Referat - Økonomiudvalget den 12. august 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 12. august 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Bemærkninger

Baunsøe ejendomme deltager med et oplæg kl. 18.00 - 18.30 inden Økonomiudvalgets møde.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2019

Borgmesteren orienterede om en ansøgning om brug af Hvidovre Kommunes byvåben og status på parkeringskontrol. Notat omdelt.

Bilag

 1. Notat om resultat af parkeringskontol for de første 6 måneder (pdf)

3. Beslutning om godkendelse af projekt for ungdomsboliger på Hvidovrevej 80 og igangsættelse af nyt plangrundlag

Beslutningstema

Topdanmark Ejendom og Baunsøe Ejendomme har fremsendt anmodning om lokalplan for opførelse af ungdomsboliger på Hvidovrevej 80.

 

Projektet kan ikke opføres inden for den gældende Lokalplan 121, og er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme 1A1. Vedtagelsen af en ny lokalplan, der skal muliggøre den ønskede bebyggelse, forudsætter derfor tillige et tillæg til Kommuneplan 2016.

 

Økonomiudvalget skal beslutte, om man ud fra skitseprojektet vil igangsætte udarbejdelsen af et tillæg til Kommuneplan 2016 med ændrede bebyggelsesregulerende bestemmelser for ejendommen på Hvidovrevej 80.

 

Bygge- og Planudvalget skal efterfølgende tage stilling til, om man vil igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for ejendommen til erstatning for den gældende Lokalplan 121.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at godkende, at der igangsættes et planlægningsarbejde med udarbejdelsen af et forslag til tillæg til Kommuneplan 2016 for ejendommen på Hvidovrevej 80. 
 2. at godkende, at forslaget til kommuneplantillægget indeholder følgende bebyggelsesregulerende bestemmelser: En maksimal bebyggelsesprocent på 110, et maksimalt etageantal på 4, samt en maksimal bebyggelseshøjde på 15 meter.

 

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget

 

 1. at godkende, at arbejdet med en ny lokalplan for ejendommen på Hvidovrevej 80 igangsættes.
 2. at godkende, at lokalplanen sker med udgangspunkt i indholdet af skitseprojektet med mulighed for mindre justeringer.
 3. at anmode, at bygherre yder kommunen bistand til lokalplanens udarbejdelse jævnfør planlovens § 13, stk. 3.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2019

Ad 1.

For: Gruppe A,F,O, Cog V.

Imod: Gruppe Ø, idet Gruppe Ø ikke ønsker, at kommuneplanen skal ændres.

 

Økonomiudvalget godkendte, at der igangsættes et planlægningsarbejde med udarbejdelsen af et forslag til tillæg til Kommuneplan 2016 for ejendommen på Hvidovrevej 80.

 

Ad 2.

For: Gruppe A,F,O, Cog V.

Imod: Gruppe Ø, idet Gruppe Ø ikke ønsker, at kommuneplanen skal ændres.

 

Økonomiudvalget godkendte, at forslaget til kommuneplantillægget indeholder følgende bebyggelsesregulerende bestemmelser: en maksimal bebyggelsesprocent på 110, et maksimalt etageantal på 4, samt en maksimal bebyggelseshøjde på 15 meter.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Topdanmark Ejendom og Baunsøe Ejendomme har anmodet om igangsættelse af ny lokalplan da projektet ikke kan opføres inden for den gældende Lokalplan 121, og er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme 1A1.

 

Lars Gitz Architects har for Topdanmark Ejendom og Baunsøe Ejendomme udarbejdet et skitseprojekt for opførelse af ca. 124 ungdomsboliger på Hvidovrevej 80, vedlagt som bilag ”Ungdomsboliger i Hvidovre”. 

 

I dag anvendes ejendommen af erhvervsvirksomheder inden for kontor- og serviceerhverv samt små produktionsenheder inden for fødevareproduktion og værksteder.

 

Projektbeskrivelse

Byudviklingskonsortiet ønsker, at den tidligere fabrik på Hvidovrevej 80 skal omdannes til mindre ungdomsboliger, der varierer i størrelse og indretningsmuligheder. Visionen er at udvikle området med ambitionen om at skabe et levende by- og ungdomsmiljø. Bebyggelsens friarealer bliver desuden omdannet til parklignende haveanlæg med mulighed for rekreativ udfoldelse.

 

Bebyggelsens ydre fremtræden kommer til at bestå af vandskuret eller filset facade i hvid med opsprossede vinduer. Tage skal enten udformes så de syner flade, eller der skal være mulighed for saddeltag med en maksimal taghældning på 10 grader. Der er mulighed for at tage kan fremstå som grønne tage, beplantet med sedum og lignende. 

