Referat - Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 18. marts 2019
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Fraværende med afbud

 • Helle M. Adelborg (A)

Bemærkninger

Finn Gerdes deltog for Helle Adelborg.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Viceborgmester Mikkel Dencker orienterede om status på parkeringskontrol og brug af ladestandere.

 

Notater omdelt.

Bilag

 1. Administrationsgrundlag for tilladelse til opstilling og drift af ladestandere og reservation af p-pladser (pdf)
 2. Notat om ladestandere El-biler (pdf)
 3. Notat om resultat af parkeringskontrol for de første 4 uger (pdf)
 4. Antal pålagte afgifter pr. status (pdf)
 5. Pålagte afgifter pr. gade - Top 10 (pdf)
 6. Pålagte afgifter pr. forseelse (pdf)

3. Låneramme 2018

Beslutningstema

Kommunens låntagning reguleres af ”Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier” (Lånebekendtgørelsen). En kommune må kun låne til anlægsudgifter, der udtrykkeligt er nævnt i lånebekendtgørelsen. På den baggrund er det forudsat i budgettet for 2019, at der samlet optages lån for i alt 45 mio. kr. Der skal træffes beslutning om lånoptagets faktiske størrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at der optages lån af hensyn til sikring af kommunens fremtidige likviditet for de låneberettigede udgifter i 2018 på i alt 24.532.068 kr.
 2. Finansiering af udlæg vedrørende grundskyld for 2018 på i alt 12.025.628 kr.
 3. Forøget låntagning på 2,5 mio. kr. tilføres kassebeholdningen

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

For: Gruppe A,F,O og C.

Imod: Gruppe V.

Undlader: Gruppe Ø.

 

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Budgettet for 2019 indeholder en forudsætning om hjemtagelse af lån for i alt 48,5 mio. kr. Denne hjemtagelse er begrundet i den opgjorte aktivitet i 2018. De 48,5 mio. kr. dækker mere konkret over, at der forventedes afholdt udgifter til energibesparende foranstaltninger i 2018 for 22 mio. kr. Derudover er der som følge af indefrysning af grundskyldsstigninger i 2018-2020 givet lovhjemmel til lånoptag på ca. 12 mio.kr. som følge af den manglende likviditetstilførsel i 2018. Endelig er låneadgang til forventede 14,5 mio.kr. til finansiering af køb af renovationsbiler på det brugerfinansierede område.

 

Den samlede mulige låneramme for 2019 (dækkende aktiviteter i 2018) er på baggrund af afgrænsning i lånebekendtgørelsen større end forudsat. Det skyldes, at nogle låneberettigede projekter, der oprindeligt var budgetlagt i 2017, er overført og gennemført i 2018. Lån optaget inden for lånebekendtgørelsens rammer er således opgjort til godt 24,5 mio. kr. mod forventede 22 mio. kr.  Herudover optages der lån for 12 mio. kr. til at imødegå indefrysning af grundskyld.

 

Placering af opgaver med affaldsordningerne er behandledes særskilt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2018 pkt. 28. og finansieringen af renovationsbiler gennem lånoptag er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018. Dette lånebeløb behandles derfor ikke i denne dagsorden.  

 

Tabel 1: Opgørelse af lånemulighed 2019

 

 

Budget 2018

Korrigeret

Faktisk låne
mulighed

Energipuljen 2018

        9.707.835    

        9.262.295    

255 Miljø- og Energipulje 2017/2018

        8.437.062    

        4.525.910    

266 Forebyggende vedl 2018

       12.836.052    

        3.343.086    

4115 Ventilation - gml sundhedshus

        5.449.355    

        2.751.815    

6184 Rådhuset, uds. Vinduer

       16.645.030    

       4.648.963    

I alt i DKK.

 

       24.532.068    

 

 

Det anbefales, at lånemulighederne udnyttes, hvilket skyldes flere forhold.

 

For det første er det en forudsætning i den seneste budgetvedtagelse.

 

For det andet vil optagelse af lån på kort sigt have ingen eller meget lave udgiftsdrivende effekter, da de aktuelle obligationsrenter (aktivside) er højere end lånerenterne (passivsiden).

 

For det tredje bør det på længere sigt tages i betragtning, at det alene er muligt for kommunen at tilføre ekstra likviditet gennem lån inden for lånebekendtgørelsens ramme. Pt. er kommunens kassebeholdning stabil let faldende og låneporteføljen lille.

 

Lån til betaling af grundskyld

Folketinget har i 2018 vedtaget en ny lov ”Lån til betaling af grundskyld 2018-2020 (den midlertidige indefrysningsordning) Lov nr. 278 Lov om lån til betaling af grundskyld m. v.

Loven betyder, at en eventuel stigning i grundskylden i perioden 2018-2020 ikke skal betales her og nu, men først når boligejeren sælger sin bolig. Det betyder, at Hvidovre Kommune lider et likviditetstab i hvert af årene 2018-2020, som gradvist først tilgår kassen i takt med at boligejerne sælger deres huse.

 

I 2021 vil nye boligskatteregler træde i kraft, hvorved staten overtager opgaven med opkrævning af grundskyld. Den endelige lovgivning og detaljerne på området er endnu ikke på plads.

 

Idet det endnu ikke vides, hvorledes gælden vedrørende udlæg til grundskyld skal overtages af staten i 2021, anbefales det at der optages variable og afdragsfrie lån.

Der er ingen likviditetsmæssige konsekvenser efter lånoptagelse.

 

Lånoptagelse på baggrund af aktiviteten i 2018, skal ske inden udgangen af april måned 2019. Center for Økonomi og Analyse vil i så fald optage lånet på gunstigst mulige vilkår.

Politiske beslutninger og aftaler

Størrelsen af og principperne for lånoptagelsen besluttes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Lånoptagelsen for 2018 er budgetteret i 2019, da det faktiske lånoptag finder sted i 2019.

 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 27.11.2018 pkt. 27 godkendt lånoptag i tilknytning til renovationsbiler udover det budgetforudsatte.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune optager efter Kommunalbestyrelsens beslutning lån til finansiering af udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger osv. Herudover kan der optages lån, når der er lånedispensationsmuligheder. Lån optages altid med en løbetid og afdragsprofil som er i overensstemmelse med kravene i lånebekendtgørelsen.

 

I budgettet er forudsat lånoptaget i alt 48,5 mio. kr., hvoraf 14,5 mio. kr. vedrører renovationsbiler og 12 mio. kr. vedrører indefrysning af grundskyld. I denne sag behandles alene låntagning af i alt 36,5 mio. kr. og dermed ikke renovationsbiler, som er behandlet af Kommunalbestyrelsen den 27. november 2018.

 

Der foreslås låntaget i alt 36,5 mio. kr. og dermed 2,5 mio. kr. mere end budgetlagt.

Retsgrundlag

Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 -finansiel styring” Kommunens finansielle styring skal ses inden for rammerne af ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.”


4. Beslutning om budgetproces 2020

Beslutningstema

Der fremlægges forslag til proces- og tidsplan for Budget 2020-2023 til Økonomiudvalgets godkendelse. Forudsætningerne for budget 2020 skal drøftes og forslag til selve budgetproces for budget 2020-2023 skal godkendes.

 

Det er Økonomiudvalget, der har ansvaret for tilrettelæggelse af kommunens budgetproces.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at drøfte basisbudget for 2020-2023
 2. at godkende forslag til budgetproces 2020, inklusive tidsplan

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Ad 1. Økonomiudvalget drøftede basisbudget for 2020-2023.

 

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte forslaget til budgetproces 2020, inklusive tidsplanen.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Analyse.

 

Administrationen fremlægger hermed forslag til proces- og tidsplan for arbejdet med budgetlægningen for 2020 og overslagsårene 2021-2023 med indstilling om Økonomiudvalgets godkendelse.

 

Planen indeholder de mest centrale tidsfrister for den kommende budgetproces.

 

I forlængelse af den politiske godkendelse af budgetprocessen, vil der blive udarbejdet en administrativ tids- og handleplan, som godkendes i Direktionen.

 

Den administrative plan beskriver mere detaljeret indholdet i de enkelte handlinger, samt ansvaret for opgavernes udførelse. Heri vil bl.a. indgå proceduren for høring af de høringsberettigede parter samt inddragelse af MED-organisationen.

Udgangspunktet for budget 2020 - basisbudget

Basisbudgettet er det overordnede udgangspunkt for budget 2020-2023. Basisbudgettet er overslagsåret for 2020, som det så ud ved vedtagelsen af budget 2019 tillagt eventuelle tillægsbevillinger givet af Kommunalbestyrelsen siden budgetvedtagelsen.

 

Budgetoverslagsårene i budget 2019 viser, at der er finansieringsunderskud i 2020 på 56,8 mio. kr., hvorimod der er finansieringsoverskud i 2021 på 4,4 mio. kr. og 21,5 mio. kr. i 2022.

En opdatering af budgetudgangspunktet viser ved indgangen til marts 2019 alene marginale forskelle. Tallene i overslagsårene er pr. definition usikre, idet der kan ske meget med såvel udgifter som indtægter, der påvirker bundlinjen.

 

Basisbudgettet er i 2020 kendetegnet af et isoleret kassetræk, hvorimod der på nuværende tidspunkt er kasseopbygning i 2021 og 2022. Baggrunden for kassetrækket i 2020 skal bl.a. ses i lyset af de planlagte anlægsaktiviteter, hvor igangsættelse af ekstraordinære aktiviteter finansieres gennem et kassetræk.   

 

I forhold til det vedtagne budget for 2019 skal det bemærkes, at der på indtægtssiden i ingen af budgetårene 2020-2022 er indregnet eventuelt tilskud som følge af ekstraordinære balancetilskud i økonomiforhandlingerne, ligesom tilskud efter §19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud heller ikke er indregnet. Det er de ikke fordi tilskuddene forhandles eller tildeles for ét år ad gangen.

 

Det ekstraordinære balancetilskud har de seneste år bidraget til finansieringen med ca. 30 mio. kr. om året og eventuelle tilskud som følge af ansøgninger efter §16 og §19 har de seneste år tilvejebragt finansiering i størrelsesordenen 10-15 mio. kr.

 

Allerede igangsatte aktiviteter

I Budget 2019 blev der vedtaget besparelser for 55,16 mio. kr. i 2019 stigende til 95,32 mio. kr. i 2022. Kommunalbestyrelsen tog orientering om udmøntning af budget 2019-2022 til efterretning på møde den 18. december 2018.

 

I lighed med tidligere år har direktionen igangsat udarbejdelse af afdækkende analyser indeholdende relevante benchmark for en lang række driftsområder i kommunen. Det er blandt andet sket for at beskrive udviklingen i Hvidovre sammenholdt med andre kommuner. Herudover modtager kommunen i tilknytning til Kommunaløkonomisk Forum, benchmarkingopgørelser i form af publikationen ”Kend din Kommune”.     

Forslag til budgetproces

I korte træk foreslås følgende budgetproces:

 

I lyset af den politiske budgetaftale for 2019 foreslås det, at der igangsættes et målrettet analysearbejde på nogle udvalgte fagområder. Fagområderne er udvalgt med udgangspunkt i økonomisk potentiale eller behov for økonomisk genopretning.

 

De fire områder er

-         Rehabiliteringsarbejdet på sundheds- og ældreområdet

-         Sundheds- og Forebyggelsesindsatsen

-         Beskæftigelsesområdet

-         Folkeskolens specialundervisningsområde

 

Arbejdet med analyserne vil blive organiseret med inddragelse af såvel medarbejdere som ledelse.

 

Derudover igangsætter Direktionen en gennemgang af alle budgettildelings- samt demografimodeller med henblik på at afdække mulige økonomiske potentialer på dette område.

 

Endelig gennemfører Direktionen en administrativ proces med henblik på at afdække mulige nye forslag til optimeret ressourceanvendelse.    

 

Det foreslås derudover, at Direktionen fremlægger forslag til revideret flerårig investeringsoversigt på baggrund af en administrativ proces, der opsamler anlægsbehov. Anlægsbehovene er afdækket i forhold til behov, der bidrager til øgede effektiviseringer, lovkrav, krav fra arbejdstilsynet eller afhjælpning af forhold der er til fare for borgere.

