Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 13. juni 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 13. juni 2018
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Finn Gerdes (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-06-2018

Godkendt.

Anders Liltorp og Kristina E. Young deltog ikke under dette punkt.


2. Meddelelser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-06-2018

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Anders Liltorp og Kristina E. Young deltog ikke under dette punkt.

Sagsfremstilling

Opfølgning på spørgsmål fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. maj 2018:

 • Hvidovre Havn
 • 40 km zoner i Risbjergkvarteret
 • Mindsket vandtryk ved Friluftsbadet
 • Træfældning Avedøre Tværvej
 • Parkeringsproblemer Gammel Køge Landevej ved Fakta
 • Kommunens affaldshåndtering
 • Flyvepladsen
 • Skilt Gammel Køge Landevej 543 og udarbejdelse af kommunens skiltepolitik
 • Skovbyggelinje Filmbyen
 • Handicaptoilet Sundhedscenter

Derudover andre meddelelser:

 • Trafiksikkerhed Dansborgskolen
 • Fællestur med Kunstrådet den 20. september 2018
 • Hvidovre Kommunes grundvand
 • Vestegnskommuners brev til Transport- Bygnings- og Boligudvalg vedrørende støj
 • Høringssvar til Vejdirektoratets støjhandlingsplan

Bilag

 1. Høringssvar til Vejdirektoratets støjhandlingsplan (pdf)

3. Anlægsregnskaber 2017 - Immerkær SFO, Trafiksikkerhed samt botilbud Gl. Køge Landevej

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskaber for projekterne 2479 Trafiksikkerhed/tryghed skoleveje 2014, 3452 Immerkær SFO samt 5784 Botilbud Gl. Køge Landevej til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsregnskab for projekterne 2479 Trafiksikkerhed/tryghed skoleveje 2014, 3452 Immerkær SFO, samt 5784 Botilbud Gl. Køge Landevej 282

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-06-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Projekt

Regnskab

Bevilling

Forskel i kr.

2479 Trafiksikkerhed/tryghed

U

    2.875.000

    3.000.000

     -125.000

skoleveje 2014

I

   -1.225.000

   -1.350.000

       125.000

3452 Immerkær SFO

U

       117.061

       200.000

       -82.939

5784 Botilbud Gl. Køge Landevej 282

U

       825.302

       800.000

        25.302

Total

    1.767.061

    1.850.000

       -57.637

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskab med et samlet mindre forbrug på 57.637 kr.
+ merforbrug / - mindreforbrug

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Bilag

 1. Indstilling af anlægsregnskaber - 2479 Trafiksikkerhed - tryghed skoleveje 2014.pdf (pdf)
 2. Indstilling af anlægsregnskaber - 5784 Gl. Køge Landevej (pdf)
 3. Indstilling af anlægsregnskaber - 3452 Immerkær SFO (pdf)

4. Orientering vedr. udbygning af Holmegårdsskolen

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagen.

For at øge elevkapaciteten på Holmegårdsskolen fra 2 til 3 spor ombygges en række nuværende lokaler og der etableres nye  indskolings – og udskolingsfaciliteter.

Projektets bygherrerådgiver har i forbindelse med igangsættelsen af rådgiverudbud kvalificeret den oprindeligt skitserede tidsplan og vurderer, at byggeriet vil være klar til ibrugtagning august-september 2022. Dermed forsinkes projektet 9 måneder ift. det oprindeligt berammede afleveringstidspunkt ultimo 2021.

Udvalget bedes tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktørene indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og til Børne-og Uddannelsesudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-06-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

For at øge kapaciteten på Holmegårdsskolen udvides skolen med nye indskolings- og udskolingsfaciliteter.

Revideret tidsplan
Byggeriet var i første omgang estimeret til at være færdigt ved udgangen 2021, men bygherrerådgiver har nu kvalificeret den oprindelige tidsplan og vurderer, at byggeriet vil være klar til ibrugtagning ultimo september 2022. Dermed forsinkes projektet 9 måneder.

Baggrunden for den ændrede tidsplan beror dels på bygherrerådgivers kvalificering af tidsplanen, hvor der bl.a. er lagt en ekstra tidsbuffer ind, dels har administrationen valgt at foretage en faseinddeling af projektet, så dispositionsforslag adskilles fra projektering og udførelse.

Med opdelingen indgås særskilte kontrakter med rådgiver i de to faser, hvilket giver administrationen et godt styringsredskab under forløbet.
Administrationen vurderer, at det, projektets omfang taget i betragtning, er hensigtsmæssigt at have muligheden for at kunne udskifte rådgiver hvis der – mod forventning – skulle være utilfredshed med samarbejdet.

Endelig har en ændring i udbudsreglerne påvirket tidsplanen, da alt udbudsmateriale, i modsætning til tidligere, nu skal være tilgængeligt samtidig med offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen.

Tidsplanen er revideret i tæt samarbejde med skolens leder og der er taget højde for den forventede stigning i elevtal.

