Referat - Økonomiudvalget den 18. februar 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 18. februar 2019
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Økonomiudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

 • Drøftelse af sag vedr. ”Godkendelse af støtte til frivilligt socialt arbejde samt orientering om nyt Frivillighedsråd”

Bilag

 1. Godkendelse af støtte til frivilligt socialt arbejde samt orientering om nyt Frivillighedsråd (pdf)

3. Likviditet 4. kvartal

Beslutningstema

Efter ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styring”´s bestemmelser skal der som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orienteringen ultimo december 2018 til efterretning. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Kommunens likviditet opgøres efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

 

Skærmklip

 

 

Ultimo 2018 har Hvidovre Kommune en likvid beholdning på 301,2 mio. kr. Dermed er beholdningen formindsket med 90,86 mio. kr. målt fra ultimo 2017, hvor den likvide beholdning var på 392,1 mio. kr. Faldet kan overvejende henføres til kommunens forøget aktivitet på anlægsområdet i 2018.

 

Kontante beholdninger udgør 0,2 mio. kr., og der var negativt bankindestående på 374,8 mio. kr. den 31. december 2018. Det gennemsnitlige saldoforløb for bankindestående har for 2018 været negativ, og der har således gennemsnitligt været et træk på kassekredit. Af hensyn til en optimal likviditetsstyring sigtes der efter at have et minimalt gennemsnitligt bankindestående, hvilket skyldes, at renten for indestående i de senere år har været negativ. I stedet placeres midlerne overvejende i investeringsforeninger. Det giver et forventet bedre afkast end bankindestående.

 

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo året, hvorimod f.eks. Økonomi- og Indenrigsministeriet ved opgørelse af kommuners likviditet tager udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på tallet for likviditeten afhængigt af, om likviditeten opgøres pr. dato (fx ultimo året) eller som gennemsnit. Den gennemsnitlige daglige likviditet har i løbet af 2018 været på 637,7 mio. kr.

 

Figur 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2018 til 31. dec. 2018. Den faktiske kassebeholdning har i perioden 1. januar 2018 til 31. dec. 2018 ligget mellem 301 og 776 mio. kr. Figur 1 viser, at likviditeten i 2018 udviklede sig på et lavere niveau i det sidste kvartal, hvorimod den gennemsnitlige likviditet var relativt stabil. I den kommende tid forventes den gennemsnitlige beholdning, som følge af udviklingen på det lavere niveau i de daglige beholdninger, at være langsomt faldende.

 

Figur 1: Likvid beholdning ultimo 2018

 

   

 

På opgørelsestidspunktet er ca. 676 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer. 

 

Kommunens investeringer hos de tre nye forvaltere og Danske Bank (hjemfaldsmidler) pr. 31. dec. 2018 fremgår af tabel 2. og aktivallokering i figur 2 som overholder kommunens finansielle strategi.

 

 

Tabel 2: Kommunens investeringer hos de 4 forvaltere pr. 31. dec. 2018

 

Skærmklip

 

Bem. * Afkastet for Danske Capital dækker hele 2018, mens det dækker fra juni måned for de tre nye kapitalforvaltere.

 

Det vægtede gennemsnitlige afkast udgør –0,9189 pct. Dette dækker over såvel realiseret gevinst/tab ogurealiseret tab/gevinst. Det gennemsnitlige afkast er dermed udtryk for, hvor stort tab/gevinsten samlet ville være såfremt man indløste hele porteføljen den 31. december 2018. 

 

Tabel 3: Placering af portefølje per 31. december

2018

 

Skærmklip

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Aktivallokering ultimo 4. kvartal 2018

 

Skærmklip

 

Diagrammet er baseret på data pr. handelsdato

 

 

Kommunens finansielle midler skal investeres på en ansvarlig og klimavenlig måde. Politikken for ansvarlige investeringer bygger derfor på selskabers efterlevelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse m.v., med reference til anerkendte internationale konventioner og normer.

Politikken omfatter desuden forbud mod investering i virksomheder, der producerer atomvåben og andre kontroversielle våben, samt virksomheder indenfor fossile brændstoffer og virksomheder indenfor tobak.

 

Tabel 4 viser det samlede afkast og investeringens nettoresultat på tværs af de nye og tidligere kapitalforvaltere. Samlet set er der tale om et vægtet afkast på 2,7 % af primo investeret beløb svarende til 18,2 mio. kr. og et realiseret tab på 9,1 mio.kr. som skulle realiseres i forbindelse med udbud. Portefølje har også et urealiseret kurstab på 14,6 mio.kr. Alt i alt ender 2018 dermed som et af de dårligste år nettoafkastmæssigt. Udbyttet/afkast er, i lighed med tidligere år, blevet geninvesteret i investeringsforeningen.

 

Tabel 4: Samlet afkast 2018

 

Skærmklip

 

 

Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt[1]

 

Året sluttede som det også startede med store fald på de globale aktiemarkeder, den primære baggrund for faldene er stort set den samme som har præget hele året – investorerne frygter. At den verserende handelskrig vil påvirke den globale vækst så meget, at vi ender med faldende vækst. Det hjalp heller ikke på stemningen, at vi heller ikke i december fik fuld klarhed over udfaldet af BREXIT.

 

Aktiemarkedet stod ikke alene med de negative tendenser, virksomhedsobligationer oplevede også fald i takt med, at stemningen blev forværret. Obligationer i 4, kvartal opnåede et pænt afkast ligesom 2018 som helhed har været flot. Kreditobligationer og obligationer fra udviklingslande har haft et skidt 4. kvartal i lighed med 2018 samlet set.

 

I 2019 forventer forvaltere et forsat lavt renteniveau, men med en stigende tendens. Ved udgangen af 2018 afsluttede ECB sit opkøbsprogram, så der fremover alene geninvesteres for de allerede opkøbte obligationer. Der er således udsigt til en strammere pengepolitik i Europa, men på trods heraf er pengepolitikken overordnet set meget lempelig, de første renteforhøjelser ventes tidligst i efteråret 2019. Helt afgørende herfor bliver inflationsudviklingen. Den overordnede inflation er i øjeblikket omkring 2%, medens kerneinflationen ligger på 1%. Det seneste fald i olieprisen vil betyde et kommende fald i den overordnede inflation, og dermed trække i retning af en udsættelse af tidspunktet for en renteforhøjelse. Uafklarede Brexit forhandlinger og uro omkring det italienske budgetunderskud vil ligeledes kunne udsætte den forventede renteforhøjelse.

I USA har FED løbende strammet pengepolitikken gennem 2018. I 2019 forventer forvaltere, at FED er tæt på at afslutte rækken af renteforhøjelser, så centralbankrenten vil ende i underkanten af 3%.

 

Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens aktuelle låneeksponering med kommunens finansielle strategi og markedsforventninger på rente med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld.

 

Tabel 5: Finansiel strategi- renteeksponering opgjort ved nominel restgæld.

 

Passivside

 

 

31. december 2018

 

Rentesats

Ultimo gæld

% del var. /fast rente

jf. F.strategi

BRF kredit lån

4 -5 %

5.840.861

75%

fast rente

0 -100%

Realkredit lån -byfornyelse med støtte

4 - 5%

11.218.724

DKK lån fastrente

1,96% fast swap

61.513.089

DKK lån fastrente

2,39 % fast swap

55.599.067

DKK lån fastrente

0,25 % 5 års fast

16.304.300

Konverteret chf lån

3. m.cibor rente
-0,26%

        15.501.390

25%

var. rente

0 - 100 %

Dkk lån var.