 

Boligpolitik

Efter ungdomsboligloven kan staten give tilsagn om tilskud til bygherrer til etablering af støttede private ungdomsboliger ved nybyggeri eller ombygning af eksisterende ejendomme, som ikke anvendes til beboelse. Udlejeren skal udleje ledige boliger til unge uddannelsessøgende. Udvekslingsstudenter har fortrinsret til 10 % af de ledige boliger pr. år.

 

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at der er tale om studieboliger, men det er ikke beskrevet nærmere, om der er tale om støttede ungdomsboliger eller ej.

 

Lokalplaner kan generelt ikke sikre, at boliger benyttes af bestemte persongrupper - heller ikke til unge. Hvis det skal sikres, at bebyggelsen på Hvidovrevej 80 udelukkende anvendes til beboelse for unge, forudsætter dette, at der bliver tale om støttede ungdomsboliger, eller at ejer lader tinglyse en servitut om beboelse for unge på ejendommen. En servitut, som Hvidovre Kommune skal have påtaleret til. I en sådan servitut kan det også fastlægges, om beboelsen skal være for alle unge under en bestemt alder eller udelukkende for unge under uddannelse.

 

Projektoplægget stemmer i øvrigt overens med kommunalbestyrelsens principper for boligudvikling og lever op til mange af de krav, som boligpolitikken indeholder. Projektet understøtter boligpolitikkens vision om at skabe et varieret og mangfoldigt boligudbud.

 

Gældende plangrundlag

Ejendommen på Hvidovrevej 80 er omfattet af Lokalplan 121.

 

Lokalplanen fastlægger ejendommens anvendelse til erhvervsformål i form af lettere industri, værksteder, offentlig og privat service, kontorformål og kursusvirksomhed. Efter lokalplanen må bebyggelse kun opføres i 3 etager og med en maksimal bygningshøjde på 12 m og med en maksimal bebyggelsesprocent på 95.

 

I Kommuneplan 2016 udgør ejendommen rammeområde 1A1, for hvilket der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:

 

 • Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv
 • Specifik anvendelse: boligområde i form af etageboligbebyggelse, erhvervsområde, kontor- og serviceerhverv, område til offentlige formål
 • Max. bebyggelsesprocent: 95
 • Max. antal etager: 3
 • Max. bygningshøjde: 12 m
 • Stationsnært kerneområde

 

Bebyggelsesprocenten i projektet er beregnet til 110, hvilket overstiger kommuneplanens ramme på maksimalt 95. Den maksimale bygningshøjde og antal etager skal desuden øges til 15 meter og maksimalt 4 etager for at kunne gøre projektet muligt.

 

Ny kommune- og lokalplanlægning

Administrationen foreslår, at der igangsættes en ny lokalplanlægning og tillæg til kommuneplanen. Lokalplanen skal tage udgangspunkt i indholdet af skitseprojektet med mulighed for mindre justeringer.

 

Administrationen anbefaler, at der er elementer i skitseprojektet, der skal drøftes og kvalificeres, for at skabe bedre muligheder for byliv og attraktive mødesteder. Kvalificering af projektet skal tage udgangspunkt i administrationens vurdering af skitseprojektet, som er vedlagt som bilag, ”Vurdering af projekt om ungdomsboliger på Hvidovrevej 80”.

Politiske beslutninger og aftaler

 Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter §§ 13 – 16 i Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af den 16. april 2018 med senere ændringer.

 

Planlovens § 23 c fastlægger, at ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der

ikke strider mod planens hovedprincipper, kan kommunalbestyrelsen undlade at gennemføre

en forudgående høring, uanset at ændringen i kommuneplanen ikke er indeholdt i en

planstrategi.

Høring

Der er ingen høring i denne fase af kommune- og lokalplanlægningen.

Bilag

 1. Vurdering af projekt om ungdomsboliger på Hvidovrevej 80 (pdf)
 2. Ungdomsboliger i Hvidovre (pdf)

4. Beslutning om ændring af mødedatoer i forbindelse med budgetlægningsprocessen for 2020

Beslutningstema

Økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL vil først blive gennemført i sidste halvdel af august 2019. Dette er årsag til, at kommunernes tidligere fastlagte budgetlægningsproces for 2020 vil blive forsinket. I den forbindelse er der lavet et nyt forslag til mødedatoer, der tager højde for den nye tidsplan.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 1. at forslaget til de nye mødedatoer godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2019

Der afholdes temabudgetmøde onsdag den 18. september 2019 kl. 18.00 -20.00.


Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsminister Astrid Krag har i brev af den 4. juli 2019 orienteret kommunerne om, at regeringen i sidste halvdel af august 2019 vil indlede økonomiforhandlingerne med KL og Danske Regioner om de økonomiske rammer for kommuner og regioner for 2020.

