Referat - Økonomiudvalget den 4. marts 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 4. marts 2019
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Fraværende med afbud

 • Gert Wahl (Ø)

Bemærkninger

Kristina Young deltog for Gert Wahl.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2019

Ingen meddelelser.


3. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016

Beslutningstema

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 er udarbejdet i tilknytning til Lokalplan 338 boliger mv. ved Frihedens Butikscenter, og er en forudsætning for, at lokalplanen kan vedtages endeligt.

Forslaget til kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. november til 6. december 2018. Der er ikke indkommet nogle høringssvar.
 

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

I forbindelse med lokalplanlægningen for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter er det nødvendigt at vedtage et tillæg til kommuneplanen samtidigt.

 

Der har derfor i perioden fra den 8. november til 6. december 2018 været fremlagt et forslag til kommuneplantillæg, der øger bebyggelsesprocenten fra 100 til 125, og hæver loftet for butiksstørrelser for dagligvarebutikker fra 3.500 m2 til 5.000 m2 bruttoetageareal. Desuden tilrettes retningslinje 3.3.3 i overensstemmelse hermed. Forslaget til kommuneplantillægget er vedlagt som bilag ”Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016”.


Der er ikke indkommet høringssvar i forbindelse med den offentlige høring.

 

I forbindelse med godkendelse af forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 blev det besluttet, at parkeringskravet skulle undersøges i høringsperioden. Administrationen har i høringsperioden undersøgt om parkeringskravet opfyldes. Administrationen vurderer, at det ikke er nødvendigt at anlægge nye parkeringspladser. Notat om ”Redegørelse vedr. parkeringsregnskab, Lokalplan 338” er vedlagt som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. oktober 2016 under punkt 5 Kommuneplan 2016.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. oktober 2018 under punkt 4 forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 med henblik på offentlig fremlæggelse af planforslaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet, at parkeringsbehovet undersøges i høringsperioden efter forslag fra gruppe A.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Reglerne om endelig vedtagelse af et planforslag findes i planlovens §§ 23c og 27, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer.

Høring

Forslaget til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 har været fremlagt i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 8. november til den 6. december 2018.

Bilag

 1. Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 (pdf)
 2. Redegørelse vedr. parkeringsregnskab, Lokalplan 338 (pdf)

4. Godkendelse af forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2016 - nyt plangrundlag for Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et høringsmateriale til en forudgående høring om ændring af plangrundlaget for ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om administrationens udkast til høringsmateriale kan godkendes og udsendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende det af administrationen udarbejdede høringsmateriale
 2. at administrationens udkast til høringsmateriale udsendes til ejere og lejere i de berørte og omkringliggende ejendomme ved høringsperiodens begyndelse
 3. at der gennemføres en forudgående offentlig høring af en varighed på fire uger
 4. at der afholdes et borgermøde i løbet af høringsperioden

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Ad 3. Anbefales godkendt.

 

Ad 4. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Det har tidligere været drøftet i kommunalbestyrelsen, at ejendommen Hvidovrevej 432-438, der ejes i fællesskab af Hvidovre Kommune, Dansk Supermarked Ejendomme A/S og en privat person, skal byudvikles. Dette da bygningen er nedslidt og står overfor en omfattende og dyr renovering. Det overvejes derfor, om kommunen skal sælge sin ejerlejlighedsandel sammen med de to øvrige ejere med henblik på, at der kan gives mulighed for en nybygning, som i størrelse og funktion udnytter grundens unikke beliggenhed.

 

I forlængelse af dette besluttede kommunalbestyrelsen den 25. april 2017, at igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for området ved Friheden Station, herunder nærværende ejendom. Dette skal ske i form af et kommuneplantillæg og en rammelokalplan. For ejendommen Hvidovrevej 432-438, skal det nye plangrundlag give mulighed for en bebyggelse i 18-20 etager, blandt andet med det formål, at parkering kan etableres i konstruktion.

 

Administrationen har i form af et skitseforslag fået undersøgt muligheden for en bymæssig fortætning af Hvidovrevej 432-438 og naboejendommen Gammel Køge Landevej 362, der i dag huser håndværkerbutikken Brødrene A. & O. Johansen A/S. Skitseforslaget er foreløbigt og vejledende og udnytter ikke de byggemuligheder det ændrede plangrundlag vil give til fulde.

