Referat - Økonomiudvalget den 16. september 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 16. september 2019
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

 • Borgmesteren orienterede om notat om gratis psykologhjælp.
 • Borgmesteren beklagede, at kommunalbestyrelsen ikke havde været inviteret til et møde med Hvidovre Havns brugere den 4. september 2019. Der afholdes et borgermøde, hvor kommunalbestyrelsen vil blive inviteret.
 • Kommunaldirektøren orienterede om ændringer i budgetprocessen samt kendte tal for budgettet efter Økonomiaftalen.

 

 

Sagsfremstilling

 • Orientering om gratis psykologhjælp til unge mellem 15 – 25 år

Bilag

 1. Notat om behovet for gratis psykologhjælp for unge mellem 15-25 år (pdf)

3. Orientering om rygepolitik - Røgfri arbejdstid og røgfri matrikel i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

På møde den 28. maj 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen en principbeslutning om at indføre røgfri kommune som et led i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022.

 

Som opfølgning herpå nedsatte HovedMED den 27. juni 2019 en arbejdsgruppe, der skulle komme med et udspil til røgfri arbejdstid. HovedMED godkendte ”Rygepolitik for røgfri arbejdstid og røgfri matrikel” på ordinært møde den 29. august 2019.

 

Rygepolitik for røgfri arbejdstid og røgfri matrikel træder i kraft fra den 1. januar 2020.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at tage orientering om rygepolitik for røgfri arbejdstid og røgfri matrikel til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

For: Gruppe A,F,O,V og Ø

Undlader: Gruppe C

 

Økonomiudvalget tog orientering om rygepolitik for røgfri arbejdstid og røgfri matrikel til efterretning og bemærker, at snus og skrå ikke skal være omfattet af forbuddet, idet der er truffet en beslutning om en røgfri arbejdsplads.

Sagsfremstilling

Center for Personale og Løn har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Tobaksforebyggelse er et prioriteret område i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022.

 

I oktober 2017 indførte Hvidovre Kommune røgfri matrikel. Med den nye rygepolitik for røgfri arbejdstid og røgfri matrikel skal det udover røgfri matrikel ikke længere være tilladt at ryge eller anvende andre tobaksprodukter fra arbejdstidens begyndelse til den slutter. Med andre tobaksprodukter menes bl.a. skrå, snus, damper, vandpibe, E-cigaretter mv. Det er dog tilladt at bruge nikotinprodukter i forbindelse med et rygestop-forløb eller som en hjælp til, at man som ryger, kan gennemføre den røgfri arbejdstid.

 

Med den nye rygepolitik er Hvidovre Kommune som arbejdsplads med til at understrege, at offentligt ansatte er rollemodeller over for de borgere, som de ansatte omgås med i dagligdagen, uanset hvilken stilling man er ansat i.

 

Med rygepolitikken vil Hvidovre Kommune:

 

 • skabe en sund røgfri arbejdsplads, hvor medarbejdere kan færdes i et røgfrit miljø uden at blive udsat for de gener og den sundhedsfare, der er ved passiv rygning både inde og ude
 • Fremme sunde medarbejdere på sunde arbejdspladser, der siger nej til rygning og er præget af velvære og trivsel
 • Understøtte målsætningen om en røgfri generation 2030 ved, at alle ansatte fremstår som rollemodeller.

 

I rygepolitikken fremgår det, at det er røgen, og ikke rygerne vi som kommune vil til livs. På den baggrund planlægges der to former for rygestopkurser:

 

 1. Rygestopkurset for de medarbejdere, der ønsker et fuldt rygestop.
 2. Røgfri arbejdstids-håndteringskursus, for de medarbejdere der ønsker hjælp til at kunne håndtere røgfri arbejdstid og i øvrigt ønsker at kunne ryge i deres fritid.

 

Rygepolitik for røgfri arbejdstid og røgfri matrikel træder i kraft fra den 1. januar 2020.

 

I oktober 2017 indførte Hvidovre Kommune røgfri matrikel. Ifølge Kræftens Bekæmpelse har 31 kommuner i Danmark d.d. indført røgfri arbejdsplads.

Politiske beslutninger og aftaler

På møde den 28. maj 2019, godkendte Kommunalbestyrelsen en principbeslutning om at indføre røgfri Kommune, som et led i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022.

Økonomiske konsekvenser

HovedMED har fået en forhåndsgodkendelse via Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering (F.A.R.) til at afholde rygestopkurser. Arbejdsgruppen anbefaler, at Rygestop- og ryge-håndteringskurser oprettes ad hoc, med afsæt i en 50/50 ordning, hvor Hvidovre Kommune betaler halvdelen af arbejdstiden og medarbejderen betaler den anden halvdel. Kurserne planlægges, så der tages hensyn til driften på den enkelte arbejdsplads.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Det er et ledelsesansvar at rygepolitikken overholdes. En overtrædelse af rygeforbuddet betragtes som en misligholdelse af ansættelsesforholdet og behandles efter de almindelige ansættelsesretlige regler. Derfor kan en overtrædelse af forbuddet medføre advarsel, afskedigelse eller bortvisning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Rygning er den største risikofaktor for sygdom og for tidlig død. Undersøgelser viser ligeledes, at et rygestop altid vil, uanset i hvilken alder, medføre positive sundhedseffekter for borgere og medarbejdere. Tobaksforebyggelse anses for at være den mest omkostningseffektive form for forebyggelse på sundhedsområdet, der findes.

Bilag

 1. FAQ - Røgfri arbejdstid og røgfri matrikel i praksis i Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Tids- og handleplan rygepolitik 2020 (pdf)
 3. Rygepolitik for røgfri arbejdstid og røgfri matrikel (pdf)

4. Anmodning om igangsættelse af ny lokalplan for Knud Larsens Byggecenter, Gammel Køge Landevej 515-537 samt Søvangsvej 4

Beslutningstema

Knud Larsens Byggecenter ansøger om, at vi sætter lokalplanarbejdet mv. i gang for deres ejendom, Gammel Køge Landevej 515-537 samt Søvangsvej 4. Lokalplanen skal sikre virksomhedens fremtidige drift, blandt andet ved at øge bebyggelsesgraden og udlægge et større byggefelt.

 

Bygge- og Planudvalget skal beslutte, om man vil igangsætte arbejdet med en ny lokalplan og, i givet fald, beslutte principperne for indholdet i denne lokalplan.

 

Økonomiudvalget skal beslutte, om man vil igangsætte arbejdet med et tillæg til Kommuneplan 2016, der hæver den maksimale bebyggelsesprocent for rammeområde 4E5.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for ejendommene på Gammel Køge Landevej 515-537 samt Søvangsvej 4
 2. at godkende, at lokalplanen får et principielt indhold, som dette fremgår af sagsfremstillingen
 3. at forlange, at grundejer yder kommunen bistand til lokalplanens udarbejdelse jævnfør planlovens § 13, stk. 3.

 

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at igangsætte arbejdet med et tillæg til Kommuneplan 2016, der øger den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent fra 30 til 40 samt butikkens maksimale størrelse.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 23-10-2018

Ad 1.

 

For: Gruppe V og Liste H

 

Gruppe A og O afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

 

Ad 2.

 

For: Gruppe V og Liste H

 

Gruppe A og O afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

 

Ad 3.

 

For: Gruppe V og Liste H

 

Gruppe A og O afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Gruppe O bad om notat om lovliggørelse af forholdene inden kommunalbestyrelsens møde.

 

Ad 4.

 

For: Gruppe A og V.

Gruppe F, O, C og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018

Sagen udsættes.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 14-01-2019

Ad 1-3. Anbefales ikke godkendt.

 

Et enigt udvalg stiller forslag om, at Knud Larsen kommer med dokumentation for sine påstande, hvorefter sagen genbehandles. Herudover ønsker udvalget, at grunden på Søvangsvej 4 sammatrikuleres med erhvervsejendommen på Gammel Køge Landevej, og at grunden på Søvangsvej ryddes, så den nuværende byggeprocent reduceres.  

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Sagen tilbagesendes til Bygge- og Planudvalget med henblik på nye oplysninger, jævnfør udvalgets beslutning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 09-09-2019

Ad 1-3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Ad 4.

 

For: Gruppe A, F, O, C, og V

 

Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af Bygge- og Planudvalgets beslutning af 14. januar 2019 og Økonomiudvalgets beslutning af 21. januar 2019, har Knud Larsen Byggecenter A/S, den 14. maj 2019, fremsendt en supplerende redegørelse. Redegørelsen er vedlagt som bilaget ”Brev af 14. maj 2019 fra Knud Larsen Byggecenter A/S”

 

I denne redegørelse beskriver ejer sin opfattelse af arealforholdene på stedet, herunder at åbne overdækninger ikke skal medregnes. Efter BR18, § 455, stk. 1, skal etagearealet beregnes ved sammenlægning af bruttoarealerne af samtlige etager. For åbne overdækninger skal kun medregnes den del af arealet, der overstiger 25 % af bebyggelsens øvrige etageareal ved erhvervsbebyggelser, jf. § 455, stk. 4.

 

Administrationen har udarbejdet en revideret arealopgørelse jf. beregningsreglerne i BR18, se bilaget ”Arealopgørelse”. På de aktuelle ejendomme skal ingen af de åbne overdækninger medregnes i bebyggelsesprocenten. Den reelle bebyggelsesprocent for de to ejendomme under ét er af administrationen beregnet til 32,7.

 

Det skal bemærkes, at de bygninger, der er nævnt som værende opført uden byggetilladelse i arealopgørelsen, er placeret uden for byggefelt 1, jf. Lokalplan 439, § 7.4.

 

I redegørelsen begrunder ejer pladsbehovet til de allerede opførte og fremtidige bygninger med nødvendige arealer til returordning af mineraluld, overdækket opbevaring af trykimprægneret og forarbejdet træ, adskillelse af certificeret og ikke-certificeret træ, samt arbejdsmiljøet ved flytning af gipsplader.

