Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 24. april 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 24. april 2018
Mødetidspunkt: Kl. 16:50
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Bemærkninger

Ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2018

Godkendt.


2. Forskellige cirkulære og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2018

Intet.


3. Ventilation - Sundhedscenter

Supplerende beslutningstema

Sagen er suppleret med en alternativ finansiering af ventilationsløsning i Sundhedscenteret.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte en ventilationsløsning i Sundhedscenteret med
  a) et decentralt ventilationsanlæg til 5,5 mio. kr.
  eller
  b) et centralt ventilationsanlæg  til 3,2 mio. kr.

 2. at finansiere et ventilationsanlæg i Sundhedscenteret via mindreforbrug på 4 mio. kr. på projekt 0258, midlertidig boligplacering af flygtninge samt 1,5 mio. kr. fra projekt 0943, forebyggende vedligehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2018

Ved behandling af sagen har Økonomiudvalget lagt til grund, at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 4. april 2018 rettelig må forstås på følgende måde:

Ad indstilling 1 a og 1 b

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler 1 a godkendt.

For: gruppe A, O, V, C

Imod: gruppe F

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Ad indstilling 2-4

Ved en fejl i protokollen for Teknik- og Miljøudvalget fremgår det ikke, at indstilling 4 også bortfalder. Indstillingerne 2-4 er således bortfaldet i sin helhed.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Ad supplerende indstilling 1

Det bemærkes, at der i den supplerende indstilling 1 a og 1 b er byttet om på beløbene. Beløbet for det decentrale ventilationsanlæg i indstilling 1 a udgør 3,2 mio. kr. og beløbet for det centrale ventilationsanlæg i indstilling 1 b udgør 5,5 mio.kr.

Det bemærkes endvidere, at der i protokollen for Teknik- og Miljøudvalget ved en fejl er noteret, at udvalget anbefaler supplerende indstilling 1 a (et decentralt ventilationsanlæg) godkendt. Der skulle have stået, at udvalget anbefaler supplerende indstilling 1 b (det centrale ventilationsanlæg) godkendt.

Ad supplerende indstilling 2

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler godkendt et ændringsforslag om, at beløbet på de 5,5 mio.kr til det centrale ventilationsanlæg finansieres af 4 mio.kr. fra midlertidig boligplacering af flygtninge og de resterende 1,5 mio.kr. finansieres af kassen.


Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Teknik- og Miljøudvalgets indstilling med de ovenfor nævnte præciseringer.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Oprindelig indstilling:

Ad. 1a Anbefales godkendt.

For: Gruppe A, O, C, V og Liste H

Imod: Gruppe F.

Ad. 1b Anbefales ikke godkendt.

For: Gruppe F

Imod: Gruppe A, O, C, V og  Liste H.

Ad. 2 og ad. 3 i den oprindelige indstilling bortfalder.

Supplerende indstilling:

Ad. 1.a Anbefales godkendt (centrale ventilationsanlæg til 5,5 mio. kr.).  

Ad. 2: Udvalget stiller ændringsforslag om, at beløbet finansieres af 4 mio. kr. fra midlertidig boligplacering af flygtninge og de resterende 1,5 mio. kr. finansieres af kassen.

Ad. 2 Ændringsforslag anbefales godkendt. 

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse den 12. marts 2018 fremføres en alternativ ventilationsløsning. Desuden foreslås finansiering af ventilationsanlæg i Sundhedscenteret.

Løsning med et decentralt ventilationsanlæg
Med et decentralt ventilationsanlæg opsættes et anlæg i hvert kontor.

Anlægget vil medføre støjgener med et lydniveau i hvert kontor, der svarer til konstant lav tale. (40-45 dB), hvilket kan forringe arbejdsmiljøet.

Anlægget har et strømforbrug, der er 2 – 3 gange højere end et afbalanceret, centralt anlæg. Det betyder, at prisforskel på de to anlæg udjævnes over 8 – 12 år.

Det høje strømforbrug skyldes, at anlæggenes varmelegemer kører på el, hvilket er i strid mod kommunens krav som klimakommune om at reducere CO2 udledningen.

Det skal også tages i betragtning, at de mange decentrale anlæg kræver en del drift og vedligehold ift. et centralt anlæg.

Med decentrale anlæg er det svært at sikre et ensartet lufttryk i bygningen. Det medfører, at der i nogle områder vil være undertryk og andre steder overtryk. Derfor vil nogle medarbejdere opleve trækgener fra anlægget.


Prisen er estimeret til ca. 2,8 – 3,2 mio. kr.

