Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 7. marts 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Fraværende med afbud

 • Anders Liltorp (A)

Bemærkninger

Yasir Iqbal deltog for Anders Liltorp

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

 • HOFOR vil deltage på næste møde i Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2018.
 • På to kommende møder i Teknik- og Miljøudvalget vil der være temamøder om energisektoren. På det første temamøde vil der være en kortlægning af de energiselskaber som kommunen er medejer af og sammenhængene mellem disse. På det andet temamøde vil der være et oplæg til ejerstrategi for håndtering af selskabernes udvikling.
 • Gammel Køge Landevej, Autohuset.
 • Blev orienteret om fællesmøde for Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget om Ejendomscentermodel.

Orientering blev taget til efterretning.


3. Holmegårdsskolen - frigivelse

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Holmegårdsskolen skal udvides med nye indskoling-og udskolingsfaciliter og eksisterende lokaler skal ombygges.

På investeringsoversigten er der afsat 6,1 mio. kr. ud af en samlet anlægssum på 164,4 mio. kr. til skolens udvidelse.

I 2018 skal projekteringen igangsættes. 

Teknik- og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til frigivelse af midler til projektering i 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at frigive 6,1 mio. kr. til projektering af Holmegårdsskolen, etablering af indskolings-og udskolingsfaciliteter på Holmegårdsskolen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

For at øge kapaciteten på Holmegårdsskolen ombygges en række nuværende lokaler og nye etableres indskolings – og udskolingsfaciliteter etableres.

Projektet har en samlet anlægsramme på 164,4, hvoraf 6,1 mio. i 2018 bedes frigivet til projektering.

Det frigivne beløb på 6,1 mio. kr. skal dække projekteringsudgifter i 2018; rådgiverhonorar samt eventuelt relaterede forundersøgelser.

Totalrådgiver vil ifm. projekteringen præcisere tidsplan og periodisering for projektet. Administrationen forventer derfor, at der til august udarbejdes en sagsfremstilling om fremrykning af beløb til frigivelse i 2018.

Forudsat at den ansøgte beløb frigives forventes det, at der indgås kontrakt med totalrådgiver ultimo april 2018.

Herefter igangsættes projektering frem til primo 2020. Byggeriet forventes færdigt i 2022.


Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsens beslutning den 20. juni 2017:

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der fra det afsatte rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. i 2018 til projekt 3444 Holmegårdsskolen, indskoling, fremrykkes 0,9 mio. kr. til 2017 til udarbejdelse og gennemførelse af totalrådgiver-udbud.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives tillæg til anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projekt 3444, Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, til afholdelse af bygherrerådgivning og gennemførelsen af totalrådgiverudbud.

Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. marts 2016:

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der overføres anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 123.000 kr. fra projekt 3444 Holmegårdsskolen til kassen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om frigivelse af projekt 3448, Holmegårdsskolen, hvortil der er afsat 6,1mio. kr. i investeringsoversigten 2018. På investeringsoversigten er der i 2017-2021 afsat et samlet rådighedsbeløb til projektet på 164,4 mio. kr.


4. Frigivelse - ombygning på Gungehusskolen

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2018 at afsætte 3 mio. kr. til ombygning på Gungehusskolen. Med udvidelsen af specialgruppeordningen har skolen fået behov for ændrede faciliteter for at kunne imødekomme elevgruppens pædagogiske behov.

Ifm. budgetvedtagelsen er 500.000 kr. allerede frigivet.

Teknik-og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til frigivelsen af 2,5 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende frigivelse af 2,5 mio. kr. til udførelse af Gungehusskolen, ekstra gruppeordning, ombygning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gungehusskolen har pr. 1. august 2017 udvidet specialgruppeordningen, hvilket har medført et behov for ændrede faciliteter for at imødekomme den pågældende elevgruppes pædagogiske behov.

For at imødekomme behovet ombygges eksisterende lokaler på skolen.

Byggeriet gennemføres fra juli måned og forventes færdigopført i september 2018.

Aktuelt arbejdes på et idéoplæg som forlæg til byggeprogrammet forud for den planlagte projektering i april måned.

Af det samlede anlægsbeløb på 3 mio. kr. er der afsat 360.000 til forundersøgelse, idéoplæg, projektering samt tilsyn og byggeledelse.

Det resterende beløb på 2,6 mio. kr. anvendes på opførelsen af byggeriet.


Retsgrundlag

Intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen afsatte ifm. investeringsoversigten for 2018 i alt 3 mio. kr. til ombygning på Gungehusskolen, ekstra gruppeordning.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten 2018 afsat 3,0 mio. kr. til projekt 3455, Gungehusskolen, ekstra gruppeordning, ombygning. Heraf er 0,5 mio. kr. frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2018.


5. Ventilation - Sundhedscenter

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Der er i oktober 2017 udarbejdet en indeklimarapport på Sundhedscenteret, hvori det bl.a. konkluderes, at CO2 niveauet er langt over Arbejdstilsynets tilladte grænse.

Der foreligger et påbud fra Arbejdstilsynet om at udbedre forholdene.

Administrationen har undersøgt mulighederne for et ventilationsanlæg og vurderer, at den mest hensigtsmæssige løsning er at etablere et balanceret, centralt ventilationsanlæg. Prisen for anlægget er estimeret til mellem 4,5 – 5,5 mio. kr.

Der skal tages stilling til, hvordan anlægget skal finansieres.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at allerede igangsatte og delvist afholdte udgifter til skimmelrenovering samt udbedringer af fugtproblematikker på estimeret 1. mio. kr.
  a) finansieres af overførte midler fra Miljø-og Energipuljen 2017
                                                                                            eller

  b) finansieres af kassebeholdningen
 1. at der gives anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til etablering af et centralt, balanceret ventilationsanlæg finansieret af kassebeholdningen.

eller

 1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. til etablering af et centralt, balanceret ventilationsanlæg finansieret gennem 1,7 mio. kr. fra projekt 0943 Forbyggende vedligeholdelse af bygninger samttillægsbevilling på 3,8 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen

eller

 1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. ved at udskyde prioriterede projekter fra projekt 0943, puljemidler til forebyggende vedligehold med 5,5 mio. kr. fra 2018 til 2019, som beskrevet i sagsfremstillingen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Liste H anbefaler ad. 1.a. Gruppe A, C, O, V og F afventer Kommunalbestyrelsen.

Gruppe F anbefaler ad. 1.b. Gruppe A, C, O og V og Liste H afventer Kommunalbestyrelsen.

