Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 27. august 2018

Mødefakta

Dato: Mandag den 27. august 2018
Mødetidspunkt: Kl. 09:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2018

Intet at bemærke.


3. 1. behandling af budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-2022

Beslutningstema

Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober forud for det pågældende regnskabsår.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 1. at godkende indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet
 2. at godkende at tekniske korrektioner på 14,3 mio. kr. (øgede udgifter) er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag D - Tekniske korrektioner
 3. at godkende at forventede merudgifter på 21 mio. kr. på det voksenspecialiserede område er indarbejdet i basisbudgettet
 4. at godkende at den ikke udmøntet effektiviseringsramme fra Budget 2018 gældende for 2019-2021 (forventede mindreudgifter) udtages af basisbudgettet
 5. at servicedriftsudgifterne ligger ca. 44 mio. kr. over servicerammen – før eventuelle reduktionertil imødegåelse af den strukturelle ubalance
 6. at godkende, at de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 2,8 mio. kr. (mindreudgifter) er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag B – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)
 7. at godkende, at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 4,4 mio. kr. (øgede udgifter) indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag C – Lov- og cirkulæreprogram
 8. at Direktionens budgetkatalog behandles, jf. bilag G – Direktionens budgetkatalog
 9. at forslag til investeringsoversigt drøftes, jf. bilag E – Investeringsoversigt
 10. at bilag A - notat om finansieringsmuligheder og bilag H – Budgetrapport på drift, drøftes og tages til efterretning
 11. at forslag til takster indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag F – Takster
 12. at bemærkninger og besvarelser m.v. fra fagudvalgenes budgetbehandling den 20. og 21. august 2018, Bilag I og Bilag J - tages til efterretning
 13. at de indkomne høringssvar indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag K – Høringssvar og udtalelser
 14. at budgetmaterialet – efter drøftelser - videresendes til 2. behandling af budget 2019-22

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2018

Ad 1. – 7.

Anbefales godkendt.

 

Ad 8. -9.

Oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

 

Ad 10.

Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 11.

Oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

 

Ad 12.

Bilag I anbefales taget til efterretning. Bilag J eftersendes.

 

Ad 13.

Anbefales godkendt med indkomne høringssvar pr. 24. august 2018.

 

Ad 14.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Til brug for Økonomiudvalgets behandling af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2022 foreligger følgende bilagsmateriale:

 

A. Budgetforslag 2019-22 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder

B. Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)

C. Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram 2019-22

D. Oversigt over tekniske korrektioner

E. Investeringsoversigt 2019-22

F. Forslag til basisbudgettets takster for 2019

G. Direktionens budgetkatalog - effektiviseringsforslag

H. Budgetrapport 2019 og overslagsår 2020-2022 for drift/refusion

I. Protokoller fra fagudvalgenes møder den 20. og 21. august 2018

J. Besvarelse af spørgsmål fra fagudvalgenes møder den 20. og 21. august 2018

K. Indkomne høringssvar og udtalelser

 

Budgetforslaget tager udgangspunkt i basisbudgettet for 2019, som det så ud ved vedtagelsen af budget 2018. Siden vedtagelsen er basisbudgettet for 2019 opdateret gennem indarbejdelse af ændringer i budgettets grundparametre. Det drejer sig bl.a. om nye pris- og lønskøn, tekniske korrektioner, ændrede forudsætninger for indtægtsbudgettet, indarbejdelse af konjunkturnotat omhandlede overførselsudgifter samt Økonomiaftalen for 2019 indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Hertil kommer konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt forventede merudgifter til det voksenspecialiserede område. Endelig er Kommunalbestyrelsens beslutninger med økonomisk konsekvens for 2019, som er vedtaget efter Budget 2018-vedtagelsen, indarbejdet. Af hensyn til vurdering af kommunens samlede økonomiske situation udtages den ikke udmøntede effektiviseringsramme fra Budget 2018.