 

Det forventes, at en aftale er på plads i starten af september 2019. Regeringen har derfor taget initiativ til, at fristerne for udarbejdelsen af kommunernes og regionernes budget for 2020 ændres, så budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019.

 

Da kommunernes budgetlægningsproces for 2020 nu vil blive forsinket, skal kommunalbestyrelsen godkende de nye mødedatoer for budgetlægningsprocessen.

 

Fagudvalgenes budgetmøder foreslås afholdt mandag den 23. september 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 38, stk. 2.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Brev af 04.07.2019 fra social- og indenrigsminister Astrid Krag vedr. kommunernes og regionernes budgetlægningsproces for 2020 (pdf)
 2. Ændring af mødeplan 2019 (pdf)

5. Beslutning om hvornår og hvor Økonomiudvalgets møder skal afholdes i 2020

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvornår og hvor de ordinære møder i Økonomiudvalget skal afholdes i 2020.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende, at Økonomiudvalgets ordinære møder i 2020 afholdes på følgende dage og tidspunkter:
  • mandag den 6. januar 2020 kl. 17.00
  • mandag den 20. januar 2020 kl. 17.00
  • tirsdag den 4. februar 2020 kl. 17.00
  • mandag den 17. februar 2020 kl. 17.00
  • mandag den 2. marts 2020 kl. 17.00
  • mandag den 16. marts 2020 kl. 17.00
  • tirsdag den 31. marts 2020 kl. 17.00
  • mandag den 20. april 2020 kl. 17.00
  • mandag den 4. maj 2020 kl. 17.00
  • mandag den 18. maj 2020 kl. 17.00
  • tirsdag den 2. juni 2020 kl. 17.00
  • mandag den 15. juni 2020 kl. 17.00
  • mandag den 10. august 2020 kl. 17.00
  • mandag den 24. august 2020 kl. 9.00 (1. behandling budget)
  • mandag den 31. august 2020 kl. 17.00
  • mandag den 14. september 2020 kl. 17.00
  • mandag den 21. september 2020 kl. 9.00 (2.behandling budget)
  • mandag den 19. oktober 2020 kl. 17.00
  • mandag den 2. november 2020 kl. 17.00
  • mandag den 16. november 2020 kl. 17.00
  • mandag den 7. december 2020 kl. 17.00
    
 2. at godkende, at Økonomiudvalgets ordinære møder i 2020 afholdes på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre, i Hvidovreværelset på 5. sal.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2019

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte mødedatoerne med mødetidspunkt kl. 17.00 for de ordinære møder og mødetidspunkt kl. 9.00 for behandlingerne af budgettet.

 

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte, at Økonomiudvalgets møder afholdes på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre, i Hvidovreværelset på 5. sal (medmindre andet aftales).

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Økonomiudvalget skal beslutte dato, klokkeslæt og mødested for Økonomiudvalgets ordinære møder i 2020.

Økonomiudvalgets ordinære møder skal som udgangspunkt afholdes to gange om måneden, dog med undtagelse af juli måned, som er mødefri og i forbindelse med budgetmøderne.

Udkast til den samlede mødeplan for 2020 er vedlagt som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter forbundet med møderne afholdes indenfor den allerede afsatte økonomiske ramme.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 20, stk. 1, 2. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, træffer Økonomiudvalget årligt en beslutning om, hvor og hvornår Økonomiudvalgets ordinære møder skal afholdes. Efter § 20, stk. 1, 3. pkt., skal møderne afholdes i så god tid inden møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest fire hverdage før møder i kommunalbestyrelsen, jf. samme lovs § 8, stk. 4.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Mødeplan 2020 - UDKAST (pdf)

6. Rekruttering af ny chef til center for Skole og Uddannelse

Beslutningstema

Rekruttering af ny chef til center for Skole og Uddannelse 

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget.

 

 1. at godkende at der rekrutteres en ny centerchef til center for Skole og Uddannelse med forventet tiltrædelse pr. 1. december 2019
 2. at godkende at der nedsættes et ansættelsesudvalg
 3. at udpege tre repræsentanter fra Økonomiudvalget som skal sidde i ansættelsesudvalget.
 4. at godkende tidsplan, stillingsannonce samt personprofil
 5. at godkende at alle udgifter afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i center for Skole og Uddannelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2019

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte, at der rekrutteres en ny centerchef til Center for Skole og Uddannelse med forventet tiltrædelse pr. 1. december 2019.

 

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte, at der nedsættes et ansættelsesudvalg.

 

Ad 3. Økonomiudvalget udpegede fra Økonomiudvalget følgende tre repræsentanter, som skal sidde i ansættelsesudvalget: Kenneth F. Christensen, Gert Wahl og Helle Adelborg.