Justerede byggefelter
Bygherrerådgiverens kvalificering af projektet har desuden medført, at byggefelterne er lettere justerede i forhold til det vedtagne forslag A, som vist i bilag Byggefelter A . Baggrunden for justeringen er at sikre bedre rammer for den videre projektering. De reviderede byggefelter giver mulighed for at den ny indskoling, vist som bygning B i bilag Byggefelter B, enten kan placeres parallelt med vejen eller eksisterende bygninger. Ligeledes har bygherre i samarbejde med skolen ønsket mulighed for at arbejde med en forenklet bygningskrop samt plads til et øget lysindtag i de lokaler, der bliver påvirket af sammenbygningen mellem eksisterende og ny bygning.

Det endelige dispositionsforslag og byggefelt vil indgå i den kommende lokalplan. Lokalplanen vil blive forelagt Bygge - og Planudvalget. Teknik- og Miljøudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget vil blive holdt orienteret parallelt hermed.

Genhusning

I forbindelse med byggeriet vil der være behov for genhusning af skolens brugere, hvilket der er afsat økonomi til i projektet. Planen for genhusningen samt en detaljering af økonomien hertil vil totalrådgiver senere i forløbet udarbejde i tæt samarbejde med skolen.

Budget
Bygherrerådgiveren har gennemgået projektets budget i forbindelse med udbud af totalrådgiverydelsen. Bygherrerådgivers budgetoverslag overholder den afsatte økonomiske ramme.

Projektstatus
På nuværende tidspunkt har administrationen afsluttet udbud af totalrådgiverydelsen, og forventer at underskrive kontrakt med den vindende totalrådgiver i slutningen af maj.
Underskrivelsen af rådgiverkontrakter forudsætter, i modsætning til visse kontrakter med entreprenører, ikke politisk godkendelse, men ordnes administrativt.

Totalrådgiveren varetager planlægning og udførsel af brugerprocessen samt projektering af Holmegårdsskolens udvidelse. Under udførelsen af projektet vil totalrådgiveren varetage byggeledelse, fagtilsyn og arbejdsmiljøledelse; herunder også bidrage med de arkitekt-og ingeniørfaglige kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre projektet.

Tidsplan
Tidsplanen ser således ud, forudsat at lokalplan gennemføres inden for afsat tid:

Tiltag

Tidspunkt

Program og dispositionsforslag

Primo September

Lokalplan udarbejdes og sendes i høring

September 2018

Politisk godkendelse af Lokalplan

Marts 2019

Projektering fase 1

Primo juni 2018 – primo september 2018

Projektering fase 2

Primo september 2018 – primo juli 2019

Udbud hovedentreprenør

Primo juli 2019- primo januar 2020

Politisk godkendelse af hovedentreprenørkontrakt

Oktober 2018

Udførelse etape 1 -indskoling

Ultimo marts 2020 – ultimo maj 2021

Udførelse etape 2 – udskoling

Primo februar 2021 – ultimo april 2022

Udførsel etape 3 – ombygning

Primo december 2021 – august/ september 2022

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Politiske beslutninger og aftaler

Budgetaftalen 2016
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2016 at udvide Holmegårdsskolen, forslag A.

Teknik-og Miljøudvalget godkendte den 7. marts 2018
at frigive 6,1 mio. kr. til projektering af Holmegårdsskolen, etablering af indskolings-og udskolingsfaciliteter på Holmegårdsskolen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget afsat 164,7 mio. kr. til udvidelsen af Holmegårdsskolen. Budgetter er periodiseret som vist nedenfor. Bygherrerådgiver arbejder pt. på at kvalificere periodiseringen og vurderer altererede nu, at der vil være et behov for fremrykning af midler fra 2019 til 2018 – forventeligt omkring 6 mio. kr.  Der vil snarest muligt blive fremført en sag herom.

Den nuværende periodisering i Investeringsoversigten 2018 - 2021 ser således ud:

Periodisering

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

Beløb i mio. kr.

0,5

0,9

6,1

43,1

64.1

50,0

164,7

Bilag

 1. Holmegårdsskolen - Byggefelter A (pdf)
 2. Holmegårdsskolen - Byggefelter B (pdf)

5. Etablering af mountainbikespor på Ellipsebakkerne ved Brøndby Havnevej

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Orientering om anvendelse af driftsbudgettet for 2018 ”Fornyelse af byens parker” til mountainbikespor på Ellipsebakkerne med mulighed for en udvidelse. Udvalget skal ligeledes godkende, at mountainbikesporet udvides i forhold til det oprindeligt planlagte.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage administrationens orientering til efterretning
 2. at godkende, at mountainbikesporet udvides

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-06-2018

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Orientering om fondsstøtte og anlægssum m.m.

Administrationen har i vinteren 2017 fået udarbejdet vedlagte projektforslag til et 2 km langt mountainbikespor. Projektforslaget er udarbejdet af firmaet Dirt Builders i samarbejde med flere interessenter. Anlægssummen er 680.000 kr.

Administrationen har søgt om fondsmidler hos Nordea-fonden og Lokale- og Anlægsfonden. Da det har vist sig, at være i strid med Lokalplanen at etablere en overdækket opholdsplads i tilknytning til mountainbikesporet, har det ikke været muligt at opnå fondsstøtte fra Lokale- og Anlægsfonden.

