Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 10. december 2018

Mødefakta

Dato: Mandag den 10. december 2018
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Fraværende med afbud

 • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

René Langhorn deltog for Mikkel Dencker

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

Ingen meddelelser.


3. Orientering - Udmøntning af budget 2019

Beslutningstema

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2019 den 9. oktober 2018 forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen status på udmøntningen af de vedtagne beslutninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om udmøntning af budget 2019 til efterretning. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

For: Gruppe A, F, O,V og Ø.

Undlader: Gruppe C.

 

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

Den 9. oktober 2018 vedtog kommunalbestyrelsen budget 2019. I den forbindelse fremlægger administrationen status på de forskellige budgetemner, som indgår i budget 2019.

Det administrative område

 

Det administrative område, der hører under Økonomiudvalget, har iværksat udmøntningen som planlagt. Der er i den forbindelse varslet afskedigelse af 5 medarbejdere og nedlagt 10 i øjeblikket vakante stillinger i den kommunale administration.

Kontraktvirksomheder

 

For kontraktvirksomhederne, der alle har selvstændigt budgetansvar pågår udmøntningen af budget 2019. På nuværende tidspunkt er der varslet afskedigelse af 5 medarbejdere og 5 vakante stillinger nedlægges pr. 1 januar 2019.

 

For kommunens skoler specifikt, er proces for centralisering af økonomistyring samt udmøntning af rammebesparelsen på skolerne påbegyndt i forhold til planlægning af skoleåret 2019/2020.

Generelt

 

Godt 50 % af besparelserne svarende til ca. 30 mio. kr. omfatter andet end personalereduktioner. Herudover er der en række områder, hvor besparelserne ligger på personale, og hvor udmøntningen sker ved, at der ikke ansættes vikarer. Der vil således ikke opleves en decideret personalereduktion.

Budgetemner, som senere forelægges til politisk behandling

 

 • Vejbelysning – overdragelse på private veje og fællesveje
 • Hvidovre en grønnere by
 • Hjemtagelse af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
 • Tøjvask, udlicitering på hjemmehjælpsområdet. Der skal fastlægges proces for udbud, herunder inddragelse af interessenter.

Budgetemner uden økonomisk ramme – forelægges senere til politisk behandling

 

 • Hjemtagelsesstrategi, voksenspecialiserede område
 • Effekt af gratis psykologhjælp. Undersøgelse
 • Analyse af ledelsesstruktur, idrætsanlæg
 • Undersøgelse af nye teknologier - adgang til kommunens bygninger og faciliteter
 • Samle økonomistyringen af decentrale institutioner, Kultur- og Fritidsområdet
 • Byggesagsgebyrer. Fastlæggelse af størrelsen på gebyr
 • Ekstern undersøgelse beskæftigelsesområdet
 • Differentieret pris- og lønfremskrivning – indgår i forbindelse med budgetproces 2020
 • Boligpolitik, Hvidovre Kommune - temamøde afholdt 5. november 2018 for Kommunalbestyrelsen. Sag forelægges primo 2019.
 • Analyse af optimering af busdrift

Rammer til senere udmøntning

 

Rammer til senere udmøntning på henholdsvis Børne- og Uddannelsesudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget forelægges for de respektive udvalg primo 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Dagsordenpunktet skal ses som et led i budgetprocessen for 2019-2022. Den 9. oktober 2018 vedtog kommunalbestyrelsen budgettet for 2019 og der redegøres efterfølgende for status for de enkelte tiltag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

I forbindelse med budget 2019 blev der vedtaget besparelser og effektiviseringer for 55,16 mio. kr. i 2019 stigende til 95,32 mio. kr. i 2022.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse Jf. lovbek. nr. 1031 af 6. juli 2018.

§ 39. Det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige budgetoverslag offentliggøres.
Stk. 2. En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende regnskabsårs begyndelse offentliggøres.

 

Vedtaget budget 2019 er tillige offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udmøntningsplan 2019 (pdf)

4. Godkendelse af ny budgetfordelingsnøgle imellem ejerkommunerne, for Hovedstadens Beredskab

Beslutningstema

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 20. juni 2018 – med afsæt i interessentskabets vedtægters § 6 stk. 5 - en justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabers ejerkommuner for budget 2018 og budget 2019. 

 

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan ændring af budgetfordelingsnøglen skal vedtages af samtlige interessenters kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2018 og 2019 til godkendelse.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 20. juni 2018 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 

 1. at godkender forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2018 og budget 2019.
 2. at tage den heraf afledte genberegning af kommunens driftsbidrag i budget 2018 til efterretning.
 3. at tage til efterretning, at justering af budgetfordelingsnøglen, og kommunal godkendelse heraf, skal ske årligt grundet løbende justering af bidrag til tjenestemandspensioner.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 3. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Ved godkendelsen af etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab i de 8 ejerkommuner i efteråret 2015 (KB 29.09.2015, pkt. 11) blev det besluttet, at der i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 for Hovedstadens Beredskab skulle gives mulighed for at regulere det samlede budget og forholdet mellem kommunernes betaling.

 

Det fremgik endvidere af sagen, at det var en opgave for selskabets revision i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2016 at revurdere regnskabets grundlag i forhold til forudsætningerne lagt til grund ved dannelsen af selskabet.

 

På bestyrelsesmødet den 8. juni 2016 blev det besluttet, at der yderligere skulle foretages en regulering af de forhold der på daværende tidspunkt var afklaret og identificeret, med henblik på at få disse godkendt i kommunerne i efteråret 2016.

 

Resultatet blev udarbejdelse af en ny budgetfordelingsnøgle, der blev gældende for budget 2016 og budget 2017, hvor de ændrede forhold blev indarbejdet i grundlaget for budgetfordelingsnøglen.

 

Regulering af budgetfordelingsnøglen blev i forlængelsen af bestyrelsens godkendelse også godkendt i samtlige kommunalbestyrelser i ejerkommunerne, jf. vedtægternes § 6 stk. 5. (KB 20.12.2016, pkt. 7).

 

Under behandlingen af disse reguleringer blev det endvidere anbefalet at udskyde stillingtagen til brandhaner og beskyttelsesrum. Dermed skulle disse kobles til efterfølgende justeringer af bidraget for tjenestemandspension.

 

Sidstnævnte og øvrige udestående reguleringer blev behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 25. april 2018. Justeringen af bidraget for tjenestemandspensioner blev godkendt på bestyrelsensmøde den 20. juni 2018 sammen med afregningen vedrørende under- og overskudsdækning for ambulancekontrakten jf. vedtægternes § 6 stk. 7. Alle forhold, der påvirker budgetfordelingsnøglen, hvorfor bestyrelsen på sit møde den 20. juni 2018 i forlængelse heraf godkendte forslag til en ny budgetfordelingsnøgle for budget 2018 og for budget 2019 – jævnfør tabel 1 - og anbefalede godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

 

Protokollen fra bestyrelsens møde kan ses på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside <https://hbr.dk/moede/bestyrelsesmoede-den-20-juni-2018/> .

 

Budgetfordelingsnøglen for 2018 skal anvendes til korrektion af det vedtagne budget 2018 (effekten fremgår af tabel 2). Budgetfordelingsnøglen for 2019 er indarbejdet i grundlaget for budget 2019, der blev godkendt på bestyrelsens møde den 20. juni 2018.

 

Idet en ændring af budgetfordelingsnøglen ejerkommunerne imellem, efter bestyrelsens godkendelse, kræver en efterfølgende godkendelse i samtlige kommunalbestyrelser i ejerkommunerne jf. vedtægternes § 6 stk. 5 samt orientering af Statsforvaltningen jf. vedtægternes § 18 stk. 4. forelægges forslag til ny budgetfordelingsnøgle, jf. tabel 1, til godkendelse.

 

Tabel 1: Forslag til reguleret budgetfordelingsnøgle for budget 2018 og 2019 sammenholdt med oprindelig ejerandele og efterfølgende budgetfordelingsnøgler.

 

Alle tal i pct.

Ejerandel  opstart

Baseline budget16

Baseline 1 korrektion

2018

B-nøgle

2019

B-nøgle

 

 

 

 

 

 

Albertslund

1,80

1,79

1,81

1,78

1,79

Brøndby

1,97

1,95

1,98

1,96

1,96

Dragør

1,10

1,11

1,12

1,12

1,12

Frederiksberg

8,88

8,33

8,48

8,31

8,33

Glostrup

1,34

1,33

1,34

1,31

1,32

Hvidovre

3,00

2,97

2,99

2,94

2,95

København

79,70

80,32

80,06

80,40

80,33

Rødovre

2,21

2,19

2,22

2,18

2,19

 

 

 

 

 

 

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

Note: B-nøgle referer til budgetfordelingsnøgle.

 

 

 

Tabel 2: Økonomisk konsekvens i 2018 af ny fordelingsnøgle

 

Alle tal i tkr.

2018 før

2018 efter

Forskel

 

 

 

 

Ejerkommuner

 

 

 

Albertslund

6.325

6.214

111

Brøndby

6.933

6.812

121

Dragør

3.925

3.903

22

Frederiksberg

29.610

28.927

683

Glostrup

4.668

4.577

91

Hvidovre

10.434

10.242

192

København

279.657

279.998

-341

Rødovre

7.744

7.603

141

 

 

 

 

Udgifter i alt

349.295

348.275

1.020

 

 

I forhold til de reviderede driftsbidrag vedr. budget 2018 og budget 2019 tages forbehold for den endelige godkendelse af de nye fordelingsnøgler i samtlige ejerkommuner.

 

Hovedstadens Beredskab vil efter den endelig godkendelse i ejerkommunerne fremsende fakturaer/kreditnotaer vedr. 2018-bidragene som følge af den nye fordelingsnøgle.

 

Fremadrettet skal budgetfordelingsnøglen reguleres årligt som konsekvens af, at mellemværendet mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab justere løbende i forhold til antallet af tjenestemænd, der pensioneres eller i øvrigt fragår beredskabet, jf. vedtægterne.

Politiske beslutninger og aftaler

-         Kommunalbestyrelsesmøde 29. september 2015, punkt 11 Hovedstadens Beredskab I/S, etableringsgrundlag.

-         Kommunalbestyrelsesmøde 20. december 2016, punkt 7 Godkendelse af forslag til regulering af fordelingsnøglen imellem ejerkommunerne i Hovedstadens Beredskab.

-         Kommunalbestyrelsesmøde 28. august 2018, punkt 16 Godkendelse af arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne

Økonomiske konsekvenser

Efter regulering af budgetfordelingsnøglen, og derved den del af det samlede bidrag som Hvidovre Kommune skal betale for 2018, reduceres kommunens bidrag fra 10,4 mio. kr. til 10,2 mio. kr. En mindreudgift på 0,2 mio. kr. i 2018.

 

I budgettet for 2018 er der afsat 10,4 mio. kr. til bidrag Hovedstadens Beredskab.

 

Denne regulering påvirker også budgettet for 2019 og overslagsårene med tilsvarende beløb. I budget for 2019 er der afsat 10,6 mio. kr., og jf. foreløbige information fra Hovedstadens Beredskab forventes Hvidovre Kommunes bidrag til beredskabet at blive 10,4 mio. kr. for 2019

Retsgrundlag

Hovedstadens Beredskab er etableret som et fælleskommunalt selskab efter § 60 i den kommunale styrelseslov.

