Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 21. august 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 21. august 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Finn Gerdes (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-08-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-08-2018

Centerchefen for Plan og Miljø meddelte, at HOFOR laver forsøg med rensning af vand i kommunen.

Sagsfremstilling

 • Invitation tur med Hvidovre Kunstråd

Bilag

 1. Invitation tur med Hvidovre Kunstråd den 20.09.2018 (pdf)

3. Budget 2019-2022 Teknik - og Miljøudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte status for Budget 2019, herunder de effektiviseringsforslag der er fremsat for udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets område
 2. at indstille effektiviseringsforslag fra Direktionens budgetkatalog på eget område
 3. at drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme
 4. at drøfte takster for 2019 på udvalgets område
 5. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-08-2018

Ad. 1. Udvalget drøftede budgetsituationen for udvalgets område.

 

Ad. 2. Udvalget indstiller direktionens effektiviseringsforslag på Teknik- og Miljøudvalget.

 

Ad. 3. Udvalget drøftede yderligere forslag til Teknik- og Miljøudvalgets økonomiske ramme.

 

Gruppe A stillede forslag om at samordne busdriften på Avedøre Holme. Administrationen arbejder videre med forslaget til budgetprocessen.

 

Gruppe A stillede forslag om at udskifte belysningen i kommunens institutioner med henblik på energioptimering. Administrationen arbejder videre med forslaget til budgetprocessen.

 

Ad. 4. Udvalget oversendte taksterne til Økonomiudvalgets 1. behandling.

 

Ad. 5. Udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Udgangspunktet for budget 2019 er budgetoverslagsåret 2019 som det så ud med vedtagelsen af budget 2018. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2019 opgjort til knap 90 mio. kr. For overslagsårene 2020 og 2021 var kassetrækket henholdsvis 75 og 45 mio. kr. I overslagsårenes kassetræk var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særstilskud.

 

Økonomiaftale for 2019 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 7. juni 2018 aftale om kommunernes økonomi for 2019.

 

Hovedelementerne i aftalen er (for alle kommuner):

• Der gives ekstra 1,7 mia. kr. til borgernær velfærd herunder demografisk pres

• Der gives ekstra 0,8 mia. kr. til anlæg

• Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares.

 

Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram enige om, at der i 2019 samlet kan frigøres 1 mia. kr.

Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor.

 

I forhold til budget 2019 blev der ikke – som forventet – en afklaring af udligningsreformen, men alene en ændring af ”data” i forhold til udligning af uddannelseskriterierne.

 

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2019 har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 28. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2019.

 

For Hvidovre Kommune medfører det netto et stort set uændret udgangspunkt sammenholdt med det kendte før udmeldingen fra ministeriet.

 

Dette dækker dog over nogle underliggende bevægelser som tilsammen går mere eller mindre lige op.

 

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2018 for året 2019 er følgende:

 

Indtægter:

• Aftagende skatteindtægter (-20 mio. kr.)

• Øgede bloktilskudsmidler til drift og demografi (17 mio. kr.)

• En negativ regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (-20 mio. kr.)

• Likviditetstilskud er indregnet (29 mio. kr.)

• Forøget bloktilskud som følge af udligning af uddannelseskriterier (20 mio. kr.)

• Forøget bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi
   (balancetilskud) (10 mio. kr.)

 

Udgifter:

• Øget udgiftspres som følge af demografi (-14 mio. kr.)

• Merforbrug på voksenspecialiserede område. (-21 mio. kr.)

• Ikke udmøntede besparelser fra sidste års budget er taget ud (-14 mio. kr.)

• Beslutning om hjemtagelse af dagrenovation medfører anskaffelse af biler og
   udstyr, som i de efterfølgende år tilbagebetales via de brugerfinansierede renovationstakster
   (-17 mio. kr.)

• Forslag om lavere anlægsniveau (16 mio. kr.)

 

Strukturel ubalance og konsekvenser heraf

Samlet set er udfordringen nu på et - stort set - tilsvarende niveau for 2019, som den tog sig ud for 2019 ved budgetvedtagelsen i 2018. Der er således tale om fortsat store forventede kassetræk, som Direktionen vurderer dækker over en strukturel ubalance.

