Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 3. september 2018

Mødefakta

Dato: Mandag den 3. september 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2018

Borgmesteren orienterede om møde med Transportministeren om infrastruktur ved Hvidovre Hospital, samt om at Pro Development har opgivet projekt på Kløverprisvej.


3. Igangsættelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for Immerkær 42

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Teleforeningen anmoder om igangsættelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør bolig-, erhvervs- og fritidsformål på Immerkær 42. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om planarbejdet skal igangsættes.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at indstillingspunkt nr. 2 i den oprindelige indstilling udgår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2018

Ad 1.

 

For: Gruppe A,F,O,C og Ø

 

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

 

Ad 1. supplerende indstilling

 

For: Gruppe A,F,O,C og Ø

 

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Ansøger har fremsendt en ændret ansøgning vedlagt som bilag ”Brev af 17. august 2018 fra Forhandlingspartner ApS”. Af dette fremgår det, at man ønsker at få overført ejendommen på Immerkær 42, matr.nr. 99b Hvidovre By, Hvidovre, fra kommuneplanens rammeområde 1E2 til 1A5. Efterfølgende skal der udarbejdes ny lokalplanlægning for ejendommen, så der bliver mulighed for at opføre boliger på ejendommen.

 

Ved at indlemme ejendommen i det tilstødende område 1A5 vil den planlagte anvendelse ændres fra erhvervsområde til blandet byområde. Desuden vil planlægningsmulighederne for at opføre mere byggeri på ejendommen blive større, idet bebyggelsesprocenten vil øges fra 65 til 145, etageantallet vil øges fra 2 til 5, og bygningshøjden vil øges fra 8,5 m til 18 m.

 

Kommunalbestyrelsen kan dog vælge at tilpasse disse byggemuligheder til det man finder ønskeligt og formålstjenligt i forbindelse med den efterfølgende, konkrete kommune- og lokalplanlægning.

 

Der skal i første omgang alene tages stilling til, om man vil gennemføre en forudgående høring om ændring af den planlagte anvendelse i Kommuneplan 2016 fra erhvervsområde til blandet byområde. I givet fald vil Kommunalbestyrelsen få forelagt et udkast til debatoplæg til godkendelse inden gennemførelsen af den forudgående høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at der gennemføres en forudgående høring med henblik på at ændre den planlagte anvendelse af ejendommen på Immerkær 42 fra erhvervsområde til blandet byområde
 2. at godkende, at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan for Immerkær 42 afventer et nyt fælles projekt for boligbebyggelse på Svend Aagesens Alle 10B-D og Immerkær 42.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018

Ad 1. og 2.  Sagen udsættes.

Sagsfremstilling

I brev af 11. november 2017 vedlagt som bilag ”Anmodning til Hvidovre Kommune, dateret 11. november 2017” anmoder Teleforeningen om, at Hvidovre Kommune udarbejder ny lokalplan og kommuneplantillæg for ejendommen Immerkær 42.

 

Ejendommen ligger for enden af en blind vej (Immerkær), og der er i dag på grunden opført en 2-etagers bygning mod vest, som bruges til kontor og fælles aktiviteter. Mod øst står et ca. 4.000 m2 stort græsareal ubenyttet hen. Mod nord afgrænses ejendommen af jernbanen mellem Hvidovre og Rødovre Station. Den eksisterende bebyggelsesprocent for ejendommen er 23.

 

Gældende plangrundlag

Immerkær 42 er i Kommuneplan 2016 udlagt til erhvervsområde. Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde 1E2, for hvilket der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:

 

Generel anvendelse: Erhvervsområde

Specifik anvendelse: Lettere industri, engros- og lagervirksomhed, kontor- og serviceerhverv

Max. bebyggelsesprocent: 65

Max. antal etager: 2

Max. bygningshøjde: 8,5

Bemærkninger: Stationsnært kerneområde. Mindste grundstørrelse på 1000 m2. Max. bebyggelsesgrad 0,35

 

Ejendommen er endvidere omfattet af Byplanvedtægt H16 fra 1971, der udlægger området til værkstedsbebyggelse.

