Referat - Økonomiudvalget den 20. maj 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 20. maj 2019
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2019

Borgmesteren gjorde opmærksom på, at der til mødet var udsendt en tillægsdagsorden, samt at punkter 8 og 11 udgår.

 

Dagsorden inkl. tillægsdagsorden blev herefter godkendt


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2019

Borgmesteren orienterede om valgtilforordnede og diæter, herunder at diæterne for vagten fra kl. 16.00 og til valget er slut, hæves fra 2 til 3 diæter. Det blev taget til efterretning.


3. Orientering om øget garantistillelse, helhedsplan Boligselskabet Friheden, afdeling Friheden l

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har i 2012 godkendt helhedsplan for renovering af Boligselskabet Friheden, afdeling Friheden l, herunder godkendt at kommunen stiller 100 % garanti for de nødvendige realkreditlån til gennemførelse af helhedsplanen. Det betyder, at kommunen er forpligtet til at stille garanti for den belåning, som er nødvendig for at finansiere helhedsplanen.

 

Ved afslutning af renoveringen er det konstateret at anskaffelsessummen forventeligt overskrides med 147 mio. kr., som betyder at den kommunale garantistillelse forøges tilsvarende, hvilket der orienteres om.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage til efterretning, at den kommunale garantistillelse for realkreditbelåning til finansiering af renovering af Boligselskabet Friheden, afdeling Friheden l, forhøjes fra 782 mio. kr. til 929 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for politik og ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Kommune har fået en henvendelse fra KAB, som forretningsfører for Boligselskabet Friheden, vedr. udvidelse af den garanti som kommunen har stillet for realkreditbelåningen i forbindelse med renovering af afdeling Friheden l.

 

KAB’s henvendelse er vedlagt som bilag.

 

Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A (estimeret anskaffelsessum), besluttede Kommunalbestyrelsen at yde 100 % garanti for de nødvendige realkreditlån til gennemførelse af renoveringen.

 

Det er oplyst, at anskaffelsessummen nu forventes at blive 929 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 147 mio. kr., i forhold til anskaffelsessummen på 782 mio. kr., som blev godkendt i forbindelse med skema B (anskaffelsessum efter afholdt licitation).

 

Af de 147 mio. kr. har KAB anerkendt 53 mio. kr., og for det resterende beløb på 94 mio. kr. har KAB taget forbehold om tilbagebetaling.

 

Desuden har en af entreprenørerne rejst yderligere et krav på 70 mio. kr., som KAB ikke har

anerkendt, og som ikke er medregnet i den opgjorte overskridelse af anskaffelsessummen.

 

Der verserer voldgiftssag for så vidt angår overskridelse på 94 mio. kr. som KAB har taget forbehold for og for kravet på 70 mio. kr., som KAB har afvist.

 

Renoveringen blev påbegyndt juli 2015 og boligerne blev afleveret april 2019. Terrænarbejder bliver afleveret senest august 2019.

 

Årsagen til overskridelse af den ved skema B godkendte anskaffelsessum er forklaret med, at der har været flere udfordringer med tekniske forhold, som ikke forløb eller blev udført som forventet, hvilket bl.a. har medført:

 • Omfattende vandskader under udførelse af tagrenoveringen.
 • Problemer med ventilationsanlægget.
 • Problemer med renovering af facaderne, som nødvendiggjorde at arbejdet på facaderne blev sat i bero i ca. ½ år, hvilket har påvirket udførelse af alle de andre arbejder og samarbejdet mellem alle parter i byggesagen.

 

Den forøgede anskaffelsessum får ikke huslejekonsekvenser. KAB har aftalt med Landsbyggefonden at tilsagn om fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån, indbetaling af G-indskud(bidrag til Landsbyggefonden, som i 2019 andrager 65,40 kr. pr. m2 årligt), samt udbetaling af huslejestøtte sker med tilbagevirkende kraft, således at overskridelse af anskaffelsessummen kan finansieres uden forhøjelse af den huslejestigning beboerne godkendte den 22. november 2012 – prisfremskrevet til 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Skema A blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. november 2012, under punkt 7.

Skema B blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2015, under punkt 10.

Økonomiske konsekvenser

Forøgelse af den kommunale garantistillelse med 147 mio. kr. påvirker ikke den kommunale låneramme, da garantistillelse for almene boliger ikke henregnes til kommunal låntagning jf. lånebekendtgørelsen.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger, hvor det i § 98 er bestemt at kommunen kan yde garanti for lån til renoveringsarbejder (lovbekendtgørelse nr. 119 af 01/02/2019). 

 

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., hvor det i § 3 stk. 2, nr. 1, er bestemt, at kommunal garantistillelse for almene boliger ikke henregnes til kommunal låntagning (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12/2013).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. KAB's brev til LBF 22/03-2017 (pdf)
 2. KAB's brev til LBF 03/02 2018 (pdf)
 3. KAB's brev til LBF 04/12 2018 (pdf)
 4. KAB finansieringsbudget af 23.02.2018_ (pdf)
 5. LBF Økonomiskema opdateret 07.02.2018 (pdf)
 6. Anmodning om øget garantistillelse (pdf)
 7. Notat telefonsamtale med KAB (pdf)

4. Orientering om analyse af højklassede, kollektive trafikløsninger fra Ny Ellebjerg til Hvidovre Hospital

Beslutningstema

Metroselskabet har på vegne af Hvidovre Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune samt Region Hovedstaden gennemført en analyse af mulighederne for etablering af højklassede, kollektive trafikløsninger fra Ny Ellebjerg Station til Hvidovre Hospital henholdsvis Bispebjerg hospital/Emdrup. Man har vurderet mulighederne for at etablere forbindelserne som metro, letbane og BRT (Bus Rapid Transit=hurtigbus i eget tracé/bane).

 

For strækningen til Hvidovre Hospital viser analysen, at en metroløsning vil være mest effektiv til at give flere passagerer i det kollektive transportsystem. Samtidig er en metro også den dyreste løsning at anlægge.

 

I omegnskommunernes input til regeringens hovedstadsstrategi 2030 peger kommunerne på nødvendigheden af at tænke omegnskommunerne ind i løsningerne på hovedstadens udfordringer med mangel på job og boliger. Der er gode muligheder for, at de mange nye borgere kan bo og/eller arbejde i omegnskommunerne. Det vil naturligvis kræve investeringer i effektiv, kollektiv transport, fordi borgere skal kunne transportere sig hurtigt og nemt mellem hjemmet og arbejdspladsen – uden øget trængsel, støj og CO2-udledning til følge. Hvidovre Kommune har på baggrund af dette indledt et samarbejde med Rødovre Kommune om at arbejde for en metro fra Ny Ellebjerg st. til Rødovre Centrum via Hvidovre Hospital.

 

Analysen viser, at en metroløsning til Hvidovre Hospital vil balancere i driften ud fra de givne forudsætninger. Men den viser også, at anlæg af metro vil forudsætte nye finansieringsmodeller end de hidtil gældende, fordi kommuner af Hvidovres størrelse ikke kan foretage infrastrukturinvesteringer i den størrelsesorden, som er påkrævet fra de kommunale budgetter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen om rapporten ”Forlængelse fra Ny Ellebjerg” til efterretning.
 2. at godkende, at administrationen i samarbejde med Rødovre Kommune fortsat arbejder for en realisering af en videreførelse af en metroforbindelse fra Ny Ellebjerg til Hvidovre Hospital og videre til Rødovre centrum.
 3. at Hvidovre Kommunes udgifter i forbindelse med dette samarbejde i 2019 finansieres af overførte midler fra 2018 (360.000 kr.).

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2.  Anbefales godkendt.

 

Ad 3.  Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv og Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Metroselskabet har gennemført en analyse af en højklasset kollektiv trafikløsning (metro/letbane/BRT) til Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital/Emdrup. De deltagende parter er Hvidovre Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Analysen er afsluttet med rapporten ”Forlængelse fra Ny Ellebjerg” (vedlagt som bilag ”Forlængelse fra Ny Ellebjerg”).

 

Afsættet for analysen er et udtalt behov for nye kollektive trafikforbindelser i en region, der allerede har oplevet – og forventer fortsat at opleve - en vækst i befolkningsantallet og antallet af nye arbejdspladser. Denne vækst er særlig udtalt i storbyområdets centrale del. København og Frederiksberg Kommuner forventer således at få en samlet vækst på 100.000 nye indbyggere i 2025 og yderligere 100.000 indbyggere frem til 2050.

 

I Hvidovre vil en udbygning af Hvidovre Hospital give ca. 10.000 daglige rejsende ind og ud af kommunen; 3.000 flere end i dag. Sammen med det planlagte løft af Hvidovre Bymidte, vil det forøge behovet for kollektiv transport til byens midte. Selvom det har været vanskeligt at få regionen i dialog om de præcise trafikale konsekvenser af hospitalsudvidelsen, skal der findes løsninger på den trængsel som udvidelsen vil bidrage til, og som er til gene for både patienter og ansatte. Det nye erhvervsområde Holmene, hvor kommunen kan få op til 12.000 nye arbejdspladser, vil både kræve investeringer i effektive kollektive transportilbud, og en hurtig bus som BRT, der kobler metro fra Hvidovre Hospital til Avedøre Holme, er et bud på dette.

 

I omegnskommunernes input til regeringens hovedstadsstrategi 2030 peger kommunerne på nødvendigheden af at tænke omegnskommunerne ind i løsningerne på hovedstadens udfordringer med mangel på job og boliger. Der er gode muligheder for, at de mange nye borgere kan bo og/eller arbejde i omegnskommunerne. Det vil naturligvis kræve investeringer i effektiv, kollektiv transport, fordi borgere skal kunne transportere sig hurtigt og nemt mellem hjemmet og arbejdspladsen – uden øget trængsel, støj og CO2-udledning til følge. Væksten i omegnskommunerne er således nødvendig for at løse Hovedstadsområdets samlede vækstudfordringer. Hvidovre Kommune har på baggrund af dette indledt et samarbejde med Rødovre Kommune om at arbejde for en metro fra Ny Ellebjerg st. til Rødovre Centrum via Hvidovre Hospital.

 

Analyse af en højklasset kollektiv trafikløsning til Hvidovre Hospital

På strækningen Ny Ellebjerg - Hvidovre Hospital er der undersøgt i alt syv linjeføringer med henholdsvis metro (tre linjeføringer: En direkte linje og linjer med tre henholdsvis to stationer mellem Ny Ellebjerg og Hvidovre Hospital), letbane (to linjeføringer) eller BRT (to linjeføringer).

