Referat - Økonomiudvalget den 17. februar 2020

Mødefakta

Dato: Mandag den 17. februar 2020
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Marianne Rosenkvist (Ø)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • Torben N. Rasmussen (V)

Bemærkninger

Charlotte Munch deltog som stedfortræder for Torben N. Rasmussen

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2020

Godkendt med bemærkning om at punkt 22 udgår, idet punktet ved en fejl er kommet på Økonomiudvalgets dagsorden samt at punkt 28 åbnes.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2020

Orientering om venskabsbybesøg til Nordre Follo, Oppegårdden 4 og 5. juni 2020, genhusning af Hvidovre Pensionistforening samt erstatningssag.

 


3. Beslutning om at udarbejde forslag til ændring af Kommuneplan 2016 - nyt rammeområde for Gungevej 1 og 2

Beslutningstema

På baggrund af den forudgående høring skal kommunalbestyrelsen beslutte, om man vil arbejde for ændrede muligheder for anvendelse for ejendommene Gungevej 1 og 2, som er en del af det nuværende rammeområde 2E4.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen
 

 1. at godkende, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for et nyt rammeområde for ejendommene Gungevej 1 og 2, der giver mulighed for anvendelse til offentligt formål som skole mv.
 2. at godkende, at forslaget til kommuneplantillæg desuden indeholder følgende bebyggelsesregulerende bestemmelser: En maksimal bebyggelsesprocent på 60, et maksimalt etageantal på 3, samt en maksimal bygningshøjde på 11 m.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2020

Ad 1. Gruppe A og O stillede ændringsforslag om, at offentlige formål ikke omfatter kirkelige formål.

 

Anbefales godkendt med det stillede ændringsforslag.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Forud for fremlæggelse af et tillæg til Kommuneplan 2016, der skal muliggøre ændret anvendelsefor ejendommene Gungevej 1 og 2, er der foretaget en forudgående høring. Der er i løbet af høringsperioden indkommet 10 høringssvar, disse er vedlagt som bilaget ”Samlede høringssvar fra den forudgående høring”.

 

Administrationen har med notat af 24. januar 2020 udarbejdet en gennemgang af de bemærkninger der er indeholdt i høringssvarene. Dette er vedlagt som bilag, ”Gennemgang af bemærkninger til forudgående høring om ændring af anvendelse på Gungevej 1 og 2”.

 

De indkomne høringssvar peger især på udfordringer i forhold til den trafikale situation omkring Høvedstensvej og Gungevej samt Genbrugshallen på Gungevej 2. Derfor anbefaler administrationen, at dette emne gives særlig opmærksomhed i forbindelse med den videre planlægning.

 

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor ejendommene Gungevej 1 og 2 udskilles som et nyt rammeområde med en generel anvendelse til offentlige formål og en specifik anvendelse som skole mv.

 

Administrationen anbefaler desuden, at udkastet til kommuneplantillægget indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser som følger: en maksimal bebyggelsesprocent på 60, et maksimalt etageantal på 3 og en maksimal bygningshøjde på 11 m.

 

De foreslåede bebyggelsesregulerende bestemmelser er fastsat med afsæt i det omgivende område såvel som de eksisterende bygninger på ejendommen, der ønskes ombygget til brug som skole.

 

I dag gælder følgende rammer for lokalplanlægning for de nævnte ejendomme:

 

• Plannummer: 2E4

• Plannavn: Gungevej

• Generel anvendelse: Erhvervsområde

• Specifik anvendelse: Håndværksvirksomhed, engros- og lagervirksomhed, mindre fremstillingsvirksomhed, kontor- og serviceerhverv og administration

• Maks. bebyggelsesprocent: 60

• Maks. antal etager: 3

• Maks. bygningshøjde (m): 11

• Bemærkninger: Der må etableres detailhandel til salg af egne produkter, når den enkelte butik ikke overstiger 200 m² bruttoetageareal. Det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til nybyggeri og omdannelse til butiksformål må ikke overstige 400 m².

