Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 3. januar 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 3. januar 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Finn Gerdes (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-01-2018

Godkendt.


2. Meddelelse fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-01-2018

Center for Plan og Miljø orienterede om vandstanden i Harrestrup Å, som havde været forhøjet, men som nu var faldet igen. Beredskabet afventer og overvåger forsat. Herefter generel orientering om diger og øvrige kommende klimatilpasninger, som kan afhjælpe vandmængder, både fra regnvand fra åen og havets stigning, herunder at der tages kontakt til Københavns Kommune.   

Avedøre Stationsby Nord og Syds boligforeninger har fremsendt en skrivelse om, at de ønsker foretræde for udvalget for at fremlægge deres synspunkter i forhold til afslag på dispensation for opsætning af varmemålere. Administrationen sørger for, at mødet forberedes og afholdes.

Bilag

 1. Skrivelse fra Avedøre Boligselskab, afdeling Syd og Nord (pdf)

3. Godkendelse af forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Afvikling af møderne i Økonomiudvalget og de stående udvalg styres af en forretningsorden som udvalgene selv fastsætter.

I Hvidovre Kommune er der dog praksis for enslydende forretningsordener i udvalgene.

På baggrund af den nye styrelsesvedtægt har administration foretaget en gennemgang af samtlige udvalgs forretningsordener.

Udover redaktionelle rettelser, så er de indholdsmæssige ændringer i forhold til hidtil gældende forretningsorden en række præciseringer af teknisk karakter omkring ændrings- og underændringsforslag, afstemningsrækkefølge, skriftlig votering mv. Der er desuden præciseringer i forhold til ansattes mulighed for at overvære udvalgsmøderne.

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende vedlagte forslag til ny forretningsorden, fordi dette er udvalgets kompetence efter styrelsesloven.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende forslag til ny forretningsordenen for udvalget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-01-2018

Godkendt, med bemærkning om at der ønskes en forklaring på § 7’s betydning for dette udvalg.

Sagsfremstilling

Efter styrelsesloven fastsætter udvalgene selv deres forretningsordener.

I Hvidovre Kommune er der praksis for enslydende forretningsordener i Økonomiudvalget og de stående udvalg med den eneste undtagelse som følger af, at borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget.

For indeværende valgperiode er der vedtaget en ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018.

Den nye styrelsesvedtægt indebærer en række ændringer i antallet og navngivningen af de stående udvalg samt disses indbyrdes opgavefordeling.

Derfor har administration foretaget en gennemgang af samtlige udvalgs forretningsordener.

Vedlagt er ”Forslag til revideret forretningsorden – Teknik- og Miljøudvalget” som består af en paralleltekst med den eksisterende forretningsordens ordlyd i venstre spalte og forslaget til revideret ordlyd i højre spalte, hvor ændringerne er markeret med gult.

Udover redaktionelle rettelser, så er de indholdsmæssige ændringer i forhold til hidtil gældende forretningsorden følgende:

-Det er præciseret, at ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt.

-Det er præciseret, at udvalgsformanden bestemmer i hvilken orden der skal stemmes om ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.

-Det er præciseret, at en sag kan afgøres ved skriftlig votering, hvis der er enighed herom i udvalget

-Det er præciseret, at en sag, der ikke har været optaget på dagsordenen, ikke kan behandles, medmindre der er enighed herom, eller sagen ikke tåler udsættelse eller sagen ikke giver anledning til tvivl.

Disse præciseringer følger diverse regler i styrelsesloven og almindelige principper i kommunestyret, og der findes - tilnærmelsesvist - samme bestemmelser i kommunalbestyrelsens forretningsorden og den vejledende normalforretningsorden.

Der er desuden lagt op til en præcisering i forhold til ansattes mulighed for at overvære udvalgsmøderne:

-Det er præciseret, at direktøren er sekretær for udvalget, og at direktøren og udvalgets protokolfører overværer udvalgets møder, medmindre udvalget tilkendegiver, at deres tilstedeværelse ikke er ønsket under en eller flere af sagerne.

