Referat - Økonomiudvalget den 6. juni 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 6. juni 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Borgmesteren orienterede om status for Tumlehuset (bilag).

Bilag

 1. Redegørelse til ØU den 06.06.18, ny forsinkelse på Tumlehuset (pdf)
 2. Borgmesterens svar på henvendelse fra Forældrebestyrelse Børnehuset Enghøj/Tumlehuset (pdf)

3. Likviditet 1. kvartal 2018

Beslutningstema

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Efter ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styring”´s bestemmelser skal der som minimum hvert kvartal – dvs. ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om likviditet 1. kvartal til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens likviditeten opgøres efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån.

Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning

Opgjort efter disse bestemmelser er Hvidovre Kommunes gennemsnitlige daglige kassebeholdning for perioden 1. april 2017 – 31. marts 2018 på 640,9 mio.kr. Den faktiske kassebeholdning har ved i perioden 1. januar 2018 til 31. marts 2018 ligget mellem 392,1 og 732 mio. kr.

Bilag 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2018 til 31. marts 2018.

Den grafiske fremstilling viser, at likviditeten i indeværende år udvikler sig på tilsvarende vis som i 2017, men på et lavere niveau. Den gennemsnitlige beholdning er langsomt faldende.

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo kvartal, hvorimod f.eks. Økonomi- og Indenrigsministeriet ved opgørelse af kommuners likviditet tager udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på tallet for likviditeten afhængigt af om likviditeten opgøres pr. dato (fx ultimo kvartal) eller som gennemsnit. Den gennemsnitlige likviditet er i løbet af 2018 faldet fra 654,4 mio. kr. d. 1. januar 2018 til 640,9 mio. kr. d. 31. marts 2018.

På opgørelsestidspunktet er ca. 678 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Kommunens investeringer hos de tre forvaltere pr. 31. marts 2018 fremgår af tabel 1.

Investeringens nettoresultat for 1. kvartal 2018 har været negativ. Det dækker over et afkast på 1,95 % svarende til 13,2 mio.kr. og et urealiseret kurstab på 16,9 mio.kr. samlet set et negativafkast på - 0,49 %. Det svarer til ca. 3,6 mio. kr.

Tabel 1: Kommunens investeringer hos de tre forvaltere pr. 31. marts 2018

Aktivside

Ultimo marts 2018

Aktuel % andel i

Investerings portefølje

Afkast tom.
marts 2018

Beløb

Aktie

obl.

Invt.
grade

Stats obl.

Kontant

Forvalter 1

-0,57

345

0,09

0,81

0,10

0,00

0,01

Forvalter 2

-0,82

62

0,18

0,78

0,00

0,04

0,00

Forvalter3

-0,44

64

0,15

0,73

0,09

0,00

0,03

Danske Capital- Hjemfald

-0,26

206

0,08

0,80

0,11

0,00

0,02

I alt

678

Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/real. kursgevinst/tab)

-0,49

Markedsværdi jf. beholdningsliste - afviklingsdato

Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt[1]

Første kvartal af 2018 har været et turbulent kvartal.

Relativt risikable aktiver såsom aktier og virksomhedsobligationer gik således en turbulent periode igennem i årets første kvartal.

Man kan pege på mindst to betydelige faktorer bag denne turbulens. Den første er, at renterne på specielt lange statsobligationer steg markant i starten af året. Dette betød betydelige fald i obligationskurserne, hvilket spredte ringe i vandet til blandt andet aktiemarkedet.

Forklaring på rentestigning er frygten for en højere amerikansk inflation og en generel bekymring om overophedning af økonomien. En anden forklaring på rentestigningerne er, at ECB-medlemmernes overvejelser om at afslutte opkøbsprogrammet af europæiske statsobligationer i løbet af 2018.

