Referat - Økonomiudvalget den 4. februar 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 4. februar 2019
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Fraværende med afbud

 • Anders Wolf Andresen (F)

Bemærkninger

Niels Ulsing deltog for Anders Wolf Andresen. Kenneth F. Christensen var fraværende under punkt 1-2. Arne Bech deltog under drøftelsen af punkt 5.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2019

Ingen meddelelser.


3. Beslutning om prioriteter for erhvervsfremme og drøftelse af det ny erhvervsfremmesystems betydning for Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Den nye lov om erhvervsfremme er trådt i kraft pr. 1. januar 2019. Den medfører en ny ramme for kommunernes arbejde med vækst- og erhvervsfremme. Formålet med punktet er at orientere kommunalbestyrelsen om de nye muligheder, som kommunerne har for at få indflydelse på erhvervsfremmetiltag og at kommunalbestyrelsen giver sit bidrag til det regionale kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020 og nogle år frem.

 

Hvidovre Kommunes bidrag til Erhvervshus Hovedstaden er 1,6 mio. kr. årligt, som finansieres af de eksisterende budgetter til Væksthus og iværksættelse på 1,2 mio. kr. og Copenhagen Filmfund på 0,4 mio. kr.

 

I 2019 er budgettet til Copenhagen Filmfund kun på 0,1 mio. kr.

Administrationen foreslår, at de resterende 0,3 mio. kr. i 2019 finansieres inden for Økonomiudvalgets samlede ramme.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

 

 1. at drøfte hvad det nye erhvervsfremmesystem betyder for kommunen og kommunens lokale erhvervsservice.
 2. at beslutte prioriteter, som kommunen ønsker skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet.
 3. at restfinansieringen af bidraget til Erhvervshus Hovedstaden i 2019 på 280.000 kr. sker inden for Økonomiudvalgets samlede ramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2019

Ad 1. Drøftet.

 

Ad 2. Økonomiudvalget anbefaler, at følgende områder indgår i det regionale kapitel for     hovedstadsområdet: 

 

 

Der skal være fokus på at nå den store gruppe af små ikke vækstorienterede

virksomheder, der har vækstpotentiale (før vækstparate).

 

Der skal skabes rum for virksomheder, der ikke søger vejledning digitalt.

 

Der skal være fokus på hovedstadsregionen/Greater Copenhagen som vækstmotor for

hele landet.

 

Der skal være fokus på understøttelse af klyngedannelser i udvalgte erhvervsområder.

 

Der skal være fokus på udviklingsarbejdet omkring cirkulær virksomhedsøkonomi.

 

 

 

Ad 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet indstillingen.


Med det nye erhvervsfremmesystem bliver det politiske ansvar for erhvervsudvikling entydigt forankret to steder: Nationalt og kommunalt. Det betyder, at der er et godt afsæt for at styrke det politiske ejerskab og til at præge erhvervsudviklingen og hvilke initiativer, der skal igangsættes og prioriteres i Hovedstadsområdet.

 

Kommunerne har en rolle på 3 niveauer:

1) Lokalt: Kommunerne vil fortsat være den nære indgang for virksomhederne. Kommuner kan varetage lokal erhvervsservice og yde 1:1 rådgivning til virksomheder der har behov for det, arrangere netværksarrangementet, etablere erhvervsråd (i Hvidovre er det erhvervskontaktudvalget) og henvise virksomhederne videre til fx erhvervshusene. Kommunerne kan også vælge at samarbejde om den primære erhvervsservice.

De nævnte lokale opgaver svarer fint til de opgaver som erhvervsområdet varetager i Hvidovre. Det betyder at der ikke vil være de store indholdsmæssige ændringer.

 

2) Tværkommunalt: Det nye Erhvervshus Hovedstaden med filialer i Hillerød og på Bornholm får en nøglerolle i hovedstadsområdet. Erhvervshuset skal hjælpe alle virksomheder i hovedstadskommunerne med specialiseret rådgivning og bliver indgang til de øvrige dele af erhvervsfremmesystemet. De nuværende ydelser i Iværksætterhuset (kurser og vejledning) bliver en del af Erhvervshuset.