-Det er præciseret, at øvrige relevante ansatte kan overvære udvalgets møder, når det er ønskeligt af hensyn til sagernes oplysning.

Disse præciseringer følger styrelseslovens regler om udvalg.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 318 af 28/03/2017).

Normalforretningsordenen (CIR nr. 129 af 27/06/1969).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Forslag til revideret forretningsorden - Teknik- og Miljøudvalget (pdf)

4. Introduktionsprogram for Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Introduktion til udvalgets fagområder og introduktion til Center for Plan og Miljø og Center for Trafik og Ejendomme

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orientering til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-01-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 3. januar 2018 vil Direktør Gert S. Nelth og centerchefer Anne Pallesen og Anja Whittard Dalberg give en introduktion til fagområdet og centrenes opbygning og opgaver.

Program

·Introduktion til udvalgets opgaver (i henhold til styrelsesvedtægten), fagområder og arbejdsform v. Direktør Gert S. Nelth

·Introduktion til Center for Trafik og Ejendomme – herunder fagområder, organisering og relevante projekter, der skal arbejdes med i den kommende valgperiode – v. centerchef Anne Pallesen

·Introduktion til Center for Plan og Miljø – herunder fagområder, organisering og relevante projekter, der skal arbejdes med i den kommende valgperiode – v. centerchef Anja Whittard Dalberg

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Styrelsesvedtægten for Hvidovre Kommune, uddrag vedrørende Teknik- og Miljøudvalget (pdf)
 2. Præsentation - Center for Trafik og Ejendomme (pdf)
 3. Præsentation - Center for Plan og Miljø (pdf)

5. 0158 Avedøre Stadion - omklædningsfaciliteter - alternativ løsning

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Avedøre Stadion skal have nye omklædningsfaciliteter, og der har været afholdt en licitation. De indkomne licitationsbud oversteg det beløb, der var afsat til projektet.

Der er derfor indhentet to alternative tilbud.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til ændret forslag om etablering af nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende tilbud fra Kent Pedersen Arkitektfirma til etablering af nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-01-2018

Teknik- og Miljøudvalget stillede ændringsforslag om, at indstillingen godkendes under forudsætning af, at der er afgivet et positivt høringssvar fra brugernes repræsentanter, at der er forelagt et skitseprojekt samt at udbudskriterierne kan godkendes.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede at forkaste det indkomne licitationsresultat på etableringen af nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion, fordi resultatet af licitationen afveg markant fra den anslåede økonomiske ramme på 10,9 mio. kr. med bud på mellem 16 og 20 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen bad derfor Teknik- og Miljøudvalget om at finde alternative løsninger for opførelsen af nye faciliteter.

Administrationen har bedt nuværende rådgiver, Mangor og Nagel, om at udarbejde et revideret tilbud, som overholder den anslåede ramme på 10,9 mio. kr. Kent Pedersen Arkitektfirma er ligeledes bedt om at udarbejde et tilbud på samme vilkår for at undersøge yderligere alternativer.

Uanset valg af rådgiver, vil det udarbejdede udbudsmateriale og de gennemførte forundersøgelser, hvortil der allerede er betalt rådgiverudgifter, blive brugt i det videre forløb.

Tilbud fra Mangor og Nagel

I det reviderede tilbud fra Mangor og Nagel reduceres udgifterne til håndværkere og materialer. Det foreslås, at bygningen opføres i beklædte multiblokke i stedet for beton og at taktikrum og foyer udgår af projektet. Herved minimeres håndværksudgifter til 10,03 mio. kr.

På grund af ændringerne i projektet øges udgiften til rådgiverhonoraret, fordi der skal foretages om-projektering og udarbejdes nye tegninger.

Den øgede udgift til dette kan holdes indenfor den vedtagne ramme på 10,9 mio. kr.Tilbud fra Kent Pedersen Arkitektfirma

Kent Pedersen Arkitektfirma oplyser, at et projekt, der omfatter 6 omklædningsrum inklusiv baderum,1 teknikrum og 1 boldrum kan rummes inden for et areal på ca. 420-450 m2 i en enkel og stram bygningskrop. Taktikrum udgår og halvtag erstatter foyer.