 

Den 2. august – når de endelige økonomiske rammer er kendt for Hvidovre Kommune - vil budgetmaterialet blive udsendt til Kommunalbestyrelsen. Budgetmaterialet vil blandt andet omfatte et opdateret basisbudget tillagt tekniske korrektioner og konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, resultatet af de gennemførte analyser mv., og forslag til investeringsoversigt. Samtidig vil materialet blive sendt i høring. Materialet udgør det administrative oplæg til de politiske forhandlinger.

 

Den 12. august afholdes temamøde i Kommunalbestyrelsen, hvor Direktionen vil gennemgå budgetmaterialet.

 

I august behandles budgetmaterialet derudover i fagudvalg, herunder drøftelse af takster.

 

Medarbejderinddragelse og Høring:

HovedMED og de 13 CenterMED har en særlig rolle i processen og de vil generelt blive inddraget gennem orienteringer og drøftelser på ordinære møder. Derudover vil der specifikt ved udarbejdelse af de fire analyser blive nedsat styregrupper med inddragelse af mdarbejdere og ledere på de berørte områder.

     

Af hensyn til borgerinddragelsen vil borgere på kommunens hjemmeside kunne følge med i budgetprocessen og kommentere på denne. Derudover kan der indsendes høringssvar kontinuerligt i processen via hjemmesiden.

 

I tidsplanen er der i forhold til den politiske behandling af budgettet en plan for høring af de høringsberettigede parter, men det er derudover generelt muligt at afgive høringssvar frem til budgettets vedtagelse. 

 

Tidsplan

Budgetprocessen foreslås at indeholde følgende overordnede milepæle:

 

18. marts:   Økonomiudvalget drøfter og beslutter budgetprocessen

 

25. april:  HovedMed drøfter budgetproces

 

Ultimo juni:   De årligt tilbagevendende afdækkende analyser offentliggøres og udsendes til Kommunalbestyrelsen

 

2. august:   Budgetoplægget - udarbejdet af Direktionen - udsendes til Kommunalbestyrelsen. Samme dag sendes materialet i høring hos de høringsberettigede parter samt offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

12. august:   Temamøde i Kommunalbestyrelsen. Direktionen gennemgår materialet udsendt den 2. august

 

19. august:   Fagudvalgsmøder – drøftelse af budget 2020-2023

 

26. august:   Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2020-2023

 

29. august:   HovedMED drøfter budgetoplægget

 

10. september: Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2020-2023

 

23. september:  Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2020-2023

 

26. september:  HovedMED drøfter Budget 2020-2023

 

8. oktober:   Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2020-2023.

Politiske beslutninger og aftaler

Dagsordenpunktet skal ses som et led i budgetprocessen for 2020-2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune på nuværende tidspunkt

Retsgrundlag

I henhold til Lov om kommunernes styrelse §37 er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget. Dette punkt omhandler planlægningen af denne proces.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Godkendelse af forudgående høring om kommuneplantillæg for blandet byområde ved Avedøre Landsby

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har i den politiske aftale om indgåelse af budgetaftalen for 2019 blandt andet indskrevet, at der skal byudvikles i området omkring Stevnsbogård.

 

Denne ejendom udgør en del af rammeområde 4D1 i Kommuneplan 2016, der udlægger området til offentlige formål som kulturelle institutioner og fritidsformål.

 

I Fingerplan 2017 er det blevet gjort muligt at overføre hovedparten af rammeområde 4D1 fra landzone til byzone. Det foreslås derfor, at den ændrede planlægning for Stevnsbogård udvides til at gælde alle fem ejendomme inden for rammeområde 4D1.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil igangsætte en forudgående høring om tillæg til Kommuneplan 2016, samt om man i den forbindelse kan godkende administrationens udkast til debatoplæg.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen,

 

 1. at godkende gennemførelsen af en forudgående høring om et tillæg til Kommuneplan 2016, der ændrer afgrænsningen mellem rammeområderne 4D1 og 4F6 samt ændrer anvendelsen af rammeområde 4D1 til blandet byområde med henblik på efterfølgende lokalplanlægning for boligformål og offentlige formål.
 2. at godkende administrationens udkast til debatoplæg til udsendelse i forbindelse med den forudgående høring
 3. at godkende, at den forudgående høring sker med en debatperiode på 4 uger
 4. at godkende, at der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med debatperioden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Ad 3.

For: Gruppe A,F,O,C og V.

Imod: Gruppe Ø.

 

Anbefales godkendt

 

Ad 4.

For: Gruppe A,O,C og V.

Imod: Gruppe Ø.

 

Gruppe F afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

I forbindelse med vedtagelsen af landsplandirektivet Fingerplan 2017 blev arealerne omkring bebyggelserne på Stevnsbogård, Kastanienborg og Lysholm, samt boligejendommene på Stavnsbjergvej 22 og Avedørestræde 5 udtaget af Den Grønne Kile.

 

I Fingerplan 2017, og i forslaget til Fingerplan 2019, udgør de nævnte arealer et afgrænset landområde i det ydre storbyområde. I sådanne områder kan der efter Fingerplanens § 10 udlægges ny byzone, når det følger planlovens regler om byvækst og reglerne i §§ 11 og 16 og der herudover foretages en afvejning mellem byudviklingsinteresser og øvrige overordnede arealinteresser.

 

De afgrænsede landområder ligger i dag i landzone, mens resten af Avedøre Landsby ligger i byzone.

 

Dermed blev der skabt mulighed for en ændret kommuneplanlægning for hovedparten af kommuneplanens rammeområde 4D1, hvor arealerne overføres fra landzone til byzone. Rammeområde 4D1 er i Kommuneplan 2016 udlagt til offentlige formål som kulturelle institutioner og fritidsformål.

 

Det foreslås, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer afgrænsningen mellem rammeområderne 4D1 og 4F6, så denne følger afgrænsningen i Fingerplanen. Desuden foreslås det, at rammeområde 4D1 ændres til et blandet byområde med mulighed for at anvende området til boligformål og offentlige formål.

Politiske beslutninger og aftaler

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Hvidovrelisten indgik en politisk aftale i tilknytning til Budget 2019 den 27. september 2018. Denne aftale dannede grundlag for kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, den 9. oktober 2018, punkt 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser af plansagen for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Forudgående høring af tillæg til kommuneplanen sker efter § 23c i planloven, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Kommunalbestyrelsen fastsætter selv en frist for afgivelse af idéer, forslag mv., jævnfør planlovens § 23c, stk. 2. Det foreslås, at der gennemføres en debatperiode på 4 uger. Denne forventes i givet fald at ske i perioden 1. – 30. april 2019.

 

Det anbefales, at der ikke afholdes et borgermøde i forbindelse med debatperioden, da indholdet i kommuneplanændringen foreløbig er af overordnet karakter.

Bilag

 1. Debatoplæg til forudgående høring om kommuneplantillæg for Avedøre Landsby Vest (pdf)

6. Godkendelse af synopsis for Planstrategi 2019

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale

valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, den såkaldte planstrategi.

 

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om administrationens udkast til synopsis for Planstrategi 2019 kan godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at godkende administrationens udkast til synopsis for Planstrategi 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2019

Udsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om at kapitel 4 punkt 2 udgår.

 

For: Gruppe Ø.

Imod: Gruppe A,F, O,Cog V.

 

Ændringsforslaget bortfaldet.

 

For: Gruppe A,F,O,Cog V.

Undlader: Gruppe Ø.

 

Økonomiudvalget godkendte administrationens udkast til synopsis for Planstrategi 2019, med den bemærkning, at der skal arbejdes med en tidligere borgerinddragelse, hvor borgerne er med til at vælge temaerne.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Planstrategien skal indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen i kommunen, oplysninger om planlægningen siden seneste kommuneplan samt en beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

 

Administrationen har udarbejdet en synopsis for Planstrategi 2019. Synopsen indeholder overordnet forslag til struktur, indhold samt proces for udarbejdelsen. Synopsen er vedlagt som bilag ”Synopsis for Planstrategi 2019”.

 

I et indledende kapitel beskrives de udfordringer, muligheder og forandringsprocesser, som har relevans for Hvidovre. Kapitlet beskriver også, hvordan planstrategien forholder sig til FN´s 17 verdensmål, og hvordan de er integreret i arbejdet.

 

Synopsen lægger op til at planstrategien omhandler følgende temaer og indsatsområder:

 1. Robust og bæredygtig by (klimatilpasning og bæredygtighed).
 2. Plads til flere (boligudvikling).
 3. Effektiv by (trafik, energi, mv.).
 4. Vækst og erhvervsudvikling (erhvervsudvikling).
 5. Omsorg, sundhed og fællesskab (det sociale liv i Hvidovre).

 

Til hvert af temaerne formuleres et kapitel, som uddyber udfordringerne og muligheder samt den fremadrettede proces i kommunens arbejde.

 

Planstrategien vil have en overordnet, opsamlende karakter i forhold til kommunens eksisterende og planlagte strategier.

 

Planstrategien udarbejdes af Center for Plan og Miljø med inddragelse af kommunens øvrige centre.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Planloven § 23a.

Høring

Ifølge planlovens § 23a, stk. 5, skal planstrategien sendes i offentlig høring i minimum otte uger.

 

Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med formuleringen af strategien afholdes et offentligt arrangement med deltagelse af Økonomiudvalget, hvor temaerne drøftes.

Bilag

 1. Synopsis for Planstrategi 2019 (docx)

7. Godkendelse af låneoptagelse og bevilling af ydelsesstøtte i forbindelse med renovering af Hvidovre Hospitals Kollegium

Beslutningstema

Hvidovre Hospitals Kollegium skal optage realkreditlån på 18 mio. kr. til renovering af kollegiet. I den forbindelse skal kommunen på vegne af staten tage stilling til ydelsesstøtte til tilbagebetaling af lånet.

 

Kommunen har pligt til at godtgøre staten 20 % af ydelsesstøtten, ligesom kommunen skal indestå for eventuelle fremtidige underskud på kollegiets drift.

 

I forbindelse med finansiering af renoveringen skal kommunen desuden vedstå tidligere stillede garantier.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller over for Økonomiudvalget

 1. at godkende at der på statens vegne meddeles tilsagn om ydelsesstøtte til tilbagebetaling af lån på 18 mio. kr. til renovering af kollegiet.
 2. at godkende at kommunen godtgør staten 20 % af ydelsesstøtten.
 3. at godkende at kommunens andel af ydelsesstøtten finansieres af kassen.
 4. at godkende at kommunen indestår for eventuelle fremtidige underskud på kollegiets drift.
 5. at godkende kommunens vedståelse af 100 % garanti for lån ydet af Nykredit i forbindelse med rykning for nyt lån på 18 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte, at der på statens vegne meddeles tilsagn om ydelsesstøtte til tilbagebetaling af lån på 18 mio. kr. til renovering af kollegiet.

 

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte, at kommunen godtgør staten 20 % af ydelsesstøtten.

 

Ad 3. Økonomiudvalget godkendte, at kommunens andel af ydelsesstøtten finansieres af kassen.

 

Ad 4. Økonomiudvalget godkendte, at kommunen indestår for eventuelle fremtidige underskud på kollegiets drift.

 

Ad 5. Økonomiudvalget godkendte kommunens vedståelse af 100 % garanti for lån ydet af Nykredit i forbindelse med rykning for nyt lån på 18 mio. kr.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Hospitals Kollegium har ansøgt om godkendelse af optagelse af lån på 18 mio. kr. til renovering af kollegiet.

 

Hvidovre Hospitals Kollegium har siden 2017 brugt 2 mio. kr. henlagte midler til renovering af kollegieværelser.

 

Den videre renovering af kollegiet omfatter følgende arbejder:

 • Ventilationsanlæg
 • Skimmelrenovering og maling af værelser
 • Nye køkkener
 • Nye vådrumsdøre
 • LED belysning
 • Faldstammer
 • Solceller

 

Beboerne godkendte renoveringsprojektet den 12. marts 2018 og kollegiets bestyrelse godkendte projektet den 12. november 2018.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Renoveringen skal finansieres med et 30-årigt realkreditlån på 18 mio. kr.