Administrationen har fået tilsagn om 50.000 kr. fra Nordea-fonden. Hvidovre kommunes egenfinansiering på 630.000 kr. vil blive afholdt over driftsbudgettet til ”Fornyelse af byens parker”.

Hvidovre kommune har den 12. april 2018 fået dispensation fra strandbeskyttelseslinjen af Kystdirektoratet til at etablere mountainbikesporet.

Administrationen forventer at anlægge sporet i efteråret 2018.

Udvidet mountainbikespor

Administrationen har under processen erfaret, at det 2 km lange mountainbikespor ikke er særlig langt ift. andre mountainbikespor. Ved at anvende restbeløbet til mountainsporet, kan sporet forlænges med ca. 500 m og der vil herved blive flere sving og hop. To runder på Ellipsebakkerne vil blive 5 km ift. de nuværende 4 km. Dette vil kunne gøre mountainbikesporet endnu mere attraktivt og dermed tiltrække flere brugere.

Administrationen anmoder derfor Teknik-og Miljøudvalget om at tage stilling til, om restbeløbet på 170.000 kr. fra budget 2018 ”Fornyelse af byens parker” også skal anvendes til mountainbikesporet.

Restbeløbet kan holdes inden for det samlede driftsbudget i 2018, på puljen til ”Fornyelse af Byens Parker”, der er på 809.520 kr.

Den næste aktivitet som administrationen skal i gang med, er udvalgets 2. prioritet: ”Skaterbane til de 12 -17 årige”.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. februar 2018
Udvalget blev orienteret om projektforslaget til mountainbikesporet på Ellipsebakkerne.

Desuden blev udvalget orienteret om, at administrationen havde søgt om 200.000 kr. i fondsstøtte hos Lokale- og Anlægsfonden og 100.000 kr. i fondsstøtte hos Nordea-fonden samt at Hvidovre Kommunes egenfinansiering var angivet til 500.000 kr.

Teknik-og Miljøudvalgets mødet den 8. februar 2017
Udvalget godkendte, at administrationen skulle arbejde videre med følgende aktiviteter i prioriteret rækkefølge:

- Mountainbikebane på jordtippen ved Brøndby Havnevej.

- Skaterbane til de 12-17-årige.

- Lys på stien – Engstrandslinjen.

- Motionsredskaber i Kystagerparken eller andet sted.

Desuden godkendte Teknik- og Miljøudvalget på mødet, at administrationen kan søge fondsmidler til aktiviteterne.

Økonomiske konsekvenser

I det vedtagne driftsbudget for 2018 er afsat 400.000 kr. på pulje til ”Fornyelse af Byens Parker”. Hertil er godkendt overført 409.520 kr. fra 2017, hvilket givet et samlet budget i 2018 på 809.520 kr. til ”Fornyelse af byens parker”.

Bilag

 1. Skitseforslag udarbejdet af Dirt Builders, dateret 13. december 2017 (pdf)

6. Oprensning af grøfter på Vestvolden

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Orientering om plan for oprensning af grøfterne langs Voldgaden på den sydligste del af Vestvolden samt om forudgående information til beboerne.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-06-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Grøfterne langs Voldgaden på den sydligste del af Vestvolden mellem Gammel Køge Landevej og Strandvangen er nærmest ikke eksisterende længere. Administrationen påtænker derfor at oprense grøfterne på denne strækning til efteråret.

Grøfterne på hver side af Voldgaden er en del af det oprindelige befæstningsanlæg, der blev opført i slutningen af 1800-tallet. Fra den østlige grøft ledes vandet under voldgaden til den vestlige grøft og videre ud til voldgraven.

Administrationen er bekendt med, at grundejeren på hjørnet af Voldgaden og Strandvangen siden Voldgaden blev asfalteret i 2011, har haft tiltagende problemer med vand i haven. Oprensning af grøften vil sikre, at afvandingen af Voldgaden vil ske via grøften og at der ikke kan løbe vand fra Voldgaden ind til grundejeren.

Forud for oprensningen af grøften vil administrationen orientere beboerne om det forestående arbejde og at broer m.v. vil blive fjernet i forbindelse med arbejdet. Gennem tiden har flere af beboerne med grunde op til Vestvolden uden tilladelse etableret broer over grøften eller fyldt grøften op og udlagt fliser.

Beboerne vil få en frist på mindst fire uger til selv at fjerne broer m.v.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til oprensningen af grøfterne afholdes over Vej & Parks driftsbudget.


7. Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse - Frigivelse af anlægsbevilling

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Prioritering af pulje, projekt 2495Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse,svarende til det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende frigivelse af anlægsbevilling på 2 mio. kr. på projekt 2495 Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse, primært til trafiksikkerhedstiltag ved rundkørslen på Rebæk Plads, som beskrevet under sagsfremstillingen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-06-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennem de seneste 10 år arbejdet systematisk med trafiksikkerhedsfremmende tiltag på kommunens vej- og stinet.

Arbejdet har været baseret på løbende analyser af stedfundne færdselsuheldi hele kommunen.

I årenes løb er der gennemført en række både større og mindre tiltag.