 

Kommuneplantillæg og forudgående høring

De omtalte ejendomme er omfattet af rammeområde 3C7 i Kommuneplan 2016, der fastlægger følgende:

 

 • Område navn:  Friheden Station
 • Generel anvendelse: Centerområde og butikker
 • Specifik anvendelse: Blandet bolig og erhverv, etageboliger, kontor- og serviceerhverv, detailhandel
 • Max. bebyggelsesprocent: 100
 • Max. antal etager:  3
 • Max. bygningshøjde(m): 13
 • Bemærkninger:  Hovedcenter i sammenhæng med 3C3, 3C8 og 3C9. Samlet butiksareal i disse områder max. 15.000 m², ramme for nyt butiksareal 3.540 m². Den enkelte butik må ikke være større end 1.000 m². Stationsnært kerneområde.

 

Det ønskede etageantal på 20 etager, en tilsvarende maksimal bygningshøjde på 80 m og maksimal bebyggelsesprocent på 400 er ikke i overensstemmelse med rammeområde 3C7. Der vil derfor skulle udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2016.

 

Ifølge planlovens § 23 c skal kommunalbestyrelsen ved væsentlige ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi, indkalde ideer og forslag m.v. før et forslag til kommuneplantillæg kan udarbejdes.

 

Det er administrationens vurdering, at der ved de ønskede ændringer er tale om så væsentlige ændringer, at der skal afholdes en forudgående høring med indkaldelse af ideer og forslag til brug for det videre planarbejde.

 

De beskrevne byggemuligheder er møntet specifik på ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362. Da rammeområde 3C7 omfatter et meget større område, foreslår administrationen at udskille nærværende ejendomme som et selvstændigt og nyt rammeområde. Således vil plangrundlaget for den resterende del af 3C7 forblive uændret.

 

Derudover foreslår administrationen, at der indenfor det nye rammeområde også gives mulighed for anvendelse til offentlige formål.

 

Begge forhold er beskrevet i det høringsmateriale administrationen har udarbejdet og som indeholder hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Det er vedlagt som bilag ”Forudgående høring af Hvidovrevej 432-438”.

 

Da området ved Friheden Station er kommunens hovedcenter og et trafikalt knudepunkt, hvor mange af Hvidovres borgere færdes dagligt, foreslår administrationen, at der afholdes et borgermøde i forbindelse med den forudgående høring.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2017, punkt 25, at igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for et område ved Friheden Station, i form af et kommuneplantillæg og en rammelokalplan. Dette med særlig fokus på muligheden for en bebyggelse i 18-20 etager på ejendommen Hvidovrevej 432-438, blandt andet med det formål, at parkering kan etableres i konstruktion.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til plansagen er der ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Planlovens § 23c, stk. 1 og stk. 2, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Ifølge planlovens § 23 c skal kommunalbestyrelsen, før udarbejdelse af forslag til væsentlige ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi, indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet.

 

Indkaldelse af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for afgivelse af ideer, forslag m.v.

 

Administrationen foreslår, at der gennemføres en høring af en varighed på fire uger, formentlig i perioden fra den 1. april til den 29. april 2019.

Bilag

 1. Forudgående høring af Hvidovrevej 432-438 (pdf)

5. Godkendelse af høringssvar til forslag til Fingerplan 2019

Beslutningstema

Erhvervsministeren har fremlagt et forslag til landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning – Fingerplan 2019 – i høring. I forslaget er flere af Hvidovre Kommunes ønsker til et ændret indhold af Fingerplanen blevet imødekommet.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man kan godkende et høringssvar udarbejdet af administrationen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. At godkende administrationens udkast til høringssvar.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2019

Administrationen reviderer høringssvaret for at styrke argumentationen om metro og letbane. Nyt udkast inden Kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt med ovenstående bemærkning.

 

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Erhvervsministeren har den 24. januar 2019 offentliggjort forslaget til nyt landsplandirektiv for hovedstadsområdet, vedlagt som bilag ”Forslag til Fingerplan 2019”.