Gruppe F og Liste H anbefaler ad. 2 Gruppe A, C, O og V afventer Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund
Sundhedscenterets uklare status siden 2014, hvor beslutningen om etablering af et nyt Sundhedshus i det gamle posthus blev truffet, har udsat igangsættelsen af et omfattende vedligehold af bygningen. Der er dog i 2017 udskiftet vinduer og isoleret tag i forbindelse med ESCO energiprojektet. Øvrig vedligehold har været planlagt udført sammen med den kommende nyindretning i 2018, som en sidste del af rokaden med overflytning af en del af medarbejderne til det nye Sundhedshus i april 2018, hvorefter Visitationen samt Sundhedsplejen herefter skal nyindrettes i det eksisterende Sundhedscenter.

Sundhedscentret har i den mellemliggende periode lidt under vandskader samt efterfølgende fugtproblematikker og skimmelsvamp. Hertil kommer, at medarbejderantal i perioden fra 2015 – 2018 er forøget ud over det forventede og planlagte.

Alle disse forhold har medført, at indeklimaet i Sundhedshuset i de seneste år har været udfordret.

Påbud fra Arbejdstilsynet pga. højt CO2 niveau

Der er derfor i oktober 2017 udarbejdet en indeklimarapport, hvori det konkluderes, at CO2 niveauet er langt over Arbejdstilsynets tilladte grænse. Der foreligger nu et påbud fra Arbejdstilsynet om at udbedre forholdene inden den 15. maj 2018.

Løsning med et central ventilationsanlæg

Administrationen har undersøgt mulighederne for at løse CO2-problemet og vurderer, at den mest hensigtsmæssige løsning er etablering af et balanceret, centralt ventilationsanlæg. Dette er også arbejdstilsynets anbefalede løsning.

Med et centralt, balanceret anlæg opnås en energirigtig løsning, da anlægget genvinder en meget høj del af varmen.

Hertil kommer at anlægget – i modsætning til andre ventilationsløsninger på markedet – ikke medfører større støjgener. Anlægget har et støjniveau på 25- 30 dB, hvilket svarer til lav hvisken.

Med anlægget opnås dermed de mest optimale forhold ift. støjgener,energiforbrug samt vedligehold.

Anlægget vil blive etableret sådan, at det kan udbygges, hvis der på sigt evt. opføres en tilbygning eller overbygning til Sundhedscenteret.

Grundet sagens presserende karakter, hvor der af Arbejdstilsynet er udstedt påbud om at forbedre bygningens CO2 niveau inden 15. maj 2018, har administrationen igangsat projektering.

Pris
Prisen på etableringen af et balanceret, centralt ventilationsanlæg i hele sundhedscentret estimeres til 4,5 – 5,5 mio. kr. Der er et vist estimatusikkerhed bl.a. pga. en lav loftshøjde, der kan komplicere etableringen af anlægget.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 40, stk. 2, hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal meddele bevilling til projekter, der ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering gennem puljemidler eller tillægsbevilling

Der er ikke afsat midler til etablering af et centralt, balanceret ventilationsanlæg. Center for Trafik og Ejendomme har fire alternative forslag til finansiering.

Da projektets økonomi svarer til en tredjedel af den samlede vedligeholdelsespulje er det ikke et realistisk scenarie at finansiere hele projektet via puljen. Det ville i givet fald medføre et drastisk vedligeholdelsesefterslæb på en række bygninger.

Punkt 1 – finansiering af fugt-og skimmelrenovering
Sundhedscentret har allerede igangsat arbejde ifm. dræn og skimmelrenovering. De forventede omkostninger til udbedring vil være henholdsvis 0,3-0,4 mio. kr. og 0,5-0,6 mio. kr., samlet mellem 0,8-1 mio. kr.


Midlerne hertil foreslås finansieret af overførte midler fra Miljø-og Energipuljen 2017, forudsat overførsel godkendes.

Punkt 2 Rådighedsbeløbet finansieres fuldt ud af kassebeholdningen

Vælges indstillingens punkt 2, afsættes et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. som finansieres fuldt af kassebeholdningen, hvilket betyder, at puljen til det samlede vedligehold ikke bliver påvirket yderligere. 

Punkt 3 Delvis finansiering af pulje

Såfremt indstillingens punkt 3 vælges til finansiering af anlægget, foreslås det, at reducere det afsatte beløb til forbedring af indeklimaet med 1,7 mio. kr. fra projekt 0943, forbyggende vedligehold*. Beløbet, der var afsat til indeklimatiltag på skoler og institutioner, reduceres dermed fra 1,4 mio. kr. til 0,2 mio. kr. Ligeledes reduceres midler afsat til renovering af tekniske installationer med fra 1,5 mio. kr. til 1 mio. kr. Den samlede reduktion giver i alt 1,7 mio. kr. til medfinansiering af ventilationsprojektet.

Reduktionen vil medføre, at tiltag til forbedring af indeklimaet på skoler udskydes.


Det resterende beløb på 3,8 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Evt. uforbrugte puljemidler tilbageføres til puljen.

Punkt 4 Projekter udskydes for en fuld finansiering af ventilationsprojekt

Hvis det vælges at følge indstillingens punkt 4, om at udskyde planlagte projekter fra 2018 til 2019, foreslås det at udskyde den planlagte renovering af AIC, svømmehal, hvor de tekniske installationer skal udskiftes. Renoveringen af svømmehallen er estimeret til 5 mio. kr.

 
Desuden foreslås det, at reducere midler afsat til renovering af tekniske installationer på kommunens øvrige ejendomme med 0,5 mio. kr. Den samlede reduktion giver i alt 5,5 mio. kr. til fuld finansiering af ventilationsprojektet.

Idet de tekniske installationer i svømmehallen er 30 år gamle er en snarlig renovering påkrævet. Udskydelse af renoveringsprojektet til 2020 kan i værste fald medføre nedbrud med den konsekvens, at svømmehallen må lukkes midt i en sæson.