 

Ad 4. Økonomiudvalget godkendte tidsplanen, stillingsannoncen og personprofilen.

 

Ad 5. Økonomiudvalget godkendte, at alle udgifter afholdes inden for rammerne af de eksisterende budgetter i Center for Skole og Uddannelse.

Sagsfremstilling

Center for Personale og Løn har udarbejdet denne sag.

 

Stillingen som chef for center for Skole og Uddannelse er blevet ledig.

Direktøren ønsker nu at påbegynde processen omkring ansættelse af ny centerchef.

 

Dette med sigte på at en ny centerchef kan indtræde i stillingen fra 1. december 2019. Der er i samarbejde med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter udarbejdet en stillingsannonce og personprofil. Disse er vedlagt som bilag til sagen.

 

Ansættelsesudvalget påregnes ansat på følgende måde:

 

Tre Repræsentanter fra Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren

Referencedirektøren

En centerchef der skal være samarbejdspartner med den kommende centerchef

To ledelsesrepræsentanter fra området

Relevant MED-udvalg udpeger 3 medarbejderrepræsentanter

 

Konsulenthuset Genitor vil understøtte processen.

 

Når ansættelsesudvalget er færdigt med deres arbejde, forlægges indstillingen til Økonomiudvalget, som har ansættelseskompetencen.

 

Økonomiske konsekvenser

Stillingen besættes på overenskomstvilkår og er omfattet af cheflønsaftalen. Stillingen herunder omkostninger til rekruttering finansieres af center for Skole og Uddannelse.

Bilag

 1. Jobannonce - chef til Center for Skole og Uddannelse (pdf)
 2. Job- og personprofil - chef til Center for Skole og Uddannelse - Hvidovre Kommune - Job- og personprofil - centerchef til Center for Skole og Uddannelse (pdf)
 3. Proces- og tidsplan - ansættelse af chef til center for Skole og Uddannelse (pdf)

7. Beslutning om godkendelse af den afsluttende revisionsberetning for regnskab 2018

Beslutningstema

Med fremsendelsen af den eksterne revisions afsluttende revisionsberetning skal Hvidovre Kommunes regnskab for 2018 endeligt godkendes, som fastlagt i lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2019

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 30. april 2019 kommunens regnskab for 2018 til revisionsmæssig gennemgang. Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen endeligt godkende kommunens årsregnskab for 2018.

 

Hvidovre Kommunes revision, BDO, har den 14. juni 2019 afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2018 og fremsendt endelig revisionsberetning – beretning nr. 21.

Revisionsberetningen, hvortil der henvises, er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019, og vedlægges desuden som bilag.

 

Efter den revisionsmæssige gennemgang af regnskab 2018 er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser i regnskabet. Rettelserne påvirker hverken resultatopgørelsen eller balancen.

 

Administrationen vil fremhæve følgende fra revisionsberetningen.

 

Revisionspåtegningen

Det fremgår af afsnit 1.2, revisionspåtegning – konklusion på den udførte revision, at revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

 

Revisionens bemærkninger

Det fremgår af afsnit 1.3.2, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.

 

Revisionens vurdering af kommunens økonomi

I afsnit 2 skriver revisionen:

” Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ.

 

Hvidovre Kommune har ultimo regnskabsåret 2018 en gennemsnitlig kassebeholdning på 637,7 mio. kr., hvilket er et mindre fald i forhold til regnskabsåret 2017, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo regnskabsåret udgjorde 653,8 mio. kr.

 

Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret 2018. Efter de foreliggende budgetoplysninger forventes denne ligeledes overholdt i regnskabsåret 2019.

 

Det er fortsat vores samlede vurdering, at Hvidovre Kommune har en bæredygtig drift, jf. budgetterne, samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab. Kommunen ses derfor ikke at have problemer med going concern. Vi har dog noteret os, at der budgetteres med kassetræk i budgetoverslagsåret 2020 i størrelsesordenen 56,8 mio. kr., hvorefter der forventes genopbygning af kassebeholdningen.” 

 

Revision af årsregnskabet

Som det fremgår af afsnit 6, har revisionens gennemgang af de forskellige områder – fx forretningsgange, budget- og bevillingskontrol, lønninger mv. – ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion

De sociale regnskaber udgør et stort område i kommunen – det fylder meget økonomisk og lovgivningen på området er kompleks og under stadig forandring. Revisionen af området følger også særlige regler og krav til afrapportering til ministerierne.

 

Revisionen har konstateret fejl og mangler i administrationen af områderne:

 

• Merudgifter til voksne, jf. § 100 i Lov om social service

• Tillæg til pensionister

 

De konstaterede fejl vedrører:

• Opfølgning og beregning af Merudgifter til voksne

• Dokumentation og kontering af Tillæg til pensionister samt afholdelse af udgifter til husly, jf. servicelovens § 80 som personligt tillæg.