 

Øst for Immerkær 42 ligger Svend Aagesens Allé 10B-D, hvor der i 2017 blev udarbejdet Forslag til Lokalplan 136 for boliger i 2-6 etager. Lokalplanforslaget blev dog forkastet på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. september 2017, og det blev foreslået, at bygherre/ejer (FA09) kommer med et nyt forslag med en lavere disponering, som tager højde for naboernes indsigelser. Teleforeningen har efterfølgende været i dialog med FA09 om køb af det ubebyggede areal på Immerkær 42.

 

Teleforeningens anmodning

Teleforeningen anmoder om, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2016, så matr.nr. 99b Hvidovre by, overføres til rammeområde 1A5, og ejendommen således fremadrettet kan benyttes til både bolig og erhverv. Desuden ønskes ny lokalplan for ejendommen, der ophæver den eksisterende Byplanvedtægt H16.

 

Det nye plangrundlag skal give mulighed for, at den ubenyttede græsplæne kan benyttes til nybyggeri af boliger. Ydermere ønsker Teleforeningen med en ny lokalplan at få mulighed for at tilbyde sine medlemmer og offentligheden at dyrke fritidsaktiviteter i bygningen. Hvis der på sigt ikke er medlemmer nok i Teleforeningen, ønsker foreningen et plangrundlag, der muliggør en anden anvendelse eller eventuelt at sælge ejendommen til anden side, hvor køber har flere anvendelsesmuligheder end i dag.

 

Byplanmæssig vurdering

Immerkær 42 ligger inden for de såkaldte stationsnære kerneområder, hvilket betyder, at det ligger mindre end 600 meter fra en station. De stationsnære kerneområder er primært til funktioner med meget persontrafik, for eksempel større kontorprægede virksomheder med mange ansatte, større institutioner med mange besøgende, samt tæt boligbyggeri. Der skal i disse fortætningsområder ske en fysisk og funktionel fortætning gennem opførelse af supplerende bebyggelser og aktiviteter for at få mere liv og flere aktiviteter i byen.

 

Teleforeningens ønske om ændret anvendelse fra erhverv til blandet by og bebyggelse i en større tæthed er helt i overensstemmelse med kommuneplanens tanker om fortætning i de stationsnære områder.

 

Dog kan der være udfordringer ved at placere boligbebyggelse på den pågældende ejendom, herunder støj fra jernbanen og indbliksgener for boligerne beliggende mod syd. Der vil i en ny lokalplan skulle redegøres for, at ny bebyggelse udformes på en måde, hvor støjen ikke overstiger de vejledende støjgrænser. Et etagebyggeri vil kunne skærme det eksisterende parcelhuskvarter mod syd for støj fra jernbanen. I forbindelse med lokalplanlægningen bør også genen ved indbliksgener vurderes.

 

Administrationen anbefaler at imødekomme ansøgers ønske om udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Immerkær 42. Dog vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt, at udarbejde en ny lokalplan, der omfatter både Immerkær 42 og Svend Aagesens Alle 10B-D. Lokalplanlægningen bør således afvente, at bygherre/ejer kommer med et nyt forslag for boligbebyggelse på ejendommene.

 

Udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, hvor den planlagte anvendelse af området ændres, forudsætter, at der forinden er gennemført en forudgående høring efter planlovens § 23 c. Det anbefales, at den forudgående høring igangsættes på det foreliggende grundlag. Høringen kommer udelukkende til at omhandle den ændrede anvendelse. De bygningsregulerende bestemmelser, såsom højde og bebyggelsesprocent, bliver fastlagt efterfølgende i selve kommuneplantillægget og lokalplanen, når bygherre/ejer kommer med et nyt forslag for boligbebyggelse på ejendommene.