 

Budgetforslaget for anlægsområdet er baseret på anlægsbudgettet som det så ud for 2019 ved budgetvedtagelsen af budget 2018. Herudover ligger en række ændringer, som der redegøres for i afsnittet ”Investeringsoversigt”.

 

Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud jf. § 16 og § 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Eventuel imødekommelse af ansøgning er ikke indregnet i budgetforslaget. Meddelelse om imødekommelse af denne ansøgning forventes modtaget ultimo august.

 

Bundlinjen i Budget 2019

I forhold til finansieringsoversigten, som den forelå til fagudvalgsbehandlingerne, er der foretaget ændringer i 2019 for i alt 15,5 mio. kr., som væsentligst skyldes, at anskaffelse af køretøjer på det brugerfinansierede område til hjemtaget dagrenovation nu er forudsat lånefinansieret. Hertil kommer øgede indtægter fra dødsbobeskatning, øgede salgsindtægter fra kolonihaver samt lidt færre udgifter til overførselsindkomster. Over hele perioden er der en samlet forbedring på disse poster på knap 10 mio. kr.

 

Som det fremgår af bilag A, notat om finansieringsmuligheder, er budgetudgangspunktet et finansieringsunderskud i 2019 på 71,8 mio. kr., under de givne forudsætninger, bl.a. bruttoanlægsudgifter for 141,8 mio. kr. Der kan forventes yderligere finansieringsunderskud i årene 2020-2022.

 

Der er således tale om store forventede kassetræk, som dækker over en strukturel ubalance i hele perioden. Det skyldes ikke mindst, at der bliver et stadig større gab imellem skatteindtægterne og de forøgede udgifter som følge af det demografisk pres, der følger af befolkningens aldersmæssige sammensætning.

 

I erkendelse af denne strukturelle ubalance er det Direktionens vurdering, at der bør arbejdes med nedbringelse af udgiftsniveauet med 70 mio. kr.

 

Ved vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes med indfasning af besparelser for i alt 46 mio. kr. frem mod 2021. Til brug for dette udmøntningsarbejde har organisationen dels udmøntet de første 13 mio. kr. for 2018 og derudover foreligger der forslag for yderligere 35 mio. kr. i 2019 stigende til 54 mio. kr. i 2021 – fremgår af bilag G.

 

I lyset af den strukturelle ubalance er effektiviseringsforslagene behandlet på fagudvalgene budgetmøder i august 2018.

 

Kommunens serviceramme

Kommunens udmeldte serviceramme for 2019 er 2.677 mio. kr., jf. afsnittet herom i bilag A – notat om finansieringsmuligheder.

 

Servicedriftsudgifterne i budgetforslaget omfatter basisbudgetter korrigeret med tekniske korrektioner, Lov- og cirkulæreprogram samt forøgelser af budgettet på det voksenspecialiserede område. Servicerammen udgør herefter 2.721 mio. kr.

 

Servicedriftsudgifterne ligger dermed 44 mio. kr. over servicerammen - før eventuelle reduktioner til imødegåelse af den strukturelle ubalance.

 

Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)

Af bilag B – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotatet) vurderes, at der i 2019 og overslagsårene vil være mindreudgifter til overførselsudgifter på 2,8 mio. kr., som følge af forventning om forbedrede konjunkturer.

 

Lov- og cirkulæreprogrammet

De økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune af Regeringens Lov- og Cirkulæreprogram for 2019 udgør i alt 4,4 mio. kr. jf. oversigten i bilag C. Beløbet dækker over både merudgifter og mindreudgifter til ændringer i de kommunale opgaver som følge af ændret lovgivning.

 

Tekniske korrektioner

I bilag D er samlet forslag til 1. runde af tekniske korrektioner til budget 2019, som i alt udgør 14,3 mio. kr. Der vil ved 2. behandlingen af budgettet indgå 2. runde af tekniske korrektioner, som bl.a. omfatter økonomi afledt af børnetal i dagtilbud og elevtal i folkeskoler fastsat den 5. september, afledt drift i forhold til anlægsforslag samt regulering i forhold til transportsamarbejdet med Movia.

