Referat - Økonomiudvalget den 6. maj 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 6. maj 2019
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Fraværende med afbud

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Kenneth F. Christensen (A)

Bemærkninger

Det lukkede punkt 7 vedr. "Beslutning om selskabskonstruktion Holmene" vil blive behandlet først i mødet og advokat Kurt Bardeleben vil deltage på mødet. Sara Benzon deltog for Anders Wolf Andresen. Finn Gerdes deltog for Kenneth F. Christensen.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2019

Ingen meddelelser.


3. Beslutning om Erhvervs- og vækststrategi 2020-22

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen vedtager en ny erhvervspolitik hvert fjerde år. Grundet den ny erhvervsfremmelov, der trådte kraft 1. januar 2019, er den gældende erhvervspolitik for 2015-2018 blevet forlænget med et år. Den ny erhvervs- og vækststrategi 2020-2022 bliver derfor treårig. Administrationen har med udgangspunkt i kommunens politiske fokuspunkter og med inspiration fra den regionale udviklingsplan, fokusområder fra Greater Copenhagen og Copenhagen Capacity og på baggrund af input fra erhvervslivet udarbejdet et udkast til temaer og emner til en ny erhvervs- og vækststrategi 2020-22 til udvalgets drøftelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget 

 1. at drøfte udkast til temaer og emner i ny erhvervs- og vækststrategi 2020-2022

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2019

Økonomiudvalget drøftede udkast til temaer og emner i ny erhvervs- og vækststrategi 2020-2022.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Proces til nu

Forarbejdet til den ny erhvervs- og vækststrategi blev indledt i 2018 inden Regeringen varslede en ny erhvervsfremmelov. Herefter blev processen sat på hold indtil loven blev vedtaget og kommunernes råderum i den ny lov blev kendt.

 

Udkastet har været debatteret i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg den 4. marts 2019, i Hvidovre Erhvervsklub den 9. april 2019 og i kommunens ChefForum den 20. marts 2019. Kommunaldirektøren har på møderne fremlagt udkast til temaer, og der har været drøftelse af inputs og kommentarer både gruppevis og efterfølgende i plenum.

 

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har endvidere drøftet temaerne med Center for Trafik og Ejendomme, Center for Plan og Miljø og Center for Beskæftigelse.

 

De tre temaer er:

1. Kvalificeret arbejdskraft

2. Udvikling af den lokale erhvervsservice

3. Udvikling af erhvervsområder

 

Temaerne i erhvervs- og vækststrategien 2020-22 er funderet på en erhvervsservice, der på baggrund af analyser og tæt dialog løbende tilpasses virksomhedernes udvikling og behov, og hvor også tilbud fra Erhvervshus og andre erhvervsoperatører formidles målrettet.

 

Input fra drøftelser med udvalg og virksomheder

Under drøftelserne med både udvalg og virksomheder, er der kommet en række inputs og forslag både til selve Erhvervs- og vækststrategien, og til den handleplan, der udarbejdes efterfølgende og som skal sikre at strategien føres ud i livet.


Under temaet Kvalificeret arbejdskraft er der bl.a. komme inputs om at synliggøre skoleelevernes ret til og mulighed for erhvervspraktik både forældre og virksomheder.

 

Der er ligeledes kommet flere konkrete forslag der handler om at flere unge skal have fritidsjobs og dialog med erhvervsskolerne om efteruddannelsestilbud.  

 

Fra Beskæftigelsesområdet er emnet om at udnytte arbejdskraftreserven ved hjælp af substitution været med i de erhvervspolitiske drøftelser, men i dialogen med erhvervslivet gav virksomhederne udtryk for, at de allerede organiserer sig på den måde og de derfor ikke mener at værdien af et yderligere fokus vil stå mål med indsatsen. Punktet er derfor taget ud igen.

 

Under temaet Udvikling af den lokale erhvervsservice er der kommet forslag om, at der i den kommunale service aftales servicemål, der er målbare og at myndighedsbehandling skal ske ud fra en helhedsorienteret tilgang.