        35.532.000

Ældreboliglån

 

195.443.166

 

 

 

I alt restgæld den 31. december 2018*

396.952.597

 

 

 

* Restgæld eksklusiv ældreboliglån og SI

201.509.431

 

De effektive renteudgifter for 2018 er ca. 1,5 % (eksklusiv ældreboliglån)

 

Renteeksponeringerne er indenfor rammerne af den finansielle politik.

 

Den vægtede gennemsnitlige rente for 2018 er 1,5 %.

 

Det gælder generelt, at langfristet gæld endeligt skal optages i danske kroner eller euro. Den eksisterende gæld er optaget i danske kroner.

 

Den variabelt forrentede gæld udgør ultimo december 2018 51 mio. kr. svarende til 25 % af den totale gæld eksklusiv ældreboliglån.

 

Renten på den variabelt forrentede gæld fastsættes kvartalsvist og er i 4. kvartal 2018 negativ med – 0,26 % p.a. dvs. kommunen p.t. er i den usædvanlige situation, at den får penge for at låne penge. Kommunens langfristede gæld udgør pr. 31. december 2018 201,5 mio. kr. nominelt, ekskl. støttet ældreboliglån samt swap. Gælden eksklusiv ældreboliglån er målt pr. indbygger ultimo 2018 ca. 3766 kr. og er fortsat blandt landets 10 laveste.

 


[1] Redigeret uddrag af Rapportering fra Jyske Bank/Gudme Raaschou/Nykredit december 2018

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Jævnfør Økonomi- og indenrigsministeriet, ”Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 7,3 Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler” - Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


4. Orientering af delberetning nr. 20 fra BDO

Beslutningstema

Kommunens revision (BDO) har fremsendt revisionsberetning – beretning nr. 20 vedrørende løbende revision for regnskabsår 2018.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at beretning nr. 20, beretning vedrørende løbende revision for regnskabsår 2018 tages til efterretning.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens revision (BDO) har fremsendt revisionsberetning – beretning nr. 20 vedrørende løbende revision for regnskabsår 2018, som fremlægges til efterretning.

 

Beretningen er udsendt via mail til Kommunalbestyrelsens medlemmer d. 4. februar 2019.

 

Beretningen har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen og har heller ikke givet anledning til afledte kommentarer fra Center for Økonomi og Analyse.

 

Retsgrundlag

Styrelseslovens §42 - §42c

 

Bilag

 1. Beretning nr. 20 Hvidovre Kommune delberetning 2018 (pdf)

5. Godkendelse af at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af kommunens afgørelsesbreve til borgerne

Beslutningstema

En borger har stillet spørgsmål til kommunalbestyrelsen i spørgetiden:

 • om muligheden for at indsætte borgerrådgiverens kontaktoplysning i kommunens afgørelser,
 • om kommunen er én blandt 15 kommuner, der - ifølge en artikel i Information - har et så dårligt arbejdsmiljø, at det går ud over sagerne, og
 • hvordan kommunalbestyrelsen vil sikre, at lovbestemte svarfrister overholdes.

 

Spørgsmålene blev udvalgshenvist til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, men sagen fremlægges i samtlige fagudvalg med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da spørgsmålene overordnet set angår alle sagsområder.

 

Administrationen kan ikke anbefale, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne. Det er efter administrationens opfattelse mere relevant fortsat at udbrede kendskabet til borgerrådgiveren blandt kommunens borgere gennem en løbende kommunikationsindsats.

 

Administrationen har fra Information fået oplyst, at Hvidovre Kommune ikke er blandt de 15 nævnte kommuner i artiklen.

 

Administrationen anser det i øvrigt for en ledelsesmæssig opgave at sikre, at svarfrister er kendte og overholdes af relevante medarbejdere.

 

Kommunalbestyrelsen skal herefter alene godkende, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Bygge- og Planudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A

 

Imod: Gruppe V og Liste H. Med bemærkning om, at vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion med henblik på at få en fair sagsbehandling.

 

Undlader at stemme: Gruppe O

 

Grundet stemmeligheden foreligger der ikke nogen anbefaling fra Bygge- og Planudvalget overfor Økonomi- og Kommunalbestyrelsen i denne sag.

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Gruppe A følger indstillingen.

Gruppe F er imod.

Gruppe O afventer stillingtagen i Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2019

For stemte: Gruppe A

Imod stemte: Gruppe F og Gruppe V

Undlader at stemme: Gruppe O

 

Bemærkning fra Gruppe V:

Vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion, med henblik på at få en fair sagsbehandling.

Gruppe F tilslutter sig bemærkningen.

 

Grundet stemmeligheden foreligger der ikke nogen anbefaling fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i denne sag.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe F.

Undlod: Gruppe O,C og Ø, idet stillingtagen afventer kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

Anbefales godkendt.

 

For: Gruppe A og C

 

Imod: Gruppe F og Liste H. Med bemærkning om, at vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion med henblik på at få en fair sagsbehandling.

 

Undlader at stemme: Gruppe O og V.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A og Liste H
Imod: Gruppe F
Undlod at stemme: Gruppe C og O, idet stillingtagen afventes til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

 

Gruppe A, F, O, C og Ø stillede ændringsforslag om, at administrationen forsøgsvis i en periode på 1 år fra 1. marts 2019 vedlægger borgerrådgiverens pjece som bilag til samtlige kommunale afgørelser, hvorefter ordningen evalueres af Kommunalbestyrelsen efter forudgående behandling i udvalgene.

 

For: Gruppe A, F, O, C og Ø

 

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

 

Ændringsforslaget vedtaget.

 

Anbefales godkendt med det stillede ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018 mødte en borger frem og stillede en række spørgsmål til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen tilkendegav, at borgerens henvendelse ville blive udvalgshenvist, og dette er baggrunden for, at direktionen fremlægger denne sag for samtlige fagudvalg.

 

Borgerens motivation for at møde frem i spørgetiden og de deraf følgende spørgsmål til kommunalbestyrelsen fremgår af vedlagte bilag ”Forslag indleveret af borger i spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018” som blev indleveret til borgmesteren som afrunding på borgerens mundtlige indlæg.

 

Spørgsmålene lyder i en forkortet form:

 

 1. ”Vil kommunalbestyrelsens medlemmer stille sig positivt til at borgerrådgiverens kontaktoplysninger blev fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne?”

 

 1. ”Hvordan vil kommunalbestyrelsen sikre, at det undersøges, om Hvidovre Kommune er én af de 15 kommuner omtalt i artiklen fra information?”

 

 1. ”Hvordan vil kommunalbestyrelsesmedlemmerne sikre sig, at det undersøges, at lovbestemte svarfrister (inklusive dem bestemt af jer som kommunalbestyrelse) bliver informeret om til relevante medarbejdere med borgerkontakt, og overholdt og sagsbehandlingstider kommer væsentlig ned i forhold til hvad jeg selv har oplevet som græsrodsaktivist og hørt om i avisomtaler?”

 

Ad 1)

Det er administrationens vurdering, at det kan være i strid med forvaltningslovens regler om såvel vejledning som klagevejledning, hvis generel vejledning om borgerrådgiverfunktionen sammenblandes med konkret klagevejledning om rette klageinstans i afgørelsessager.

 

Udover disse juridiske betænkeligheder, så finder administrationen i øvrigt ikke, at det er relevant at oplyse om borgerrådgiverfunktionen, når kommunen giver klagevejledning i afgørelsessager.