 

Revisionen vurderer, at der på de to områder er behov for en opstramning af sagsadministrationen, og anbefaler, at der tilrettelægges et ledelsestilsyn med kvalitetskontrol i enkeltsager.

 

Administrationens respons

I forhold til revisionens bemærkninger om de sociale regnskaber oplyser Center for Handicap og Psykiatri, at der er iværksat en intensiveret indsats på de berørte sagsområder. Indsatserne vil bl.a. omfatte nye forretningsgange herunder fokus på lovgivning og ledelsestilsyn med kvalitetskontrol i enkeltsager.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 30. april 2019 kommunens regnskab for 2018 til revisionsmæssig gennemgang, pkt. 6.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Årsregnskabet udarbejdes i henhold til lov om kommuners styrelse § 36-42, (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15/01 2019). Kommunalbestyrelsen skal i henhold til styrelseslovens § 45, stk. 2 træffe afgørelse med hensyn til revisionens enkelte bemærkninger til årsregnskabet.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Hvidovre Kommune Åberetning 2018 - 14.06.2019 (pdf)
 2. Hvidovre Kommunes regnskab 2018 (pdf)

8. Godkendelse af ny budgetfordelingsnøgle imellem ejerkommunerne, for Hovedstadens Beredskab

Beslutningstema

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskabs godkendte på sit møde den 26. juni 2019 en justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabers ejerkommuner for budget 2020. Det gjorde bestyrelsen med afsæt i interessentselskabets vedtægter § 6 stk. 5.

 

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2020 til godkendelse.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 26. juni 2019 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2019

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Bidraget til tjenestemandspensioner i Hovedstadens Beredskab justeres årligt som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd. Mellemværende mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab reguleres på baggrund af dette. Metode og proces for beregning af den årlige budgetfordelingsnøgle blev godkendt på beredskabets bestyrelsesmødet 20. juni 2018. 

 

Den justerede budgetfordelingsnøgle, som følge af justeringen af tjenestemandspensionerne, fremgår af tabel 1, og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2020.

 

På bestyrelsens møde den 26. juni 2019 blev forslag til budget 2020 indeholdende en justeret budgetfordelingsnøgle godkendt.

 

Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

Alle tal i pct.

2019 B-nøgle

2020 B-nøgle

 

 

 

Albertslund

1,79

1,79

Brøndby

1,96

1,96

Dragør

1,13

1,13

Frederiksberg

8,33

8,33

Glostrup

1,32

1,32

Hvidovre

2,95

2,96

København

80,33

80,31

Rødovre

2,19

2,20

 

 

 

Total

100

100

 

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2020 til godkendelse.

 

Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 26. juni 2019 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2020 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser. 

 

Den 14. november 2018 behandlede bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab forslag til justering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter, som efterfølgende i 2019 er godkendt af samtlige ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Kommunebestyrelsen for Hvidovre Kommune godkendte vedtægtsændringerne i marts 2019. Disse ændringer vil også, såfremt forslaget tillige godkendes af Ankestyrelsen i løbet af 2019, medfører at ejerkommunerne fremover ikke behøver at godkende den administrative justering af budgetfordelingsnøglen, der alene skyldes den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner.

Politiske beslutninger og aftaler

-         Kommunalbestyrelsesmøde 29. september 2015, punkt 11 ”Hovedstadens Beredskab I/S, etableringsgrundlag”.

-         Kommunalbestyrelsesmøde 20. december 2016, punkt 7 ”Godkendelse af forslag til regulering af fordelingsnøglen imellem ejerkommunerne i Hovedstadens Beredskab”.

-         Kommunalbestyrelsesmøde 28. august 2018, punkt 16 ”Godkendelse af arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne”.

-         Kommunalbestyrelsesmøde 18. december 2018, punkt 5 ”Godkendelse af ny budgetfordelingsnøgle imellem ejerkommunerne, for Hovedstadens Beredskab”.

-         Kommunalbestyrelsesmøde 26. marts 2019, punkt 9 ”Vedtægtsændring, Hovedstadens Beredskab”.

Økonomiske konsekvenser

Budgetfordelingsnøglen for 2020 er indarbejdet i grundlaget for budget 2020, der blev godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på møde den 26. juni 2019.

 

Efter regulering af budgetfordelingsnøglen, og derved den del af det samlede bidrag som Hvidovre Kommune skal betale for 2020, skal Hvidovre Kommune bidrage 10,7 mio. kr. til Hovedstadens Beredskab i 2020.

 

I kommunens budget for 2020 er der inden den tekniske regulering afsat knap 11,0 mio. kr. til Hovedstadens Beredskab.