 

Selskabet varetager opgaver efter Beredskabsloven, Fyrværkeriloven og Lov om beskyttelsesrum.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag


5. Omegnskommunernes input til regeringens hovedstadsstrategi 2030

Beslutningstema

Borgmestrene i omegnskommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk har udarbejdet et fælles input til regeringens hovedstadsudspil 2030. Udspillet ”En stærkere og større hovedstad” fremlægges til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage omegnskommunernes input til regeringens hovedstadsudspil 2030 ”En stærkere og større hovedstad” til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen har i maj 2018 igangsat et tværministerielt arbejde om hovedstadsområdets udvikling frem mod 2030 med henblik på, at der udarbejdes et udspil, der skal styrke hovedstadsområdet som et område, hvor det er attraktivt at investere, arbejde og bo.

Kommissoriet for udspillet, der ventes færdiggjort i ultimo 2018/primo 2019 vedlægges.

Borgmestrene i de 11 omegnskommuner har på den baggrund udarbejdet vedlagte input til hovedstadsstrategien 2030, ”En stærkere og større hovedstad”. Indspillet fra omegnskommunerne er struktureret i forhold til de fire hovedudfordringer, som regeringen har udpeget i kommissoriet for arbejdet med hovedstadsstrategien:

 

• Vækst og viden

• Plads til flere borgere

• Effektiv og smart mobilitet

• Et aktivt, attraktivt og grønt hovedstadsområde

 

De 11 omegnskommuner repræsenterer 420.000 borgere og 270.000 arbejdspladser og er på mange måder nøglen til at løse udfordringerne. Tilflytningen til hele hovedstadsområdet er en realitet, og den vil fortsætte i de kommende år.

Regeringens hovedstadsudspil må derfor ikke kun have fokus på København. Hovedsynspunktet i omegnskommunernes input er, at den moderne, velfungerende og attraktive hovedstad ikke er opdelt i et center og en periferi – det er en blandet by med mange centre, der er forbundet med god og effektiv infrastruktur. Der er et stort potentiale for at styrke udviklingen og værdien af væksten for hovedstadsområdet med de rette strategiske initiativer og investeringer.

I omegnskommunerne er der plads til at udvikle nye erhvervsområder, som kan skabe titusindvis af nye arbejdspladser. Bosætningen i omegnskommunerne er kraftigt stigende. Inden for de næste 12-15 år er der planlagt byudvikling i de nære omegnskommuner, der giver plads til ca. 70.000 flere indbyggere i de 11 kommuner. Hovedstadens udfordringer med at skaffe nye boliger kan ikke løses alene i Københavns Kommune. Det store potentiale i de kommende år er i omegnskommunerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Bilag

 1. Regeringens - kommissorium hovedstadsstrategi 2030 (pdf)
 2. Hovedstadsstrategi 2030 omegnskommunerne.pdf (pdf)

6. Godkendelse af principper for høring af handicapråd og ældreråd

Beslutningstema

Administrationen har et ønske om at forbedre høringsproceduren i forhold til handicapråd og ældreråd. Derfor fremlægges denne sag, hvor der gives forslag til principper for høringerne. 

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende principper for høring af handicapråd og ældreråd som indebærer, at rådene med virkning fra 2019 og fremefter får bedre høringsbetingelser.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende principper for høring af Handicaprådet og Ældrerådet som indebærer, at rådene med virkning fra 2019 og fremefter får bedre høringsbetingelser i form af:
  1. et forvarsel på 7-10 dage og en svarfrist på 7 dage i forhold til afgivelse af høringssvar i almindelige sager med initiativer, hvor rådene skal høres.
  2. et længere forvarsel og en længere svarfrist efter en konkret vurdering i bredere høringssager, hvor høring ikke angår enkeltstående initiativer men derimod et bredere område.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har et ønske om at forbedre høringsproceduren i forhold til handicapråd og ældreråd.

 

Administrationen har derfor besluttet at fremlægge denne sag, hvor eksisterende høringsregler og høringsprocedure er beskrevet, og hvor der samtidig - med udgangspunkt i en ny ordning - gives forslag til fremtidige principper.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende principper for høring af handicapråd og ældreråd som indebærer, at rådene med virkning fra 2019 og fremefter får bedre høringsbetingelser.

Høringsforpligtelsen i forhold til handicaprådet

Handicaprådet har til formål at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål samt formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

 

Kommunalbestyrelsen skal desuden høre handicaprådet over alle initiativer, som har betydning

for mennesker med handicap.

 

Høringsforpligtelsen omfatter alle initiativer, som vedrører mennesker med handicap. Der skal efter lovgivningen først og fremmest ske høring i beslutningssager. Dette indebærer samtidig, at rene orienteringssager til efterretning typisk ikke udløser en høringsforpligtelse.

 

Af retssikkerhedsvejledningen fremgår følgende omkring høringsforpligtelsen i forhold til kommunalt nedsatte handicapråd:

 

”425. Handicaprådets opgaver er beskrevet i retssikkerhedsbekendtgørelsens § 28. Opgaverne består i at besvare høringer fra kommunalbestyrelsen om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Kommunalbestyrelsen er således forpligtet til at høre handicaprådet over alle initiativer, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet skal dermed have indflydelse på kommunens handicappolitik i bred forstand og på såvel spørgsmål af overordnet karakter som på forhold, der har betydning for hverdagen for mennesker med handicap. Det kan f.eks. være initiativer på social- og sundhedsområdet, specialundervisning og initiativer på kulturområdet, hvor spørgsmål om tilgængelighed kan få betydning. Særligt i forhold til børn og unge med handicap kan det handle om initiativer til kvalitet og støtte i den almindelige undervisning, muligheder for fritidsaktiviteter og pasning samt muligheder for, at børn og unge med handicap har indflydelse på eget liv og egen situation. Herudover skal handicaprådet rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, og de kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Rådet kan endelig også tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Rådets virksomhed omfatter således alle spørgsmål vedrørende handicap på tværs af sektorer. Det fremgår af retssikkerhedsbekendtgørelsen, at handicaprådet kun skal beskæftige sig med generelle overordnede spørgsmål og ikke må behandle personsager. Rådet kan imidlertid tage generelle spørgsmål op, som udspringer af en personsag.

 

Det er kommunalbestyrelsen, som afgør, om handicaprådet skal høres over et konkret spørgsmål.

[…]”

 

I de vedtægter, som kommunalbestyrelsen har godkendt for det lokale handicapråd, fremgår blandt andet, at handicaprådets formål er at rådgive kommunalbestyrelsen i generelle handicappolitiske sager, samt i lokalpolitiske sager der har betydning for mennesker med handicap. Det fremgår desuden, at handicaprådet fungerer som høringspartner på tværs af alle sektorer og forvaltninger i Hvidovre Kommune.

Høringsforpligtelsen i forhold til ældrerådet

Ældrerådet har til formål at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål samt formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.


Kommunalbestyrelsen skal desuden høre ældrerådet over alle forslag der vedrører de ældre.

 

Høringsforpligtelsen omfatter alle forslag, som vedrører ældre. Der skal efter lovgivningen først og fremmest ske høring i beslutningssager. Dette indebærer samtidig, at rene orienteringssager til efterretning typisk ikke udløser en høringsforpligtelse.

 

Særligt omkring høringsproceduren fremgår følgende af den samarbejdsaftale, som er indgået mellem det lokale ældreråd og kommunalbestyrelsen:

 

”§ 4, stk. 2. Ældrerådet skal høres, hvad enten den formelle vedtagelse i en sag træffes af Kommunalbestyrelsen eller et af fagudvalgene. Høringen skal ske i god tid og inden der træffes politisk beslutning.

 

§ 4, stk. 3. Ældrerådet skal inddrages tidligt i planlægning og arbejde med områder af betydning for de ældre, f.eks. de årlige budgetter, planlægning, etablering og ombygning af boliger og institutioner for ældre, kommuneplaner og lokalplaner, politikker hvor ældre er en del af målgruppen, kollektiv trafik samt aktiviteter m.m. rettet mod ældre. I dette skal der tages særligt hensyn til de svageste ældre.”

 

Samarbejdsaftalen flugter med den generelle vejledning om ældreråd som er udstedt af ressortministeriet i 2011, og hvoraf det fremgår:

 

”For at sikre, at ældrerådets rådgivende funktion får reel betydning, skal rådet høres i god tid, inden kommunalbestyrelsen træffer endelige beslutninger. Ældrerådet bør derfor tilsendes relevante dagsordener med bilag. Proceduren og høringsemnerne kan med fordel fastsættes i vedtægten.”

Eksisterende praksis for høring af handicapråd og ældreråd

Når der er et samlet overblik over dagsordenspunkterne til et kommende udvalgsmøde, hvilket i praksis vil sige, når direktionen får mødesagerne til gennemsyn, så varsler administrationen henholdsvis handicaprådet og ældrerådet om, hvilke sager der forventes sendt i høring.

 

Administrationen angiver samtidig den forventede dato for fremsendelse af sagerne og den forventede svarfrist for rådenes høringssvar.

 

Denne forvarsling sker typisk 7-10 dage før sagerne sendes i høring til rådene.

 

Som udgangspunkt sendes de relevante dagsordenspunkter efterfølgende i høring til henholdsvis handicaprådet og ældrerådet 5 dage før dagsordensudsendelse og med angivelse af svarfrist på udsendelsesdagen, så høringssvarene kan nå at indgå i dagsordensudsendelsen.

 

Den eksisterende praksis giver således – under optimale betingelser – rådene et forvarsel på 7-10 dage inden høringen og en svarfrist på 5 dage i forhold til afgivelse af deres høringssvar.

 

Desværre opstår der i praksis af og til situationer, hvor rådene ikke gives disse betingelser.

 

Det kan fx være i tilfælde, hvor dagsordenspunkter ikke er kendte på tidspunktet for forvarslingen, eller hvor dagsordenspunkter er forsinkede grundet tilbageløb med rettelser i administrationen, hvorfor endelig version først kan nå at foreligge lige inden udsendelsen.

 

Dette kan indebære, at en sag ikke er blevet forvarslet, og at der herefter ikke gives særlig lang tid til at afgive høringssvar. I visse tilfælde har svarfrist været sat helt ned til 2-3 dage.

 

Der er også eksempler på, at administrationen har forvarslet rådene om en sag som så - af gode grunde - ender med at blive taget af dagsordensudkastet, blive udskudt eller lignende.

 

Dette kan naturligvis give anledning til spørgsmål fra rådene, som har fået overskriften på sagen, og derfor bliver forundrede over, at sagen pludselig ikke skal behandles alligevel.

 

Den nye mødeplan, som er vedtaget af udvalgene, indebærer ændringer i den interne arbejdsgang i administrationen.

 

Det betyder, at sagerne fortsat kan forvarsles 7-10 dage, men at der kan iværksættes rådshøring 7 dage før dagsordensudsendelse med angivelse af svarfrist på udsendelsesdagen.

Der er således med virkning for mødeplan 2019 lagt op til en mærkbar forbedring af fristerne.

 

Den kommende praksis giver således – under optimale betingelser – rådene et forvarsel på 7-10 dage inden høringen og en svarfrist på 7 dage i forhold til afgivelse af deres høringssvar.

 

Den nye ordning vil indebære, at der kommer flere sager i høring på én gang, men til gengæld er fristen længere end hidtil, og det vil alt andet lige være nemmere for rådene at planlægge arbejdet med høringssvarene, når udvalgsmøderne – og høringerne til disse – er samlet.

 

Det kan ikke udelukkes, at der fortsat vil forekomme kortere svarfrister i særlige tilfælde, hvor en sag er forsinket eller slet ikke har kunnet forudses, men dette vil være undtagelsen.