 

Klagevejledningen i afgørelsessager har til formål at oplyse borgerne om, hvordan der kan klages over selve afgørelsen, hvor der typisk er en lovfæstet klageinstans.

 

At indskrive borgerrådgiveren i den sammenhæng er efter administrationens opfattelse meningsforstyrrende, da borgerrådgiveren ikke kan træffe afgørelser eller ændre afgørelser. 

 

Borgerrådgiverens kompetenceafgrænsning i denne henseende følger både af kommunestyrelseslovens regler og den lokalt fastsatte vedtægt for funktionen som kommunalbestyrelsen har vedtaget indenfor rammerne af kommunestyrelsesloven.

 

Det er efter administrationens opfattelse mere relevant fortsat at udbrede kendskabet til borgerrådgiveren blandt kommunens borgere gennem en løbende kommunikationsindsats.

 

Der kan med fordel tages stilling til behovet for en eventuelt forøget kommunikationsindsats, når fordelingsnøglen mellem Ishøj Kommune og Hvidovre Kommune skal evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

 

Det påhviler i øvrigt ledelsen at sikre, at relevante medarbejdere kender funktionen og kan henvise dertil, hvis borgere undervejs i et sagsforløb giver udtryk for, at de vil klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden eller betjeningen.

 

Henvisning vil typisk være aktuel, hvis borgeren oplever, at dialogen med administrationen er kørt af sporet, gået i stå eller endt i en hårdknude.

 

Administrationen har indhentet borgerrådgiverens bemærkninger til spørgsmålet vedrørende kontaktoplysninger til borgerrådgiveren som en fast del af afgørelsesbreve. Borgerrådgiverens bemærkninger fremgår nedenfor under afsnittet ”Høring”.

 

Det bemærkes, at administrationen ikke er bekendt med eksempler fra andre kommuner – ud over det eksempel fra Ishøj Kommune, som borgerrådgiveren nævner – på, at man fast indskriver borgerrådgiveren, når kommunerne giver klagevejledning i afgørelsessager.

 

Det kan ikke udelukkes, at en sådan ordning er indført helt eller delvist i enkelte kommuner.

 

Det er til gengæld almindeligt, at borgerrådgivere hjælper borgere med at forstå en afgørelse, giver vejledning i forbindelse med borgeres ønske om at klage over en afgørelse, og også kan tilbyde at hjælpe udsatte borgere med eventuelt at formulere klagen over en afgørelse.

 

Ad 2)

Information v/journalist Laura Friis Wang har på telefonisk forespørgsel fra administrationen den 28. november 2018 har oplyst, at Hvidovre Kommune ikke er blandt de 15 kommuner, som der er henvist til i den omtalte artikel.

 

Ad 3)

Administrationen anser det for en ledelsesmæssig opgave at sikre, dels at relevante medarbejdere med borgerkontakt er bekendt med de svarfrister, som gælder indenfor deres respektive sagsområder, dels at medarbejderne i praksis er i stand til at overholde disse.

 

Det er også en ledelsesmæssig opgave at sikre, at medarbejdere i fornødent omfang kan vejlede om, hvortil der kan rettes henvendelse, når det angår spørgsmål om svarfrister indenfor kommunens øvrige sagsområder - det vil sige, at medarbejderne i almindelighed skal være i stand til enten at henvise eller videresende sådanne henvendelser til relevante center.

 

Administrationen er meget optaget af, at svarfrister overholdes, og ledelsen følger løbende op.

Politiske beslutninger og aftaler

Borgerrådgiverfunktionens kompetenceafgrænsning er reguleret lokalt i ”Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018” vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. november 2017 (punkt 23) og 19. december 2017 (punkt 3) og ”Vedtægt for Hvidovre Kommunes Borgerrådgiver” vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2014 (punkt 3).

 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. april 2018, punkt 7, taget status for den delte borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune til efterretning og godkendt, at fordelingsnøglen evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 65 e, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018, hvorefter en borgerrådgiverfunktion kun kan varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Der er således ikke hjemmel til, at en borgerrådgiver kan træffe afgørelser eller ændre afgørelser. Samme kompetenceafgrænsning følger af § 19, stk. 2, i kommunens styrelsesvedtægt og § 5 i vedtægten for kommunens borgerrådgiver.

 

Desuden forvaltningslovens § 7 omhandlende vejledningspligten samt pligten til at videresende henvendelser til rette myndighed og samme lovs §§ 25-26 omhandlede klagevejledning (jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag, men administrationen har indhentet borgerrådgiverens bemærkninger til det første spørgsmål vedrørende kontaktoplysninger til borgerrådgiveren som en fast del af afgørelsesbreve. Borgerrådgiveren har givet følgende bemærkninger:

 

”Det fremgår af vedtægten for borgerrådgiverfunktionen, at borgerrådgiverens opgaver bl.a. består i at hjælpe borgere med at forstå en afgørelse samt at give vejledning i forbindelse med klager og hjælpe med at formulere klagen hvis der er behov for det.

 

Det er derfor borgerrådgiverens opfattelse, at det kan være en god borgerservice, at orientere om borgerrådgiverfunktionen i klagevejledninger.

 

I forbindelse med orienteringen kan det tydeliggøres, at borgerrådgiveren kan bistå med at forstå afgørelsen og vejlede i klageprocessen, men at borgerrådgiveren ikke kan træffe afgørelse i sagen eller ændre afgørelser.

 

Borgerrådgiveren gør opmærksom på, at en orientering om borgerrådgiverfunktionen i afgørelsesbreve vil betyde en øget synlighed af funktionen. Den øgede synlighed kan medføre et øget ressourcetræk, hvis omfang ikke kan forudsiges. Funktionen er ikke pt gearet til et øget ressourcetræk.

 

Borgerrådgiveren er ansat i en delt borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune. Borgerrådgiveren kan oplyse, at en afdeling indenfor velfærdsområdet i Ishøj Kommune af egen drift har valgt at orientere om borgerrådgiverfunktionen i deres klagevejledning. Dette har ikke medført et væsentligt ændret henvendelsesmønster.”

Bilag

 1. Forslag indleveret af borger i spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018.pdf (pdf)

6. Godkendelse af bevilling af satspuljemidler til turboforløb på Gungehusskolen

Beslutningstema

Administrationen har ansøgt om midler fra Satspuljeaftalen for 2016-2019. Midlerne skal bruges til et turboforløb for 10-14 ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse på Gungehusskolen.

 

Hvidovre Kommune har fået bevilliget 59.654 kr. til forløbet. Bevillingen er givet under forudsætning af en egenfinansiering på 15.000 kr., der dækkes inden for egen ramme.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende en indtægts- og udgiftsbevilling til forløbet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende en bevilling på 59.654 kr. til et turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever på Gungehusskolen finansieret af satspuljemidler under Undervisningsministeriet.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Gungehusskolen deltager i skoleåret 2018/19 på andet år i Undervisningsministeriets forsøg ”Pulje til løft af de fagligt svageste elever”. Arbejdet sker i tæt sparring med læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet.

 

I forbindelse med arbejdet med at løfte de fagligt svageste elever, har Gungehusskolen ønsket at supplere indsatsen med et turboforløb for 10-14 ikke-uddannelsesparate elever på 8. klassetrin.