Retsgrundlag

Planloven nr. 50 af 19. januar 2018, kapitel 4 og 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Bilag

 1. Anmodning til Hvidovre Kommune, dateret 11. november 2017 (pdf)
 2. Oversigtskort rammeområde 1E2 og 1A5 (pdf)
 3. Brev af 17. august 2018 fra Forhandlingspartner ApS (pdf)

4. Ansøgning om låneoptagelse og godkendelse af huslejestigning, Lejerbo afdeling Sønderkærgården

Beslutningstema

Der skal tages stilling til låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med facaderenovering af Lejerbo, afdeling Sønderkærgården.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende optagelse af realkreditlån på 90.930.000 kr.
 2. at godkende den afledte huslejestigning på 12,48 %

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2018

Ad 1-2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Politik og Ledelse.

Lejerbo Hvidovre har den 7. maj 2018 ansøgt om godkendelse af optagelse af 30-årigt realkreditlån på 90.930.000 kr. til finansiering af facaderenovering af afdeling 044-0, Sønderkærgården.

Anlægsbudgettet for renoveringen beløber sig til i alt 121.700.000 kr., som foruden optagelse af realkreditlån, finansieres med tilskud fra Landsbyggefonden på 19.670.000 kr. samt afdelingens henlæggelser  med 11.100.000 kr.

Låneoptagelse medfører en huslejestigning på 12,48 %, således at den årlige husleje pr. m2 stiger fra 671 kr. til 755 kr.

Facaderenoveringen er godkendt i afdelingen og organisationsbestyrelsen i 2011. På administrationens forespørgsel om den sene fremsendelse af sagen til Hvidovre Kommune har Lejerbo oplyst følgende:

” Renoveringssagen er i 2011 vedtaget af afdelingen samt organisationsbestyrelsen. Grundet skiftende medarbejdere igennem sagens forløb, er der desværre ikke blevet søgt om den kommunale godkendelse. Der er tale om en administrativ fejl, som desværre først nu er blevet opdaget grundet den forestående låneoptagelse.

Det kan oplyses, at der siden vedtagelsen på afdelingsmødet den 9. juni 2011, har været følgende tekst på samtlige boligtilbud og lejekontrakter, som er udsendt:

” Igangværende renovering af facader vinduer og altaner. Ændring i husleje: ca. 280-570 kr./måned i 30 år afhængigt af boligens størrelse. Huslejestigningen træder i kraft når renoveringen er færdiggjort.”

Selve renoveringen er igangsat i afdelingen og vil vare de næste ca. 1,5 år. Endvidere kan oplyses, at huslejen efter renoveringen fortsat vil være ligge på et meget attraktivt niveau.”

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger,

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 29 (lbk. nr. 1116 af 02/10/17).

Høring

Ingen høringsforpligtelse.

Bilag

 1. Redegørelse sagens tidsmæssige forløb (pdf)
 2. Afd. 044-0 - Supplerende oplysninger - Bilag til Låneaftale_1.pdf (pdf)
 3. Afd. 044-0 - Supplerende oplysninger - Låneaftale_1.pdf (pdf)
 4. Anmodning supplerende oplysninger (pdf)
 5. Ansøgning (pdf)

5. Ansøgning om låneoptagelse og kommunegaranti - Avedøre Boligselskab, afdeling Store Hus

Beslutningstema

Der skal tages stilling til låneoptagelse og garantistillelse i forbindelse med renovering af Avedøre Boligselskab, afdeling Store Hus.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 1. at godkende optagelse af realkreditlån på 48,1 mio. kr.
 2. at meddele 100 % garanti for realkreditlånet.
 3. at godkende huslejestigningen på 7,6 %.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2018

Ad 1-3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Hvidovre Kommunens kommunalbestyrelse godkendte den 31. januar 2017 optagelse af realkreditlån i Avedøre Boligselskab, afdeling Store Hus, til finansiering af renovering af afdelingen. Samtidigt besluttede kommunalbestyrelsen at stille garanti for realkreditlånet og godkendte den afledte huslejeforhøjelse.