 

Kommunen giver på statens vegne tilsagn om ydelsesstøtte til udbedring af byggeskader og større renoveringsarbejder, herunder modernisering, samt til energibesparende foranstaltninger i ungdomsboliger, som har modtaget tilsagn før 1. juli 1986. Hvidovre Hospitals Kollegium er opført i 1970/71, og er derfor omfattet af denne bestemmelse.

 

Kommunen skal betale 20 % af ydelsesstøtten, som beløber sig til 82.000 kr. årligt. Kollegiets administrator har oplyst, at man forventer at hjemtage lånet indeværende år, hvorefter kommunen vil blive afkrævet sin andel af ydelsesstøtten.

 

I almenboligloven er det fastsat, at låntagers årlige betaling på lån udgør 2,8 % af lånet. Ydelsesstøtten udgør forskellen mellem de samlede ydelser på lånet og lånetagers betaling. Den samlede ydelse på lånet er beregnet til 846.000 kr. og låntagers betaling er 435.000 kr. Den kommunale andel af ydelsesstøtten er 20 % af differencen mellem disse beløb svarende til 82.000 kr.

 

En betingelse for ydelsesstøtten er, at kommunen indestår for eventuelle underskud på kollegiets drift. Dette gælder dog kun for underskud, som ikke uden risiko for udlejningsvanskeligheder kan afvikles over en kortere årrække. Denne bestemmelse kan i princippet medføre, at kommunen kan blive påført yderligere udgifter; men kommunen har som tilsynsmyndighed beføjelse til at gribe ind overfor kollegiet, hvis kollegiets økonomiske forhold skulle nødvendiggøre dette.

 

Førend et underskud af betydelig størrelse opstår, vil kollegiet typisk i samarbejde med Landsbyggefonden, Kreditforeningen og kommunen sikre den økonomiske drift ved støtteordninger og ydelse af lån.

 

Tilsynet føres ved at kommunen godkender kollegiets budget og regnskaber. Kommunen skal endvidere godkende en række dispositioner såsom låneoptagelse, nedlæggelse af boliger og hel eller delvis afhændelse af ejendommen. Kommunen kan træffe de foranstaltninger som findes nødvendige til sikring af forsvarlig drift, herunder udpegning af en forretningsfører til midlertidigt at overtage institutionens administration.

 

Det er derfor administrationens vurdering, at risikoen for, at kommunen kommer til at hæfte for et fremtidigt underskud, er lille.

 

Nykredit har stillet som betingelse for ydelse af lånet, at der stilles kommunal garanti, eller at lån på 11 mio. kr. og lån på 30 mio. kr., begge ydet af Nykredit, rykker for lånet på 18 mio. kr. Da kommunen har stillet 100 % garanti for lånene, skal garantien vedstås ved rykning for lånet på 18. mio. kr. Herved vil lånet få en prioritetsstilling, hvor Nykredit ikke stiller krav om kommunal garanti. Administrationen vurderer det mest hensigtsmæssigt at vedstå garantien i forbindelse med rykning, således at kommunens garantistillelse ikke øges.

 

Låneoptagelsen får ikke huslejekonsekvenser, idet beboerne besluttede at en nedsættelse af antennebidraget i 2018 blev brugt til tilsvarende forhøjelse af huslejen, hvilket modsvarer den øgede udgift, som låneoptagelsen medfører.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 100 (lovbekendtgørelse nr. 1116 af 02/10-2017), hvor det er bestemt at

 • Kommunen på statens vegne kan meddele tilsagn om ydelsesstøtte
 • Kommunen skal godtgøre staten en andel af ydelsesstøtten
 • Ydelsesstøtte kun kan gives på betingelse af, at kommunen indestår for eventuelle underskud på kollegiets fremtidige drift.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning og korrespondance (pdf)
 2. Nykredit vedr. garanti (pdf)
 3. Økonomi og huslejeberegning (pdf)

8. Vedtægtsændring, Hovedstadens Beredskab

Beslutningstema

Som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om en ændret arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne, hvorved der er aftalt en henlæggelse af myndighedskompetence til Hovedstadens Beredskab med hjemmel i byggeloven, skal interessentskabets vedtægter ændres.

 

Ændringer af vedtægterne skal godkendes af ejerkommunerne og Ankestyrelsen, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller overfor Økonomiudvalget:

 1. At kommunalbestyrelsen godkender forslaget til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Ved en fejl fremgår det ikke af indstillingen, at sagen skal afgøres i kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Som følge af en række ændringer i beredskabs- og byggelovgivningen, der har dannet grundlag for beslutningen om en kompetenceoverførsel til Hovedstadens Beredskab, og på baggrund af erfaringerne siden etableringen af interessentskabet har Hovedstadens Beredskab udarbejdet et forslag til revision af vedtægterne, jf. bilag 1, hvori de eksisterende vedtægter er sammenholdt med forslaget til ændringer.

 

Forslaget indeholder ændringer, der skal afbureaukratisere administrationen. Samtidig er der foretaget nogle opdateringer og redaktionelle ændringer.

 

Interessentskabets opgaver, som er hjemlet i byggelovens § 16 c, stk. 6-7, er indføjet i vedtægterne som et nyt pkt. 5.2.

 

Yderligere er der indføjet et nyt pkt. om indgåelse af aftaler om operative forhold. Det er i pkt. 5.6 bestemt, at der inden for rammerne af den risikobaserede dimensionering kan indgås aftaler om henholdsvis udførelse af opgaver for andre eller med andre om at udføre opgaver inden for eget eller andres redningsberedskab. Herved sikres det, at serviceniveauet for Hovedstadens Beredskab ikke forringes.

 

I pkt. 6.2 er det endelige beløb indsat og ’udkast’ er slettet.

 

Det er ikke muligt at ændre fordelingsnøglen for interessenterne uden, at de godkender dette, men som nyt pkt. 6.6 er indføjet en bestemmelse om, at ændringer, der alene skyldes den årlige afgang af tjenestemænd, er undtaget. Der er tale om rent objektive forhold, som hverken Hovedstadens Beredskab eller interessenterne har indflydelse på, hvorfor en bestemmelse herom forventes godkendt af tilsynet.

 

Pkt. 6.7, der bliver til pkt. 6.8, er opdateret som følge af beslutningen om at regulere Københavns Kommunes og de øvrige ejerkommuners bidrag til Hovedstadens Beredskab på baggrund af resultatopgørelsen for de to første år i kontraktens løbetid.

 

Pkt. 9.3 i vedtægterne, der giver mulighed for at ændre sammensætningen af bestyrelsen, således at repræsentanterne for politiet udtræder, foreslås slettet, idet der ikke foreligger nogen politisk drøftelse heraf i øjeblikket. Problematikken er indtil videre løst ved, at politidirektørerne ikke længere har stemmeret i forbindelse med økonomiske anliggender.

 

Bestemmelsen om vederlag til bestyrelsen i pkt. 9.5, er ligeledes foreslået slettet, idet der efter den gældende lovgivning kun kan være tale om diæter eller godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Bestemmelsen har ikke været anvendt og giver anledning til spørgsmål til administrationen.

 

Endelig er bilagslisten opdateret, ligesom "Statsforvaltningen" overalt er ændret til "Ankestyrelsen".

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2015 at indtræde i Hovedstadens Beredskab I/S fra den 1. januar 2016.

Økonomiske konsekvenser

Den serviceudvidelse som den byggetekniske sagsbehandling i vedtægtsændringen punkt 5.2 indebærer finansieres som led i et fremtidigt effektiviseringsbidrag, jf. beslutning i Hovedstadens Beredskabs bestyrelsen den 26. april 2017, punkt 4.

 

Øvrige ændringsforslag til vedtægterne forudsætter ingen umiddelbare økonomiske reguleringer.

 

Vedtægtsændringerne har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 60, hvor det er bestemt, at kommuner kan indgå samarbejder, og § 16 a, hvor det er bestemt, at kommunen kan beslutte at yde diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019).

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Forslag til vedtægtsændringer sammenholdt med gældende vedtægter.pdf (pdf)

9. Godkendelse af revision af SLA (Service Level Agreement) mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne

Beslutningstema

Der er sket en række ændringer i beredskabs- og byggelovgivningen, som betyder, at samarbejdsaftalen mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne skal ændres. Kommunalbestyrelsen forelægges derfor forslag til at revidere Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. atgodkende forslag (version 2.0) til ændring af Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet mellem Hovedstadens beredskab og ejerkommunerne

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Siden 2016 er der sket en række ændringer i beredskabs- og i byggelovgivningen. De mange ændringer medfører ændringer i arbejdsfordelingen mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne og dermed også i Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet.

 

Hovedstadens Beredskab har derfor udarbejdet et forslag (version 2.0) til ændring af SLA - Forslag til justeret SLA på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet med korrekturrettelser er vedlagt som bilag 1. Forslag til justeret SLA på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet i den endelig version er vedlagt som bilag 2. Forslaget har været behandlet på Samarbejdsorganets møde den 4. september 2018, der godkendte oplægget med enkelte forslag til justeringer. Disse justeringer er indarbejdet i forslaget. Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab godkendte på sit møde den 14. november 2018 forslaget til ændret SLA på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet.

 

Det følger således af gældende SLA, at større ændringer, herunder generel revision af SLA, forhandles i Samarbejdsorganet og forelægges bestyrelsen og kommunalbestyrelserne til godkendelse. 

 

Erfaringerne har vist, at det især på grund af sagernes kompleksitet ikke er muligt at opfylde servicemålet for sagsbehandlingstider i forbindelse med den brandtekniske byggesagsbehandling efter byggeloven. Det er derfor foreslået at ændre servicemålet. Forslaget ændrer ikke på, at der fortsat er fokus på sagsbehandlingstiderne, og at det løbende overvejes, om sagsbehandlingstiderne er rimelige eller kan gøres kortere.

 

Ændringer i det fremlagte forslag

Omkring ændringerne i det fremlagte forslag – ud over ændringerne på beredskabs- og byggelovsområdet - skal særligt fremhæves, at der som noget nyt er udarbejdet en SLA på beskyttelsesområdet, idet myndighedsopgaverne allerede er overført til Hovedstadens Beredskab. De øvrige opgaver med beskyttelsesrum er overført den 1. januar 2019.

 

På området vedrørende risikovirksomheder skal der for virksomheder med meget store oplag af farlige stoffer, de såkaldte kolonne 3-virksomheder, bl.a. udarbejdes eksterne beredskabsplaner om især operative forhold. Rådgivning og varetagelse af opgaver på dette område fremgår nu alene af den SLA, der er udarbejdet for brandteknisk rådgivning i forbindelse med beredskabsplaner, der er omfattet af risikobekendtgørelsen.

 

SLA for lejlighedstilladelser, fx koncerter og festivaler og SLA for midlertidige overnatninger, fx ansøgninger om overnatninger i institutioner og haller er udgået, idet begge områder nu henhører under bygningsreglementet, og dermed skal sagsbehandles af byggemyndigheden. Rådgivning til ejerkommunerne på disse områder vil være omfattet af SLA for Brandteknisk Byggesagsbehandling, Byggeloven.

 

Endelig er der foretaget en række sproglige tilpasninger samt korrekturrettelser.

 

Beredskabsstyrelsen har den 29. november 2018 udsendt en meddelelse, hvoraf det fremgår, at styrelsen – trods tidligere udmeldinger – opretholder reglerne om krav til lokaliteter, hvor mange mennesker samles, eller hvor mennesker samles under særlige forhold. Disse krav, skulle have været overført til bygningsreglementet pr. 1. januar 2019, men vil nu først overgå den 1. januar 2020. I enighed med Samarbejdsorganet er der derfor truffet beslutning om, at brandsynene vil være omfattet af sidste afsnit i den ændrede SLA for brandsyn (version 2.0). Endelig er der enighed om, at sagsbehandlingen af midlertidige overnatninger vil følge kravene i den hidtidige SLA (version 1.1. marts 2017) for midlertidige overnatninger uden formelt at ændre den fremlagte version 2.0.