Bygningen kan opbygges med bagmur i letbetonblokke og let facade i fx fibercementplader, som er hård og vejrbestandig.

Projektet kan også med tilbuddet fra Kent Pedersen Arkitektfirma  realiseres inden for den angivne ramme.

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med Kent Pedersen Arkitektfirma. Herved får Hvidovre Kommune et projekt, der helt fra starten er tænkt som en arkitektonisk, funktionel og byggeteknisk helhed, der opfylder grundbehovene for brugerne af Avedøre stadion.

En stram bygningsskrop reducerer ydervæggenes samlede areal, hvilket – alt andet lige – kan begrænse udgifter til detaljering og tilretninger.

Tidsplan
Forudsat forslag godkendes, ser tidsplanen sådan ud:

Projektforslag og myndighedsprojekt

31. januar – 31. marts 2018

Myndighedsbehandling

1.april – 1. juni 2018

Hovedprojektering

1.februar – 31. marts 2018

Udbud

1.april 2018

Licitation

1.maj 2018

Byggestart

1.juni 2018

AB92 aflevering

Ultimo 2018

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24.10. 2017:

At forkaste  licitationsresultatet og at sende sagen tilbage til Teknik – og Miljøudvalget med henblik på at finde nye løsningsmuligheder.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 28.3. 2017:

projekt 0158 Avedøre Stadion – nye omklædningsfaciliteter
En tilbygning til hovedomklædning ved Avedøre Stadion, Byvej 72 med 6 nye omklædningsrum. Den samlede økonomiske ramme udgør 10,9 mio. kr., finansieret af projekt 0241 helhedspuljen for idrætsområdet i år 2017 og 2018

samt

Omplacering af rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2017 og 3,9 mio. kr. i 2018, i alt 10,9 mio. kr., fra projekt 0241 Helhedsplan for idrætsområdet, til projekt 0158 Avedøre Stadion - nye omklædningsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


6. Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksanering af Naverporten, Rebslagerporten m.fl.

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Naverporten skal ombygges med nye fortove og cykelstier, og på tilstødende sideveje etableres nye fortove og trapper med forbindelse til Hovedstien. Endvidere etableres fartdæmpning på vejene, herunder også på Rebslagerporten.

Kommunalbestyrelsen skal frigive anlægsbevillingen til projektet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at frigive anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. til projekt 2472 Trafiksanering Naverporten, Rebslagerporten m.fl.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-01-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Midlerne til projekt 2472, som vedrører trafiksanering af Naverporten m.fl. ønskes frigivet.

Projektet omfatter følgende:

På Naverporten etableres bredere fortove og egentlige cykelstier i begge vejsider i hele Naverportens forløb. Fortovsbredden bliver 1,8 meter og cykelstibredden 2,3 meter med kantstensopspring mellem fortov og cykelsti og mellem cykelsti og kørebane. Ved alle sideveje undtaget Sadelmagerporten etableres overkørsler med ubrudt fortov og cykelsti på Naverporten forbi sidevejene. Kørebanebredden indsnævres til 3,5 meter, mens den 6 meter brede midterrabat bevares som i dag. Nuværende venstresvingsbaner sløjfes, bortset fra ved Sadelmagerporten og Hjulmagerporten. De sløjfede venstresvingsarealer inddrages i stedet i midterrabatten. I midterrabatten etableres ekstra fodgængerpassager nær sideveje og busstoppesteder, mens nuværende fodgængerfelt ved Blytækkerporten fjernes. De eksisterende buslommer bevares. Der etableres 5 pudebump på kørebanen i hver køreretning. Den nuværende hastighedsgrænse på skiltet 40 km/t fastholdes og forlænges helt til krydset ved Byvej.

På Blytækkerporten etableres et ekstra bump i den sydligste del nærmest Naverporten. Den nuværende hastighedsgrænse på skiltet 30 km/t fastholdes.