 

I mio. kr.

R2014

R2015

R2016

R2017

R2018

B2019

B2020

Samlede udg. HBR

 

 

526,7

572,9

584,8

577,2

595,2

Budgetdel Hvidovre (pct)

 

 

2,97

2,97

2,94

2,95

2,96

Hvidovres bidrag (mio. kr.)

10,3

10,5

10,7

10.0

10.0

10,4

10.7

Udvikling i kommunens betaling til beredskabet fra 2014 til 2020.

 

Beløb for 2019 og 2020 er budget, øvrige beløb er jf. regnskab. Opstart af fællesskabet Hovedstadens Beredskab skete i 2016, og før dette fungerede beredskabet for Hvidovre Kommune via fællesskabet Vestegnens Beredskab. Udviklingen fra 2019 til 2020 er på 0,3 mio. kr., svarende til pris- og lønfremskrivning på 2,8 %. Denne fremskrivning er i overensstemmelse med beredskabets godkendte budget for 2020.

Retsgrundlag

Hovedstadens Beredskab er etableret som et fælleskommunalt selskab efter § 60 i den kommunale styrelseslov (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15/01 2019).

 

Selskabet varetager opgaver efter Beredskabsloven, Fyrværkeriloven og Lov om beskyttelsesrum.

 

Høring

 

Der er ikke høringspligt i denne sag.

 


9. Beslutning om ændring af Kommuneplan 2016 - for offentlige formål og bofællesskab på Parallelvej 47A-D

Beslutningstema

Administrationen har i perioden 3. – 31. maj 2019 afholdt forudgående høring om et tillæg til kommuneplanen, der ændrer anvendelsen af ejendommene på Parallelvej 47A-D til offentligt formål, bofællesskab, plejeboliger med servicearealer.

 

På baggrund af de indkomne høringssvar skal kommunalbestyrelsen beslutte, om man vil igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag i form af et tillæg til Kommuneplan 2016.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende igangsættelsen af et planlægningsarbejde med et forslag til tillæg til Kommuneplan 2016, som udskiller de fire ejendomme fra rammeområde 4B45 til et nyt rammeområde, og som ændrer anvendelse til offentligt formål, bofællesskab, plejeboliger med servicearealer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2019

For: Gruppe A,F,O,V og Ø.

Imod: Gruppe C.

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Den 30. april 2019 godkendte kommunalbestyrelsen, at der gennemføres en forudgående høring af tillæg til Kommuneplan 2016, der ændrer anvendelse for ejendommene på Parallelvej 47 til offentligt formål, bofællesskab og plejeboliger med servicearealer. På mødet den 30. april godkendte kommunalbestyrelsen det udarbejdede høringsmateriale. Se vedlagte bilag ”Debatoplæg til forudgående høring om kommuneplantillæg for Parallelvej 47A-D”.

 

Gældende planforhold

 

I Kommuneplan 2016 er ejendommene på Parallelvej 47A-D udlagt til boligformål, åben-lav boligbebyggelse. I Kommuneplan 2016 er ejendommene omfattet af 4B45, der har følgende rammebestemmelser:

 

 • Generel anvendelse: Boligformål, åben-lav boligbebyggelse
 • Max. bebyggelsesprocent: 30
 • Max antal etager: 2
 • Max. bygningshøjde: 8,5 m

 

Offentlig høring

 

Der er i debatperioden indkommet 7 høringssvar til den forudgående høring. Høringssvarene er vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar fra forudgående høring om ændret anvendelse”. Høringssvarene er behandlet i administrationens notat, der er vedlagt som bilag ”Gennemgang af bemærkninger til forudgående høring om ændret anvendelse af ejendommene på Parallelvej 47A-D”.

 

De indsendte høringssvar kommer fra naboer til Parallelvej 47A-D og fra Grundejerforeningen Nymarken. Høringssvarene omhandler primært en bekymring og utryghed vedrørende planerne om, at få et bofællesskab for borgere med funktionsnedsættelser som nabo. Der spørges derfor ind til beboergruppen, da de bl.a. frygter at de nye beboere kan udgøre en fare for deres børn og kvarteret.

 

En af de bekymringer der også nævnes i høringssvarene, er den øget trafikbelastning ved 24 nye beboere. Her fremhæves det blandt andet, at Parallelvej er en smal vej, der ikke er egnet til 24 nye beboere, da der i forvejen er uhensigtsmæssige forhold for cyklister, og for børn der leger på vejen.

 

Generelt opfordrer indsigerne til at bevare den nuværende Lokalplan 465, hvor Parallelvej 47 A-D er udlagt til parcelhuse. Blandt indsigerne er der en bekymring for, at den foreslået planlægning af et bofællesskab for borgere med funktionsnedsættelse vil medføre et værditab for deres ejendom.