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 17. december 2019, punkt 8, at sende det af administrationen udarbejdede høringsmateriale i forudgående offentlig høring i mindst to uger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Planlovens § 23c, stk. 1 og stk. 2, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Der er i overensstemmelse med planlovens § 23c gennemført en forudgående høring i perioden 18. december 2019 til 5. januar 2020 med henblik på at indkalde ideer og forslag med videre til brug for det fremadrettede planlægningsarbejde. Høringsmaterialet er vedlagt som bilag ”Debatoplæg for Gungevej 1 og 2”

Bilag

 1. Debatoplæg for Gungevej 1 og 2 (pdf)
 2. Samlede høringssvar fra den forudgående høring (pdf)
 3. Gennemgang af bemærkninger til forudgående høring om ændring af anvendelse på Gungevej 1 og 2 (pdf)

4. Godkendelse af anlægsprojekt - projekt 0268 - salg af grunde 2019

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab vedr. projekt 0268, salg af grunde 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende anlægsregnskab for projekt 0268, salg af grunde 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2020

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Grunde i Præstemosen:

Der er i 2019 solgt 7 grunde til en pris på 761.000 kr. – 900.000 kr. Prisen accepteres ud fra grundens størrelse, beliggenhed og grundens tilstand. Udgifter i forbindelse med salget afholdes også af projekt 0268.

 

Buslomme Stamholmen:

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2015, blev det besluttet, at buslomme foran Stamholmen 147-151 nedlægges som offentlig vej, da buslommen ikke længere benyttes til busdrift. Arealet sælges til NAPF Denmark ApS for minimum 56.250 kr. Aftalen blev endelig i 2019, og arealet blev solgt for 74.500 kr.

 

Der er på investeringsoversigten for 2019 afsat 3.300.000 kr. vedr. indtægter fra salg af grunde og 100.000 kr. til dækning af de udgifter, der er i forbindelse med salgene. Der er afholdt udgifter til ejendomsmægler og vand- og kloaktilslutning i Præstemosen.

 

Anlægsregnskabet ser således ud:

 

Projekt 0268

Regnskab netto

Bevilling netto

Grunde i Præstemosen

-5.528.151 kr.

 

Salg buslomme, Stamholmen

-74.500 kr.

 

 

 

 

Total

5.602.651 kr.

3.200.000 kr.

 

Anlægsregnskabet udviser en merindtægt på 2.402.651 kr.

 

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2013, punkt 18, blev det besluttet, at borgmesteren er bemyndiget til at acceptere bud på grunde i Præstemosen på visse betingelser.


5. Orientering om likviditet 4. kvartal

Beslutningstema

Efter bestemmelserne i ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styring” skal der som

minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes

likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orienteringen om likviditeten, ultimo december 2019, til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2020

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Kommunens likviditet opgøres efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

 

 

 

Ultimo 2019 har Hvidovre Kommune en likvid beholdning på 351,8 mio. kr. Dermed er beholdningen 60 mio. kr. højere ultimo 2019 sammenholdt med ultimo 2018, hvor den likvide beholdning var på 291,8 mio. kr. Stigning kan overvejende henføres til kommunens mindre aktivitet på driften og anlægsområdet i 2019.

 

Kontante beholdninger udgør 0,2 mio. kr., og der var et negativt bankindestående på 352,2 mio. kr. den 31. december 2019. Det gennemsnitlige saldoforløb for bankindestående har for 2019 været negativ, og der har således gennemsnitligt været et træk på kassekredit. Af hensyn til en optimal likviditetsstyring sigtes der efter at have et minimalt gennemsnitligt bankindestående, hvilket skyldes, at renten for indestående i de senere år har været negativ. I stedet placeres midlerne overvejende i investeringsforeninger. Det giver et forventet bedre afkast end bankindestående.