 

Hovedkonklusionerne i analysen er:

 • Nye rejsende i det kollektive transportsystem
  De tre metro-alternativer genererer langt flere nye rejsende til det kollektive transportsystem end letbane- og BRT-alternativerne. I en sammenligning mellem de tre transportformer giver metroløsningerne mellem 100 og 170 ekstra kollektive ture pr. mio. anlægskroner, hvor BRT- og letbaneløsningerne giver mellem 0 og 35 ekstra ture pr. mio. anlægskroner.
   
 • Anlæg
  Letbane- og BRT-løsningerne er billigst i anlæg sammenlignet med metroløsningerne.  Letbane og BRT-løsningerne skal dog etableres i blandet tracé/bane (på Sønderkær og Kettevej). Fordi de skal køre sammen med den øvrige trafik, betyder det, at farten nedsættes for alle trafikanter og rejsetiderne i den kollektive transport bliver længere. Trængslen kan på disse strækninger øges. Anlæg af letbane eller BRT vil på Hvidovres del af strækningen kræve nedlæggelse af parkeringspladser på Sønderkær samt af parkeringspladser og beplantning på Kettevej.

 

 • Metro – økonomi.
  Det metro-alternativ, der giver flest påstigere, er samtidig den dyreste løsning med en estimeret anlægsudgift på ca. 8.500 mio. kr. Det inkluderer 50% i korrektionstillæg (korrektionstillægget er et tillæg, som staten kræver indregnet oven i et tidligt anlægsoverslag som denne analyse er, hvis staten skal medfinansiere anlægget. I en mere detaljeret udredningsfase beregnes et korrektionstillæg på 30%). Metro-alternativet med flest påstigere giver et estimeret restfinansieringsbehov på anlægssiden på ca. 9.000 mio. kr. Det årlige nettodriftsresultat for metroen er beregnet til 0 kr. Det forventede passagerantal vil således kunne betale for driften af metrolinjen, men ikke finansiere anlægget.

 

 • Letbane – økonomi
  Letbane-alternativerne har et driftsunderskud på ca. 50 mio. kr. årligt og med et anlægsoverslag fra 1.900-2.000 mio. kr. er det estimeret, at det giver en restfinansiering på 3.100-3.400 mio. kr. 

 

 • BRT – økonomi
  En BRT-løsning forventes imidlertid ikke at give særligt mange nye rejsende i det kollektive trafiksystem sammenlignet med den nuværende kollektive trafikbetjening.
  De to BRT-alternativer har et driftsunderskud på mellem 30-40 mio. årligt kr. med et anlægsoverslag 130-150 mio. kr. og en restfinansiering på mellem 800 – 900 mio. kr.

 

 • Finansiering af anlæg
  Hvis der sker en målrettet planlægning omkring byfortætning, reduceret bilejerskab, samt at der etableres et parkér og rejs-anlæg ved Hvidovre Hospital, kan det have betydelige positive effekter på økonomien i en metrolinje mellem Ny Ellebjerg og Hvidovre Hospital. Beregninger indikerer, at det vil øge passagertallet til 30.000 og give en positiv driftsøkonomi på 50 mio. kr. Restfinansieringen på 8.500 mio. kr. kan reduceres med op til 1 mia. kr. 

 

 

Nye finansieringsmuligheder?

I analysen påpeges det, at det i en videre analyse af metro til Hvidovre Hospital vil være nyttigt at se på andre finansieringsmodeller end de, man indtil nu har anvendt på metroen i Københavns Kommune og Frederiksberg kommune.
 

Derfor foreslår administrationen, at der i det videre arbejde med metroforbindelserne fokuseres på andre finansieringsmodeller for metroen, således at metroen kan udbredes til kommuner uden for hovedstaden.

 

Med de anvendte forudsætninger genererer det daglige antal påstigere i metrosystemet til Hvidovre Hospital et nettodriftsresultat på 0 kr. Et årligt driftsoverskud udgør i dag en væsentlig kilde til finansiering i den eksisterende metro og de metroprojekter, der er under anlæg. Samtidig er der i København anvendt en finansieringsmodel, hvor værdistigningen på grundene langs metrolinjerne er indgået som en del af finansieringen.
Denne finansieringsmodel er ikke muligt for strækningen Ny Ellebjerg – Hvidovre Hospital, da grundene langs linjen allerede er bebyggede.

 

Analysen beskriver, at udbygninger i den kollektive transport i andre europæiske storbyer finansieres med trængselsafgifter og øgede bidrag fra grundejere. For kommunerne bag rapporten er det imidlertid ikke muligt at indføre med den nuværende lovgivning.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov nr. 551 af 06. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Slutrapport - Forlængelse fra Ny Ellebjerg, april 2019 (pdf)

5. Orientering om økonomirapportering pr. 31. marts 2019 - hele kommunen

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2019 for Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen orienteres om forventet regnskab for 2019.

 

Administrationen har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2019 til efterretning
 2. at der i forhold til de indarbejdede reduktionsrammer på 2,5 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalget og 2 mio. kr. på Ældre- og Sundhedsudvalget følges områderne tæt og der vil til næste økonomirapportering pr. 30. juni 2019 foreligge forslag til eventuelle kompenserende besparelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2019

Ad 1.  Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2.  Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes afrapporteringer pr. 31. marts 2019. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg i maj 2019, hvortil der henvises.

 

Rapporteringen omfatter:

 

1. Oversigt over det samlede forbrug

2. Opgørelse over den forventede likviditet 2019

 

Administrationen har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomindreudgifter i forhold til budgettet på 33,8 mio. kr. netto.

 

I tabel 1 nedenfor er vist korrigeret budget, faktisk forbrug pr. 31. marts samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansieringsposter. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelser under tabellen.

 


Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. marts 2019

 

Forklaring til afvigelserne 

 

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på møde 6. februar 2019 orientering om forventet merforbrug på specialundervisningsområdet på ca. 12 mio. kr. Sagsfremstillingen indeholdt forslag til imødegåelse af det forventede merforbrug. Med de seneste vurderinger skønnes dette nu at blive 15 mio. kr. såfremt der ikke iværksættes udgiftsreducerende tiltag.

 

Stigningen i det forventede merforbrug skyldes, at antallet af elever, der modtager ekskluderende undervisning er steget yderligere i forhold til den vurdering, som lå til grund for sagen, der blev behandlet på februar mødet. Antallet af elever, der modtager specialundervisning, er steget med ca. 40 siden 5. september 2018.

 

Sagen om forventet merforbrug er igen behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april og her foreligger indstilling om udgiftsreducerende forslag for 7,15 mio. kr.

Med den seneste vurdering af forventet merforbrug vil det – såfremt samtlige forslag til

budgetoverholdelse vedtages – være et ikke finansieret underskud på ca. 7,85 mio. kr.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der indarbejdet en reduktionsramme på 2,5 mio. kr. til senere udmøntning, som tog udgangspunkt i forventning om, at kommunen ville modtage midler fra Finansloven for 2019 på udvalgets område.

 

Som konsekvens af Finansloven er der på dagtilbudsområdet to ansøgningspuljer med i alt 175 mio. kr. i 2019 stigende til 250 mio. kr. i de efterfølgende år. Der er udarbejdet ansøgning, men der er endnu ikke afklaring på om Hvidovre Kommune vil modtage andel af disse midler.

 

Herudover tildeles der i alt 75 mio. kr. til kompetenceløft for pædagogisk personale. Det forudsættes, at Hvidovre Kommune modtager ca. 0,75 mio. kr. heraf i bloktilskud i 2019.

 

Der er således fortsat usikkerhed i forhold til den forudsatte ramme.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

Forventet merforbrug på hjemmeplejen på ca. 9 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med udfordringer med grundlaget for afregning for leverede timer i hjemmeplejen, som følge af det nye it-system Cura. Det har betydet, at administrationen ikke har kunne tilvejebringe et afregningsgrundlag, der har haft en validitet, som kunne lægges til grund for en korrekt afregning for levering af hjemmepleje til borgerne. Den manglende korrekte afregning betyder, at det er vanskeligt at sige om merudgifterne skyldes et generelt for højt ressourceforbrug eller om det skyldes for lav afregning, da antal leverede timer ikke har kunnet opgøres.

 

Herudover er der sket en væsentlig stigning i antallet af sygeplejeopgaver som følge af Det Nære Sundhedsvæsen, hvor opgaver, der tidligere er udført i regionalt regi, nu er udlagt til den kommunale sygepleje. Sygeplejeopgaverne løses i regi af hjemmeplejen af hensyn til borgerkontinuitet og kvalitet, og naturligt under hensyntagen til medarbejderkompetencer. Merudgifterne kan således ligeså vel henføres til hjemmesygeplejen som til hjemmeplejen. Men da opgaven udføres i regi af hjemmeplejen, opleves det negative gennemslag her.

Nettoudgifterne til køb og salg af plejehjemspladser er til gengæld faldet i forhold til tidligere og her forventes mindreudgifter i størrelsesordenen 6-7 mio. kr.

 

Samlet set er der således et merforbrug på udvalgets område på 2-3 mio. kr.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der indarbejdet en reduktionsramme på 2 mio. kr. til senere udmøntning, som tog udgangspunkt i forventning om, at kommunen ville modtage midler fra Finansloven for 2019 på udvalgets område.

 

På ældreområdet blev der i Finansloven givet i alt ca. 180 mio. kr. i 2019 og lignende beløb i de efterfølgende år til en styrket ældrepleje, hvoraf ensomhed og tab af livsmod udgør 100 mio. kr. Det forudsættes, at Hvidovre Kommune modtager ca. 1,8 mio. kr. heraf i bloktilskud og dermed indgå til udmøntning af rammereduktionen.

 

Finansforskydninger

I 2018 blev der fejlagtigt afregnet 13 måneders A-skat vedrørende kommunens personale, hvorfor der i 2019 kun afregnes for 11 måneder. Det betyder, at der opstår en positiv finansforskydning på knap 45 mio. kr.

 

Serviceramme

Kommunens serviceramme er 2.693,5 mio. kr. i 2019. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2018 udgør 43,8 mio. kr. Med de forventede merudgifter på 10,6 mio. kr. (servicerammeområder) i denne sag, vil det forventede forbrug på servicerammeområderne være 2.677,1 mio. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 50,6 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2019 til 2020 på 40 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et merforbrug på servicerammen på nuværende tidspunkt på ca. 10,6 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

 

En af usikkerhederne er især de forventningerne om midler fra Finansloven som beskrevet under Børne- og Uddannelsesudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

 

Tabel 2 – forventet likviditet ultimo 2019

 

Den forventede likviditet ved udgangen af 2019 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2019. Primobeholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2018 til 2019 på både drift og anlæg.