De større tiltag har hidtil rettet sig primært mod de store signalkryds på Gammel Køge Landevej og Avedøre Havnevej, startende med en større ombygning af signalkrydset Gammel Køge Landevej/Avedøre Havnevej i 2009 og senest signalkrydset Gammel Køge Landevej/Stamholmen i 2016-2017.

På baggrund af fortsatte analyser af stedfundne færdselsuheld har administrationen udpeget rundkørslen ved Rebæk Plads som næste potentielle lokalitet for et større trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

Over den seneste årrække er der i rundkørslen registret henved 2-3 færdselsuheld om året, næsten alle ved sammenstød mellem et motorkøretøj og en cyklist.

Administrationen har foretaget en indledende vejteknisk og trafiksikkerhedsmæssig gennemgang af rundkørslen. Der er herunder peget på en række løsningsmuligheder, der samlet set vurderes at kunne give et fald i uheldsrisikoen på 50-70 procent.

Løsningsmulighederne omfatter en række deltiltag i form af bl.a. cykelsti og fodgængerfelt på hævede flader på tværs af alle vejgrene i rundkørslen, trekantsheller i vejgrenene på Kløverprisvej, beplantning i den centrale del af midterøen, reduktion af bredden af cirkulationsarealet ved opbygning af overkørselsareal i den inderste del af rundkørslen og generel forbedring og opstramning af skiltning og afmærkning ved rundkørslen.

Der udestår fortsat detailprojektering. Foreløbigt anlægsoverslag beløber sig til 1,7 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter (25 procent).

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ved budgetvedtagelsen 2016 givet en anlægsbevilling til beløbet med betingelse om frigivelse i fagudvalg.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der til projekt 2495 Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse afsat rådighedsbeløb og givet anlægsbevilling på 2 mio. kr.


8. Asfalt - Stenbelægninger

Beslutningstema

Center for Trafik- og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

I 2016 fik 26 veje stenbelægning med asfaltmasse. På nogle af disse veje kommer asfaltmassen op til overfladen ved temperaturer over 25 grader. Asfaltmassen kan smitte af på gåendes sko mv., ligesom der trækkes sorte asfaltstriber i stenbelægningen, når man kører på vejene. 

Udvalget skal tage stilling til, om der ekstraordinært skal foretages en udbedring af stenbelægningen på udvalgte veje.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende, at udvalgte veje med stenbelægning fra 2016 udbedres med genopvarmningsmetoden.
 2. at godkende, at administrationen holder NNC Roads ansvarlig for de økonomiske følger og gener, der er forbundet med at genoprette asfaltbelægningen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-06-2018

Ad 1-2. Godkendt. 

Sagsfremstilling

I 2016 fik 26 veje stenbelægning med asfaltmasse. På nogle af disse veje kommer asfaltmassen op til overfladen ved temperaturer over 25 grader. Den meget bløde asfaltmasse kan derefter smitte af på gåendes sko mv., ligesom der trækkes sorte asfaltstriber i stenbelægningen, når man kører på vejene.

Særligt de fem veje Lunagervej, Kærstykkevej, Hecktors Alle, Bjergagervej og Achiles Alle fra 2016 har været særligt plaget af asfaltmasse, der er kommet op til overfladen. Allerede i 2017 supplerede NCC stenbelægningen med ekstra grus/sten på grund af den bløde asfaltmasse.

Administrationen har siden foråret 2017 modtaget mange klager over belægningens kvalitet. Der har især været klager fra borgere på Lunagervej og Kærstykkevej, som klager over den bløde asfaltmasse.

Firmaet NCC der har udlagt vejbelægningen har erkendt, at asfaltmassen er blødere end normalt, men dog ikke usædvanlig, og har derfor flere gange i sommeren 2017 og i sommeren 2018 suppleret vejene med nye sten/grus udlægninger uden beregning. Firmaet vil dog ikke udskifte stenbelægningen med en anden type belægning.

Såfremt man skal udskifte stenbelægningerne fra 2016 med en anden type asfaltbelægning, kan man bruge en metode, hvor de øverste ca. 10 cm. vejbane med stenbelægning, asfaltmasse og den gamle asfalt bliver genopvarmet på stedet, blandet med lidt ny asfalt og udlagt igen med det samme.

Det er en væsentlig billigere løsning end en traditionel asfaltering, hvor man først fræser og fjerner ca. 3 cm af vejbanen og efterfølgende lægger et nyt slidlag.

Såfremt alle de 26 veje fra 2016 skal have ny asfalt med ”genopvarmningsmetoden” vil det koste 2.5 mio. kr. – 3.0 mio. kr. Såfremt der vælges en traditionel asfalteringsmetode vil udgiften blive fordoblet.

Såfremt kun de fem ovennævnte veje udbedres med ”genopvarmnings-metoden” vil en samlet estimeret pris være ca. 0,6 – 0,8 mio. kr.

Firmaet der anvender ”genopvarmningsmetoden” vil kunne udføre arbejdet sidst i juli til først i august 2018.

Administrationen anbefaler, at der søges afholdt et syn og skøn med NCC på ovenstående veje, såfremt det er muligt, med henblik på at kræve erstatning for den ringere kvalitet i stenvejbelægning end normalt.