Bilag

 1. Påbud Arbejdstilsynet 08 01 2018 Sundhedscentret (pdf)
 2. Indeklimarapport (pdf)

6. Fornyelse af belysning på pladser og veje 2018

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Orientering om administrationens plan for anvendelse af driftsbudgettet for 2018 til ”Belysning på pladser og veje”.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage orienteringen om anvendelse af driftsbudgettet til efterretning, samt beslutte hvilke armaturer, der skal vælges de forskellige steder.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage administrationens orientering til efterretning
 2. at beslutte om belysningen i indkørslen til Frihedens Idrætscenter og Engstrandskolen fornyes med A: GrandeVille 66, B: Sky Park eller C: Kipp
 3. at beslutte om belysningen på Dybenskærvej fornyes med A: GrandeVille 66, B: Sky Park eller C: Kipp
 4. at beslutte om belysningen på Voldvejstien mellem Vestre Strandvej og Engstrupgårdsvej fornyes med A: GrandeVille 66, B: Sky Park eller C: Kipp
 5. at beslutte om belysningen på Åmarken Station – Forpladsen og P-pladsen fornyes med A: GrandeVille 66, B: Sky Park, C: Kipp eller D: Avenue D2
 6. at beslutte om belysningen ved Frydenhøjhallen og Frydenhøjskolen fornyes med A: GrandeVille 66, B: Sky Park eller C: Kipp

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Ad. 1  Taget til efterretning.

Ad. 2.a Godkendt.

Ad. 3.a For: Gruppe A, C, O og F. Imod: Gruppe V og Liste H. Belysningen på Dybenskærvej fornyes med GrandeVille 66.

Ad. 3.b For: Gruppe V og Liste H. Imod: Gruppe A, C, O og F.

Ad. 4.a For: Gruppe V, F og Liste H. Imod: Gruppe A, C og O.

Ad. 4.b For: Gruppe A, C, og O. Imod: Gruppe V, F og Liste H.

Belysningen på Voldvejstien mellem Vestre Strandvej og Engstrupgårdsvej fornyes med Sky Park.

Ad. 5.a For: Gruppe A, C og O. Imod Gruppe V, F og Liste H. Belysningen på Åmarken Station – Forpladsen og P-pladsen fornyes med GrandeVille 66.

Ad. 5.d For: Gruppe V, F og Liste H. Imod: Gruppe A, C og O

Ad. 6.a Godkendt. 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Udsættes.

Supplerende sagsfremstilling

Den 7. februar 2018 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at udsætte sagen med henblik på, at administrationen tydeliggør forskellen mellem de foreslåede valgmuligheder.

Administrationen har foreslået fire forskellige armaturer; GrandVille, Sky Park, Kipp og Avenue. Alle fire armaturer er gode løsninger. Anlægsudgiften er forskellig, mens forskellen på driftsudgifterne er meget lille. Armaturerne vurderes at have samme robusthed overfor hærværk. Armaturerne adskiller sig primært på udseendet. Designet af armaturet har betydning for, hvordan lyset spredes og opleves rent æstetisk, men det ene armatur giver ikke et mere tryghedsskabende lys end det andet. Da der er forskel i det lys man oplever, er det en fordel at benytte samme armatur i et område eller på en strækning, så man ikke oplever et skift i belysningen.

Administrationen anbefaler:

- At belysningen i indkørslen til Frihedens Idrætscenter og Engstrandskolen fornyes med A: GrandeVille, dvs. et helt tilsvarende armatur, som det der er i dag blot med LED som lyskilde og som det der er på de nærliggende stier.

- At parklampe belysningen langs Dybenskærvej fornyes med B: Sky Park, da den har det mest enkle design og derfor passer godt rent æstetisk med vejbelysningen med Københavner armaturet.

- At belysningen på Voldstien mellem Vestre Strandvej og Engstrupgårdsvej fornyes med A: GrandeVille, dvs. et helt tilsvarende armatur, som det der er i dag blot med LED som lyskilde.

- At belysningen på Åmarken Station – Forpladsen og P-pladsen fornyes med D: Avenue D2, hvilket er samme lygte, som ved Friheden Station. Det vil skabe sammenhæng og genkendelighed på vores stationer.

-  At belysningen ved Frydenhøjhallen og Frydenhøjskolen fornyes med A: GrandeVille, dvs. et helt tilsvarende armatur, som det der er i dag blot med LED som lyskilde og som det der er på de nærliggende stier.

Sagsfremstilling

På Vej- og Parks driftsbudget for 2018 er der 977.147 kr. til rådighed til fornyelse af belysning på pladser og veje.

Administrationen foreslår, at budgettet, så langt det rækker, anvendes til nedenstående projekter, der alle har til formål at udfase armaturer med kviksølvlyskilder. Primo 2018 mangler 673 armaturer med kviksølvlyskilder at blive udskiftet. De foreslåede projekter vil reducere dette antal med mellem 82 og 115 stk. alt efter udvalgets valg af løsninger. Udskiftningen til LED lyskilder vil reducere den årlige driftsudgift med 33-47.000 kr. alt efter valg af armaturer og dermed hvor mange, der kan udskiftes inden for budgettet.

Indkørslen til Frihedens Idrætscenter og Engstrandskolen

Udskiftning af 22 lygter med armaturet GrandeVille 60 (GV 60) og kviksølvlyskilder til:

A: Armaturet GrandeVille 66 (GV 66) med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 130.000 kr.

Eller

B: Armaturet Sky Park med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 145.000 kr.

Eller

C: Armaturet Kipp med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 210.000 kr.

Administrationen anbefaler valgmulighed A, da belysningen på nærliggende stier allerede er belyst med GrandVille 66 med LED.

Dybenskærvej

Udskiftning af 18 lygter med armaturet SEL44 og kviksølvlyskilder til:

A: Armaturet GrandeVille 66 (GV 66) med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 130.000 kr.

Eller

B: Armaturet Sky Park med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 145.000 kr.

Eller

C: Armaturet Kipp med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 210.000 kr.

Voldvejstien mellem Vestre Strandvej og Engstrupgårdsvej

Udskiftning af 12 lygter med armaturet GrandeVille 60 (GV 60) og kviksølvlyskilder til:

A: Armaturet GrandeVille 66 (GV 66) med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 70.000 kr.

Eller

B: Armaturet Sky Park med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 80.000 kr.

Eller

C: Armaturet Kipp med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 115.000 kr.

Åmarken Station – Forpladsen og P-pladsen

Udskiftning af 26 lygter med armaturet GrandeVille 70 (GV 70) og kviksølvlyskilder til:

A: Armaturet GrandeVille 66 (GV 66) med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 155.000 kr.

Eller

B: Armaturet Sky Park med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 170.000 kr.

Eller

C: Armaturet Kipp med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 250.000 kr.

Eller

D: Armaturet Avenue D2 med LED som lyskilde. Både armaturer og master udskiftes og nye leveres i farven mørk sandgrå. Anslået pris 455.000 kr.

Valgmulighed D vil give Åmarken Station samme belysning som Friheden Station.

Frydenhøjhallen og Frydenhøjskolen

Udskiftning af 17 lygter med armaturet SEL44 og kviksølvlyskilder til:

A: Armaturet GrandeVille 66 (GV 66) med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 195.000 kr.