Principper for høring af handicapråd og ældreråd

Det er administrationens vurdering, at overholdelse af den fremtidige praksis, hvor rådene som udgangspunkt får 7-10 dages forvarsel og 7 dages svarfrist i forhold til afgivelse af deres høringssvar, i de fleste sager vil indebære en rimelig og passende svarfrist.

 

Rådene gives under disse betingelser således samme tidsramme for at vurdere sagerne som udvalgsmedlemmerne får i den nye ordning, hvor sagerne forventes udsendt senest 7 dage forud for udvalgsmøderne.

 

Hvis 7-dages svarfristen overholdes i almindelige høringssager, er det efter administrationens opfattelse i praksis en efterlevelse af det princip om, at ”Høringen skal ske i god tid og inden der træffes politisk beslutning”, som er udtrykt i samarbejdsaftalen mellem kommunalbestyrelsen og ældrerådet.

 

Dette princip bør finde tilsvarende anvendelse i almindelige høringssager til handicaprådet.

 

Undtaget bør dog være de situationer, hvor en tidligere inddragelse af rådene er relevant, det vil sige i bredere høringssager, hvor en høring ikke angår enkeltstående initiativer men derimod et bredere område.

 

I samarbejdsaftalen mellem kommunalbestyrelsen og ældrerådet er eksempelvis nævnt:

 

”…de årlige budgetter, planlægning, etablering og ombygning af boliger og institutioner for ældre, kommuneplaner og lokalplaner, politikker hvor ældre er en del af målgruppen, kollektiv trafik samt aktiviteter m.m. rettet mod ældre.”

 

I sådanne sager bør forvarsling og svarfrister gøres længere efter en konkret vurdering.

 

Dette princip bør finde tilsvarende anvendelse på bredere høringssager til handicaprådet.

 

Særligt omkring kommuneplaner og lokalplaner er praksis, at både handicapråd og ældreråd i den offentlige høringsfase på linje med offentligheden kan afgive høringssvar.

 

Kommunalbestyrelsens officielle høringsforpligtelse overfor rådene i disse plansager anses således for opfyldt, når planforslaget fremlægges i offentlig høring ved bekendtgørelse på kommunens hjemmeside og på Plandata.dk.

 

I sager vedrørende politikker, hvor emner som fx pårørende og tilgængelighed er en væsentlig del af politikområdet, eller hvor målgruppen er handicappede eller ældre, vil tidlig inddragelse normalt forudsætte, at rådene involveres aktivt gennem tilrettelæggelse af en særlig proces.

 

Der gælder i øvrigt en særlig procedure for så vidt angår budgetprocessen, hvor forpligtelsen til at høre handicaprådet og ældrerådet over fagudvalgenes budgetbidrag indarbejdes i den samlede tidsplan for budgetprocessen som godkendes af Økonomiudvalget hvert år.

Politiske beslutninger og aftaler

Vedtægter for Hvidovre Handicapråd godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. august 2015, punkt 9.

 

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den 26. juni 2018, punkt 15.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

 

Kommunalbestyrelsens høringsforpligtelse i forhold til handicaprådet er reguleret i:

 

 • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37 a, stk. 1-2 (Lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018).
 • Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 28 (Bekendtgørelse nr. 1249 af 13. november 2017).
 • Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område pkt. 420 og 425 (Vejledning nr. 10283 af 07. december 2017).

 

Kommunalbestyrelsens høringsforpligtelse i forhold til ældrerådet er reguleret i:

 

 • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 30, stk. 1 og 3 (Lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018).
 • Vejledning om ældreråd pkt. 2 og 3 (Vejledning nr. 40 af 11. maj 2011)

Høring

Handicaprådet og ældrerådet er hørt over denne sag med henblik på, at rådenes høringssvar indgår ved sagens behandling (vedlagt som bilag: “Handicaprådets høringssvar til Godkendelse af principper for høring af handicapråd og ældreråd” og “Ældrerådets høringssvar til Godkendelse af principper for høring af Handicapråd og Ældrerådet”). Der er udarbejdet notat med administrationens bemærkninger til høringssvarene (vedlagt som bilag: ”Administrationens bemærkninger til høringssvarene fra handicaprådet og ældrerådet”).

 

 

Bilag

 1. Handicaprådets høringssvar til Godkendelse af principper for høring af handicapråd og ældreråd (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar til Godkendelse af principper for høring af handicapråd og ældreråd (pdf)
 3. Administrationens bemærkninger til høringssvarene fra handicaprådet og ældrerådet (pdf)

7. Godkendelse af forlængelse af samarbejde med headspace

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetforliget i 2016, at Hvidovre Kommune skal etablere en satellit af headspace-tilbuddet til unge 12-25-årige. Den indgåede samarbejdsaftale med headspace gælder for 2017 og 2018. Direktøren indstiller, at udvalget godkender at samarbejdsaftalen forlænges et år for 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende at samarbejdsaftalen med headspace forlænges med et år.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune skulle oprette en satellit af headspace i Rødovre.

 

headspace er:

 

•                                         er tilbud til 12-25årige,

•                                         et før-kommunalt tilbud, som giver anonym rådgivning om fx mangel på selvværd, stress, depression, uddannelse, job, familie, sociale problemer, stofmisbrug, mobning eller ensomhed,

•                                         et supplement til de tilbud, som i forvejen findes til målgruppen

 

I headspace kan børn og unge i alderen 12-25 år komme direkte fra gaden og få en samtale med en ungerådgiver. Der er ingen ventetid, det er gratis og anonymt, og det foregår på de unges præmisser.

 

headspace er et initiativ under Det Sociale Netværk og er støttet af blandt andet satspuljemidler og en række forskellige fonde.

 

headspace ligger i 18 byer: Aabenraa, Aalborg, Albertslund, Ballerup, Billund, Esbjerg, Fredericia, Gentofte, Greve, Horsens, Helsingør, Herlev, Herning, Hvidovre, København, Odense, Roskilde og Rødovre.

Hvert af landets headspace-centre har tilknyttet en centerchef, to lønnede ungerådgivere samt en række frivillige.

 

headspace har på landsplan mere end 450 frivillige, der sidder klar i de fysiske centre, på chatten, ved telefonen og på mail, men også ude på uddannelsesstederne og der, hvor unge kommer til dagligt.

 

Headspace Hvidovre har lokaler på Hvidovrevej 253B og holder åbent tirsdage og torsdage kl. 12.00-18.00. headspace Hvidovre forventer at udvide åbningstiden med onsdage i 2019. Den øgede åbningstid holdes inden for nuværende budget.

 

I 2017 og i første halvår 2018 har der hver måned i gennemsnit været 10 unikke unge, der har fået rådgivningssamtaler i headspace Hvidovre. I 2017 har der været afholdt 15,2 samtaler og i 2018 20,2 samtaler pr. måned i headspace. Udover rådgivningssamtalerne taler headspacemedarbejderne med unge i forbindelse med oplæg på skoler mv., se bilag.

 

Headspace har på tværs af headspaceafdelingerne udarbejdet en top 10 over temaer, som samtalerne omhandler:

 1. Håndtering af hverdagen
 2. Uddannelse/arbejde
 3. Identitet og selvværd, hvem er jeg og hvad kan jeg?
 4. Konflikter med venner og/eller familie
 5. Tristhed/nedtrykthed/depressive tanker
 6. Bekymring/utryghed/angstfølelse
 7. Forhold til krop, kost og motion
 8. Kæresteproblemer
 9. Ensomhed
 10. Præstationspres/stress

 

Hvidovre Kommune har samarbejdet med headspace fra 1. januar 2017, og den gældende samarbejdsaftale løber til 31. december 2018. Hvidovre Kommune ønsker at forlænge samarbejdsaftalen med yderligere et år, så den løber til 31. december 2019.

 

Projektdeltagelsen betyder, at Hvidovre Kommune skal bidrage med:

 

 1. 500.000 kr. pr. år finansieret af Center for Beskæftigelse.

 

 1. Lokaler inkl. vand, lys og varme.

 

 1. En medarbejder med socialfaglig baggrund, der har arbejdsplads og bidrager i rådgivningen i headspaces åbningstid, i mindst 10 timer ugentligt.

 

 1. At organisere én indgang for headspace i kommunen, så de unge, som måtte vise sig at have problemer, der ligger ud over, hvad headspace kan håndtere, hurtigt kan hjælpes videre til den rigtige kommunale indsats.

 

 1. At tage imod alle unge – på tværs af kommunegrænserne – da alle unge har adgang til headspace Danmark.

 

 1. En kontaktperson/koordinator for samarbejdet med headspace Danmark. Herigennem åbnes døre og kontakter til skoler, ungdomsinstitutioner, frivillighedscentre samt andre relevante aktiviteter og medarbejdere i kommunalt regi.

 

 1. Koordinatoren skal stå for udveksling af informationer om kommunens erfaringsmæssigt bedste tilbud for målgruppen.         

 

 1. Koordinatoren skal indhente relevante tilgængelige data om de unges brug af de kommunale tilbud og lignende. headspace samarbejder med kommunen omkring den løbende kvalitetsanalyse og rapportering for projektet.

 

headspace er forankret i Center for Beskæftigelse, mens Center for Børn og Familie leverer den kommunale medarbejder, der skal sidde i headspace 10 timer ugentligt.

Politiske beslutninger og aftaler

Med budgetaftale for 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune fra januar 2017 til 31. december 2018 etablere en afdeling af headspace.

Økonomiske konsekvenser

Det er besluttet ifm. budgetaftalen 2017 og 2018 at Center for Beskæftigelse finansierer driftstilskuddet på 500.000 kr. til headspace. Med forslaget forlænges aftalen yderligere med 1 år. Finansieringen sker forsat fra Center for Beskæftigelses ramme på konto 6.

Retsgrundlag

Serviceloven nr. 1114 af 30. august 2018, §§ 4 og 18.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bilag - Halvårlig dokumentation af headspace Hvidovre (pdf)

8. Deltidspladser og kombinationstilbud, godkendelse af takster, tilskud og åbningstid

Beslutningstema

Som konsekvens af den nye dagtilbudslov skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om beregningen af takster og tilskud til deltidsplads og kombinationstilbud samt afgrænsning af tidsrammen for deltidsplads.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen:

 1. at godkende, at takster og tilskud til deltidsplads og kombinationstilbud beregnes ud fra en timepris, der fremkommer ved at dele en fuldtidstakst/fuldtidstilskud med 51,5, som er det maksimale antal ugentlige åbningstimer i dagtilbud i Hvidovre Kommune
 2. at godkende, at tilbuddet om deltidsplads gælder for et pasningstilbud i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 15.00

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 29-11-2018

Ad 1- 2) Anbefales godkendt.

 

Udvalget bad i øvrigt administrationen om at give udvalget en status på efterspørgslen af deltidspladser og kombinationstilbud på baggrund af det første halve års erfaringer efter reglernes indførelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

For: Gruppe A,F, O,C og V.

 

Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsen.

 

Ad 1. – 2. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Ny dagtilbudslov

Loven forpligter kommunerne til at tilbyde to nye typer pasningstilbud: Deltidsplads og kombinationstilbud, for at imødekomme forældres behov for mere fleksibel pasning.

 

Deltidsplads er et tilbud til forældre, som er hjemme på barselsorlov, og ønsker at deres ældre barn/børn er kortere tid i dagtilbud i barselsperioden. Kommunerne skal tilbyde deltidspladser på 30 timer/uge til nedsat forældrebetaling, og pladsen skal tilbydes i det dagtilbud, hvor barnet i forvejen har plads.