 

For at synliggøre tilbud om hjælp til vækst og udvikling skal der udarbejdes en plan for at markedsføre Erhvervshus Hovedstaden. Og det har i drøftelserne været tydeligt, at virksomhederne ønsker at kommunen stadig understøtter både de generelle netværk (Erhvervsklub og Erhvervsforum Hvidovre) og de to særlige tema-netværk (for fødevarevirksomheder og om mobilitet). Der er også ønske om at undersøge interessen for andre temanetværk, fx netværk for håndværksvirksomheder. 

 

Under temaet Udvikling af erhvervsområder er bl.a. indføjet, at der skal indtænkes nye temaer som teknologiske muligheder, bæredygtighed og smart mobilitet, herunder også at forbedre de kollektive transportmuligheder til områderne. I forbindelse med Holmene skal der fokus på at tiltrække internationale virksomheder og medarbejdere til området. Og vedrørende omdannelse af ældre erhvervsområder til boligområder skal der laves en langsigtet plan for omdannelsen. 

 

I Løft af Avedøre Holme skal tilføjes, at der udarbejdes en plan med en prioriteret indsats, hvori der indgår en ny lokalplan for området samt at kommunen går i dialog med virksomhederne om at løse parkeringsproblematikken i området.

 

Den videre proces

Efter Økonomiudvalgets drøftelse udarbejder administrationen et forslag til ny Erhvervs- og vækststrategi 2020-22. Denne forelægges Hvidovre Erhvervskontaktudvalg den 20. juni 2019.

Forslaget vil sammen med en handleplan for det første år blive politisk behandlet til godkendelse i Økonomiudvalget med forventet endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen i september 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Erhvervspolitik 2015 – 2018 blev forlænget til at gælde 2019 med på møde den 25. september 2019.

 

Økonomiudvalget fik orientering om forenkling af erhvervssystemet den 18. juni 2018. 

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 26.februar 2019 kommunens prioriteringer for erhvervsfremme og drøftede det ny erhvervsfremmesystems betydning for Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Efter erhvervsfremmelovens § 14, jf. lovbekendtgørelse nr. 1518 af 18. december 2018 kan kommunerne varetage lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter erhvervsservice og erhvervsudvikling

Høring

Hvidovre Erhvervskontaktudvalg har haft temadrøftelse af emner til erhvervs- og vækststrategien på møde den 4. marts 2019 og behandler endelig udkast til indhold i strategien på møde den 20. juni 2019.

Bilag

 1. Erhvervs- og vækststrategi 2020-22 temaer (pdf)

4. Beslutning om ny planlægning som følge af vedtagelse af Fingerplan 2019

Beslutningstema

Fingerplan 2019 er blevet vedtaget og bekendtgjort med ikrafttræden fra den 29. marts 2019.

 

Fingerplan 2019 giver Hvidovre Kommune mulighed for at ændre planlægningen for erhvervsområdet Avedøre Holme, samt et område i Den Grønne Kile øst for Byvej.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man på baggrund af det nye indhold i Fingerplan 2019 vil igangsætte ny planlægning for de berørte områder.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at der gennemføres en forudgående høring om et tillæg til Kommuneplan 2016 for ændring af erhvervsområdet på Avedøre Holme.
 2. at beslutte, at planlægningen af et nyt natur- og boligområde øst for Byvej indarbejdes i den kommende Planstrategi 2019 med henblik på efterfølgende indarbejdelse i den kommende Kommuneplan 2020.

 

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at arbejdet med en ny lokalplan for erhvervsområdet på Avedøre Holme til erstatning for Lokalplan 507 igangsættes.
 2. at godkende, at den nye lokalplan for Avedøre Holme afgrænses som vist på bilag 2, og at planen udarbejdes inden for de tilrettede rammer for område 5E1, 5E2 og 5E4.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2019

Ad 1-2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Regeringen præsenterede den 24. januar 2019 udspillet ”Danmarks hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet.” Som led i dette fremlagde erhvervsministeren samtidig et forslag til en revideret Fingerplan (Fingerplan 2019), som var i offentlig høring frem til den 21. marts 2019.

 

Hvidovre Kommune fremsendte den 14. marts 2019 et høringssvar i denne anledning.

 

Erhvervsministeren har med bekendtgørelse nr. 312 af 28. marts 2019 offentliggjort, at landsplandirektivet Fingerplan 2019 træder i kraft den 29. marts 2019. Samtidig er Fingerplan 2017 blevet ophævet. Landsplandirektivet er vedlagt som bilag ”Fingerplan 2019”.