Den anden potentielle faktor bag den seneste turbulens er den øgede politiske usikkerhed. Det er især Trumps trusler og importskatter og andre handelsrestriktioner, som har ledt til nervøsitet blandt investorerne. Bliver truslerne til virkelighed, så vil det have kedelige konsekvenser i form af højere inflation og ikke mindst lavere økonomisk vækst. Dette er en negativ cocktail for de fleste finansielle aktiver. Danske Capital ser afkastpotentialet de kommende år til være mindre godt. Med andre ord – man får som investor formentlig mindre god betaling end tidligere for den risiko, man løber.[1] Redigeret uddrag af Rapportering fra Danske Capital marts 2018

Retsgrundlag

Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 -finansiel styring” Økonomiudvalget modtager løbende orientering af relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1 Likvid holdning ultimo marts 2018.pdf (pdf)

4. Godkendelse af udbud for forsikringer

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Økonomiudvalget skal godkende, at der gennemføres et udbud for forsikringer da nuværende forsikringsaftale udløber med udgangen af 2018. Forsikringsaftalen har været forlænget med to år og kan ikke lovligt løbe længere.

Derudover skal udvalget godkende hvilke forsikringer, der skal indgå i udbuddet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget;

 • at godkende, at der gennemføres et udbud
 • at godkende administrationens forslag til hvilke forsikringer, der skal indgå i udbuddet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte, at der gennemføres et udbud.

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag til hvilke forsikringer, der skal indgå i udbuddet, derudover skal skybrudsforsikring og cyberforsikring indgå i udbuddet.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune gennemførte et EU-udbud for kommunens forsikringer gældende for 2013 til 2016 med forlængelse på to år til udgangen af 2018. Kommunen skal derfor gennemføre et nyt udbud for forsikringerne gældende for 2019 til 2022.

Forsikringerne skal tegnes efter kommunens vedtagne forsikringspolitik, hvor udgangspunktet er at begrænse kommunens forsikringsindkøb, så der tegnes forsikring for de hændelser, hvor det økonomisk giver mening i forhold til de risici kommunen har.

Nuværende forsikringer i aftalen, se vedlagt bilag ”Forsikringsoversigt”:

Forsikringer:                    

•        Motorforsikring                           

•        Bygningsforsikring                       

•        Løsøreforsikring                          

•        Entrepriseforsikring           

•        Rejseforsikring                           

•        Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn  

•        Ansvarsforsikring for plejehjemsbeboere  

•        Løsøreforsikring for plejehjemsbeboere    

•        Erhvervsforsikring, all-risks (kunst/udstilling)      

•        P&I-forsikring (passagerdækning sejlads)           

•        Kommunalt ledelsesansvar           

•        Arbejdsskade – erhvervssygdomme

•        Arbejdsskade                   

•        Kollektiv ulykkesforsikring

Hvidovre Kommune har en forsikringsmægler Willis I/S, som anbefaler, at Hvidovre Kommune justerer på forsikringerne i nuværende forsikringsaftale således, at udbuddet kommer til at bestå af følgende forsikringer og dækninger.

Forslag til fremtidig forsikringsdækning fra mægler Willis:

Forsikringer:                    

•        Bygnings/løsøreforsikring

•        Vandskade/skybrud (ny)

•        Tyveriforsikring

•        Entrepriseforsikring (byg- og anlægsprojekt.)      

•        Motorforsikring (ansvar og brand)

•        Ansvarsforsikring (Erhvervs- og produktansvarsskader) udvide med katastrofedækning

•        Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn

•        Passageransvarsforsikring/sejlads

•        Arbejdsulykke

•        Kriminalitetsforsikring (ny)

•        Cyberforsikring (ny)

•        Miljøansvarsforsikring (ny)

•        Kommunal ledelsesansvarsforsikring

•        Udbudsforsikring (ny)

•        Rejseforsikring

•        Frivillig indsats – ansvars- og ulykkesforsikring

En udvidelse af de nuværende forsikringer med ovennævnte udvidelser vil medføre en merudgift på indkøb af forsikringer.