 

Kombinationstilbud er til forældre (par eller enlige) med arbejdstider udenfor daginstitutionernes åbningstid. Formålet er at tilgodese forældrenes behov for fleksibilitet for at kunne skabe bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. For at kunne benytte et kombinationstilbud, skal forældrene dokumentere, at de har brug for pasning udenfor institutionernes åbningstider.

 

Kombinationstilbud er en kombination af disse to pasningsformer:

 • en dagtilbudsplads i et antal timer/uge (mindst 1 time)
 • et tilskud fra kommunen til forældrene til at ansætte en privat børnepasser i et antal timer/uge (mindst 10 timer).

 

Summen af pasningstimer i et kombinationstilbud må ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud i kommunen. I Hvidovre Kommune er en fuldtidsplads 51,5 timer om ugen. Pasning af en privat børnepasser skal være i mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Deltidspladsen i dagtilbuddet kan derfor være mellem 1 og 41,5 timer om ugen.

 

Kombinationstilbud kan benyttes af børn i alderen fra 26 uger til skolestart, men tilskuddet til privat pasning skal kun gives, mens barnet er i den aldersgruppe, kommunen i forvejen har fastsat som målgruppe for tilskud til privat pasning. Kommunalbestyrelsen har besluttet at yde tilskud til privat pasning for børn indtil 3 år, men som konsekvens af beslutningen om at nedsætte alderen for overgang fra vuggestue til børnehave til 2 år og 10 måneder, kommer denne aldersgrænse også til at gælde for tilskud til privat pasning.

 

Ansøgningsprocedure til de to nye typer pasningstilbud er ligesom til almindelige dagtilbudspladser, men forældrene skal dokumentere i pladsanvisningen, at de er på barselsorlov (deltidsplads), eller at de har arbejdstider udenfor normal åbningstid (kombinationstilbud).

 

Beregningsmetode for takster og tilskud til deltids- og kombinationspladser

Forældre, der benytter deltidsplads eller et kombinationstilbud, skal betale en reduceret pris (takst) for pladsen. Det foreslås, at den nedsatte forældrebetaling udregnes sådan:

Fuld takst divideres med den maksimale åbningstid (51,5 timer). Hermed findes en pris for pasning pr. time.

Ved benyttelse af en deltidsplads på 30 timer ganges timeprisen med 30. Ved benyttelse af en kombinationsplads, ganges timeprisen med det antal timer, forældrene ønsker at benytte dagtilbuddet.

 

Samme beregningsmetode benyttes i forhold til det tilskud til privat pasning, som forældrene kan modtage. Det maksimale tilskud til privat pasning divideres med 51,5 (maksimal åbningstid i dagtilbud) og ganges med det antal timer, forældrene ønsker at ansætte en privat børnepasser.

 

Åbningstider for børn i deltids- og kombinationstilbud

Det foreslås, at deltidstilbud tilbydes i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 15.00. Det vurderes at være rimeligt for både familiernes dagligdag, barnets udbytte af dagtilbuddet og institutionens planlægning.

 

Ifølge den nye dagtilbudslov er forældre med dokumenteret behov for pasning udenfor institutionernes åbningstid (kombinationstilbud) berettiget til at få børnene passet på præcis de tidspunkter indenfor institutionernes åbningstid, som de har behov for. For kombinationstilbud skal det derfor aftales i hvert enkelt tilfælde, hvornår barnet skal passet i dagtilbuddet. Forældre og dagtilbud skal lægge en plan for fire uger ad gangen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne de økonomiske konsekvenser af den ændrede lovgivning, da der endnu ikke er et erfaringsgrundlag at beregne ud fra.

 

Center for Børn og Familier vurderer, at der ikke vil være et stort antal forældre, der vil vælge kombinationstilbud eller deltidspladser.

 

Når ordningen har været tilbudt i et år, vil der være indhøstet erfaringer, og administrationen vil derfor fremlægge en sag i begyndelsen af 2020 med status på, hvor mange familier der har gjort brug af de to tilbud og de økonomiske konsekvenser heraf.

Retsgrundlag

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.), jf. LOV nr. 554 af 29/05/2018.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Forældreøkonomi ved benyttelse af deltidsplads eller kombinationstilbud (docx)

9. Godkendelse af reviderede anvisningsregler for daginstitution og dagpleje

Beslutningstema

Sagen drejer sig om en revision af reglerne for anvisning af plads i daginstitution og dagpleje.

 

Der er flere grunde til de foreslåede ændringer af anvisningsreglerne: Den nye dagtilbudslov, kommunalbestyrelsens beslutning om at garantere faste børnehavepladser til børn fra dagplejen, beslutning i forbindelse med budget 2019 om tidligere overgang fra vuggestue til børnehave samt to forslag fra administrationen til forbedringer.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen:

 1. at godkende de reviderede anvisningsregler

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 29-11-2018

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. oktober 2010 visitationsregler for dagtilbud på 0-6 årsområdet. På grund af ny dagtilbudslov og kommunalbestyrelsens beslutninger er det nødvendigt at revidere reglerne, herefter kaldt anvisningsregler. Ændringerne beskrives herunder.

 

Kommunalbestyrelsens beslutninger

I forbindelse med budget 2019 besluttede kommunalbestyrelsen, at børn overflyttes fra vuggestue til børnehave, når de er 2 år og 10 måneder. Derfor skal de tidligere aldersgrænser i anvisningsreglerne ændres.

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at garantere børn i dagplejen en børnehaveplads i en bestemt institution. Denne garanti skal fremgå af anvisningsreglerne.

 

Administrationens forslag til regelændringer

Administrationen foreslår to ændringer, som kan bidrage til mere effektive arbejdsgange, mulighed for bedre kapacitetsstyring og bedre borgerservice.

 

Lempelse af kriterier for at få søskendefordel

Det foreslås at udvide tidsrammen for, hvornår en ansøgning om plads til søskende tillægges anciennitet (rykkes fremad på ventelisten), så det bliver lettere for familierne at få søskende i samme dagtilbud. Med de nuværende regler skal søskende kunne være i dagtilbuddet i mindst 6 måneder, før det udløser søskendefordel. Det foreslås, at det fremover er tilstrækkeligt, at det barn, der skal benytte pladsen, vil kunne starte i dagtilbuddet i tidsmæssig forlængelse af sin søskende. Den foreslåede lempelse vil give større sikkerhed for familierne for at få børnene i samme institution, og den vil betyde, at institutionerne i endnu højere grad vil kunne få kontinuerlige samarbejdsforløb med en familie.

 

Begrænsning af garantitilbud til højst to

Det foreslås, at Hvidovre Kommune fremover giver forældrene højst to tilbud i henhold til pasningsgarantien, i stedet for at tilbyde et ubegrænset antal tilbud. Forældre vil fortsat kunne stå til overflytning til en anden plads, hvis de accepterer garantipladsen.

 

Begrundelse for den foreslåede ændring er, at pladsanvisningen nu bruger mange ressourcer på at anvise pladser, som ikke bliver accepteret af forældrene. Desuden betyder de nuværende regler, at det antal ansøgere, der på et givent tidspunkt venter på en garantiplads, er uforholdsmæssigt højt. Pladsanvisningen har derfor sværere ved at styre kapaciteten, fordi den ikke kender tidshorisonten for, hvornår forældrene med ret til garantiplads accepterer et tilbud. Det medfører samtidigt, at de enkelte dagtilbud ikke kan få præcist at vide, hvornår de kan forvente nye børn. Nabokommunerne har en praksis med to garantitilbud.

Ud over de ovenstående to administrative forslag til ændringer, er der foretaget en sproglig gennemskrivning af anvisningsreglerne.

 

Det skal bemærkes, at anvisningsreglerne senest er blevet sprogligt revideret i 2015.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalgets godkendte på dets møde 25. oktober 2010 punkt 2: ”Evaluering af visitationsreglerne for 0-6 års dagtilbud med forslag om, at nye visitationskriterier får virkning fra den 1. februar 2011”

 

Social- og Sundhedsudvalget tog ”Evaluering af visitationsregler på 0- 6 årsområdet” til efterretning på dets møde den 7. januar 2013 (punkt 7).

 

Kommunalbestyrelsen besluttede ”Regelsæt for privat dagpasning i Hvidovre Kommune” den 28. august 2003 (punkt 8).

 

(Visitationsregler er sprogligt revideret i 2015)

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. september 2018 (punkt 11) at etablere faste aftageinstitutioner i dagplejen.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2018 2. behandling af budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-2022 (punkt 3), herunder at sænke aldersgrænse for overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave fra 3 år til 2 år og 10 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.), jf. LOV nr. 554 af 29/05/2018.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Forslag til nye anvisningsregler (docx)
 2. skematisk oversigt over ændringer til anvisningsregler 10.10.18 (docx)

10. Godkendelse af bevilling – for pulje til projekt sparringspartnere fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har ansøgt om og fået bevilliget midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til kompetenceudvikling af jobkonsulent under projekt sparringspartnere.

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bevilling af puljemidler til projekt Sparringspartnere
 2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 111.000 kr. i 2018.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

Ad 1. – 2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Center for Beskæftigelse har ansøgt om midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) pulje: Kompetenceudvikling for jobkonsulenter til brug for projekt sparringspartnere.

 

Formålet med projekt sparringspartnere er, at jobkonsulenter kan få sparring på egen praksis, og at hele team/afdelinger kan arbejde med en fælles forståelse af, hvordan samtaler med borgerne kan blive mere jobrettede.

 

Center for Beskæftigelse har ansøgt om frikøb af medarbejder til at yde kollegial sparring på den jobrettede samtale i efteråret 2018 blandt andre jobkonsulenter ved jobcentre og a-kasser.

 

Jobkonsulenterne, der vælges som sparringspartnere, får som en del af projektet et opkvalificeringsforløb, der skærper deres evner til at yde kollegial sparring. Deltagelse i projektet er dermed en investering, der også kan være med til at løfte samtalekvaliteten og læringskulturen i Center for Beskæftigelse.

STAR har imødekommet ansøgningen og bevilliget 111.000 kr. til brug i projektperioden frem til d. 31. december 2018.

 

Ansøgning, print fra tilskudsportalen og budget- og regnskabsskema er vedlagt som bilag.

 

Det ansøgte beløb er 110.000 kr., men STAR har givet et tilsagn på kr. 111.000. Center for Beskæftigelse er ved at undersøge årsagen til denne difference på 1.000 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

STAR har givet tilsagn om 111.000 kr. Der afsættes en udgifts- og indtægtsbevilling på 111.000 kr. i 2018, og projektet vil dermed være udgiftsneutral for kommunen. Bevillingen dækker over frikøb af projektdeltager til kompetenceudvikling og ved sparringsbesøg på tre jobcentre i Københavnsområdet i perioden august – december 2018.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018

Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3.

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering nr. 1276 af 31/10/2016, som fastlægger regler for ansøgning om og anvendelse af puljemidler fra styrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Frikøb af jobkonsulent svarende til ½ årsværk i 6 måneder findes blandt de eksisterende personaleressourcer i Center for Beskæftigelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Kompetenceudvikling og løft af samtalekvalitet og læringskultur i Center for Beskæftigelse bidrager til bedre trivsel blandt medarbejderne.

