Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 3. december 2018

Mødefakta

Dato: Mandag den 3. december 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Bemærkninger

Kl. 17.00 besøg af Pro Development vedrørende byudviklingsprojekt

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2018

Drøftelse af offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter.


3. Beslutning om valg af politiske pejlemærker i Center for Borgerservice

Beslutningstema

Som første skridt i den dialogbaserede styringsmodel 2018-2021 skal Økonomiudvalget præsenteres for relevant viden på økonomiudvalgets fagområde. Det skal danne grundlag for at formulere politiske pejlemærker og sætte retning for arbejdet i Centret

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at tage oplæg fra centerchef fra Center for Borgerservice til efterretning
 2. at beslutte de politiske pejlemærker, der skal arbejdes efter

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2018

Ad 1. Taget til efterretning.

 

Ad 2. Økonomiudvalget besluttede, at de politiske pejlemærker, der skal arbejdes efter er: Implementering af obligatorisk tidsbestilling for personlig ekspedition, øget digital selvbetjening og effektivitet på ansøgning om pas og kørekort, samt øget fokus på dobbelt forsørgelse.

Sagsfremstilling

Center for Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. maj 2018 at godkende forslaget om dialogbaseret styringsmodel for 2018-2021.

 

Centerchefen vil indlede med et kort oplæg.

 

Derefter vælges nogle politiske pejlemærker, som Centret derefter arbejdere videre med, og vil fremsende  forslag til sammenfatning af mål og opfølgning på effekt.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. maj 2018 at godkende forslaget om dialogbaseret styringsmodel for 2018-2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomisk konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


4. Godkendelse af Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016, nyt rammeområde for blandet byområde i Filmbyen

Beslutningstema

Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016 omhandler udskillelse af et nyt rammeområde 4A6. Kommuneplantillægget er udarbejdet i tilknytning til Lokalplan 466 for boliger i Filmbyen, og er en forudsætning for, at lokalplanen kan vedtages endeligt.

 

Kommunalbestyrelsen skal behandle de indkomne høringssvar til forslaget til kommuneplantillæg og tage stilling til, om dette skal vedtages endeligt. I samme forbindelse skal kommunalbestyrelsen beslutte, om der skal ske ændringer af tillægget.

Indstilling

 

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen,

 1. at godkende, at bemærkningen i rammebestemmelserne til område 4A6 ændres fra ”stationsnært kerneområde” til ”stationsnært område”
 2. at godkende, at Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016 vedtages endeligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2018

Ad 1.

For: Gruppe A,O,C og V.

 

Gruppe F og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

For: Gruppe A,O,C og V.

 

Gruppe F og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

I forbindelse med lokalplanlægningen for nye boliger i den vestlige del af Filmbyen er det nødvendigt at vedtage et tillæg til kommuneplanen samtidigt.

 

Der har derfor i perioden 23. juli – 16. september 2018 været fremlagt et forslag til kommuneplantillæg, der udskiller en del af rammeområde 4A3 i et nyt rammeområde 4A6, hvor etageantallet øges fra 2 til 2 plus tagterrasse/taghave, og hvor den maksimale bebyggelsesprocent øges fra 30 til 40 for området under ét. Kommuneplantillægget er vedlagt som bilag ”Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016”.

 

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet tre høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilagene ”Høringssvar fra Erhvervsstyrelsen af 25. juli 2018”, ”Høringssvar fra Banedanmark af 31. juli 2018” og ”Høringssvar fra Oddvar Lindsel af 27. august 2018”.

 

Erhvervsstyrelsen fremhæver, at der inden for en afstand af 500 m ligger en produktionsvirksomhed, nemlig Avedøre Fjernvarme. Efter oversigten af nationale interesser i kommuneplanlægningen, punkt 1.1.1, skal den kommunale planlægning sikre produktionsvirksomheders fortsatte drift- og udviklingsmuligheder. Det skal således i planlægningen tages højde for, at den pågældende produktionsvirksomhed ikke risikerer at blive pålagt skærpede krav i forbindelse med en kommende miljøgodkendelse.