Administrationen vurderer, at Willis I/S forslag bør følges, dog med undtagelse af følgende:

Vandskade/skybrud – der har været nedgang i antal vandskader siden 2015 og de vandskader som figurerer fra Willis er ikke opstået af skybrud men af andre årsager. Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at tegne forsikring for vandskade/skybrud.

Ansvarsforsikring (erhvervs- og produkt) - en udvidelse af selvforsikringsordningen med en katastrofedækning, ses ikke at være hensigtsmæssig da der i perioden siden 2013 ikke har været brug for en sådan forsikring.

Passageransvarsforsikring – det anbefales at være selvforsikrende og dermed ikke igen tegne forsikring på området, da det nu samtidig er vedtaget i Folketinget, at kommuner kan være selvforsikrende på området.

Kriminalitetsforsikring – risikoen ved større økonomisk kriminalitet begået af medarbejdere er lille da der er indført skærpet kontrol af økonomiske transaktioner og indkøb af inventar generelt.

Cyberforsikring – kommunen vurderes i meget lav grad eksponeret for at blive udsat af cyber-angreb da kommunen er godt dækket ind ved brug af diverse sikringsmetoder.

Miljøansvarsforsikring ses der ikke behov for at tegne, da kommunen ikke tidligere har haft et behov.

Udbudsforsikring vurderes med en præmie fra 100.000 kr. og en selvrisiko på 100.000 kr. at være for bekostelig i forhold til behovet i kommunen, hvor mængden af udbud er begrænset og som udgangspunkt forløber i faste rammer med god intern styring.

Administrationen anbefaler derfor udbud af følgende forsikringer:

•        Motorforsikring

•        Bygningsforsikring

•        Løsøreforsikring

•        Entrepriseforsikring, (all-risks)

•        Rejseforsikring

•        Ansvarsforsikring for plejehjemsbeboere

•        Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn  

•        Løsøreforsikring for plejehjemsbeboere    

•        Erhvervsforsikring, all-risks (kunst/udstilling)

•        Kommunalt ledelsesansvar

•        Arbejdsskade – erhvervssygdomme

•        Arbejdsskade

•        Kollektiv ulykkesforsikring

Nedenfor er synliggjort hvilke områder der er forsikret og hvilke områder kommunen er selvforsikret på.

Forsikring:

Dækning:

Motorforsikring

Lovpligtig ansvarsforsikring for ting-/personskade og brand

Bygningsforsikring

Brand, storm og el-skade

Løsøreforsikring

Brand og el-skade

Entrepriseforsikring

All-risks

Rejseforsikring

Sygdom/hjemtransport, ulykke, rejsegods, bagageforsinkelse, privatansvar person-/tingskade, overfald, retshjælp, sikkerhedsstillelse, sygeledsagelse, rejseafbrydelse, tilkaldelse, erstatningsperson, krisehjælp

Ansvar for plejeanbragte børn

Personligt ansvar for skade forvoldt på 3. mands person eller ting

Ansvar for plejehjemsbeboere

Person- og tingskade

Løsøreforsikring for plejehjemsbeboere

All-risks, brand, indbrudstyveri, vandskader og øvrige direkte skader ved pludselig og uforudsete begivenheder

Erhvervsforsikring, alle-risks (kunst/udstilling)

All-risks inkl. brand, vand, tyveri

Kommunalt ledelsesansvar

Direktions- og bestyrelsesmedlemmer

Arbejdsskade

Ulykke

Kollektiv ulykkesforsikring

Invaliditet, død, lægehjælp og hjemtransport

Selvforsikrede områder:

Dækning:

Motorforsikring

Kasko, tyveri

Erhvervs- og produktansvar

Ting-/person

Arbejdsulykke

Arbejdsulykker ved pludselig opståede arbejdsskader

Ansvar – person – ting

Ansvarsskader med undtagelse af de lovpligtige ordninger.