Bilag

 1. Print fra tilskudsportalen - Tilsagn projekt sparringspartnere (pdf)

11. Godkendelse af Handicappolitik 2018-2022

Beslutningstema

Handicappolitikken 2018-2022 forelægges for Social-og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

 

Handicappolitikken er udarbejdet i samarbejde med borgere med handicap, pårørende, interesseorganisationer, Handicaprådet og kommunens medarbejdere.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Handicappolitikken 2018-2022

 

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2018

Anbefales godkendt. Forslag fra borgermødet er indarbejdet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Hvidovre Kommune fik sin første Handicappolitik i 2012. Handicappolitikken har siden da været omdrejningspunkt for kommunens arbejde med borgere med handicap. Handicappolitikken har bl.a. været med til at synliggøre de livsvilkår, som borgere med handicap lever med. Den har desuden været med til at understøtte borgere med handicaps muligheder for at være medborgere, der deltager aktivt i samfundslivet.

 

Handicappolitikken er blevet til i et frugtbart samarbejde mellem kommunens centre, Handicaprådet, borgere og politikere. Der har været afholdt to borgermøder og ligeledes en række møder mellem Handicaprådet og repræsentanter fra kommunens centre. Borgermøderne, som har været velbesøgte, har bidraget til inspiration og kvalificering af temaerne i Handicappolitikken.De markerede afsnit i Handicappolitikken er tilføjelser, som er blevet indsat på baggrund af relevante input fra borgermødet i september 2018.

 

Handicappolitikken er en overordnet ramme og rettesnor for arbejdet med at støtte borgere med handicap i at leve et selvstændigt og aktivt samfundsliv. Handicappolitikken er samtidig et dynamisk og forpligtende samarbejde mellem borgere, medarbejdere og politikere i Hvidovre kommune. Handicappolitikken skal bidrage til, at borgere med handicap kan leve et liv på lige fod med borgere uden handicap. 

 

Handicappolitikken favner borgere med handicap i alle aldre. Den skal, hvor det er muligt omsættes til handlinger, der gør en forskel og giver mening for den enkelte borger med handicap og de pårørende.

 

Handicappolitikken indeholder ni temaer, som er Rehabilitering, Beskæftigelse, Uddannelse og læring, Fysisk tilgængelighed, Bolig, Kultur og fritid, Information og kommunikation, Sundhed og Retssikkerhed. De første syv temaer var også med i Handicappolitikken fra 2012, mens temaerne Sundhed og Retssikkerhed er nye tilføjelser.

 

 

Handicappolitikken er udarbejdet i tæt samarbejde med Hvidovre Handicapråd.

Politiske beslutninger og aftaler

Med Handicappolitikken 2012 blev det besluttet, at der i hver valgperiode skal følges op på opfyldelsen af Handicappolitikkens målsætninger med en afrapportering til det politiske niveau. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

 

Handicappolitikken bygger på FN’s konvention om handicappedes rettigheder og ligebehandling af mennesker med handicap. Dertil kommer de fire nationale principper for handicappolitik, som er kompensation, sektoransvar, ligebehandling og solidaritet. 

Høring

Handicaprådet er høringsberettiget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Bilag

 1. Hvidovre kommunes Handicappolitik 2018-2022 (pdf)

12. Katalog over kvalitetsstandarder i Center for Handicap og Psykiatri

Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Kataloget over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde forelægges Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse.

 

Sagen har været sendt i høring hos Handicaprådet. Notat om handicaprådets høringssvar vil foreligge til udvalgets møde og fremsendes efterfølgende til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende kataloget over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 25-04-2018

Sagen udsættes, så punktet kan suppleres med yderligere oplysninger.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018

Udvalget besluttede, at punktet sendes i høring i Handicaprådet og behandles på førstkommende udvalgsmøde.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2018

Anbefales godkendt. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet et katalog over kvalitetsstandarder på det

specialiserede voksenområde. Kataloget blev forelagt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 25.04.18, hvor udvalget besluttede at udskyde sagen. Årsagen hertil var, at det forklæde, som Center for Handicap og Psykiatri havde udarbejdet til Handicaprådets høringssag ikke var blevet fremsendt til SAU.

 

Center for Handicap og Psykiatri har siden da foretaget nogle ændringer af praksis, dels som følge af ny ledelse og dels som følge af opstart af et nyt tilbud. Disse ændringer har medført justeringer i to kvalitetsstandarder. Det omhandler følgende:

 

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte jf. Servicelovens § 85

Center for Handicap og Psykiatri har åbnet et nyt tilbud, Broen. Der er i kvalitetsstandarden indført et afsnit om dette tilbud. Tilføjelsen er markeret med gult.

 

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling jf. Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 141 Der er kommet en ny ledelse af Voksenrådgivningen samt en ny rusmiddelkonsulent, hvilket har bidraget til nogle justeringer af rusmiddelområdet. I kvalitetsstandarden er der tilføjet følgende:

-         Lovgrundlaget for anonym ambulant behandling

-         Afsnit om borgere med dobbeltdiagnoser

-         Kategorisering af fire behandlingstyper

-         Uddybning af procedure ved henvendelse til rusmiddelkonsulenter eller de behandlingstilbud, som Hvidovre kommune har indgået samarbejdsaftaler med

Alle disse tilføjelser er markeret med gult

 

Der er udgået følgende:

-         Afsnit om åben rådgivning. Dette tilbud er lukket, da det ikke blev brugt.

Dette afsnit er markeret med rødt.

 

 

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet et katalog over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde. Kvalitetsstandarderne har ikke hidtil været samlet i ét katalog, men dette gøres nu for at skabe overskuelighed og gennemsigtighed over kommunens serviceniveau for både borgere, medarbejdere, ledere/chefer og politikere.

 

Størstedelen af kvalitetsstandarderne er reviderede udgaver af tidligere vedtagne kvalitetsstandarder (vedtaget i 2014-2016). Der er dog ikke tale om revisioner, der påvirker eller ændrer de tidligere vedtagne serviceniveauer. Der er derimod primært tale om indarbejdelse af ny lovgivning på de forskellige typer støtte.

 

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse (§ 103) og kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud (§ 104) er de eneste nye kvalitetsstandarder.

 

Kataloget over kvalitetsstandarder vil fremadrettet blive revideret og forelagt til politisk godkendelse én gang årligt.

 

I kataloget indgår kvalitetsstandarder for følgende typer støtte:

 

 • Servicelovens § 85, Socialpædagogisk støtte:

Socialpædagogisk støtte er hjælp, omsorg eller støtte til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder, så borgerne bliver i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Støtten ydes sammen med borgeren og kan bl.a. bestå af støtte til praktiske opgaver i hjemmet, støtte til indkøb mv.

 

 • Servicelovens § 96, Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

BPA er et kontant tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af ikke kommunalt ansatte hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. De borgere, der modtager støtten, har massive og sammensatte hjælpebehov. For at kunne få en BPA skal borgeren kunne varetage rollen som arbejdsleder. Borgeren skal ligeledes kunne varetage opgaven som arbejdsgiver, med mindre vedkommende indgår en aftale med en nærtstående, forening eller privat virksomhed om, at arbejdsgiverrollen varetages af dem.

 

 • Servicelovens § 97, ledsagelse

Ordningen yder individuel ledsagelse til konkrete aktiviteter uden for borgerens hjem, så borgeren får mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter uden at være afhængig af hjælp fra familie og venner. Ledsagelse kan bl.a. omfatte hjælp til at skubbe en kørestol, komme på toilettet, bilkørsel, tur i biografen eller andre sociale og kulturelle arrangementer.

 

 • Servicelovens § 100, merudgifter

Borgere med funktionsnedsættelse kan få dækket deres merudgifter. Merudgifter er de nødvendige udgifter, som er en direkte konsekvens af borgerens funktionsnedsættelse. Det kan f.eks. være medicin, håndsrækninger, særlige kurser mv.

 

 • Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 141, rusmiddelbehandling

Kommunen skal tilbyde behandling til stofmisbrugere (Servicelovens § 101) og alkoholmisbrugere (Sundhedslovens § 141). Tilbuddene skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen.

 

 • Servicelovens § 103, beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse kan bevilliges til borgere, som pga. deres nedsatte funktionsniveau ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

 

 • Servicelovens § 104, aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud kan bevilliges til borgere, som pga. deres nedsatte funktionsniveau ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår eller i form af beskyttet beskæftigelse jf. § 103.

 

 • Servicelovens § 107, midlertidige botilbud

Midlertidige botilbud kan bevilliges til borgere, som ikke kan klare sig uden omfattende hjælp og pleje til almindelige daglige funktioner eller som har brug for særlig behandlingsmæssig støtte. Ydelsen skal sikre en boligmæssig ramme, der kan være med til at vedligeholde, udvikle eller afklare borgerens funktioner og mulighed for at flytte i egen bolig.

 

 • Servicelovens § 108 og Almenboligloven § 105/Servicelovens § 85, længerevarende botilbud

Længerevarende botilbud kan bevilliges til borgere, som varigt har behov for omfattende døgnhjælp og støtte til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg og særlig behandlingsmæssig støtte. Ydelsen sikrer en boligmæssig ramme, som dækker borgerens længerevarende behov.

 

 • Servicelovens § 109, ophold på krisecenter

Kvinder, med eller uden børn, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- og samlivsforhold kan få ophold på krisecentre. Ydelsen giver midlertidigt ophold og skal sikre borgerne mod yderligere overlast samt at give støtte til at kunne ændre deres tilværelse.

 

 • Servicelovenes § 110, ophold på herberg/forsorgshjem

Borgere med særlige sociale problemer, som enten ikke har en bolig eller som har en bolig, som de ikke kan fungere i, kan få ophold herberg/forsorgshjem. Der er ofte tale om sociale problematikker såsom misbrug, psykisk sygdom, kriminalitet mv. Disse borgere har behov for aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Retsgrundlag

Servicelovens afsnit 5 om voksne.

Politiske beslutninger og aftaler

Arbejdet med kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde tager udgangspunkt i ”Ramme og Retning 2016-2020 – strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer” og ”Handleplanen for det specialiserede specialområde”, der begge er forelagt for Social- og Sundhedsudvalget d.7. juni 2016. Derudover tager den udgangspunkt i ”Indsatser målrettet merforbrug i Center for Handicap og Psykiatri”, der blev forelagt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. februar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der overordnet ingen økonomiske konsekvenser er for Hvidovre Kommune. Såfremt arbejdet inden for enkelte indsatser medfører mindreforbrug, vil dette generelt bidrage til imødegåelse af eventuelt merforbrug som følge af bl.a. den demografiske udvikling på området.

 

På enkelte områder er der trådt nye bekendtgørelser i kraft, som ændrer de økonomiske beregninger der hidtil er foretaget. Det drejer sig om merudgifter (se sag om nødvendige merudgifter efter § 100 i Lov om Social Service) og ophold på krisecenter og herberg/forsorgshjem. På de øvrige områder er der ingen økonomiske ændringer.

 

Ophold på krisecenter og herberg/forsorgshjem:

D. 13.11.2017 trådte en ny bekendtgørelse i kraft (bekendtgørelse nr. 1244 af 13/11/2017 om egenbetaling for midlertidige boformer efter servicelovens §§ 109 og 110). Denne bekendtgørelse fastsætter en fast døgnpris for ophold på krisecentre og herberg/forsorgshjem, hvilket er tilføjet i den reviderede kvalitetsstandard.

 

Med bekendtgørelsen betaler alle borgere på krisecentre og herberg/forsorgshjem samme døgntakst. Døgntaksten for følgende:

-         Ophold på krisecenter er 84 kr.