 

Forslaget er fremlagt med høringsfrist den 21. marts 2019. Det nye landsplandirektiv vil afløse Fingerplan 2017, når det er endeligt vedtaget.

 

Hvidovre Kommune indmeldte i oktober 2017 en række forslag, hvoraf flere er blevet imødekommet på forskellig måde. Nogle af forslagene blev dels indsendt sammen med de andre kommuner, der er involveret i samarbejdet om en letbane i Ring 3 (LOOP City), dels sammen med kommunerne der indgår i ejerkredsen af Køge Bugt Strandpark.

 

Nye boligområder og naturgenopretning øst for Byvej, nord for Brostykkevej

Tre nedlagte gartneri- og landbrugsejendomme i Den Grønne Kile øst for Byvej kan inddrages til byudvikling og naturgenopretning. Omkring 112.000 m2 kan udvikles til boligområder i tæt samspil og kontakt med et helt nyt offentligt naturområde på 247.000 m2, der også skal forbinde de eksisterende byområder i Hvidovre med de rekreative områder ved Vestvolden. Alt afhængig af den ønskede tæthed vil der kunne etableres 200 – 400 nye boliger i området.

 

Planlægningen og sikringen af de nye naturområder skal være opfyldt senest 4 år efter vedtagelsen af Fingerplan 2019. Ellers tilbageføres de nye boligområder til de indre grønne kiler.

 

Ikke længere krav om virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB) på Avedøre Holme

Området, der er forbeholdt særligt miljøbelastende virksomheder og transportvirksomheder (VSB) er nu reduceret til alene at omfatte Råhavnen.

 

Den øvrige del af industriområdet (svarende til afgrænsningen af Lokalplan 507) skal fremover forbeholdes produktionsvirksomheder, herunder transport- og logistikvirksomheder, som er omfattet af definitionen for produktionsvirksomheder.

 

Desuden skal det sikres, at eksisterende VSB-virksomheder af miljøklasse 6 og 7 samt eksisterende transport- og logistikvirksomheder kan fastholde deres aktiviteter.

 

Ændringen giver Hvidovre Kommune en længe ønsket mulighed for at lave en ny og mere tidssvarende lokalplan for industriområdet.

 

Nye planlægningsmuligheder i Køge Bugt Strandpark

Strandparken får et sæt helt nye regler, der giver mulighed for at planlægge for mindre bymæssige fritidsanlæg og større, midlertidige bymæssige fritidsanlæg på nærmere afgrænsede områder. Hensigten er at modernisere og videreudvikle strandparkens funktion som et rekreativt område af regional betydning, hvor de landskabelige og naturmæssige værdier fortsat skal sikres.

 

Bus Rapid Transit (BRT) og stationsnærhed

Forsøgsordning, der skal sidestille særlige buslinjer og letbaner i forhold til udpegning af stationsnære kerneområder.

 

Der etableres én forsøgsordning med mulighed for at der kan afgrænses stationsnære kerneområder omkring standsningssteder for BRT-linjer fordelt på op til i alt 3 BRT-linjer i byområdet med op til 3 standsningssteder pr. linje. Ansøgning om deltagelse i forsøgsordningen forventes at skulle ske i 2019.

 

Udvidelse af Avedøre Holme

Kommunens ønske om at udvide Avedøre Holme mod syd er ikke indeholdt i Fingerplan 2019.

 

Men visionen for Holmene syd for det eksisterende Avedøre Holme er til gengæld indeholdt i regeringens hovedstadsudspil, der ligeledes blev offentliggjort den 24. januar 2019, vedlagt som bilag ”Danmarks hovedstad, initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet”.

 

Holmene er initiativ nr. 23, under overskriften Bedre Erhvervsklima. Det fremgår af dette, at ”regeringen vil gå i dialog med Hvidovre Kommune om mulighederne for en faseopdelt udvidelse af Avedøre Holme. Et vigtigt element vil i den forbindelse være projektets trafikale infrastruktur”.

 

Realiseringen af Holmene forventes at ske på grundlag af en anlægslov.