 

Gungehusskolen har derfor søgt om deltagelse i turboforløbet ”Dit liv, din læring” og har fået bevilliget 60.000 kr. til at dække 80% af udgifterne. De sidste 20% er egenfinansiering, der dækkes af Center for Skole og Uddannelse.

 

Om turboforløbet

Turboforløbet gennemføres på skolen i perioden januar 2019 til medio 2019. Det består af et 2-ugers forløb, hvor der arbejdes med elevernes personlige og sociale kompetencer, bl.a. selvværd og motivation, med fokus på den fagfaglige undervisning i dansk og matematik. Efter turboforløbet deltager eleverne i et 8-ugers mentorforløb.

 

Turboforløbet er en del af et større satspuljeprojekt, der skal vise, hvordan forskellige intensive læringsforløb styrker elevernes læring, udvikling og uddannelsesparathed. Projektet skal samtidig vise, om forløbene medvirker til langvarige, positive effekter for den enkelte elev.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der gives indtægts- og udgiftsbevilling på 59.654 kr. i 2019, svarende til det maksimale tilskudsbeløb fra satspuljen.

 

Bevillingen forudsætter, at Hvidovre Kommune medfinansierer 20% af projektet, svarende til 14.914 kr. Denne udgift afholdes inden for Center for Skole og Uddannelses samlede ramme.

Retsgrundlag

Satspuljemidlerne bevilges i henhold til bestemmelserne i Puljebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 22 af 11. januar 2018).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bevillingsbrev (pdf)

7. Godkendelse af tiltag til budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2019

Beslutningstema

Både i Hvidovre og på landsplan er der sket en stigning i gruppen af børn med diagnoser, herunder inden for autismespektrumforstyrrelser.

 

I Hvidovre har stigningen medført et forventet merforbrug på knap 12 mio. kr. på specialundervisningsrammen i 2019. Merforbruget skyldes bl.a., at der købes flere dagbehandlingspladser i andre kommuner eller hos private tilbud.

 

Der er på den baggrund behov for at iværksætte en række tiltag, der kan skabe balance i budgettet på specialområdet i 2019.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende tiltagene til budgetoverholdelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende tiltag til budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2019 og fremadrettet.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A

Undlod: Gruppe F, O, Cog Ø, idet stillingtagen afventer kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

 

Anbefales godkendt.

 

Henvendelse af 5. februar 2019 fra Hvidovre Lærerforening til Børne- og Uddannelsesudvalget indgik ved sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Sagen udsættes til politisk drøftelse.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

Forventet merforbrug på udgifter i 2019 og fremadrettet

En økonomisk fremskrivning af Hvidovre Kommunes specialundervisningsområde viser, at det vil være nødvendigt at foretage væsentlige tiltag for at sikre en overholdelse af budgettet for specialundervisning i 2019.Fremskrivningen viser et forventet merforbrug på knap 12 mio. kr. i 2019, såfremt der ikke foretages yderligere ændringer af indsatser på specialundervisningsområdet.

 

Baggrund for merforbrug

Både i Hvidovre og på landsplan er der sket en stigning i gruppen af børn med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser (ASF) samt børn med andre psykiatriske diagnoser.

 

Forandringerne i målgruppen af børn med behov for specialundervisningstilbud, en ufleksibel tilbudsstruktur samt manglende styring af visitationsprocessen har betydet, at der de seneste år er sket en stigning i forbruget. Stigningen er blandt andet sket inden for køb af dagbehandlingspladser i andre kommuner eller hos private tilbud. Dette har medført et pres på rammen for specialundervisning.

 

Tiltag til budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2019 og fremadrettet

Der er fem overordnede tiltag, som kan sikre/bidrage til overholdelse af budgettet på området i 2019:

 

 1. Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces
 2. Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud
 3. Løbende kapacitetstilpasning
 4. Oprettelse af ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen
 5. Justeringer i inklusionsmodellen

 

Ad 1. Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces

Der skal sikres en tættere styring af området og en ensretning af indstilling til visitation. Samtidig skal der udvikles fleksible løsninger, der skal træde i stedet for visitation og bidrage til udviklingen af mindre indgribende indsatser.

 

Ad 2. Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud

Den økonomiske ramme for kommunens egne specialundervisningstilbud tilpasses, så den er i overensstemmelse med det samlede budget for området.

 

Ad 3. Løbende kapacitetstilpasning

Kapacitetstilpasningen skal fremadrettet foregå hurtigere og sikre større fleksibilitet i henhold til oprettelse/nedlæggelse af grupper samt sikre, at tildeling af midler svarer til det aktuelle børnetal. I dag er der kapacitetstilpasning én gang om året.

 

Ad 4. Oprettelse af ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen

Antallet af børn med autismespektrumforstyrrelser, der visiteres til dagbehandlingspladser uden for kommunen, skal reduceres. Dette skal ske ved at oprette en ekstra gruppe i E-klasserne på Gungehusskolen.

 

Ad. 5. Justeringer i inklusionsmodellen

Inklusionsøkonomiens incitamentsbeløb/medfinansiering på ca. 130.000 kr. årligt pr. ekskluderet elev foreslås udmøntet pr. den 1. i måneden efter eksklusion og ikke som nu én gang årligt med udgangspunkt i antallet af ekskluderede elever pr. 5/9 året før. Herved styrkes både den økonomiske effekt og synligheden af incitamentsbeløbet. Det foreslås herudover, at såfremt en elev hjemtages til almenskolen fra specialundervisningstilbud i løbet af året, tilbageføres den forholdsmæssige andel af inklusionsmidlerne til den betalende skole.

 

Foruden ovenstående tiltag udarbejdes der i foråret 2019 en strategi for specialundervisningsområdet, der skal omhandle hele 0-18 års området. Strategien skal sætte rammen for den fremadrettede udvikling af specialområdet.

Politiske beslutninger og aftaler

25. september 2012, punkt 9: Kommunalbestyrelsen godkendte Kvalitetsløftet i Hvidovre Kommunes folkeskoler. Et af de tre mål var en inklusionsprocent på 98%.

 

29. april 2014, punkt 3: Kommunalbestyrelsen godkendte en ændring af målsætningen til ”at niveauet for inklusionsgraden i Hvidovre ikke som mål overstiger den af regeringen fastsatte grænse på 96%, men at graden af inklusion i stedet baserer sig på, at samtlige børn i Hvidovre Kommune skal befinde sig i det skoletilbud, der bedst imødekommer barnets situation og tarv.”

 

11. marts 2014, punkt 18: Børne- og Undervisningsudvalget godkendte rammerne for inklusionsindsatsen i Hvidovre Kommune.

 

2. juni 2016, punkt 4: Børne- og Undervisningsudvalget blev orienteret om evalueringen af tildelingsmodellen.

 

24. oktober 2017, punkt 10: Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til ny budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet (Model 2) med virkning pr. 1. januar 2018.

 

20. juni 2017, punkt 9: Kommunalbestyrelsen godkendte, at et forventet merforbrug på specialundervisningsområdet kompenseres inden for almenskoleområdet i 2017 og 2018 ved først og fremmest at indhente de fornødne besparelser på Center for Skole og Uddannelses centrale skolekonti, hvor der i både 2017 og 2018 vil kunne spares op til 1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

På specialundervisningsområdet kan der forventes merudgifter på knap 12 mio. kr. i 2019. Administrationen foreslår følgende indsatser for at nedbringe dette.