-         Ophold på herberg/forsorgshjem er 87 kr.

 

Dette er således en ændring fra den tidligere kvalitetsstandard, hvor egenbetalingen blev fastsat på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte kommune. Denne lovændring har umiddelbart

ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

 1. Handicaprådets høringssvar til Katalog over kvalitetsstandarder i Center for Handicap og Psykiatri (pdf)
 2. Forklæde - revision af kvalitetsstandarder (docx)
 3. Katalog kvalitetsstandarder HAP 2018 (pdf)
 4. Handicaprådets høringssvar om Kvalitetsstandarder i Center for Handicap og Psykiatri. (pdf)
 5. Forklæde til handicaprådets høringssvar vedr. sagen om revision af kvalitetsstandarder i Center for Handicap og Psykiatri (pdf)
 6. Katalog kvalitetsstandarder_tilrettet version 30-11-2018 (pdf)

13. Orientering om danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter indenfor det sociale område.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal inden årets udgang orienteres om Børne- og Socialministeriets danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på det sociale område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orienteringen vedrørende Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter i 2017 til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 21-11-2018

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 29-11-2018

Anbefales taget til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2018

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets, Ældre- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri, Center for Sundhed og Ældre og Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Baggrund

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet 3 danmarkskort over omgørelsesprocenter inden for socialområdet. Kortene er interaktive og giver bedst mening digitalt.

 

Der er et kort for socialområdet generelt: https://kort.interkort.dk/embed/AXH7U1GGPMBJ29QG761P

Dette kort indeholder alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både på børne- og voksenområdet for såvel almen- som handicapområdet.

 

Desuden er der ét kort specifikt for børnehandicapområdet: https://kort.interkort.dk/embed/9W7419P9EPBY4ATHG2RT

 

Derudover er der ét kort specifikt for voksenhandicapområdet: https://kort.interkort.dk/embed/S6QUN2XZB4UNNQHBVB7R.

 

Afgørelserne på de to sidstnævnte kort er således indeholdt i kortet for socialområdet generelt.

 

Retssikkerhedsloven foreskriver fra 1. juli 2018, at danmarkskortet skal behandles på et kommunalbestyrelsesmøde indenfor samme år, kortet er udgivet. Danmarkskortet var ved udgivelsen i foråret 2018 genstand for debat i pressen, hvorfor tallene kan forekomme bekendte. Fremover vil danmarkskortet blive fremlagt for Kommunalbestyrelsen i forbindelse med udgivelsen.

 

Afgørelsestyper

Der anvendes tre afgørelsestyper, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter.

 

-         Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.

-         Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender Ankestyrelsen den tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

-         Ændring/ophævelse: betyder at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet kommunens afgørelse.

 

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af afgørelser, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret/ophævet) ud af alle realitetsbehandlede afgørelser.

 

Kort over socialområdet generelt

Ankestyrelsen har i 2017 afgjort 112 sager på socialområdet i Hvidovre. Heraf blev 62 af kommunens afgørelser stadfæstet, 39 blev hjemvist og 11 afgørelser blev ændret.

 

Dermed omgjorde Ankestyrelsen 45 pct. af de afgørelser som de behandlede fra socialområdet i Hvidovre i 2017. På landsplan var Ankestyrelsens omgørelsesprocent på socialområdet på 38 pct. i 2017.

 

Kort specifikt for børnehandicapområdet

Danmarkskortet for børnehandicapområdet indeholder i alt 20 afgørelser i Hvidovre, som fordeler sig på følgende paragraffer:

 1. § 32 Særlige dagtilbud. 1 afgørelse med stadfæstelse
 2. § 41 Merudgifter. I alt 10 afgørelser, hvoraf 4 er stadfæstet, 4 er hjemvist og 2 er ændret
 3. § 42 Økonomisk kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. I alt 9 afgørelser hvoraf 4 er stadfæstet, 2 er hjemvist og 3 er ændret.

Omgørelsesprocenten er herved 55 pct. En lille smule over landsgennemsnittet, som er på 52 pct.

 

Kort specifikt for voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet indeholder følgende paragraffer:

-         § 95 Kontant tilskud til privat hjælper. I alt 3 afgørelser, hvoraf 1 er stadfæstet og 2 er hjemvist.

-         § 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA). I alt 4 afgørelser, hvoraf 3 er stadfæstet og 1 ændret.

-         § 97 Ledsagerordning. I alt 6 afgørelser, hvoraf 1 er stadfæstet og 5 er hjemvist til yderligere behandling.

-         § 100 Merudgifter. I alt 25 afgørelser, hvoraf 15 er stadfæstet, 1 er ændret og 9 er hjemvist til yderligere behandling.

 

For ovenstående paragraffer er omgørelsesprocenten samlet på 47 pct., hvilket er over landsgennemsnittet på 21 pct. Årsagen skal findes i, at man i 2017 ændrede bevillingspraksis for § 97 til færre timer samt implementerede nye kvalitetsstandarder for § 100. Ændringer i serviceniveau som følge af nye kvalitetsstandarder mv. medfører en revurdering af afgørelser, som godt kan føre til en anden ydelse end borgeren tidligere har modtaget. En sådan ændring vil ofte medføre en klage til Ankestyrelsen.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog Ankestyrelsens statistik for 2017 til efterretning d. 23. maj 2018, punkt 4.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Det fremgår af bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 1064 af 21. august 2018, § 84 a, at Børne- og socialministeren hvert år inden den 1. juli offentliggør et kommuneopdelt danmarkskort over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter serviceloven.

 

Af § 79 b i samme lov fremgår, at danmarkskortet skal behandles af kommunalbestyrelsen inden årets udgang. 

Høring

Der er ingen høringsforpligtelse, da sagen er til orientering.


14. Godkendelse af Hvidovre Kommunes Værdighedspolitik og tilhørende udmøntningskatalog

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken er gældende for perioden 2018 til 2021.

 

Som en konsekvens af Finanslov 2016 udarbejdede Center for Sundhed og Ældre, i tæt samarbejde med Ældrerådet, en Værdighedspolitik med tilhørende udmøntningskatalog, for at få del i værdighedsmidlerne til ældreområdet. Første udgave af Værdighedspolitikken indeholdt 5 temaer for en værdig ældrepleje.

 

Der er i 2018 kommet lovkrav om tilføjelsen af et 6. tema: pårørende. Center for Sundhed og Ældre har sammen med Ældrerådet revideret Værdighedspolitikken med tilføjelsen af det 6. tema: pårørende. Administrationen har ligeledes revideret det tilhørende udmøntningskatalog.

 

Ny udgave af Værdighedspolitik og udmøntningskatalog fremlægges til politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre-og Sundhedsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at forslag til Hvidovre Kommunes Værdighedspolitik godkendes.
 2. at forslag til udmøntningskatalog til Værdighedspolitikken godkendes med forbehold for godkendelse af budgettet for 2020.
 3. at redegørelse for anvendelse af midlerne til en værdig ældrepleje i 2019 godkendes

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 21-11-2018

Ad 1-3) Anbefales godkendt med den ændring, at udtrykket ”En smartere ældrepleje” ændres til fx ”En moderne ældrepleje”.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

Ad 1. – 3. Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund for Værdighedspolitikken

I forlængelse af Folketingets Finanslovsaftale 2016 har kommunen udarbejdet Værdighedspolitikken, som beskriver kommunens pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje som ydes efter lov om Social Service til borgere over folkepensionsalderen.

 

Tilsvarende har kommunen udarbejdet et udmøntningskatalog gældende for perioden 2016-2019, der beskriver, hvordan kommunen vil udmønte værdighedsmidlerne i understøttelsen af en værdig ældrepleje og omsorg.

 

Efter udarbejdelsen af Værdighedspolitik og udmøntningskatalog er der i 2018 kommet lovkrav om at temaet ’pårørende’ skal indarbejdes i Værdighedspolitikken.

 

Hvidovres andel af værdighedsmidlerne udgør i 2019 8,88 mio. kr.

 

Med finansloven for 2018 er der afsat midler til at understøtte en værdig ældrepleje i kommunerne. Midlerne er afsat til en række konkrete initiativer bl.a. 0,6 mio. kr. årligt fra 2018 til aflastning af pårørende og 0,6 mio. kr. til at understøtte kommunens arbejde med at sikre en værdig død. Midlerne udbetales sammen med bloktilskuddet.

Redegørelse for anvendelse af midlerne fra værdighedsmilliarden for 2019 skal indsendes til ministeriet inden den 1. november 2018, evt. med forbehold for politisk godkendelse. Redegørelsen fremgår af bilag 3. Værdighedspolitikken skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest ved udgangen af 2018, hvis kommunen skal have andel i værdighedsmidlerne.

 

Hvidovre Kommunes Værdighedspolitik

Hvidovres Værdighedspolitik udspringer af Ældrepolitikken fra 2012, hvori værdighed også er et centralt element.

 

Værdighedspolitikken er i den reviderede udgave bygget op omkring de seks temaer, som regeringen har udstukket som bærende elementer for værdighedspolitik. De seks temaer er:

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død
 • Pårørende

 

Revidering af værdighedspolitikken:

Center for Sundhed og Ældre har sammen med Ældrerådet udarbejdet nedenstående forslag til formulering af teamet pårørende:

 

’’Den pårørende er en del af borgerens levede liv. Relationen bygger på et særligt kendskab, og den pårørende kan derfor være særligt god til at skabe tryghed og støtte op om borgeren, hvis borgeren ønsker det. Det er af stor betydning for mange borgere at have en nærtstående at tale med om stort og småt eller have pårørende med som f.eks. bisidder ved vigtige samtaler.

 

Pårørende kan byde ind med meget. Det kan dog også være en stor belastning fysisk, psykisk og socialt at være pårørende til en borger, som for eksempel lider af en alvorlig sygdom. De nærtstående har derfor brug for, at mødet med personalet er respektfuldt, tillidsfuldt og understøttende.

 

I Hvidovre Kommune arbejder vi for, at de pårørende bliver set, hørt og inddraget, når borgeren ønsker det, og i det omfang det er hensigtsmæssigt for den enkelte pårørende’’.

 

Udover tilføjelsen af ovenstående afsnit, er der foretaget mindre ændringer af teksten af mere korrekturmæssig karakter. Ligeledes er der tilføjet tekst omkring politikkens revidering, ligesom værdierne fra Ældrepolitikken fremhæves mere end i første udgave af værdighedspolitikken. Layoutmæssigt fastholdes det oprindelige udtryk, som er skabt i samarbejde med Ældrerådet. Samtlige rettelser fremgår i revideret udkast i bilag 1.

 

Udmøntningskatalog

Sideløbende med revidering af Værdighedspolitikken har administrationen udarbejdet nyt forslag til et udmøntningskatalog, der synliggør, hvordan de overordnede pejlemærker inden for de seks fastlagte temaer kan prioriteres og understøttes af værdighedsmidlerne. Indsatserne for 2018 og 2019 er uændrede, idet de blev politisk godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde d. 21. juni 2016. Forslag til reviderede indsatser fremgår af 2020 og 2021. Udmøntningskataloget fremgår af bilag 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunalbestyrelse godkendte første udgave af Værdighedspolitik med tilhørende udmøntningskatalog d. 21. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovres andel af Værdighedsmidlerne udgør i 2019 i alt 8,88 mio. kr. Fra 2020 indgår disse som en del af kommunernes bloktilskud.