 

Ønske om flere metro- eller letbanestrækninger

Kommunens ønske om at udpege flere strækninger til etablering af metro eller letbaner, så også Hvidovre Hospital og Avedøre Holme kan blive forsynet med højklasset, kollektiv trafik er ikke indeholdt i Fingerplan 2019.

 

Udkast til høringssvar

Hvidovre Kommune har sammen med samarbejdskommunerne fået imødekommet mange af sine væsentlige ønsker til ændret indhold i Fingerplanen. Derfor foreslås det, at der fremsendes et høringssvar, hvori der takkes for ministerens udspil, men hvor også de udestående ønsker adresseres. Administrationens udkast til høringssvar er vedlagt som bilag ”Bemærkninger til forslag til Fingerplan 2019”.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunes høringssvar til indmelding af ønsker til Spor 2 i revisionen af Fingerplanen blev godkendt af kommunalbestyrelsen, den 26. september 2017, punkt 10.

 

Det fælleskommunale høringssvar fra Strandparken I/S til indmelding af ønsker til Spor 2 i revisionen af Fingerplanen blev godkendt af kommunalbestyrelsen, den 26. september 2017, punkt 9.

 

Det fælleskommunale høringssvar fra LOOP City til indmelding af ønsker til Spor 2 i revisionen af Fingerplanen blev godkendt af kommunalbestyrelsen, den 26. september 2017, punkt 11.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune som følge af de nævnte tiltag, vil blive særskilt politisk behandlet.

Retsgrundlag

Erhvervsministeren kan med hjemmel i planlovens § 3, stk. 1, udstede landsplandirektiver til varetagelse af landsplanmæssige interesser, herunder sikring af kvalitet i planlægningen, fastsætte regler for anvendelsen af lovens beføjelser og for indholdet af planlægningen efter loven.

Planlægning i hovedstadsområdet skal ske inden for rammerne af planlovens særlige bestemmelser i planlovens kapitel 2c.

Efter planlovens § 5j, stk. 4, fastsætter Erhvervsministeren regler, der konkretiserer de i kapitel 2c nævnte overordnede principper for planlægningen i hovedstadsområdet.

Høring

Forslag til Fingerplan 2019 er fremlagt den 24. januar 2019 med høringsfrist den 21. marts 2019.

 

Da kommunalbestyrelsen behandler sagen efter udløbet af høringsfristen, foreslås det, at høringssvaret fremsendes på baggrund af Økonomiudvalgets behandling af sagen og med forbehold for kommunalbestyrelsens efterfølgende godkendelse.

Bilag

 1. Forslag til Fingerplan 2019 (pdf)
 2. Danmarks hovedstad - Initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet (pdf)
 3. Bemærkninger til forslag til Fingerplan 2019 (udkast) (pdf)

6. Godkendelse af synopsis for Planstrategi 2019

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale

valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, den såkaldte planstrategi.

 

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om administrationens udkast til synopsis for Planstrategi 2019 kan godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at godkende administrationens udkast til synopsis for Planstrategi 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2019

Udsættes.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Planstrategien skal indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen i kommunen, oplysninger om planlægningen siden seneste kommuneplan samt en beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

 

Administrationen har udarbejdet en synopsis for Planstrategi 2019. Synopsen indeholder overordnet forslag til struktur, indhold samt proces for udarbejdelsen. Synopsen er vedlagt som bilag ”Synopsis for Planstrategi 2019”.

 

I et indledende kapitel beskrives de udfordringer, muligheder og forandringsprocesser, som har relevans for Hvidovre. Kapitlet beskriver også, hvordan planstrategien forholder sig til FN´s 17 verdensmål, og hvordan de er integreret i arbejdet.

 

Synopsen lægger op til at planstrategien omhandler følgende temaer og indsatsområder:

 1. Robust og bæredygtig by (klimatilpasning og bæredygtighed).
 2. Plads til flere (boligudvikling).
 3. Effektiv by (trafik, energi, mv.).
 4. Vækst og erhvervsudvikling (erhvervsudvikling).
 5. Omsorg, sundhed og fællesskab (det sociale liv i Hvidovre).

 

Til hvert af temaerne formuleres et kapitel, som uddyber udfordringerne og muligheder samt den fremadrettede proces i kommunens arbejde.