 

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. marts 2019. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2019 til 2020, hvorved den forventede likviditet ultimo 2019 fremkommer.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget sker på baggrund af de enkelte fagudvalgs økonomirapportering pr. 31. marts 2019 samt Økonomiudvalgets eget ressortområde pr. 31. marts.

 

Økonomirapporteringerne er tillige behandlet i de respektive fagudvalg på møderne i maj.

 

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Økonomirapporteringen pr. 31. marts er en tidlig vurdering af det forventede regnskab for 2019 og er dermed forbundet med en vis usikkerhed.

 

Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved økonomirapportering pr. 31. august 2019.

 

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomindreudgifter på 33,8 mio. kr., som består af merudgifter på 10,6 mio. kr. på servicerammen og mindreudgifter på 44,6 mio. kr. på finansforskydninger.

 

Direktionen har på baggrund af det forventede merforbrug på serviceområderne igangsat administrativt særlig skærpet fokus især specialundervisningsområdet, idet det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.


6. Likviditet 1. kvartal

Beslutningstema

Efter bestemmelserne i ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styring” skal der som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orienteringen om likviditeten, ultimo marts 2019, til efterretning. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Kommunens likviditet opgøres efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning 

Opgjort efter disse bestemmelser er Hvidovre Kommunes gennemsnitlige daglige kassebeholdning for perioden 1. april 2018 – 31. marts 2019 på 627,9 mio.kr. Den faktiske kassebeholdning har i perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019 ligget mellem 301 og 708 mio. kr. Figur 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2019 til 31. marts 2019. Den grafiske fremstilling viser, at likviditeten i indeværende år udvikler sig tilsvarende niveauet for foråret 2018. Den gennemsnitlige likviditet er stabil.

 

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo kvartal, hvorimod f.eks. Økonomi- og Indenrigsministeriet ved opgørelse af kommuners likviditet tager udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på tallet for likviditeten afhængigt af om likviditeten opgøres pr. dato (fx ultimo kvartal) eller som gennemsnit. Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019 ligget mellem 637,4 mio. kr. og 627,9 mio. kr.

 

På opgørelsestidspunktet er ca. 694 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer. 

 

Kommunens investeringer hos de fire forvaltere pr. 31. marts 2019 fremgår af tabel 1.

Investeringens nettoresultat har været positiv. Samlet set et vægtet afkast på 2,76 % svarende til 18,4 mio. kr. inklusiv realiseret og urealiseret kursgevinst siden januar 2019.

 

Tabel 1: Kommunens investeringer hos de 4 forvaltere pr. 31. marts 2019

 

 

 

Aktivallokeringen fremgår af Figur 1. Aktivallokeringen overholder kommunens finansielle

strategi. Denne tilsiger, at der kan placeres mellem 75 til 100 pct. I danske stats- og realkreditobligationer. Mellem 0 til 20 pct. i aktier, mellem 0 til 10 pct. i udenlandske obligationstyper og mellem 0 til 2 pct. i kontanter.

 

Allokationen til andre aktivklasser end danske obligationer kan samlet set maksimalt udgøre 25 pct. af kapitalen under forvaltning.

 

 

Figur 1: Aktivallokering ultimo 1. kvartal 2019

 

 

 

 

Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt[1]

 

For så vidt angår afkastet er de finansielle markeder kommet overordentlig godt ind i 2019. Således har eksempelvis amerikanske aktier oplevet den bedste start på året siden 1998. Udviklingen står i stærk kontrast til udviklingen i slutningen af 2018. En væsentlig drivkraft bag udviklingen i 2019 har i høj grad været lempeligere pengepolitiske signaler fra centralbanker og i særdeleshed den amerikanske centralbank (FED). At FED agter at holde hånden under økonomien og aktiemarkedet blev yderligere understreget i marts, hvor FED aflyste yderligere renteforhøjelser i 2019 og nu kun ser en i 2020.

Udsigten til færre renteforhøjelser er på den ene side positivt for aktiemarkedet og langt hovedparten af økonomien grundet udsigten til fortsat lavt renteniveau. Omvendt er baggrunden for udmeldingerne samtidig et udtryk for, at der nu også er tegn på afmatning i den amerikanske økonomi. FED nedjusterede således forventningerne til inflation, vækst og beskæftigelse. De fleste økonomiske nøgletal i marts har da også fortsat den aftagende tendens.

Marts blev en forholdsvis begivenhedsrig måned på obligationsmarkederne. Renteniveauet var faldende, hvilket skyldes en overordnet bekymring omkring den økonomiske vækst. I Europa er den stadig uafklarede situation omkring Brexit med til at øge usikkerheden. Renten på den 10-årige danske statsobligation var ved udgangen af måneden 0,00% – svarende til et fald i marts på omkring 0,25 %-point. ECB udsatte på det seneste mødetidspunkt for den første renteforhøjelse fra efteråret til starten af 2020.

 

De korte renter fastholder det lave niveau, der er set gennem adskillige år. Som det ser ud lige nu, er der ikke meget, der tyder på, at ECB eller FED vil hæve renten foreløbig. Der er derimod forventning om, at der kan komme en rentenedsættelse fra såvel ECB som FED i løbet af 2020. Det er udviklingen i de økonomiske nøgletal, der for tiden styrer renterne, og der har været en tendens til, at tallene særligt i Eurozonen og Tyskland har skuffet på det seneste. I Storbritannien fortsætter forhandlingerne i parlamentet om muligheden for et nationalt kompromis om Brexit. Der er foreløbig tid indtil den 31. oktober.[2]


[1] Redigeret uddrag af Rapportering fra Jyske Bank/Gudme Raaschou/Nykredit marts 2019.

[2] Markeds-Information fra KommuneKredit uge 18

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Jævnfør Økonomi- og indenrigsministeriet, ”Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 7,3 Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler” - Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


7. Beslutning om danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter indenfor det sociale område

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal inden årets udgang behandle Børne- og Socialministeriets danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på det sociale område.

 

Formålet med danmarkskortet er at øge den lokalpolitiske opmærksomhed på vigtigheden af lovmedholdelig sagsbehandling. Desuden skal danmarkskortet medvirke til, at kommuner af egen drift tager initiativer til at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen, hvis det skønnes nødvendigt.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende administrationens handleplan vedrørende sager børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet.

 

Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil blive eftersendt eller omdelt inden sagens behandling.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende administrationens handleplan vedrørende afgørelser på børnehandicapområdet samt voksenhandicapområdet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-05-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2019

Ad 1.  Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri samt Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet 3 danmarkskort over omgørelsesprocenter inden for socialområdet. Danmarkskortet skaber gennemsigtighed over, hvor mange sager de enkelte kommuner får omgjort i Ankestyrelsen på socialområdet. Danmarkskortet gør det desuden muligt at sammenligne kommunerne med hinanden.

 

Kortene er interaktive og giver bedst mening digitalt.

 

Der er et kort for socialområdet generelt:

https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-2018/

 

Dette kort indeholder alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både på børne- og voksenområdet for såvel almen- som handicapområdet.

 

Desuden er der ét kort specifikt for børnehandicapområdet:

https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-2018/

 

Derudover er der ét kort specifikt for voksenhandicapområdet: https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-2018/

 

Afgørelserne på de to sidstnævnte kort er således indeholdt i kortet for socialområdet generelt.

Afgørelsestyper

Der anvendes tre afgørelsestyper, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter.

 

 • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
 • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender Ankestyrelsen den tilbage til kommunen. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at kommunen skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
 • Ændring/ophævelse: betyder at Ankestyrelsen er helt eller delvis uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

 

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort, også selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af afgørelser, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret/ophævet) ud af alle realitetsbehandlede afgørelser.

Kort over socialområdet generelt

Ankestyrelsen har i 2018 afgjort 123 sager på socialområdet i Hvidovre. Heraf blev 74 af kommunens afgørelser stadfæstet, 35 blev hjemvist og 14 afgørelser blev ændret.

 

Dermed omgjorde Ankestyrelsen 40 pct. af de afgørelser som de behandlede fra socialområdet i Hvidovre i 2018. På landsplan var Ankestyrelsens omgørelsesprocent på socialområdet 36 pct. i 2018.

I 2017 var omgørelsesprocenten på det samlede socialområde i Hvidovre 45 pct.

 

Kort specifikt for børnehandicapområdet

Danmarkskortet for børnehandicapområdet indeholder i alt 35 afgørelser i Hvidovre, som fordeler sig på følgende paragraffer:

 

 • §§ 32, 32a og 36 Særlige pasningstilbud, hjemmetræning m.m. I alt 0 afgørelser.
 • § 41 Merudgifter. I alt 23 afgørelser, hvoraf 13 er stadfæstet, 5 er hjemvist og 5 er ændret.
 • § 42 Økonomisk kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. I alt 8 afgørelser, hvoraf 4 er stadfæstet, 2 er hjemvist og 2 er ændret.
 • §§ 44 og 45 Personlig hjælp og ledsagelse.  I alt 4 afgørelser, hvoraf 1 er stadfæstet, 2 er hjemvist og 1 er ændret.

 

Omgørelsesprocenten var i 2018 49 pct., hvilket er lidt over landsgennemsnittet, som var på 47 pct.

I 2017 var omgørelsesprocenten i Hvidovre 55 pct. og på landsgennemsnit 52 pct.

 

Handleplan vedrørende afgørelser på børnehandicapområdet

Børnehandicap uddrager læring af Ankestyrelsens afgørelser samt udvikler og forbedrer løbende deres sagsbehandling gennem følgende:

 • Alle afgørelser fra Ankestyrelsen på børnehandicapområdet gennemgås på Børnehandicaps gruppemøder for at lære af dem.
 • Ankestyrelses principafgørelser gennemgås med henblik på, at afgørelserne bruges i Børnehandicaps daglige arbejde
 • Børnehandicap får løbende ekstern supervision
 • Børnehandicap deltager i ERFA-møder med 10 andre kommuner hver 3. måned
 • Børnehandicaps sager gennemgås 1 gang årligt af teamets koordinator med henblik på kvalitetssikring af beslutningerne i henhold til Servicelovens § 32, § 41 og § 42.
 • Rådgiverne i Børnehandicap deltager i kurser og temadage for at opdatere deres viden på området.