 

Ejer redegør ikke for det tidligere fremførte udsagn om, at byggemarkedet forventes at skulle modtage rester af byggematerialer såsom afskær af gipsplader som følge af et kommende EU-direktiv. Administrationen har heller ikke kunnet eftervise, at et sådan krav er undervejs.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I brev af 12. september 2018, se bilag ”Lokalplanændring”, anmoder Klaus S. Hansen på vegne af Knud Larsens Byggecenter om, at Hvidovre Kommune påbegynder udarbejdelse af ny lokalplan, der sikrer virksomhedens fremtidige drift.

 

Virksomheden udtaler i skrivelsen, at den nugældende lokalplans bebyggelsesprocent er fuldt udnyttet, og at virksomhedens drift møder udefrakommende krav mht. miljø og arbejdsmiljø. At skulle imødekomme disse krav vil kræve yderligere byggeri på ejendommen i form af overdækninger og lignende.

 

Fremover forventer Knud Larsen Byggecenter følgende udefra kommende krav/planer:

 • Modtagelse af byggepladsrestmaterialer såsom gipsafskær. Disse materialer skal midlertidigt stå under tag ifølge et kommende EU-direktiv,
 • Overdækning af trykimprægneret træ står pt. under åben himmel og skal på sigt under tag, for at hindre nedsivning til grundvand,
 • Overdækning/brandsikrede mindre bygninger for opbevaring af gasflasker,
 • Overdækning af kundekørearealer, samt
 • Nyt større vindfang på administrations- og butiksbygningen af hensyn til arbejdsmiljøet i kontordelen.

 

Tidligere sagsforløb og status

Hvidovre Kommune har 24. februar 2016 meddelt Knud Larsens Byggecenter dispensation for overskridelse af bebyggelsesprocenten med 0,9. Dispensation gives under hensyn til, at grundens overbebyggelse mindskes fra 2,5 % til 0,9 %. Bebyggelsesprocenten bliver herefter 30,9.

 

Hvidovre Kommune modtog 19. december 2016 endnu en dispensationsansøgning fra Knud Larsens Byggecenter om lovliggørelse af en nylig indrettet 1. sal. Dispensationsansøgningen blev den 8. februar 2017 behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, der besluttede at meddele afslag på dispensationsansøgningen.

 

Status er, at tømmerhandelen i dag har 4.877 m2 bebyggelse på deres ejendom og en bebyggelsesprocent på 34,7. Bebyggelsen omfatter blandt andet to bygninger med et samlet etageareal på ca. 850 m2 opført uden for lokalplanens byggefelt og uden byggetilladelse.

 

Gældende plangrundlag

Den nugældende Lokalplan 439, Område til erhvervsformål ved Gammel Køge Landevej, er fra 1998 og omfatter Gammel Køge Landevej 515-537, som udlægges til tømmerhandel med tilhørende oplags- og handelsvirksomhed. Den maksimale bebyggelsesprocent er 30 og bygningshøjde må maksimalt være 8,5 meter.

 

For ejendommen Søvangsvej 4 gælder Byplanvedtægt A15 fra 1976, hvori ejendommen udlægges til industriområde, nærmere bestemt mindre industri-, værksteds-, og lagervirksomhed, samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Det bebyggede areal må ikke overstige 1/3 af nettogrundarealet.

 

I Kommuneplan 2016 udgør de nævnte ejendomme rammeområde 4E5, for hvilket der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:

 

Område navn:  Gl. Køge Landevej 515-531

Generel anvendelse:  Erhvervsområde

Specifik anvendelse:  Butikker med særligt pladskrævende varer

Max bebyggelsesprocent: 30

Max. antal etager: 1½

Max. bygningshøjde:  8,5 m

Bemærkninger:  Stationsnært område. Butiksstørrelsen må ikke overstige 5.000 m2. Butiksstørrelsen for det særlige afsnit med varer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer, må ikke overstige 2.000 m2.

 

Anmodningen om ny lokalplan vil også kræve udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2016. I kommuneplantillægget hæves bebyggelsesprocenten fra 30 til 40 og butikkens tilladte størrelse øges fra i dag, hvor den maksimalt må være 5.000 m2, til fremover at kunne være maksimalt 5.600 m2. Økonomiudvalget skal tage stilling til påtænkte ændringer i kommuneplanen.

 

Ny lokalplanlægning

Administrationen foreslår, at der igangsættes en ny lokalplanlægning og tillæg til kommuneplan. Lokalplanen bør omfatte ejendommene på Gammel Køge Landevej 515-537 samt Søvangsvej 4, matr.nr. 6g og 6m Avedøre By, Avedøre. Afgrænsningen af lokalplanen er vist i bilaget ”Forslag til afgrænsning af lokalplan”.

 

Lokalplanen fastsætter områdets anvendelse til tømmerhandel med tilhørende oplags- og handelsvirksomhed. Bebyggelsesprocenten hæves til 40 for at imødekomme tømmerhandelens anmodning. Den maksimale bygningshøjde fastholdes til 8,5 m.

 

Tømmerhandelen foreslår, at lokalplanen udlægger et stort byggefelt, men administrationen anbefaler at bebyggelsens placering i stedet reguleres med byggelinjer langs veje og naboskel.

 

Den eksisterende lokalplans bestemmelser om beplantningsbælter bør fastholdes.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter §§ 13 – 16 i Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Der er ingen høring i denne fase af lokalplanlægningen.

Bilag

 1. Lokalplanændring (pdf)
 2. Forslag til afgrænsning af lokalplan (pdf)
 3. Besvarelse af spørgsmål om forholdene på Gl. Køge Landevej 515-537 samt Søvangsvej 4 (pdf)
 4. Brev af 14. maj 2019 fra Knud Larsen Byggecenter A/S (pdf)
 5. Arealopgørelse (pdf)
 6. Eksisterende forhold - luftfoto 7. maj 2018 (pdf)

5. Godkendelse af puljemidler til opkvalificering indenfor mangelområder

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har fået bevilliget midler fra Styrelsen for

Arbejdsmarked og Rekruttering fra puljen til opkvalificering indenfor mangelområder.

 

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende tilskud fra STAR på 109.600 kr. fra puljen til opkvalificering indenfor mangelområder.
 2. at godkende kommunal egenfinansiering på 20 % (21.920 kr.). Tilskuddet forudsætter egenfinansieringen.

 

Puljen giver mulighed for at dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med minimum 3 måneders sammenlagt ledighed og en stillingsbetegnelse med rekrutteringsudfordringer kan få hjælp til opkvalificering.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Ad 1. – 2.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Som led i Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser blev det aftalt, at afsætte en pulje på i alt 37 mio. kr. i perioden 2017 – 2019 til at udvide mulighederne for opkvalificering af ledige inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer.

 

Der er i puljen til opkvalificering inden for mangelområder afsat i alt 9,9 mio. kr. i 2019 til fordeling mellem kommunerne, jf. nedenstående beskrivelse af sammenhængen mellem det udmeldte tilskud og kompensation af restbeløbet via bloktilskuddet.

 

Formålet med puljen til opkvalificering inden for mangelområder er at understøtte udbuddet af tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i alle dele af landet. Puljen skal give virksomhederne en konkret mulighed for at få hjælp til opkvalificering af den enkelte ledige.

 

Puljen udmøntes som tilsagn til kommunerne på baggrund af objektive kriterier svarende til antallet af ledige dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i det senest tilgængelige år (rullende).

Økonomiske konsekvenser

Administrationen foreslår, at egenfinansieringen på 21.920 kr. finansieres inden for Center for Beskæftigelses egen ramme.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018

Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3.

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og

Rekruttering nr. 1276 af 31/10/2016, som fastlægger regler for ansøgning om og anvendelse af puljemidler fra styrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Tilsagn - opkvalificering indenfor mangelområder (docx)
 2. Bilag 2 - Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet (pdf)
 3. Bilag 3 - Bekendtgørelse om administration af puljer under STAR (pdf)

6. Beslutning om skema A for etablering af 5 boliger for borgere med handicap

Beslutningstema

Boligselskabet Lejerbo Hvidovre henvendte sig i 2017 til Center for Handicap og Psykiatri med ønske om at omdanne to erhvervslejemål i Strandbyparken til ældre- og handicapegnede boliger. Center for Handicap og Psykiatri er udfordret i forhold til boliger til borgere, som er klar til at flytte i selvstændig bolig. Udfordringen omhandler især borgere, som er klar til at flytte ud fra et midlertidigt botilbud, idet der i tilstrækkelig grad mangler boliger i kommunen til denne borgergruppe.

 

Lejerbo Hvidovre har nu udarbejdet udkast til etablering af fem boliger i de to tidligere erhvervslokaler og ansøger hermed om kommunens godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende vedlagte skema A for fem ældreboliger i Strandbyparken, med de obligatoriske betingelser for tilsagn om støttede lån
   
 2. at godkende den foreløbige årlige husleje på 1.356 kr. pr. m2
   
 3. at godkende at Lejerbo Hvidovre afhænder en del af afdeling 20-0 til ny afdeling 20-2
   
 4. at Hvidovre Kommune meddeler tilsagn om 100 % garanti for de nødvendige realkreditlån til etablering af fem ældreboliger. Realkreditlånet er estimeret til at andrage 8 mio. kr.

 

 1. at der bevilliges et grundtilskud på 903.700 kr. finansieret af kassen.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

Ad 1 – 5. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Ad 1. – 5.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri og Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. oktober 2017, om godkendelse af administrationens videre drøftelser med Lejerbo Hvidovre, om opførelse af boliger i de tidligere erhvervslejemål i Lejerbo Hvidovres afdeling Strandbyparken har resulteret i, at der nu foreligger en ansøgning om godkendelse af skema A for opførelse af 5 ældreboliger.

 

I almenboligloven betegnes boliger som ”ældrebolig”, når der er tale om boliger, der indrettes med henblik på at være bolig for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Skema A er betegnelsen for ansøgning fra bygherre med angivelse af skønnet anskaffelsessum, som er grundlaget for kommunens stillingtagen til godkendelse af projektet og tilsagn om støttede lån til finansiering af byggeriet.