 

Det har efterfølgende vist sig, at renoveringen ikke kan gennemføres ud fra de økonomiske forudsætninger der oprindeligt var lagt til grund. Avedøre Boligselskab v/ KAB har i revideret ansøgning af 2. juli 2018 oplyst følgende:

 

”Efter udbud og licitation viste det sig desværre, at de tilbudte priser var for høje i forhold til det godkendte budget, selv efter forhandlingsrunder.

Rådgivers vurdering af de høje priser skyldes dels boligafdelingens kompleksitet, svære logistiske forhold grundet afdelingens udformning samt en højkonjunktur, som gør, at det er dyrere at få udført byggearbejder på nuværende tidspunkt. Dette betød, at projektet måtte nytænkes i forhold til bygningsarbejderne, som var en stor post i tilbudslisterne, for at få disse priser ned. Dette kunne gøres ved, at man ikke behøvede at fjerne hele installationsvæggen og gulvet. Det reducerede forslag blev taget op på et følgegruppemøde, hvor det blev besluttet at sætte det til afstemning igen i afdelingen.

Der blev derfor afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 12. december 2017, hvor beboerne vedtog det reducerede projekt, men til samme budget, finansiering og huslejekonsekvens, som tidligere blev godkendt med det oprindelige projekt.”

 

Ny licitation blev afholdt, som resulterede i, at entreprisesummen blev højere end den oprindeligt godkendte. Derfor blev der afholdt afdelingsmøde den 22. maj 2018 og møde i organisationsbestyrelsen den 29. maj 2018, hvor det reviderede projekt blev godkendt.

I ansøgningen er der redegjort for det reducerede projekt på følgende måde:

 

”Nedenfor er det oprindelige projekt beskrevet i punktform inkl. de ændringer, der er til det nye projekt.

Arbejderne indeholder følgende:

 • Nye faldstammer og afløbsrør i skakte, kældre, vaskerier og fællesrum

Ingen ændring.

 • Udskiftning af indstøbte afløbsrør for gulvafløb i badeværelsesgulve

Ændres til strømpeforing af eksisterende afløbsrør og gulvafløb.

 • Udskiftning af afløbsrør for køkkenvaske i boliger

Ingen ændring.

 • Udskiftning af samtlige rør for koldt og varmt brugsvand fra varmecentral til tappested i hele afdelingen

Ingen ændring.

 • Ny cirkulationsledning for brugsvand

Ingen ændring.

 • Nye WC’er og håndvaske på toiletter og badeværelser i hele afdelingen

Ingen ændring.

 • Nye vandbesparende armaturer og blandingsbatterier for brugsvand på toiletter og badeværelser (ikke køkkener) i hele afdelingen.

Ingen ændring.

 • Udskiftning af eksisterende trykforøgeranlæg for brugsvand

Ingen ændring.

 • Eksisterende fire varmtvandsbeholdere nedlægges og udskiftes til fire nye.

Ingen ændring.

 • Ny badeværelsesvæg ind mod skakte samt nye gulvoverflader

Ændres til, at de eksisterende vægge og gulvoverflader bibeholdes som eksisterende.”

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte det nu reviderede projekt den 31. januar 2017.

Økonomiske konsekvenser

Anskaffelsessum
Den samlede anskaffelsessummen er steget fra 50,8 mio. kr. til 65,2 mio. kr. Projektets økonomi kan angives således, hvor det reviderede projekt er sammenstillet med det oprindelige:

 

 

Oprindeligt projekt

Revideret projekt

Anskaffelsessum

50.810.278 kr.

65.246.279 kr.

Finansiering:

 

 

Henlæggelser/driftsbesparelser

17.125.000 kr.

17.125.000 kr.

Realkreditlån

33.685.278 kr.

48.121.279 kr.

 

Kommunal garantistillelse
Optagelse af realkreditlån på 48,1 mio. kr. forudsætter 100 % kommunal garanti. I medfør af almenboligloven kræves garanti for lån, som har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

 

Huslejestigning
Ovenstående finansiering betyder, at huslejen stiger fra 920 kr./m2/årligt til 990 kr./m2/årligt, svarende til en relativ stigning på 7,60 %.