 

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo året, hvorimod f.eks. Økonomi- og Indenrigsministeriet ved opgørelse af kommuners likviditet tager udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på tallet for likviditeten afhængigt af, om likviditeten opgøres pr. dato (fx ultimo året) eller som gennemsnit. Den gennemsnitlige daglige likviditet har i løbet af 2019 været på 586,6 mio. kr.

 

Figur 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2019 til 31. dec. 2019. Den faktiske kassebeholdning har i perioden 1. januar 2019 til 31. dec. 2019 ligget mellem 301 og 769 mio. kr. Figur 1 viser, at likviditeten i 2019 udviklede sig på et lavere niveau fra den første til tredje kvartal, og i det sidste kvartal er det på samme niveau som 2018, hvorimod den gennemsnitlige likviditet var på relativt svagt faldende. I den kommende tid forventes den gennemsnitlige beholdning, som følge af udviklingen på det lavere niveau i de daglige beholdninger, at være langsomt faldende.

 

 

På opgørelsestidspunktet er ca. 704 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer. 

 

Kommunens investeringer hos de nedenstående fire forvaltere pr. 31. dec. 2019 fremgår af tabel 2. og aktivallokering i tabel 3 og figur 2 som overholder kommunens finansielle strategi.

 

Tabel 2: Kommunens investeringer hos de 4 forvaltere pr. 31. dec. 2019

 

 

Det vægtede gennemsnitlige afkast udgør 4,18 pct. Dette dækker over såvel realiseret gevinst/tab og urealiseret tab/gevinst. Det gennemsnitlige afkast er dermed udtryk for, hvor stort gevinsten samlet ville være såfremt man indløste hele porteføljen den 31. december 2019. 

 

 Tabel 3: Placering af portefølje per 31. december 2019

 

 

Figur 2: Aktivallokering ultimo 4. kvartal 2019

 

Diagrammet er baseret på data pr. handelsdato

 

 

Tabel 4 viser det samlede afkast og investeringens nettoresultat på tværs af alle kapitalforvaltere. Samlet set er der tale om et vægtet afkast på 1,4 % af primo investeret beløb svarende til 8,8 mio. kr. og en realiseret gevinst på 4,2 mio.kr. Portefølje har også en urealiseret gevinst på 15,2 mio.kr. Alt i alt ender 2019 dermed med et samlet afkast på 28,2 mio.kr. eller på 4,17 %. Udbytte/afkast er, i lighed med tidligere år, blevet geninvesteret i investeringsforeningen.

 

Den rapporterede negative kontantbeholdning skyldes beregningstekniske forhold. I kapitalplejen er der allerede disponeret over de renter og udtrækninger, som kommer til porteføljen 1. december. Rapporten tager udgangspunkt i handelsdato og ikke valørdato. Derfor vil midler, som vi har disponeret over pr. 1/12, allerede nu fragå kontantbeholdningen. Og midlerne, som vil tilgå kontoen 1/12, vil endnu ikke fremgå af kontantbeholdning.

 

Det er vigtigt at understrege, at kontoen på intet tidspunkt har haft en negativ saldo. På den baggrund overholdes den finansielle strategi også på dette punkt.

 

 

Tabel 4: Samlet afkast i 2019

 

 

Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt[1]

 

Den højere risikoappetit blev bibeholdt i december. Det var igen geopolitik og pengepolitisk fremgang for de økonomiske nøgletal, som var udslagsgivende for den udvikling.

Den varslede eskalering af handelskrigen imellem USA og Kina d. 15. december blev afværget gennem en aftale. For nuværende er det fortsat ikke helt klart, hvad aftalen konkret indeholder, men præsident Trump har allerede proklameret det som en sejr for amerikansk økonomi, og at man er klar til at indlede ”fase 2” forhandlinger med kineserne.

Forvaltere ser fortsat en stabilisering i vækstnøgletallene, og en meget moderat udvikling i inflationen til trods for fortsat høj beskæftigelse i langt de fleste økonomier. Hvorvidt

stabiliseringen/væksten i økonomierne varer ved, er noget de kommer til at holde nøje øje med i 2020.