Politiske beslutninger og aftaler

Service Level Agreement version 1.0 (SLA) for Myndigheds- og Forebyggelsesopgaver blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. september 2015 som punkt 11 ad 5. Godkendelsen skete som en del af etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab.

 

Justeret Service Level Agreement version 1.1. for Myndigheds- og Forebyggelsesopgaver blev taget til efterretning af kommunalbestyrelsen den 20. juni 2017 som punkt 5.

 

Forslag om tilpasset arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne vedrørende brandsyn og afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. august 2018 som punkt 16. Forslaget om ændring arbejdsdeling kræver en ændring af vedtægterne for så vidt angår overførelse af beslutningskompetence til Hovedstadens Beredskab samt nærværende ændring af Service Level Agreement (SLA).

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan lade beredskaberne træffe afgørelse om visse ulovlige forhold efter byggeloven vedrørende brandsikkerhed, jf. § 16 C, stk. 6-8 i lovbekendtgørelse nr. 1178 af den 23. september 2016 med senere ændringer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Forslag til justeret SLA på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet med korrekturrettelser (pdf)
 2. Forslag til justeret SLA på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet, endelig version (pdf)

10. Godkendelse af opløsning af IværksætterKontaktpunktet

Beslutningstema

I et brev af 8. februar 2019 opfordrer IværksætterKontaktpunktets formand, borgmester Ole Bjørstorp, de otte medlemskommuner på Vestegnen til at opløse foreningen og fordele foreningens aktiver. Med den nye erhvervsfremmelov overtager erhvervshusene opgaven, og foreningens grundlag er nu bortfaldet. De otte kommuner har til nu samarbejdet om iværksætterservicen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen:

 1. at godkende at Hvidovre Kommune bifalder en opløsning af foreningen
 2. at godkende at Hvidovre Kommunes andel af foreningens formue tilbageføres til relevante erhvervskonti og at de medgår til finansiering af Erhvervshuset. Andelen er på i alt 14.680 kr.
 3. at nedlægge Charlotte H. Larsens mandat i bestyrelsen for IværksætterKontaktpunktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

IværksætterKontaktpunktet er en forening bestående af kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. IværksætterKontaktpunktet har i knapt 20 år været en samarbejdsplatform mellem de otte Vestegnskommuner med tilbud om aktiviteter til iværksættere.

 

Siden 2015 har IværksætterKontaktpunktet købt kursusaktiviteter kollektivt fra Iværksætterhuset under Væksthus Hovedstadsregionen. Med ændringerne i det nationale erhvervsfremmesystem, står Erhvervshusene nu for at hjælpe alle virksomheder, inklusive iværksættere. Dermed er det ikke længere relevant at fortsætte med fælles indkøb af iværksætterydelser og koordinering af disse gennem IværksætterKontaktpunktet.

 

Iværksætterkontaktpunktets formand, borgmester Ole Bjørstorp, har derfor fremsendt forslag til bestyrelsen om, at foreningen Iværksætterkontaktpunktet opløses.(vedlagt som bilag: ”Formand Ole Bjørstorps brev af 8. januar 2019 om forslag til opløsning af IværksætterKontaktpunktet” og ”Vedtægter pr. 1. januar 2015 for IværksætterKontaktpunktet”).

 

 

Bestyrelsesmandat

I Hvidovre er Charlotte H. Larsen valgt til bestyrelsen for IværksætterKontaktpunktet. Bestyrelsen har hidtil mødtes en gang årligt.  Sidste år til årsmøde i maj. Med opløsningen af foreningen nedlægges mandatet, som er udpeget af Kommunalbestyrelsen.

 

Om foreningen

IværksætterKontaktpunktet er en forening, hvis formål er - gennem koordination og optimering af den lokale iværksætterindsats i ni kommuner på Københavns Vestegn - at øge antallet af nye levedygtige virksomheder, samt medvirke til at nye virksomheder udvikler sig til større virksomheder.

IværksætterKontaktpunktet ledes af en bestyrelse på ni personer, hvor hver deltagende kommune vælger en politisk repræsentant blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

Administrationen anbefaler at foreningen opløses.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

 

Økonomiske konsekvenser

Aktiver skal sælges og formue fordeles med opløsning af foreningen

 

Aktiver

Der er ingen aktiver at sælge i foreningen. Iværksætterkontaktpunktet har ingen hjemmeside eller markedsføringsmateriale. Sekretariatet, og dermed telefoner, telefonnr., e-mails mv. er en del af Ishøj Kommune.

 

Formue

Foreningen er i besiddelse af formue.

 

Jf. regnskab 2018 (ikke revisionsgodkendt) er der en beholdningssaldo på kr. 73.892. Denne fordeles mellem de otte kommuner efter befolkningstal(vedlagt som bilag: ”Årsregnskab. IværksætterKontaktpunktet 2018”).

 

Der tages forbehold for mindre ændringer og justeringer ved revision af regnskabet.


Formue

Saldo pr. 31/12/18  kr. 73.892,31

Forventet udgifter til revision i 2019 kr. 6.000,00

Forventet formue til deling kr. 67.892,31

 

Formue delt med antal borgere  = 0,2755 pr. borger.

 

Dette giver en andel til Hvidovre Kommune på 14.680,62 kr. Beregnet ud fra befolkningstal fra 2018 på 53.282.

 

Administrationen anbefaler, at Hvidovres del af kassebeholdningen tilbagebetales til de relevante erhvervskonti og medgår fremadrettet til finansieringen af Erhvervshuset.

 

Retsgrundlag

IværksætterKontaktpunktets vedtægter § 15 vedr. opløsning af forening.

 

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Formand Ole Bjørstorps brev af 8. januar 2019 om forslag til opløsning af IværksætterKontaktpunktet (docx)
 2. Årsregnskab IværksætterKontaktpunktet 2018 (pdf)
 3. Vedtægter pr 1 januar 2015 for IværksætterKontaktpunktet (pdf)

11. Orientering om årshjul for fundraising

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om årshjul for strategisk og dialogbaseret fundraising.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at tage orientering om årshjul for strategisk og dialogbaseret fundraising til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen om årshjulet for strategisk og dialogbaseret fundraising til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet et årshjul for fundraising.

 

Årshjulet har været til drøftelse og godkendelse i Direktionen og efterfølgende til orientering i Chefforum.

 

Årshjulet skal underbygge, at fundraising arbejder i samme retning som organisationens

øvrige processer og strukturer – at den politiske kurs og den dialogbaserede styring tænkes

sammen med viden om, hvordan fundraising kan bidrage til at skabe kvalitet og udvikling i

organisationen til gavn for borgere og virksomheder.

 

Årshjulet vil være et projektorienteret planlægningsredskab for direktionen, chefforum, den øvrigeledelse og medarbejderne i og på tværs af centre, til at udtænke unikke udviklingsideer, der på denene side er støtteværdige hos puljer og fonde – og på den anden side – samtidig er strategiskeved at ideerne griber og underbygger de retninger, der udstikkes med prioriteringer, intentioner ogønsker fra politisk niveau. Det kan være prioriteringer i politikker, strategier, indsatser under dendialogbaserede styringsmodel eller andre politiske og administrative beslutninger, der træffes adhoc.

 

Årshjulet vil samtidig være et procesorienteret dialogredskab, der skaber dialog, engagement ogåbenhed om roller, opgaver og ansvar ift. fundraising hos alle i organisationen – fra direktion,chefforum og centerchefer over mellemledere til medarbejdere. Denne dialog er særligt afgørende.

 

Dels ift. at udviklingsideerne til løsninger på problemer/udfordringer i den daglige drift får de bedstefaglige, økonomiske og organisatoriske forudsætninger for at blive skabt og løst på tværs. Dels ift.at udviklingsideerne i de efterfølgende projekter bidrager til at sætte fælles retning i en fællesorganisation med et endnu stærkere afsæt til at lykkedes med opgaverne og de stigendeforventninger hertil fra omverdenen.

 

Årshjulet er beskrevet i bilag 1 og består af 9 trin, der involverer centrene, chefforum, direktionenøkonomiudvalget og øvrige relevante politiske udvalg.

 

Arbejdet med årshjulet tager sin begyndelse i en Bruttoliste over puljer og fonde for det

pågældende år. Bruttoliste over puljer og fonde 2019 er beskrevet i bilag 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Årshjul for strategisk og dialogbaseret fundraising.pdf (pdf)
 2. Bruttoliste puljer og fonde 2019.pdf (pdf)

12. Beslutning om udbudsplan 2019 og afrapportering 2018

Beslutningstema

Ifølge Hvidovre Kommunens indkøbspolitik skal der årligt fremlægges en udbudsplan til Økonomiudvalget. Det gøres for at sikre indsigt i, hvilke varekøb, tjenesteydelser, bygge- og anlægsopgaver samt større indkøbsopgaver, der planlægges at blive arbejdet med i det kommende år. Oversigten er afgrænset til de udbud, der er lovpligtige, og som de enkelte centre har meldt ind på baggrund af en høringsrunde.

 

Udbudsplanen for det forløbne år opgøres i forbindelse med fremlæggelsen af den nye plan og er ligeledes vedlagt i bilag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen 

 1. at vedlagte afrapportering på udbudsplan for 2018 og udbudsplan for det kommende år 2019 tages til efterretning.
 2. at udbudsplanen fremadrettet behandles administrativt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2. Anbefales ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Ifølge Hvidovre Kommunens indkøbspolitik skal der årligt fremlægges en udbudsplan til Økonomiudvalget. Det gøres for at sikre indsigt i, hvilke varekøb, tjenesteydelser, bygge- og anlægsopgaver samt større indkøbsopgaver, der planlægges at blive arbejdet med i det kommende år. Oversigten er afgrænset til de udbud, der er lovpligtige, og som de enkelte centre har meldt ind på baggrund af en høringsrunde.

 

Udbudsplanen giver et overblik over antallet af:

 • kommunens egne udbud
 • udbud som gennemføres i samarbejde med andre kommuner, typisk de omkringliggende Vestegnskommuner i VIF-samarbejdet
 • udbud der gennemføres via Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S eller anden central kontraktudbyder samt
 • større indkøbsopgaver.

 

For det tekniske område gælder det, at der i tilknytning til de enkelte anlægsprojekter bl.a. vil blive gennemført rådgivningsudbud. Disse er ikke opgjort i udbudsplanen med fremlægges ved behandlingen af det enkelte anlægsprojekt.     

 

Udbudsplanen for det forløbne år opgøres i forbindelse med fremlæggelsen af den nye plan.

 

Evalueringen / afrapporteringen for 2018 fremgår af bilag 2, hvor der kort er redegjort for de enkelte udbudsopgaver, herunder de økonomiske konsekvenser, der har været som følge af de respektive udbud. Såfremt der er realiseret en økonomisk gevinst, tilfalder den som udgangspunkt Kommunekassen således, at der kan ske en fornyet prioritering af de pågældende midler. Det er tilfældet i flere af udbuddene, og de pågældende gevinster anvendes til imødekommelse, af det besparelseskrav der er vedtaget på Indkøbsområdet.

 

Udbudsplanen skal ses i lyset af Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. november 2015 om en revision af kommunens indkøbspolitik, indgåelse af flere indkøbsaftaler, nedbringelse af transaktionsomkostninger ved udbud samt implementering af e-handel inden udgangen af 2017. Sidstnævnte – e-handelssystemet - er således udrullet i hele organisationen i 2018 med det mål at nedbringe antallet af såvel transaktioner som omprioritere de administrative ressourcer i forbindelse med indkøbsprocessen.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Behandling af udbudsplanen indgår i Hvidovre Kommunes indkøbspolitik der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. november 2015. 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Hvidovre Kommunes ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8). Der henvises til Bilag 8: Leasing og indkøb stk. 8.3-8.8.