Kort specifikt for voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet indeholder i alt 29 afgørelser i Hvidovre, som fordeler sig på følgende paragraffer:

 

 • § 95 Kontant tilskud til privat hjælper. I alt 2 afgørelser, hvoraf 1 er stadfæstet og 1 er hjemvist til yderligere behandling.
 • § 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA). I alt 0 afgørelser.
 • § 97 Ledsagerordning. I alt 0 afgørelser.
 • § 100 Merudgifter. I alt 27 afgørelser, hvoraf 13 er stadfæstet, 3 er ændret og 11 er hjemvist.

 

For ovenstående paragraffer var omgørelsesprocenten samlet på 48 pct. (2 afviste sager er medregnet), hvilket er over landsgennemsnittet på 32 pct.

I 2017 var omgørelsesprocenten i Hvidovre 47 pct. Og på landsgennemsnit 21 pct.

 

Ud af de i alt 29 sager behandlet i Ankestyrelsen i 2018 på voksenhandicapområdet er 27 afgørelser vedrørende § 100.

 

Handleplan vedrørende servicelovens § 100.

Voksenrådgivningen uddrager læring af Ankestyrelsens afgørelser samt udvikler og forbedrer løbende deres sagsbehandling gennem følgende:

 • § 100 teamet er pr. 1. april opnormeret med 10 timer om ugen.
 • Det er administrationens forventning, at sagsbehandlingstiden bliver nedbragt som følge af opnormeringen.
 • Opmærksomhed på dokumentationen af sagerne skærpes, så afgørelserne er bedre oplyst og antallet af hjemviste sager bliver nedbragt.
 • Alle afgørelser fra Ankestyrelsen på området gennemgås på teammøder med ledelsen for at drage læring af dem.
 • Ankestyrelsens principafgørelser gennemgås systematisk med henblik på, at afgørelserne inddrages i det daglige arbejde.
 • Medarbejderne i § 100 teamet opdaterer løbende deres viden om ny lovgivning og udvikling på området gennem kursusdeltagelse og temamøder herom.

 

Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil blive eftersendt eller omdelt inden sagens behandling.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog den 18. december 2018 orienteringen vedrørende Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter i 2017 til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre kommune.

Retsgrundlag

Det fremgår af bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 1064 af 21. august 2018, § 84 a, at Børne- og Socialministeren hvert år inden den 1. juli offentliggør et kommuneopdelt danmarkskort over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter serviceloven.

 

Af § 79 b i samme lov fremgår, at danmarkskortet skal behandles af kommunalbestyrelsen inden årets udgang.

Høring

Sagen sendes til høring i Handicaprådet.

Bilag

 1. Handicaprådets høringssvar til Ankestyrelsens Danmarkskort (pdf)
 2. Forklæde til handicaprådets høringssvar vedr. Danmarkskortet (pdf)

8. Beslutning om skolernes madordning

Beslutningstema

En evaluering af skolemadordningen er blevet foretaget blandt elever og forældre på alle skoler i Hvidovre Kommune. 

 

Evalueringen viser, at ca. en tredjedel af forældrene er utilfredse med skolemadordningen. Blandt eleverne er der nogen grad af utilfredshed med ordningen og en generel oplevelse af, at de mangler kendskab til skolemadordningen.

 

På baggrund af evalueringen skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om skolemadordningen skal fortsætte, eller om der skal igangsættes et nyt udbud.

 

Da der er tale om en konkurrenceudsættelse og ikke et egentligt udbud, er der ingen forpligtelser forbundet med en opsigelse. En ny konkurrenceudsættelse kræver en ny tilbudsrunde og involvering af forældrerepræsentanter. Efterfølgende skal forslag til ny leverandør til politisk behandling, inden skolebestyrelserne tager stilling til, om de vil tilslutte sig ordningen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende

 

a)     at skolemadordningen fortsætter på samme vilkår som hidtil

eller

b)     at der igangsættes et nyt udbud (konkurrenceudsættelse)

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-05-2019

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at stillingtagen til eventuel igangsætning af et nyt udbud (konkurrenceudsættelse) afventer, at administrationen supplerer med en yderligere beskrivelse af området, hvor skolebestyrelsernes ønsker til fremtidig skolemadordning inddrages.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2019

Sagen udsættes indtil beslutning er truffet i Børne – og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Evalueringen er lavet på baggrund af forældrenes vurdering af madordningen i den seneste forældretilfredshedsundersøgelse. Derudover er madordningen blevet drøftet og vurderet i elevrådene på de skoler, der benytter madordningen.

 

Resultat af evalueringen

Forældretilfredshedsundersøgelsen 2018 viser, at 28 % af forældrene er meget utilfredse eller utilfredse med ordningen. Svarfordelingen har ikke ændret sig væsentligt siden skolemadordningens begyndelse i 2016. Punktet er således det emne i forældretilfredshedsundersøgelsen, som forældrene er mest utilfredse med, jf. bilaget ”Orientering vedr. forældre- og elevtilfredshed med skolemadordningen 2019”.

 

I en evaluering foretaget i kommunens elevråd fremgår det, at ”ordningen ikke bruges af særligt mange, og at maden ofte er kold og ikke særlig godt opbevaret”. Eleverne tilkendegiver desuden, at mange ikke har hørt om ordningen, og at kvaliteten er for dårlig og forkert opbevaret. Evalueringen af madordningen er vedlagt som bilag ”Interview med elevrådsrepræsentanter vedr. skolemadordning 2019”.

 

På baggrund af evalueringerne af skolemadordningen skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til det videre forløb.

 

Baggrund for skolemadordningen

Skolemadordningen startede med målet om at give skoleeleverne gode og sunde madvaner, så de senere i livet træffer sunde valg til gavn for dem selv og deres omgivelser.

 

Skolemadordningen trådte i kraft den 1. april 2016 og benyttes af 8 ud af kommunens 9 folkeskoler. Det er skolebestyrelserne, der har kompetencen til at beslutte, hvorvidt den enkelte skole vil benytte ordningen. Dansborgskolen har valgt ikke at benytte ordningen.

 

Ordningen fungerer således, at elever og deres forældre kan bestille måltider hjemmefra via internettet. Maden leveres som catering af Torvekokkens Skolemad.

 

Opsigelse af nuværende skolemadordning

Da der er tale om en konkurrenceudsættelse (pga. form og omfang) og ikke et egentligt udbud, er der ingen forpligtelser over for leverandøren i forhold til en opsigelse af ordningen. Hvis ordningen ønskes opsagt, anbefaler administrationen at varsle leverandøren 4 uger forinden af hensyn til en eventuel ny ordning og dennes ikrafttrædelse.

 

Proces ved ny konkurrenceudsættelse

Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med en ny konkurrenceudsættelse, anbefaler administrationen at undersøge markedet og indhente tilbud fra relevante leverandører, som lever op til de politisk vedtagne krav til madens kvalitet.

 

For at inddrage brugerne anbefales det samtidig at nedsætte et ”smagspanel” til at vurdere indkomne ansøgere og deres bud på en sund og nærende kost. Ved forrige konkurrenceudsættelse bestod smagspanelet af forældrerepræsentanter, elever og medlemmer af Børne- og Uddannelsesudvalget. Smagspanelets opgave er at give deres bud på en leverandør til skolemadordningen, hvorefter smagspanelets bud videregår til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen.

 

Ved vedtagelsen af ny leverandør skal skolebestyrelserne efterfølgende tage stilling til, hvorvidt de ønsker at tilslutte sig skolemadordningen på ny.

 

For at skabe et større kendskab til ordningen anbefales det endvidere, at der udarbejdes en informationskampagne målrettet forældre og elever.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2015, punkt 24, at etablere en fælles madordning for folkeskolerne i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da skolemadordning er selvfinansieret ved brugerbetaling.

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 7 (lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017 med senere ændringer), at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om etablering af og rammer for frivillige madordninger.

 

Af folkeskolelovens § 44, stk. 9, fremgår det endvidere, at skolebestyrelsen på den enkelte skole træffer beslutning om, hvorvidt den pågældende skole vil tilslutte sig madordningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Orientering vedr. forældre- og elevtilfredshed med skolemadordningen 2019 (pdf)
 2. Interview med elevrådsrepræsentanter vedr. skolemadordning 2019 (pdf)

9. Beslutning om tildeling af fripladser til musikundervisning

Beslutningstema

Børn og unge i Hvidovre Kommune kan gå til musik på Musikskolen i deres fritid.

 

Musikskolen vil gerne hjælpe de familier, der af økonomiske årsager ikke har mulighed for at melde deres børn til musikundervisning. Skolen har derfor haft nedsat det årlige kontingent for enkelte, økonomisk udfordrede familier.

 

Den gældende lovgivning på området gør det muligt at nedsætte kontingentet, men der er behov for at skabe klarhed over Musikskolens bemyndigelse i den henseende.

 

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund godkende, at Musikskolen fortsat tildeler et antal hele eller delvise fripladser inden for egen økonomiske ramme.

 

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende, at Musikskolens bestyrelse vedtager og administrerer retningslinjer for tildeling af fripladser.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at Musikskolen tildeler et antal hele eller delvise fripladser inden for egen økonomiske ramme.
 2. at godkende, at Musikskolens bestyrelse vedtager og administrerer retningslinjer for tildeling af fripladser.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-05-2019

Ad 1)

For: Gruppe A, O og F

Undlader: C og Ø

 

Anbefales godkendt.

 

 

Ad 2)

For: Gruppe A, O og F
Undlader: Gruppe C og Ø
 

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2019

Ad 1.

 

For: Gruppe A, F, O og C

Undlader: Gruppe V og Ø

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Ad 2.

 

For: Gruppe A, F, O og C

Undlader: Gruppe V ogØ

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Musikskolen tilbyder ene- og holdundervisning for børn og unge i alderen 0 – 25 år. Der tilbydes eksempelvis undervisning i guitar, violin og kor. 

 

Der går ca. 950 elever på skolen pt., og nogle af eleverne går på flere hold.

Baggrund for forslaget

Musikundervisning for børn og unge er en forholdsvis dyr fritidsaktivitet. Det koster eksempelvis 4048 kr. pr. år at gå til undervisning i klaver eller guitar. Hertil kommer leje af instrumenter, hvis barnet eller den unge ikke har sit eget instrument. 

 

For nogle familier er den økonomiske omkostning så høj, at børnene ikke har mulighed for at gå til musikundervisning.

 

Musikskolen vil gerne medvirke til, at børn og unge med interesse for sang og musik får mulighed for at modtage undervisning i fritiden, så de kan udfolde deres musikalske evner.

 

Musikskolens bestyrelse har derfor friholdt en mindre del af skolens budget til at nedsætte betalingen for de familier, der har størst økonomisk behov. Udgifterne i forbindelse med hel eller delvis friplads er således blevet afholdt inden for Musikskolens egen ramme.