 

Tiltag

Beskrivelse

Forventet udgiftsreduktion

Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces

Tiltag, som vil bidrage til budgetoverholdelse på lang sigt, men som kan forventes at have effekt i 2019

0,50

Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud

Tiltag der kan forventes at have effekt i 2019

3,81

Oprettelse af ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen

Tiltag, som vil bidrage til budgetoverholdelse på lang sigt, men som kan forventes at have effekt i 2019

Forudsættes udgiftsneutralt i 2019

Justeringer i inklusionsmodellen

Tiltag der kan forventes at have effekt i 2019

0,65

Antallet af elever i segregeret undervisning pr. 5/9-18 er lavere end forudsat

Færre udlagte inklusionsmidler i 2019 end forudsat

3,00

Prioritering af bl.a. uddannelsesindsatser - særskilt i 2019

Færre ledere på Master/Diplom, uddannelse af spydspidser, it i undervisningen.
Der afholdes ikke forældretil-fredshedsundersøgelse i 2019

3,00

I alt

 

10,96

 

Det er administrationens vurdering, at budgettet på specialundervisningsområdet, med ovenstående tiltag, stort set kan overholdes. I lighed med tidligere følges udviklingen på områdets økonomi månedligt.

Retsgrundlag

Sagen tager afsæt i følgende lovgivning:

 

 • Folkeskolelovens § 3, stk. 2, og § 20, stk. 2 og stk. 5 (lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017 med senere ændringer)
 • Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3 (lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018 med senere ændringer)
 • Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014)
 • Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder (bekendtgørelse nr. 702 af 23. juni 2014).

Høring

Denne sag omhandler primært en tilpasning af budgettet på specialundervisningsområdet.

 

Efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om bevillinger til skolevæsenet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler. Der er ikke krav om, at der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne, inden disse beslutninger træffes.

 

Efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, træffer kommunalbestyrelsen også beslutning om skolestrukturen, herunder om specialundervisning. Der er i dette tilfælde krav om, at der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne på de berørte skoler, inden der træffes beslutning. 

 

Da en afgrænset del af sagen omhandler skolestrukturen - i form af oprettelse af en ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen – har administrationen anmodet skolebestyrelsen på Gungehusskolen om at afgive en udtalelse omkring dette forhold. Udtalelsen vil foreligge ved Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af sagen.

 

Sagen er i øvrigt sendt til Handicaprådet, som skal høres over alle initiativer af betydning for mennesker med handicap, jf. § 37 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018 med senere ændringer).

 

De indkomne høringssvar fra henholdsvis skolebestyrelsen på Gungehusskolen og Handicaprådet vil blive ledsaget af administrationens eventuelle bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

En besparelse i Hvidovre Kommunes egne specialtilbud på i alt 3,81 mio. kr. svarer til

 

 • 6,8 fuldtidsstillinger, såfremt der udelukkende regnes med speciallærerlønninger (gnsn.løn 2019 = 560.600 kr.) eller
 • 9 fuldtidsstillinger, såfremt der udelukkende regnes med pædagoglønninger (gnsn.løn 2019 = 423.000 kr.).

 

Besparelsen svarer således til 7,7 fuldtidsstillinger, hvis der regnes med en vægtet gennemsnitsløn på 491.800 kr.

Bilag

 1. Handicaprådets høringssvar om budgetoverholdelse specialundervisning (pdf)
 2. Administrationens bemærkninger til høringssvaret fra Handicaprådet (pdf)
 3. Høringssvar fra Gungehusskolens skolebestyrelse (pdf)
 4. Administrationens bemærkninger til høringssvaret fra Gungehusskolens skolebestyrelse (pdf)
 5. Henvendelse af 05.02.2019 fra Hvidovre Lærerforening til Børne- og Uddannelsesudvalget (pdf)
 6. Udtalelse fra medarbejdersiden i Center-MED for Skole og Uddannelse (pdf)

8. Godkendelse af bevilling til indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har ansøgt om og fået bevilget midler fra Sundhedsstyrelsen til satspuljeprojektet Indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes.

Indtægts og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Sundhedsstyrelsens bevilling på 2.332.221 kr. til indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes fordelt på årene 2019 og 2020.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

Anbefales godkendt med bemærkning om, at der gerne ses et styrket samarbejde med patientforeningen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

Center for Sundhed og Ældre har søgt satspuljen ”Indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare og udsatte patienter med diabetes” med formålet at rekruttere flere sårbare borgere med diabetes til rehabilitering målrettet målgruppen.

Sundhedsstyrelsen har bevilget ca. 2,33 mio. kr. til brug i projektperioden 1. november 2018 til 31. december 2020.

 

Projektet vil arbejde med at:

 • Udvikle en samarbejdsmodel mellem kommune, hospital og almen praksis med henblik på koordineret rehabilitering i sammenhæng med patientens øvrige behandlingsforløb
 • Målrette rekruttering af målgruppen inden for tre nye arenaer: handicap- og psykiatri, beskæftigelse samt udsatte boligområder og etniske miljøer
 • Kompetenceudvikle udvalgte medarbejdere til at afholde rehabiliterende patientuddannelse målrettet særligt sårbare grupper
 • Afprøve målrettet sundhedspædagogisk og individuelt tilrettelagt patientuddannelse understøttet af mobil teknologisk løsning
 • Afprøve udslusning i eksisterende samarbejder med klubber og foreninger med henblik på fastholdelse af livsstilsændringer efter endt rehabiliteringstilbud i kommunen.

 

Projektet var oprindeligt planlagt med start 1. november 2018. Tilsagn om bevilling til projektet er dog først givet ultimo december 2018. Derfor starter projektet først i 2019. 

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om i alt 2.332.221 kr. fordelt med 1.401.431 kr. i2019 og 930.700 kr. i 2020. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

 

Bevillingen dækker etablering, konsulentudgifter, løn til ansættelse af en projektleder, en fysioterapeut samt enkelte timer til diætist. Derudover er der timer til aflønning af kommunens sundhedsformidlere og til udvikling af velfærdsteknologi til målgruppen.

Retsgrundlag

Bevillingen er et bidrag til, at Hvidovre Kommune efterlever Sundhedslovens §119 om forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Sårbare og udsatte borgere med diabetes bliver på nuværende tidspunkt henvist i mindre grad til rehabiliterende tilbud. Projektet hjælpe til at øge andelen af denne målgruppe i Hvidovre Kommunes rehabiliterende tilbud. Samtidig understøtter projektet at medarbejderne opkvalificeres til at arbejde med målgruppen.

Miljømæssige konsekvenser

 

Ingen

Bilag

 1. Tilsagn fra Sundhedsstyrelsen (pdf)

9. Godkendelse af bevilling fra Socialstyrelsens pulje til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge

Beslutningstema

Administrationen har søgt og fået bevilget 3,046 mio. kr. fra Socialstyrelsens pulje til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge.

 

Projektet har titlen: ”Modning af ungeindsatsen i Broen – et fremrykket, opsøgende og forebyggende tilbud med brobygning til sociale fællesskaber, sundhed, uddannelse og beskæftigelse”. Det funderes i Center for Handicap og Psykiatris nye afdeling ”Broen”.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling af puljemidler fra Socialstyrelsen på 3,046 mio. kr.  til projektet ”Modning af ungeindsatsen i Broen”.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2019

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har søgt og fået bevilget midler fra Pulje til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge (vedlagt som bilag ”Tilsagn fra Socialstyrelsen” samt ”Tillæg til tilskud fra Socialstyrelsen”). Administrationens hensigt er at udvikle arbejdet medunge med psykisk sårbarhed mellem 16 til 30 år, der udviser tegn på psykisk mistrivsel eller sociale problemer. Indsatsen forankres i Center for Handicap og Psykiatris afdeling ”Broen”.