 

Erhvervsstyrelsen gør desuden opmærksom på, at det nye rammeområde 4A6 ligger stationsnært, men ikke inden for det stationsnære kerneområde som oplyst i kommuneplantillægget.

 

Administrationen bemærker hertil, at anlægget på Rebslagerporten 125 er en spidslastcentral for fjernvarmeforsyning af Avedøre Stationsby.Den er beliggende i en afstand af 35 m til eksisterende etageboliger i Bymuren 171-175. Derudover opføres der aktuelt 15 tæt-lave boliger ved Avedøre Tværvej i en afstand af ca. 25-30 m fra anlægget. Administrationen vurderer derfor, at kommuneplantillægget ikke vil udløse skærpede krav til produktionsvirksomheden på Rebslagerporten 125, da der allerede findes eksisterende forureningsfølsom anvendelse i form af boliger i en meget kortere afstand til denne.

 

Administrationen skal beklage den fejlagtige oplysning om rammeområdets beliggenhed i forhold til stationsnærheden. Denne foreslås rettet i forbindelse med tillæggets endelige vedtagelse.

 

Banedanmark har ikke bemærkninger til planforslaget.

 

Oddvar Lindsel, Østre Messegade 7B, mener, at den øgede bebyggelsesprocent fra 30 til 40 er udtryk for en alt for voldsom fortætning af området, da den også må forventes at skulle gælde for den resterende del af område 4A3, da borgere/grundejere formentlig skal behandles ens.

 

Administrationen bemærker hertil, at en bebyggelsesprocent på 40 er helt almindelig for områder til tæt-lav boligbebyggelse. Desuden kan det ikke forventes, at der skal ske en tilsvarende forøgelse af den øvrige del af rammeområde 4A3 (Filmbyen). Det skyldes, at der gælder nogle bevaringshensyn, både i forhold til bygningerne og bebyggelsesstrukturen, der ikke gør det muligt at fortætte tilsvarende.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 26. juni 2018, punkt 8, forslaget til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at forslaget til kommuneplantillæg skulle fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Forslaget skulle sendes i høring således, at fristen for indsigelser blev den 2. september 2018. Endelig godkendte kommunalbestyrelsen, at der ikke skulle gennemføres en miljøvurdering af planforslaget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Planlovens §§ 23c og 27, Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Forslaget til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016 var fremlagt i offentlig høring i perioden 23. juli – 16. september 2018.

Bilag

 1. Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016 (pdf)
 2. Høringssvar fra Erhvervsstyrelsen af 25. juli 2018 (pdf)
 3. Høringssvar fra Banedanmark af 31. juli 2018 (pdf)
 4. Høringssvar fra Oddvar Lindsel af 27. august 2018 (pdf)

5. Forsikringsområdet - Årsrapport for 2017 til efterretning

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage årsrapporten for 2017 til efterretning.
Det fremgår af kommunens forsikringspolitik, at der udarbejdes en årsrapport der hvert år skal forelægges Økonomiudvalget til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage årsrapporten for 2017 på forsikringsområdet til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Det fremgår af kommunens gældende forsikringspolitik, at forsikringskontoret hvert år skal udarbejde en årsrapport til Økonomiudvalget. Årsrapporten skal beskrive eventuelle nye tiltag på forsikringsområdet, udviklingen i præmier og skader og forebyggende aktiviteter.