Bygning og løsøre

Vandskader, svampeskader og indbrudstyveri

Retsgrundlag

Udbudsloven, LOV nr. 1564 af 15/12/2015.

Politiske beslutninger og aftaler

Udbud af forsikringer besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 26. november 2013.

Indkøbspolitik for Hvidovre Kommune, september 2016.

Økonomiske konsekvenser

Udbuddet alene vil koste 75.000 kr.

Bilag

 1. Forsikringspolitik 2015 (pdf)

5. Hovedstadens Beredskab - godkendelse af revideret beredskabspolitik og repo-forretninger samt orientering om årsberetning og regnskab for 2017

Beslutningstema

Til godkendelse foreligger en revideret Beredskabspolitik. Ændringen i Beredskabspolitikken vedrører terminen for udarbejdelsen af sårbarhedsanalysen, som er ændret fra hvert år til hvert fjerde år.

Til godkendelse foreligger desuden et forslag om, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger ( et instrument i den finansielle styring af Hovedstadens Beredskab) fra 2. halvår 2018 til og med udgangen af 1. halvår af 2022.

Til orientering foreligger endvidere en årsberetning for 2017 og regnskab for 2017.

Indstilling

Center for Politik og Ledelse og Center for Økonomi og Analyse indstiller til Økonomiudvalget;

 1. at godkende forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab
 2. at godkende, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2018 til og med udgangen af 1. halvår af 2022.
 3. at tage orientering om Årsberetning 2017 og Regnskab 2017 for Hovedstadens Beredskab til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab.

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2018 til og med udgangen af 1. halvår af 2022.

Ad 3. Økonomiudvalget tog orientering om Årsberetning 2017 og Regnskab 2017 for Hovedstadens Beredskab til efterretning.

Sagsfremstilling

I nedenstående redegøres i underafsnit for baggrunden for de tre indstillingspunkter; 1. Godkendelse af Beredskabspolitik, 2. Godkendelse af repo-forretninger og 3. Orientering om årsberetning 2017 og regnskab 2017.

Revideret beredskabspolitik

Beredskabspolitikken for Hovedstadens Beredskab I/S sætter de overordnede rammer for hele det planlægnings- og krisestyringsmæssige set-up i forhold til fortsat drift efter en hændelse i en eller flere af ejerkommunerne.

Beredskabspolitikken blev godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 13. januar 2016 og efterfølgende af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne.

I forbindelse med udarbejdelsen af Sårbarhedsrapport 2018 har ejerkommunerne ytret ønske om, at fremtidige rapporter ikke udarbejdes hvert år, dels fordi arbejdet er meget omfattende, dels for at kunne prioritere ressourcerne til at arbejde med implementeringen af handleplanerne. I stedet foreslås, at sårbarhedsrapporten udarbejdes mindst en gang i hver valgperiode eller oftere, såfremt der er forhold, der taler herfor - fx i forlængelse af arbejdet med Plan for fortsat drift.

Forslaget har været drøftet på møde i Hovedstadens Beredskabssamordning (HOBS) den 25. oktober 2017, hvor der var bred enighed om forslaget, inden bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab godkendte og overfor kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne anbefaler godkendelsen af forslag til revideret Beredskabspolitik på sit møde den 25. april 2018.

Forslag om repo-forretninger

Hovedstadens Beredskabs finansielle styringspolitik indeholder muligheden for, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger, jævnfør bilag 1. Anvendelsen af repo-forretninger skal primært understøtte en optimering af likviditetsstyringen i en situation med negativ rente. Repo-forretninger er nærmere forklaret i bilag 2.

Ejerkommunerne godkendte i foråret 2017 efter indstilling fra bestyrelsen, at Hovedstadens Beredskab kunne foretage repo-forretninger til og med udgangen af 1. halvår 2018.