Generelt

Hvidovre Kommune har, ligesom de fleste kommuner, siden 2004 anvendt den type belægning i varierende antal veje. I 2017 fik 5 veje stenbelægning og disse veje giver ikke væsentlige problemer. I 2018 er der ikke planlagt veje med stenbelægning, men i 2019 og fremefter vil der stadig blive planlagt med stenbelægninger på boligveje, såfremt kvaliteten af disse ikke medfører gener for borgerne i lighed med det aktuelt oplevede.

Stenbelægningen udføres ved, at der først udlægges en asfaltmasse/bitumen på vejen, der effektivt lukker alle revner i den gamle udslidte asfalt, og efterfølgende drysses sten ned i asfaltmassen. Vejbelægningen holder typisk 8 – 12 år og har dermed forlænget vejens holdbarhed.

Vejbelægningen vil 1 til 2 år efter udlægningen kunne få sorte ”asfaltpletter” ved høje sommertemperaturer, men i et mindre omfang, der normalt ikke giver anledning til væsentlige klager, som det nu opleves på f.eks. Lunagervej og Kærstykkevej.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til udbedring af asfalten afholdes af asfaltkontoen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.


9. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af 132 kV kabel på Jernholmen 31

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Energinet har ansøgt om tilladelse til at nedgrave et 132 kV elkabel gennem det beskyttede strandengsareal på Jernholmen 31 i forbindelse med etablering af kabelanlæg fra Avedøreværket til Amager Koblingsstation.

Strandengen er en beskyttet naturtype, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Nedgravning af elkabel ved etablering af åben kabelgrav, startplads for underboring under Kalvebodløbet og kørsel på arealet kræver derfor en dispensation.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der kan gives dispensation til Energinet fra naturbeskyttelseslovens §3 til etablering af 132 kV kabel på Jernholmen 31 efter naturbeskyttelseslovens §65.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende, at der meddeles dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, til nedgravning af elkabel ved etablering af midlertidig åben kabelgrav, startplads for underboring under Kalvebodløbet og kørsel på arealet på de vilkår, der er nævnt i sagsfremstillingen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-06-2018

På mødet blev runddelt indsigelser fra Initus Ejendomme A/S mod en eventuel dispensation.

For: Gruppe A, O, C, V og  Liste H

Imod: Gruppe F

Godkendt.

Sagsfremstilling

Energinet har den 23. marts 2018 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at nedgrave nyt 132 kV elkabel fra Avedøreværket til Amager Koblingsstation gennem det beskyttede strandengsareal på Jernholmen 31 på Avedøre Holme, Hvidovre.

Den 22. maj 2018 fremsendte Energinet revideret ansøgning, som erstatter ansøgning af 23. marts 2018.

Formål med projektet er, at Energinet forbereder en forstærkning af elforsyningen til Københavnsområdet samt en renovering af det eksisterende højspændingsnet i København med henblik på at sikre den fremtidige elforsyning i hovedstadsområdet.

Anlægsarbejdet planlægges udført i perioden august 2018 – ultimo 2018.

Ansøgningen omfatter følgende varige tiltag:

•Underjordisk anlæg med jordkabel til transport af elektricitet med spænding over 100 kV. Ansøger vil efter anlæggelsen deklarerer et syv meter bredt bælte omkring kablet, hvor der ikke må bebygges eller plantes træer med dybdegående rødder.

•Anlæg af underjordisk muffesamling og tilhørende teknikbrønd i terræn på ca. 1x1 meter.

Ansøgningen omfatter følgende midlertidige tiltag:

•Etablering af åben kabelgrav.

•Etablering af hul til muffesamling.

•Etablering af startplads for underboring af kabel under Kalvebod løbet til Kalvebod Fælled med nødvendig afværgeforanstaltning mod indtrængende havvand.

•Midlertidigt arbejdsareal langs kabelgrav samt åbne huller til muffesamling og underboring jf. ansøgning.

For uddybning af ansøgning og kortmateriale se bilag: Ansøgning om dispensation til nedgravning af elkabel.

Center for Plan og Miljø har modtaget to breve med indsigelser mod projektet fra ejer af arealet på Jernholmen 31, Initus Ejendomme A/S. Lodsejer ønsker ikke begrænsninger for anvendelse af sin ejendom. Hvidovre kommunes behandling af ansøgning fra Energinet giver ikke ret til at grave på arealet men kun dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. Dispensation er kun gældende, hvis Energinet erhverver sig råderet over arealet.

Administrationen anbefaler, at der meddeles dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at nedgrave 132 kV elkabel.

Det anbefales, at dispensationen gives på følgende vilkår:

•Tiltag etableres som beskrevet i ansøgningen og herunder.

•Arbejdet tilrettelægges, så arealet ikke påvirkes unødvendigt i forbindelse med arbejdet.

•Anlægsbredden må ikke overstige de i ansøgningen opgivne mål.