Finansiering via mindreforbrug
Administrationen foreslår - endvidere som supplerende indstilling - at etableringen af et ventilationsanlæg finansieres via mindreforbrug på 4 mio. kr. fra projekt 0258, midlertidig boligplacering af flygtninge samt – såfremt et centralt anlæg vælges -  1,5 mio. kr. fra projekt 0943, forebyggende vedligehold.

Af midlerne fra projekt 0943, som forventes overført fra 2017 til 2018, forslås følgende beløb reduceret:
Beløbet afsat til indeklimatiltag på skoler og institutioner reduceres fra 1, 4 mio. kr. til 0,9 mio. kr. Beløbet afsat til renovering af tekniske installationer reduceres fra 1,5 mio. kr. til 0,5 mio. kr. Den samlede reduktion giver dermed 1,5 mio. kr. til medfinansiering af ventilationsprojektet.

Reduktionen vil medføre, at tiltag til forbedring af indeklimaet på skoler udskydes.

Evt. uforbrugte puljemidler tilbageføres til puljen

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Der er i oktober 2017 udarbejdet en indeklimarapport på Sundhedscenteret, hvori det bl.a. konkluderes, at CO2 niveauet er langt over Arbejdstilsynets tilladte grænse.

Der foreligger et påbud fra Arbejdstilsynet om at udbedre forholdene.

Administrationen har undersøgt mulighederne for et ventilationsanlæg og vurderer, at den mest hensigtsmæssige løsning er at etablere et balanceret, centralt ventilationsanlæg. Prisen for anlægget er estimeret til mellem 4,5 – 5,5 mio. kr.

Der skal tages stilling til, hvordan anlægget skal finansieres.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at allerede igangsatte og delvist afholdte udgifter til skimmelrenovering samt udbedringer af fugtproblematikker på estimeret 1. mio. kr.
  a) finansieres af overførte midler fra Miljø-og Energipuljen 2017
                                                                                            eller

  b) finansieres af kassebeholdningen
 1. at der gives anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til etablering af et centralt, balanceret ventilationsanlæg finansieret af kassebeholdningen.

eller

 1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. til etablering af et centralt, balanceret ventilationsanlæg finansieret gennem 1,7 mio. kr. fra projekt 0943 Forbyggende vedligeholdelse af bygninger samttillægsbevilling på 3,8 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen

eller

 1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. ved at udskyde prioriterede projekter fra projekt 0943, puljemidler til forebyggende vedligehold med 5,5 mio. kr. fra 2018 til 2019, som beskrevet i sagsfremstillingen

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Udsættes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Liste H anbefaler ad. 1.a. Gruppe A, C, O, V og F afventer Kommunalbestyrelsen.

Gruppe F anbefaler ad. 1.b. Gruppe A, C, O og V og Liste H afventer Kommunalbestyrelsen.

Gruppe F og Liste H anbefaler ad. 2 Gruppe A, C, O og V afventer Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund
Sundhedscenterets uklare status siden 2014, hvor beslutningen om etablering af et nyt Sundhedshus i det gamle posthus blev truffet, har udsat igangsættelsen af et omfattende vedligehold af bygningen. Der er dog i 2017 udskiftet vinduer og isoleret tag i forbindelse med ESCO energiprojektet. Øvrig vedligehold har været planlagt udført sammen med den kommende nyindretning i 2018, som en sidste del af rokaden med overflytning af en del af medarbejderne til det nye Sundhedshus i april 2018, hvorefter Visitationen samt Sundhedsplejen herefter skal nyindrettes i det eksisterende Sundhedscenter.

Sundhedscentret har i den mellemliggende periode lidt under vandskader samt efterfølgende fugtproblematikker og skimmelsvamp. Hertil kommer, at medarbejderantal i perioden fra 2015 – 2018 er forøget ud over det forventede og planlagte.

Alle disse forhold har medført, at indeklimaet i Sundhedshuset i de seneste år har været udfordret.

Påbud fra Arbejdstilsynet pga. højt CO2 niveau

Der er derfor i oktober 2017 udarbejdet en indeklimarapport, hvori det konkluderes, at CO2 niveauet er langt over Arbejdstilsynets tilladte grænse. Der foreligger nu et påbud fra Arbejdstilsynet om at udbedre forholdene inden den 15. maj 2018.

Løsning med et central ventilationsanlæg

Administrationen har undersøgt mulighederne for at løse CO2-problemet og vurderer, at den mest hensigtsmæssige løsning er etablering af et balanceret, centralt ventilationsanlæg. Dette er også arbejdstilsynets anbefalede løsning.