Retningslinjer for tildeling af fripladser

Bestyrelsen er nået til enighed om, at de har mulighed for at tildele fripladser efter de retningslinjer, der er beskrevet i bilaget ”Retningslinjer for friplads til musikundervisning”.

 

Som det fremgår af bilaget, finder bestyrelsen det mest hensigtsmæssigt, at der tildeles fripladser efter samme fripladsskala som den, der bruges til at beregne friplads i kommunale dagtilbud. Friplads beregnes med andre ord på baggrund af familiens samlede husstandsindkomst.

 

Det er dog samtidig vigtigt, at bestyrelsen har mulighed for løbende at evaluere retningslinjerne og foretage mindre justeringer, så der er overensstemmelse mellem retningslinjerne og de økonomiske ressourcer, skolen har til rådighed. De mindre justeringer kan fx dreje sig om, hvor mange forskellige aktiviteter der kan søges friplads til.

 

Det anbefales derfor, at retningslinjerne for tildeling af friplads vedtages og administreres af Musikskolens bestyrelse. Det forudsættes i den forbindelse, at den samlede husstandsindkomst fortsætter med at indgå som en del af kriterierne for tildeling af hel eller delvis friplads. 

 

Retningslinjerne for at søge friplads til musikundervisning vil fremgå af skolens hjemmeside forud for den kommende sæson.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da fripladserne finansieres inden for Musikskolens egen ramme.

Retsgrundlag

I henhold til § 11 i Bekendtgørelse om musikskoler (bekendtgørelse nr. 673 af 14. maj 2013) kan kommunen tilbyde børn og unge op til 25 år musikskoleundervisning gratis eller til nedsat betaling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Retningslinjer for friplads til musikundervisning (pdf)

10. Beslutning om tobaksfri kommune

Beslutningstema

Dette dagsordenspunkt handler om at styrke kommunens tobaksforebyggelse gennem strukturelle tiltag til fremme af røgfrie miljøer, forebyggelse af rygestart og fremme af rygestop.

 

Som partner i ’Bliv en vinder uden tobak’ støtter Hvidovre Kommune en national målsætning om en røgfri generation i 2030.

 

Administrationen fremlægger en sag, hvor Kommunalbestyrelsen får mulighed for at drøfte hvorvidt Hvidovre Kommune skal tage de yderligere skridt med en principbeslutning om at indføre ’Tobaksfri kommune’.

 

Tobaksfri kommune dækker over:

 

 • Røgfri skoletid
 • Røgfri udearealer
 • Røgfri fritid
 • Røgfri arbejdstid

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

 

 1. at godkende en principbeslutning om at indføre om tobaksfri kommune.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-05-2019

For: Gruppe A, F og Liste H
Imod: Gruppe C
Undlader: Gruppe O, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Anbefales godkendt.

Et flertal bestående af gruppe A, F og O samt Liste H anbefaler samtidig, at udtrykket ”tobaksfri” erstattes af udtrykket ”røgfri” i principbeslutningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2019

Ad 1.

 

For: Gruppe A og F

Imod: Gruppe C

Undlader: Gruppe Ø

 

Gruppe O og V afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Ældre og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt, herunder anbefalingen om, at udtrykket ”tobaksfri” erstattes af udtrykket ”røgfri” i principbeslutningen.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dagsordenspunktet i samarbejde med Center for Personale og Løn.

 

Tobaksforebyggelse er et prioriteret område i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022.

 

I 2017 gik Hvidovre Kommune sammen med 8 andre kommuner på Vestegnen og Sydamager ind i partnerskabet ’Bliv en vinder uden tobak’, som understøtter regeringens målsætning om en røgfri generation i 2030.

 

Den mest effektive kommunale tobaksforebyggelse er, ifølge Sundhedsstyrelsen, en kombination af følgende tre indsatsområder:

 

 • fremme af røgfrie miljøer
 • forebyggelse af rygestart
 • fremme af rygestop

 

Her er det afgørende, at disse indsatsområder spiller sammen og integreres på tværs af kommunale centre og fagområder, for at nå målet om en røgfri generation i 2030.

 

Jo yngre borgerne er, når de begynder at bruge tobak, jo større er risikoen for at blive afhængig. Undersøgelser viser, at der fra2013 til 2017 er sket en stigning i andelen af 16-24-årige, der ryger.Det er derfor vigtigt, at der sættes ind med indsatser som styrker tobaksforebyggelsen på flere områder i børn og unges hverdag.

 

Tobaksfri kommune dækker over:

 

 • Røgfri skoletid
 • Røgfri udearealer
 • Røgfri fritid
 • Røgfri arbejdstid

 

’Røgfri’ omfatter alle tobaksprodukter, herunder e-cigaretter og røgfri tobak som tyggetobak og snus.

Røgfri skoletid

Undersøgelser viser, at mange børn og unge gør sig de første erfaringer med rygning og snus, inden de forlader grundskolen. Jo tidligere børn og unge begynder at ryge, jo større er risikoen for, at de bliver afhængige. Derudover påvirker nikotin de dele af hjernen som bl.a. styrer indlæring, hukommelse og opmærksomhed.

 

Røgfri skoletid betyder ingen rygning eller tobak i skoletiden. hverken på eller udenfor skolens område. Eleverne må således ikke må bruge tobak, når de f.eks. forlader skolens område i skoletiden eller er på tur.

 

Undersøgelser viser, at røgfri skoletid nedbringer antallet af elever, der begynder at ryge, markant, bl.a. fordi de ikke udsættes for rygning i løbet af skoledagen, ligesom de ikke påvirker hinanden til at ryge eller oplever at rollemodeller som f.eks. ældre elever og/eller lærere ryger.

 

I forlængelse heraf, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at kommuner samarbejder med ungdomsuddannelser om at sikre, at nye elever på ungdomsuddannelser beskyttes fra at blive rygere samt at eksisterende rygere støttes til røgfrihed. Undersøgelser viser, at andelen af unge, der ryger, stiger kraftigt i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, fordi eleverne skaber nye fællesskaber. Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser kan hjælpe til at skabe sociale fællesskaber omkring andet end rygning.

 

Med røgfri skoletid går skoler og ungdomsuddannelser forrest og viser, at børn, unge og rygning ikke hører sammen. Skolerne og ungdomsuddannelserne viser, at de tager ansvar for elevernes sundhed, trivsel og indlæring.

 

Røgfri skoletid for grundskolen er et mål i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022 og er et indsatsområde i partnerskabet ’Bliv en vinder uden tobak’, der skal fremme røgfrie miljøer og forebygge rygestart.

 

Et samarbejde om forebyggelse af tobak på lokale ungdomsuddannelser er ligeledes et mål i Sundheds- og Forebyggelsespolitikken, og også et indsatsområde i ’Bliv en vinder uden tobak’.

Røgfri matrikler og udearealer

Der er dokumentation for, at røgfri miljøer i det offentlige rum begrænser borgernes udsættelse for tobaksforurenet luft og bidrager til at mindske risikoen for at udvikle sygdomme relateret til tobaksrøg. Derudover kan røgfrihed i det offentlige rum også være med til at ændre sociale normer for rygning og forebygge rygestart, da børn og unge i mindre grad vil opleve rygning i deres omgivelser. 

 

Hvidovre Kommune har haft røgfri matrikel siden oktober 2017. Med røgfri udearealer skal der være fokus på tiltag, der fremmer mere røgfrihed på udearealer, hvor kommunen har instruktionsbeføjelser, som f.eks. legepladser, parker og matrikler omkring sportshaller mv., hvor især børn og unge færdes. Dette skal ske ud fra KL’s anbefalinger, hvor der er fokus på ’venlig henstilling’ frem for forbud, hvilket har vist sig mest effektivt.

Røgfri fritid

Røgfri fritid handler ligeledes om at beskytte børn og unge mod at begynde med at ryge. Hvis børn og unge færdes i fritidsmiljøer, hvor der anvendes tobak, vil de opleve rygning som en normal del af voksnes liv, og der er større risiko for, at de selv begynder at ryge.

 

I forbindelse med ’Bliv en vinder uden tobak’ er Hvidovre Kommune med i et 1-årigt samarbejdsprojekt ’Friske fællesskaber uden tobak’ sammen med Det Danske Spejderkorps. Projektet støttes af Sundhedsstyrelsen. Projektet skal fokusere på det gode ungdomsliv uden tobak samt udvikling af sjove og interessante måder at implementere rygepolitik i de lokale spejdergrupper. Hvidovre Kommune vil dele de gode erfaringer og udviklede materialer med andre idræts- og ungdomsforeninger i dialogen om hvordan foreninger kan bakke op om en tobaksfri fritid. 

Røgfri arbejdstid

Røgfri arbejdstid betyder, at medarbejderne ikke må ryge i arbejdstiden, heller ikke uden for kommunens matrikler, mellem møder eller på vej fra et sted til et andet.

 

Indførelse af røgfri arbejdstid vil betyde en ny rygepolitik for Hvidovre Kommune.

 

I Hvidovre Kommunes rygepolitik fra 1. oktober 2017 fremhæves det, at offentligt ansatte er rollemodeller over for de borgere, som de ansatte omgås med i dagligdagen, uanset hvilken stilling man er ansat i.

 

Med røgfri arbejdstid viser alle kommunes ansatte, at de bakker op om, at rygning ikke skal være en del af børn og unges hverdag. Det kan være svært for elever at forstå, at f.eks. læreren må ryge, når de ikke selv må. Røgfri arbejdstid vil gøre det nemmere at implementere røgfri skoletid.

 

Der er dokumentation for, at røgfri arbejdstid forebygger rygestart, reducerer cigaretforbrug blandt personer, der ryger, og fører til, at flere ansatte har succes med at holde op med at ryge og det sender et vigtigt signal om, at røgfrihed er normen.

Plan for implementering af tobaksfri kommune:

Administrationen arbejder videre med at implementere målene i Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019 – 2022 inden for tobaksforebyggelse i samarbejde med relevante kommunale og eksterne samarbejdspartnere og gennem partnerskabet ’Bliv en vinder uden tobak’.

 

Administrationen vil derfor, i samarbejde med relevante fagpersoner på tværs af fagcentre, udarbejde nærmere beskrivelser af proces og handleplaner for hvert af de fire områder i tobaksfri kommune til politisk orientering

 

Da forslaget om røgfri arbejdstid blev behandlet i MED-systemet i 2017, var der ikke opbakning fra medarbejderne til røgfri arbejdstid. Forslaget om røgfri arbejdstid skal drøftes i HovedMED, hvis Kommunalbestyrelsen godkender principbeslutningen om at indføre om tobaksfri kommune.