 

Fingerplan 2019 giver Hvidovre Kommune mulighed for at ændre planlægningen for erhvervsområdet Avedøre Holme, samt et område i Den Grønne Kile øst for Byvej.

 

Avedøre Holme

Erhvervsområdet Avedøre Holme har i de foregående fingerplaner hidtil været udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB) og transport- og distributionserhverv. Dette er nu ophævet med Fingerplan 2019.

 

Fingerplanens § 11, stk. 10, fastlægger, at ”På det på kortbilag L viste areal på Avedøre Holme (Hvidovre Kommune) skal kommuneplanlægningen sikre, at der alene planlægges for produktionsvirksomheder, herunder transport- og logistikvirksomheder, som er omfattet af definitionen for produktionsvirksomheder. Endvidere skal kommuneplanlægningen sikre, at eksisterende virksomheder med særlige beliggenhedskrav (miljøklasse 6 og 7) og eksisterende transport- og logistikvirksomheder kan fastholde deres aktiviteter”.

 

Der er derfor nu blevet mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan ændre kommune- og lokalplanlægningen for erhvervsområdet.

 

Idet dette har været en længe ønsket mulighed, navnlig af hensyn til virksomhedernes udviklingsmuligheder, foreslås det, at der straks igangsættes en revision af plangrundlaget.

 

I Kommuneplan 2016 er der et afsnit om områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Dette afsnit bør udtages af kommuneplanen.

 

I kommuneplanen svarer erhvervsområdet til rammeområderne 5E1, 5E2 og 5E4. Der gælder følgende rammebestemmelser for disse områder:

 

Område nr. 5E1 Kanalholmen

 • Generel anvendelse: Erhvervsområde
 • Specifik anvendelse: Industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav – kun miljøklasse 6 og 7 samt transport- og distributionserhverv
 • Max. bebyggelsesprocent: -
 • Max. antal etager: 3
 • Max. bygningshøjde: 15 m
 • Bemærkninger: Max. bebyggelsesgrad 0,40. Max. bebyggelsesrumfang 3 m3 pr. m2 grundareal.

 

Område nr. 5E2 Avedøre Holme og 5E4 Stamholmen Syd

 • Generel anvendelse: Erhvervsområde
 • Specifik anvendelse: Industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav – kun miljøklasse 6 og 7 samt transport- og distributionserhverv
 • Max. bebyggelsesprocent: -
 • Max. antal etager: 4
 • Max. bygningshøjde: 20 m
 • Bemærkninger: Max. bebyggelsesgrad 0,40. Max. bebyggelsesrumfang 3 m3 pr. m2 grundareal.

 

Det foreslås, at der udarbejdes til tillæg til Kommuneplan 2016, hvor disse rammer for arealanvendelsen ændres i overensstemmelse med Fingerplan 2019.

 

Kommuneplantillægget skal enten afvente vedtagelsen af Planstrategi 2019 eller en forudgående høring efter planlovens § 23c. Efter den godkendte tidsplan for Planstrategi 2019 forventes denne at blive godkendt af kommunalbestyrelsen i januar 2020. Det anbefales derfor, at der gennemføres en forudgående høring i forsommeren 2019, der kan danne grundlag for indholdet i et tillæg til Kommuneplan 2016 og en ny lokalplan for området.

 

Erhvervsområdet er i dag omfattet af Lokalplan 507, der udlægger området til industriområde med mulighed etablering af industri-, værksteds- og engrosvirksomheder med tilhørende lagervirksomhed.

 

Administrationen foreslår, at arbejdet med en ny lokalplan til erstatning for Lokalplan 507 igangsættes med inddragelse af områdets grundejere og virksomheder.

 

Lokalplanen bør have samme afgrænsning som Lokalplan 507, vedlagt som bilag ”Forslag til afgrænsning af ny lokalplan for erhvervsområdet Avedøre Holme”.

 

Lokalplanen skal tage afsæt i Fingerplanens tilladte arealanvendelser. Men de bebyggelsesregulerende bestemmelser og bestemmelserne for hegning, bebyggelsens udseende mv. foreslås afklaret med områdets interessenter inden for de tilrettede rammer for område 5E1, 5E2 og 5E4.