 

Dette er en mindre stigning i forhold til det projekt kommunalbestyrelsen godkendte 31. januar 2017, hvor huslejestigningen var 7,1 %.

Retsgrundlag

Godkendelse af låneoptagelse almenboliglovens § 29 (lbk. 1116 02/10/2017).

Godkendelse garantistillelse almenboliglovens § 127 (lbk. 1116 02/10/2017) og styrelseslovens § 41 (lbk. 2 04/01/2018).

Bilag

 1. Bilag 3 - Referat OB møde Avedøre Boligselskab.pdf (pdf)
 2. Bilag 2 - Underskrevet referat ekstraordinært Afd.møde, Store Hus 22. ma....pdf (pdf)
 3. Bilag 1 - 20180522 Store Hus information til ekstraordinært afdelingsmød....pdf (pdf)
 4. Store Hus Revideret ansøgning om projekt og låneoptagelse med garanti.pdf (pdf)
 5. Bilag 4 - 20180702_Store Hus - Anlægsbudget.pdf (pdf)

6. Holmegårdsskolen - godkendelse af projekttilpasning

Beslutningstema

Tegnestuen JJW Arkitekter der varetager totalrådgivning for ombygningen af Holmegårdsskolen har kvalificeret byggeprogrammet og anbefaler sammen med skolen og administrationen en tilretning af det nuværende projektforslag A, som er vedtaget som led i budgetforhandlingen 2016.

Udvalget bedes tage stilling til ændringsforslaget.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne-og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende projekttilpasningen A1 som beskrevet i sagsfremstillingen

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 21-08-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2018

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

Udvalget for Teknik-og Miljø har den 1. juni 2016 besluttet, at administrationen kan igangsætte arbejdet med lokalplanen baseret på det oprindelige forslag A. Se bilag ”Holmegårdsskolen udvidelse med et spor”.

JJW arkitekter, som er totalrådgivere på ombygningen af Holmegårdsskolen, har nu kvalificeret byggeprogrammet. På baggrund af workshops med deltagelse af skolen og administrationen samt møde med kommunens ejendomsafdeling anbefales en tilretning af projektet, herefter kaldet A1.

Tilretningen vil medføre at:


-    ny indskoling løsrives fra oprindelig bygning mhp. at bevare

     dagslyset i eksisterende hovedbygning
-    indskolingen trækkes tilbage fra vejen for at skabe et   

     imødekommende uderum og indgangsparti
-    den nye udskolingsbygning udvides med en ekstra etage

Se bilaget ”Holmegårdsskolen – Forslag A1”

Overordnet vil ændringen betyde et langt mere harmonisk udtryk, der i højere grad flugter med skolens oprindelige formsprog samt mere velfungerende udearealer.


Hertil kommer at ombygningen, med forslag A, enkelte steder er udfordret rent konstruktionsmæssigt, da en del bærende vægge skal fjernes. 

Ændring af udskolingsbygningen
Med udvidelsen af en ekstra etage på udskolingsbygningen imødekommes et ønske fra skolen om at klassetrinene, 7, 8 og 9, kan placeres på hver sin etage i modsætning til det nuværende forslag, hvor flere klassetrin deler etage.

I forslag A1 erstattes de planlagte flugtvejstrapper mod nord med flugtvejstrapper mod skolegården, hvilket skaber en bedre forbindelse mellem bygningen, udearealet og tagterrassen.

Ændring af indskolingsbygningen

Ved at ændre byggefeltet sikres mere optimale udearealer med en større plads, et mere indbydende indgangsparti til skolen fra nordsiden samt langt bedre lysforhold for lokalerne i hovedbygningens vestside.

Samlet set vil projekttilpasningen betyde et mere harmonisk byggeri, mere velfungerende uderum samt imødekomme skolens ønske om mulighed for etageadskillelse mellem klassetrinene.