 

MED-systemet skal ligeledes inddrages i forhold til, hvordan røgfri arbejdstid kan implementeres bedst muligt, samt hvilke indsatser og tiltag, b.la i forhold til rygestopkurser der skal til, for at støtte medarbejdere, der ønsker at stoppe med at ryge ved indførelse af ny rygepolitik.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2017, punkt 8, at Hvidovre Kommune indgår i fornyet samarbejde med 8 kommuner på Vestegnen og Sydamager om forebyggelse af rygestart hos unge med fælles mål om røgfri generation 2030 i partnerskabsprojektet ’Bliv en vinder uden tobak’ for perioden 2018 – 2020. Her er der fokus på tre indsatsområder: Tobaksfri folkeskole, Tobaksfri ungdomsuddannelse og Tobaksfri fritid. Visionen for partnerskabet er at opnå en tobaksfri generation, så ingen børn og unge bruger tobak i 2030.

Det blev også besluttet, at ’Bliv en vinder uden tobak’ skulle tilslutte sig det landsdækkende initiativ ’Røgfri Fremtid’ fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Røgfri Fremtid arbejder for en røgfri fremtid for børn og unge på tværs af kommuner, interesseorganisationer, undervisningsinstitutioner, detailhandel og andre aktører.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2018, punkt 20, en ny

Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019 – 2022 for Hvidovre Kommune, som har tobak som

prioriteret fokusområde. Her indgår bl.a. andet mål om ’røgfri skoletid’, samarbejde om rammer og kulturer, som handler om forebyggelse af tobak på lokale ungdomsuddannelser’ og ’røgfri fritidsmiljøer og udearealer’.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af sundhedslovens § 119, stk. 2 (Lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02/11/2018 med

senere ændringer), at Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende

tilbud til borgerne. Dette kan blandt andet omfatte tiltag om tobaksforebyggelse og tiltag til

fremme af rygestop.

Høring

Der foretages ingen høring. Sagen forelægges HovedMED, når den har været behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ny rygepolitik for Hvidovre Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Rygning er den største risikofaktor for sygdom og for tidlig død. Derudover er der en social ulighed i sundhed i forekomsten af daglig rygning og daglig passiv rygning.

 

Tobaksfri kommune giver således stort potentiale for, at kommunens borgere får et sundere og længere liv. Udover menneskelige omkostninger ved rygning, er det den mest omkostningstunge risikofaktor for kommunernes økonomi relateret til sygdom hos borgerne. Tobaksforebyggelse anses derfor for at være den mest omkostningseffektive form for forebyggelse på sundhedsområdet, der findes.

 

Jo yngre borgerne er, når de begynder at bruge tobak, jo større er risikoen for at blive afhængig. For den enkelte unge, som ikke begynder at ryge, eller stopper kort tid efter rygestart, vil der derfor være en betydelig helbredsmæssig gevinst. Undersøgelser viser ligeledes, at et rygestop altid vil, uanset i hvilken alder, medføre positive sundhedseffekter for borgere og medarbejdere. Her anbefales rygestopmedicin kombineret med kvalificeret rygestoprådgivning, som den mest effektive metode til at støtte borgerne til at opnå et varigt rygestop.


11. Beslutning om udmøntning af midler fra Ændrings- og Forbedringspuljen 2019

Beslutningstema

Med vedtagelsen af budget 2019 er der godkendt en pulje til ændringer og forbedringer i de eksterne institutioner i Center for Sundhed og Ældre samt Center for Handicap og Psykiatri. Midlerne er afsat til større tiltag, der ligger ud over institutionernes normale driftsramme.

 

Årets pulje er på 1.201.262 kr. Heraf er 177.145 kr. uforbrugte midler fra 2018, der ønskes overført.

 

Der er modtaget ansøgninger for i alt 1.299.386 kr. Ældre- og Sundhedsudvalget skal beslutte fordeling af midlerne.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at der frigives 1.201.262 kr. fra Ændrings- og Forbedringspuljen til indkøb og realisering indenfor områderne for Center for Sundhed og Ældre samt Center for Handicap og Psykiatri
 2. at administrationens prioritering af ansøgningerne om driftsrettede investeringer følges

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-05-2019

Ad 1-2)Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2019

Sagen udgår, da det var en fejl, at den blev anbefalet til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Puljemidlerne kan tildeles tre kategorier: ”Aktiviteter til borgerne”, ”Driftsrettede investeringer” og ”Brandsikring/Velfærdsteknologi/Teknologi”. Det er ikke på forhånd fastlagt hvor stor en den af puljen, der tildeles hver af de tre kategorier.

 

Ansøgningerne fordeler sig med 622.000 kr. til kategori 1: ”Aktiviteter til borgerne”, 384.130 kr. til kategori 2: ”Driftsrettede investeringer” og 293.256 kr. til kategori 3:  ”Brandsikring/Velfærdsteknologi/Teknologi”.

 

Der er ansøgt om følgende:

 

 

Pris

Kategori

Plejecenter Strandmarkshave

 

 

Udskiftning af røremaskine

24.000

2

Motorbrusher + tilbehør (rengøringsmaskine til svært tilgængelige områder

9.000

2

Spraywash (sprøjtepistoler til sanitetsrengøring), 2 stk.

6.000

2

Gulvvaskemaskine til køkkenet

16.000

2

Masterturner vendesystemer, 2 stk.

23.000

3

Farvet porcelæn til beboerne (fremmer appetitten)

27.000

1

 

Plejecenter Torndalshave

 

 

Gulvvaskemaskine

15.500

2

Udskiftning af havemøbler

8.000

1

Udskiftning af fjernsyn til 55” Smart TV

8.000

1

Planter og plantekrukker til at sløre hegn mod vejen

3.000

1

Specialseng med udstigning i fodenden

47.800

3

 

Plejecenter Dybenskærhave

 

 

Højbede og planter

50.000

1

Farvet porcelæn til beboerne (fremmer appetitten)

30.000

1

Udskiftning af sofaer i dagligstuen

100.000

2

Specielle gyngestole, 6 stk.

60.000

1

Halvrunde borde til at forlænge spiseborde i spisekøkkener

50.000

2

Raiser – hjælpemiddel til at hjælpe beboeren op fra gulv, 2 stk.

50.000

3

Specialmadras til demente

3.000

1

Møbler til festsal ”rum i rummet” (beboere og pårørende)

100.000

1

Kaffemaskine til festsal

35.000

1

Stort skab til festsal

10.000

1

Udendørs møbler ”hyggekroge”

100.000

1

 

Plejecenter Krogstenshave

 

 

Opdatering af telefonsystem – antenner, nødkald, nye telefoner

130.456

3

Havepavilloner til beboerne i varme perioder

28.000

1

Løftemoduler til loftlifte

17.000

3

Raiser – hjælpemiddel til at hjælpe beboeren op fra gulv

25.000

3

Overtræk til sengeheste

4.600

2

Køkkenmaskiner til de enkelte afdelinger

12.000

2

Madrasser til senge

7.030

2

 

Bofællesskabet Lille Friheden

 

 

Udskiftning af nedslidt og utidssvarende beboerkøkken

100.000

1 og 2

Postkasser udskiftes og flyttes grundet hærværk

10.000

2

Ændring af udearealer vha. blomsterkummer/forhindringer pga. hærværk

30.000

1

Udskiftning og flytning af personaleskab (er monteret foran el-tavle)

20.000

2

Automatisk døråbner til fælleslejlighed og have (for handicapegnet udgang

20.000

1

 

Bofællesskabet Holmelundsvej

 

 

Udskiftning af nedslidt og utidssvarende beboerkøkken

120.000

1 og 2

 

Såfremt Ældre- og Sundhedsudvalget følger administrationens indstilling om at reducere i Plejecenter Dybenskærhaves ansøgninger, foreslås at følgende prioriteres fra:

 

 • kaffemaskine til festsal
 • skab til festsal
 • Raiser(e) (hjælpemidler til at hjælpe beboer op fra gulv)
 • specialmadras til demente

 

Ældre- og Sundhedsudvalget bad i 2018 administrationen øremærke en del af puljen til driftsrettede investeringer, som prioriteres af administrationen. Udvalget opfordrede desuden administrationen til at skabe et overblik over tidligere års realiseringer og prioriteringer i forhold til ”Aktiviteter til borgerne” og ”Brandsikring/Velfærdsteknologi/Teknologi” til brug for udvalgets vurdering af administrationens prioritering af ansøgningerne.

 

Bevillingerne for de tre seneste år fordeler sig således:

 

 

Kategori 1: Aktiviteter

Beløb

2018

Demensindretning, TV på stuerne på Retræten, havegrill

93.509

2017

Mobil stimulistue, borde og stole til fællesarrangementer, transportkørestole med hjælpemotor, plantevæg, halvtag til rygning, vaskemaskine og tørretumbler til beboerne

228.000

2016

Motorer til kørestole, demens”venlig” indretning

124.000

 

 

Kategori 2: Driftsrettede investeringer

Beløb

2018

Udskiftning af køkkenmaskiner (kipstegere og opvaskemaskiner), renovering/udskiftning af møbler i fællesrum, specialpuder og -dyner, køledisk til spisestue

719.525

2017

Løftevogn til røremaskine, ny ovn, bakkevogn, otiumstole, udskiftning af vaskemaskiner og madrasser

277.900

2016

Kipgryde, kølerum til kolonialvarer, renovering af køkken

420.790

 

 

Kategori 3: Brandsikring / Velfærdsteknologi / Teknologi

Beløb

2018

Elektrisk bækkenstole, vendelagen, loftlifte, specialsenge, digital personvægt

416.195

2017

Loftlifte, vendesystemer, specialsenge, udskiftning af nødkaldeanlæg

364.231

2016

Nødkald til møderum for beboere, trådløst netværk, skinner til loftlifte, specialsenge

272.500

 

Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil blive eftersendt eller omdelt inden sagens behandling.

Politiske beslutninger og aftaler

Beslutningskompetencen, for den del af puljen, der vedrører driftsrettede midler, blev på Kommunalbestyrelsens møde 27. november 2018 udlagt til administrationen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser kan illustreres på følgende måde i kr.