 

Boligerne er alle 2-rums boliger, hvor størrelse og husleje er følgende:

 

Størrelse i m2

Månedlig husleje

46

5.198

54

6.102

58

6.554

62

7.006

76

8.588

 

 

Vurdering af boligbehov

Center for Handicap og Psykiatri har vurderet at der er behov for boliger, som kan anvendes til en del af de borgere, der indgår i Center for Handicap og Psykiatris målgruppe. Behovet dækker blandt andet boliger til borgere, som er klar til at flytte ud fra et midlertidigt botilbud. Udover det personlige aspekt for disse borgere, vil der være en økonomisk fordel ved, at denne borgergruppe får mulighed for at bo i en selvstændig bolig i Hvidovre.

 

Borgerne vil typisk have behov for forskellig grad af socialpædagogisk støtte, når de flytter til en selvstændig bolig. De fem boligers placering ved siden af hinanden kan bidrage til at den

socialpædagogiske støtte kan understøtte sociale kompetencer og

fællesskab, hvis det er relevant for de pågældende borgere.

 

Anskaffelsessummen

Anskaffelsessummen for de 5 boliger er 9 mio. kr. som er specificeret således:

 

Grundudgifter

790.000

Kr.

Entrepriseudgifter

6.349.000

Kr.

Omkostninger

1.898.000

Kr.

Anskaffelsessum

9.037.000

Kr.

 

Anskaffelsessummen finansieres således:

 

Grundkapitalindskud 10 %

903.700

Kr.

Beboerindskud 2 %

180.740

Kr.

Realkreditlån 88 %

7.952.560

Kr.

 

Forudsætninger for byggeriets påbegyndelse
Almenboligloven stiller krav om, at hvert byggeforetagende udgør en særlig afdeling af boligorganisationen. Opførelse af de 5 ældreboliger forudsætter derfor at de tidligere erhvervslejemål overdrages til en ny afdeling i boligselskabet for at opførelsen kan realiseres. Denne overdragelse forudsætter kommunal godkendelse.

 

Desuden skal der i medfør af bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. stilles følgende betingelser for godkendelse af skema A:

 1. at de bestemmelser om udbud, pris og tid, ansvar, kvalitetssikring, indsamling af nøgletal, bygningsdrift og eftersyn m.v., der er nævnt i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 (støttebekendtgørelsen) med senere ændringer gælder for tilsagnet, jf. § 30 stk. 1 i støttebekendtgørelsen
   
 2. at Lejerbo Hvidovre i sine aftaler om teknisk rådgivning i sine entrepriseaftaler lægger ABR (almindelige betingelser for rådgivning) og AB (almindelige betingelser for bygge- og anlægsvirksomhed) til grund uden fravigelser, jf. støttebekendtgørelsens § 30 stk. 2.

 

 1. at Lejerbo Hvidovre til brug for Byggeskadefondens eftersyn af byggeriet afleverer oplysninger om mangler ved byggeriet, jf. støttebekendtgørelsens § 30 stk. 3

 

Den videre proces
Lejerbo Hvidovre skal senest 9 måneder efter godkendelse af skema A fremsende ansøgning om godkendelse af skema B, som angiver anskaffelsessummen efter afholdt licitation.

 

Byggeregnskab i form af skema C skal fremsendes til godkendelse senest 6 måneder efter byggeriet færdiggørelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 24. oktober 2017 behandlede kommunalbestyrelsen som nr. 11 på dagsordenen punktet ”Mulighed for etablering af 3-4 boliger til borgere med handicap” og godkendte at administrationen fortsatte drøftelse med Lejerbo med henblik på etablering af boliger i Strandbyparken.

Økonomiske konsekvenser

Kommunal grundkapital

Som anført under sagsfremstillingen indgår grundkapital med 903.700 kr. som en del af finansieringen. Grundkapital er en kommunal udgift, som er et rente- og afdragsfrit lån, som skal tilbagebetales, når afdelingernes økonomi tillader det.

 

Husleje og boligstøtte

Huslejen for de 5 boliger der etableres, er beregnet til følgende:

 

Størrelse i m2

Månedlig husleje

46

5.198

54

6.102

58

6.554

62

7.006

76

8.588

 

Beboernes indtægtsgrundlag vil typisk være kontanthjælp eller førtidspension. Boligstøtten vil, afhængigt af indtægt og huslejens størrelse ligge mellem 760 kr./mdl. og 3.532 kr./mdl. Den samlede kommunale udgift for de fire boliger skønnes at blive 13.000 kr./mdl., hvoraf 75% er en statslig udgift.

 

Kommunal garanti
Der er stillet krav om 100 % kommunal garanti for realkreditfinansieringen. Realkreditselskabet har anført følgende som begrundelse for garantikravet:

”Realkreditfinansieringen til ombygningen af erhvervslejemålene til ældreboliger vil være med krav om 100% kommunegaranti. Dette skyldes bl.a. vores vurdering af afdelingens ”levedygtighed”, grundet den meget beskedne størrelse.

Såfremt den nye afdeling med 5 ældreboliger efterfølgende sammenlægges med Lejerbo Hvidovre afd. 020-0, vil vi re-beregne kravet om kommunal garanti. Såfremt der i afdeling 020-0 ikke optages yderligere finansiering inden en eventuel sammenlægning med den nye afdeling, vil den kommunale garanti sandsynligvis kunne bortfalde, idet en udbygning af den eksisterende afdeling, med det beskrevne projekt ikke vil indeholde krav om kommunal garanti ”.

 

Garantistillelsen påvirker ikke den kommunale låneramme, da garantistillelse for finansiering af almene boliger ikke henregnes til kommunal låntagning jf. lånebekendtgørelsen.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 105, som fastlægger at Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger (lovbekendtgørelse nr. 111 af 1. februar 2019).

 

Almenboliglovens kapitel 9, som indeholder bestemmelser om finansiering af nybyggeri.

 

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. som i § 30 fastlægger betingelser for at give tilsagn om ydelse af støttede lån (bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011).

 

Lov om kommunernes styrelse, som i § 41 bestemmer at beslutning om optagelse af garantiforpligtelser skal træffes af kommunalbestyrelsen (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019).

Høring

Handicaprådet er høringsberettiget i sagen. Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil blive eftersendt eller omdelt inden sagens behandling.

Bilag

 1. Budgetskema, Skema A (pdf)
 2. Skema A ansøgning (pdf)
 3. Skema A (pdf)
 4. Handicaprådets høringssvar - handicapboliger Strandbyparken (pdf)

7. Beslutning vedrørende genhusning af Hvidovre Pensionistforening

Beslutningstema

Hvidovre Pensionistforening har brugsret over en række kommunalt ejede lokaler på Risbjerggård. Grundet den planlagte etablering af den kommende bymidte, skal dele af Risbjerggård nedrives og istandsættes, hvorfor foreningen skal genhuses fra den 1. januar 2020.

 

Administrationen har i dialog med foreningen udarbejdet et scenarie for genhusning i Sønderkærbygningen.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til genhusning, samt at udgifter forbundet med genhusningen m.v. på 65.000 kr. ekstraordinært finansieres af Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme til aktiviteter for frivillige i 2019. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes beslutte, hvorvidt Hvidovre Pensionistforening skal tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på enten fredage eller onsdage.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende genhusning af Hvidovre Pensionistforening i Sønderkærbygningen
 2. at godkende, at genhusningen foretages ud fra administrationens foreslåede scenarie
 3. at beslutte, hvorvidt Hvidovre Pensionistforening skal tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på enten fredage eller onsdage
 4. at godkende, at udgifter forbundet med genhusningen m.v. på 65.000 kr. ekstraordinært finansieres af Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme til aktiviteter for frivillige i 2019

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-09-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Ad 3. Gruppe A og O anbefaler, at Hvidovre Pensionistforening tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal på onsdage til brug for foreningens faste festarrangementer. Gruppe F afventer kommunalbestyrelsen.

 

Ad 4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-09-2019

Ad 1.

Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

Anbefales godkendt.

 

Ad 3.

Gruppe A, O og Ø anbefaler, at Hvidovre Pensionistforening tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på onsdage.

 

Gruppe F og C afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Ad 4.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-09-2019

Ad 1.Anbefales godkendt.

Ad 2.Anbefales godkendt.

Ad 3.
Gruppe A og O anbefaler, at Hvidovre Pensionistforening tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på onsdage.

Gruppe F, C og Liste H afventer kommunalbestyrelsen.

Ad 4.Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Ad 1. – 2. Kultur- og Fritidsudvalgets, Ældre- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

 

Ad 3.

Udvalget afventer kommunalbestyrelsen.

 

Ad 4. Kultur- og Fritidsudvalgets, Ældre- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Pensionistforening, der består af ca. 250 medlemmer, skal genhuses fra den 1. januar 2020. Foreningen har pt. brugsret over en række lokaler på Risbjerggård, som grundet den planlagte etablering af den kommende bymidte delvist skal nedrives og istandsættes.

 

Foreningen har på Risbjerggård været enebrugere af et samlet areal på ca. 278 m² bestående af to opholdsrum (i alt ca. 107 m²), to spiserum (i alt ca. 66 m²) og et køkken (ca. 38,4 m²) i stueetagen samt kontor- og mødefaciliteter (i alt ca. 64 m²) på 1. sal. Herudover har foreningen til festbrug haft lejlighedsvis adgang til salen i stueetagen (ca. 188 m²). I alt har foreningen dermed haft adgang til ca. 466 m² lokalearealer på Risbjerggård (ekskl. toiletter og gangarealer). En plantegning over de berørte lokaler findes som bilag til sagen.

 

Foreningens aktiviteter tæller billard, dart, underholdning og socialt samvær. Foreningen afholder fast fællesspisning (”lørdagsspisninger”) for ca. 50 medlemmer hver anden lørdag. Derudover afholdes fest (”onsdagsfester”) hver tredje onsdag i måneden, hvor der gennemsnitligt deltager ca. 100 medlemmer.