 

Planstrategien vil have en overordnet, opsamlende karakter i forhold til kommunens eksisterende og planlagte strategier.

 

Planstrategien udarbejdes af Center for Plan og Miljø med inddragelse af kommunens øvrige centre.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Planloven § 23a.

Høring

Ifølge planlovens § 23a, stk. 5, skal planstrategien sendes i offentlig høring i minimum otte uger.

 

Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med formuleringen af strategien afholdes et offentligt arrangement med deltagelse af Økonomiudvalget, hvor temaerne drøftes.

Bilag

 1. Synopsis for Planstrategi 2019 (pdf)

7. Orientering om styringsdialog 2018, almene boligorganisationer

Beslutningstema

Kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer udøves bl.a. via de lovpligtige styringsdialogmøder, som afholdes af administrationen. Der gives en orientering om indholdet af styringsdialogmøderne afholdt med de almene boligorganisationer i 2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at orienteringen om styringsdialogmøderne afholdt i 2018 tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2019

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for politik og ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Samarbejdet mellem boligorganisationerne og Hvidovre Kommune varetages bl.a. via møder i Almenboligudvalg Hvidovre og gennem styringsdialogmøder.

 

Almenboligudvalget blev nedsat i forbindelse med Kommunalbestyrelsens konstituering, og har hidtil afholdt to møder – den 6. september 2018 og den 6. december 2018. Udvalget består af kommunalbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter for boligorganisationerne og repræsentanter fra kommunens administration. I kommissoriet er det bestemt, at udvalget skal have fokus på trivsel og udvikling i de almene afdelinger.

 

De årlige styringsdialogmøder har været lovpligtige siden 2010, og afholdes med boligorganisationerne hver for sig. I møderne deltager beboerdemokrater og administrative medarbejdere fra boligorganisationerne og administrative medarbejdere fra kommunen. På møderne drøftes boligorganisationernes virksomhed og udviklingen i den enkelte afdelinger, med udgangspunkt i de den styringsrapport den enkelte boligorganisation skal udarbejde og i regnskab for seneste regnskabsår.

 

 Blandt de emner der blev drøftet på styringsdialogmøderne skal fremhæves:

 • Renoveringssagen af Friheden l, som har givet anledning til mange beboerklager.
 • Henlæggelser er vurderet i forhold til benchmark med henblik på at sikre, at der henlægges tilstrækkelige midler til vedligeholdelse af ejendommene.
 • Effektivisering af boligorganisationernes drift i relation til indfrielse af aftalen indgået mellem BL, KL og regeringen om effektiviseringsmål for perioden 2016-2020 på 8,2 % af de afgrænsede driftsudgifter.
 • Orientering og drøftelse af kommunens strategi for klimatilpasning.

 

Blandt andre emner kan nævnes: kommunens anvisningsret, trafikale og parkeringsmæssige forhold, beboerdemokrati, igangværende og kommende renoveringer.

 

Referater af møderne og powerpoint præsentation af klimatilpasningsstrategien er vedlagt som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I almenboliglovens § 164 er det bestemt, at Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen skal føre en styringsdialog i form af regelmæssige møder om boligorganisationens virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder (lovbekendtgørelse nr. 1116 af 02/10/2017).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Referat ABF Frydenhøjparken.pdf (pdf)
 2. Referat Hvidovre almn. Boligselskab.pdf (pdf)
 3. Referat Friheden.pdf (pdf)
 4. Referat Avedøre Boligselskab.pdf (pdf)
 5. Referat Lejerbo.pdf (pdf)
 6. Referat Hvidovrebo.pdf (pdf)
 7. Referat Hvidovre Boligselskab.pdf (pdf)
 8. Klimatilpasning.pdf (pdf)

8. Status på restancer til Hvidovre Kommune pr. 31.12.2018

Beslutningstema

Økonomiudvalget får en generel status om Gældsstyrelsen og en årlig opgørelse over den samlede restance til Hvidovre Kommune pr. 31.12.2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage orienteringen om Gældsstyrelsen og den samlede restance 31.12.2018 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen om Gældsstyrelsen og den samlede restance 31.12.2018 til efterretning.