Eller

B: Armaturet Sky Park med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 320.000 kr.

Eller

C: Armaturet Kipp med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 310.000 kr.

Administrationen anbefaler valgmulighed A, da belysningen på nærliggende stier allerede er belyst med GrandVille 66 med LED.

Kort med markering af de enkelte steder er vedlagt som bilag: ”Oversigtskort, Forslag til belysningsprojekter 2018”.

Oversigt over de forskellige steder, armaturer/lygter og priser er vedlagt som bilag: ”Oversigt over de forskellige steder, armaturer/lygter, driftsudgifter og anslåede priser for anlæg.”

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ved udvalgets behandling af administrationens forslag til belysningsprojekter i 2017 den 8. marts 2017, punkt 19, bad udvalget om nyt forslag til valg af armatur til Voldstien mellem Vestre Strandvej og Engstrupgårdsvej.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften afholdes over driftsbudgettet, hvor der i 2018 er afsat 1.000.000 kr. og hvor der efter rulning fra 2017 er 977.147 kr. til rådighed til belysning på pladser og veje.

Udskiftningen til LED lyskilder vil reducere den årlige driftsudgift med 33-47.000 kr. alt efter valg af armaturer og dermed hvor mange, der kan udskiftes inden for budgettet.

Bilag

 1. Oversigtskort, Forslag til belysningsprojekter 2018 (pdf)
 2. Oversigt over de forskellige steder, armaturer/lygter, driftsudgifter og anslåede priser for anlæg (pdf)

7. 2504 Vedligeholdelse af færdselsbaner 2018 - frigivelse af bevilling

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

Veje og cykelstier er en vigtig del af samfundets transportsystem. Et godt vejnet i en kommune har betydning for fremkommelighed, trafiksikkerhed og vækst.

Hvidovre kommune har i mange år haft dårlige veje (efterslæb), og ved at Kommunalbestyrelsen i 2016-2018 årligt har afsat 15 mio. kr. årligt, kan det nu måles, at tilstanden af kommunens veje er blevet bedre.

I maj-juni 2018 vil Administrationen give en redegørelse for, hvor meget af efterslæbet der er indhentet, og hvor stort et budget det er nødvendigt at afsætte i årene frem, så der fortsat sikres gode cykelstier og veje.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. oktober 2017, anlægsbevilling på 15 mio. kr. til projekt 2504 Vejvedligeholdelse af færdselsbaner 2018 med krav om prioritering i fagudvalg inden igangsættelse. Teknik – og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til administrationens forslag til prioritering.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at følge indstillingen om prioritering af årets asfaltarbejder på 15 mio. kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Projekt 2504 vedligeholdelse af færdselsbaner 2018 omfatter udgifter til asfaltarbejder og reparationer på kørebaner og cykelstier på det offentlige vejnet samt følgearbejder til kantstensarbejder, rendestensbrønde m.v.

Udvælgelse af veje og cykelstier til asfaltering sker hvert år med udgangspunkt i vejvedligeholdelsessystemets RoSys årlige beregninger. I vejvedligeholdelsessystemet bliver alle data om veje og cykelstier opdateret. Det betyder, at Administrationen for hver enkelt strækning kan oplyse, vejen/cykelstiens tilstand og hvornår strækningen skal renoveres med asfalt.

Når Administrationen har beregningen fra RoSy gennemgås de udvalgte cykelstier og veje fagligt i forhold til hvilken renovering der skal udføres. Hvad renoveringen omfatter afhænger af cykelstien og vejens karakter. Administrationen foretager en faglig vurdering af, om vejen også skal have renoveret fortov og om kantsten skal omsættes etc. Ligeledes vurderes belægningstype.

Når kommuner har efterslæb på veje og cykelstier ses det ved, at disse er så dårlige, at der er huller, sætninger og mange lapper m.v. Cykelstier og veje med en sådan tilstand er dyre at reparere, og derfor udvælger vejsystemet veje- og cykelstier til asfaltering ud fra en økonomisk betragtning, så kommunen hele tiden sikrer den bedste samlede værdi af vores cykelstier og veje.

Administrationen vil i maj-juni 2018 give en vurdering af kommunens efterslæb, en sammenligning med andre kommuner, og anbefaling til budgetafsætning de næste år.

Hvordan fordeles de 15 mio. kr

For 2018 vil administrationen udbyde veje og cykelstier, som indtegnet med grønt på bilaget ”Asfaltrenovering 2018 – veje” og bilaget ”Asfaltrenovering 2018 – cykelstier”, men der kan ske ændringer alt afhængig af besigtigelse, tilbudspris m.v.

Specielt for 2018 skal nævnes:

 • At der i Risbjergskvarteret, på veje markeret med orange på bilaget ” Asfaltrenovering 2018 – veje”, er store udfordringer ift. vejenes opbygning.

Der ligger betonplader under asfalten (anlægsmetode i efterkrigsårene, normalvis bliver en vej ombygget af grus og sten under asfalten) og vejene er meget ødelagte. Administrationen har bedt rådgivere undersøge renoveringsmuligheder for denne type veje. Der er dog ingen tvivl om, at disse veje bliver meget dyrere at renovere end veje til normal asfaltrenovering. Administrationen forventer derfor, at der renoveres en til to af de orange markerede veje af gangen. Afhængig af tilbud prioriteres mest muligt inden for budgettet i 2018. Veje som ikke bliver renoveret i 2018 udskydes til kommende år.

 • Sydkærsvej har været opgravet af flere graveentreprenører. Administrationen har længe haft vejen under observationen, idet vejen har været udskudt til asfaltrenovering i flere år, pga. de mange gravearbejder. Derfor planlægges en renovering af vejen i 2018.
 • Administrationen forventer at asfaltering af Naverporten udskydes til sommer 2019, og derved først sættes på 2019 budgettet. Dette skyldes, at det foregående renoveringsarbejde (projekt 2472 Trafiksanering Naverporten, Rebslagerporten m.m.) først bliver afsluttet efteråret 2018 og at disse anlægsarbejder skal sætte sig inden asfaltrenoveringen skal udføres.

I praksis udbydes de grønne veje og cykelstier på bilagene ”Asfaltrenovering 2018 veje” og ” Asfaltrenovering 2018 - cykelstier” først i licitation og derefter udbydes arbejderne på de orange veje i forhold til budget, se bilag ”Asfaltrenovering 2018 - veje”.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Efterslæb er nærmere beskrevet i dagsordenspunkt iværksættelse af asfaltarbejder i 2016, Teknik- og Miljøudvalget den 25. november 2015.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. oktober 2017, anlægsbevilling på 15 mio. kr. til projekt 2504 Vejvedligeholdelse af færdselsbaner 2018 med krav om prioritering i fagudvalg inden igangsættelse.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigt 2018 er der til projekt 2504 Vedligeholdelse af færdselsbaner 2018 afsat rådighedsbeløb og givet anlægsbevilling på 15 mio. kr.