 

Dagsordenspunktet skal desuden ses i sammenhæng med ”Lov om kommunernes styrelse” §18 Stk. 2. Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Der henvises til Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt

§ 11 Økonomiudvalget fastsætter regler om
- Indberetning fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12
- I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
- Samordning af kommunens indkøbsfunktioner.
§ 12 Økonomiudvalget fører tilsyn med:
- At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

 1. Bilag 1 Udbudsplan 2019 med Rapport for 2018 (pdf)
 2. Bilag 2 Udbudsplan 2019 med Rapport for 2018 (pdf)

13. Orientering om status på aftale om biogasanlæg vedrørende I/S Amager Ressourcecenter

Beslutningstema

I forlængelse af en aftale mellem de fem ejerkommuner i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) skal der træffes beslutning om størrelse, finansiering og placering af et biogasanlæg senest i marts 2019.

 

Imidlertid betyder et ophør af de nuværende støttemuligheder for biogasanlæg, at der ses behov for en fornyet afklaring af, om der fortsat skal søges en løsning i samarbejde med Ørsted.

 

Hvis den mulighed ikke er afklaret inden den 1. maj 2019, ses der behov for en bredere afsøgning af, hvordan ejeraftalen kan realiseres på dette punkt.

 

Som følge heraf foreslås fristen for at træffe beslutning om en løsning til behandling af bioaffald fastsat til senest den 1. december 2019.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om status på ARCs planer om håndtering af bioaffald til efterretning, herunder,

a)     at ARC afklarer muligheden for at indgå aftale med Ørsted og inden den 1. maj fremsender en status til ejerkommunerne, indeholdende en redegørelse for tidsplan og forventet økonomi for biogasanlægget, herunder behandlingsprisen for bioaffaldet,

b)     at ARC, såfremt det ikke er muligt at indgå en aftale med Ørsted inden den 1. maj 2019, gennemfører en grundigere analyse med afrapportering til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019,

c)      at fristen for at træffe beslutning om biogasanlægget, jf. ejerkommunernes aftale pr. 7. maj 2018, som følge heraf udsættes til 1. juli 2019, såfremt der kan indgås aftale med Ørsted. Alternativt udsættes beslutningen til den 1. december.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 16. juni 2018, pkt. 10 en tillægsaftale pr. 7. maj 2018 vedlagt som bilag ” Tillæg til tillægsaftale af 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter”.

Af tillægsaftalen fremgår af punkt 5, at ”At selskabet anlægger et bioforgasningsanlæg baseret på behandling af mindst 30.000 ton bioaffald om året, og at der inden udgangen af 2018 tages stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering.” Fristen er efterfølgende blevet forlænget i alle ejerkommuner til senest marts 2019 med henblik på afklaring af mulighederne for et samarbejde med Ørsted herom.

 

ARC har i januar 2019 fremlagt planer for håndteringen af bioaffald. Løsningen vedrører et forbehandlingsanlæg med videre behandling af biovæsken hos energiselskabet Ørsted på Avedøre Holme.

 

Planen har taget afsæt i de gældende vilkår for støtte til biogasanlæg. Imidlertid har forligspartierne bag energiaftalen i Folketinget med virkning fra den 8. februar 2019 indgået aftale om, at støtten til nye biogasanlæg, der ikke er i drift og tilsluttet naturgasnettet pr. 1. januar 2020, ophører.

 

Ørsteds anlæg på Avedøre Holme kræver en lokalplan, som Hvidovre Kommune forbereder. Lokalplanen kan tidligst forventes at foreligge i juni 2019, og anlægget er på den baggrund planlagt til idriftsættelse inden udgangen af 2020. Indtil forligspartiernes aftale den 8. februar 2019 var det forventningen, at det var tilstrækkeligt til, at der kunne opnås støtte efter de gældende regler.

 

Den udmeldte ændring af rammevilkårene betyder, at grundlaget for ARCs fremsendte plan er ændret væsentligt. Uden støtte er det forventningen, at nettoomkostningerne fordobles hvilket betyder, at løsningen overstiger den pris, som lå til grund for ejerkommunernes godkendelse af aftalen pr. 7. maj 2018.

 

ARC har oplyst, at man på baggrund af den hidtidige positive dialog med Ørsted i første omgang vil søge at afdække mulighederne for at fortsætte det planlagte samarbejde, hvilket blandt andet baseres på afsøgning af eventuelle dispensationsmuligheder eller brug af eksisterende anlæg. Det forudsættes, at der senest 1. maj 2019 vil være en afklaring af, om det er muligt at indgå en aftale med Ørsted. Ejerkommunernes beslutning om tilslutning til aftalen skal herefter foreligge senest den 1. juli 2019.

 

Hvis det ikke er muligt at opnå en afklaring inden den 1. maj 2019, foreslås det, at ARC igangsætter en mere grundlæggende analyse af, hvordan ARC vil foreslå behandlingen af bioaffald løst under de nye rammevilkår. Disse rammevilkår er imidlertid endnu ikke fastlagt. Med henblik på at sikre fremdriften i arbejdet og henset til sammenhængen mellem CO2-fortrængende indsatser og import af affald og biomasse, fremsendes en eventuel analyse til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019. På denne baggrund forudsættes det, at der kan træffes beslutning i ejerkommunerne om biogasanlæggets størrelse, finansiering og placering senest den 1. december  2019.

 

Administrationens vurdering

Den udmeldte ændring af rammevilkårene vurderes i første omgang at give anledning til at undersøge mulighederne for et eventuelt videre samarbejde mellem ARC og Ørsted. Hvis mulighederne for et samarbejde ikke er afklaret inden den 1. maj 2019 vurderes det, at der bør ses bredere på mulighederne for at finde en løsning med henblik på at opfylde tillægsaftalen pr. 7. maj 2018.

 

Den senere fremlæggelse af endelig plan for behandling af bioaffald vurderes ikke at ændre aftalens elementer og dermed muligheden for, at der kan ske en import af affald til forbrænding fra 2020. Import af affald vurderes at være påkrævet for, at der kan ske en genopretning af selskabets økonomi.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 30. august 2016 aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning

af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC.

 

Den 30. januar 2018 pkt. 7 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om arbejdet med

udmøntningen af aftalen om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning og behovet for at

opdatere det økonomiske grundlag for planen, hvorfor fristen for at tage stilling til ARCs plan

for genanvendelse og CO2-reduktion rykkes fra 1. marts til forventeligt 1. maj 2018.

 

Den 16. juni 2018 pkt. 10 godkendte kommunalbestyrelsen ARCs plan for genanvendelse og

CO2-reduktion, tillæg til tillægsaftalen om blandt andet øget omsætning i ARC og årlig

takstregulering fra 1. januar 2019, og at de delegerede til ARCs generalforsamling anmodes

om at vedtage sådan regulering, evt. ved instruktion.

 

Den 27. november 2018 pkt. 9 godkendte Kommunalbestyrelsen at forlænge fristen for afklaring om størrelse, finansiering og placering af ARCs bioforgasningsanlæg til marts 2019

 

Den 14. januar 2019 pkt. 5 godkendte Bygge- og Planudvalget at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for ejendommen Hammerholmen 50.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

ARC er et fælleskommunalt interessentskab etableret efter reglerne i Styrelseslovens §60. Hvidovre Kommune ejer og hæfter for ca. 7% af ARC.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Tillæg til tillægsaftale af 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (pdf)

14. Orientering om, at den del af budgetaftalen 2019, der vedrører depositum i byggesager, ikke kan iværksættes

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2019 blev der indgået en politisk aftale om, at der fra 2019 skal opkræves et depositum i forbindelse med ansøgninger om en byggetilladelse. Det blev samtidig aftalt, at der genindføres byggesagsgebyrer med virkning fra budget 2020.

 

For så vidt angår opkrævning af depositum har administrationen undersøgt, om dette er i overensstemmelse med lovgivningen. I den forbindelse har administrationen spurgt Trafik-, Bygge – og Boligstyrelsen, om depositummet kan opkræves efter reglerne om gebyrbetaling.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nu svaret, at det ikke er lovligt at opkræve et depositum i forbindelse med behandlingen af byggesager.

 

Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om, at den del af budgetaftalen, der vedrører opkrævning af et depositum i byggesager, ikke kan gennemføres som følge af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens svar.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

 1. at tage administrationens orientering om, at det ikke er muligt at iværksætte den del af budgetaftalen, som vedrører indførelse af et depositum i byggesager, til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt i samarbejde med Center for Politik og Ledelse.

 

Den politiske aftale om indførelse af et depositum på 1.000 kr. med virkning fra 2019 var motiveret af et ønske om, at der skete en tidligere færdigmelding af byggesager end hidtil, da en sen færdigmelding har stor betydning for et retvisende BBR-register, SKAT (ejendomsskatten), Hovedstadens Beredskab m.v. Udeladelse af færdigmelding medfører endvidere en forværret byggesagsstatistik, da godkendte byggeanmodninger, som ikke færdigmeldes, medregnes i byggesagsstatistikken som ej afsluttede byggesager.

 

I forbindelse med sagens forberedelse undersøgte administrationen, om der eksplicit var hindringer i lovgivningen om opkrævning af et depositum. Deposita reguleres ikke i regelsættet i byggelovgivningen; den regulerer, i denne sammenhæng, kun byggesagsgebyrer. Administrationen vurderede, at opkrævning af deposita ikke var i strid med lovgivningen, fordi der faktuelt ikke er tale om et gebyr, men et depositum, som tilbagebetales, når borgeren færdigmelder sit byggeri. I forbindelse med den aktuelle udmøntning af budgetinitiativet forespurgte administrationen ressortministeriet, om der kunne være juridiske betænkeligheder ved at følge kommunens incitament til at færdigmelde afsluttede byggesager.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har svaret, at der efter deres vurdering ikke er mulighed for at opkræve et depositum efter byggelovgivningens regler om byggesagsgebyrer uanset om depositummet tilbagebetales.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer desuden, at det er nødvendigt med en klar hjemmel til at opkræve et depositum, da det efter omstændighederne kan være en betydelig byrde for den enkelte borger at skulle indbetale et depositum.

 

Der ses ikke at findes en hjemmel i anden lovgivning, og administrationen må herefter konkludere, at det ikke er lovligt at opkræve et depositum i byggesager, hvorfor administrationen indstiller til, at kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at den del af budgetaftalen, der vedrører opkrævning af et depositum i byggesager, ikke kan iværksættes.

 

Brevvekslingen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er vedlagt som bilag ”Brev til TBB af 28. januar 2019” og ”Svar fra TBB af 18. februar 2019”.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 27. september 2018 blev der indgået en politisk aftale imellem socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Hvidovrelisten om budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. I denne aftale indgår det, at der fra budget 2019 indføres et depositum, når en byggesag oprettes.

Økonomiske konsekvenser

Da et depositum alene betragtes som en midlertidig og begrænset sikkerhed for at sikre opfyldelse af specifikke betingelser indgår det ikke i driften, og der er derfor ikke afsat budget i relation til denne sag. Regnskabsmæssigt betragtes modtaget depositum som en gæld til stiller af dette, indtil det returneres eller at betingelser er konstateret misholdt.

 

Denne sag medfører derfor ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Der er ikke hjemmel til at opkræve depositum i byggesager.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Brev til TBB af 28. januar 2019 (pdf)
 2. Svar fra TBB af 18. februar 2019 (pdf)

15. Godkendelse af ansøgning om godkendelse som privat institution

Beslutningstema

Den selvejende institution Børnehavehuset Hvidovregade 47 har ansøgt om godkendelse som privat institution efter dagtilbudsloven.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til dagtilbudsloven og Hvidovre Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud, hvorefter ansøgeren efter dagtilbudsloven har krav på godkendelse.

 

Godkendelsen er tidsbegrænset fra 1. juni 2019 til og med den 31. maj 2020. Det skyldes, at Børnehavehuset Hvidovregade 47 lejer ejendommen af kommunen og kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019 har besluttet at opsige lejemålet til fraflytning pr. 31. maj 2020. Herefter har institutionen ikke længere adgang til de fysiske rammer, som er en del af godkendelsen.

 

Børnehavehuset Hvidovregade 47 kan fortsætte med den nuværende lejekontrakt ved overgang til privat institution indtil 31. maj 2020.