Hovedstadens Beredskab har for perioden ultimo maj 2017 tilultimo december 2017løbende anvendt repo-faciliteten med henblik på at optimere sin likviditetsstyring. Resultatet af likviditetsoptimering for perioden udgør et samlet afkast på ca. 375.000 kr. Derudover har obligationsanskaffelsen kombineret med repo-forretninger sparet Hovedstadens Beredskab for negativ rente svarende til ca. 300.000 kr. på pengemarkedskontoen, der ville have medført krav om yderligere effektiviseringer. De 375.000 kr. indgår i de effektiviseringer, der skal understøtte udvidelsen af serviceniveauet ift. klima, massetilskadekomst m.v.

Idet renten fortsat forventes at være negativ i Danmark godkendte Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på sit møde den 25. april 2018, at Hovedstadens Beredskab kan fortsætte med at foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2018 til og med 1. halvår 2022.

Idet repo-forretninger anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger forelægges interessenterne til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Godkendelse af Hovedstadens Beredskabs mulighed for at lave repo-transaktioner følger den kommunale valgperiode. Ejerkommunerne forelægges derfor forslag om, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretningen fra 2. halvår 2018 til og med udgangen af 1. halvår 2022.

Hovedstadens Beredskabs bank, Nordea, har skriftligt over for Hovedstadens Beredskab bekræftet, at Nordea har godkendt interessentskabet som professionel modpart. I praksis vil køb af obligationer og håndteringen af repo-forretningerne varetages af Nordea på baggrund af Hovedstadens Beredskabs indmeldte likviditetsbehov.

Årsberetning 2017

Hovedstadens Beredskab udarbejder en gang årligt en redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på følgende fem målsætninger, som er fastsat i ejerstrategien;

1.Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne

2.Økonomisk effektivitet

3.Serviceniveau og samarbejde med kommunerne

4.Forebyggelse og frivillige

5.Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Strukturen i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2017 følger målsætningerne i ejerstrategien og dokumenterer således den indsats, som Hovedstadens Beredskab har leveret på de 5 områder i 2017.

Overordnet set har 2017 stået i implementeringens tegn med det centrale mål at have fokus på sikker drift i form af at få forankret de fire tidligere brandvæsener i én ny organisation, at få de politiske og økonomiske rammer på plads og at give borgere og gæster i hovedstadsområdet oplevelsen af en tryg og sikker hverdag.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 25. april 2018 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

Regnskab 2017

Årsregnskabet for 2017 blev godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 25. april 2018 og skal jf. ejerstrategien forelægges ejerkommunerne til orientering, se vedlagte bilag.

Årets resultat viser et samlet merforbrug på 11,7 mio. kr. Dette skal ses i sam­menhæng med fokus på den af bestyrelsen godkendte implementerings- og investeringsstrategi, om dis­poneringen af mindreforbruget i 2016, som har resulteret i planlagte øgede driftsomkostninger på ca. 14,7 mio. kr. i 2017. En anden del af årsagsforklarin­gen hviler på den af bestyrelsen godkendte effektiviseringsstrategi 2018-2020, som det har været vigtigt for Hovedstadens Beredskab at være på forkant med. Stigningen i indtægter forklares primært med en række afvigelser på forskellige forretningsområder, hvilket svarer til en afvigelse på 2,1 % i forhold til budgetteret indtægtsdækket virksomhed. Endvidere skyldes afvigelsen på driftsbidraget synergieffekten for 2016 og 2017 som konsekvens af samdrift af forretningsområder.

Som en del af den Fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2017+, samt målsætninger indenfor bl.a. klima- og terror­beredskab er der ligeledes blevet gennemført aktiviteter, herunder anskaf­felse af materiel, udstyr samt uddannelse.

Retsgrundlag

Lovgrundlag vedrørende beredskabspolitik

Det overordnede lovgrundlag for beredskabsplanlægningen er Beredskabsloven, hvoraf det i § 25 fremgår at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab.