Hvidovre har tidligere betalt separat til iværksætterhuset for deres ydelser i Hvidovre.

 

3) Nationalt: Kommunerne kan via KKR-samarbejdet og Erhvervshusets bestyrelse få indflydelse på det regionale kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi. Strategien vil være retningsgivende for fordelingen af midler til erhvervsfremme fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Kommunerne vil ligeledes i partnerskaber med andre kommuner og aktører i Greater Copenhagen kunne søge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om midler til erhvervs- og vækstaktiviteter.

 

Staten etablerer desuden (betalt af kommunerne) en digital erhvervsfremmeplatform, der skal gøre information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet let tilgængelige for virksomheder. 

 

KKRs arbejdsgruppe for det nye erhvervsfremmesystem mener det er vigtigt, at alle kommuner med afsæt i de skitserede muligheder for indflydelse (se ovenfor) drøfter, hvad den nye lovgivning vil betyde for den lokale erhvervsservice i den enkelte kommune samt, hvilke elementer og indsatsområder, som kommunen gerne ser nævnt i det regionale kapitel.

 

Prioriteringer til det regionale kapitel for Hovedstadsregionen for 2020 og frem

Fra administrationen vil vi anbefale i uprioriteret rækkefølge, at der indføjes følgende elementer og indsatser i det regionale kapitel:

 

 1. Der skal være fokus på at nå den store gruppe af små ikke vækstorienterede virksomheder, der har vækstpotentiale (før vækstparate) 
 2. Der skal skabes rum for virksomheder, der ikke søger vejledning digitalt.
 3. Der skal være fokus på hovedstadsregionen/ Greater Copenhagen som vækstmotor for hele landet
 4. Der skal være fokus på understøttelse af klyngedannelser i udvalgte erhvervsområder
 5. Der skal være fokus på udviklingsarbejdet omkring cirkulær virksomhedsøkonomi.

 

Strategien for hovedstadens erhvervsfremme strategi for 2019 er fint dækkende (vedlagt som bilag til punktet).

 

Baggrund

Formålet med den nye lov om erhvervsfremme, er at skabe et enklere og mere enstrenget system for virksomhederne, hvor antallet af aktører begrænses og overlap undgås.

 

Regionerne afskæres ved lov fra at drive egne erhvervsfremmeindsatser. ”Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse” etableres og erstatter de seks regionale Vækstfora og Danmarks Vækstråd. Bestyrelsen består af 17 medlemmer, hvoraf 5 er kommunale repræsentanter som udpeges af de regionale kommunekontaktråd (KKR). Midler til erhvervsfremmeprojekter samles under den nationale erhvervsfremmebestyrelse, som også får ansvar for udmøntning af regional- og socialfondsmidler fra EUs strukturfonde.  KKR Hovedstaden har valgt borgmester i Hørsholm Kommune Morten Slotved som medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får også ansvar for at lave en national strategi for erhvervsfremme, der skal være rammesættende for hele den offentlige erhvervsfremmeindsats. For 2019 har erhvervsministeren udarbejdet en strategi, som i høj grad bygger på de nuværende prioriteter i ReVUS. 2019-strategien er vedlagt som bilag (udkast). For 2020 og frem er det sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skriver et udkast til det regionale kapitel for Hovedstaden i den nationale erhvervsfremmestrategi. Dette kommer til at ske i samarbejde med og på baggrund af input fra aktørerne i hovedstadsområdet, jf. den model for strategiarbejdet vedr. erhvervsfremme i hovedstaden, som KKR Hovedstaden vedtog på mødet d. 16. nov. Her fremgår en proces, hvor Erhvervshus Hovedstaden med afsæt i en fælles strategidag for borgmestre, formænd for erhvervsudvalg, kommunaldirektører og erhvervschefer indsamler input fra både kommuner og erhvervsfremmeoperatører.