Bilag

 1. Bilag 1 - Asfaltrenovering 2018 - veje (pdf)
 2. Bilag 2 - Asfaltrenovering 2018 - cykelstier (pdf)

8. 50 % genanvendelse af affald i år 2022

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

For at nå op på 50 % genanvendelse af affald er vi nødt til at ændre vores adfærd og sortere mere affald – både hjemme, i skolen, i børnehaven og på jobbet osv. Derfor er det nødvendigt med en ekstraordinær informations- og praktisk indsats overfor kommunale institutioner og etageejendomme.

Hvidovre Kommunes Affaldsplan 2014-2018 har som delmål, at vi skal opnå mere og bedre affaldssortering dels i etageboliger og dels med inddragelse af kommunale institutioner og de børn, der går på institutionerne.

Affaldssortering er en del af kommunens ”Grøn Generation” strategi, som handler om at uddanne vores børn og unge (0-20 år) i bæredygtig udvikling og handling.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Taget til efterretning.

Udvalget anbefaler, et fællesmøde med Børne- og Uddannelsesudvalget  om en fælles strategi vedrørende genanvendelse af affald. 

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes genbrugsprocent forventes med de nyeste tiltag, som genbrug af madaffald og indførelse af papordningen, at blive på ca. 45 %.

Administrationen anbefaler, at næste tiltag, for at nå genbrugsprocenten på 50 % i 2022, vil være, at øge genanvendelsen på de kommunale institutioner og etageejendomme, da genanvendelsen halter bagefter villaer/grundejere. Desuden bør kommunale institutioner være gode eksempler på, hvordan man sorterer mere og bedre, og formidle det til vores børn og unge.

Det kræver en stor informations- og praktisk indsats fra Administrationen. Brugerne skal informeres om, hvorfor og hvordan man skal affaldssortere. Administrationens erfaring er, at man når længst ved at mødes ansigt til ansigt med brugerne, som ofte har brug for hjælp til at komme i gang, når der skal ske ændringer med deres affaldshåndtering.

For at nå målet er der brug for:

1)Kommunikation i forhold til målgrupperne: Kommunale institutioner (skoler, dagtilbud, klubber, foreninger mv.) samt etageboliger. Kommunikationen er fx brugergruppemøder, udarbejdelse af informationsmateriale på papir og digitalt samt telefon- og mailkorrespondance.

2)Opsøgende arbejde i form af en affaldsmedarbejder, der tager ud og taler med de ansvarlige i institutioner og etageejendomme om opstart af affaldssortering. Brugerne anser det personlige møde for god service og man profiterer gensidigt af hinandens input.

3) Bestilling, mærkning og udkørsel af de nye affaldsbeholdere.

4) IT-registrering af de nye affaldsbeholdere.

5) Information til renovatøren om de nye beholdere, der skal tømmes.

6)Mere daglig drift i form af nye og flere affaldstømninger, der skal varetages permanent og medfører øget borger- og renovatørkontakt (afklaring af spørgsmål om fx sortering, placering af affaldsbeholdere, manglende tømning mv).

7)  Eventuel ombygning af affaldsgårde og adgangsveje

Baseret på andre kommuners erfaringer er der brug for ansættelse af en projektmedarbejder i en 3 årig periode.

Ansættelsen medfører ikke forhøjerede affaldsgebyrer for borgerne.

Andre kommuners erfaring med kommunale institutioner.

Gladsaxe Kommune har over et 3- årigt forløb anvendt ressourcer fra miljøafdelingen, en sundhedskonsulent, en projektmedarbejder m.fl.

Der er afsat 3 mio. kr. (2016) til indretning af affaldsgårde og -containere.

Rødovre Kommune har valgt at supplere med en 1,5 års projektansættelse vedr. skoler og affaldssortering samt brug af et eksternt kommunikationsbureau til at udarbejde undervisningsmateriale til indskoling, mellemtrin og udskoling.

Københavns Kommune har ansat en medarbejder med fokus på småbørnsinstitutioner og affald. Medarbejderen tilbyder daginstitutioner, at komme ud og lave et forløb hos dem. Der er til etageboliger hyret en kommunikationsmedarbejder og studentermedhjælpere fra et privat kommunikationsbureau.

Retsgrundlag

Danmark skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022, i henhold til regeringens Ressourcestrategi fra 2013.

Politiske beslutninger og aftaler

”Affaldsplanen”: Hvidovre Kommunes Affaldsplan 2014-2018 (2024), vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28. oktober 2014, hvoraf delmålene er, at vi skal opnå mere og bedre affaldssortering, med inddragelse af kommunale institutioner og børn. Samt øge sorteringen i etageboliger.

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2016: Grøn Generation strategi: Vi skal uddanne vores børn og unge (0-20 år) i bæredygtig udvikling og handling. Korrekt affaldshåndtering og genanvendelse er en del af dette.

I planstrategi 2015, godkendt af Kommunalbestyrelsen, er der fokus på en øget genanvendelse af affald.

Økonomiske konsekvenser


9. Ny rottebekendtgørelse

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

Den 17. december 2017 er der kommet ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Nærværende dagsordenspunkt beskriver de væsentligste ændringer i den nye bekendtgørelse. Desuden skal Kommunalbestyrelsen, som noget nyt, nu beslutte om det fortsat skal være tilladt at udføre privat bekæmpelse (sikringsordninger) i kommunen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at tillade privat rottebekæmpelse i Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Ad. 1 Taget til efterretning.

Ad. 2 Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I det følgende beskrives de væsentligste ændringer i den nye bekendtgørelse:

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning
Kommunalbestyrelsen skal, som noget nyt, tage stilling til om der fortsat må udføres privat bekæmpelse.

Nye autorisationer

I forhold til den nye bekendtgørelse er der to mulige autorisationer for rottebekæmpelse: en R1 autorisation (den kommunens rottebekæmpere har), der omfatter autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter og en R2 autorisation, som omfatter autorisation til at bekæmpe rotter ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom.