 

Løsningsforslag
Administrationen har udarbejdet et løsningsforslag, der indebærer, at Hvidovre Pensionistforening genhuses i kommunalt ejede forenings- og institutionslokaler i Sønderkærbygningen (den gamle Sønderkær skole).

 

Hovedparten af de berørte lokaler benyttes i dag af gymnastikforeningen HVG37, mens enkelte lokaler anvendes af Hvidovre Musikskole, og løsningsforslaget vil derfor involvere sambrug af lokalerne. Sambrugen muliggøres af, at pensionistforeningens lokalebehov normalvis kun skal dække aktiviteter frem til senest kl. 17:00, mens HVG37 og musikskolen først skal anvende lokalerne om eftermiddagen og om aftenen.

 

Pensionistforeningen har godkendt administrationens forslag, og både HVG37 samt musikskolen har indvilget i at stille de berørte lokaler til rådighed for sambrug med pensionistforeningen.   

 

Lokaleanvendelse
Administrationens udarbejdede scenarie indebærer, at pensionistforeningen afholder daglige sociale aktiviteter i HVG37’s to klubrum (i alt ca. 84 m²) i kælderetagen, der i dag benyttes som opholdslokaler. Samtidig får pensionistforeningen adgang til HVG 37’s køkkenfaciliteter (ca. 17 m²) og toilet, der ligeledes er placeret i kælderetagen.

 

Billard- og dartaktiviteter foreslås afholdt i et opdelt afsnit af et stort undervisningsrum i kælderetagen, der i dag anvendes et par gange om ugen af musikskolen til større musikhold. For at foretage en fysik opdeling af lokalet; herunder sikre de forskellige brugeres inventar, foreslås det at opsætte en mobil skillevæg i lokalet. Pensionistforeningens del af undervisningsrummet vil ifølge det foreslåede scenarie herefter udgøre ca. 70 m². I kælderetagen vil pensionistforeningen desuden få råderet over et depotrum (ca. 15 m²); herudover forventes behov for opsætning af yderligere skabe til inventaropbevaring (ca. 5 m²). 

 

Pensionistforeningens bestyrelsesmøder o.l. foreslås afholdt i et undervisningsrum (ca. 48 m²) i stueetagen. Musikskolen anvender selv lokalet til mødebrug o.l., og det er aftalt, at pensionistforeningen reserverer lokalet gennem musikskolen.

 

Pensionistforeningens lørdagsspisninger og onsdagsfester foreslås placeret i musikskolens store koncertsal (ca. 203 m²) på første sal, hvortil foreningen også vil have adgang til tilhørende køkkenfaciliteter (ca. 15 m²).

 

Det foreslåede scenarie indebærer, at Hvidovre Pensionistforening får adgang til i alt ca. 457 m² lokalearealer (ekskl. gangarealer og toiletter). En plantegning over de berørte lokaler findes som bilag til sagen.

 

Hovedadgang til de nævnte lokaler foreslås placeret via Musikskolens hovedindgang i stueetagen, da tilgængelighed og adgangsforhold er optimale her grundet et fåtal af trapper.

 

Problemstillinger forbundet med genhusningen
Genhusningen af Hvidovre Pensionistforening via administrationens foreslåede scenarie indebærer en række problemstillinger.

 

Hvor pensionistforeningen på Risbjerggård hidtil har haft adgang til to toiletter, får foreningen i det foreslåede scenarie som udgangspunkt kun adgang til ét enkelt toilet i kælderetagen. For at imødekomme dette forhold forslår administrationen, at pensionistforeningen fra juni 2020 desuden får adgang til Hvidovre Privatskoles toiletfaciliteter (ligeledes beliggende på Sønderkærbygningens kælderetage), da Privatskolen på dette tidspunkt fraflytter det nuværende lejemål.

 

Det vurderes at være nødvendigt at etablere gelændere ved trappearealer mm. for at forbedre tilgængeligheden for Pensionistforeningen, da flere foreningsmedlemmer er gangbesværede.

 

Det vurderes desuden at være nødvendigt at etablere skabe til opbevaring af pensionistforeningens inventar og materialer. I kælderetagen forventes der således at kunne etableres ca. 5 skabe, der vil frigive i alt ca. 5 m² opbevaringsareal.

 

Afholdelse af festarrangementer i koncertsalen

Pensionistforeningen afholder i dag faste festarrangementer (”onsdagsfester”) hver tredje onsdag i måneden; i alt 8 gange om året. Da Musikskolens lungekor (koraktivitet for KOL-ramte) har faste hold i koncertsalen om onsdagen, vil begge aktiviteter ikke kunne afholdes i koncertsalen om onsdagen. Administrationen har derfor været i dialog med pensionistforeningen om muligheden for fremadrettet at placere foreningens festarrangementer om fredagen, hvor koncertsalen er ubenyttet, hvilket pensionistforeningen dog ikke ønsker.

 

Hvis pensionistforeningen fortsat skal kunne afholde fester om onsdagen skal lungekorets aktiviteter på de pågældende 8 årlige datoer derfor flyttes. Flytningen er logistisk ladsiggørligt, men vil potentielt kræve omlægninger i Musikskolens samlede holdplanlægning og dermed være ubelejligt for både brugere og undervisere.

 

Administrationen indstiller på denne baggrund til kommunalbestyrelsen at beslutte, hvorvidt pensionistforeningen skal tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på enten fredage eller onsdage.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. februar 2017 en helhedsplan for fremtidens Hvidovre Bymidte ved rådhuset, Medborgerhuset, Sundhedscentret og Risbjerggård.

 

Ombygningen af Risbjerggård forventes igangsat den 1. januar 2020 og forventes afsluttet ultimo 2022.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af skabe til inventaropbevaring, montering af gelændere ved trappearealer samt opsætning af mobile skillevægge til brug for opdeling af lokaler samt flytteomkostninger vil medføre estimerede omkostninger på i ca. 65.000 kr.

 

Center for Økonomi og Analyse foreslår, at disse midler ekstraordinært finansieres af Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme til aktiviteter for frivillige, idet der her vurderes at være ledige midler i denne størrelsesorden i 2019.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne giver kommuner mulighed for at støtte foreningsaktiviteter, herunder at stille lokaler til rådighed for lokale foreninger.

Høring

Administrationen har været i dialog med både Hvidovre Pensionistforening, Hvidovre Musikskole samt gymnastikforeningen HVG37 omkring det skitserede scenarie for genhusningen.

Personalemæssige konsekvenser

Den kommunale rengøring vil fra den 1. januar 2020 rengøre de lokaler i Sønderkærbygningen, som Hvidovre Pensionistforeningen foreslås råderet over.

Arbejdstimerne til dette arbejde vil modsvare de arbejdstimer, der skulle være brugt på rengøring af foreningens nuværende lokaler på Risbjerggård, og der vil således ikke forekomme merudgifter til rengøring efter pensionistforeningens genhusning på Sønderkær.

 

 

Sundhedsmæssige konsekvenser

 

 

 

Miljømæssige konsekvenser

 

 

 

Bilag

 1. Plantegning over Sønderkær (pdf)
 2. Plantegning over Risbjerggård (pdf)

8. Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje 2019

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje for 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at timepriser for 2019 for praktisk hjælp og personlig pleje godkendes

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-09-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Det undersøges, hvordan de indirekte udgifter på 20 kr. er beregnet.

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Når en borger er visiteret til hjemmehjælp, kan borgeren vælge om hjælpen skal gives af den kommunale hjemmehjælp eller af et privat hjemmehjælpsfirma, som kommunen har godkendt til at levere hjemmehjælpsydelserne.

 

Både den kommunale og den private leverandør modtager betaling for de ydelser, der faktisk leveres til borgeren.

 

I reglerne om frit leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet stilles der krav om, at kommunen skal beregne priser for sine hjemmehjælps-ydelser mindst én gang om året, når kommunen benytter den såkaldte godkendelsesmodel. Reglerne stiller også krav om, at der foretages en efterkalkulation af timepriserne for året før, for herved at fastslå, om der er sket ændringer i forudsætningerne for prisberegningen.

 

Center for Økonomi og Analyse har - grundet implementering af nyt omsorgssystem - ikke kunnet fremskaffe de relevante data og timeprisen er derfor prisfremskrevet med KL’s fremskrivningsprocent.

 

De beregnede priser fremgår af nedenstående tabel.

 

Timepriser, private leverandører for 2019 (kr.)

Personlig pleje, dag

353

Personlig pleje, ubekvemme tider

492

Praktisk hjælp

353

 

Kommunen er i henhold til reglerne om frit leverandørvalg forpligtiget til at indregne alle udgifter (direkte og indirekte) i ovenstående prisberegning.

 

Timeprisen, som afregnes til de private leverandører indeholder - foruden udgifterne til den kommunale leverandør (hjemmeplejen) - også indirekte udgifter, bl.a. forsikringer, elever, biler samt andel af løn til bl.a. afdelingsleder, direktør og central løn- og økonomibistand. Den kommunale leverandør afholder alene udgifter til de direkte udgifter og skal derfor alene betales for disse og ikke også for de indirekte udgifter.

 

De indirekte udgifter udgør 20 kr. pr. time og den kommunale leverandør afregnes derfor dette beløb mindre pr. time.

 

Timepriser, private leverandører for 2018 (kr.):

Personlig pleje, dag

347

Personlig pleje, ubekvemme tider

484

Praktisk hjælp

347

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkender hvert år timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte timepriser for 2018 på mødet den 30. oktober 2018 pkt. 16.

Økonomiske konsekvenser

De beregnede timepriser for 2019 holdes inden for den afsatte ramme til hjemmehjælp.

Retsgrundlag

Bestemmelserne om frit leverandørvalg (§§ 91-93 i Lov om Social Service) omfatter bl.a. ydelserne personlig pleje og praktisk hjælp.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, og dagsordenpunktet er sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i punktets behandling.

 

Administrationen tager de indkomne høringssvar til efterretning.