 

I år indeholder årsrapporten følgende punkter til orientering:

-         Budget og udgifter for 2017

-         Skader i løbet af 2017

-         Arbejdsskader

-         Forebyggelse

 

I forhold til tidligere år, kan det fremhæves, at der har været en stigning i de samlede udgifter på 6,7 mio. kr. Stigningen skyldes blandt andet udbetalinger på erstatning for arbejdsskader, hvor der er udbetalt for knap 4,0 mio. kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Årsrapporten udfærdiges med hjemmel i forsikringspolitik, der sidst blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2015.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften til forsikringer i 2017 blev holdt inden for Økonomiudvalgets samlede ramme.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen. Årsrapporten udfærdiges med hjemmel i kommunens forsikringspolitik.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen miljømæssige konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Årsrapport 2017 - Forsikringsområdet (pdf)

6. Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning, Lejerbo afd. Høvedstensparken

Beslutningstema

Der skal tages stilling til låneoptagelse i forbindelse med opsætning af altaner og anlæggelse af haver samt godkendelse af den afledte huslejestigning.

 

Det skal desuden godkendes, at bebyggelsesregulerende servitut respekterer låneoptagelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende Lejerbos ansøgning om optagelse af realkreditlån i afdeling Høvedstensparken på 9,73 mio. kr.
 2. at godkende den afledte huslejestigning på 13 %.
 3. at bebyggelsesregulerende servitut af 22.12.1951 respekterer tinglysning af pant på 9,73 mio. kr. til Realkredit Danmark.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2018

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte Lejerbos ansøgning om optagelse af realkreditlån i afdeling Høvedstensparken på 9,73 mio. kr.

 

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte den afledte huslejestigning på 13 %.

 

Ad 3. Økonomiudvalget godkendte at bebyggelsesregulerende servitut af 22.12.1951 respekterer tinglysning af pant på 9,73 mio. kr. til Realkredit Danmark.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Lejerbo Hvidovre har på vegne af afdeling 052-0, Høvedstensparken ansøgt om godkendelse af låneoptagelse og deraf følgende huslejestigning til opsætning af altaner og anlæggelse af haver.

 

Afdelingen er opført i 1949 og består af 77 lejligheder.

 

Beboerne har ved urafstemning den 12. februar 2018 godkendt låneoptagelsen. Organisationsbestyrelsen godkendte projektet den 21. marts 2018.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

Finansiering sker ved optagelse af et 20 årigt realkreditlån på 9,73 mio. kr.

 

Realkredit Danmark har stillet som betingelse for lånet, at kommunal servitut, tinglyst pantstiftende, aflyses eller respekterer lånet. Servitutten regulerer bebyggelsen på grunden og ændres ikke ved at respektere optagelse af realkreditlånet på 9,73 mio. kr.

 

Huslejen stiger fra de nuværende 880 kr./m2/årl. til 995 kr./m2/årl., svarende til en stigning på 13 %.

 

I absolutte tal betyder det, at den månedlige husleje for en lejlighed på 47 m2 stiger fra 3.445 kr. til 3.993 kr. For en lejlighed på 99 m2 stiger den månedlige husleje fra 7.264 kr. til 7.812 kr.

Retsgrundlag

Godkendelse af låneoptagelse, almenboliglovens § 29 (lbk. nr. 1116 af 02/10/2017).

Godkendelse af lejeforhøjelse, almenlejelovens § 10 (lbk. nr. 228 09/03/2016).

Respektpåtegning på servitut, tinglysningslovens § 15 a (lbk. nr.1075 af 30/09/2014).

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

 

Bilag

 1. Ansøgning (pdf)
 2. Anlægsbudget (pdf)
 3. Lånetilbud (pdf)

7. Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning, Lejerbo afd. Sønderkærgården

Beslutningstema

Der skal tages stilling til låneoptagelse i forbindelse med kollektiv råderet samt godkendelse af den afledte huslejestigning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende Lejerbos ansøgning om optagelse af realkreditlån i afdeling Sønderkærgården på 6,7 mio. kr.
 2. at godkende de afledte huslejestigninger på mellem 7 og 26 %.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2018

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte Lejerbos ansøgning om optagelse af realkreditlån i afdeling Sønderkærgården på 6,7 mio. kr.