Sagsfremstilling

Generel status på Gældsstyrelsen (tidligere SKAT)

Som bekendt blev SKAT`s Inddrivelsessystem EFI taget ud af drift den 8. september 2015. Årsagen var en meget kritisk rapport fra Kammeradvokaten der påpegede, at systemet var årsag til ulovlig inddrivelse i en række sager. Ulovlig på den måde, at der bl.a. blev inddrevet krav, der var forældede.

 

I 2016 blev Regeringen og KL enige om, at der sideløbende med udvikling af nyt system, skulle arbejdes videre med forskellige andre muligheder for at nedbringe restancerne. Bl.a. at kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber skulle overtage inddrivelsesopgaverne vedrørende udlæg og begæring af tvangsauktion for nye fortrinsberettigede krav (fx ejendomsskat og vandafgifter). Denne ændring blev gennemført fra februar 2017.

 

I juni 2017 indgik Folketingets partier en aftale om en række tiltag, der skulle sikre grundlaget for en sikker og effektiv inddrivelse fremadrettet og en bagudrettet oprydning efter EFI. Aftalen og det efterfølgende lovgrundlag indebærer bl.a. at der ekstraordinært afskrives et meget stort antal gældsposter, hvor der er tvivlsom retskraft eller hvor det vurderes, at omkostningerne ved at forsøge at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi. Denne afskrivning er igangsat af Gældsstyrelsen fra oktober 2018 og fortsætter formentlig i 2019. Kommunerne er kun blevet kompenseret med en mindre andel af de afskrevne beløb.

 

Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem PSRM, der i første omgang kun vil kunne varetage de mest basale funktioner, forventes at være i drift for kommunale krav i 2019. Men hvornår kommunerne faktisk vil være klar til at aflevere restancer til inddrivelse i systemet, er en hel anden problemstilling.

 

I takt med at kommunerne har fået kendskab til det nye inddrivelsessystem, er det blevet mere og mere tydeligt, at systemet vil have store konsekvenser for kommunerne. Udviklingen af det nye system og fastlæggelsen af de mange nye krav, sker helt uden hensyntagen til, at det vil kræve væsentlige tilpasninger af kommunernes it-systemer (både debitorsystem og fagsystemer). Konsekvensen er, at kompleksiteten i kommunernes opgaveløsning øges for at understøtte en automatiseret og mere smidig retskraftvurdering hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

 

Kommunernes opgave med at implementere snitfladerne til det nye inddrivelsessystem er derfor en omfattende opgave, der styringsmæssigt, ledelsesmæssigt og organisatorisk vil være en udfordring at håndtere og økonomisk give kommunerne en række merudgifter.

 

Af denne årsag har KL rettet henvendelse til Skatteministeren og givet udtryk for, at kommunerne bør kompenseres.

 

Restanceopgørelse – alle kommunens krav

Den samlede restance til Hvidovre kommune udgør pr. 31.12.2018 i alt  56,1 mio. kr.  En fordeling af restancen på restancetyper, samt kort beskrivelse af procedurer i Opkrævningsenheden, fremgår nedenfor.

 

Ud af den samlede restance på 56,1 mio kr. er 30,1 mio kr. under inddrivelse hos SKAT (jvfr. opgørelse fra Gældsstyrelsen pr. september 2018). Kravene er oversendt til tvangsinddrivelse hos Gældsstyrelsen, da kommunen, som nævnt nedenfor, kun har lovhjemmel til tvangsinddrivelse af ejendomsskat.

 

Den samlede restance til Hvidovre Kommune fordelt på restancetyper

(inkl. restance til inddrivelse hos Gældsstyrelsen) (beløb i hele 1000 kr.)

Type af krav

 

12/2014

12/2015

12/2016

10/2017

12/2018

 

Ejendomsskat inkl. indefrys.lån

 

2.898

 

4.009

 

2.749

 

1.383

 

266

Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp

16.476

17.695

18.667

19.496

18.821

Boligindskudslån, der afdrages iht. betalingsplan

5.191

5.125

5.645

6.415

 

4.726

Boligsikring/boligydelse

3.280

2.874

2.745

2.712

2.213

Daginstitution m.v.