 

Det bevilgede beløb dækker perioden fra oktober 2018 til og med december 2020.Beløbet dækker løn til projektleder og medarbejdere.

 

Administrationen har beskrevet projektets organisationsstruktur i ansøgningen. Der er nedsat styregruppe, interessentgruppe, implementerings- og læringsteam, fagprofessionelt team, og forventes også nedsat et ungeteam.

 

Ansøgningen består af syv projektspor. Arbejdet med hver enkelt spor er beskrevet i ansøgningsmaterialet (vedlagt som bilag ”Ansøgning til Socialstyrelsens pulje til modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed”). De syv projektspor ses nedenfor.

 

 1. Modning af indsatser.
 2. Understøtte organisering af et tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde.
 3. Understøtte ny indgang til voksenområdet i Broen med tilbud om korterevarende og tidsafgrænset, individuelt planlagt forløb.
 4. Understøtte brobygning til kultur- og fritidsliv i det frivillige foreningsliv.
 5. Understøtte brobygning til kommunale sundhedstilbud.
 6. Understøtte brobygning til fastholdelse i uddannelse eller arbejde.
 7. Dataindsamling, evaluering, lokal forankring og formidling til andre kommuner.

 

Effekterne af projektet forventes at være, at flere unge med psykisk sårbarhed opnår øget trivsel og mestring af hverdagslivet, indgår i meningsfulde sociale fællesskaber og opnår uddannelse og beskæftigelse. Indsatsen forventes også på længere sigt at bidrage til en reduktion i en række omkostninger på socialområdet og beskæftigelsesområdet.

 

Hvidovre Kommune er en af i alt fire kommuner, der har fået bevilget midler fra puljen. Der vil være en fælles proces for kommunerne omkring samarbejdet med de leverandører som Socialstyrelsen har entreret med til afvikling af kompetenceudvikling for medarbejderne, evaluering m.v.

 

De fire projekter indgår i en større sammenhæng hvor Socialstyrelsen arbejder med at modne, udvikle og afprøve metoder.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er givet en samlet bevilling fra Socialstyrelsen på 3,046 mio. kr. til projektet ”Modning af ungeindsatsen i Broen”.

 

Administrationen indstiller, at der gives udgifts- og indtægtsbevillinger, som fordeler sig således i projektperioden.

 

 

2018

2019

2020

Udgiftsbevilling

182.000

1.077.000

1.787.000

Indtægtsbevilling

-182.000

-1.077.000

-1.787.000

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til modning af forebyggende metoder til sårbare unge, nr. 417 af 2. maj 2018.

Høring

Der er ikke høringspligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ansættelse af medarbejdere i projektet jf. puljeansøgningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet skal bidrage til bedre trivsel for unge med psykisk mistrivsel eller sociale problemer.

Bilag

 1. Ansøgning til Socialstyrelsens pulje til modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed (pdf)
 2. Tilsagn fra Socialstyrelsen (pdf)
 3. Tillæg til tilskud fra Socialstyrelsen (pdf)

10. Godkendelse af puljemidler til implementering af ny beskæftigelseslov

Beslutningstema

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen har besluttet at afsætte 8,3 mio. kr. i 2018 til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser, der kan understøtte implementeringen af aftale om forenkling af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

 

Center for beskæftigelse har den 21. december 2018 fået tilsagn om puljemidler.

 

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende at der i 2019 gives en indtægtsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til implementering af LAB på 134.200 kr.
 2. at godkende at der i 2019 gives en udgiftsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til implementering af LAB på 134.200 kr.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommuner, organisationer og a-kasser har en stor opgave i at implementere den nye LAB-aftale, der forventes at træde i kraft den 1. juli 2019. Aftalen medfører ændringer i regler på tværs af målgrupperne i beskæftigelsesindsatsen, og der er derfor tale om en stor, tværgående implementeringsopgave for de relevante aktører.

 

Center for Beskæftigelse har fået tilsagn om puljemidler til et kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere med fokus på at omsætte den nye lovgivningsmæssige ramme

til strategi for den beskæftigelsesrettede indsats og i en ny styringspraksis, der kan sikre, at Hvidovre Kommune bevæger indsatsen i den rigtige retning og med rette faglighed og kvalitet i borgerforløbene.

 

I kompetenceudviklingsforløbet arbejdes med fire overordnede kerneelementer:

 1. Samtale og indsatsstrategier
 2. Produktionsplanlægning
 3. Styring og opfølgning
 4. Kvalitet og faglighed

 

Kompetenceudviklingen vil foregå i en serie af læringsworkshops for ledere og medarbejdere.

 

Projektperioden er december 2018 – december 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 134.200 kr. i 2019. Center for beskæftigelse medfinansierer 36.800 kr., da der er krav om minimum 20 pct. medfinansiering. Medfinansieringen finansieres inden for centrets eksisterende budgetramme.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven nr. 2 af 4. januar 2018 § 40, stk. 2.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


11. Godkendelse af placering af besparelse på aftenskoleområdet

Beslutningstema

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen en reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme til voksenundervisning på 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022.

 

Administrationen har valgt at placere besparelsen på puljen til tilskud til undervisning, som er den største af i alt 5 puljer på aftenskoleområdet. Aftenskolerådet har efterfølgende fremsendt forslag om at ændre placeringen af besparelsen gældende for 2019 således, at reduktionen på 0,5 mio. kr. fordeles via 340.000 kr. fra puljen til PEA-tilskud og 160.000 kr. fra puljen til tilskud til undervisning.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til Aftenskolerådets fremsendte forslag og beslutte, hvorvidt besparelsen på aftenskoleområdet for 2019 skal placeres på puljen til PEA-tilskud og puljen til tilskud til undervisningmed henholdsvis ca. 0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal desuden godkende, at reduktionerne vedr. 2020-2022 foreslås udmøntet årligt på baggrund af forslag fra Aftenskolerådet i forbindelse med tilskudsfordelingen i Folkeoplysningsudvalget for de respektive år.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. atgodkende,at besparelsen på aftenskoleområdet for 2019placeres på puljen til PEA-tilskud ogpuljen til tilskud til undervisningmed henholdsvis 340.000 kr. og 160.000 kr.

 

eller

 

 1. at godkende, at besparelsen på aftenskoleområet for 2019 udelukkende placeres på puljen til tilskud til undervisning
 2. at beslutte, hvorvidt reduktionerne vedr. 2020-2022 skal udmøntes årligt på baggrund af forslag fra Aftenskolerådet i forbindelse med tilskudsfordelingen i Folkeoplysningsudvalget for de respektive år

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Ad 1. Gruppe O og Gruppe F er for. Gruppe A er imod.

Ad 2. Gruppe A er for. Gruppe O og gruppe F er imod.

Ad 3. Gruppe O og gruppe F er for. Gruppe A er imod.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Ad 1.

For: Gruppe F, O, C, og V

 

Gruppe A og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

Imod: Gruppe F, O, C, og V

 

Gruppe A og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales ikke godkendt.

 

Ad 3.

For: Gruppe F, O, C, og V

 

Gruppe A og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen en reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme til voksenundervisning på 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022. Administrationen har valgt at placere besparelsen på puljen til tilskud til undervisning, som er den største af i alt 5 puljer på aftenskoleområdet:

Puljer

Midler afsat i 2019 inden placering af besparelse på 0,5 mio. kr.