 

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte de afledte huslejestigninger på mellem 7 og 26 %.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Lejerbo Hvidovre har på vegne af afdeling 002-0, Sønderkærgården ansøgt om godkendelse af låneoptagelse og deraf følgende huslejestigning til iværksættelse af individuelle moderniseringer af køkkener (kollektiv råderet).

 

Afdelingen er opført i 1949 og består af 376 lejligheder.

 

Beboerne har på et afdelingsmøde den 24. oktober 2018 godkendt den kollektive råderet. Organisationsbestyrelsen godkendte projektet den 4. november 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

Finansiering sker ved optagelse af et 10 årigt realkreditlån på 6,7 mio. kr.

 

De lejere som vælger at få et nyt køkken får en huslejestigning på 498 kr. mdl. eller 620 kr. mdl., svarende til en stigning på mellem 7 og 26 %, afhængigt af hvilken type lejlighed der er tale om.

 

Den aktuelle månedlige husleje for en bolig på 49 m2 vil stige fra 2.875 kr. til 3.495 kr. For en bolig på 110 m2 vil den månedlige husleje stige fra 6.378 kr. til 6.998 kr.

Retsgrundlag

Godkendelse af låneoptagelse, almenboliglovens § 29 (lbk. nr. 1116 af 02/10/2017).

Godkendelse af lejeforhøjelse, almenlejelovens § 10 (lbk. nr. 228 09/03/2016).

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Opdateret anlægsbudget (pdf)
 2. Ansøgning med bilag (pdf)
 3. Tilbud realkreditlån (pdf)

8. Godkendelse af måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2018

Beslutningstema

I Trepartsaftalen i 2007 er det aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Som minimum skal hver kommune fastsætte et måltal for kommunens samlede medarbejderstab, og ét måltal for hvert af fem fagområder.

 

Formålet med måltallene er, at andelen af kommunens ansatte med ikke-vestlig baggrund i videst muligt omfang kommer til at afspejle andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund i arbejdsstyrken. Ved således at opstille måltal kan kommunen aktivt være med til at tage et socialt ansvar for, at personalesammensætningen afspejler befolkningssammensætningen i arbejdsstyrken. Det er Kommunalbestyrelsen, der skal godkende måltallene.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i Hvidovre Kommune gældende for perioden 2018-2021 samt tage stilling til, om Hvidovre Kommunes jobannoncer skal indeholde en passus, der har til formål at fremme et bredere ansøgerfelt.

 

Administration fremlægger samtidig status på overholdelse af måltal for perioden 2015-2017.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende følgende måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i Hvidovre Kommune:

 

 

Administrativt område

Børn og Unge området

Teknisk område samt service

Under-

visnings-

området

Ældre, Sundhed og handicap

Total

Måltal

5,6%

10,1%

33,1%

4,6%

20,2%

15,1%

 

 1. at godkende, at Hvidovre Kommunes jobannoncer tilføjes følgende passus, der har til formål at fremme et bredere ansøgerfelt: ”Hvidovre Kommune ser mangfoldighed som en ressource, og ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, seksuel orientering, handicap/funktionsnedsættelse og etnisk baggrund til at søge.”

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2018

Ad 1.

For: Gruppe A,F, V og Ø.

Imod: Gruppe O og C.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

For: Gruppe A,F og Ø.

Imod: Gruppe O ogC.

Undlader: Gruppe V.

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Sidste gang Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tog stilling til måltallene var i januar 2016 under forrige overenskomstperiode.