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar til Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje 2019 (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar - Timepriser 2019 (pdf)

9. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til Kulturcenter Risbjerggård

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal frigive en anlægsbevilling for 2019 og 2020 til nedrivning og miljøsanering i forbindelse med byggeprojektet Kulturcenter Risbjerggård.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende frigivelse af anlægssum på 5,1 mio. kr., disponeret til nedrivning og miljøundersøgelser i 2019 og 2020.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-09-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Omfang af nedrivning og miljøsanering i forbindelse med byggeprojektet Kulturgården Risbjerggård er nu afdækket og økonomien er estimeret på baggrund heraf.

 

Nedrivningsbudgettet er estimeret til 7,9 mio. kr. og omfatter bl.a. forundersøgelser, nedrivning, miljøsanering, bortskaffelse og deponi, opbygning af sandpude for nyt byggeri, forstærkning af Risbjerggårds fundament forud for renovering og sammenbygning med nyt byggeri, rådgivning og fagtilsyn under nedrivningen samt uforudsete udgifter.

 

Af nedrivningsarbejdet kan udgifter for 2,8 mio. kr. finansieres af den tidligere givne anlægsbevilling på 10 mio. kr. Der anmodes i forbindelse med den forestående nedrivning om frigivelse af anlægssum for 5,1 mio. kr. (7,9–2,8 mio. kr.).

 

Forundersøgelser, planlægning af byggeplads m.m. sker i 2019. Selve nedrivningen begynder primo 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på møderne 26. april 2016, punkt 11, 25. april 2017, punkt 12, 24. april 2018, punkt 24 og 25, 9. oktober 2018, punkt 3 og 25. juni 2019, punkt 6 givet anlægsbevilling for samlet 11 mio. kr. i udgift og 1 mio. kr. i indtægt.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ansøger om anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. til miljøundersøgelser og nedrivning.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019

Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


10. Beslutning om at forberede infrastruktur til elbiler i Avedøre Green City

Beslutningstema

Som en del af projektet ”Avedøre Green City” kan Hvidovre Kommune bidrage med tiltag, der fremmer e-mobilitet, herunder elbiler. Tiltaget vil indgå i kommunens ansøgningen til EU-puljen ELENA.

 

Tiltaget går ud på at nedgrave tomrør, som der efterfølgende kan trækkes kabler i, så omkostningen til etablering af elbil-ladestandere i Avedøre Stationsby kan nedbringes.

 

Tomrørene kan desuden bruges til anden infrastruktur, f.eks. udrulning af fibernet, der skal bruges til Smart Energi-teknologien.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at det i forbindelse med budgetforhandlingerne drøftes, at der lægges tomrør ved gravearbejde planlagt i anden sammenhæng i Avedøre Stationsby i årene 2020-2022.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-09-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Udvalget imødeser en strategi for området i forbindelse med trafikstrategien.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Projektet ”Avedøre Green City” skal gøre Avedøre Stationsby til et demonstrationsområde for fremtidens energiløsninger, bl.a. med fokus på el-biler.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2019 en indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget om indtægtsbevilling for EU-tilskud til projektet POCITYF og yderligere ansøgning om EU-tilskud fra puljen ELENA. Kommunens andel i ELENA-projektet drejer sig om at fremme brugen af el-biler og anden e-mobilitet.

 

I Avedøre Stationsby er der brug for en løsning med fælles ladestandere for boligområder med fælles parkeringspladser, fordi det ikke er muligt at opsætte en privat ladeboks, som er den løsning som elbilejere med egen parkering har.

 

Boligområder med fælles parkering, der ønsker at opstille ladestandere, vil typisk, udover udgifter til selve ladestanderne, have større udgifter forbundet med nedgravning af kabler til ladestandernes placering samt udvidelse af elforsyningstavlen.

 

En vigtig og bekostelig del af etableringen af ladestandere er at sikre, at elinfrastrukturen er forberedt til det øgede elforbrug forbundet med opladning af elbiler. Dels skal der føres kabler til ladestanderens placering ofte medførende gravearbejde, og desuden skal ladestanderen tilsluttes elforsyningen, som typisk vil kræve en udvidelse af eltavlen. Gravearbejdet er ifølge Region Hovedstadens elbilsekretariat typisk det dyreste ved opsætning af ladestandere.

 

Hvidovre Kommune kan forberede el-infrastrukturen til opsætning af ladestandere, ved at der i forbindelse med allerede planlagt gravearbejde, f.eks. den igangværende renovering af fjernvarmenettet, nedlægges tomrør, som elkablerne efterfølgende kan trækkes i.

 

Tilskuddet fra EU’s ELENA-pulje vil bl.a. skulle bruges til koordinering af, hvor tomrørene skal lægges, så der sikres en sammenhængende rørføring på tværs af de forskellige gravearbejder.

 

Når først elinfrastrukturen er forberedt for ladestandere, er det let at etablere ladestandere i området, og boligforeningerne vil derfor have mulighed for at gå i dialog med operatører om etablering af selve ladestanderne.

 

På den måde er Hvidovre på forkant med EU’s nye Bygningsdirektiv, der indeholder krav til forberedelse for ladestandere ved nybyggerier og dybe renoveringsprojekter af såvel beboelsesejendomme som erhvervsbygninger.

 

Tomrørene kan desuden bruges til anden infrastruktur, f.eks. udrulning af fibernet, der skal bruges til Smart Energi-teknologien. Teknik- og Miljøudvalget ønskede på mødet 11. juni 2019 en forklaring af begrebet Smart energi (vedlagt som bilag ”Hvad er Smart energi?”).

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalgets besluttede på mødet den 11. juni 2019, at indstille til Kommunalbestyrelsen, at Hvidovre kan deltage i ansøgningen om EU-tilskud fra puljen ELENA med fokus på lav-temperatur fjernvarme og e-mobilitet.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. juni 2019:

2. at Hvidovre Kommune ansøger om 11,2 mio. kr. (1,5 mio. €) fra den europæiske centralbank (ELENA) til et sekretariat samt yderligere midler til konkrete energiforbedringer i Avedøre Green City.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til ekstra tomrør foreslås afholdt af kommunen.

En lignende beslutning er allerede taget i Albertslund Kommune, der i forbindelse med nogle pilotprojekter har haft følgende udgift:

 

Pris for håndtering af rørene: 35,69 kr. pr. m.

Pris for tomrør ø50/42(normal str.):   8,00 kr. pr. m.

Pris for tomrør ø110 (brugt ét sted): 27,50 kr. pr. m.

 

Der vil være tale om ca. 1-3 km tomrør til en samlet pris af ca. 44.000 kr. – 160.000 kr.

 

I år 2020 skal der laves tekniske analyser af, hvor tomrørene skal lægges, så der sikres en sammenhængende rørføring. Denne udgift kan afholdes af tilskuddet fra EU’s ELENA-pulje.

 

For årene 2021-2022 skal arbejdet med at lægge tomrør udføres.

 

Dette drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

Retsgrundlag

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/844 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne og direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. Det trådte i kraft 9. juli og skal være implementeret i medlemsstaternes lovgivning inden 10. marts 2020.

 

Efter Kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune kun støtte en aktivitet, hvis der er en

kommunal interesse i aktiviteten og den gavner almenvellet. Hvor der er et lovligt kommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal aktivitet er til fordel for en enkeltperson eller virksomhed, ikke i sig selv, at den pågældende aktivitet, bliver ulovlig.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Miljømæssige konsekvenser

Flere el-biler i Avedøre Stationsby giver mindre luftforurening og sænker støjen fra trafikken, både lokalt, men også i nogen grad i hele kommunen, når bilerne kører til og fra stationsbyen.

Bilag

 1. Hvad er Smart energi? (pdf)

11. Beslutning om ny model for aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger

Supplerende beslutningstema

Sagen har været sendt i høring hos Handicaprådet, Idrætsrådet og Samrådet. Notater med høringssvar er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget at anbefale over for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage indkommende høringssvar til efterretning og godkende den nye model for beregning af medlemstilskud

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-08-2019

Godkendt.

 

Det præciseres at den nye ordning indfases over 3 år således at der er en 1/3 effekt første år, 2/3 efter andet år og fuld effekt i det 3 år.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-09-2019

Høringssvar anbefales taget til efterretning og ny model anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Ad 1. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Ad 2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

 

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af indkommende høringssvar skal Folkeoplysningsudvalget beslutte om den nye model for beregning af aktivitetstilskud kan godkendes. Sagen sendes derefter til videre behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Supplerende høring

Sagen har været sendt til høring i Idrætsrådet Hvidovre, Samrådet Hvidovre og Handicaprådet Hvidovre. Idrætsrådet og Handicaprådet har afgivet høringssvar. Disse er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte en model, som årligt fordeler aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger.

En arbejdsgruppe nedsat af Folkeoplysningsudvalget er kommet frem til en medlemstilskudsordning med en bestemt faktorinddeling, hvor beløbsstørrelserne i tilskud pr. medlem er differentieret efter aldersgrupper og egenbetaling. Ordningen foreslås indført med en 2-årig indfasningsperiode gældende fra 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget at anbefale over for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. atgodkende arbejdsgruppens nye model for beregning af medlemstilskud til de folkeoplysende foreninger med en overgangsordning over 2 år, gældende fra 2020.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2019

Godkendt.

 

Idrætsrådet vil informere om den nye ordning for de berørte foreninger.

Administrationen vil ligeledes orientere om ordningen på foreningsmøder.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Folkeoplysningsudvalget nedsatte i april 2018 en ny arbejdsgruppe med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, som fik til hensigt at drøfte en eventuel ny model for aktivitetstilskud.

Arbejdsgruppen har i løbet af 2018 arbejdet frem imod, at kunne præsentere en ny gennemarbejdet model til Folkeoplysningsudvalget.

Arbejdsgruppen har taget højde for medlemsregistrering i CFR (Det Centrale Forenings Register), og har endvidere også taget højde for DGI-rapporten State Of The City, som detaljeret beskriver hvor Hvidovre Kommune har problemer med at aktivere aldersgrupper i foreningslivet.