 

Nye boligområder og naturgenopretning øst for Byvej

Tre nedlagte gartneri- og landbrugsejendomme i Den Grønne Kile øst for Byvej og nord for Brostykkevej kan inddrages til byudvikling og naturgenopretning.

 

Fingerplanens § 18, stk. 9, fastlægger, at ”de på kortbilag E markerede arealer 1 og 2 ved Byvej (Hvidovre Kommune) kan tages ud af de indre grønne kiler og overføres til ydre storbyområde, landområde. En overførsel af arealerne til ydre storbyområde, byområde og byudvikling på arealerne forudsætter, at areal 3 permanent overgår fra jordbrugsformål til et grønt område til almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse. Endvidere forudsætter en overførsel, at der sikres grønne forbindelser og stiforbindelser fra areal 3 vestpå i retning af de grønne kiler ved Vestvolden. De anførte forudsætninger vedrørende areal 3 skal være opfyldt indenfor 48 måneder fra ikrafttræden af Fingerplan 2019. Ellers tilbageføres areal 1 og 2 til de indre grønne kiler”.

 

Afgrænsningen af områderne vedlægges som bilag ”Afgrænsning af nye bolig- og naturområder øst for Byvej”.

 

Omkring 112.000 m2 grundareal kan udvikles til boligområder i tæt samspil og kontakt med et helt nyt offentligt naturområde på 247.000 m2, der også skal forbinde de eksisterende byområder i Hvidovre med de rekreative områder ved Vestvolden. Alt afhængig af den ønskede tæthed vil der kunne etableres 200 – 400 nye boliger i området.

 

Der forestår nu en proces, hvor kommunen i dialog med grundejerne skal sikre anlægget af det nye naturområde samt udvikle de nye boligområder. Hensigten er, at en del af provenuet fra boligudviklingen skal dække udgifterne til naturgenopretningen.

 

Denne dialog bør inddrage naboer og kommunens øvrige borgere tidligt i processen. Det foreslås derfor, at planlægningen af de nye bolig- og naturområder indarbejdes i den kommende Planstrategi 2019 og Kommuneplan 2020, hvor der i forvejen er planlagt tidlig borgerdialog.

 

Derefter kan der udarbejdes en lokalplan for området, der overfører boligområderne til byzone og sikrer de nye naturområder og deres forbindelse videre til Vestvolden.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. september 2017, punkt 11, at støtte høringssvaret fra kommunerne i LOOP City med forslag til ændringer af Fingerplan 2017. Heri indgik blandt forslaget om at fjerne kravet om VSB for erhvervsområdet på Avedøre Holme.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. september 2017, punkt 10, at indsende forslag til ændringer af Fingerplan 2017. Heri indgik forslaget om at udvikle nedlagte landbrugs- og gartneribebyggelser i Den Grønne Kile.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog, den 26. marts 2019, punkt 8, at fremsende et høringssvar til forslaget til Fingerplan 2019, som anbefalet af Økonomiudvalget den 4. marts 2019, punkt 5.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til planarbejderne dækkes af driftskontoen i Center for Plan og Miljø.

Retsgrundlag

Planlovens § 23c, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2019.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Fingerplan 2019 (pdf)
 2. Forslag til afgrænsning af ny lokalplan for erhvervsområdet Avedøre Holme (pdf)
 3. Afgrænsning af nye bolig- og naturområder øst for Byvej (pdf)

5. Årsberetning for kontrolgruppens arbejde 2018

Beslutningstema

Afrapportering fra Kontrolgruppen, vedrørende effekten af arbejdet og indsatsområderne i 2018.

 

Derudover skal Økonomiudvalget tage stilling til, om indsatsen vedrørende kontrolindsatsen vedrørende sygemeldte selvstændige skal gøres til en permanent indsats.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage årsberetningen fra Kontrolgruppen 2018 til efterretning
 2. at indsatsen vedrørende servicebesøg til sygemeldte selvstændige skal gøres til en permanent indsats.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2019

Ad 1. Økonomiudvalget tog årsberetningen fra Kontrolgruppen 2018 til efterretning.