 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendte dengang følgende måltal for overenskomstperioden 2015-2018:

 

 

Administrativt område

Børn og Unge området

Teknisk område samt service

Under-

visnings-

området

Ældre, Sundhed og handicap

Total

Måltal[1]

5,1%

(36)

7,0%

(77)

33,1%

(199)

3,9%

(30)

16,9%

(194)

12,4%

(536)

 

Siden 2015 er andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i Hvidovre Kommune steget fra 12,1 % til 13,6 %, hvilket svarer til en samlet stigning på 1,5 procentpoint (total):

 

 Andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i Hvidovre Kommune[2]

Administrativt område

Børn og Unge området

Teknisk område samt service

Under-

visnings-

området

Ældre, Sundhed og handicap

Total

2015

6,1 %

(44)

7,6 %

(85)

31,4 %

(189)

4,4 %

(35)

15,5 %

(182)

12,1 %

(535)

2016

5,6 %

(41)

8,4 %

(93)

32,3 %

(192)

4,5 %

(36)

16,6 %

(182)

12,6 %

(544)

2017

5,3 %

(38)

9,8 %

(108)

32,9 %

(190)

4,5 %

(36)

19,4 %

(213)

13,6 %

(585)

 

Som det fremgår, har Hvidovre Kommune med 13,6 % opfyldt det overordnede måltal, der var sat i forrige overenskomstperiode på 12,4 %.

 

Stigningen på 1,5 procentpoint er lidt højere end stigningen på ca. 1 procentpoint i Region Hovedstaden (fra 11,2 % til 12,2 %) og er højere end landsgennemsnittet på 0,7 procentpoint (6,1 % til 6,8).

 

Hvis der kigges på de enkelte fagområder, kan det bemærkes, at der på det administrative område er sket et mindre fald, mens ”Børn og unge området” og ”Ældre, sundhed og handicap” har oplevet markante stigninger. På ”Teknisk område samt service” og ”undervisningsområdet” er der sket mindre stigninger. Generelt kan det siges, at andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund stadig er klart højest i de ufaglærte jobfunktioner eller i jobfunktioner, der kun kræver kortvarig uddannelse, hvilket afspejler den generelle samfundstendens.

 

Af de seneste tal fra Danmarks statistik og KRL fra november 2016 fremgår det, at der ud af en samlet arbejdsstyrke på 26.215 borgere i Hvidovre Kommune, er 3.966 borgere med ikke-vestlig baggrund. Dette svarer til, at 15,1 % af arbejdsstyrken i Hvidovre Kommune består af borgere med ikke-vestlig baggrund[3]. På denne baggrund indstiller Kommunaldirektøren til, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender følgende etniske måltal for den gældende overenskomstperiode:

 

 

Administrativt område

Børn og Unge området

Teknisk område samt service

Under-

visnings-

området

Ældre, Sundhed og handicap

Total

Måltal

5,6%

10,1%

33,1%

4,6%

20,2%

15,1%

 

Hvidovre Kommune skal ansætte den bedst kvalificerede ansøger. For at få et bredere ansøgerfelt og opnå måltallet foreslår Kommunaldirektøren, at der i jobannoncerne tilføjes følgende passus: ”Hvidovre Kommune ser mangfoldighed som en ressource og ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, seksuel orientering, handicap/funktionsnedsættelse og etnisk baggrund til at søge.”

 


[1] Angivet i () er antallet af ansatte medarbejdere med ikke-vestlig baggrund.

[2]Tallene for kommunalt ansatte er baseret på den seneste særkørsel fra Danmarks Statistik og KRL, september 2017 (16-66 år).

[3] Tallene for arbejdsstyrken er de nyeste fra Danmarks statistik. Danmarks statistik offentliggør tallene med ca. 14 måneders forsinkelse og forventer at offentliggøre arbejdsstyrketallene for november 2017 i foråret 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte på møde den 11. januar 2016, punkt 6, ”Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2015” (sagsnr.:15/41723).

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26. januar 2016, punkt 6, ”Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2015” (sagsnr.:15/41723).

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag. Trepartsaftalen 2007 ligger til grund.

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Statistik for andel af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund (pdf)

9. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2018

Gert Wahl (Ø) spurgte til antal af fejl brandalarmer, hvor mange har Hvidovre Kommune? Det undersøges.


10. Beslutning vedr. licitationsresultat på daginstitution på Bytoften 29

Lukket sag