•Det opgravede materiale skal bruges til lukning af den gravede rende.

oFor at sikre hurtig reetablering af strandengen skal jorden i kabelforløbet og underboringsområdet afrømmes ned til ca. ½ meters dybde og lægges i depot for sig. Efter endt arbejde sikres det, at denne topjord placeres øverst på de påvirkede arealer. Det opgravede materiale skal bruges til lukning af den gravede rende.

•Der må ikke efterlades opgravet jord på arealet. Kan alt jord ikke bruges til opfyldning, skal det bortskaffes fra arealet.

•Der må ikke foretages terrænregulering eller udsås frøblandinger på arealet.

•Træer og buske samt evt. rødder, der fjernes fra kabeltraceet må ikke efterlades på arealet (§ 3-naturtypen).

•Al kørsel på den beskyttede strandeng skal ske på køreplader.

•Afværgeforanstaltninger:

oFor at sikre, at der ikke sker negativ påvirkning af den lille bestand af Grønbroget tudse, som findes på Avedøre Holme, skal der opsættes midlertidige paddehegn for at hindre, at vandrende Grønbroget tudse og andre padder falder i de relativt dybe udgravninger. Dette gælder både langs kabelforløbet og omkring underboringsområdet.

Dispensationens gyldighed afhænger af, om Energinet får ret til at råde over arealet.

Dispensationen er vedlagt som bilag. Se bilag: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af 132 kV kabel på Jernholmen 31.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 3 har til formål at beskytte sårbare naturtyper som vandløb, søer og vandhuller, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe.

Dispensationen meddeles i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Arealet Jernholmen 31 grænser op til Natura 2000-området nr. 143 Vestamager og havet syd for. Endvidere er der registreret padder og flagermus, som er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV og artsfredningsbekendtgørelsen.

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen har bl.a. vurderet på kabelprojektets påvirkning af Natura 2000-området, bilag IV arter og §3 naturtyper. Samlet vurderes miljøpåvirkninger ikke at være væsentlige.

Endvidere har Miljøstyrelsen den 4. maj 2018 truffet afgørelse om, at etablering af kabelanlæg fra Avedøreværket til Amager Koblingsstation ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Se vedlagte bilag 3: Afgørelse om ikke VVM-pligt.

Administrationen vurderer på ovenstående baggrund, at der kan gives dispensation til det ansøgte kabelprojekt.

Bilag

 1. Bilag 1_Ansøgning om dispensation til nedgravning af elkabel (pdf)
 2. Bilag 2_Afgørelse om ikke VVM-pligt (pdf)
 3. Bilag3_ Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af 132 kV kabel på Jernholmen 31.pdf (pdf)
 4. Indsigelser fra Initus Ejendomme A/S (pdf)

10. Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune har indgået en samarbejdsaftale, der sætter rammen for samarbejdet parterne imellem. Ældrerådets vedtægter er ligeledes en del af denne aftale. I forbindelse med nyvalgt Ældreråds tiltræden 1. februar 2018 skal aftalen genforhandles for de næste fire år.

Der fremlægges korrekturmæssige justeringer i forlængelse af centerstrukturen 1. maj 2017 samt Ældrerådets forslag til justeringer i aftalen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende Vedtægter og Samarbejdsaftale førend den er gyldig.

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Sagen er bygget op på baggrund af dialogmøder med Ældrerådet d. 21. februar 2018 og d. 24. april 2018 og har været sendt i høring hos Ældrerådet

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, de korrekturmæssige justeringer som følge af organisationsændringen til centerstruktur 1. maj 2017.

 2. at træffe beslutning om hvorvidt diætudløsende aktiviteter fremover også omfatter Ældrerådsmedlemmers deltagelse i relevante konferencer. Den samlede diætudgift stiger med 14.700 kr. fra 70.560 kr. til i alt 85.260 kr.

 3. at træffe beslutning om møderækken mellem Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalg fra 2019 skal udvides fra 3 til 4 årlige møder. Udvidelsen vil medføre en forøgelse af den årlige diætudgift med yderlig 2.940 kr.

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Bygge og Planudvalget, Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget træffer beslutning om hvorvidt personkredsen ved de 3 årlige dialogmøder skal omfatte udvalgsformanden fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 2. at Bygge og Planudvalget træffer beslutning om hvorvidt personkredsen ved de 3 årlige dialogmøder skal omfatte udvalgsformanden fra Bygge og Planudvalget.

 3. at Teknik og Miljøudvalget træffer beslutning om hvorvidt personkredsen ved de 3 årlige dialogmøder skal omfatte udvalgsformanden fra Teknik og Miljøudvalget.

 4. at Kultur og Fritidsudvalget træffer beslutning om hvorvidt personkredsen ved de 3 årlige dialogmøder skal omfatte udvalgsformanden fra Kultur og Fritidsudvalget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-06-2018

Ad 6. Anbefales godkendt.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 12-06-2018

Ad 5. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2018

Ad 7. Anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 23-05-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Udvalget anbefaler godkendt, at diætudløsende aktiviteter fremover også omfatter Ældrerådsmedlemmers deltagelse i relevante konferencer - herunder at den samlede diætudgift stiger med 14.700 kr. fra 70.560 kr. til i alt 85.260 kr.

