Referat - Økonomiudvalget den 29. januar 2019

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 29. januar 2019
Mødetidspunkt: Kl. 16:45
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

  • Anders Wolf Andresen (F)
  • Gert Wahl (Ø)
  • Helle M. Adelborg (A)
  • Kenneth F. Christensen (A)
  • Steen Ørskov Larsen (C)
  • Torben N. Rasmussen (V)

Fraværende med afbud

  • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

Ekstraordinært møde. Charlotte H. Larsen deltog for Mikkel Dencker. Kenneth F. Christensen var fraværende under punkt 1-4.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-01-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-01-2019

Ingen meddelelser.


3. Godkendelse af vedtægtsændringer i Hovedstadens Letbane I/S

Beslutningstema

Staten har, som en forudsætning for at give tilsagn til at selskabet kan underskrive kontrakterne med de vindende entreprenører, ønsket en ”Århusmodel” for statens engagement i Hovedstadens Letbane. Det betyder, at staten udtræder af interessentskabet snarest muligt og altså ikke først, når letbanen går i drift, som det hidtil har været forudsat.

 

Det er aftalt i interessentskabet, at vedtægtsændringerne skal være godkendt i samtlige kommuner og regionen senest den 30. januar 2019, og sagen forelægges derfor til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Statens udtræden medfører rent praktisk, at vedtægterne for interessentskabet skal ændres.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen at

 

  1. at godkende vedtægtsændringer for Hovedstadens Letbane I/S som beskrevet i bilaget Udkast til vedtægtsændringer

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-01-2019

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Trafik- og ejendomme har udarbejdet punktet.

 

Baggrund

Den. 26. februar 2018 holdt de tre ejere af Hovedstadens Letbane et møde, hvor transport-, bygnings- og boligministeren meddelte, at forligskredsen bag letbanen i Ring 3 på Christiansborg (V, S, DF, LA, RV, SF og K) står ved tilsagnet om et statsligt tilskud til letbane-projektet, som det fremgår af principaftalen fra 2013 og lov om letbane på Ring 3.

 

Ministeren meddelte også, at Staten som en forudsætning for at give tilsagn til, at selskabet kunne underskrive kontrakterne med de vindende entreprenører, ønsker en ”Aarhus model” for statens engagement i Hovedstadens Letbane.

 

Dette betyder, at staten udtræder af interessentskabet snarest muligt og altså ikke først, når letbanen går i drift, som det hidtil var forudsat. Statens forpligtelse vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver berøres ikke af statens udtræden. Efter statens udtræden vil anlægget og driften af letbanen være kommunernes og regionens projekt.

 

Statens udtræden kræver en ændring af lov om letbane på Ring 3.

Folketinget forventes at tredjebehandle ændringsforslaget til lov om letbane på Ring 3 den 13. december 2018. Med forslaget udtræder transport-, bygnings- og boligministeren af Hovedstadens Letbane I/S, ligesom bestemmelserne om ledelsen af selskabet (dvs. bestyrelsen), som konsekvens af ministerens udtræden, justeres.

 

Statens endelige udtræden medfører rent praktisk, at vedtægterne for interessentskabet skal ændres.

 

De 11 enkelte kommuner og Regionen Hovedstaden skal godkende vedtægtsændringerne. Det fremgår således af den oprindelige Ejeraftale (§5.4) mellem kommunerne, som er tiltrådt af Region Hovedstaden, at:

”Følgende beslutninger i Borgmesterforum skal tiltrædes af alle 11 kommuner

1. Salg af hele eller dele af virksomheden

2. Ændring af ejerkredsen

3. Ændring af vedtægter” 

 

Nedenfor er beskrevet, hvordan de nye vedtægter er udformet.

På baggrund af forslaget til ændringsloven, og drøftelserne imellem kommunerne/regionen er ændringerne i vedtægterne begrænset til tre forhold;

 

1) Som led i ændringerne i loven vedrørende selskabets bestyrelse (hvor der nu alene fremgår at selskabet skal have en bestyrelse og ikke hvordan bestyrelsen skal sammensættes) har kommunerne og regionen drøftet den fremtidige bestyrelsessammensætning.

 

2) Der er foretaget konsekvensrettelser i vedtægterne således, at de nu bl.a. afspejler, at selskabet har to interessenter (kommunerne og regionen) i stedet for de oprindelige tre interessenter (kommunerne, Regionen og Staten), og der er sket en præcisering af tilkøb af administrative ydelser.

 

Med henblik på at sikre en fortsat kompetent og bredt funderet bestyrelse sammensættes den fremtidige bestyrelse på følgende vis:

 

3 medlemmer udpeges af kommunerne gennem Borgmesterforum (i dag udpeger Borgmesterforum 2 medlemmer)

 

3 medlemmer udpeges af Regionen (i dag udpeger regionen 2 medlemmer)

 

Op til 3 øvrige medlemmer (eksterne), herunder bestyrelsesformanden, udpeges af kommunerne gennem Borgmesterforum og Regionen i fællesskab

 

De nuværende 5 statslige medlemmer af bestyrelsen udtræder, og det samlede antal bestyrelsesmedlemmer udgør derfor op til 9.

 

Medlemmerne af den nye bestyrelse udpeges på det interessentskabsmøde, hvor også vedtægterne formelt godkendes.

 

De præcise ændringer i vedtægterne er angivet i bilag 1 og 2

 

Den videre proces

Folketinget vedtog ændringsloven i december 2018 med ikrafttrædelse den 1. januar 2019.

 

Der skal snarest muligt herefter afholdes et ekstraordinært interessentskabsmøde (generalforsamling) således, at selskabets nye bestyrelse kan tiltræde. De foreslåede ændringer af vedtægterne skal vedtages af Region Hovedstaden og kommunerne inden 30. januar 2019 af hensyn til, at vedtægtsændringerne formelt skal godkendes på et ekstraordinært interessentskabsmøde, som forventes afholdt medio februar 2019. 

 

Forslag til vedtægtsændringer er vedhæftet – se bilag 1 for ændringsforslag med ændringsmarkeringer og bilag 2 for de fremtidige vedtægter uden ændringsmarkeringer.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. december 2018, punkt 23, at der som foreslået af staten indarbejdes et nyt punkt 4.2 i vedtægterne for Hovedstadens letbane I/S.

Økonomiske konsekvenser

Statens udtrædelse som ejer i interessentskabet medfører, at Statens ejerandel på 40 % fordeles på de øvrige tilbageværende ejer, Region Hovedstaden og 11 kommuner, herunder Hvidovre Kommune.

 

Hvidovre Kommunes ejerandel, og hæftelse i interessentskabet ændres derved fra 0,50 % til 0,92%.

 

Statens forpligtelse vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver berøres ikke af statens udtræden, men konverteres til et tilskud. Dette medfører, at der ikke ændres i de økonomiske forhold for de øvrige ejer, i forbindelse med etablering af letbanen. Forudsat at de økonomiske rammer for projektet overholdes.

 

Der ligger altså øget økonomiske risici i denne ændring af ejerskabet for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Transport-, bygnings- og boligministerens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S), jf. lov nr. 1564 af 18. december 2018

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

  1. Vedtægter med ændringsmarkeringer (docx)
  2. Udkast til vedtægtsændringer (docx)

4. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-01-2019

Ingen bemærkninger.


5. Ansættelse af skoleleder ved Avedøre Skole

Lukket sag