Tilskud til undervisning

3.132.806 kr.

PEA-tilskud

1.450.658 kr.

Lokaletilskud

199.310 kr.

Uddannelse og undervisning

111.531 kr.

Kulturelle arrangementer

63.152 kr.

 

 

På mødet den 6. december 2018 besluttede Folkeoplysningsudvalget at bemyndige aftenskolerådet at fremsende budgetforslag til Kultur- og Fritidsudvalget. I den forbindelse har Aftenskolerådet indsendt forslag om, at besparelsen gældende for 2019 på 0,5 mio. kr. bør fordeles over to puljer, således at 340.000 kr. tages fra puljen til PEA-tilskud (tilskud til pensionister, efterlønnere og arbejdsledige samt SU-modtagere) og 160.000 kr. tages fra puljen til tilskud til undervisning.

 

I 2018 resterede der 390.324 kr. i ubrugte PEA-midler. Aftenskolerådet påpeger i det fremsendte forslag, at de forventede, ubrugte PEA-midler for 2019 vil kunne dække en del af den foreslåede besparelse.

 

PEA-midlerne anvendes som tilskud til nedsat deltagerbetaling. Der er afsat ca. 1,5 mio. kr. i PEA-midler i 2019, og der forventes lig 2018 et forbrug på ca. 1,1 mio. kr.; dvs. et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Taksten for tilskud pr. undervisningstime er i 2019 fastsat til 12,75 kr. Administrationen bemærker, at taksten ikke har været hævet siden 2014; ved eksempelvis at hæve satsen til 19,00 kr. pr. undervisningstime, ville den samlede ramme blive anvendt; mindreforbruget ville blive begrænset, og deltagernes egenbetaling ville desuden blive væsentligt nedsat. Et kursusforløb af 40 timers varighed ville eksempelvis medføre en besparelse på 250 kr. for den enkelte kursusdeltager.

På denne baggrund vurderer administrationen, at det vil være mest fordelagtigt at hæve taksten for tilskud pr. deltagertime for PEA-midlerne og placere den samlede besparelse på 0,5 mio. kr. på puljen til tilskud til undervisning.  

Det er Folkeoplysningsudvalget, der har kompetencen til at fastsætte taksten for tilskud pr. undervisningstime.

 

Udvalget skal derfor beslutte, ombesparelsen på aftenskoleområdet på 0,5 mio. kr. for 2019 skal placeres på puljen til PEA-tilskud ogpuljen til tilskud til undervisningmed henholdsvis 340.000 kr. og 160.000 kr., eller om besparelsen skal placeres udelukkende på puljen til tilskud til undervisning.

 

Aftenskolerådet har endvidere foreslået, at reduktionerne vedr. 2020-2022 skal udmøntes årligt på baggrund af forslag fra Aftenskolerådet i forbindelse med tilskudsfordelingen i Folkeoplysningsudvalget for de respektive år. Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om dette forslag kan godkendes.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede kommunalbestyrelsen på mødet den 9. oktober 2018 (pkt. 3) en reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme til voksenundervisning på 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 6. december 2018 at bemyndige aftenskolerådet til at fremsende budgetforslag til Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt indstillingen godkendes, vil den vedtagne reduktion på Folkeoplysningsudvalgets ramme til voksenundervisning på 0,5 mio. kr. i 2019 blive placeret på puljen til PEA-tilskud og puljen til tilskud til undervisning med henholdsvis ca. 0,3 mio. kr. og 0,2 mio. kr.

 

Tilskud udbetales til aftenskolerne over to rater, og første rate blev udbetalt den 1. januar 2019 som en a conto-udbetaling jf. den kommunale fordelingsnøgle. Anden rate udbetales den 1. juli 2019, og placeringen af besparelsen på 0,5 mio. kr. vil derfor få indflydelse på størrelsen af anden tilskudsrate.

Retsgrundlag

Ifølge Folkeoplysningslovens (LBK nr. 1115 af 31/08/2018) § 8 ydes der tilskud til foreninger til aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende voksenundervisning
Jf. Folkeoplysningslovens § 8a kan der ydes særlige tilskud til bl.a.:

 

 • Nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper
 • Undervisning m.v. der forudsætter små hold

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udmøntning af rammebesparelse på den folkeoplysende voksenundervisning 2019.pdf (pdf)
 2. Side 1 budgetkatalog.pdf (pdf)
 3. Punkt_Ansøgning om tilskud til den f_21-12-2018 12-22-48.pdf (pdf)

12. Godkendelse af rammerne for eliteforeningers brug af Hvidovre Motionscenter

Beslutningstema

Da Hvidovre Atletik og Motion overtog den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter pr. 1. juni 2017, blev der som overgangsordning lavet en aftale med administrationen om, at eliteidrætsklubber kunne træne gratis i centret. 

 

På mødet den 26. juni 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at ordningen skulle fortsætte året ud, og på mødet den 18. december 2018 blev administrationens evaluering af motionscentret taget til efterretning af kommunalbestyrelsen.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal på denne baggrund drøfte de fremtidige rammer for eliteidrætsklubbernes brug af den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter; herunder fastsættelse af et potentielt fremtidigt anvendelsesgebyr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at Hvidovre Atletik og Motion får bemyndigelse til at opkræve gebyr for eliteidrætsudøveres brug af Motionscentrets foreningsdrevne del svarende til 100 kr. pr. måned pr. person

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Gruppe A er for.

Gruppe O og F er imod med den bemærkning, at den nuværende ordning med gratis adgang for elitebrugere ønskes videreført.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Ad 1.

For: Gruppe A,C,V og Ø

Imod: Gruppe F og O

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2017 at udpege Hvidovre Atletik og Motion som driftsansvarlig for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter.

 

Den foreningsdrevne del af centret har åbningstid i tidsrummet kl. 7.00-9.00 og kl. 14.00-22.00 i hverdage og kl. 8.30-16.30 lørdag og søndag.

 

Et medlemskab til den foreningsdrevne del af motionscentret koster 100 kr. pr. måned. Foreningen havde ultimo 2018 ca. 400 medlemmer af motionscentret.

Udover almindelig fitnesstræning tilbydes forskellige holdaktiviteter som effekt-, yoga- og morgenhold. Hvidovre Atletik- og Motion har deltidsansat to instruktører.

 

Hvidovre Atletik og Motion har meddelt administrationen, at foreningen overordnet set er tilfreds med ordningen og derfor ønsker at fortsætte driften af den foreningsdrevne del. Dog ønsker foreningen en afklaring på, hvorledes eliteforeningernes gratis adgang til motionscentret skal finansieres fremover.

Eliteidrætsudøveres brug af motionscentret

Umiddelbart inden Motionscentret blev delt i en kommunal og foreningsdrevet del, indrettede Hvidovre Kommune i sommeren 2016 et særskilt område, som kunne anvendes gratis af kommunens eliteidrætsklubber (klubber, der modtager tilskud fra kommunens eliteidrætspulje), hvorimod andre brugere kunne anvende området mod betaling. Det særskilte område nåede dog aldrig at blive færdigindrettet inden opdelingen af motionscentret, hvorfor ordningen aldrig blev anvendt i praksis og heller ikke kontraktuelt effektiviseret.