 

Pulje 2019

1.024.117

Bedes overført fra 2018

177.145

Indkomne ansøgninger

1.299.386

 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Dagsordenspunktet har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar til Beslutning om udmøntning af midler fra Ændrings- og Forbedringspuljen 2019 (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til Ændrings- og forbedringspuljen (pdf)
 3. Forklæde - Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende: Beslutning om udmøntning af midler fra Ændrings- og Forbedringspuljen 2019 (pdf)

12. Beslutning om leje af Holmelundsvej 1, 2.tv.

Beslutningstema

Botilbuddet Holmelunden mangler personalefaciliteter til botilbuddets personale, ligesom Arbejdstilsynet har påpeget at der mangler personalefaciliteter. Der er afsat anlægsmidler i budget 2019 til etablering af en pavillon til formålet. Indtil pavillonen står klar med de nye faciliteter, ønsker administrationen at tage et af de lejemål, som hidtil har været anvendt som beboerlejlighed i botilbuddet, i brug til kontorfaciliteter for personalet i stedet. Lejemålet er p.t. ledigt. Boligselskabet har udarbejdet en lejekontrakt, som skal anvendes for lejemålet i den midlertidige periode.

 

Med baggrund i Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt skal den midlertidige nedlæggelse af beboerlejemål godkendes af fagudvalget og den nye lejekontrakt mellem Boligselskabet Lejerbo og Hvidovre Kommune godkendes af Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

 1. at godkende, at boligen Holmelundsvej 1, 2. tv. nedlægges midlertidigt.

 

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende, at Hvidovre Kommune lejer Holmelundsvej 1, 2.tv. af Boligselskabet Lejerbo.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2019

Ad 1 Anbefales godkendt.

 

Handicaprådets bemærkninger indgik i sagens behandling.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2019

Ad 1.

Økonomiudvalget godkendte Social og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling om, at boligen Holmelundsvej 1,2.tv nedlægges midlertidigt.

 

Ad 2.

Økonomiudvalget godkendte, at Hvidovre Kommune lejer Holmelundsvej 1, 2.tv. af Boligselskabet.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Bofællesskabet Holmelunden blev sammenlagt under en leder for godt et år siden. Siden da har et arbejde pågået med sammenlægning af de to personalegrupper samt godkendelse af Socialtilsynet af Holmelunden som ét tilbud under almenbolig- og serviceloven efter §105/85. Holmelunden afventer aktuelt besøg af Socialtilsynet med henblik på godkendelse.

 

Ved behandlingen af budget 2019, blev der afsat budget til etablering af en pavillon. Der arbejdes fortsat med etablering og placering af pavillonen mellem Holmelundens to bygninger. Det er en proces, som strækker sig over en lidt længere periode end oprindeligt forventet.

 

Medio 2017 havde Holmelunden besøg af Arbejdstilsynet, som påpegede, at der manglede kontorfaciliteter for det samlede personale og ledelsen.

Administrationen har efterfølgende afsøgt muligheder for at indfri behovet for kontorfaciliteter til Holmelundens medarbejdere og ledelsen.

 

Indtil pavillonen er færdig kan et af botilbuddets beboerlejemål anvendes til kontorfaciliteter. Det forudsætter, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget giver tilladelse til midlertidig nedlæggelse af boligen og at lejekontrakten godkendes af Økonomiudvalget. Administrationen vurderer, at behovet for fælles kontorfaciliteter er påkrævet i forhold til medarbejdernes arbejdsforhold og trivsel, hvorfor man ikke kan afvente opførelsen af den planlagte pavillon.

 

Boligselskabet Lejerbo har udarbejdet en erhvervslejekontrakt for lejemålet (vedlagt som bilag ”Lejekontrakt mellem Lejerbo Hvidovre og Hvidovre Kommune”).

 

Lejekontrakten er tidsbegrænset og ophører den 31. oktober 2019 uden yderligere varsel.

Politiske beslutninger og aftaler

Som del af behandlingen af budget 2019 (i oktober 2018) er afsat anlægsmidler til etablering af pavillon.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2017 under punkt 11 ”Justering af strukturen i Bofællesskaberne, Voksenhandicap”. Sagen beskriver blandt andet sammenlægning af Bofællesskabet Holmelundsvej med Plejekollektivet Holmelundsvej under én leder i et nyt Bofællesskab, samt planerne om at etablere kontorfaciliteter til leder og medarbejdere tæt på opgaveløsningen hos borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter til husleje på 7.549 kr. pr. måned og herudover forbrugsudgifter til vand og varme. Udgifterne finansieres inden for Center for Handicap og Psykiatri’s samlede ramme.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018, § 18, stk. 2 samt § 10, stk. 5.

Høring

Handicaprådet er høringsberettiget.

Bilag

 1. Handicaprådets høringssvar om Holmelunden (pdf)

13. Godkendelse af en strategi om hjemtagelse indenfor det specialiserede voksenområde

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2019 blev administrationen bedt om at udarbejde en strategi for det specialiserede voksenområde, med henblik på at etablere flere egne botilbud i Hvidovre Kommune. I dag køber kommunen mange ydelser hos eksterne leverandører.

 

Strategien fremlægges hermed til politisk behandling og beskriver hvilke typer af botilbud administrationen vurderer, der er behov for. Formålet med strategien er dels at styrke den faglige kvalitet, dels at styrke borgernes ressourcer og udviklingspotentiale. Gennem strategien forventer administrationen samtidig at opnå en bedre faglig og økonomisk styring af området.

 

Hvidovre Kommune har gennem de seneste år været udfordret af et stort merforbrug på området. Hjemtagelse af indsatser kan sikre bedre gennemsigtighed og overblik over området. Ligeledes får administrationen bedre mulighed for at arbejde med fleksibiliteten mellem forskellige former for støtte, når botilbud ydes lokalt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende strategien ”Borgeren i lokalmiljøet – Strategi for hjemtagelse og udvikling af lokale botilbud i Hvidovre”

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2019

Ad 1. Social og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Med udgangspunkt i den overordnede strategi ”Ramme og Retning - Strategi for borgere med handicap og borgere med sociale udfordringer” har administrationen udarbejdet en plan for hjemtagelse af indsatser på botilbudsområdet: ”Borgeren i lokalmiljøet – Strategi for hjemtagelse og udvikling af lokale botilbud i Hvidovre” (vedlagt som bilag ”Borgeren i lokalmiljøet – Strategi for hjemtagelse og udvikling af lokale botilbud i Hvidovre”).

 

Ligesom i landets øvrige kommuner oplever Hvidovre Kommune en stor tilgang til det specialiserede voksenområde og et vedvarende behov for at organisere indsatser og tilbud så optimalt og hensigtsmæssigt som muligt.

 

Hvidovre Kommune driver selv tre botilbud med i alt 46 pladser. Det dækker ikke behovet, hvorfor langt størstedelen af pladser købes udenfor Hvidovre hos andre kommuner, regioner og private botilbud.

 

Hjemtagelsesstrategien skal sikre bedre mulighed for at tilbyde borgerne indsatser i lokalområdet og understøtter samtidig ønsket blandt mange borgere og pårørende om at kunne blive boende i Hvidovre tæt på deres familie m.fl. Samtidig får administrationen bedre mulighed for at støtte borgere med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder.

 

Formålet med hjemtagelsesstrategien er således at:

 • beskrive en plan for udvikling af egne tilbud i Hvidovre Kommune,
 • styrke den faglige kvalitet gennem tættere samarbejde mellem myndighed og udfører
 • styrke borgerens ressourcer og udviklingspotentiale med henblik på mindst indgribende indsats.

 

Strategien belyser kommunens nuværende brug af henholdsvis længerevarende og midlertidige botilbud og fremhæver, hvordan etablering af flere egne botilbud vil kunne medvirke til et tættere samarbejde og en fælles styrket faglighed mellem myndighed og udfører.

 

Ved etablering af egne tilbud vil administrationen opnå bedre muligheder for at støtte borgere med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder, da det bliver muligt at udvikle større fleksibilitet i indsatserne og udvikle relationer til lokalsamfundet.

 

Strategien beskriver de tiltag der allerede arbejdes med i administrationen, heriblandt projekter som er politisk vedtaget.

 

Administrationen har vurderet, hvilke målgrupper det vil være mest hensigtsmæssigt at etablere botilbud til og peger særligt på etableringen af egne midlertidige botilbud.

 

Hertil er der fokus på at arbejde med at udvikle fleksibiliteten i og mellem de forskellige indsatser som borgerne ydes.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 7. juni 2016 under punkt 8 godkendte daværende Social- og Sundhedsudvalg punktet ”Ramme og Retning – Strategi for borgere med handicap og borgere med sociale udfordringer”.

 

Den 7. juni 2016 under punkt 7 behandlede det daværende Social- og Sundhedsudvalg punktet ”Handleplan vedrørende det specialiserede socialområde”. Udvalget tog opfølgningen på den tidligere handleplan til efterretning og anbefalede, at forvaltningen arbejdede videre med ”model 2”.

 

Den 5. september 2017 under punkt 9 behandlede det daværende Social- og Sundhedsudvalg punktet ”Forslag til imødegåelse af merforbrug på Handicap og Psykiatri”. Forslag til omlægninger drøftedes og udvalget anmodede direktøren om at fremlægge sag med konkrete forslag vedr. de foreslåede ændringer til udvalget.

 

Den 28. februar 2018 under punkt 4 behandlede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget punktet ”Indsatser målrettet merforbrug i Center for Handicap og Psykiatri”. Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget ønskede derudover en sag på et senere møde, der analyserer behovet for lokale botilbud for særlige målgrupper.

 

Den 26. juni 2018 under punkt 25 behandlede kommunalbestyrelsen ”Valg af tilbud for salg af ejendom” og besluttede at de fire grunde ikke sælges. I stedet blev det besluttet at bruge den store grund til et bofællesskab.

 

Den 27. september 2018 under punkt 3 tog Social- og Arbejdsmarkedsudvalget punktet ”Orientering om analysen af det voksenspecialiserede socialområde (del 1)” til efterretning.

 

Den 14. januar 2019 under punkt 3 tog Social- og Arbejdsmarkedsudvalget punktet ”Orientering om analysen af det voksenspecialiserede socialområde (del2)” til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af strategi for hjemtagelse har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Serviceloven §§ 79 og 81, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018. Hertil Servicelovens §§ 85, 107 og 108. Almenboliglovens §105, lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. januar 2019.

Høring

Handicaprådet er høringsberettiget.

Bilag

 1. Borgeren i lokalmiljøet - Strategi for hjemtagelse og udvikling af lokale botilbud i Hvidovre (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til Strategi hjemtagelse (pdf)
 3. Forklæde til høringssvar fra handicaprådet om strategi om hjemtagelse. (pdf)

14. Beslutning om samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å

Beslutningstema

Hvidovre Kommunalbestyrelse skal godkende aftaletillæg 4 om samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å.