3.530

3.452

5.469

4.744

5.208

Gebyr/retsafgift

822

741

797

793

289

Erhvervsaffaldsgebyr

2.208

1.247

1.835

999

1.511

Husleje

202

150

186

248

183

Istandsæt. af anvist bolig

4.714

5.113

5.927

6.328

6.680

Børneydelser

833

640

615

590

533

Bibliotekserstatninger

887

908

1.032

889

753

Pension o.lign.

2.492

2.574

2.295

2.716

2.747

Mellemkommunal refusion

9.035

10.734

9.887

11.032

5.484

Dagpenge

912

935

904

795

1.011

Forældrebetaling Døgnpleje

1.623

828

916

251

114

Motorlån – der afdrages iht. betalingsplan.

2.788

3.103

3.524

3.302

3.496

By- og Teknik regningskrav

449

449

332

341

414

Øvrige krav

primært civilretslige

1.134

1.101

1.133

1.409

1.628

 

Sum

 

59.474

 

61.678

 

64.658

 

64.443

 

56.077

 

 

Ændring i % fra år til år

 

+ 0,4%

 

+ 3,7%

 

+ 4,8%

 

- 0,3%

 

- 13%

 

 

Som forklaring på den faldende restancemasse kan bl.a. nævnes den effektive kommunale inddrivelse af ejendomsskat samt en meget stor mængde afskrivninger.

 

 

Afskrivninger af uerholdelige krav:

2012 kr.   3.895.954, heraf er kr. 2.028.720 afskrevet af SKAT

2013 kr.   2.522.710, heraf er kr.    459.874 afskrevet af SKAT

2014 kr.   1.782.477, heraf er kr.    347.331 afskrevet af SKAT

2015 kr.   2.836.160, heraf er kr. 1.159.232 afskrevet af SKAT

2016 kr.   2.087.161, heraf er kr.    421.814 afskrevet af SKAT

2017 kr.   3.148.078, heraf er kr.      73.433 afskrevet af Gældsstyrelsen

2018 kr. 13.763.707, heraf er kr. 4.459.093 afskrevet af Gældsstyrelsen

 

 

Procedurer i Opkrævningsenheden i Center for Borgerservice

Når en udsendt regning er forfalden til betaling og ikke ses indbetalt efter ca. 10 dage, udsendes en rykkerskrivelse (rykker 1). Hvis kravet stadig ikke er indbetalt 15 dage senere, udsendes en ny rykkerskrivelse (rykker 2)

 

Der indgås så vidt muligt en betalingsaftale (afdragsordning) med restanter, for at beholde restancen til opkrævning i kommunen, da mindre krav sjældent bliver inddrevet af SKAT.

 

Ifølge inddrivelsesloven opkræves der ”inddrivelsesrente” af kravene hos Gældsstyrelsen. Det vurderes, at dette er medvirkende til, at restanter i et vist omfang er indstillet på, at indgå en betalingsaftale med kommunen, for at undgå denne yderligere omkostning.

 

Kommunen har kun hjemmel til at tvangsinddrive ejendomsskat. For alle andre krav er der kun hjemmel i lovgivningen til, at Gældsstyrelsen kan tvangsinddrive fx ved lønindeholdelse og udpantning mv. Efter gennemført rykkerprocedure bliver kravene derfor oversendt til Gældsstyrelsen til tvangsinddrivelse. Samme gælder, såfremt borger/virksomhed ikke overholder en eventuel betalingsaftale.

 

Dog bliver alle krav registreret hos Gældsstyrelsen til ”modregning”, så restancen kan blive modregnet i eventuelt tilbagebetaling af overskydende skat, moms mv.

 

Vedr. ejendomsskat

Kommunerne har, fra 1. februar 2017, fået lovhjemmel til at tvangsinddrive ejendomsskat. Det indebærer, at kommunen kan foretage udlæg i ejendomme og sende sagerne til advokat med henblik på inddrivelse af restancen via salg af ejendommen på tvangsauktion.