Med et centralt, balanceret anlæg opnås en energirigtig løsning, da anlægget genvinder en meget høj del af varmen.

Hertil kommer at anlægget – i modsætning til andre ventilationsløsninger på markedet – ikke medfører større støjgener. Anlægget har et støjniveau på 25- 30 dB, hvilket svarer til lav hvisken.

Med anlægget opnås dermed de mest optimale forhold ift. støjgener,energiforbrug samt vedligehold.

Anlægget vil blive etableret sådan, at det kan udbygges, hvis der på sigt evt. opføres en tilbygning eller overbygning til Sundhedscenteret.

Grundet sagens presserende karakter, hvor der af Arbejdstilsynet er udstedt påbud om at forbedre bygningens CO2 niveau inden 15. maj 2018, har administrationen igangsat projektering.

Pris
Prisen på etableringen af et balanceret, centralt ventilationsanlæg i hele sundhedscentret estimeres til 4,5 – 5,5 mio. kr. Der er et vist estimatusikkerhed bl.a. pga. en lav loftshøjde, der kan komplicere etableringen af anlægget.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 40, stk. 2, hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal meddele bevilling til projekter, der ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering gennem puljemidler eller tillægsbevilling

Der er ikke afsat midler til etablering af et centralt, balanceret ventilationsanlæg. Center for Trafik og Ejendomme har fire alternative forslag til finansiering.

Da projektets økonomi svarer til en tredjedel af den samlede vedligeholdelsespulje er det ikke et realistisk scenarie at finansiere hele projektet via puljen. Det ville i givet fald medføre et drastisk vedligeholdelsesefterslæb på en række bygninger.

Punkt 1 – finansiering af fugt-og skimmelrenovering
Sundhedscentret har allerede igangsat arbejde ifm. dræn og skimmelrenovering. De forventede omkostninger til udbedring vil være henholdsvis 0,3-0,4 mio. kr. og 0,5-0,6 mio. kr., samlet mellem 0,8-1 mio. kr.


Midlerne hertil foreslås finansieret af overførte midler fra Miljø-og Energipuljen 2017, forudsat overførsel godkendes.

Punkt 2 Rådighedsbeløbet finansieres fuldt ud af kassebeholdningen

Vælges indstillingens punkt 2, afsættes et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. som finansieres fuldt af kassebeholdningen, hvilket betyder, at puljen til det samlede vedligehold ikke bliver påvirket yderligere. 

Punkt 3 Delvis finansiering af pulje

Såfremt indstillingens punkt 3 vælges til finansiering af anlægget, foreslås det, at reducere det afsatte beløb til forbedring af indeklimaet med 1,7 mio. kr. fra projekt 0943, forbyggende vedligehold*. Beløbet, der var afsat til indeklimatiltag på skoler og institutioner, reduceres dermed fra 1,4 mio. kr. til 0,2 mio. kr. Ligeledes reduceres midler afsat til renovering af tekniske installationer med fra 1,5 mio. kr. til 1 mio. kr. Den samlede reduktion giver i alt 1,7 mio. kr. til medfinansiering af ventilationsprojektet.

Reduktionen vil medføre, at tiltag til forbedring af indeklimaet på skoler udskydes.


Det resterende beløb på 3,8 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Evt. uforbrugte puljemidler tilbageføres til puljen.

Punkt 4 Projekter udskydes for en fuld finansiering af ventilationsprojekt

Hvis det vælges at følge indstillingens punkt 4, om at udskyde planlagte projekter fra 2018 til 2019, foreslås det at udskyde den planlagte renovering af AIC, svømmehal, hvor de tekniske installationer skal udskiftes. Renoveringen af svømmehallen er estimeret til 5 mio. kr.

 
Desuden foreslås det, at reducere midler afsat til renovering af tekniske installationer på kommunens øvrige ejendomme med 0,5 mio. kr. Den samlede reduktion giver i alt 5,5 mio. kr. til fuld finansiering af ventilationsprojektet.

Idet de tekniske installationer i svømmehallen er 30 år gamle er en snarlig renovering påkrævet. Udskydelse af renoveringsprojektet til 2020 kan i værste fald medføre nedbrud med den konsekvens, at svømmehallen må lukkes midt i en sæson.

Bilag

 1. Påbud Arbejdstilsynet 08 01 2018 Sundhedscentret (pdf)
 2. Indeklimarapport (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2018

Intet.