 

Den 1. juni 2017 trådte brugsretsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion så i kraft. I den forbindelse blev det ikke skrevet formelt ind i brugsretsaftalen, hvorvidt eliteudøvere fremover skulle træne gratis, men der blev indgået en uformel aftale med Center for Kultur og Fritid om, at der som en overgangsordning ikke ville blive opkrævet betaling for eliteudøveres brug af træningsfaciliteterne. På mødet den 26. juni 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at ordningen skulle fortsætte året ud.

 

Overgangsperioden er nu slut, og Hvidovre Atletik og Motion henstiller derfor til, at der skal findes en løsning, der finansierer eliteidrætsklubbernes brug af centret.

 

Da der i brugsretsaftalen ikke er indskrevet noget krav om, at der skal tilbydes gratis træning i centret, anbefaler administrationen, at Hvidovre Atletik og Motion får bemyndigelse til fremover at opkræve betaling fra eliteudøvere svarende til almene brugeres månedlige medlemskontingent på 100 kr.

Estimeret brug af Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter

Administrationen har været i dialog med de kommunale eliteidrætsforeninger for at afklare, hvor mange af foreningernes eliteudøvere, der gratis anvender Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter.

 

Ud af 10 eliteforeninger anvendes faciliteterne pt. kun af to foreninger; heraf 45-50 eliteudøvere fra Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen samt et uoplyst antal eliteudøvere fra Hvidovre Ishockey Klub (brugen repræsenterer en estimeret værdi på ca. 60.000 kr.). De resterende eliteforeninger gør enten brug af egne træningsfaciliteter eller anvender kommunens to idrætscentre, og størstedelen af de adspurgte foreninger overvejer ikke at gøre brug af Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter fremadrettet.

 

Hvidovre Bordtennisklub har som den eneste forening ikke været bekendt med muligheden for gratis anvendelse af Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter. Foreningen udviser dog interesse for at gøre brug af faciliteterne fremadrettet alt afhængigt af den fremtidige finansiering.

 

Administrationen og atletikklubben er i god og løbende dialog om den fælles brug af motionscentret; herunder adfærd blandt brugerne, oprydning, vedligeholdelse af maskiner m.m. Hvidovre Atletik og Motion har dog oplevet en række problematikker vedrørende eliteudøvernes brug af centret; herunder vanskeligheder ved fordeling af træningstider. Der er derfor i samarbejde med administrationen planlagt et fordelingsmøde for de relevante eliteforeninger, der påtænkes afholdt umiddelbart efter den politiske behandling af de fremtidige rammer for eliteforeningernes træning i motionscentret, således at gældende regler for brug af centret overholdes af alle brugere.

 

Da tilskudspuljen målrettet Eliteidræt, Elite2650, skal revideres i løbet af 2019, foreslår administrationen desuden, at der i samme ombæring indarbejdes kriterier for støttemodtageres potentielle brug af motionscentret i de kommende retningslinjer for Elite2650. Dog er administrationen af den opfattelse, at det månedlige gebyr på 100 kr. også bør betales af eliteidrætsudøverne, da beløbet dels ikke er særligt byrdefuldt, dels er med til at sikre, at der fremadrettet kan foretages krævede investeringer i udstyr mv., som er nødvendigt for at drive et motionscenter professionelt.

Politiske beslutninger og aftaler

Som del af budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre vedrørende budget 2017 blev det besluttet, at en del af Hvidovre Motionscenter fremover skal drives af frivillige og foreninger.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. marts 2017, at Hvidovre Atletik og Motion skulle udpeges som driftsansvarlig forening for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter. Samtidig blev brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion godkendt.

 

På mødet den 26. juni 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at eliteudøvere skulle kunne træne gratis i Hvidovre Motionscenter året ud, og på mødet den 18. december 2018 blev administrationens evaluering af både den foreningsdrevne og kommunale del af motionscentret taget til efterretning af kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, såfremt Hvidovre Atletik og Motion får bemyndigelse til at opkræve gebyr for eliteidrætsudøveres brug af Hvidovre Motionscenters foreningsdrevne del svarende til 100 kr. pr. måned pr. person.

Retsgrundlag

Det følger af lov om eliteidræt (LBK nr. 1155 af 25/09/2013) § 7, at kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


13. Godkendelse af anlægssum til placering af Hjælpemiddeldepot på Bibliotekvej

Beslutningstema

Hjælpemiddeldepotet er pt. placeret på Høvedstensvej 45 samt midlertidigt fjerndepot på Bytoften 29. Da der på Bytoften 29 etableres en ny daginstitution, er der behov for yderligere depotplads på Bibliotekvej 52.

 

Kommunalbestyrelsen bedes godkende anlægssummen til placering af hjælpemiddeldepot samt midler til indkøb og etablering af vaskefaciliteter.  

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at frigive anlægssum på 2 mio. kr. til indkøb og etablering af vaskefaciliteter.
 2. at frigive anlægssum på 1,8 mio. kr. til indretning af et nyt hjælpemiddeldepot.
 3. at beløbene først frigives, når ejendomshandlen er gennemført og ejendomsretten er overgået til kommunen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

Ad 1-3. Anbefales godkendt.

 

For: Gruppe A, F, O, V og Liste H

 

Undlader at stemme: Gruppe C

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

For: Gruppe A, F, O, V og Ø

 

Undlader: Gruppe C

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat 3,8 mio. kr. til indretning af et nyt hjælpemiddeldepot samt etablering af lovpligtige vaskefaciliteter.

 

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af den 28. august 2018, køb af HOFOR’s ejendom på Bibliotekvej 52, vil det nye hjælpemiddeldepot blive placeret i lokaler, der indtil nu har været benyttet som henholdsvis garageanlæg, lagerlokaler og personalefaciliteter.

 

For at faciliteterne kan anvendes til hjælpemiddeldepot, skal der bl.a. etableres et varmeanlæg i dele af bygningerne og sikres mulighed for indvendig passage gennem bygningerne. 


Arbejdstilsynet har udstedt et påbud om at etablere et vaskeanlæg for at forhindre spredning af multiresistente bakterier, og behovet herfor er uafhængigt af depotets fremtidige placering.


Lokalerne på Bibliotekvej 52 forventes klar til indflytning primo 2019.

 

Forudsat at der indgås købsaftale med HOFOR vil administrationen igangsætte indkøb af vaskefaciliteter.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018

Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Politiske beslutninger og aftaler

På investeringsoversigten for 2018 er der på projekt 5791 afsat 3,8 mio. kr. til indretning af nyt hjælpemiddeldepot.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ansøger om anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til projekt 5791 Hjælpemiddeldepot, fremtidig placering, finansieret af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

 

Sammenfatning af projektets økonomi i hele anlægsprojektets levetid:

 

2018

2019

2020

2021

I alt

Anlægssumimio. kr.

3,8

0,0

0,0

0,0

3,8

 

Projektetsanlægsbevilling:

 

Nuværende

anlægsbevilling

Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling

Ny

anlægsbevilling

Anlægsbevillingimio. kr.

0,0

3,8

3,8

 

 Afsat drift:

 

2018

2019

2020

2021

Afsat drift i budgettet i kr.

600.000

800.000

800.000

800.000

 


14. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til prisen for konsulentrapporten. Det undersøges.

 

Evaluering af parkeringskontrol behandles i Økonomiudvalget.


15. Udpegning af områder til boligudvikling

Lukket sag

16. Godkendelse af opsigelse af lejemål

Lukket sag

17. Drøftelse af udlejning

Lukket sag

18. Beslutning om køb af fast ejendom

Lukket sag