 

Erhvervsfremmebestyrelsen vil udpege de erhvervs- og teknologiområder inden for hvilke, der skal bevilges støtte til klynger og strategiarbejde. Antallet af klynger og netværk skal reduceres til 10-12, og der vil fremover kun blive givet støtte til én aktør/klynge indenfor for hvert af de udpegede erhvervs- og teknologiområder.

 

For hovedstadsområdet betyder det nye erhvervsfremmesystem at vigtige aktører som Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen mister dele af deres nuværende projektfinansiering fra regionen. De vil fremadrettet skulle søge om projektfinansiering fra den nationale erhvervsfremmebestyrelse. For klyngeorganisationer som Gate 21 betyder ændringerne også nedgang i den nuværende regionale finansiering. Gate 21 vil fremadrettet skulle indgå i en kommende national klynge på det grønne område for at få adgang til at søge nationale midler.

 

Greater Copenhagen samarbejdet fortsætter i 2019 med regionale midler og midler fra finansloven. Regionerne vil imidlertid fremadrettet skulle have en anden rolle i samarbejdet, da de ikke længere må lave erhvervsfremme. Hvordan den fremtidige finansiering og styring af Greater Copenhagen samarbejdet skal se ud, er der endnu ikke taget endelig stilling til.

 

Uddybende information

Der kan læses mere om det nye erhvervsfremmesystem på kl.dk ved at søge på ”nyt erhvervsfremmesystem”.

Politiske beslutninger og aftaler

Orientering om regeringens forlig med Dansk Folkeparti om fremtidens erhvervsfremmesystem blev behandlet i Økonomiudvalget den 18. juni 2018, punkt 6.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes bidrag til Erhvervshus Hovedstaden for 2019 er den 24. januar 2019 oplyst til 1,6 mio. kr.

 

Hvidovre Kommune har i budget 2019 afsat 2,0 mio. kr. til erhvervsfremme, mens der fra 2020 er afsat 2,3 mio. kr., idet der i 2019 er anvendt 0,3 mio. kr. til finansiering af sponsoraftale med Hvidovre Fodbold A/S.

 

Af de 2 mio. kr. har 1,2 mio. kr. været anvendt til formål, som nu erstattes af Erhvervshus Hovedstaden (Væksthus Hovedstaden samt iværksættermedlemsbidrag og køb af iværksætterpakke). Hertil kommer 0,1 mio. kr. i 2019 fra kommunens bidrag til Copenhagen Filmfund, hvor kommunens tilslutning er besluttet ophørt fra 2019, dette beløb udgør 0,4 mio. kr. i 2020 og fremover.

 

Beløb i kr.

2019

2020

2021

2022

Budget til Væksthus og iværksættelse

1.221.000

1.221.000

1.221.000

1.221.000

Budget til Copenhagen Filmfund

100.000

428.000

428.000

428.000

I alt budget til anvendelse til finansiering af Erhvervshus Hovedstaden

1.321.000

1.601.000

1.601.000

1.601.000

 

 

 

 

 

Erhvervshus Hovedstaden

1.601.000

1.649.000

1.649.000

1.649.000

Restfinansiering

-280.000

0

0

0

 

I 2019 mangler der således 0,3 mio. kr. til finansiering af Erhvervshus Hovedstaden, som foreslås finansieret inden for Økonomiudvalgets samlede ramme.

Retsgrundlag

Efter lov om erhvervsfremme § 14 (LOV nr. 1518 af 18/12/2018) kan kommunerne varetage lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter erhvervsservice og erhvervsudvikling

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Nyt erhvervsfremmesystem - Kommunalt ejerskab nye erhvervsfremmesystem.pdf (pdf)
 2. Nyt erhvervsfremmesystem - Regional strategi 2019.docx (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2019

Ingen bemærkninger.


5. Udpegning af områder til boligudvikling

Lukket sag