 

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte, at indsatsen vedrørende servicebesøg til sygemeldte selvstændige gøres til en permanent indsats.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppens opgaver er at afdække og dokumentere snyd med sociale ydelser. Formålet med arbejdet er at sikre at borgeren får den ydelse borgeren har ret til, hverken mere eller mindre.

 

Der er 4 ansatte i kontrolgruppen.

 

Sygemeldt selvstændige

De sager, hvor vi aktuelt har haft størst gevinst af indsatsen, er den særlige indsats vedrørende sygemeldte selvstændige, hvor sagerne er kørt i tæt samarbejde med sygedagpengeenheden, i Ydelsesservice.

 

Kontrolgruppen har haft fokus på selvstændige som var 100%, 75% eller 50% sygemeldte.

Når kontrolgruppen undersøger sagerne vedrørende de selvstændige sygemeldte, har vi som myndighed lovhjemmel til at aflægge besøg hos virksomheden og ikke privat hos den sygemeldte. Kontrolgruppen gør i forbindelse med kontrolbesøg meget ud af at vejlede borgeren i reglerne omkring sygemelding.

 

Der deltager altid 2 personer fra Kontrolgruppen, når der aflægges kontrolbesøg hos virksomheder.

 

I 21 sager er udbetalingen af sygedagpenge ændret, enten pga. kontrolbesøg eller anden

nærmere gennemgang af deres sag. Det har ført til en samlet besparelse på kr. 2.998.225,00 i 2018.

 

Der er fortsat et stort behov for at kontrollere dette område, da snyd med sygedagpenge er relativt omsiggribende. En øget indsats vil med tiden mindske snydsagerne, fordi det vil blive almindeligt kendt, at der føres kontrol med sagerne. Kontrolgruppen vil derfor fortsætte med stort fokus på sygemeldte dagpengemodtagere.

 

Andre typer af sager

Typen af sager i Kontrolgruppen er mangeartede, og den sagsbehandlingstid der er forbundet med sagerne, er meget varierende.

 

Sager om dobbelt forsørgelse, er når en borger modtager en offentlig ydelse som ressourceforløbsydelse eller kontanthjælp samtidig med, at de har en indtægt de ikke oplyser. Sagsbehandlingen i sådanne sager beror typisk på objektive kontroller, hvor det konstateres at borger ikke har overholdt sin oplysningspligt, men kan også have sit afsæt i en anmeldelse om sort arbejde.

 

Sager vedrørende anmeldelser om sort arbejde er svære at løfte, da vi så at sige skal tage borgeren i færd med at udføre arbejdet. Det kan være på baggrund af en konkret mistanke, hvor vi foretager virksomhedskontrol.

 

Kontrolgruppen er i 2018 begyndt at udføre virksomhedskontroller, hvilket har ført til at to virksomheder er pålagt at føre logbog.

Kontrolgruppen kan med afsæt i retssikkerhedsloven pålægge en virksomhed at føre logbog, hvis det ved en virksomhedskontrol konstateres, at der ikke er styr på timeregistreringen af en eller flere medarbejdere eller hvis virksomheden er registreret uden ansatte, men der ved kontrollen træffes flere end indehaver i arbejde.

 

Udover det, arbejdes der med bopælssager, hvor borger ikke er korrekt folkeregisteret. Det kan være sager, hvor en borger er tilmeldt en adresse, hvor pågældende ikke bor eller borgere som er registreret uden fast bopæl i Hvidovre kommune, hvilket udløser ret til ydelser fra Hvidovre Kommune. Hvis det kan dokumenteres, at borger ikke opholder sig i kommunen men i en anden kommune, kan der træffes afgørelse om stop af udbetaling af sociale ydelser. I sådanne tilfælde vejledes borgerne til at søge hjælp i den kommune, som de reelt opholder sig i, samtidig giver vi, hvis vi kender opholdskommunen besked om, at de skal starte oplysning af bopælssagen. Bopælssagerne oplyses ved objektive kontroller og gennem eventuelle samtaler med borger, hvor de anmodes om at redegøre for deres bopæls- og adresseforhold.

 

Enligsager er et andet eksempel på sager der fylder meget i kontrolarbejdet. ”Enligsager” er sager, hvor borger modtager ydelser som enlig forsørger uden at være reelt enlig. Sådanne sager er svære at løfte, og kræver både tid og ressourcer. Selv om der ”kun” er et krav om at det skal sandsynliggøres, at borger ikke er reelt enlig er sagerne svære og kræver megen og lang sagsbehandling. 