 

Det blev besluttet i Folkeoplysningsudvalget at arbejdsgruppens arbejdsgrundlag var følgende:

 • at gøre det mere gennemsigtigt og lettere for foreningerne at udregne deres kommende tilskud, så disse kan indsættes i deres budgetter.
 • At gøre det administrativt lettere at forvalte.

 

Arbejdsgruppen har kortlagt og drøftet mange muligheder for en ny model, og er efter grundig gennemgang og gensidig forventningsafstemning nået til enighed om fremlæggelsen af en ny model for medlemstilskud til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

 

Den nye model er faktorinddelt og medlemstilskuddet er opbygget på følgende måde:

 

 • Faktor 1 gives til medlemmer mellem 0-6 år
 • Faktor 2 gives til medlemmer mellem 7-12 år
 • Faktor 3 gives til medlemmer mellem 13-18 år
 • Faktor 1 gives til medlemmer mellem 19-24 år
 • Handicappede medlemmer gives faktor 2 uanset alder (der er derved ingen forskel fra eksisterende model)

 

Desuden tilføjes der yderligere:

 

 • Foreningernes tilskud må ikke overstige den totale egenbetaling for medlemmer under 25-år, dvs. kontingentindtægter og øvrig deltagerbetaling. I så fald reguleres tilskuddet ned til det totale beløb (som den eksisterende model).

 

Arbejdsgruppen foreslår en model med en ’overgangsordning’ på 2 år, som derved tager hensyn til de foreninger som ’mister’ mere end 15% i tilskud. Beløbet skal dog være minimum 5.000 kr.

Arbejdsgruppen foreslår, at man, indenfor den eksisterende tilskudsramme, finder midler til overgangsordningen. Det gøres ved at tage en lille procentdel fra de foreninger, som får et større tilskud ved den nye ordning. Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at der det første overgangsår bliver reguleret med 2/3 i kompensation for det mistede, og i det andet overgangsår med 1/3 i kompensation. På den måde minimeres generne for foreningerne, som skal have mindre tilskud ved den nye model.

 

Det skal bemærkes, at det kun drejer sig om tre foreninger, som ’mister’ mere end 15% og minimum 15.000 kr. Det drejer sig om Hvidovre Volleyball Klub, TASK og Rosenhøj Boldklub. Disse foreninger tilbydes en overgangsordning.

 

Foreningen ”DUI Leg & Virke, Hvidovre afdeling” foreslås undtaget fra overgangsordningen, på grund af deres nylige omstrukturering og udskillelse af Cirkus Arcus. Samlet set bliver disse foreninger minimalt berørt af ændringerne.

 

Det er en enig arbejdsgruppe, som fremlægger og foreslår den nye model for tilskud (medlemstilskud) til politisk godkendelse samt at modellen skal være gældende fra 2020.

 

Arbejdsgruppen bemærker endvidere, at der ligger en fordel i, at det fulde budget vil blive uddelt hvert år, hvilket ikke er muligt ved nuværende model.

 

Bilaget indeholder foreningernes nuværende tilskud, tilskud ved beslutning om ny model, forskel i kroner og forskel i procent. Bilaget er vedlagt dagsordenspunktet som illustration.

Politiske beslutninger og aftaler

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 29. juni 2015 (punkt 2) blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, én repræsentant fra Idrætsrådet og én repræsentant fra Samrådet.

 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. april 2018 (punkt 3) blev den aktuelle arbejdsgruppe nedsat. Her skulle der vælges tre repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, én repræsentant fra Idrætsrådet og én repræsentant fra Samrådet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 budgetteret med 5.325.583 kr. på folkeoplysningsudvalgets ramme til

aktivitetstilskud. Dette er besluttet fordelt ved Folkeoplysningsudvalgets møde den 25. april 2019.

Ved godkendelse, af en evt. ny tildelingsmodel, vil dette træde i kraft i 2020.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 15 som beskriver kommunalbestyrelsens pligt til at yde tilskud til for

børn og unge under 25 år, jf. Folkeoplysningslovens §§ 1 og 14.

Høring

Såfremt den nye model bliver godkendt i Folkeoplysningsudvalget, vil sagen føres til høring i Idrætsrådet Hvidovre, Samrådet Hvidovre og Handicaprådet. Herefter genbehandles sagen i Folkeoplysningsudvalget, hvorefter sagen sendes videre til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


12. Beslutning om tillægsbevilling til vedligehold af kaj på Hvidovre Havn tilstandsvurdering

Beslutningstema

Administrationen har fået undersøgt tilstanden af Hvidovre havns kajkonstruktion. Det viser sig, at der er et alvorligt problem med flere konstruktioner. Rådgiverne anbefaler, at der snarest udskiftes ca. 105 m af spunsen (Det stykke jern, som er med til at holde kajen på plads) på den nordlige mole.


Den øvrige spuns anbefales udskiftet i løbet af de næste 5 år. Rådgiverne anbefaler endvidere, at der etableres anoder (teknisk anordning) på den spuns, som ikke er krakeleret endnu, så spunsens levetid forlænges.

 

Indtil der foreligger en plan og et budget for vedligeholdelse af kajkonstruktionen, vil administrationen foretage midlertidige reparationer i det omfang det kan lade sig gøre. Det betyder, at på sigt vil dele af kajkanten blive afspærret og bådpladser nedlagt, hvis der ikke afsættes budget til vedligeholdelse af kajkonstruktionen.

 

Det skal besluttes, om der kan gives tillægsbevilling til opsætning af anoder samt drøftes hvordan den fremtidige havnekaj skal vedligeholdes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orientering til efterretning.
 2. at godkende tillægsbevilling på 400.000 kr. i 2019 til opsætning af anoder på eksisterende spuns, der ikke er krakeleret, finansieret delvist af uforbrugt budget på 212.177 kr. til drift af maritimt center i 2019 og delvist af kassen med 187.823 kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-09-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Ad 1. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Administrationen udskiftede i 2018/2019 flere steder træet, der sidder yderst på kajen mod vandet. I forbindelse med udskiftningen af træet, blev der konstateret store krakelereringer i spunsen. Administrationen har derfor fået udarbejdet en tilstandsvurdering af hele kajkonstruktionen i havnen. Resultaterne foreligger nu (Vedlagt som bilag ” Hvidovre Havn Dykkerrapport. Juni 2019”).

 

Rådgiverne har konstateret en række forskellige problemstillinger ved tilstandsvurderingen. De væsentligste er:

1)     Krakeleret spuns og manglende funktion af eksisterende anoder.

2)     Manglende forankring.

3)     Molerne ligger for lavt.

4)     Havnebassinet trænger til uddybning.

 

Ad. 1

Spunsen er flere steder krakeleret og andre steder er den begyndt at tære. På de strækninger, hvor spunsen ikke er så tæret endnu, anbefaler rådgiverne at der opsættes anoder for at forlænge levetiden af spunsen. Rådgiverne vurderer, at det koster omkring 0,4 mio. kr. at opsætte anoderne og fjerne de gamle.

 

Rådgiverne anbefaler, at spunsen skal udskiftes på de sidste 105 meter på den nordlige mole. Dette skal ske snarest muligt og inden for det kommende år. Pris for udskiftning af spuns på de 105 meter er ca. 3 mio. kr.

 

Rådgiverne anbefaler, at den øvrige spuns i havnen udskiftes i løbet af de næste 5 år.

Estimeret pris for udskiftning af spuns i hele havnen er mellem 11-18 mio. kr. afhængig af hvilken løsning, der vælges.

 

Ad 2

Til at holde spunsen på plads er der et stykke jern (forankringen), der går ud i træet på kajen og ind i jorden under fortovet. Denne konstruktion holder spunsen og hermed også fortovet på plads, så disse ikke styrter ud i vandet. Styrken af dette jernrør er svækket. Det betyder sammenholdt med de store krakeleringer i spunsen, at kajen kan styrte i havnebassinet, hvis der f.eks. er tungere kørsel på fortovet.

 

Ad 3

Kajhøjderne ligger lavt i forhold til andre havne og bliver tit oversvømmet. Rådgiverne anbefaler at hæve kajhøjderne med 0,25-0,50 meter, således at oversiden kommer op i kote 1,5 m.  Prisen er ca. 1,8 mio. kr.

 

Ad 4

Rådgiverne anbefaler, at havnebassinet uddybes fra kajkant og en bådlængde ud. Dette anbefales gjort i hele havnen, således at vanddybderne bliver øget til 1,5 meter. Pris ca. 0,6 mio. kr. forudsat at det opgravede materiale kan flyttes længere ud på åbent hav. Da havnen har eksistereret i mange år, er der stor risiko for at havbassinnets bund er forurenet. 

Administrationen forventer derfor, at prisen bliver meget højere end de 0,6 mio. kr. for korrekt flytning og deponering.

 

Midlertidige løsning og plan for vedligeholdelse af havnekajen

Der er etableret en midlertidig løsning i denne sejlsæson på den nordlige kaj, så alle både kunne komme i vandet. Det vides ikke, hvor længe den midlertidige løsning kan holde. I den midlertidige løsning er der stadig en krakeleret spuns og forankringen har ikke den rette styrke. Derfor mener rådgiverne heller ikke, at den midlertidig foranstaltning er en løsning på problemet.

 

Administrationen anbefaler derfor, at der snarest vurderes, hvad der skal gøres med havnekajen i forhold til vedligehold og der afsættes tilsvarende budget dertil. Sker det ikke, vil stien/fortovet over tid komme til at ligge ude i havnebassinet og arealet må spærres af. Det vil give en rekreativ forringelse for cyklister, fodgængere, vinterbadere m.v. som ikke længere kan benytte stien/fortovet og bådejere, som må finde andre bådepladser.

 

Indtil der foreligger en plan for, hvordan havnekajen skal istandsættes, vil administrationen gøre sit bedste for at opretholde det rekreative område ved at etablere midlertidige lappeløsninger. Det kan omfatte afspærring af dele af kajkanten og bådepladser må nedlægges.