 

Nyt plangrundlag

 

Høringssvarenes bemærkninger giver ikke administrationen anledning til at foreslå ændringer i kommuneplantillæggets indhold.

 

På baggrund af høringssvarene skal kommunalbestyrelsen beslutte, om man vil igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag i form at et tillæg til Kommuneplan 2016.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 30. april 2019 godkendte kommunalbestyrelsen, at der gennemføres en forudgående høring af tillæg til Kommuneplan 2016, der ændrer anvendelse for ejendommene på Parallelvej 47, herunder til offentligt formål, bofællesskab, plejeboliger med servicearealer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer.

 

Ifølge planlovens § 23 c skal kommunalbestyrelsen, før udarbejdelsen af forslag til væsentlige ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet afgørelse om i en planstrategi, indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på det kommende planlægningsarbejde.

Høring

Den forudgående høring blev gennemført i perioden fra den 3.- 31. maj 2019.

Bilag

 1. Debatoplæg til forudgående høring om kommuneplantillæg for Parallelvej 47A-D (pdf)
 2. Samlede høringssvar fra forudgående høring om ændret anvendelse (pdf)
 3. Gennemgang af bemærkninger til forudgående høring af ændret anvendelse for parallelvej 47A-D.docx (docx)

10. Beslutning om gebyr på byggesagsbehandling

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2019 blev der indgået en politisk aftale om, at der med virkning fra 2020 genindføres gebyr på byggesagsbehandling.

 

Byggesagsgebyr kan opkræves efter timeforbrug, eller et fast gebyr.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvilken type gebyr der skal opkræves, samt i hvilke sagstyper.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1.     at Hvidovre Kommune opkræver et fast gebyr der til enhver tid er i overensstemmelse med bekendtgørelse om gebyr på byggesagsområdet fastsat af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (1.048 kr. i 2019).

2.     at det faste gebyr opkræves på følgende sagstyper omfattet af KL´s servicemål

 1. Simple konstruktioner
 2. Enfamiliehuse
 3. Industri- og lagerbygninger
 4. Erhvervsbyggeri
 5. Etagebyggeri.
 6. Lovliggørelsessager indenfor kategorierne omfattet af servicemålene.

3.     at de indkommende gebyrindtægter anvendes til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i byggesagsafdelingen.

4.     at der – fra budgetår 2020 gives en indtægtsbevilling på 420.000 kr. til provenu for indkomne gebyrindtægter og en tilsvarende udgiftsbevilling til løn i Center Plan og Miljø.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2019

Sagen henvises til budgetbehandlingen.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Kommune besluttede i 2016 at stoppe med at opkræve gebyr for behandling af ansøgninger om byggetilladelser. Gebyret blev på daværende tidspunkt fastsat efter timeforbrug.

 

Kommunalbestyrelsen kan opkræve gebyr for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse. Gebyret kan opgøres efter timeforbrug, eller som et mindre fast gebyr.

 

Der kan alene opkræves byggesagsgebyr i de sager, hvor der træffes afgørelse med hjemmel i byggeloven eller bygningsreglementet. Der kan derfor som hovedregel ikke opkræves byggesagsgebyr for afgørelser, der træffes med hjemmel i anden lovgivning, eksempelvis planloven.

 

Hvidovre Kommune er sammen med Ballerup og Københavns kommuner de eneste kommuner der pr. 1. marts 2019 ikke opkræver gebyr på byggesagsbehandling i hovedstadsområdet. Glostrup Kommune opkræver et fast gebyr på 1.000 kr. imens de andre kommuner opkræver timebetaling.

 

Fast gebyr

Det faste gebyr fastsættes i bekendtgørelse om gebyr på byggeområdet fastsat af Trafik- Bygge og Boligstyrelsen. Beløbet var i 2019 maksimalt 1.048 kr. Beløbet reguleres én gang årligt pr. 1. januar efter pris- og lønindekset.

 

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der skal opkræves et fast gebyr. Administrationen vurderer, at et fast gebyr vil give borgere og virksomheder mulighed for at indregne den konkrete omkostning for myndighedsbehandlingen af sagen, modsat et gebyr fastsat efter timepris, idet dette vil kunne variere fra et lille beløb, til et forholdsvist stort.

 

Indføres et gebyr efter tidsforbrug må der forventes et vist tidsforbrug på den administrative håndtering af dette, primært i forhold til klager over gebyrets størrelse.