Ad 3. Udvalget anbefaler godkendt, at møderækken mellem Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalg fra 2019 udvides fra 3 til 4 årlige møder - herunder at udvidelsen vil medføre en forøgelse af den årlige diætudgift med yderligere 2.940 kr.

Høringssvaret fra Ældrerådet indgik ved sagens behandling. Det indkomne høringssvar har ikke givet anledning til bemærkninger fra administrationen, og der forelå derfor ikke notat om høringssvaret til mødet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2018

Ad 4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Ældrerådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Hvidovre Ældreråd. Aftalen regulerer samarbejdet mellem Ældrerådet og kommunen, og fastligger de overordnende rammer for afholdelse af ældrerådsvalg hvert fjerde år. Derudover indeholder aftalen også ældrerådets vedtægter.

Konstitueringsmøde i Ældrerådet

Det nyvalgte Ældrerådet konstituerede sig d. 29. januar 2018 og trådte i funktion 1.februar 2018. På konstitueringsmødet blev formandskab og kasserer udpeget. De er følgende:

 • Formand:        Birthe Mingon
 • Næstformand:  Grete Hagedorn
 • Kasserer:        Christian Thode

Funktionsperioden for Ældrerådet er 1.februar 2018 til 31. december 2021.

Ændringer i samarbejdsaftalen

Korrektur og præciseringsændringer:

Sidste aftale blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.september 2016, hvor afholdelse af ældrerådsvalg samtidig med regions- og kommunalvalg blev vedtaget.

I den udgave der foreligger til godkendelse nu, er der foretaget præciserings – og korrekturmæssige rettelser i forlængelse af Hvidovre Kommunes organisatoriske overgang til centerstruktur 1.maj 2017.

Der er foretaget præcisering og korrekturmæssige justeringer følgende steder i samarbejdsaftalen;
§4, stk. 4, §5 stk. 3, §6, stk. 5 og §7, stk. 1.

Ældrerådets ønsker til justering i samarbejdsaftalen

Center for Sundhed og Ældre har ligeledes været i dialog med Hvidovre Ældreråd i forhold til samarbejdsaftalen for de kommende fire år. Ældrerådet har fremført følgende ønsker til justering i samarbejdsaftale:

 • Udvidelse af diætudløsende aktiviteter ( §5, stk. 3).

 • Udvidelse af personkreds på de 3 årlige dialogmøder med udvalgsformænd  fra andre udvalg end Ældre- og Sundhedsudvalget ( § 4, stk. 4).

Udvidelse af diætudløsende aktiviteter

Diæter til ordinære ældrerådsmøder:

Der udbetales diæter til rådsmedlemmerne i forbindelse med de ordinære ældrerådsmøder og ekstraordinære ældrerådsmøder.

Ældrerådet afholder 10 ordinære møder, og i ca. 3 til 5 ekstraordinære møder. Denne mødeaktivitet er fastlagt i Ældrerådets forretningsorden.

Diæter til møder fastlagt i samarbejdsaftalen:

Derudover udbetales diæter til møder fastlagt i samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd: Der er fastlagt følgende møder:

 • 4 årlige kontaktgruppe møder mellem Center for Sundhed og Ældre og Ældreråd
 • 3 årlige møder mellem Ældre- og Sundhedsudvalg og Ældreråd
 • 3 årlige møder mellem Ældreråd/Handicapråd og udvalgsformænd fra Teknik og miljø samt Kultur og Fritidsudvalget, samt relevante medarbejdere fra centrene Plan og Miljø og Trafik og Ejendomme.

Ældrerådet har på dialogmøde d. 24. april 2018 givet udtryk for ønske om at udvide møderækken med Ældre- og Sundhedsudvalget fra 3 til 4 årlige møder.

Diæter til andre møder, konferencer mv.:

Der udbetales ikke diæter til konferencer og lign. som rådet deltager i. Udgifter i dén forbindelse skal pt. dækkes fra det afsatte årlige driftstilskud, som ældrerådet modtager til egen disponering (se evt. bilag B).

Ældrerådet har på dialogmøde om samarbejdsaftalen d. 21. februar 2018 og 24. april 2018 givet udtryk for, at deltagelse i relevante konferencer og seminarer indenfor ældre og sundhedsområdet er en del af medlemmernes løbende kompetenceudvikling, for at kunne varetage rollen som opdateret sparrings og høringspartner på ældreområdet.

Samlet diætudgift ved Ældrerådets forslag til ny samarbejdsaftale

Center for Sundhed og Ældre vurderer, at der vil være tale om konferencedeltagelse i størrelsen af 4-5 konferencer årligt, hvilket vil medføre en samlet udvidelse af diætudgifterne fra 70.560 kr. til 85.260 kr. ved samtlige 7 ældrerådsmedlemmers deltagelse i fem årlige konferencer.

Såfremt møderækken med Ældre- og Sundhedsudvalget udvides fra 3 til 4 årlige møder øges diætudgiften med yderligere 2.940 kr., så den samlede diætudgift bliver 88.200 kr. (se bilag B for oversigt over nuværende årlige diætudgift og estimat over udvidelse).