Hjulmagerporten lukkes ved skiltning for kørsel med motorkøretøjer i den sydligste ende, der derved overgår til separat sti med alene arbejdskørsel tilladt for motorkøretøjer.

På Bødkerporten etableres fortov i bredde på 1,3 meter i den vestlige vejside mellem Naverporten og Hovedstien. Der etableres trappe mellem det ny fortov og Hovedstien.

På Karetmagerporten etableres fortov i bredde på 1,3 meter i den vestlige vejside mellem Naverporten og Hovedstien og med adgang til nuværende trappe til Hovedstien. Der etableres et ekstra bump på Karetmagerporten nærmest Naverporten, og eksisterende hastighedstavler 30 km/t (blå oplysningstavler) flyttes til tæt ved Naverporten.

På Trædrejerporten etableres fortov i bredde 1,3 meter både i den østlige vejside mellem Naverporten og Hovedstien og i den vestlige vejside mellem Naverporten og første indkørsel (til Avedøre Kirke m.fl.). Der etableres trappe mellem det nye fortov i østsiden og Hovedstien. Der etableres et ekstra bump på Trædrejerporten nærmest Naverporten, og eksisterende hastighedstavler 30 km/t (blå oplysningstavler) flyttes til tæt ved Naverporten.

På Rebslagerporten etableres to sæt pudebump på kørebanen. Den nuværende hastighedsgrænse på skiltet 40 km/t fastholdes.

Projekttegning er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Vejloven nr. 1520 af 27. december 2014, § 8

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 28. marts 2017, punkt 19, at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. til skitseprojekt og detailprojektering samt udarbejdelse af udbudsmateriale til Projekt 2472 Trafiksanering af Naverporten, Rebslagerporten m.m.

Teknik- og Miljøudvalget blev den 3. maj 2017, punkt 6, orienteret om, at der på baggrund af gennemført detailprojektering er foretaget ny beregning af anlægsoverslag, og at det ny anlægsoverslag inklusiv korrektionsbidrag (uforudsete udgifter) på 20 procent lyder på samlet 9,1 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget fik den 30. august 2017, punkt 6, forelagt det samlede detailprojekt og tog samtidig til efterretning, at genberegningen af anlægsprojektet indgår i investeringsoversigten til budgetbehandlingen 2018-2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten 2018 afsat 8,6 mio. kr. til projekt 2472 Trafiksanering Naverporten, Rebslagerporten m.fl.

Bilag

 1. Projekttegning Naverporten, Rebslagerporten m.m. (pdf)

7. Indførelse af ordning for genanvendelse af madaffald

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

For at opnå Affaldsplanens mål om genanvendelse af 50% af husholdningsaffaldet – herunder genanvendelse af 50% af madaffaldet – skal madaffald frasorteres til genanvendelse.

Administrationen anbefaler at indføre en ny ordning med frasortering af madaffald til genanvendelse, for at indfri Affaldsplanens mål til gavn for miljøet og de efterfølgende generationer. Udvalget skal godkende den nye ordning for genanvendelse af madaffald.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende ny ordning for genanvendelse af madaffald.
 2. at godkende, at de nye beholdere finansieres af renovationsvæsenets opsparing (mellemværendet).
 3. at godkende, at der tilbydes valgfri 14-dages-tømning.
 4. at godkende vask af beholderne i ordningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-01-2018

For: Gruppe A, C, V, F og Liste H

Imod: Gruppe O med bemærkning om at beslutningen udsættes et til to år med henblik på at indsamle erfaringer fra andre kommuner.

Ad. 1-4 Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes kontrakt for indsamling af dagrenovation udløber 30. september 2019. Regeringens mål er, at 50% af husholdningernes affald genanvendes i 2020, og at der i 2022 frasorteres 50% af selve madaffaldet til genanvendelse. Der skal tages stilling til, om den nuværende dagrenovationsordning i den forbindelse skal ændres til en ordning med genanvendelse af madaffald. Teknik- og Miljøudvalget skal godkende den nye ordning.