Kommunalbestyrelsen skal godkende etablering af den private institution for den nævnte periode.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

 1. at godkende ansøgningen om etablering af Børnehavehuset Hvidovregade 47 som privat institution pr. 1. juni 2019 til og med 31. maj 2020
 2. at der gives tillægsbevilling på 182.200 kr. i 2019 og 130.200 kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-03-2019

Ad 1. Kenneth F. Christensen (A) stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 1. at med henblik på godkendelse af ansøgningen uden tidsbegrænsning:

Ordene ”til og med 31. maj 2020” udgår.

 

For: Gruppe A, O og C.

Undlod: Gruppe F og Liste H, idet stillingtagen afventer kommunalbestyrelsen.

 

Ændringsforslaget blev således godkendt.

 

Den ændrede indstilling blev herefter godkendt. 

 

Udvalget anbefaler således overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at ansøgningen om etablering af Børnehavehuset Hvidovregade 47 som privat institution godkendes pr. 1. juni 2019.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Ad 1.

Administrationen har oplyst, at de årlige omkostninger for kommunen med det stillede ændringsforslag udgør 400.000 kr.

 

For: Gruppe A, O, C, V og Ø.

Undlader: Gruppe F.

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Ad 2. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Den selvejende institution Børnehavehuset Hvidovregade 47 har ansøgt om godkendelse som privat institution efter dagtilbudsloven. Godkendelsen vedrører op til 36 børnehavebørn. Godkendelsen ønskes opnået hurtigst muligt og senest pr. 31. december 2018. Færdigbehandlingen af ansøgningen har imidlertid skullet afvente kommunens behandling af sagen om opsigelse af lejemålet.

 

Vedlagt som bilag 1 er ”Ansøgning om godkendelse som privat institution”. Ansøgningen og dens bilagsmateriale er særdeles omfattende. Derfor er det kun ansøgningens bilag 1 samt en indholdsfortegnelse, der er vedlagt. Der er mulighed for at gennemse den resterende del af ansøgningen (ansøgningens bilag 2-12) ved henvendelse til Center for Politik og Ledelse.

 

Hvidovre Kommune har en driftsoverenskomst med Børnehavehuset Hvidovregade 47. Ansøgningen om godkendelsen som privat institution har den konsekvens, at driftsoverenskomsten opsiges fra den selvejende institutions side med virkning fra tidspunktet for etablering af den private institution, hvis ansøgningen godkendes af kommunen.

 

Med godkendelsen af den private institutions etablering accepterer kommunen således samtidigt opsigelsen af driftsoverenskomsten med forkortet varsel set i forhold til det oprindeligt aftalte gensidige opsigelsesvarsel på 9 måneder til den 1. i en måned.

 

Samarbejdsrelation til den private institution

Ved overgang til privat institution agerer institutionen på markedsvilkår, og vil ikke længere få anvist børn fra kommunens pladsanvisning, ligesom institutionen ikke vil modtage et driftstilskud fra kommunen. Kommunen skal i stedet give et tilskud pr. barn bosiddende i Hvidovre Kommune, som er indskrevet i institutionen. Børn fra andre kommuner kan også benytte den private institution.

 

Kommunen vil fortsat være forpligtiget til at stille støtteforanstaltninger til rådighed for de enkelte børn i den private institution. Men den private institution vil ikke længere være en del af den faste tværfaglige netværksstruktur i kommunen, hvor en institution bl.a. kan rekvirere faglig sparring om pædagogiske problemstillinger hos de tværfaglige samarbejdspartnere, herunder PPR, Familierådgivningen, Sundhedsplejen og Tandplejen. Institutionen vil heller ikke længere kunne modtage sparring og vejledning, f.eks. ledelsesmæssig sparring, i Center for Børn og Familier.

 

Center for Børn og Familier skal fortsat føre pædagogisk tilsyn med den private institution. Det vil grundlæggende ske efter samme koncept og retningslinjer som det tilsyn, der føres med de kommunale og selvejende dagtilbud. Det vil bl.a. sige, at der både gennemføres anmeldte og uanmeldte tilsyn.

 

Vurdering af ansøgningen

Administrationen vurderer, at ansøgningen samlet set lever op til dagtilbudsloven og kommunens godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud, hvorfor ansøgeren efter dagtilbudsloven har krav på godkendelse.

 

Hvidovre Kommunes ”Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud” er vedlagt som bilag 2. Godkendelseskriterierne omhandler en række forskellige forhold, herunder vedtægter, fysiske rammer, pædagogiske rammer, økonomi, åbningstider, regler for optagelse af børn, forældrebestyrelsens indflydelse og formelle forhold såsom bl.a. forsikring, lukningsvarsel mv.

 

Administrationen bemærker, at det forhold, at institutionen i forvejen er i drift som selvejende institution, underbygger ansøgers beskrivelse af, at de lever op til de stillede godkendelseskriterier.

 

I godkendelseskriterierne er en række krav til de fysiske rammer; altså de lokaler og det udendørsareal, som den private institution skal drives i.

 

Ansøger opfylder aktuelt de opstillede krav, idet Børnehavehuset Hvidovregade 47 som udgangspunkt kan fortsætte med den nuværende lejekontrakt ved overgang til privat institution. Administrationen vurderer dog, at der burde ske en forhandling af lejeniveauet, da lejeniveauet ikke skønnes at være på markedsniveau. Men da lejemålet er opsagt, kan kommunen udlade at forhandle lejeforhøjelse i opsigelsesvarslet.

 

Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2019 besluttet at opsige lejemålet med Børnehavehuset Hvidovregade 47 til fraflytning pr. 31. maj 2020, hvorefter ansøger ikke længere opfylder kravene til de fysiske rammer. På den baggrund er godkendelsen tidsbegrænset til og med fraflytningsdatoen. Såfremt Hvidovregade 47 efterfølgende ønsker at drive privat institution i andre fysiske rammer, skal der fremsendes ny ansøgning om godkendelse til kommunen.

 

Kommunen har i godkendelseskriterierne stillet som et krav, at den private institution lever op til politiske beslutninger og politikker på området, hvilket er tilfældet. Administrationen gør i den forbindelse opmærksom på, at den private institution ikke kan pålægges at anvende de konkrete metoder og redskaber, som kommunen har besluttet at de kommunale og selvejende dagtilbud skal anvende. Hvis kommunen f.eks. beslutter at indføre obligatorisk sprogvurdering af alle børn, vil dette også gælde for den private institution. Det vil imidlertid ikke være muligt at pålægge den private institution at anvende den samme metode til sprogvurdering, som de øvrige dagtilbud skal anvende.

 

Nuværende og kommende børn i Børnehavehuset Hvidovregade 47

De børn, der er indskrevet i Børnehavehuset Hvidovregade 47 pr. 1. juni 2019, kan fortsat være indskrevet i dagtilbuddet, når dagtilbuddet ændrer driftsform.

 

Det følger af kommunens forsyningsforpligtigelse, at kommunen skal tilbyde en plads i et kommunalt dagtilbud pr. 1. juni, hvis forældrene ikke ønsker at deres barn fortsætter i den private institution. Efter kommunens anvisningsregler om at pasningsgarantien på en børnehaveplads gælder for pasningsdistriktet, skal pladsen tilbydes i distrikt nord/midt, hvor institutionen er beliggende. Såfremt forældrene vælger ikke at tage imod kommunens konkrete tilbud, men fortsat ønsker plads i et andet dagtilbud i kommunen, kan forældrene opskrive deres barn efter de gældende regler.

 

Kommunens pladsanvisning anviser ikke børn til Børnehavehuset Hvidovregade 47 med opstart efter 1. juni 2019. De børn, der står på venteliste til en plads i Hvidovregade 47, tilbydes en opskrivning med samme anciennitet og behovsdato i et af kommunens øvrige dagtilbud. Der er pr. 1. marts 2019 seks børn på venteliste til en plads i Hvidovregade 47 i perioden frem til og med 30. april 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

Det daværende Social- og Sundhedsudvalg besluttede på sit møde den 5. september 2011, punkt 4 at godkende Hvidovre Kommunes godkendelseskriterier for leverandører af private dagtilbud.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. februar 2019, punkt 21 at opsige lejemålet mellem Hvidovre Kommunalbestyrelse og Børnehavehuset Hvidovregade 47, fordi kommunen skal anvende ejendommen til andet kommunalt formål.

 

I forbindelse med effektiviseringsprojektet til budget 2018 under punkt 4.2 ”kapacitetstilpasninger” besluttede kommunalbestyrelsen at den selvejende institution Børnehavehuset Hvidovregade 47 skulle udfases pr. 31. december 2019. Driftsbudgettet for Børnehavehuset Hvidovregade 47 blev dermed en del af den effektiviseringsbesparelse, der blev besluttet i forbindelse med budget 2018.

Økonomiske konsekvenser

Med beslutningen i Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019 er der afsat budget til drift af det selvejende dagtilbud, Børnehavehuset Hvidovregade 47 for perioden 1. juni 2019 til 31. maj 2020.

 

Såfremt institutionen overgår til at være privat institution, er Hvidovre Kommune forpligtet til at yde et månedligt tilskud til forældrebetalingen for de børn i den private institution, som er bosiddende i Hvidovre Kommune. Pr. 1. marts 2019 er der indskrevet 34 børn i dagtilbuddet, og de er alle bosiddende i Hvidovre Kommune. Tilskuddet er beregnet efter reglerne herom i dagtilbudsloven og i 2019 udgør det 6.021 kr. pr. barn om måneden, hvor beløbet pr. barn i det aktuelle selvejende dagtilbud udgør 4.801 kr.

 

Hvis der fortsat udelukkende er indskrevet børn bosiddende i Hvidovre Kommune i Børnehavehuset Hvidovregade 47 efter 1. juni 2019, vil kommunen samlet set have en merudgift i den resterende del af 2019 på ca. 182.200 kr. og 130.200 kr. i 2020.  Beregningen er lavet med en forudsætning om, at der er indskrevet 31 børn fra Hvidovre Kommune (svarende til budgetteret børnetal 2019).

 

Der er tale om en merudgift, idet det tilskud som kommunen skal give til pladsen i den private institution, er højere end den konkrete udgift til driften af Hvidovregade 47 som selvejende institution. 

 

Merudgifterne i 2019 og 2020 foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Daginstitutioner kan med kommunalbestyrelsens godkendelse drives af private leverandører som privatinstitution, jf. § 19, stk. 5, i dagtilbudsloven (lov nr. 176 af 25. februar 2019 med senere ændringer). Ifølge dagtilbudslovens § 20, stk. 1, har en privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, krav på godkendelse. Privatinstitutioner har altså ”etableringsret”.

 

Efter dagtilbudslovens § 4, stk. 1, har kommunen en forsyningsforpligtigelse. Det vil sige, at kommunen har pligt til at sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Denne forpligtigelse indskrænkes ikke ved oprettelse af privatinstitutioner, jf. dagtilbudsvejledningens punkt 335 (Vejledning nr. 9109 af 27. februar 2015). I vejledningen står der videre, at ”I forbindelse med opsigelse fra en privatinstitution er børn, der har været optaget i en privatinstitution, berettigede til en plads i en kommunal daginstitution inden for de gældende optagelsesregler i kommunen. Dette medfører, at barnet kan optages på kommunens venteliste og derefter tilbydes en plads inden for tre måneder. Hvis privatinstitutionen går konkurs, eller på anden måde pludselig ophører, er kommunen forpligtet til at skaffe plads til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud inden for de frister, som er fastsat af kommunen – dog senest på det tidspunkt hvor børnene vil være berettiget til en plads efter pasningsgarantien.”