Lovgrundlag vedrørende repo-forretninger

LBK nr. 769 af 09/06/2015, Kommunestyrelsesloven - Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

BEK nr. 1580 af 17/12/2013, Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lovgrundlag vedrørende årsberetning 2017 og regnskab 2017

Hovedstadens Beredskab er et fælleskommunalt selskab, oprettet efter Styrelseslovens §60.

Politiske beslutninger og aftaler

Politiske beslutninger og aftaler vedrørende beredskabspolitik

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2016, pkt. 7, sag vedrørende beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab.

Politiske beslutninger vedrørende repo-forretninger

Økonomiudvalget (20. februar 2017) og Kommunalbestyrelse (28. februar 2017) har tidligere godkendt, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger til og med udgangen af 1. halvår af 2018

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser vedrørende repo-forretninger

Repo-forretninger skal, som nævnt, jf. lånebekendtgørelsen, behandles på samme måde som kommunale kassekreditter. Dette betyder derfor dels, at omfanget af repo-forretninger maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger, hvilket med samlet ca. 886.000 indbyggere i ejerkommunerne svarer til ca. 110 mio. kr., dels at repo-forretninger ikke vil belaste kommunernes låneramme.

Økonomiske konsekvenser vedrørende årsregnskab 2017

Hvidovre Kommunes ejerandel i Hovedstadens Beredskab udgør 3%, svarende til en andel i egenkapitalen på 2,1 mio. kr.

I 2017 var det samlet driftsbidraget fra de 8 ejerkommuner 341,3 mio. kr., og heraf udgjorde Hvidovre Kommunes andel 10,2 mio. kr.

I 2018 skal Hvidovre Kommune betale 10,4 mio. kr. i driftsbidrag, og foreløbige budget for 2019 for samme er fastsat til 10,7 mio. kr.

Bilag

 1. Beredskabspolitik 2018 for Hovedstadens Beredskab (pdf)
 2. Forslag til repo-forretninger - Finansiel Styringspolitik for Hovedstadens Beredskab (pdf)
 3. Notat om repo-modellen (pdf)
 4. Hovedstadens beredskab - Årsberetning 2017 og Regnskab 2017 (pdf)

6. Forslag om flytning af Værestedet for borgere med demens

Beslutningstema

Ældre-og Sundhedsudvalget har besluttet, at administrationen skal undersøge mulighederne for etablering af bedre fysiske forhold for brugerne af Værestedet for borgere med demens. Administrationen fremlægger her forslag om flytning af Værestedet fra Aktivitetscentret til Plejecenter Strandmarkshave.

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Sagen har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Notatet om rådets høringssvar vil foreligge til udvalgets møde.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Værestedet for borgere med demens flyttes fra Aktivitetscentret til Plejecenter Strandmarkshave, herunder at normeringen på Værestedet udvides fra 8 til 12 pladser.
 2. at finansieringen af flytning og indretning af Værestedet søges finansieret via fundraising. Hvis dette ikke lykkes, så indgår udgifter til indretningen som forslag til anlægsbudgettet for 2019.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Værestedet for borgere med demens flyttes fra Aktivitetscentret til Plejecenter Strandmarkshave, herunder at normeringen på Værestedet udvides fra 8 til 12 pladser.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at finansieringen af flytning og indretning af Værestedet søges finansieret via fundraising. Hvis dette ikke lykkes, indgår udgifter til indretningen som forslag til anlægsbudgettet for 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Ad 1. Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning anbefales godkendt.

Ad 2. Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 23-05-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet indgik ved sagens behandling.  De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til bemærkninger fra administrationen, og der forelå derfor ikke notat om høringssvarene til mødet.

Sagsfremstilling

Udfordringen

Værestedet for borgere med demens er en del af Aktivitetscentret i Hvidovregade. Brugergruppen på Værestedet er blevet tiltagende støttekrævende. Det har betydet, at tilbuddet har udviklet sig mere mod et aflastnings- og vedligeholdende tilbud end et generelt aktiverende og forebyggende tilbud.