Hvidovre Kommunes Affaldsplan er udarbejdet og godkendt på baggrund af regeringens mål og dækker perioden 2014-2024.

I Affaldsplanen er Hvidovre Kommunes mål ligeledes, at 50% af husholdningernes affald genanvendes i 2020, og at 50% af husholdningernes madaffald genanvendes i 2022. Derudover er målet, at husholdningsaffald til forbrænding mindskes med 20% pr. indbygger.

Ordningen skal beskrives nu, fordi der skal indgås kontrakt i juni 2018.

Dermed kan den vindende renovatør nå at anskaffe skraldebiler mv., så der er sikkerhed for, at der kan indsamles affald fra kontraktstart 1. oktober 2019.

På næste Teknik- og Miljøudvalgs møde bliver der fremlagt en sag om principperne for udbuddet, herunder en beskrivelse af hjemtagningen af opgaven enten i regi af Hvidovre kommune eller i regi af Amager Ressourcecenter.  

Ad. 1 – Ordning for genanvendelse af madaffald

Madaffald er fx madrester, frugt, grøntsager, kød, æggeskaller, kaffefiltre og køkkenrulle. Teknik- og Miljøudvalget skal godkende den nye ordning med frasortering af madaffald til genanvendelse.

Affaldssortering øger mængden af ressourcer til genanvendelse til gavn for miljøet og vores efterfølgende generationer. Ved frasortering af madaffald til bioforgasning (genanvendelse) opnås således ikke kun energiudnyttelse men også genanvendelse af næringsstoffer.

Hvidovre kommunens genanvendelsesprocent

I 2016 genanvendte Hvidovre Kommune knap 31% af husholdningsaffaldet. Opnåelse af målet kræver øget sortering i de eksisterende affaldsordninger samt implementering af en ny ordning, hvor madaffaldet genanvendes.

Med ordningen for genanvendelse af madaffald flyttes en andel af affaldet fra forbrænding til bioforgasning, og det forventes, at Hvidovre Kommune med den nye ordning kan bringe genbrugsprocenten for husholdningsaffaldet op på ca. 45%.

Grundlag for genanvendelse af madaffald

Hvidovres husstande producerer årligt i alt ca. 10.300 tons dagrenovation, der i den nuværende ordning forbrændes på ARC. Heraf består ca. 4.600 tons af madaffald. Med den nye ordning forventes en årlig frasortering af ca. 3.000 tons madaffald til bioforgasning og dermed genanvendelse, svarende til ca. 180 kg/år pr. havebolig og ca. 95 kg/år pr. etagebolig. Kun restaffaldet vil fortsat blive forbrændt.

I de første par år med ordningen for genanvendelse af madaffald forventes andelen af frasorteret madaffald dog at være lavere, indtil alle ejendomme er kommet med i ordningen, og borgerne har vænnet sig til ordningen.

Med øget fokus på sortering af stadigt flere forskellige affaldstyper forventes desuden en synergieffekt, så også sorteringen i de øvrige affaldsordninger øges. Her tænkes bl.a. på mere og bedre sortering i de eksisterende ordninger med sortering af papir, plast, glas, metal og pap.

Erfaring fra andre kommuner

Mange andre kommuner har allerede indført genanvendelse af madaffald; heriblandt nabokommunerne Brøndby og Rødovre, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk og nyligt også København og Frederiksberg.

Den nye ordning for genanvendelse af madaffald

I den nuværende ordning for dagrenovation har ca. 6.450 grundejere en 110 L sæk. Ca. 650 grundejere har 2 stk. 110 L sække svarende til en ugentlig kapacitet på 220 L. Ca. 2.200 grundejere har en beholder på 140, 190 eller 240 L.

Grundejerne kender allerede affaldssortering fra genbrugsordningen med rumopdelte beholdere på hjul til papir, plast, glas og metal.