Privat bekæmpelse

Private bekæmpere med R1 eller R2 autorisation har mulighed for at udføre bekæmpelse i kommunen jf. ovenstående, såfremt Kommunalbestyrelsen giver tilladelse dertil. Beslutningen skal fremgå af Kommunens hjemmeside omhandlende rotter og i den kommende rottehandlingsplan. Jævnfør den nye bekendtgørelse, skal de private bekæmpere følge kommunens rottehandlingsplan.

I praksis anbefaler Administrationen, at Kommunalbestyrelsen fortsætter med den praksis der er i dag. Det vil sige, at tillade den private bekæmpelse (sikringsordninger).

Kommunen kan altid overtage den private bekæmpelse, hvis den ikke bliver udført ordentligt.

Hvis kommunalbestyrelsen ikke vil tillade privat bekæmpelse, vil der være mange private sikringsordninger der skal ophæves inden for et år efter beslutningen. Det vil betyde, at der skal ansættes flere ressourcer i kommunens rottebekæmpelse, hvilket vil medføre en øget promilletakst på ejendomsskatten.

Rottebekæmpelse i weekend og helligdage

Den nye regel får ingen betydning for Hvidovre kommune, da der allerede er en velfungerende vagtordning alle ugens syv dage, som borgere, fødevarevirksomheder og institutioner har vist stor begejstring for.

Tilstedeværelsespligt

Jævnfør den nye bekendtgørelse, skal borgeren eller dennes stedfortræder kun være til stede ved det første besøg. Hvidovre Kommunens rottebekæmpere har altid en god dialog med borgeren, institutionen, fødevarevirksomheden etc. om den enkelte bekæmpelse, så den nye regel har ikke den store ændring i forhold til den hidtidige praksis.

Tilsynspligtige ejendomme pr. 01-01-2019

I forhold til tilsyn på landejendomme er det fremover kun ejendomme med dyrehold, primær produktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker, der skal have tilsyn af rottebekæmperne. De nye regler betyder, at der skal foretages færre lovpligtige besøg på tilsynsejendomme, da bl.a. kolonihaver udgår.

Opsætning af rottespærrer på private- og statslige ejendomme, senest 01-01-2021

Den gamle og nye bekendtgørelse foreskriver, at der skal opsættes rottespærrer på de kommunale institutioner, skoler og plejehjem, hvor det er teknisk muligt. Dette er udført, og der er opsat omkring 85 rottespærre på de kommunale ejendomme. Den nye bekendtgørelse foreskriver endvidere, at kommunen yderligere skal opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler. Det betyder i praksis, at det er kommunens pligt at installere rottespærre på Hvidovre Hospital, private plejehjem, gymnasier og selvejende institutioner m.v. Det kræver dog grundejerens tilladelse til at installere rottespærrerne.

Rotteteamet i Center for Trafik- og Ejendomme vil i løbet af 2018 få afklaret, hvor mange steder der er omfattet af ændringen, og hvor der eventuelt findes rottespærrer i forvejen samt afklare hvad opgaven koster.

Ny rottehandlingsplan inden 01-01-2019

Kommunen skal udarbejde en ny rottehandlingsplan. Forslag hertil forventes fremsat til politisk behandling i løbet af efteråret 2018.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, bek. nr. 1723 af 17-12-2017.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ændringer som følge af den nye bekendtgørelse forventes at kunne klares inden for det eksisterende budget.

Det er dog pt. uafklaret hvor meget opgaven med at opsætte rottespærrer på private institutioner, plejehjem, hospitaler udgør.

Vælger Kommunalbestyrelse at tillade privat bekæmpelse (sikringsordninger) er der ingen ændringer i forhold til kommunale ressourcer.

Vælger Kommunalbestyrelsen derimod kun at tillade kommunal bekæmpelse, skal det klarlægges, hvor mange ekstra ressourcer det vil kræve og derved en takstforhøjelse for grundejerne.


10. Orientering om facaderenovering af Hvidovre Rådhus - særligt støjende aktiviteter

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

Hvidovre Rådhus skal fra maj 2018 - november 2018 gennemgå en facaderenovering og vinduesudskiftning. Som en del heraf skal den bærende betonkonstruktion i facaden renoveres. Metoden til at renovere  betonkonstruktionen er betonnedbrydning med kombihammer. Betonnedbrydning kategoriseres som en særligt støjende aktivitet i kommunens ”Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter.”

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at orientering om facaderenovering med særligt støjende aktiviteter  tages til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Taget til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Udsat.

Sagsfremstilling

Hvidovres rådhusbygning skal have renoveret facaderne på fløj B, C og D fordi, at der er konstateret rust i armeringsjern og revner i den bagvedliggende facadekonstruktion. Skaderne skal udbedres ved, at armeringsjernet hugges fri, renses og rustbehandles. Tilslut skal betonsøjlen støbes op igen.

Selve byggeperioden forventes at være fra maj 2018 til november 2018. I perioden er der planlagt særligt støjende arbejder:

Dato

Tidspunkt

28. maj - 29 juni 2018

20. august - 5. oktober 2018

kl. 8.00 – 12.00

2. juli – 27. juli 2018

kl. 8.00 – 16.00

Det særlig støjende arbejde er betonnedbrydning, der er omfattet af kommunens ”Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter”. Forskriften er vedlagt som bilag ”Forskrift bygge- og anlægsaktiviteter”.

Forskriften stiller krav om, at særligt støjende aktiviteter kun må udføres mandag til fredag i tidsrummet kl. 8.00-16.00, ligesom den stiller krav om, at støjen ikke må overstige 70 dB(A) som en middelværdi over 8 timer.

Forskriften stiller også krav om, at bygningstransmitteret støj ikke må overstige 50 dB (A), såfremt der er brugere/borgere i bygningen.

Arbejdet på Hvidovre Rådhus

Arbejdet med betonnedbrydningen, der skal udføres med kombihammer, vil betyde støjgener for både brugere af rådhuset og borgere, der bor i umiddelbar nærhed af rådhuset.

Der er derfor udført støjmålinger af Miljøakustik, både i og udenfor bygningen, se bilag ”indv. støjmåling vedr. facadearbejde på Hvidovre Rådhus, inkl. bilag” og bilag ”Støjkort ekstern støj Hvidovre Rådhus, inkl. bilag”.

Disse støjmålinger har vist, at arbejdet kan tilrettelægges, så kommunens forskrift overholdes.

Da arbejdet kommer til at ligge i sommer- og efterårsperioden, er det muligt, at de omkringboende borgere vil føle sig generet af støjen, når de færdes i deres haver, selvom forskriften overholdes. Ligeledes kan støjen medføre gener indenfor på rådhuset, fordi den kan forstyrre kommunikation og koncentration for dem, der forsøger at arbejde på kontorerne.