De fysiske rammer i Aktivitetscentret understøtter ikke behovene hos brugergruppen. Først og fremmest kan Værestedet ikke skærmes fra resten af Aktivitetscentret. Brugerne kan kun få adgang til Værestedet og til toiletter gennem fællesrummet i Aktivitetscentret. Der er mange omskiftelige aktiviteter i fællesrummet, hvilket skaber meget uro hos flere af Værestedets brugere. For det andet har flere af brugerne også brug for hjælp til toiletbesøg. Toiletforholdene i Aktivitetscentret betyder, at denne hjælp kun kan gives ved uhensigtsmæssige arbejdsstillinger for medarbejderne. For det tredje har nogle af brugerne behov for at ligge og tage en middagslur, hvilket ikke er muligt i Aktivitetscentret. For det fjerde er kapaciteten på Værestedet ikke tilstrækkelig i forhold til det fremtidige behov på området.

De to medarbejdere på Værestedet har kompetencerne til at håndtere de relativt støttekrævende borgere med demens. Men de øvrige medarbejdere i Aktivitetscentret har ikke kompetencer med hensyn til demens, hvilket er sårbart i forhold til ferie, sygdom mm. hos medarbejderne på Værestedet.

Administrationens forslag

Administrationen vurderer ikke, at det er muligt at etablere bedre forhold for brugerne af Værestedet på den nuværende lokalitet i Aktivitetscentret. Værestedets brugere kan ikke integreres i Aktivitetscentrets aktiviteter, og det er ikke muligt at skabe et trygt skærmet miljø for brugere af Værestedet. Administrationen foreslår derfor, at Værested for borgere med demens flytter til Plejecenter Strandmarkshave, hvor der ville være synergieffekter mht. brugergrupperne. Her er der opstået ledige lokaler i forbindelse med, at Genoptræningen på Strandmarkshave primo april 2018 flyttede til det nyetablerede Hvidovre Sundhedscenter på Hvidovrevej 272.

Administrationen anbefaler, at Værestedet bliver en skærmet enhed på Strandmarkshave (se bilag). Værestedet kan få separat indgang, hvor der evt. også kan etableres parkeringspladser. Stedet kan dog fortsat have en dør til Strandmarkshave, hvor personalet kan komme frem og tilbage.

Der er et ønske om, at ombygge de tidligere genoptræningslokaler til en slags ”lejlighed” med genkendelige rum og faciliteter som i eget hjem, hvilket vil være hensigtsmæssigt for brugergruppen af Værestedet. Der skal fx være mulighed for at tage sig en lur og trække sig tilbage. Videre er der brug for et rum, der tilgodeser mulighederne for at dele op og foretage forskellige aktiviteter. Hertil kommer et toilet og et mindre køkken med mulighed for bl.a. bagning og lettere madlavning. Der ønskes også en udgang til haveanlæg med siddemuligheder.

En ombygning af Genoptræningens lokaler på Strandmarkshave giver plads og faciliteter til op til 12 brugere dagligt. Administrationen indstiller, at normeringen på Værestedet udvides til 12 pladser fra de nuværende 8 pladser. Baggrunden er, at kapaciteten på Værestedet ikke kan honorere det forventede fremtidige behov på området.

Konsekvenser for borgerne

Brugerne af Værestedet vil have gavn af bedre fysiske rammer på Strandmarkshave. Flere brugere har et stort behov for at kunne være afskærmet fra øvrige tilbud, idet mange indtryk kan skabe uro hos borgere med demens.

Desuden har borgere med demens brug for aktiviteter der kan genskabe minder og stemninger. Køkkenfaciliteter med duft af mad, adgang til have og mulighed for kreative aktiviteter kan bidrage hertil. Enkelte brugere i Værestedet, som kan deltage i nogle af aktiviteterne i daghjemmet på Strandmarkshave, kan også på den måde få flere meningsfulde aktiviteter i deres hverdag.