Til den nye ordning med sortering i mad- og restaffald får grundejerne en tilsvarende løsning med en rumopdelt beholder på hjul til mad- og restaffald, lige som i fx Brøndby og Rødovre. Som i den nuværende ordning for dagrenovation vil beholdere med mad- og restaffald blive tømt ugentligt.

Denne løsning vurderes at give god service og færrest mulige gener, da der fx ikke skal skabes plads til flere beholdere. Løsningen er nem at bruge, så borgerne med en relativ lille indsats kan bidrage til væsentlig mere genanvendelse.

I etageejendomme, kommunale institutioner, og bebyggelser med fælles affaldsløsninger vil der til madaffald kunne vælges beholdere på hjul, ligeledes med ugentlig tømning eller nedgravede beholdere.

Alle husstande får tilbudt affaldsposer til madaffaldet og en lille køkkenspand.

Administrationen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget godkender ordningen for genanvendelse af madaffald.

Ad. 2 – Betaling af de nye beholdere

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende, at affaldskontoens opsparing (det såkaldte mellemværende) bruges til indkøb af nye beholdere. Beholderne i de øvrige genbrugsordninger er også finansieret af opsparingen.

Der er overskud på affaldsordningernes mellemværende med kommunen. Dette kan således finansiere en del af indkøbet og leveringen af den nye beholder til borgerne, uden at borgerne særskilt skal betale for den nye beholder.

Fordelene er, at der vil kunne leveres en ny beholder, uden at borgerne direkte skal betale for beholderen, og at kommunen står for vedligeholdelse af beholderen. Samtidig undgås opkrævning af et engangsbeløb hos alle grundejere og ejendomme.

Ulempen er, at en andel af opsparingen vil blive brugt til beholdere, og at der dermed er mindre råderum til eventuelle gebyrnedsættelser de følgende år.

Hvis opsparingen ikke bruges til finansiering af beholderne, skal alle ejendomme i stedet selv betale de nye beholdere.

Administrationen anbefaler, at opsparingen bruges til at finansiere indkøbet af nye rumopdelte beholdere til mad- og restaffald til grundejere samt beholdere til madaffald til etageejendomme, kommunale institutioner og bebyggelser med fælles affaldsløsninger.

Ad. 3 – Valgfri 14-dages tømning

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende, at grundejerne tilbydes mulighed for 14-dages-tømning.

Som særordning kan grundejere tilbydes mulighed for valgfri 14-dages-tømning, dog med ugentlig tømning i sommermånederne. Fordelene ved valgfri 14-dages-tømning er, at husstande med små affaldsmængder kan vælge at få tømt sjældnere til et lavere årligt gebyr.

Der forventes ingen væsentlig miljømæssig besparelse, da skraldebilen stadig kører på vejen og tømmer ved de andre husstande.

En ulempe ved 14-dages-tømning kan være øget risiko for lugtgener, maddiker, tunge beholdere samt fastklæbende poser i bunden af beholderen.

Administrationen anbefaler, at grundejerne tilbydes mulighed for at vælge 14-dages-tømning.

Ad. 4 – Vask af beholdere

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende vask af beholderne i ordningen.

Det er på nuværende tidspunkt grundejeres og ejendommes eget ansvar at vaske affaldsbeholderne efter behov, af hensyn til brugerne og skraldemandens arbejdsmiljø.

En mulighed er, at lade vask af beholderne være en del af ordningen som en ekstra service, således at grundejernes beholdere til mad- og restaffald automatisk bliver vasket 1 gang årligt, og beholderne til madaffald i etageejendomme o.l. bliver vasket 2 gange årligt.

Vask af beholderne vil ske miljømæssigt korrekt med opsamling af spildevandet.

Administrationen anbefaler, at vask af beholderne indgår i ordningen.

Kommunikationsplan

I samarbejde med en kommunikationskonsulent er der udarbejdet en kommunikationsplan, jf. Bilag 1.