Udvidelse af personkredsen på dialogmøder

I forlængelse af den organisatoriske ændring til centerstruktur pr. 1. maj 2017 har Ældrerådet påpeget, at området voksenrådgivningen (der har pensionsområdet) eksempelvis ikke længere er repræsenteret på dialogmøderne.

Ældrerådet foreslår i forlængelse af overgang til centerstrukturen derfor en udvidelse af personkredsen på dialogmøderne mellem Ældreråd/Handicapråd, udvalgsformænd og andre fagcentre end Center for Sundhed og Ældre.

Ældrerådet ønsker at personkredsen på de 3 årlige dialogmøder udvides til at omfatte følgende:

Formand for:

Teknik og Miljøudvalget (deltager i nuværende møderække)
Kultur og Fritidsudvalget (deltager i nuværende møderække)

Bygge og Planudvalget (deltager ikke i nuværende møderække)

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (deltager ikke i nuværende møderække)

På møderne deltager også relevante medarbejdere fra centrene Plan og Miljø, Kultur og Fritid, Psykiatri og Handicap, og Trafik og Ejendomme efter behov.

I bilag A kan samarbejdsaftalen læses med forslag til de korrekturmæssige justeringer og præciseringer, samt med forslag til formulering, såfremt Ældrerådets ønsker om justeringer godkendes politisk.

Retsgrundlag

Ældrerådet er lovpligtigt jævnfør Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale område § 30-32.

I samme lov § 33 anføres det, at kommunen skal udarbejde vedtægter i samarbejde med Ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte sidste samarbejdsaftale mellem Ældrerådet og Hvidovre Kommune d. 26. september 2017.

Økonomiske konsekvenser

Årligt driftstilskud:

Der afsættes et årligt driftsbeløb til Ældrerådet. I 2018 er der afsat 166.638 kr. Ældrerådet administrerer selv beløbet, og aflægger årligt regnskab over anvendelse af midlerne. Driftsbeløbet reguleres årligt med den almindelige prisfremskrivning.

Udvidelse af diætudløsende aktiviteter:

Samlet diætudgift for ældrerådets syv medlemmer ved godkendelse af ovenstående stiger med 17.640 kr. fra 70.560 kr. til i alt 88.200 kr. Stigningen finansieres indenfor eksisterende ramme.

Diætudløsende aktiviteter:

Ved udvidelse af diætudløsende aktiviteter vil der ske en forhøjelse af den årlige diætudgift fra 70.560 kr. til 85.260 kr. ved samtlige ældrerådsmedlemmers deltagelse på 5 årlige konferencer.

Udvidelse af møderække med Ældre- og Sundhedsudvalg:
Såfremt Ældrerådets ønske om udvidelse af møderække med Ældre- og Sundhedsudvalget fra 3 til 4 årlige møder vil det øge den årlige diæt udgift med yderligere 7x420 kr. i alt 2.940 kr.

Bilag

 1. Bilag A: Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Ældreråd og Hvidovre Kommune_udkast med ændringer for perioden 2018-2021 (pdf)
 2. Bilag B. Udgiftsniveau ved diætudløsende aktiviteter_Ældrerådet (pdf)
 3. Ældrerådets høringssvar til Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Ældreråd og Hvidovre kommune (pdf)

11. Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommune - 2018

Beslutningstema

Udvalget skal fastsætte dato for afholdes af besigtigelsestur på cykel, til aktuelle projekter i kommunen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der afholdes besigtigelsestur for hele Kommunalbestyrelsen og Direktionen samt relevante medarbejder den 13. september 2018 på cykel, til aktuelle projekter i kommunen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-06-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvert år foretages en besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen.

Programmet for 2018 – besigtigelsesturen vil blive fremlagt senere.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


12. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-06-2018

Liste H spurgte til kryds ved Hvidovrevej og Høvedstensvej, hvor der er blevet indskrænket køremulighed. Sagen undersøges.

Gruppe F spurgte til parkeringsvagterne og tomgang, og kunne tomgangsregulativ indarbejdes i de kommende parkeringsregler. Sagen undersøges.

Gruppe F spurgte til beretningen fra FD-Hvidovre og Hvidovres holdning til handel med CO2-rettigheder. Administrationen svarede.

Gruppe A orienterede om Interessentdag hos BIOFOS.

Gruppe A spurgte til Cathrine Boothsvej/Bredegårds Allé, hvor borgere vil sætte skiltning op omkring nabohjælp, men afventer svar og endelig godkendelse fra kommunen. Sagen undersøges.

Gruppe A spurgte til problematisk kryds ved Byvej, Dybenskærvej og Naverporten. Sagen undersøges.

Gruppe O spurgte til Egevolden og dørtræk samt hasarderet kørsel. Sagen undersøges. 

Gruppe A spurgte til eventuelt forbud mod åben ild pga. tørke. Sagen undersøges.

Gruppe C spurgte til parkeringskorps og en eventuel udlicitering til Park Nord. Sagen undersøges.

Gruppe C spurgte til krydsning med cykler ved Avedøre Havnevej – Boje Nielsen Huset. Sagen undersøges.

Gruppe V spurgte til færdiggørelse af vejene i Risbjergkvarteret i forbindelse med fjernvarmelægning. Administrationen svarede.