Der har været ordinære møder i de to store centralbanker, både Fed og ECB fortsatte

QE gennem opkøb af rentebærende aktiver.

Ifølge forvaltere er der ikke en høj risiko i vores porteføljer. Det skyldes primært to ting. Dels  at væksten i nøgletallene, til trods for at have vist en vis stabilisering, fortsat ser svage ud – specielt set i lyset af de høje indtjeningsforventninger for virksomhederne i 2020. Den anden er naturligvis, at vi igen oplever et stemningsniveau, som er ekstraordinært højt, og normalt ikke er optimalt at øge risikoen på.

Får forvaltere en bekræftelse på, at væksten er på vej tilbage og/eller stemningen er normaliseret, er de klar til igen at øge risikoen i porteføljerne.

I 2020 forventer forvaltere et fortsat lavt renteniveau. Der er umiddelbart ikke udsigt til nye pengepolitiske tiltag fra ECB. Der er fra ECB’s side således kommet stigende fokus på de negative effekter ved yderligere rentenedsættelser.

På det danske realkreditmarked forventer forvaltere en noget mere afdæmpet konverteringsaktivitet. Samtidig forventer de en fortsat høj interesse for de konverterbare obligationer fra udenlandske investorer.

 

 

Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

Rapporteringens formål i tabel 5 er at sammenholde kommunens aktuelle låneeksponering med kommunens finansielle strategi og markedsforventninger på rente med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld.

 

Tabel 5: Finansiel strategi- renteeksponering opgjort ved nominel restgæld.

 

 

 

Renteeksponeringerne er indenfor rammerne af den finansielle politik.

 

Den vægtede gennemsnitlige rente for 2019 er 1,4%.

 

Det gælder generelt, at langfristet gæld endeligt skal optages i danske kroner eller euro. Den eksisterende gæld er optaget i danske kroner.

 

Den variabelt forrentede gæld udgør ultimo december 2019 70,2 mio. kr. svarende til 31 % af den totale gæld eksklusiv ældreboliglån.

 

Renten på den variabelt forrentede gæld fastsættes kvartalsvist og er i 4. kvartal 2019 og har været mellem negativ med – 0,16 % til -0,37 % p.a. dvs. kommunen p.t. er i den usædvanlige situation, at den får penge for at låne penge. Kommunens langfristede gæld udgør pr. 31. december 2019 229 mio. kr. nominelt, ekskl. støttet ældreboliglån samt swapaftaler. Gælden eksklusiv ældreboliglån er målt pr. indbygger ultimo 2019 ca. 4.278 kr.


[1] Redigeret uddrag af Rapportering fra Jyske Bank/Gudme Raaschou/Nykredit december 2019

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Jævnfør Økonomi- og indenrigsministeriet, ”Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 7,3 Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler” - Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger


6. Beslutning om bevilling fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge

Beslutningstema

Administrationen har ansøgt om og fået bevilget midler fra Socialstyrelsen til at kvalificere og modne en indsatsmodel, der styrker læringsmiljøet for anbragte børn og unge. Der er bevilget ca. 3,85 mio. kr. i alt til projektet.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 

 1. at godkende Socialstyrelsens bevilling af puljemidler til at kvalificere og modne en indsatsmodel, der styrker læringsmiljøet for anbragte børn og unge.
 2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på samlet 3.850.268,44 kr. fordelt på årene 2020, 2021 og 2022.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-02-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2020

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Ad 2. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har siden 2014 arbejdet med at omlægge det specialiserede børne- og familieområde med sigte på fortsat at blive endnu dygtigere til at styrke udsatte børn og unges tilknytning til et normalt hverdagsliv, herunder understøtte deres skolegang, læring, trivsel og udviklingsmuligheder, uanset hvilken indsats de modtager.

Det er fortsat vigtigt at udvikle indsatser, der kan understøtte et løft af generel trivsel, sociale relationer og fagligt niveau blandt anbragte børn og unge i grundskolen.