 

Den strukturelle ubalance forventes ikke at blive forbedret i de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at der bliver et stadig større gab imellem skatteindtægterne og de forøgede udgifter som følge af det demografisk pres, der følger af befolkningens aldersmæssige sammensætning.

 

I erkendelse af denne strukturelle ubalance er det Direktionens vurdering, at der skal arbejdes med nedbringelse af udgiftsniveauet med 70 mio. kr.

 

Ved vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes med indfasning af besparelser for i alt 46 mio. kr. frem mod 2021. Til brug for dette udmøntningsarbejde har organisationen dels udmøntet de første 13 mio. kr. for 2018 og derudover foreligger forslag for yderligere 35 mio. kr. i 2019 stigende til 54 mio. kr. i 2021.

 

Direktionen foreslår, at der sker en fagudvalgsopdelt fordeling i forhold til udmøntning af de samlede 70 mio. kr. I arbejdet med udmøntning foreslår Direktionen, at de allerede udarbejdede effektiviseringsforslag for 2019-2022 indgår.

 

Fordeling af 70 mio. kr. på udvalg

 

På udvalgets områder foreligger effektiviseringsforslag for 1,62 mio. kr. i 2019 stigende til 2,7 mio. kr. i 2022.

 

Teknik- og Miljøudvalgets samlede budgetramme for 2019 udgør 141 mio. kr., hvoraf 138,1 mio. kr. er inden for servicerammen.

 

Med udgangspunkt i den fagudvalgsopdelte ramme foreslår Direktionen, at effektiviseringsforslagene behandles på fagudvalgenes budgetmøder i august og at udvalgene indstiller hvilke forslag, der skal indgå i det videre budgetarbejde ligesom udvalget kan drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2019-2022 jf. beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2018 pkt. 7.

 

Der skal hvert år udarbejdes forslag til budgetproces jf. Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring” pkt. 3.2

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse §37, jf. Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4 januar 2017.

 

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 §10, stk. 4.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2019. Høringssvarene vil løbende indgå i den politiske behandling af budgettet.

Bilag

 1. Finansieringsoversigt 2019-22 (er udleveret) (pdf)
 2. Direktionens budgetkatalog (effektiviseringsforslag) (er udleveret) (pdf)
 3. Investeringsoversigt 2019-22 (er udleveret) (pdf)
 4. Budgetafdækninger (er udleveret) (pdf)
 5. Budgetrapport 2017-22 (er udleveret) (pdf)
 6. Takstforslag 2019 (er udleveret) (pdf)
 7. Høringssvar Handicaprådet (pdf)

4. Økonomirapportering pr. 30. juni 2018 - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage økonomirapporteringen pr. 30. juni 2018 til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-08-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018.

Der er på nuværende tidspunkt følgende kendte afvigelser på udvalgets område:

Inden for servicerammen

Der forventes merudgifter på 0,325 mio. kr. til driftsbudgettet afsat til Hvidovre Havn.

Som følge af slitage på Nordmolen skal der foretages nødvendige reparationer. Disse koster 0,2 mio. kr. mere end der er afsat på budgettet i 2018.

Herudover er kommunen pålagt at betale 0,125 mio. kr. til Hovedstadens Beredskab for redningsudstyr som skal anvendes i forbindelse med en evt. olieforurening e.lign. i havneområdet.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8)udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens halvårsregnskab og forventede regnskab 2018 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på Teknik- og Miljøudvalgets område et merforbrug på 0,325 mio. kr.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.


5. Orientering om besigtigelsestur til forskellige projekter i kommunen

Beslutningstema

Udvalget skal tage programmet for besigtigelsestur på cykel til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orientering om program for besigtigelsestur på cykel onsdag den 13. september 2018 til aktuelle lokaliteter/projekter i kommunen til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-08-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede forslag til program for besigtigelsestur på cykel til aktuelle lokaliteter/projekter i kommunen torsdag den 13. september 2018.

Medlemmerne af kommunalbestyrelsen og medlemmerne af direktionen inviteres til at deltage i besigtigelsesturen.

Turen begynder kl. 15.30 foran Multihuset og afsluttes kl. 18.30 med en let anretning i Multihuset.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Program for besigtigelsestur 2018 (pdf)

6. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-08-2018

Gruppe F spurgte til etablering af bycykler i Hvidovre og information fra Rødovre Kommune.