den 3. september 2018. Center for Plan og miljø modtog høringssvar inden for den nye frist. Ledelsen afholdt efterfølgende et møde med repræsentant for Syntese A/S og ejers advokat Jakob Bjerre, mandag den 3. september.

Miljømæssige konsekvenser

Dagsordenspunktet har konsekvenser for naturstatus på Stamholmen 156.

Bilag

 1. Notat Stamholmen 156_Hvidovre kommune_AGLAJA (pdf)
 2. Notat Niras_Syntese (pdf)

14. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2018

Gruppe A spurgte til støjfri asfalt på Kalvebodbroen. Sagen undersøges.

 

Liste H spurgte til Realdania og deres fokus på indeklimaplan for skoler. Hvidovre kunne have en pilotskole. Sagen undersøges.

 

Gruppe C spurgte til støj fra motorvejene og mulighed for hastighedsbegrænsninger. Et enig udvalg ønsker at tage sagen op i Gate 21 og kontakte Vejdirektoratet.