 

Administrationen vurderer, at ovenstående regler også finder anvendelse, når en selvejende institution overgår til at være privat institution. Derfor vurderer administrationen, at de børn, der er indskrevet i Hvidovregade 47 på overgangstidspunktet, skal tilbydes en plads i et andet af kommunens dagtilbud i det omfang disse ikke ønsker at overgå til den private institution. Der er tale om en børnehaveplads, hvorefter det følger af Hvidovre Kommunes anvisningsregler, at pasningsgarantien er gældende for pasningsdistriktet. Derfor skal børnene tilbydes en plads i distrikt midt/nord.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Overgangen til privat institution sker efter ansøgning fra Børnehavehuset Hvidovregade 47. Det indebærer, at Børnehavehuset Hvidovregade 47 anses som erhverver af virksomheden, og derfor indtræder den private institution umiddelbart i de rettigheder og forpligtigelser i forhold til personalet, der består på overdragelsestidspunktet, jf. § 2 i virksomhedsoverdragelsesloven.

 

Det er praksis, at ledelse og medarbejdere - når en selvejende institution kommunaliseres -  er sikret ansættelse i Hvidovre Kommune. Den samme tryghedsgaranti er ikke gældende, når en selvejende institution privatiseres, da medarbejderne virksomhedsoverdrages til den nye institution. Der er derfor ingen personalemæssige konsekvenser.

Bilag

 1. Bilag 2. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud (pdf)
 2. Ansøgning om privat daginstitution iht dagtilbudsloven (pdf)

16. Godkendelse af indtægtsbevilling til indeklimaprojekt

Beslutningstema

Realdania har imødekommet en ansøgning fra Hvidovre Kommune om midler til udarbejdelse af en strategisk indeklimaplan for skolerne, der skal fremme børnenes trivsel, læring og udvikling.

 

Indeklimaplanen skal indgå som led i den samlede udviklingsplan for skoleområdet.

 

Projektets samlede økonomiske ramme udgør 1.237.500 kr., hvoraf Realdania har bevilliget 618.750 kr. og Hvidovre Kommunes tilsvarende egenfinansiering 618.750 kr.

 

Der orienteres om projektet. Indtægtsbevillingen bedes godkendt.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Teknik-og Miljøudvalget samt Børne-og Uddannelsesudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orientering om indeklimaprojekt samt ramme for fondsstøtte til strategisk arbejde med indeklima på skolerne til efterretning
 2. at give tillægsbevilling til indtægt og på 618.750 kr. i støtte fra Realdania og tilsvarende en udgiftsbevilling til strategisk arbejde med indeklimaplaner på skolerne

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-03-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-03-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Ad 1. – 2. Teknik- og Miljøudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Realdania har iværksat en kampagne med fokus på at optimere skolers indeklima, for at optimere vilkårene for elevernes læring og trivsel i skolen.

 

I alt er 12 kommuner udvalgt til at deltage i kampagnen, som i praksis, iflg. pressemeddelelse fra Realdania skal ”indtænke indeklimaet og få prioriteret de rigtige tiltag helt fra starten, når skoler skal renoveres eller opgraderes. Både så indeklimaet bliver bedre, og så omkostningerne holdes mest muligt nede”.

 

Realdania har den 18. december 2018 valgt at imødekomme en ansøgning fra Hvidovre Kommune om midler til projektet ”Børnenes indeklima på skolerne”.

 

I Hvidovre tager projektet afsæt i skolerne Dansborgskolen, Gungehusskolen og Avedøre Skole og erfaringer herfra skal kunne omsættes til brug for kommunens øvrige skoler.

 

Den strategiske indeklimaplan tager højde for skolernes pædagogiske visioner. Der skal foretages en kortlægning af indeklimaet på skolerne og udvikles en række tekniske løsninger for optimering af indeklimaet i samspil med brugeradfærd.

 

Planen skal som nævnt indgå som led i ”Udviklingsplanen for skoleområdet”, der pt. er under udarbejdelse og omhandler visionen for skolernes fysiske rammer sammenholdt med vedligeholdelsesstandarden.  Udviklingsplanen vil nu også omfatte en plan for optimering af skolernes indeklima.

 

 

Projektperiode og organisering
Projektets tidsplan løber fra primo januar 2019 til november 2019.
 

Projektet vil blive udviklet i et samarbejde mellem Center for Skole og Uddannelse og Center for Trafik og Ejendomme.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Realdania har bevilget op til 750.000 kr. til at udvikle skolernes indeklima med en strategisk indeklimaplan for kommunen. Bevillingsrammen er inkl. en fondsafgift på 131.250 kr. Til projektets realisering er afsat en ramme på 618.750 kr. Tilsagn om støtte sker under forudsætning om minimum tilsvarende medfinansiering.

 

Der søges om tillægsbevilling til indtægter og udgifter på 618.750 kr. Indtægt til den modtagne støtte, udgift til selve arbejdets udførelse.

 

Forudsætningen om tilsvarende medfinansiering sker, dels ved anlægsprojekt 3456, Ventilation på skoler hvor der i 2019 er afsat rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 300.000 kr., dels ved løntimeopgørelse på både skoleområdet og på ejendomsområdet.

Retsgrundlag

Ifølge § 1 i Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. april 2017, har elever, som deltager i offentlig undervisning ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen blandt andet kan foregå sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.

Personalemæssige konsekvenser

Projektarbejdet betyder at der skal frikøbes medarbejdere til gennemførelse af arbejdet med udvikling af strategisk indeklimaplan for Kommunen. Dette sker ved timeregistrering som regnskabsmæssigt opgøres ved projektet afslutning.


17. Beslutning om tilskud til rygestopmedicin fra 2020

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har fra 2017 tilbudt tilskud til rygestopmedicin til borgere som deltager i kommunens rygestoptilbud. Dette tilskud er finansieret af satspuljemidler, som udløber med udgangen af 2019.

 

Undersøgelser viser, at rygestopmedicin kombineret med kvalificeret rygestoprådgivning er den mest effektive metode til at deltagerne opnår et varigt rygestop.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget skal beslutte hvorvidt Hvidovre Kommune skal forsætte med at tilbyde tilskud til rygestopmedicin til borgere som deltager i kommunes rygestoptilbud.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at beslutte, at der afsættes 70.000 kr. årligt inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets egen ramme til rygestopmedicin til borgere som indgår i Hvidovre Kommunes rygestoptilbud.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

For: Gruppe A, O, F og Liste H

Imod: Gruppe C

Anbefales godkendt.

 

Udvalget bad i øvrigt administrationen om at udarbejde et notat til udvalget om omfanget af egenbetaling og eventuel lokal effektmåling af rygestop-tilbuddet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

For: Gruppe A, F,O,V og Ø.

Imod: Gruppe C.

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Sundhed og Ældre.

 

Hvidovre Kommune har siden 2007 haft rygestoptilbud. Gennem satspuljen ”Hjælp til rygestop til særlige grupper (rygestopmedicin) 2017-2019” har Hvidovre Kommune kunne tilbyde tilskud til rygestopmedicin til særligt sårbare borgergrupper i forbindelse med deltagelse i kommunes rygestopforløb.

 

Rygestopmedicin nedsætter rygetrangen. En evaluering af satspuljen viser, at tildelingen af tilskud til rygestopmedicin øger sandsynligheden for, at borgeren er røgfri seks måneder efter at have gennemført et kommunalt rygestopforløb.

 

Evaluering af satspuljen viser også, at borgere som har modtaget tilskud til rygestopmedicin har større sandsynlighed for at gennemføre rygestopforløb end borgere som ikke har.

 

Tilskud til rygestopmedicin er sammen med dygtige rådgivere og samvær med andre kursister således et dokumenteret effektivt redskab til at støtte borgere til at blive røgfrie og dermed forebygge røg- og tobaksrelaterede sygdomme og dødsfald.

 

Hvidovre Kommunes bloktilskud var på 263.500 kr., fordelt på årene 2017, 2018 og 2019, se nedenstående tabel.

 

År

2017

2018

2019

Hvidovre Kommunes bloktilskud i kr.

118.100

69.900

76.000

Hvidovre Kommunes udgift til tilskud til rygestopmedicin i kr.

89.544

(91 borgere x 984 kr.)

58.658

(139 borgere x 422 kr.)

67.520

(160 borgere x 422 kr.)

 

Ubrugte midler er blevet overført til næst kommende år.

 

I 2017 deltog 91 borgere i et rygestopforløb. I 2018 var antal tilmeldte på et rygestopforløb steget til 139. Administrationen estimer at 140-160 borgere tilmelder sig et rygestopforløb i 2019, og at dette estimat også gøre sig gældende i 2020.

 

Med udgangen af 2019 ophører bloktilskuddet. Administrationen anbefaler derfor, at der afsættes et årligt tilskud til rygestopmedicin til borgere på kommunes rygestopforløb, for at sikre kvaliteten af rygestopaktiviteterne fremadrettet.

Politiske beslutninger og aftaler

På Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet onsdag den 31. maj 2017, punkt 6, besluttede udvalget at forankre satspuljeprojekt om forstærket indsats over for storrygere, og udvalget blev her orienteret om modtagelse af satspuljemidler fra sundheds- og ældreområdet til tilskud til rygestopmedicin til særligt sårbare grupper.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte onsdag den 21. november 2018 ved punkt 8 en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019 – 2022 for Hvidovre Kommune, som har tobak som prioriteret fokusområde.

 

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019-2022 blev godkendt ved Kommunalbestyrelsesmødet tirsdag 18. december 2018, punkt 20.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen foreslår, at der afsættes 70.000 kr. årligt til drift af tilskud til rygestopmedicin fra 2020 finansieret inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme.  

 

År

2020

2021

2022

2023

Årlig drift i kr.

70.000

70.000

70.000

70.000

 

Retsgrundlag

Det følger af sundhedslovens (Lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02/11/2018) §119, stk. 2, at Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Dette kan blandt andet omfatte tiltag til fremme af rygestop.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Undersøgelser viser, at et rygestop altid vil, uanset i hvilken alder, medføre positive sundhedseffekter for borgeren. Rygestopmedicin kombineret med kvalificeret rygestoprådgivning er den mest effektive metode til at støtte borgerne til at opnå et varigt rygestop.

Undersøgelser viser, at et rygestop altid vil, uanset i hvilken alder, medføre positive sundhedseffekter for borgeren. Rygestopmedicin kombineret med kvalificeret rygestoprådgivning er den mest effektive metode til at støtte borgerne til at opnå et varigt rygestop.

Rygning er den største risikofaktor for sygdom og for tidlig død for borgerne. I den forbindelse er rygning den mest omkostningstunge risikofaktor for kommunernes økonomi relateret til sygdom hos borgerne.

Generelt anses forebyggelse af rygning for at være den mest omkostningseffektive form for forebyggelse på sundhedsområdet, der findes. En indsats på dette område er derfor meget relevant.


18. Godkendelse af brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

Beslutningstema

Som følge af Hvidovre Ishockey Fighters ApS’ konkurs er ishockeyselskabets kommunale lejemål vedrørende faciliteter i Frihedens Idrætscenter blevet opsagt.

 

Hvidovre Ishockey Klub ønsker at overtage brugen af de pågældende faciliteter, og såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme foreningens ønske, skal der indgås en brugsretsaftale imellem kommunen og foreningen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Den 9. juni 2017 indgik Hvidovre Kommune sponsor-, reklame samt lejeaftale med Hvidovre Ishockey Fighters ApS. Reklame- og lejeaftalen blev indgået for perioden 15. juli 2017 til 31. juli 2019, mens sponsoraftalen blev indgået for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019.

 

Den 23. januar 2019 blev Hvidovre Ishockey Fighters ApS erklæret konkurs, og den kommunale lejeaftale blev opsagt pr. 8. februar 2019.

 

Hvidovre Ishockey Klub ønsker nu at gøre brug af de faciliteter, der tidligere har været anvendt af Hvidovre Ishockey Fighters ApS, og ansøger derfor om at indgå en brugsretsaftale med Hvidovre Kommune om brug af følgende faciliteter i Frihedens Idrætscenter:

 

 • Kontor
 • 4 omklædningsrum
 • Træner/lederrum
 • Sliberum
 • VIP-lounge
 • Omklædningsbygning; herunder 3 træningsrum, 2 værksteder og vaskerum

 

Administrationen bemærker, at de pågældende faciliteter qua tidligere anvendelse er indrettet og egnet til brug for netop ishockey. Hvidovre Ishockey Klub har gennem aftale med Hvidovre Ishockey Fighters ApS desuden haft delvis adgang til visse af faciliteterne tidligere, hvorfor administrationen finder det naturligt, at foreningen nu overtager den samlede brugsret for de pågældende faciliteter.