Omkring halvdelen af alle anbragte børn og unge aflægger ikke folkeskolens prøver i 9. klasse, og de, der gør, ligger i gennemsnit to karakterer lavere end øvrige børn og unge. Mange anbragte børn og unge forlader grundskolen med så lave læse- og regnefærdigheder, at det begrænser deres mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Samtidig har anbragte børn og unge markant højere fravær, flere skoleskift og perioder uden undervisning sammenlignet med andre børn og unge. Anbragte børn og unge trives hertil dårligere i skolen, deltager i færre fritidsaktiviteter og har en øget risiko for at blive udsat for ensomhed og mobning.

I forlængelse af tidligere succesfulde partnerskaber med Socialstyrelsen og det fortsatte lokale omlægningsarbejde i Hvidovre Kommune, har administrationen ansøgt om og fået bevilliget midler fra Socialstyrelsen til at kvalificere og modne en indsatsmodel, der styrker læringsmiljøet for anbragte børn og unge.

Formål
Formålet med projektet er at understøtte anbragte børn og unges skolemæssige læring og trivsel, herunder modvirke ensomhed og mobning, både i grundskolen og hjemme i plejefamilien eller på anbringelsesstedet.

Deltagelse i projektet betyder, at Hvidovre Kommune skal være med til at kvalificere, udvikle og tilpasse en indsatsmodel, der styrker læringsmiljøet for anbragte børn og unge i samarbejde med andre kommuner, Socialstyrelsen og en ekstern leverandør.

Det forventes, at projektet har en række både kort- og langsigtede resultater, herunder at anbragte børn og unges faglige niveau og trivsel i folkeskolen forbedres, samt at flere anbragte børn og unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Målgruppen for indsatsmodellen er anbragte børn og unge, der går i 0.- 10. klasse i kommunens grundskole eller tilsvarende. Alle anbragte børn og unge kan deltage – uanset anbringelsessted.

Arbejdet med at kvalificere, udvikle og tilpasse indsatsmodellen gennemføres i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2022.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Uddannelsesudvalget blev orienteret mundtligt på møde den 3. december 2019, punkt 2, om, at der er modtaget tilsagn om puljemidler på 3,6 mio. kr. vedrørende anbragte børns skolegang.

Der blev bevilget penge fra Socialstyrelsen til projekt ”Lige Muligheder” 2015-2017. Sagen blev godkendt i Børne- og Undervisningsudvalget den 13. april 2015, punkt 5.

Økonomiske konsekvenser

Socialstyrelsen har givet samlet bevilling på 3.850.268,44 kr. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Bevillingen dækker over løn til en projektleder- og koordinator, læringskoordinator, læringsvejledere samt lønmidler til indledende udredning af de anbragte børn og unge. Hertil budgetteres med 10.000 kr. til revision ved projektets afslutning.

Retsgrundlag

Midlerne tildeles i medfør af Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge (bekendtgørelse nr. 948 af 13. september 2019).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


7. Beslutning om bevilling fra tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger mv., der arbejder med 0-2 årige fra sårbare og udsatte familier

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har fået bevilget midler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn fra udsatte og sårbare familier. Bevillingen er på 900.000 kr. til anvendelse i årene 2020-2022.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende bevilling fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til kompetenceløft af pædagoger mv., der arbejder med 0-2-årige børn fra sårbare og udsatte familier, på 900.000 kr.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-02-2020

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2020

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Som en del af det nationale initiativ ”1.000 dages programmet – en bedre start på livet” er der afsat midler til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier.

Midlerne er blevet fordelt mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle, og kommunen har således ikke ansøgt om midlerne.

Hvidovre Kommune har fået en bevilling på 900.000 kr., der skal anvendes inden udgangen af 2022. Fordelingen af midlerne mellem årene har administrationen mulighed for at planlægge under hensyntagen til øvrige kompetenceudviklingsaktiviteter på dagtilbudsområdet. Bevillingen er vedlagt som bilaget ”Bevilling, kompetenceløft af pædagoger mv.”.