 

Hertil kommer forøgelse af budgettet til det voksenspecialiserede område med 21 mio. kr. som følge af forventede merudgifter.

 

Investeringsoversigten

Kommunerne må, som led i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL anvende i alt 17,8 mia. kr. Anlægsrammen fordeles efter forhandling.

 

Den kommuneopdelte fordeling af denne ramme kendes ikke i skrivende stund, idet dette spørgsmål bl.a. drøftes på et borgmestermøde den 30. august og den 12. september 2018.

 

Kommunens ideelle andel vil udgøre ca. 175 mio. kr.

 

Direktionen har arbejdet med forslag til anlægsudgifter med udgangspunkt i anlægsbudgettet som det så ud for 2019 ved budgetvedtagelsen af budget 2018. I forslaget indgår herudover en fornyet periodisering af en række projekter, gennemgang af behov for anlægspuljer samt indarbejdelse af forslag til nye anlægsprojekter prioriteret med udgangspunkt i behov i forhold til ny lovgivning, nødvendige arbejdsmiljøinvesteringer, forslag der medfører effektivisering på driftsområdet samt forslag, der til afhjælpning af forhold til fare for borgere.

 

En samlet oversigt heraf med bemærkninger fremgår af bilag E – Investeringsoversigt inklusive bemærkninger til de enkelte forslag.

 

Der er i budgetforslagetindregnet anlægsudgifter for brutto 141,8 mio. kr. og 138,5 mio. kr. netto.

 

Takster

Basisbudgettets takster indgår i budgetforslaget jf. bilag F.

 

Direktionens budgetkatalog

Af bilag G – Direktionens budgetkatalog - fremgår effektiviseringsforslag på 36 mio. kr. i 2019 stigende til 54 mio. kr. i 2022, som er resultatet af arbejdet med indfasning af besparelser fra budget 2018 for i alt 46 mio. kr. frem mod 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

Opfølgning på fagudvalgenes møder den 20. og 21. august 2018

Fagudvalgene har afholdt budgetmøder den 20. og 21. august – opfølgningen på de afgivne bemærkninger og spørgsmål fremgår af Bilag I.

 

Besvarelse af spørgsmål fra fagudvalgenes møder den 20. og 21. august 2018

Centrenes besvarelse af spørgsmål fra fagudvalgene fremgår af bilag J – Besvarelse af spørgsmål.

Retsgrundlag

I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 37 skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt flerårig periode til Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal jf. §38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er indkommet høringssvar og udtalelser, som fremgår af bilag K – Høringssvar og udtalelser.

Bilag

 1. Bilag A - Budgetforslag 2019 og overslagsår herunder oplæg till finansieringsmuligheder (pdf)
 2. Bilag B - Konjunkturnotat 2019 (pdf)
 3. Bilag C - Lov- og Cirkulæreprogram (pdf)
 4. Bilag D - Tekniske korrektioner (pdf)
 5. Bilag E - Investeringsoversigt 2019-22 (pdf)
 6. Bilag F - Takstforslag 2019 (pdf)
 7. Bilag G - Effektiviseringsforslag (pdf)
 8. Bilag H - Budgetrapport 2017-22 (pdf)
 9. Bilag I - Protokoller fra fagudvalg (pdf)
 10. Bilag K - Høringssvar og udtalelser til ØU 1 behandling (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2018

Steen Ørskov (C) stillede spørgsmål vedr. personsag i forbindelse med byggesag på Gl. Køge Landevej.

 

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til status vedr. sag om fjernelse af lysskilt på Gl. Køge Landevej. Sagen behandles p.t. i Planklagenævnet og hos Rigspolitichefen.

 

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til status på planlægning vedr. Kulturgården i forhold til de berørte foreninger.