Hvidovres rådhusbygning skal have renoveret facaderne på fløj B, C og D fordi, at der er konstateret rust i armeringsjern og revner i den bagvedliggende facadekonstruktion. Skaderne skal udbedres ved, at armeringsjernet hugges fri, renses og rustbehandles. Tilslut skal betonsøjlen støbes op igen.

Selve byggeperioden forventes at være fra maj 2018 til november 2018. I perioden er der planlagt særligt støjende arbejder:

Dato

Tidspunkt

28. maj - 29 juni 2018

20. august - 5. oktober 2018

kl. 8.00 – 12.00

1.juli – 27. juli 2018

kl. 8.00 – 16.00

Det særlig støjende arbejde er betonnedbrydning, der er omfattet af kommunens ”Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter”. Forskriften er vedlagt som bilag ”Forskrift bygge- og anlægsaktiviteter”.

Forskriften stiller krav om, at særligt støjende aktiviteter kun må udføres mandag til fredag i tidsrummet kl. 8.00-16.00, ligesom den stiller krav om, at støjen ikke må overstige 70 dB(A) som en middelværdi over 8 timer.

Forskriften stiller også krav om, at bygningstransmitteret støj ikke må overstige 50 dB (A), såfremt der er brugere/borgere i bygningen.

Arbejdet på Hvidovre Rådhus

Arbejdet med betonnedbrydningen, der skal udføres med kombihammer, vil betyde støjgener for både brugere af rådhuset og borgere, der bor i umiddelbar nærhed af rådhuset.

Der er derfor udført støjmålinger af Miljøakustik, både i og udenfor bygningen, se bilag ”indv. støjmåling vedr. facadearbejde på Hvidovre Rådhus, inkl. bilag” og bilag ”Støjkort ekstern støj Hvidovre Rådhus, inkl. bilag”.

Disse støjmålinger har vist, at arbejdet kan tilrettelægges, så kommunens forskrift overholdes.

Da arbejdet kommer til at ligge i sommer- og efterårsperioden, er det muligt, at de omkringboende borgere vil føle sig generet af støjen, når de færdes i deres haver, selvom forskriften overholdes. Ligeledes kan støjen medføre gener indenfor på rådhuset, fordi den kan forstyrre kommunikation og koncentration for dem, der forsøger at arbejde på kontorerne.

Center for Trafik og Ejendomme foretager følgende forebyggende tiltag for at mindske støjgener for naboer, borgere samt medarbejdere:

Der udarbejdes en varslingsplan for de støjende aktiviteter i byggeperioden til berørte borgere og medarbejdere. Varslingsplanen vil være tilgængelig under hele forløbet på kommunens intranet samt på kommunens hjemmeside. Planen sendes til naboerne via e-Boks og vil også kunne findes på kommunens hjemmeside.

Det undersøges om stillads kan inddækkes med støjabsorberende materialer, således at støj ud mod naboer i videst muligt omfang dæmpes.

Der lægges en særlig plan i samarbejde med involverede chefer og ledere for borgerservice og andre borgerrettede aktiviteter, således at borgere og medarbejdere i den periode, hvor disse områder er særligt støjbelastet, kan tilrettelægge deres arbejde så de oplever færrest mulige gener.

Der opstilles støjdæmpende skillevægge i de mest støjudsatte storrumskontorer på Rådhuset.

Der lægges en plan for de medarbejdere, som i ca. 2 -3 uger vil være mest udsat for støj, således at de vil tilbydes fortrinsret til at benytte møderum andetsteds i Rådhusets øvrige fløje. Der kan oprettes en midlertidig arbejdsstation i cafeen i Medborgerhuset i tidsrummet 8.00 – 11.30; evt. kan også lokaler i Enghøjhuset og Multihuset indrettes som interimistiske kontorer.

Ikke ferierende medarbejdere fra Rådhusets fløj C flyttes i juli måned til andre administrative lokaler i kommunen, hvor der er ledige pladser pga. ferie.

Støjniveauet vil løbende blive observeret for at sikre at støjgrænser overholdes.

Der kommunikeres løbende om ovenstående punkter, byggeriets fremdrift, samt om en kontaktperson, som borgere og medarbejdere kan henvende sig til pr. telefon, mens byggeriet pågår.

Kommunikationen vil ske til berørte borgere gennem e-Boks, presse, hjemmeside og Facebook, samt til medarbejdere via informationsmøder og på kommunens intranet.

Forløbet planlægges i tæt samarbejde med arbejdsmiljøleder og HovedMED holdes orienteret under byggeriet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017  om regulering af visse aktiviteter, Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Forskrift for Begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

 1. Forskrift_bygge og anlægsaktiviteter.pdf (pdf)
 2. Indv. støjmåling vedr. facadearbejde på Hvidovre Rådhus, inkl bilag.pdf (pdf)
 3. Støjkort ekstern støj Hvidovre Rådhus inkl bilag.pdf (pdf)

11. Forslag til moderniseret kommissorium og enkel valgprocedure for Det Grønne Råd

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Efter kommunalvalget skal der være ny-valg af de ikke politisk valgte medlemmer til Det Grønne Råd. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om det moderniserede ”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018” og/eller indførelse af en enklere valgprocedure, skal danne rammerne for rådet og dets virke fremadrettet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale ét af nedenstående tre forslag over for Kommunalbestyrelsen:

1.at godkende ”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018” samt enklere valgprocedure for Det Grønne Råd.

eller

2.at godkende, at Det Grønne Råd forsætter efter samme kommissorium som i foregående periode, men at der vedtages en enklere valgprocedure for Det Grønne Råd.

eller

3.at godkende, at Det Grønne Råd forsætter uændret, dvs. efter samme kommissorium som foregående periode. Desuden at administrationen gennemfører en valghandling for almennyttige boligselskaber og grundejerforeninger, dvs. efter valgprocedure fra 2014.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Ad. 2 Anbefales ikke godkendt.

Ad. 3 Anbefales ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Efter kommunalvalget skal der være ny-valg af de ikke politisk valgte medlemmer til Det Grønne Råd. Administrationen har i den forbindelse lavet et moderniseret ”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018” og en enklere valgprocedure for Det Grønne Råd som forslag til nye rammer for rådet og dets virke.

Forslag til nyt Kommissorium

Det moderniserede kommissorium for Det Grønne Råd er inspireret af det moderniserede miljøpris-regulativ fra 2017, dvs. med en udvidelse af formålet fra primært at omhandle bæredygtighed til også at omfatte nye kriterier om klima, natur, energi og miljø. Derudover er der forslag til ny overordnet vision for Det Grønne Råd og tiltag som skal gøre samarbejdet i rådet mere målrettet og resultatorienteret. Dette bl.a. ved at gøre rammerne for og forventningerne til deltagelse i Det Grønne Råd mere tydeligt for alle.