Formålet med kompetenceløftet er at medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige børn fra sårbare og udsatte familier. Midlerne skal anvendes til diplommoduler til pædagoger i daginstitutioner og læringsforløb til pædagogiske assistenter i daginstitutioner og dagplejere, der arbejder med målgruppen. Desuden skal midlerne anvendes til vikardækning for de medarbejdere, der deltager i kompetenceløftet.

Hvidovre Kommune har ansøgt og modtaget midler fra andre puljer under ”1000 dages programmet”, herunder midler til flere pædagoger i institutioner med mange 0-2-årige børn i udsatte positioner og midler til screening og tidlig familierettede indsatser til sårbare og udsatte familier.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har givet en bevilling på 900.000 kr. til anvendelse i årene 2020-2022. Den nærmere fordeling af midler mellem årene har administrationen mulighed for at fastlægge efterfølgende.

Retsgrundlag

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets ”Vejledning om tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier.”

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bevilling, kompetenceløft af pædagoger mv. (pdf)

8. Beslutning om bevilling til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn

Beslutningstema

Administrationen har ansøgt og fået bevilget midler fra en pulje i Børne- og Undervisningsministeriet til i en fireårig periode til at ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter i institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn. I Hvidovre drejer det sig om otte institutioner, der opfylder kriterierne for støtte.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Børne- og Undervisningsministeriets bevilling af puljemidler på 25.577.341 kr.til i en fireårig periode fra 2019 til 2022 at ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter i institutioner med mange 0-2årige sårbare og udsatte børn.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-02-2020

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2020

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Børne- og Undervisningsministeriet har udbudt en ansøgningspulje med det formål at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner. De forventede resultater er, at læring og trivsel fremmes for 0-2årige sårbare og udsatte børn.

Kriterierne for at opnå støtte er, at minimum 25 procent af de 0-2årige børn i institutionen eller enheden har forældre, der får mindst 80 procent økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudsloven og/eller socialpædagogisk fripladstilskud efter serviceloven.
Dette er tilfældet i de otte daginstitutioner: Baunevangen, Cirklen, Egevolden, Oceanet, Rosenhøj, Solstien, Tryllestien og Tinsoldaten i forskelligt omfang.

Midlerne skal fordeles til de otte institutioner vægtet i forhold til antallet af 0-2årige børn i institutionen, uanset andelen af forældre med fripladstilskud.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Der er givet en samlet bevilling på 25.577.341 kr.

Bevillingen fordeler sig med 1.437.610 kr. i 2019, med 8.046.577 kr. i 2020, med 8.046.577 kr. i 2021 og 8.046.577 kr. i 2022.

Beløbet skal fordeles på følgende måde:

Institution

Antal børn 0-2 år

Bevilling i kr. til flere pædagoger 2019-2022

Baunevangen

52

3.778.471

Cirklen

61

4.432.436

Egevolden

41

2.979.178

Oceanet

59

4.287.111

Rosenhøj

40

2.906.517

Solstien

35

2.543.202

Tryllestien

38

2.761.192

Tinsoldaten

26

1.889.234


Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres på en dertil særligt oprettet konto centralt i kommunen.

Bevillingen til ansættelse af flere pædagoger må ikke medføre en besparelse på kommunens budget til dagtilbudsdriften, og kommunen må ikke hæve forældrebetalingen på baggrund af de øgede udgifter til dagtilbudsdriften.

Udbetaling af tilskud fra 2020 vil ske bagudrettet kvartalsvis.

Tilskuddet fra 2019 udbetales ultimo juni 2020, sammen med 2. rate af 2020-tilskuddet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 593 af 13. maj 2019 om ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag


9. Beslutning om anlægsregnskab for Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus

Bilag

 1. Anlægsregnskab - Hvidovre Stadion; atletikbane, fodboldbane og gl. klubhus (pdf)