Implementering af den nye ordning vil være ledsaget af information om levering af beholdere, ikrafttrædelse, sortering mv. Dette er for at sikre så god sortering som muligt, og at borgerne fra start af, kan få bedst mulig gavn af ordningen og undgå eventuelle gener. Etageejendomme og bebyggelser med fælles affaldsløsninger og særlige plads- og adgangsforhold vil blive inddraget tidligt i processen for bedst muligt at tage højde for individuelle forhold.

Fortsat gavn af den tidligere beholder

Grundejere, der har indkøbt en 2-hjulet beholder til den nuværende ordning for dagrenovation, kan, efter implementering af den nye ordning, bruge deres gamle dagrenovationsbeholder til haveaffald, så beholderen stadig kan gøre gavn.

Siden forsommeren 2017 er dette også blevet oplyst på hjemmesiden og til grundejere i forbindelse med køb af dagrenovationsbeholdere. Dette vil ligeledes blive kommunikeret til alle grundejere inden implementering af den nye ordning.

Retsgrundlag

”Affaldsbekendtgørelsen”: Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. Ifølge § 24 skal kommunen etablere ordninger for affald, som beskrevet i Affaldsbekendtgørelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. oktober 2014 blev Hvidovre Kommunes Affaldsplan 2014-2018 (2024) vedtaget.

Den 5. april 2017 behandlede Teknik- og Miljøudvalget dagsordenspunktet ”Sortering af dagrenovation i mad- og restaffald”. Administrationen orienterede om, at den kommunale ordning for indsamling af dagrenovation skal ændres, så madaffald frasorteres til genanvendelse for at nå genanvendelsesmålene, samt fremlagde en foreløbig tidsplan. Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte den foreløbige tidsplan.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsordningerne skal hvile i sig selv økonomisk over en årrække.

De budgetmæssige konsekvenser, herunder gebyrfastsættelse, indarbejdes i budgetforslag 2019 – 2022.

Ad. 1 – Ordning for genanvendelse af madaffald

For grundejere forventes driften af ordningen for mad- og restaffald at medføre en udgift på ca. 1.500 kr./år inkl. moms. Det nuværende dagrenovationsgebyr for en tilsvarende størrelse beholder med ugentlig tømning er 1.410 kr./år inkl. moms. For en dagrenovationssæk er gebyret 1.050 kr./år inkl. moms.

Ud fra en gennemsnitsbetragtning forventes driften af ordningen at medføre en øget udgift pr. etagebolig på ca. 125 kr./år inkl. moms.

Omkostninger til driften af den nye ordning vil blive indarbejdet i budgettet og gebyrerne for 2019.

Ad. 2 – Betaling af de nye beholdere

Omkostninger i 2019 til indkøb og levering af beholdere og biospande forventes at udgøre ca. 6.300.000 kr. ekskl. moms. Heraf forventes opsparingen (renovationsvæsenets mellemværende) at kunne dække ca. 3 mio. kr. ekskl. moms, hvilket vil blive indarbejdet i budgettet for 2019. Det resterende beløb vil blive indarbejdet i gebyrerne over en årrække.

Hvis det besluttes, at opsparingen ikke skal bruges til indkøb af beholdere, vil grundejerne blive opkrævet et engangsbeløb på ca. 700 kr. inkl. moms, for indkøb og levering af beholdere, og etageboligerne vil gennemsnitligt blive opkrævet ca. 100 kr. inkl. moms.

Ad. 3 – Valgfri 14-dages tømning

Ved valgfri 14-dages-tømning af mad- og restaffald for grundejere forventes udgiften at blive ca. 1.050 kr./år inkl. moms for en 240 L beholder til mad- og restaffald.

Ad. 4 – Vask af beholdere

Vask af beholdere forventes at øge udgifterne med ca. 150 kr./år inkl. moms for grundejere og ca. 150 kr./år pr. beholder ved etageboliger o.l.

Bilag

 1. Bilag 1 - Kommunikationsplan (pdf)

8. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-01-2018

Sara Benzon (F) spurgte til lokalplan for Café H.

Torben N. Rasmussen (V) spurgte til opsætning af nabohjælpsskilte. Administrationen svarede, at administrationen fremlægger en sag i 1. kvartal.