Projekttilpasningen vil ikke medføre ændringer i projektets samlede økonomi eller tidsplan.

Såfremt projekttilpasningen godkendes politisk, vil administrationen fremføre en lokalplanssag.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik – og Miljøudvalget 1. juni 2016
Teknik-og Miljøudvalget besluttede:


1) at arbejdet med en ny lokalplan for Holmegårdsskolen igangsættes
2) at lokalplanen udarbejdes til realisering af det valgte udbygningsforslag
3)at lokalplanen gives en afgrænsning, der svarer til skolens ejendom, matr.nr. 4 ep, Hvidovre by.

Budgetaftalen 2016
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2016 at udvide Holmegårdsskolen, forslag A.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag.

Høring

Der udarbejdes ny lokalplan ifm. ombygningen af Holmegårdsskolen.

Lokalplanen vil blive sendt i høring hos relevante aktører, herunder naboer til Holmegårdsskolen.

Bilag

 1. Forslag A - maj 2015 - Holmegårdsskolen udvidelse med 1 spor - projektmappe, maj 2015 (pdf)
 2. Forslag A1 - Holmegårdsskolen (pdf)

7. Godkendelse af ejerstrategi for VEKS

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til fælles ejerstrategi for VEKS.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende fælles ejerstrategi for VEKS

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 21-08-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-08-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2018

Bygge- og Planudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

VEKS’ formand tog initiativ til et fællesmøde med VEKS’ bestyrelse og ejere den 1. december 2017 med henblik på udarbejdelse af en ejerstrategi for VEKS. Fællesmødet dannede baggrund for en beslutning i VEKS’ bestyrelse den 15. december 2017 om nedsættelse af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra ejerkommunernes administration samt VEKS’ direktion som sekretærfunktion. Fra Hvidovre Kommune har Center for Plan og Miljø deltaget i arbejdsgruppen.

 

En enig arbejdsgruppes oplæg til ejerstrategi for VEKS blev præsenteret for og godkendt af VEKS’ bestyrelse den 26. april 2018. Ved fremlæggelsen af oplægget for VEKS’ bestyrelse blev det fra VEKS’ administration understreget, at der nogle steder i oplægget var anvendt brede vendinger for at kunne dække alle 12 kommuners ønsker.

 

Ejerstrategien beskriver følgende elementer:

 • Formål med ejerstrategien
 • Mål for virksomheden
 • Samarbejdet mellem VEKS og selskabets ejerkommuner
 • Ejernes forventninger til VEKS
 • Bestyrelsen
 • Embedsmandsudvalget
 • Igangsætning af større strategiske tiltag eller ændringer
 • Borgmestermøder
 • Samarbejdet mellem VEKS og distributionsselskaberne
 • Grønne målsætninger

 

Den videre proces er, at forslaget til ejerstrategi forelægges til godkendelse i alle VEKS’ ejerkommuner. Vedlagt som bilag ”Ejerstrategi”.

 

Hvis alle VEKS’ ejerkommuner har mulighed for politisk at behandle oplægget til ejerstrategi inden den 31. august 2018, vil ejerstrategien kunne fremlægges for VEKS’ bestyrelse den 28. september 2018. Hvis dette ikke er muligt, vil præsentationen af ejerstrategien ske i forbindelse med VEKS’ bestyrelsesmøde den 14. december 2018.

 

Det er administrationens vurdering, at godkendes ejerstrategien i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser, vil det bidrage til, at det bliver tydeligt, hvad det er for dispositioner, der træffes i VEKS.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 60, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af den 4. januar 2018.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ejerstrategi (pdf)

8. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2018

Anders Wolf Andreasen (F) spurgte til grund på Gungevej. Det blev oplyst, at grunden er til salg.

 

Torben N. Rasmussen (V)spurgte til henvendelser fra investorer og entreprenører til kommunen.


9. Beslutning om fravigelse af gæsteprincip og erstatning for ekspropriation ved anlæg af København-Ringsted banen

Lukket sag