 

Der er mange husejere, der benytter sig af muligheden for at lave en afdragsordning om betaling af deres ejendomsskat. Reglen er, at en ejendomsskatterate der afdrages, skal være fuldt indbetalt, inden næste rate forfalder til betaling. Der opkræves morarenter som følge af for sen betaling af ejendomsskatten.

 

Opkrævningen har de sidste 3 år, gennemført en særlig indsats rettet mod husejere med restancer vedr. ejendomsskat. Indsatsen består konkret i telefonisk kontakt og en snak med husejeren om restancen. Det vurderes, at dette tiltag er blevet positivt modtaget af husejerne og at det har medvirket til en hurtigere afvikling af restancen.

 

Også i forhold til biblioteksrestancer, er der i 2017 gennemført en særlig indsats med telefonisk kontakt til restanter. Det vurderes, at indsatsen har medvirket til at ”knække kurven” så restancen er faldende.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


9. Godkendelse af udlejningsaftale med Hvidovre Boligselskab

Supplerende sagsfremstilling

Hvidovre Boligselskab har oplyst, at udlejningsaftalen ønskes indgået, for at optimere udnyttelse af boligerne i afdeling Baunevangen. Der har ikke tidligere været indgået udlejningsaftale med Hvidovre Boligselskab.

 

Boligselskabet har oplyst, at Baunevangen består af 151 rækkehuse i to plan på 91 m2 med fuld kælder, som dog ikke må anvendes til beboelse. Boligselskabet vurderer at rækkehusene er oplagte til børnefamilier, og at boligerne er mindre egnede til ældre og handicappede, da de er i flere plan.

 

Boligerne i boligselskabets to øvrige afdelinger, som ikke er omfattet af udlejningsaftalen, vurderes af boligselskabet som mindre egnede til børnefamilier pga. størrelsen.

Beslutningstema

Der skal tages stilling til udlejningsaftale mellem Hvidovre Boligselskab og Hvidovre Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2019

Anbefales godkendt.

Indstilling

Direktøren indstiller til økonomiudvalget at det anbefales overfor kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende at der indgås aftale om udlejning efter særlige kriterier med Hvidovre Boligselskab for perioden fra underskrift af aftalen til 31. december 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Sagen udsættes med henblik på en forklaring på, hvorfor boligselskabet ønsker disse særlige udlejningskriterier og eventuelle tidligere aftaler.

Sagsfremstilling

Center for politik og Ledelse har udarbejdet dagsordenspunktet i samarbejde med Center for Borgerservice.

 

Hvidovre Boligselskab ønsker at indgå aftale om udlejning af afdelingen Baunevangen efter særlige kriterier.

 

Aftalen omfatter samtlige 151 boliger i afdelingen som består af 106 treværelses boliger og 45 fireværelses boliger. Boligselskabets øvrige afdelinger er ikke omfattet af aftalen og udlejes efter de almindelige ventelisteregler.

 

Forud for enhver udlejning går oprykningsretten på den interne venteliste. Da Hvidovre Boligselskab er tilsluttet fællesventelisten i KAB-fællesskabet, kan beboere i boligselskabet og øvrige boligselskaber tilsluttet fællesventelisten få anvist ledige boliger på tværs af boligselskaberne.

 

Boligsøgende på oprykningsventelisten, der har et eller flere børn under 18 år, har fortrinsret til boligerne i Baunevangen.

 

Dernæst skal der ske udlejning for 65 % af de ledige boliger, således at boligsøgende med et eller flere børn under 18 år har fortrinsret.

 

10 % af de ledige boliger skal udlejes efter de almindelige ventelisteregler og de resterende 25 % af de ledige boliger anvises af kommunen.

 

Aftalen er gældende frem til 31. december 2022 og kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 60, hvor det er bestemt at der kan indgås aftale om udlejning efter særlige regler (Lbkg. nr. 1116 af 2. oktober 2017).

Høring

 Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udlejningsaftale (pdf)
 2. Supplerende oplysninger (pdf)

10. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2019

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til praksis vedrørende omdeling af notater med supplerende oplysninger til brug for udvalgsmøder og Kommunalbestyrelsens møder. Det blev oplyst, at de som udgangspunkt skal lægges på Prepare dagen før mødet.


11. Evaluering af åremålsansættelse.

Lukket sag