 

I tilstandstandsvurderingen er beskrevet forskellige forslag til istandsættelse af kajen. Hvilket udseende og udtryk kajen i fremtiden skal have, skal ses i sammenhæng med den øvrige planlægning af havneområdet som helhed.

 

Administrationen vil på et senere tidspunkt forelægge forskellige løsningsforslag med anbefalinger, ligesom administrationen vil brugerinddrage klubberne i havnen i forhold til behov og udseende af kaj.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Til vedligeholdelse af Hvidovre Havn er der i budget 2019 afsat 221.193 kr. Dette budget er allerede opbrugt. Administrationen ansøger om tillægsbevilling til driften på 400.000 kr. i 2019 til opsætning af anoder på eksisterende spuns.

 

Tillægsbevillingen kan delvis finansieres af uforbrugt budget på 212.177 kr. afsat til drift af maritimt center i 2019. Resten kr. 187.823 kr. finansieres af kassebeholdningen.

 

 

Administrationen anmoder om at der på forslag til investeringsoversigt afsættes rådighedsbeløb på i alt mellem 13,7 og 20,7 mio. kr. afhængig af løsningsmodel. I 2020 vil løsningsmodel forelægges til endelig beslutning.

 

Foreløbige overslag uafhængigt af løsningsmodel:

Detailprojektering  0,5 mio. kr.

Opfyldning af moler  1,8 mio. kr.

Uddybning af havn  0,6 mio. kr. (forudsat at bundslam kan flyttes i forhold til grænseværdier)

I alt    2,9 mio. kr.

 

Foreløbige skøn på løsningsmodeller. Administrationen konkretiserer dem i 2020:

Træspuns =    14,2 mio. kr.

Beton overbygning =   17,8 mio. kr.

Stålspuns =    12,6 mio. kr.

Københavnerspuns =   11,5 mio. kr.

Promenadebro (kan ikke være i hele havnen) = 10,8 mio. kr.

 

 

Sammenfatning af projektets økonomi i hele anlæggets levetid

 

2020

2021

2022

2023

Efterfølgende år

Anlægssum i mio. kr.

0,5 mio. kr. til detailprojektering.

3 mio. til hævning af etape på nordlige mole og istandsættelse af spuns og forankring.

3 mio. til hævning af næste etape og istandsættelse af spuns og forankring.

3 mio. til hævning af næste etape og istandsættelse af spuns og forankring

4,2 – 11,2 mio. kr. afhængig af løsningsmodel.

 

 

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019. Hvidovre Kommune ejer Hvidovre Havn, og kommunen kan ifølge kommunalfuldmagtsreglerne lovligt anvende midler til at vedligeholde egne ejendomme og anlæg.

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Hvis kajkonstruktionen ikke bliver istandsat, kan det få indflydelse for de rekreative aktiviteter i området, dels for dem som benytter stien/fortovet og dels for bådejerne/helårsbadere m.v.

Bilag

 1. Hvidovre Havn Dykkerrapport. Juni 2019 (pdf)

13. Orientering om udlodning fra HMN Naturgas I/S

Beslutningstema

I 2016 præsenterede daværende regering et ønske om at samle det danske gasdistributionsnet i statsligt ejerskab, med det formål at sikre forbrugerne en effektiviseringsgevinst via stordriftsfordele. En principaftale om dette blev indgået juni 2017.

 

Herefter indledte HMN Naturgas I/S en salgsproces omkring de relevante selskaber i HMN koncernen. Denne orientering vedrørende salg af kommercielle aktiviteter i HMN Naturgas I/S.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orientering om HMN Naturgas I/S til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-09-2019

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

I 2016 lancerede daværende regering sin strategi for den fremtidige regulering af forsyningssektoren – Forsyning for Fremtiden. Strategien indeholder herunder et ønske om at konsolidere gasdistributionsnettet i Danmark via et fælles statsligt selskab, samt at markedsføre ikke-naturlige monopoler og nuværende monopolopgaver

 

HMN Naturgas I/S igangsatte på den baggrund en proces, som i første omgang omfattede en salgsproces for datterselskabet HMN Naturgas A/S. Første trin i denne proces blev afsluttet

juli 2017 med et salg af datterselskabet til et konsortium bestående af Eniigamba og SEAS-NVE amba. Sagen omkring dette salg er blevet forlagt udvalget i august 2017.

 

Næste trin i processen er HMN Naturgas I/S’s aftale om salg af HMN GasNet P/S til staten, repræsenteret ved Energinet. Aftalen er godkendt af repræsentantskabet og efterfølgende af konkurrencemyndighederne og Energistyrelsen.

 

Koncernen HMN Naturgas I/S ejes af 57 kommuner herunder af Hvidovre Kommune.

 

HMN Naturgas I/S har følgende kommercielle aktiviteter:

 

 • HMN GasNet P/S (aftale om salg i december 2018, med effekt marts 2019)
 • HMN Naturgas A/S (aftale om salg i juli 2017, med effekt november 2017)
 • HMN Gastankstationer ApS
 • HMN Biogas ApS

 

Repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S besluttede i maj 2019 at udlodde 1,4 mia. kr. til interessantkommunerne, ifm. salg af HMN GasNet P/S.

 

Udlodning/provenu til kommunerne modregnes sædvanligvis i bloktilskuddet. 

Hvidovre Kommunes andel af provenu fra salg af HMN naturgas A/S var 11.654.000 kr., som blev modtaget i 2018, og modregnes i bloktilskud i 2019.

Provenu fra salg af HMN GasNet P/S 16.315.600 kr., er modtaget i maj 2019, og modregning i bloktilskud vil derfor blive foretaget i 2020.

 

I december 2017 vedtog Folketinget en lovændring om modregning af provenu fra naturgasvirksomheder til kommunerne, som medfører en lempelse af andelen der modregnes, hvis der deponeres. Der modregnes alene 20 %, mod tidligere 40 %, af provenu i bloktilskud, forudsat de resterende 80 % af provenuet deponeres.  

 

Beløbet der deponeres frigives over en 10-årig periode. Hvis der ikke deponeres, vil provenu blive modregnet med 60 % af beløbet i bloktilskuddet. 

 

HMN Naturgas I/S forventer at en del af det modtagne provenu kan friholdes for reglen om modregning, da indskudskapitalen og forrentning af denne kan reducere grundlaget der skal modregnes.

 

Denne reduktion er endnu ikke godkendt af Forsyningstilsynet, og KL anbefaler derfor, at der deponeres 80 % af det fulde provenu, som efterfølgende reguleres når reduktion og grundlag er godkendt.

 

Bestyrelsen i HMN Naturgas I/S har tidligere besluttet at sætte de to tilbageværende selskaber, HMN Gastankstationer ApS og HMN Biogas ApS, til salg. Det må derfor forventes at HMN´s repræsentantskab godkender salgene, og HMN Naturgas I/S herefter blive opløst.

 

Steen Ørskov Larsen er kommunens repræsentant i HMNs repræsentantskab med Finn Gerdes som suppleant.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2017, punkt 16 ”Orientering om HMN Naturgas I/S”

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes andel af HMN Naturgas I/S er i kommunens årsrapport for 2018 opgjort til en værdi på 16,4 mio. kr., svarende til en ejerandel på ca. 1,17 %.

 

I forbindelse med repræsentantskabets beslutning om at udlodde 1,4 mia., kr. efter salget af HMN GasNet P/S. har Hvidovre Kommune modtaget 16.315.600 kr.

 

Med det foreløbige salg af to selskaberne i HMN koncernen har Hvidovre Kommune i alt modtaget et bruttoprovenu på knap 28 mio. kr., jf. nedenstående oversigt.

 

 

Salg af:

HMN
Natusgas A/S

HMN
GasNet P/S

I alt

Ved valg af deponering

andel \ år

2017

2018

 

Bruttoprovenue (A)

 

11.654.000

16.315.600

27.969.600

Regulering, til godkendelse

0

4.511.241

4.511.241

Andel til modregning

 

11.654.000

11.804.359

23.458.359

Fuld deponering

80%

9.323.200

13.052.480

22.375.680

Reguleret deponering

80%

9.323.200

9.443.487

18.766.687

Reguleret modregning (B)

20%

2.330.800

2.360.872

4.691.672

Nettoprovenue (A – B)

 

9.323.200

13.954.728

23.277.928

 

Forudsat at Forsyningstilsynet godkender regulering, indskudskapital og forrentning, af modregningsgrundlaget, vil der i alt være deponeret næsten 19 mio. kr. til frigivelse over 10 år, og kommunens nettoprovenu vil kunne opgøres til ca. 23 mio. kr.

 

En deponering med frigivelse af beløbet over 10 år vil, som tidligere nævnt, medfører modregning i bloktilskud med 20 % af provenu. Det anbefales at der deponeres grundet kommunes aktuelle økonomi og relativt høje kassebeholdning, samt den vedtagne lempelse af om modregning. Denne fremgangsmåde vil samlet set være den mest økonomisk fordelagtige.

 

I tidligere sag, fra august 2017, omkring salg af HMN Naturgas A/S besluttede Kommunalbestyrelse af der skulle deponeres. Kommunen har derfor deponeret 9,3 mio. kr. af det modtagne provenu fra dette salg.

Retsgrundlag

Overdragelse af gasdistributionsnettet er reguleret i bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning (lovbekendtgørelse nr. 1127 af 05/09/2018), hvor det i § 34 er bestemt, at salg alene kan ske til staten.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. HMN meddelse udlodning maj 2019, salg af GasNet (pdf)
 2. Oversigt HMN ejerandel, fordeling udlodning pr. kommune maj 2019 (pdf)
 3. KL notat, modregnings- og deponeringsregler ved salg Gasnet (pdf)

14. Beslutning om salg af Parallelvej 47 til etablering af bofællesskab

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26. juni 2018 besluttet, at der skal etableres et bofællesskab på Parallelvej 47.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har efterfølgende besluttet, at bofællesskabet skal etableres efter almenboligloven, og at det skal bestå af op til 24 boliger for borgere med udviklingshæmning.