Baggrunden for administrationens forslag er samtidig, at Det Grønne Råd i 2017 besluttede at arbejde med klima som tema, og dermed valgte et specifikt fokusområde frem for at arbejde mere bredt med miljø- og bæredygtighedsspørgsmål. Administrationen vurderer på den baggrund, at bevægelsen mod et moderniseret kommissorium allerede her blev sat i gang af det afgåede råd. Det er intentionen, at ”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018” understøtter denne positive udvikling.

Administrationen anbefaler, at forslag til nyt kommissorium vedtages.

Procedure for valg af repræsentanter til Det Grønne Råd

I 2014 besluttede Det Grønne Råd på deres møde den 30. januar, at det nye råd skulle sammensættes ved at kommunens oplistede interesseorganisationer skulle indsende deres ønsker til medlem og suppleant, mens kommunen skulle planlægge og udføre en omfattende valghandling for grundejerforeninger og boligforeninger. Det var og vil være en ganske ressourcekrævende proces for administrationen. Det skal derfor afklares, om Kommunen ønsker at fastholde den samme procedure for valghandling i 2018 som i 2014. Alternativt om processen skal gøres enklere ved at behandle alle interessenter ens, således at kommunen beder grundejerforeningerne og de almene boligforeninger om selv at udpege og indmelde hver deres 4 repræsentanter/suppleanter.

Af vedlagte bilag ”Oplæg til rådsvalg 2014” samt vedlagte bilag ”valgprocedure 3. april 2014” fremgår metoden der blev brugt til at finde repræsentanter for grundejerforeningerne og almene boligforeninger ved sidste valg til Det Grønne Råd.

Det har ikke været muligt for administrationen, at finde en administrativ eller politisk beslutning om denne procedure. For alle andre interesseorganisationer har administrationen blot sendt en mail, og bedt dem om at melde en kandidat og suppleant til Grønne Råd.

Administrationen anbefaler, at Hvidovre Kommune forenkler processen ved at behandle alle interessenter ens og dermed, at administrationen beder alle interessenter, herunder grundejerforeningerne og almene boligforeninger, om selv at udpege deres repræsentanter/suppleanter til Det Grønne Råd.

Retsgrundlag

Det Grønne Råd blev oprindeligt oprettet med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven. Da amterne blev nedlagt var det ikke længere et lovkrav at have de grønne råd.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 20. juni 2000 pkt. 20, at oprette Det Grønne Råd med repræsentanter fra en række foreninger, herunder lokale miljøorganisationer samt grundejer- og boligforeninger. Kommissorium, forretningsorden og sammensætning blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2001 og senest revideret den 23. februar 2016.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til sekretariatsfunktion og mødeforplejning afholdes af driftsbudgettet afsat til miljøforanstaltninger.

Bilag

 1. Oplæg til Rådsvalg 2014.pdf (pdf)
 2. Valgprocedure 3. april 2014 (pdf)
 3. Kommissorium for Det Grønne Råd af 23 februar 2016 (pdf)
 4. Sammensætningen af det grønne råd 2014 (pdf)
 5. Revision af sammensætningen af det grønne råd 2007 (pdf)
 6. Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018 (docx)

12. Ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal orienteres om Center for Sundhed og Ældres forslag til værdier og temaer i en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik i Hvidovre Kommune, som skal gælde i årene 2019-2022.

Indstilling

Direktøren for børne- og velfærdsområdet indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage administrationens forslag til værdier og temaer i Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019-2022 til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre er påbegyndt udarbejdelsen af en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik, som skal gælde i perioden 2019-2022. Sundheds- og Forebyggelsespolitikken skal udgøre den ramme, hvori sundheds- og forebyggelsesinitiativer forankres bredt i Hvidovre Kommune i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme går på tværs af fagcentre. Sundhedscentret indleder dialog om sundhed og forebyggelse med Hvidovre Kommunes fagcentre i foråret 2018 med henblik på at udarbejde en Sundheds- og Forebyggelsespolitik, som afspejler de respektive områder. Hertil kommer samarbejde med f.eks. patient- og idrætsforeninger.

Center for Sundhed og Ældre ønsker i højere grad end tidligere at sætte fokus på effekten af de tiltag, der planlægges med afsæt i den kommende Sundheds- og Forebyggelsespolitik.

Omdrejningspunktet for den ny politik foreslås at pege i retningen af, at sundheden løftes bredt i Hvidovre Kommune med særligt fokus på udsatte og sårbare grupper.

Det foreslås, at der arbejdes med værdierne:

·Sunde rammer

·Lighed i sundhed

·Den nære sundhed

Kommunernes Landsforening er i januar 2018 kommet med et nyt udspil på forebyggelsesområdet – ”Forebyggelse for fremtiden”. Udspillet sætter med en række pejlemærker en fælles retning for, hvordan kommunerne fremadrettet kan gøre en mærkbar forskel for borgernes sundhed (se bilag 1). Det foreslås, at pejlemærkerne danner udgangspunkt for Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022.

Sundhedsprofilen for Region og Kommuner viser, at der er en række områder, hvor der blandt borgere i Hvidovre Kommune er større sundhedsmæssige udfordringer end gennemsnitligt blandt borgerne i Region Hovedstaden.

På baggrund heraf foreligger følgende forslag til forebyggelsestemaer til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019-2022:

 • Fysisk aktivitet
 • Mad og måltider
 • Tobak
 • Mental sundhed

De tre værdier ”sunde rammer, lighed i sundhed og den nære sundhed” skal afspejles i arbejdet med og i de indsatser, der udspringer af hvert af de fire forebyggelsestemaer.

Retsgrundlag

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken er et bidrag til, at Kommunalbestyrelsen efterlever Sundhedslovens §119 om Kommunalbestyrelsens ansvar for, ved varetagelse af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Mange har et ønske om et sundere liv, men kan synes, at det kan være en udfordring enten at komme i gang med at spise sundere, være mere fysisk aktiv eller stoppe med at ryge. Den ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik skal være med til at støtte borgerne til en sundere hverdag med trivsel og livskvalitet.

Bilag

 1. Bilag 1 - KL's udspil "Forebyggelse for fremtiden" (pdf)

13. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Gruppe F spurgte til elevatorproblemer og eventult etablering af rampe på Avedøre Station.