 

Ved indgåelse af aftaletillæg 4 forpligter de ti kommuner i Harrestrup Ås opland og deres forsyningsselskaber sig til at arbejde sammen om at gennemføre Kapacitetsplan 2018. Kapacitetsplan 2018 skal sikre, at alle oplandskommuner fremover kan anvende Harrestrup Å som skybrudsvej, uden der sker skadevoldende oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Aftaletillæg 4 og derved godkende Kapacitetsplan 2018 endeligt som et kommunalt fastsat mål.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 13-05-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2019

Ad 1. Bygge - og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Harrestrup Å-systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at forebygge oversvømmelser ved skybrud. Samarbejdet har resulteret i en kapacitetsplan, der beskriver en række delprojekter i og omkring åen, og som tilsammen kan rumme de store vandmængder ved skybrud.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 27. november 2018, punkt 23 at sende Kapacitetsplan 2018 (Vedlagt som bilag: ”Kapacitetsplan 2018”) i offentlig høring med en tilhørende miljørapport (vedlagt som bilag: ” Miljørapport - Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Åsystemet”).

 

Kommunalbestyrelsen bekræftede deltagelsen i samarbejdet om Harrestrup Å-projektet og gav tilsagn om at tiltræde Aftaletillæg 4 til Samarbejdsaftale om Harrestrup Å (bilagt som: ”Aftaletillæg nr. 4”) med aftaleparterne om implementering af en kapacitetsplan, der skal forebygge oversvømmelser ved skybrud i oplandet til Harrestrup Å-systemet.

 

Samarbejdets øvrige parter har givet tilsvarende tilsagn.

 

Den offentlige høring

Der er gennemført en offentlig høring i alle ti kommuner. Der er i høringsperioden indgivet ti høringssvar i alt. Der er indgivet høringssvar i kommunerne Ballerup, Herlev, Hvidovre og København. To høringssvar er på vegne af flere kommuner (DN Samråd og Friluftsrådet) og to svar er generelle høringssvar (Banedanmark og Kroppedal Museum).

 

Der er udarbejdet en samlet sammenfattende redegørelse for de ti kommuner. Redegørelsen beskriver de modtagne høringssvar og reaktionen på svarene. Generelt er høringssvarene positive over for Kapacitetsplanen og der er ønsker om inddragelse i den videre proces når planens projekter skal realiseres. Der er konkrete forslag og ideer som kan medtages i den videre planlægning.

 

De indkomne høringssvar har ikke medført ændringer af Kapacitetsplan 2018 eller den udarbejdede miljørapport.

 

På baggrund af resultatet af den gennemførte offentlige høring og de tidligere beslutninger om bekræftelse af Harrestrup Å-samarbejdet indstiller administrationen, at Bygge- og planudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at Aftaletillæg 4 tiltrædes.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 10. juni 2014 blev der indgået en aftale mellem parterne, hvor man forpligtede sig til at samarbejde om at sikre den nødvendige kapacitet i og omkring åen. Borgmesteren blev

bemyndiget til at indgå aftalen på Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2014, punkt 19.

 

Den 27. februar 2015 blev Aftaletillæg 1 indgået, hvor man bl.a. fastlagde, hvordan økonomifordelingen til de fælles anlæg skal være. I Aftaletillæg 1 blev styregruppen bemyndiget til at indgå Aftaletillæg 2, der skulle fastlægge en foreløbig fordeling af økonomi til drift af åen. Det blev indgået på styregruppemødet den 15. juni 2015. Aftaletillæg 1 og 2 blev tiltrådt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. august 2015, punkt 15.

 

I 2016 indgik parterne Aftaletillæg 3, hvor Kapacitetsplan 2016 blev tiltrådt og at parterne i en 2-årig periode ville optimere planen, der opererede med en sikring af åen mod en 100 års hændelse om 100 år. Kapacitetsplan 2016 ville koste 2,2 mia. kr. Aftaletillæg 3 blev tiltrådt på Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2016, punkt 17.

 

Den 27, november 2018, punkt 23 bekræftede kommunalbestyrelsen deltagelsen i samarbejdet om Harrestrup Å med de ni øvrige kommuner og deres respektive forsyningsselskaber og besluttede at sende udkast til Kapacitetsplan 2018 i 8 ugers høring sammen med udkast til Miljøvurderingsrapport af planen. Kapacitetsplan 2018 er baseret på Aftaletillæg 4, der erstatter det tidligere Aftaletillæg 3.

 

Samarbejdet om Harrestrup Å som skybrudsvej er samtidig et af fire indsatsområder i

Kommunalbestyrelsens Strategi for Klimatilpasning 2014, som blev vedtaget på

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, punkt 9.

Økonomiske konsekvenser

Implementeringen af Kapacitetsplan 2018 er estimeret til at koste 1,1 mia. kr. over en 20-årig investeringsperiode og vil blive finansieret af forsyningsselskaberne via vandtaksterne efter en fordelingsnøgle, der er fastlagt i Aftaletillæg 4. For HOFOR Spildevand Hvidovre A/S udgør andelen 10,4%.

 

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kapacitetsplan 2018 er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Efter lovens §8 skal der udarbejdes en miljøvurdering af planens miljømæssige konsekvenser ligesom planen og miljøvurderingen efter § 32 skal sendes i offentlig høring inden vedtagelse.

Høring

Der er gennemført en parallel offentlig høring af Kapacitetsplan 2018 og den tilhørende miljørapport i de ti Harrestrup Å-kommuner som er beskrevet i en sammenfattende redegørelse. (vedlagt som bilag ”Sammenfattende redegørelse – Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å-systemet”)

Bilag

 1. Kapacitetsplan 2018 (pdf)
 2. Miljørapport - Kapacitetsplab 2018 for Harrestrup Å-systemet (pdf)
 3. Sammenfattende redegørelse - Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å-systemet (pdf)
 4. Høringssvar - samlet (pdf)
 5. Aftaletillæg 4 (pdf)

15. Busfremkommelighed for buslinje 200S. Bevillingsansøgning.

Beslutningstema

Trafikselskabet Movia har sammen med Region Hovedstaden udarbejdet projektet ”Bedre Regional Busfremkommelighed” hvori den regionalt finansierede buslinje 200S indgår. Bedre fremkommelighed for busserne giver en mere attraktiv kollektiv trafik – også for Hvidovre Kommunes borgere.

 

Den bedre fremkommelighed sker blandt andet ved en række infrastrukturelle forbedringer, som de enkelte vejmyndigheder skal forestå. I Hvidovre Kommune peger projektet på optimering af trafiksignaler på Hvidovrevej samt på anlæg af en busbane for venstresvingende busser ved Avedøre Havnevej/Kettegård Allé.

 

Projektet finansieres ved regional finansiering og statslig medfinansiering fra puljen til kollektiv trafik, hvorved projektet er udgiftsneutralt for Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune skal dog som vejmyndighed sikre, at de foreslåede tiltag bliver projekteret og udført.

 

Udvalget skal godkende, at der gives en anlægsbevilling til udførelse af de beskrevne tiltag i perioden 2019-2020. Anlægsbevillingens beløb refunderes af Movia i løbet af 2021 i forbindelse med afrapportering af projektets mål.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at der til udførelse af fremkommelighedstiltag for buslinje 200S i årene 2019 og 2020 gives anlægsbevilling på kr. 2.230.000.
 2. at godkende, at der gives tilsvarende anlægsbevilling til indtægt fra Movia på kr. 2.230.000.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-05-2019

Ad 1. og 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2019

Sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

Movia har i samarbejde med Region Hovedstaden udvalgt 6 regionale buslinjer med et stort potentiale for rejsetidsforbedringer. Buslinjerne er udvalgt efter en screening af alle regionalt finansierede buslinjer i hovedstaden pr. 2016. Der er vurderet ud fra rejsehastighed, passagerstrømme, linjeøkonomi, rejsetidspotentiale mv.

 

På baggrund heraf, er udarbejdet en rapport (bilag – Regional busfremkommelighed i hovedstaden), som belyser hvilke tiltag, der kan forbedre fremkommeligheden og stoppestedsinfrastrukturen på buslinje 200S gennem kommunerne Gladsaxe, København, Rødovre, Brøndby og Hvidovre. Rapporten indeholder forskellige tiltag for i alt knapt 9 mio. kr., hvoraf omtrent 2,5 mio. kr. udmøntes i Hvidovre Kommune. Det forventes, at rejsetiden på linje 200S kan afkortes med 6-8%.

 

I forhold til den bilagte rapport, som skal ses som det oprindelige ”idekatalog”, er det endelige projekt blevet justeret på en række områder: Linje 200S er afkortet mellem Buddinge og Lyngby og lokalt i Hvidovre Kommune arbejdes i stedet med en tillagt busbane i venstresvinget fra Avedøre Havnevej ad Kettegård Allé uden at der reduceres i antallet af vognbaner for biltrafikken. Endvidere bliver tiltag ved rundkørslen på Avedøre Holme ikke længere håndteret i dette projekt, men i stedet i et andet projekt vedr. opgradering af buslinje 500S.

 

Ud over fremkommelighedstiltag arbejder projektet også med en række stoppestedsforbedringer. I Hvidovre Kommune bliver der udskiftet seks stoppestedsstandere, ligesom at der monteres digitale trafikinformationstavler – ”Countdown-moduler” – ved 15 af de stoppesteder som linje 200S betjener.

 

Som nævnt tidligere i dette dagsordenpunkt er projektet udgiftsneutralt for Hvidovre Kommune. Region Hovedstaden - med medfinansiering fra Trafikstyrelsens puljer til kollektiv trafik - afholder alle udgifter. Dog skal Hvidovre Kommune sørge for projektering, udførelse af og udlæg for de fremkommelighedsmæssige tiltag i årene 2019 og 2020. Movia kompenserer herefter Hvidovre Kommune fuldt ud i 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling på kr. 2.230.000 til udførelse af fremkommelighedstiltag for buslinje 200S. Rådighedsbeløbet fordeler sig med kr. 915.000 i 2019 og kr. 1.315.000 i 2020.

 

Til indtægten fra Movia søges om tilsvarende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. 2.230.000. Rådighedsbeløbet til indtægten afsættes i år 2021.

 

Projektet er samlet set udgiftsneutralt. Udgifterne til projektet, der afholdes i 2019 og 2020, betales af Hvidovre Kommune. I 2021 refunderes udgifterne af Movia.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

 1. Regjonal busfremkommelighed i hovedstaden - linje 200S (pdf)

16. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2019

Ingen bemærkninger.


17. Beslutning om selskabskonstruktion Holmene

Lukket sag

18. Beslutning om den fremtidige varetagelse af renovationsopgave

Lukket sag