 

Administrationens forslag til udmøntning indgår med følgende midler til understøttelse af de seks temaer (mio. kr.):

 

Beløb i 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Livskvalitet

 

 

 

 

Demografireduktion

3.000

3.000

3.000

3.000

Aktiviteter på plejecentrene

760

760

 

 

Styrket indsats til nydiagnosticerede og yngre demente

500

500

500

500

”Vandreholdet” – demensindsats hjemmeboende

711

711

711

711

Pulje til særlig omsorg

500

500

 

 

Ældreliv Hvidovre

1.045

1.295

1.295

1.295

Selvbestemmelse

 

 

 

 

En smartere ældrepleje – investering i velfærdsteknologi

 

 

224

224

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

 

 

 

 

Højere livskvalitet og mere selvbestemmelse i ældreplejen – kompetenceløft

250

 

 

 

Kom trygt hjem

 

 

960

960

Det tværfaglige team

1.280

1.280

1.280

1.280

Mad og ernæring

 

 

 

 

Ernæringsindsats småtspisende ældre

810

810

810

810

Andet

 

 

 

 

Revision og administration af projekterne

 

24

100

100

I alt forslag til aktiviteter

8.856

8.880

8.880

8.880

 

Med Finansloven for 2018 er der desuden afsat midler til en række konkrete initiativer bl.a. 0,6 mio. kr. årligt fra 2018 til aflastning af pårørende og 0,6 mio. kr. til at understøtte kommunens arbejde med at sikre en værdig død. Disse midler er afsat i budget 2019.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, BEK nr. 80 af 29/01/2018: § 1. Kommunalbestyrelsen skal inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.

 

Lov om Social Service §81 a, stk. 2 i Lov om Social Service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30/08/.S

Høring

Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Handicapråd er høringsberettigede parter, hvorfor Værdighedspolitik og udmøntningskatalog for en mere værdig ældrepleje er sendt i høring hos begge råd.

 

Giver høringssvarene anledning til kommentarer udarbejdes der notat til sagen med administrationens bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Administrationens forslag til udmøntning af værdighedsmidlerne indebærer kompetenceudvikling og opkvalificering af personalet inden for ældreområdet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Udmøntning af værdighedspolitikken har blandt andet til formål at styrke sundheden yderligere, idet livskvalitet og selvbestemmelse (den mentale og fysiske sundhed) samt mad og ernæring er tre af politikkens temaer.

Bilag

 1. Bilag 1: Værdighedspolitik revideret udkast til politisk behandling (pdf)
 2. Anvendelse af midler til en værdig ældrepleje 2018-2021 (pdf)
 3. Redegørelse for anvendelse af midlerne til en bedre bemanding i 2019 (pdf)
 4. Ældrerådets høringssvar til Værdighedspolitik og tilhørende udmøntningskatalog (pdf)
 5. Handicaprådets høringssvar til Godkendelse af Hvidovre Kommunes Værdighedspolitik og tilhørende udmøntningskatalog (pdf)
 6. Administrationens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar til Værdighedspolitikken.pdf (pdf)

15. Evaluering af Hvidovre Motionscenter

Beslutningstema

Hvidovre Motionscenter blev pr. 1. juni 2017 delt i en kommunal del og en foreningsdrevet del. Den kommunale del ledes og driftes af Center for Sundhed og Ældre, og den foreningsdrevne del driftes af foreningen Hvidovre Atletik og Motion.

Ved KB-møde d. 26. juni 2018 blev det besluttet at fremskynde en evaluering af Hvidovre Motionscenter, hvorfor evalueringen forelægges Ældre- og Sundhedsudvalget ved dette møde.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at forvaltningens evaluering af Hvidovre Motionscenter tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 21-11-2018

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2018

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

Ældre- og Sundhedsudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre og Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

Center for Sundhed og Ældre og Center for Kultur og Fritid har i samarbejde udarbejdet en evaluering af Hvidovre Motionscenter efter at motionscentret blev delt op i en kommunal- og en foreningsdrevet del pr. 1. juni 2017.

Evalueringen foreligger som bilag til dagsordenpunktet.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 26. juni 2018, punkt 16, vedtog Kommunalbestyrelsen, at administrationen udarbejder en evaluering af både den foreningsdrevne del af ordningen og den kommunale ordning til fremlæggelse for kommunalbestyrelsen i december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bilag 1 - Evaluering af Hvidovre Motionscenter (pdf)

16. Kommunal fritidspas-ordning

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget har i indeværende udvalgsperiode besluttet at arbejde med en række konkrete fokusområder. Et af fokusområderne involverer implementering af en ”fritidspas-ordning”, hvor kommunen i samarbejde med foreningslivet i forskellig grad hjælper børn og unge med kontingentbetaling, udstyr og vejledning.

 

Udvalget skal drøfte, hvordan man ønsker at arbejde med fritidspas i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte, hvordan man ønsker at arbejde med fritidspas i Hvidovre Kommune

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-09-2018

Drøftet. Punktet genoptages på næstkommende møde.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2018

Punktet udsættes. Punktet genoptages på et senere møde.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2018

Ad 1. Drøftet.

 

Udvalget ønsker at følge forslag 2 med den ændring, at der ikke foretages nedtrapning af tilskudsbeløb i år 2 og 3. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de resterende ubrugte midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje overføres til Fritidspas-ordningen i 2019 sammen med de budgetafsatte midler fra God Fritid Til Alle på 100.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en række potentielle modeller for det fremtidige arbejde med fritidspas.

 

Modellerne er alle målrettet børn og unge i alderen 6-17 år fra familier bosat i Hvidovre Kommune. Modellerne tager form som tilskudsordninger, hvor der i forskellig grad kan udbetales tilskud til kontingenter, lejrture, udstyr o.l.

 

Ansøgning sker ved udfyldelse af skema, der udleveres til barnet/familien efter indledende kontakt med kommunen. Erfaringsmæssigt anbefales det, at potentiel vejledning og sagsbehandling iværksættes umiddelbart efter det indledende møde med barnet/familien, så interessen fastholdes. Ligeledes er det væsentligt, at der gøres en indsats for at fastholde børnene i aktiviteterne; f.eks. ved at nedtrappe kontingenttilskuddene gradvist, så familien bag kan få tid til selv at indhente økonomi til at dække aktivitetsudgifterne.

 

Det foreslås, at der udelukkende kan ansøges om fritidspas til aktiviteter i regi af folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune, Hvidovre Musikskole samt Hvidovre Billedskole.

 

Arbejdet med fritidspas vil ske i tæt samarbejde med projektet Plads Til Alle under Red Barnet, der i samarbejde med Hvidovre Kommune vil hjælpe potentielle ansøgere med vejledning og rådgivning samt følge tilskudsmodtagerne til deres aktiviteter (ifm. modtagernes indledende aktivitetsbesøg).

 

Administrationen indstiller til udvalget at drøfte de foreslåede modeller:

 

Model 1

Ansøgere kan opnå op til 1.000 kr. i kontingenttilskud for den aktuelle sæson (modtagere betaler selv restbeløb ved køb af dyrere kontingenter). Der kan herefter opnås nedsat kontingenttilskud til to efterfølgende sæsoner på hhv. 75% og 50% af det oprindeligt bevilgede kontingenttilskud.

 

Ansøgere kan desuden opnå op til 500 kr. i tilskud til lejre/ekskursioner/camps mm. årligt.

 

Familiens økonomi undersøges ikke.

 

Bemærkninger

En del foreningskontingenter i Hvidovre Kommune er højere end 1.000 kr. pr. sæson, hvorfor et kontingenttilskud på 1.000 kr. vil begrænse barnets valgmuligheder. Muligheden for en efterfølgende fastholdelse i foreningen vil desuden mindskes.

 

Ved ikke at undersøge familiens økonomi risikeres det, at der ydes støtte til familier, der selv har råd til at betale aktiviteten.

 

En væsentlig del af det sociale foreningsliv foregår på ture, camps og lejre. Deltagelse heri er derfor med til at styrke tilskudsmodtagerens tilknytning til foreningen/aktiviteten.

 

 

Model 2

Ansøgere kan opnå op til 1.200 kr. i kontingenttilskud for den aktuelle sæson (modtagere betaler selv restbeløb ved køb af dyrere kontingenter). Der kan herefter opnås nedsat kontingenttilskud til to efterfølgende sæsoner på hhv. 75% og 50% af det oprindeligt bevilgede kontingenttilskud.

 

Ansøgere kan desuden opnå op til 700 kr. i tilskud til udstyr, beklædning o.l. årligt.

 

Der kræves samtykke til at indhente oplysninger om familiens/husstandens indkomst. Støttebeløbet fastsættes på baggrund af husstandens samlede indkomst, og beregnes ud fra samme takster gældende for støtte til kommunale institutionspladser.

 

Bemærkninger
Det højere kontingenttilskud øger antallet af potentielle aktivitetstilbud for den enkelte tilskudsmodtager. Et højere tilskudsbeløb bevirker dog samtidig, at der samlet set kan bevilges tilskud til færre ansøgere.

 

Indhentning af oplysninger om ansøgers økonomiske forhold kan nedbringe risikoen for uretmæssige tilskudsbevillinger. Den krævede sagsbehandling vil dog samtidig forlænge ansøgningsprocessen.   

 

 

Model 3

Ansøgere kan opnå op til 1.500 kr. i kontingenttilskud for den aktuelle sæson (modtagere betaler selv restbeløb ved køb af dyrere kontingenter). Der kan herefter opnås nedsat kontingenttilskud til to efterfølgende sæsoner på hhv. 75% og 50% af det oprindeligt bevilgede kontingenttilskud.

 

Ansøgere kan årligt opnå op til 500 kr. i tilskud til ture, lejre og camps samt 700 kr. i tilskud til udstyr og beklædning.

 

Der kræves samtykke til at indhente oplysninger om familiens/husstandens indkomst.

 

Bemærkninger
Det højere kontingenttilskud øger antallet af potentielle aktivitetstilbud for den enkelte tilskudsmodtager. Et højere tilskudsbeløb bevirker dog samtidig, at der samlet set kan bevilges tilskud til færre ansøgere.

 

Indhentning af oplysninger om ansøgers økonomiske forhold kan nedbringe risikoen for uretmæssige tilskudsbevillinger. Den krævede sagsbehandling vil dog samtidig forlænge ansøgningsprocessen.   

 

 

Tilskudsstørrelserne i model 2 læner sig i høj grad op ad det niveau, der ses anvendt i mange af de kendte kommuner, der tilbyder fritidspas.

 

Økonomiske konsekvenser ved etablering af Fritidspas i Hvidovre Kommune
Ordningen vil ikke medføre nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da udgifter til brug for ordningen foreslås dækket af ubrugte midler vedrørende projektet God Fritid Til Alle.

 

Ved afsættelse af 100.000 kr. til ordningen årligt vil følgende antal børn og unge anslået kunne modtage støtte:

 

Model 1

Ca. 66 børn og unge

Model 2

Ca. 52 børn og unge

Model 3

Ca. 37 børn og unge

 

Beregningen tager udgangspunkt i et tænkt scenarie, hvor der ydes maksimalt tilskud fra hver model til både kontingenter, udstyr samt lejrture. Såfremt der kun udbetales delvise tilskud pga. egenbetaling fra visse tilskudsmodtagere, vil flere ansøgere dog kunne opnå tilskud.

 

Der skal dog samtidig tages højde for evt. fortsat bevilling af nedtrappede kontingenttilskud til

et ukendt antal tilskudsmodtagere i årene efter de primære tilskudsbevillinger, hvilket vil medføre, at færre nytilkommende tilskudsansøgere vil kunne opnå støtte.