 

Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til det fremtidige ejerskab for boligerne, og godkende salgsprocessen for byggegrunden på Parallelvej 47.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at Parallelvej 47A-D sælges til et alment boligselskab med betingelse om, at der opføres et bofællesskab med op til 24 boliger på grunden

 

og hvis indstillingspunkt 1 godkendes

 

 1. at godkende udkast til salgsmateriale for salg af Parallelvej 47A-D
 2. at godkende, at salgsmaterialet udsendes til de under sagsfremstillingen nævnte almene boligselskaber med en opfordring til at give et tilbud på ejendommen med en frist på 6 uger
 3. at godkende, at administrationen bemyndiges til at foretage mindre rettelser i salgsmaterialet af juridisk eller teknisk karakter.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

Ad 1 – 4. Anbefales godkendt.

 

Punktet er flyttet til den åbne dagsorden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

For: Gruppe A,F,O,V og Ø

Imod: Gruppe C

 

Ad 1. – 4. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Den ubebyggede grund på Parallelvej 47A-D, hvor der tidligere har ligget en børneinstitution, er ejet af Hvidovre Kommune. Efter nedlæggelse af institutionen har det været på tale at sælge grunden med henblik på at opføre først rækkehuse og siden parcelhuse. På mødet den 26. juni 2018 besluttede kommunalbestyrelsen imidlertid, at der i stedet skal etableres et bofællesskab på grunden.

 

Efterfølgende traf Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet den 14. januar 2019 beslutning om, at der skal være tale om boliger til brug for botilbud, der etableres efter almenboligloven. Udvalget besluttede endvidere, at bofællesskabet skal bestå af op til 24 boliger for borgere med udviklingshæmning med en prioritering af et stort fællesareal på i alt 200 m², en boligstørrelse på 50 m² og et serviceareal på 99 m². Det fremgår desuden af beslutningen, at:

 

”Etableringen af botilbuddet skal bygge på den bedste viden på området. Bl.a. kognitiv tilgængelighed, multifunktionelle rum, små enheder som en del af noget større.

 

Der skal tænkes i sundhed og velvære særligt for denne målgruppe.

 

Krav til processen vil efterfølgende være, at konkretiseringen af indretningen og indhold skal give mulighed for inddragelse af interessenter/borgere med særligt fokus på (eventuelle kommende) pårørende til beboere.”

 

Boligernes betegnelse
I almenboliglovens terminologi er det plejeboliger, der skal opføres.

 

Almenboligloven opererer med tre boligtyper: familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger.

Ældreboliger er karakteriseret ved, at de indrettes med henblik på at være bolig for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvis der til bebyggelsen hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter lov om social service, betegnes denne form for ældrebolig for plejebolig.

 

Ejerskabet til boligerne

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. januar 2019 blev der ikke taget stilling til ejerskabet til boligerne i bofællesskabet, hvilket derfor skal besluttes nu af hensyn til den videre proces.

 

Boligerne kan opføres og drives af et boligselskab, Hvidovre Kommune eller en selvejende institution.

 

Boligselskabers kerneaktivitet er i medfør af almenboliglovens § 6 stk. 1, at ”… opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter … ”. Boligselskaber har derfor stor ekspertise med opførelse og drift af almene boliger.

 

Hvis Hvidovre Kommune skal opføre og administrere boligerne, skal der tages stilling til, om kommunen kan varetage bygherrerollen, eller om der skal indgås aftale med en rådgiver, der kan varetage opgaven. Der skal også tages stilling til, hvorledes boligerne skal administreres. Her vil det være nærliggende at overgive administrationen til et boligselskab, som det er gjort med de almene boliger, som kommunen ejer.

 

Opførelse og drift af boligerne ved en selvejende institution forudsætter, at der oprettes en sådan, og at der indgås driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Hvidovre Kommune. Selvejende institutioner er karakteriseret ved organisatorisk autonomi og egen økonomisk forvaltning adskilt fra offentlige kasser.

 

Det er administrationens anbefaling, at Parallelvej 47A-D sælges til et boligselskab med en betingelse om, at de skal opføre og drifte boligerne, da boligselskaber har stor ekspertise som bygherre og driftsherre modsat kommunen og en potentiel selvejende institution.

 

Salgsproces

Hvis kommunalbestyrelsen vælger at følge administrationens anbefaling om at sælge grunden på Parallelvej 47A-D til et alment boligselskab med henblik på at opføre og drifte boliger til et bofællesskab, skal kommunalbestyrelsen desuden tage stilling til processen for salget.

 

Der stilles ikke krav om, at salget skal ske ved et offentligt udbud, da salg til gennemførelse af offentligt støttet byggeri er undtaget fra kravet om offentligt udbud. Det står derfor frit for kommunen at vælge en køber og samarbejdspartner omkring projektet.

 

For at sikre den bedst mulige pris foreslår administrationen at sende det som bilag 1 vedlagte salgsmateriale ”Udbuds- og salgsvilkår ved salg af Parallelvej 47A-D, 2650 Hvidovre til opførelse af bofællesskab efter almenboligloven” til en række almene boligselskaber, som har boligafdelinger i Hvidovre Kommune, og opfordre disse til at komme med et tilbud på grunden.

 

Administrationen foreslår, at materialet sendes til følgende boligselskaber:

 

HvidovreBo v/FA09, Andelsboligforeningen Frydenhøjparken v/UBSBOLIG, Hvidovre Boligselskab v/KAB, Avedøre Boligselskab v/KAB, Hvidovre Almennyttige Boligselskab v/DAB, Lejerbo Hvidovre v/Lejerbo, Boligselskabet Friheden v/KAB og 3B v/KAB.

 

Det foreslås, at fristen for at afgive tilbud på grunden fastsættes til 6 uger.

 

Efter udløb af fristen vil administrationen forelægge de indkomne tilbud fra boligselskaberne for kommunalbestyrelsen med henblik på at beslutte salg af Parallelvej 47 til højestbydende.

 

Plangrundlaget og tidsplan

Det nuværende plangrundlag giver ikke mulighed for at etablere et bofællesskab på Parallelvej 47A-D. Det er således en betingelse for salget, at der vedtages et plangrundlag, som giver mulighed for at realisere bofællesskabet som beskrevet.

 

De nødvendige ændringer i plangrundlaget gennemføres sideløbende med salget af Parallelvej 47A-D og forventes afsluttet i oktober 2020, jf. vedlagte bilag 2 ”Tidsplan for etablering af bofællesskab”

 

Bofællesskabets indretning og udformning

Efter salg af Parallelvej 47A-D til et alment boligselskab vil administrationen og boligselskabet i samråd med det politiske niveau detailplanlægge byggeriet og indretningen af bofællesskabet.

 

Der vil desuden ske løbende borgerinddragelse, som koordineres af den styregruppe, som blev nedsat af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet den 11. juni 2019. Styregruppen består af formand og et udvalgsmedlem fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, formanden for handicaprådet samt administrationen.

 

Udgangspunktet for detailplanlægningen af byggeriet vil være den politiske beslutning, som blev truffet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2019.

 

Herudover har administrationen vurderet, at en ét-plans løsning er mest hensigtsmæssig, hvilket også vil afspejle sig i det kommende plangrundlag.

 

Administrationen gør opmærksom på, at en godkendelse af indstillingen medfører, at eventuelle fortsatte drøftelser vedrørende salg til en fond eller lignende ikke kan videreføres, idet indstillingen indebærer, at Parallelvej organiseres efter reglerne i almenboligloven, og det betyder, at kommunen har den fulde visitationsret.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26. juni 2018, punkt 25, besluttet, at Parallelvej 47A-D ikke skal sælges til opførelse af parcelhuse, men i stedet skal anvendes til bofællesskab.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har efterfølgende på deres møde den 14. januar 2019, punkt 4, besluttet, at der skal etableres et botilbud med op til 24 boliger for borgere med udviklingshæmning.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 11. juni 2019, punkt 5, nedsat en styregruppe bestående af formand og et udvalgsmedlem fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, formanden for handicaprådet samt administrationen, som skal stå for planlægningen af den videre borgerinddragelse.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. april 2019, punkt. 10, forudgående høring om kommuneplantillæg for bofællesskab på Parallelvej 47A-D, og på mødet den 27. august 2019 forventes Kommunalbestyrelsen at godkende igangsættelse af planlægningsarbejde med et forslag til tillæg til Kommuneplan 2016, som udskiller de fire ejendomme fra rammeområde 4B45 til et nyt rammeområde til anvendelse til offentligt formål, bofællesskab, plejeboliger med serviceareal.

Økonomiske konsekvenser

Ved salg af Parallelvej 47 Hvidovre Kommune vil salgssummen blive tilført kommunens kasse.

 

Der er ikke afsat midler til opførelse af bofællesskaber på Parallelvej 47.

 

Såfremt grunden sælges til et alment boligselskab med henblik på opførelse af bofællesskaber, skal der afsættes 10 % (grundkapitalindskud) af anskaffelsessummen til Landsbyggefonden. Der skal ligeledes afsættes midler til anlæg af servicearealer, som er en kommunal anlægsudgift.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 105 som fastlægger, at Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes ældreboliger/plejeboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger (lovbekendtgørelse nr. 111 af 1. februar 2019).

 

Lov om Kommunernes styrelse § 68 som bestemmer, at salg af kommunens faste ejendom kan ske uden forudgående offentligt udbud, hvis salg sker til et boligselskab med henblik på opførelse af almene boliger.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Salgsvilkår (pdf)
 2. Tidsplan for etablering af bofællesskab (pdf)

15. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Mikkel Dencker (O)spurgte til flagning med Dannebrog på Hvidovrevej foran Risbjerggård, og manglende nedtagning af flag om natten. Det undersøges.


16. Beslutning om at give lejer tilladelse til at ansøge om byggetilladelse på Stamholmen 225

Lukket sag

17. Godkendelse af privat leverandør af tøjvask

Lukket sag

18. Godkendelse af privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

Lukket sag