 

Den tidligere kommunale lejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters ApS indebar betalingen af en husleje til kommunen på 515.515 kr. årligt, som blev modregnet i det kommunale sponsorat. Da Hvidovre Ishockey Klub ikke er en erhvervsdrivende virksomhed, kan der indgås en kommunal brugsretsaftale, der giver foreningen brugsret over de pågældende faciliteter uden opkrævning af husleje.  

 

Den foreslåede brugsretsaftale træder i kraft ved underskrivelse og varer indtil én af parterne med tre måneders varsel opsiger aftalen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. maj 2017 (pkt. 3) at der skulle indgås en gensidigt bebyrdende sponsor-, reklame- og lejeaftale med Hvidovre Ishockey Fighters ApS for sæsonen 2017/18 og 2018/19. Reklameaftalen og lejeaftalen blev indgået for perioden 15. juli 2017 til 31. juli 2019, og sponsoraftalen blev indgået for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune kan efter kommunalfuldmagtsreglerne stille lokaler til rådighed for foreninger, der udøver idrætslige aktiviteter.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub (pdf)

19. Orientering om status på Grøn Energistyrings sammenkobling til budgettet

Beslutningstema

Grøn Energistyring er et energistyringsværktøj, der på institutionsniveau kan beregne og sætte målene for det optimale energiforbrug for institutionen.

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2017 processen for at skabe sammenhæng mellem Grøn Energistyring og kommunens budget.

 

Processens første fase (sammenkobling af energimål og budget for skolerne) er gennemført, men processen er forsinket som følge af manglende ressourcer i 2018.

Erfaringer fra fase 1 viser, at samarbejdet mellem den tekniske serviceleder og Center for Trafik og Ejendomme er vitalt for indfasningen af Grøn Energistyrings sammenkobling til budgettet og den løbende energistyring på institutionen.

 

Administrationen anbefaler, at sammenkoblingen mellem grøn energistyring og budgettet sker gradvist, da omstillingen kræver en række omstillinger i forhold til det administrative personale og de udførende tekniske servicemedarbejdere. Den gradvise implementering vil sikre en robust sammenhæng mellem budget og den grønne energistyring; og effekten er et langt mere præcist budgetteringsgrundlag. 

Størstedelen af kommunens energiforbrug vil være sammenkoblet til kommunens budget ved udgangen af 2019, og de sidste områder vil være sammenkoblet senest i 2021.

 

På mødet vil administrationen orientere om procesforløbet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orientering om status på Grøn Energistyrings sammenkobling til kommunens budget til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-03-2019

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme samt Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Med udviklingen af Grøn Energistyring er der udarbejdet et energistyringsværktøj, der på institutionsniveau kan beregne og sætte målene for det optimale energiforbrug samt give mulighed for, at såvel administrationen som den enkelte institution kan følge op på energiforbruget.

Grøn Energistyring vil således fremadrettet kunne anvendes som et målstyringsinstrument på energi og vandforbrugsområdet og skal derved bidrage til bedre brugeradfærd.     

 

Med Grøn Energistyring er der dannet grundlag for at skabe en sammenhæng mellem det grønne budget og kommunens budget. En sammenhæng, som hidtil ikke har kunnet anvises.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte 28. februar 2017, punkt 21, processen for at skabe sammenhæng mellem Grøn Energistyring og kommunens budget:

 

Fase 1: Indfasning af første fagområde – 2017

Fase 2: Indfasning af øvrige fagområder – 2018

Fase 3: Evaluering og overblik - 1. halvår 2019

Fase 4: Overblik over energistyringsmuligheder i kommunens bygninger og fremtidige scenarier - 2. halvår 2019.

 

Indholdet af de fire faser er uddybet under Politiske beslutninger og aftaler.

Status på Grøn Energistyrings sammenkobling til kommunens budget

Fase 1 er forløbet som planlagt. Projektperioden er gået med opfølgning og evaluering af fase 1 samt udarbejdelse af grønne regnskaber for skolerne.

 

I efteråret 2017 og foråret 2018 er fase 1 således gennemført, så Grøn Energistyring nu er indfaset på skolerne. Processen er evalueret med skoleledere og centerledelsen.

 

Skolernes brug af lokaler er kortlagt og de tekniske serviceledere er blevet undervist i brug af energistyringssystemerne. Energisystemer bruges således af det tekniske servicepersonale i hverdagen, hvor der er fokus på bl.a. hurtig reaktion på uregelmæssigheder (f.eks. toiletter der løber, fejl på energianlæg og lækager).

 

Med de forbedrede energistyringsmuligheder på institutionerne er et af Grøn Energistyrings grundelementer, nemlig fokus på nedbringelse af energiforbruget gennem god brugeradfærd, opnået.

 

Klimaambassadørerne har derfor udarbejdet undervisningsmateriale til understøttelse af elevernes fokus på god brugeradfærd på skolerne – med håb om at adfærden også tages med hjem.

Undervisningsmaterialet er målrettet fagene Matematik samt Natur og teknologi for udskolingen og koordineret med Grønt Flag ordning.

 

Undervisningsmaterialet er i øjeblikket taget i brug på to skoler og forventes ibrugtaget på yderligere en skole i løbet af foråret 2019. En del faglærer forventer at tage materialet i brug i løbet af skoleåret 2019/2020.

For at understøtte udbredelsen af brugen af undervisningsmaterialet til næste skoleår, vil klimaambassadørerne lave nyt intensiveret PR-arbejde i løbet af foråret 2019.

 

Derudover har klimaambassadørerne lavet konkurrencer for eleverne med fokus på nedbringelse af skolernes energiforbrug.

Grønt regnskab 2017 er opgjort for skolerne og sammenholdt med Grøn Energistyrings beregnede energibudget.

Her viser grønt regnskab 2017 et merforbrug på under 1%, svarende til 92.000 kr.

Med et udsving på under 1 %, i året inden igangsættelse af tiltag med fokus på brugeradfærd, konkluderer administrationen, at forudsætningerne bag beregningen af Grøn Energistyrings energibudgetter opfylder Kommunalbestyrelsens krav om en retvisende energibudgettildelingsmodel.

Resultatet af Grønt regnskab 2017 for skolerne fremgår som bilag.

 

Fra regnskabsår 2018 fastholdes det klimakorrigerede mindreforbrug i institutionen til alternativ anvendelse, mens merforbrug grundet brugeradfærd afholdes indenfor den enkelte institutions budgetramme de efterfølgende regnskabsår.

 

Erfaringer fra fase 1 til den videre proces

Erfaringer fra fase 1 viser, at indfasningen af Grøn Energistyrings sammenkobling til kommunens budget og den løbende energistyring på institutionerne bedst understøttes, hvis der er teknisk servicepersonale tilknyttet de omfattede institutioner/ejendomme, da

Grøn Energistyring fordrer teknisk kendskab til ejendommen og regelmæssig brug af energisystemerne.

 

Samtidig har indfasningen og administrationen af Grøn Energistyring vist sig at medfører mere manuelt arbejde end forventet.

 

Fase 2 er endnu ikke startet.

 

Den videre proces

For institutioner uden tilknyttet teknisk servicepersonale vil fagpersonale på institutionerne, uden de rette kompetencer til at støtte processen og energistyring, være nødsaget til at afsætte tid til indfasning af Grøn Energistyring og den løbende energistyring. Samtidig skal flere opgaver varetages af energikonsulenten i Center for Trafik og Ejendomme. Grøn Energistyrings sammenkobling til kommunens budget for disse fagområder, med institutioner/ejendomme uden tilknyttet teknisk servicepersonale, vil derfor blive implementeret senere.

 

Det betyder, at fase 2 udelukkende koncentreres om institutioner/ejendomme under Center for Kultur og Fritid, administrationsbygninger og multifunktionsbygningerne Sønderkærbygningen og Enghøjhuset. Indfasningen af Strandmarkens Fritidscenter afventer til bygningernes fremtid er afklaret.

 

Indfasningen af Grøn Energistyrings sammenkobling til kommunens budget for institutioner/ejendomme under Center for Kultur og Fritid, administrationsbygninger og multifunktionsbygningerne forventes færdiggjort i 2019.

 

På baggrund af erfaringerne fra fase 1 og ressourcesituationen fremlægger administrationen ny tidsplan:

 

2017-2018  Indfasning af skoleområdet

2019  Indfasning af Idræts- og fritidsområdet, administrationsbygninger og multifunktionsbygningerne Sønderkær og Enghøjhuset

2020 Status

2020-2021  Indfasning af øvrige bygninger (afhængigt af oprettelse af Ejendomscentret)

2022  Evaluering og overblik, herunder energistyringsmuligheder i kommunens bygninger og fremtidige scenarier

 

Med den nye tidsplan vil kommunens største og mest tilgængelige institutioner/ejendomme være indfaset ved udgangen af 2019, hvorved størstedelen af kommunens energiforbrug er sammenkoblet til kommunens budget.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsens godkendte 28. februar 2017, punkt 21 processen for Grøn Energistyrings sammenkobling til budgettet, herunder tidsperspektiv og faser for at skabe sammenhæng mellem Grøn Energistyring og kommunens budget:

 

Fase 1 – estimeret tidshorisont – 2017

•   Planlægning af indfasning af sammenhæng mellem Grøn Energistyring og kommunens budget samt udvælgelse af de første institutioner/fagområde i samarbejde med institutioner og forvaltninger

•   Orientering til og inddragelse af de udvalgte institutioner/ fagområder inden igangsættelse af indfasning

•   Indfasning af første institutioner eller fagområde og tilretning af de indfasede institutioners eller fagområdes energibudgetter

•   Låsning af energibudgetter for indfasede institutioner og fagområder samt adskillelse af klimaudsving og brugeradfærd

 • Evaluering - erfaringer fra fase 1

 

Fase 2 – estimeret tidshorisont - 2018

•   Indfasning af alle øvrige institutioner/fagområder og tilretning af energibudgetter.

•   Orientering til og inddragelse af institutioner/fagområder inden igangsættelse af indfasning

•   Låsning af energibudgetter for alle indfasede institutioner og fagområder samt adskillelse af klimaudsving og brugeradfærd.

 

Fase 3 – estimeret tidshorisont – 1. halvår 2019

•   Evaluering af indfasning og sammenhæng mellem Grøn Energistyring og kommunens budget.

•   Overblik over kommunens energibudgetter og energiforbrug.

 

Fase 4 – estimeret tidshorisont – 2. halvår 2019

•   Overblik over energistyringsmuligheder i kommunens bygninger.

•   Overblik over mulighed og konsekvenser for fremtidige scenarier.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. marts 2014, punkt 9 at den eksisterende energibudgetmodel tilrettes med henblik på at udarbejde en mere tilgængelig og retvisende energibudgetmodel, fremover kaldet ”Grøn Energistyring”.

Grøn Energistyring blev forelagt og taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen 15. december 2015, punkt 23.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens samlede energibudget i 2019 (budget til el, vand og varme) er 53,3 mio. kr.

 

Med indførelsen af Grøn Energistyring er der givet ledere, medarbejdere og brugere på de enkelte institutioner et økonomisk incitament til at agere energibevidste og ansvarlige i deres dagligdag.

 

Ambitionen er, at energiforbruget reduceres gennem bedre brugeradfærd og derved behov for lavere energibudgetter på sigt.

 

Den første indblik i påvirkningen af brugeradfærden på skoler fås i forbindelse med skolernes grønne regnskaber for 2018.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Grønt Regnskab 2017 - Overblik over skolernes energiforbrug (pdf)

20. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Torben N. Rasmussen (V) spurgte til invitation om dialogmøde med foreningerne om brug af Kulturgården.


21. Konkurrenceudsættelse af daglige bankforretninger

Lukket sag

22. Lukket sag: Beslutning om mulig eftergivelse af kommunalt lån

Lukket sag

23. Beslutning om forlængelse af beboelseslejekontrakt

Lukket sag