 

Administrationen foreslår, at ordningen vurderes efter tre år for bedst muligt at kunne fastslå ordningens langsigtede potentialer og effekt. Der vil dog i løbet perioden blive udarbejdet årlige delevalueringer til udvalget.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har i indeværende udvalgsperiode besluttet at arbejde med en række konkrete fokusområder. Et af fokusområderne er særlig henvendt til udsatte børn og andre borgere med særlige behov og er betitlet ”Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats – Lige muligheder for alle”.

 

Deltagelse i fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge kan medvirke til at skabe nye sociale relationer og give forøget livsglæde og værdi. Aktiv involvering i fritidsaktiviteter kan desuden nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge. Det aktuelle fokusområde sigter derfor mod at skabe lige muligheder for alle ved at gøre det muligt for flere borgere at deltage i kommunale fritidsaktiviteter.

 

For at understøtte fokusområdet har administrationen foreslået implementeringen af en såkaldt ”fritidspas-ordning”, hvor kommunen i samarbejde med foreningslivet i forskellig grad hjælper børn og unge med kontingentbetaling, udstyr og vejledning, så børn og unge eksempelvis kan få adgang til visse fritidsaktiviteter gratis eller til nedsat pris.

 

Til mødet vil kommunens fritidskonsulent fra projektet God Fritid Til Alle kort redegøre for brugen af fritidspas i andre kommuner og skitsere hvordan ordningen kan realiseres lokalt i Hvidovre.

 

På denne baggrund indstilles det til udvalget at drøfte, hvordan man ønsker at arbejde med fritidspas i Hvidovre Kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 11. juni 2018 administrationens forslag til fremtidige fokusområder for udvalget. Fokusområderne inkluderer ”Byen som motionsrum”; ”Etablering af Team Hvidovre”; ”Brugen af kommunens ejendomme og faciliteter” og ”Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af servicelovens § 11, stk. 6 (LBK nr. 1114 af 30/08/2018) som led i det forebyggende arbejde beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte kriterier for tildeling af sådan støtte.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Nyt bilag til møde den 15. nov. 2018: DGI-rapport: State of the City (pdf)

17. Status for lovliggørelsen af kolonihaver i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Administrationen giver kommunalbestyrelsen en orientering om status for lovliggørelsen af bebyggelsen i kolonihaverne i Hvidovre Kommune. Der skal ikke træffes nye politiske beslutninger i sagen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 26-11-2018

Taget til efterretning.

 

Udvalget anbefaler, at lovliggørelsen af kolonihaverne i Præstemosen færdiggøres inden de øvrige kolonihaveområder gennemgås. De efterfølgende områder, der bliver gennemgået er Kystengen og Kettehøj.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-11-2018

Orienteringen anbefales taget til efterretning.

 

Udvalget anbefaler, at lovliggørelsen af kolonihaverne i Præstemosen færdiggøres, inden de øvrige kolonihaveområder gennemgås. De efterfølgende områder, der bliver gennemgået er Kystengen og Kettehøj.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

Bygge- og Planudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Lovliggørelse af kolonihavehuse i Præstemosen

Processen for lovliggørelsen af bebyggelsen i en kolonihave har forskellige faser. Derfor er denne status opgjort efter, hvilket antal kolonihaver der per 20. november 2018 befandt sig i de forskellige faser. Listen omfatter 89 sager.

 

 • 27 afsluttede sager
 • 5 passive sager, der er påklaget til Planklagenævnet og afventer nævnets behandling (heraf er de 2 sager også anmeldt til politiet)
 • 2 sager, hvor der er afsendt påbud om lovliggørelse
 • 4 sager, hvor der er afsendt varsel om påbud
 • 9 sager, hvor der efter tilsyn skal sendes varsel om påbud
 • 10 sager, hvor der sendt varsel om tilsyn med opmåling på ejendommen
 • 2 sager, hvor ejer har fremsendt ansøgning om dispensation
 • 30 sager, der i færd med at blive igangsat eller genoptaget (hovedparten kommer fra de seneste droneopmålinger).

 

Lovliggørelse af kolonihavehuse i andre områder

Gennem droneopmålinger er der indikation på, at 8 kolonihaver i Haveforeningen Kystengen og 56 kolonihaver i Haveforeningen Kettehøj rummer bebyggelse, der ikke overholder henholdsvis Lokalplan 447 for Kettehøj og servitutten for Kystengen.

 

Som opfølgning på opmålingerne pågår der en administrativ forberedelse af sagerne. Der er udarbejdet oversigtskort i GIS over de kolonihavehuse, der overskrider reglerne for bebyggelse, og der pågår nu en oprettelse af og journalisering af sagerne.

 

Når dette arbejde er afsluttet, vil indsatsen for lovliggørelse af kolonihavehuse blive udvidet til disse områder.

 

Tilsyn med ulovlig beboelse i kolonihaver i vinterhalvåret

Center for Borgerservice, Folkeregistret, sikrer at borgere, der er tilmeldt på adresse i kolonihaver i Præstemosen pr. 1. oktober får et påbud efter Planloven om at fraflytte og framelde sig i folkeregistret, da det ikke er lovligt at opholde sig der i vinterhalvåret jævnfør de gældende lokalplaner.

 

Der er omkring 10 boliger hvert år, hvor administrationen er nødsaget til at sende et påbud. De seneste to år har de fleste borgerne frameldt sig adresserne efter påbud, inden politiet modtog anmeldelse fra kommunen.  De få, der ikke framelder sig efter kommunens henvendelse, flytter hurtigt adressen, når politiet begynder at udstede bøder.

 

Pr. 1. oktober 2018 er det opgjort, at 14 borgere er tilmeldt adresser i Præstemosen. Heraf har tre borgere været tilmeldt adresserne længe før området blev lokalplanlagt. Disse tre borgere kan vi ikke forfølge. De øvrige 11 borgere er nu tilskrevet.

 

I september 2014 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at arbejde videre med en afklaring af muligheden for, at føre opsøgende tilsyn med overtrædelse af plan-, miljø og byggelovgivningen i kolonihaveområderne, bl.a. for at forhindre eller stoppe ulovlig beboelse i vinterhalvåret. 

 

Kontrolgruppen fik til opgave at foretage en særlig indsats i forhold til ulovlig beboelse.

 

Af de 295 ejendomme blev 64 valgt ud til undersøgelse af bopælsforholdene. I 39 sager var der ingen indikation for uregelmæssigheder (eksempelvis alene tilmeldt en lovlig adresse).

 

I de øvrige sager blev borgerne indkaldt til redegørelse for bopælsforhold. I første omgang henvendte de 22 borgere sig, og der blev ikke fundet grundlag for uregelmæssigheder.

 

En familie blev tvangsflyttet i folkeregistret fra den adresse, hvor de var tilmeldt c/o og tilmeldt adressen i kolonihaven. De ankede imidlertid kommunens afgørelse til Indenrigsministeriet, der vurderede, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation til at fastholde kommunens afgørelse. Herved annullerede folkeregistret beslutningen.

 

I to sager blev der foretaget anmeldelse til politiet: Den ene sag blev afgjort ved dom i 2016. Kommunen fik medhold, men beboeren har i denne sag aldrig nægtet, at han boede der, men mente at han var i sin gode ret til at bo der. Han solgte sidenhen sit kolonihavehus. Det er den eneste af denne type sager, hvor borger har erkendt det. Samtlige andre borgere, vi har været i dialog med påstår, at de ikke bor i kolonihaven, og derfor er det kommunen, der skal løfte bevisbyrden.

 

Den anden sag, der blev politianmeldt, blev henlagt af politiet til trods for, at politiet havde truffet borgeren på adressen og at beboeren havde tilkendegivet at bo der. Begrundelsen for henlæggelse af sagen var, at anklageren ikke forventede, at sagen kunne føres til dom på de foreliggende beviser.

 

Center for Borgerservice vurderer, at det er en udfordring og meget tidskrævende at kunne dokumentere at ejere af kolonihavehuse opholder sig der permanent, når de benægter og fastholder, at de kun opholder sig der i weekender og lignende. Der er ikke muligt efter lovgivningen at ligge på lur eller føre systematiske observationer.

 

Kontrolgruppen intensiverer dog nu arbejdet med at checke ejere af kolonihaverne med c/o adresser. Det er en tidskrævende og meget svær opgave, som vi nu dedikerer en fuldtidsmedarbejder i et år til at løse.

 

Det vil være en intensivering af fokus på området, da der de seneste år alene fokuseres på de anmeldelser, der kommer ind løbende vedrørende brugen af kolonihaver. Anmeldelserne prioriteres aktuelt på lige vilkår med de øvrige anmeldelser som kommer ind vedrørende snyd med sociale ydelser. 

 

Pågældende medarbejder skal nu sammen med Folkeregistret arbejde for at forsøge, at nedbringe antallet af tilfælde, hvor ejere af kolonihavehuse i Hvidovre Kommune bebor kolonihaven udenfor sommerhalvåret.

 

Der vil blive forelagt en evaluering efter et år.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 25. november 2014, at gennemgå lovligheden af samtlige kolonihaver i Hvidovre Kommune med henblik på at afdække ulovligt byggeri og ulovlig beboelse.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde, den 23. februar 2016, at lovliggøre ulovligt opført byggeri i Præstemosen retligt, når byggeriet er opført før vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007, og at søge fysisk lovliggørelse af ulovligt byggeri i Præstemosen, der er opført efter vedtagelsen af lokalplanen på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 20. december 2016, en tillægsbevilling på 1 million kr. til dækning af omkostningerne til advokatbistand, droneflyvning m.m., samt at forlænge den midlertidige bevilling, således at den midlertidige bevilling forlænges i yderligere 2 år, svarende til en samlet udgift på kr. 600.000 kr. pr. år.

Økonomiske konsekvenser

Af den givne bevilling på 1 mio. kr. til juridisk bistand vedrørende lovliggørelse af bebyggelse er der i alt afholdt 240.000 kr. Der resterer således 760.000 kr.

 

Der er et politisk ønske om at rydde op i de ulovligheder, der foregår omkring ophold om vinteren i kolonihaverne. Ved at dedikere et årsværk fra kontrolgruppens arbejde til udredning af ejerne af Præstemosehaverne vil der blive en mindre indtægt opkrævet fra social snyd sager.  Det er ikke muligt at opgøre mindre indtægterne på nuværende tidspunkt, men dette vil fremgå af den endelige evaluering.

 

Der forventes ikke at være en økonomisk gevinst ved intensiveringen, medmindre der opstår afledte sager ved kontrol af ejernes bopæls- og adresseforhold.

Retsgrundlag

Efter planlovens § 51, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, påser kommunalbestyrelsen overholdelsen af bestemmelser i lokalplaner, samt påser, at påbud og forbud efter planloven efterkommes.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Varige og ikke-varige kolonihaver i Hvidovre Kommune, notat af 28-9-2018 (pdf)
 2. Overnatningsregler i kolonihaveområderne, notat af 4-10-2018 (pdf)

18. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

Anders Wolf Andresen (F) bad om et notat om, hvilke udbudskriterier kommunen brugte i forbindelse med udbud af kommunens bankforbindelse i 2014, og hvordan kriterierne kan fastsættes i forbindelse med det kommende bankudbud for at øge antallet af bydere.


19. Holmene - statusredegørelse

Lukket sag

20. Hvidovre Torv - Beslutning om udvidelse af Torvecafeen på Hvidovre Torv

Lukket sag