 

Intern instruks i kommunen

Administrationen af enhver gebyrordning forudsætter, at administrationen udarbejder en intern instruks, som beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres

Politiske beslutninger og aftaler

Den 27. september 2018 blev der indgået en politisk aftale imellem socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Hvidovrelisten om budget 2019 og overgangsårene 2020-2022. I denne aftale indgår det, at der fra budget 2020 indføres gebyr på byggesagsbehandlingen.

Økonomiske konsekvenser

Som følge af afskaffelsen af byggesagsgebyr i 2017 er der ikke afsat indtægtsbudget.

 

Byggesagsbehandlingen blev til og med 2014 opkrævet med fast gebyr per kategori. Herefter i 2015 og 2016 skete opkrævning i henhold til forbrugt tid. Derefter fra 2017 blev byggesagsgebyret afskaffet.

 

Indtægter byggesagsbehandling

2017-19

2016

2015

2014

2013

Samlede indtægter

Afskaffet

637.799

523.711

2.135.581

2.874.864

 

 

 

 

 

 

Timepris, byggesagsbehandling

 

688

676

 

 

 

Der er i 2017 og 2018 indgået henholdsvis 445 og 419 ansøgninger om byggetilladelse. Hertil kommer lovliggørelsessagerne, som det ikke har været muligt at udsøge på baggrund af de registreringer der er foretaget i sagsstyringssystemet.

 

Såfremt der indføres gebyr svarende til det fastsatte gebyr, er det administrationens vurdering, at der ville indgå indtægter på ca. 420.000 kr. fra ansøgninger om byggetilladelse. Herudover kan komme indtægter fra lovliggørelse. Denne indtægt kan ikke umiddelbart opgøres.

 

Center for Plan og Miljø foreslår, at indtægten anvendes til styrkelse af ressourcerne i byggesagsafdelingen.

Retsgrundlag

Byggelovens § 28, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016

Opkræver en kommunalbestyrelse gebyrer for behandlingen af ansøgninger i henhold til denne lov, kan kommunalbestyrelsen opgøre gebyrerne efter tidsforbrug eller opkræve et mindre, fast gebyr.

 

 

Bygningsreglementet 2018 § 39

Stk. 1 Kommunalbestyrelsen kan opkræve gebyr for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse. Gebyr kan også opkræves, hvor en ansøgning om byggetilladelse trækkes tilbage, hvor der meddeles afslag på ansøgningen, samt ved kommunalbestyrelsens behandling af lovliggørelsessager og dispensationsansøgninger.

 

Stk. 2. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der skal opkræves gebyr, kan gebyret opkræves efter tidsforbrug eller som et fast gebyr. Beslutter kommunalbestyrelsen at opkræve et fast gebyr for ansøgninger om byggetilladelse, kan der ikke opkræves gebyr efter tidsforbrug i de sagstyper, hvor der opkræves et fast gebyr.

 

Stk.3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der alene skal opkræves gebyr for visse sagstyper. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der alene skal opkræves gebyr for visse sagstyper, er det alene udgifter forbundet med behandlingen af disse gebyrpålagte sager, som kommunalbestyrelsen kan dække via gebyrindtægterne.

 

Stk.4. Opkræves gebyret efter tidsforbrug, fastsætter kommunalbestyrelsen selv sin timepris. Kommunalbestyrelsen skal opkræve samme timepris i de sagstyper, hvor der opkræves gebyr efter tidsforbrug.

 

Stk.5. Betaling af gebyr efter tidsforbrug forfalder til betaling, når kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse til at tage bygningen i brug.

 

Stk.6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at gebyret efter stk. 5 skal forfalde til betaling i to rater. Første rate forfalder i det tilfælde til betaling ved meddelelse om byggetilladelse. Anden rate forfalder til betaling, når kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse til at tage bygningen i brug.

 

Stk. 7. Ved opkrævning af gebyr efter tidsforbrug skal kommunalbestyrelsens tidsopgørelse for sagsbehandlingen udspecificeres i den enkelte byggesag.

 

Stk. 8. Opkræves gebyret som et fast gebyr, jf. stk. 2, må gebyret ikke overstige det beløb, der er fastsat i bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet. Betaling af det faste gebyr forfalder ved meddelelse om byggetilladelse. Kommunalbestyrelsen kan tilbageholde byggetilladelsen, indtil gebyret er betalt.

 

 

Bekendtgørelse nr. 1470 af 10. december 2018 om gebyr på byggeområdet fastsat af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, § 3.

 

Stk. 1 Til dækning af kommunalbestyrelsens udgifter ved behandlingen af ansøgninger i henhold til byggeloven kan kommunalbestyrelsen opkræve et fast gebyr.

 

Stk. 2. Gebyret anført i stk. 1, udgør maksimalt 1.048 kr.

 

Stk. 3. Beløbet anført i stk. 2, reguleres én gang årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


11. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2019

Ingen bemærkninger.