 

Effekten af arbejdet i 2018 sammenholdt med effekten af arbejdet i 2017

KL har udarbejdet en standardiseret model til brug ved opgørelse af resultatet af Kontrolgruppens sager, og opfordret alle landets Kommuner til at benytte samme opgørelsesmetode.

 

Det betyder, at effekten af arbejdet opgøres i enten en årsudgift (fremtidig besparelse), det vil sige udgiften til ydelsen for en måned gange 12 mdr. Eller et bagudrettet beløb (tilbagebetalingskrav), som er en samlet opgørelse af perioden, hvor en ydelse er fejludbetalt eller modtaget med urette.

 

Af de indgående sager i 2018 er der 45 som er afsluttet med effekt, den samlede effekt af Kontrolgruppens arbejde i 2018 sammenholdt med effekten i 2017 er:

 

 

 

Fremtidig besparelse

2017

2018

 

 

kr. 2.438.827,00

 

 

kr. 6.133.747,00

Rejste tilbagebetalingskrav på

kr. 1.154.611,00

 

kr. 193.174,00

Samlet effekt

kr. 3.593.438,00 

kr. 6.326.921,00

 

Den præventive indsats

Den præventive indsats er vigtig at fokusere på. dels skal det oplyses borgerne, at det er vigtigt, at der afgives rigtige oplysninger, når der søges om ydelser, dels vil kontrolgruppen anvende de mange muligheder, der er for registersamkøringer mv., da al erfaring viser, at disse kontroller giver de bedste resultater, når socialt snyd skal afdækkes. En del sager løses også ved ”Whistleblower virksomhed”, hvor en borger kontakter kommunen med nogle oplysninger, som kan føre til en sag om socialt snyd. Uanset samfundskonjunkturerne vil der være behov for en kontrolenhed, som sikrer, at der kun udbetales ydelser til de personer, som opfylder kriterierne herfor. Det må desværre konstateres, at der fortsat er borgere, som mere eller mindre bevidst profiterer af, at afgive urigtige oplysninger eller undlader at oplyse, at borgerens økonomiske forhold har ændret sig, hvorved der ikke længere er juridisk grundlag for at udbetale ydelsen.

 

Præstemosehaverne

Der er er i vinterhalvåret iværksat en ekstraordinær indsats vedrørende ulovlig anvendelse af kolonihaverne i Kommunen. Der startes med haverne i Præstemosen, hvor der bl.a. er omdelt orienteringsbreve om reglerne for ophold i vinterhalvåret til alle grundejere.

 

Hvidovre Kommune vil ikke længere accepterer, at der sker bopælsregistrering, i de tilfælde hvor borger har en anden lovlig adresse som bebos i vinterhalvåret. Bevisbyrden er vanskelig at løfte, da meget af arbejdet kræver en decideret efterforskningsindsats, som kommunen ikke må begive sig ud i, da det er politiets opgave. Men ved at afgøre nogle sager på det bevisgrundlag, som kommunen lovligt kan indsamle, vil det være den pågældende borgers pligt, enten at efterkomme kommunens påbud eller anlægge retssag med henblik på at bevise, at kommunen har truffet en forkert afgørelse.

 

Administrationen vil følge sagerne tæt, fordi en sagspraksis vil fremkomme på baggrund af de afgjorte sager.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Al sagsbehandling i Kontrolgruppen sker i overensstemmelse med den lovgivning, som gælder for et givent sagsområde samt Ankestyrelsens praksis og i samarbejde med Udbetaling Danmark og den faglige enhed som udbetaler ydelserne i Hvidovre Kommune. Rammerne for arbejdet er samtidigt defineret i det administrationsgrundlag der blev fremsendt sidste år.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Årsberetning 2018 (pdf)

6. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2019

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til brug af advokatbistand. Det blev oplyst, at kommunen bruger forskellige advokater afhængig af sagens karakter.

 

Torben N. Rasmussen (V) spurgte til kommunens beredskab. Der orienteres om det på et senere møde.


7. Beslutning om selskabskonstruktion Holmene

Lukket sag