Medarbejderne i Værestedet har også stor viden og erfaring med borgere med svær demens, og en flytning ville lette vidensdelingen mellem personalet på Værestedet og det øvrige personale på Strandmarkshave. Administrationen forudser synergieffekter mht. viden og aktiviteter af betydning for såvel beboere og daghjemsgæster på Strandmarkshave samt brugerne af Værestedet.

En flytning kan i en overgangsperiode skabe uro og utryghed hos Værestedets brugere. Værestedet er imidlertid flyttet før, og med de erfaringer er kommunen bedre rustet til at tilrettelægge en flytning, der skaber mindst mulig ulejlighed for brugerne.

Som en sidegevinst ved flytningen af Værestedet vil Aktivitetscentret fuldt ud kunne bruges som det åbne sted, der oprindeligt var tanken. Det vil være positivt for de borgere, der kommer i Aktivitetscentret.

Det videre forløb

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at flytte Værestedet for borgere med demens til Strandmarkshave, vil administrationen igangsætte nærmere planlægning, herunder projektere og estimere udgifter. Desuden vil administrationen kommunikere budskabet til brugerne og deres pårørende.

Det satspuljefinansierede Rådgivnings- og aktivitetscenter for borgere med demens og deres pårørende flytter ind i Aktivitetscentret. Det skyldes, at målgruppen hertil er yngre borgere med begyndende demens – en målgruppe som bedre kan integreres i de øvrige aktiviteter i Aktivitetscentret.

Retsgrundlag

Målgruppen/paragrafgrundlaget for Værestedet for borgere med demens er § 84, stk. 1, og § 86, stk. 2, i serviceloven (LBK nr. 102 af 29/01/2018).

Politiske beslutninger og aftaler

Den 27. februar 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen, at administrationen undersøger mulighederne for etablering af bedre fysiske forhold for brugerne af Værestedet for demente.

Administrationens forslag er i tråd med kommunens Demenshandlingsplan, hvor der er bl.a. er fokus på, at der findes de rette rehabiliterende indsatser og fleksible aktivitetstilbud til borgere med demens. Fokus i handlingsplanen er også på det sundhedsfaglige personales kompetencer.

Økonomiske konsekvenser

Der vil bl.a. være udgifter forbundet med ombygning og indretning af den nuværende Genoptræning til Værestedets behov. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at Værestedet skal flyttes, så vil administrationen estimere de præcise udgifter.

Der er to scenarier for finansiering af udgifterne til flytning af Værestedet. Det ene er finansiering gennem eksterne fonde og puljer. Det andet scenarie er, at finansiering indgår i forslag til anlægsbudget 2019.

Personalemæssige konsekvenser

De to medarbejdere i Værestedet flytter med brugerne til Plejecenter Strandmarkshave og kommer organisatorisk til at indgå under Strandmarkshaves ledelse. Lederen af Aktivitetscentret forbliver leder for resten af Aktivitetscentret.

Det vil være mindre sårbart i forbindelse med fravær, hvis Værestedet for borgere med demens bliver en del af et plejecenter, hvor der er mulighed for, at personalet fra plejecentret kan dække vagter på Værestedet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Flytningen af Værestedet har bl.a. til formål at levere rammerne for den bedste indsats for brugerne i et sundhedsfagligt perspektiv.

Bilag

 1. Forslag til placering af Værested på Strandmarkshave (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar til Forslag om flytning af Værestedet for borgere med demens. (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Forslag om flytning af Værestedet for borgere med demens (pdf)

7. Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen - sammenlægning af to lederstillinger

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Center for Sundhed og Ældre ønsker at skabe en styrket organisatorisk sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen. Formålet med sammenlægningen er er at højne tværfagligheden og styrke sammenhængen på tværs af involverede faglige perspektiver og indsatser.

Den organisatoriske sammenlægning indebærer at to lederstillinger, hhv. stillingen som plejecenterleder af Svendebjerghave og stillingen som leder af Genoptræningen, sammenlægges til én lederstilling.

Sagen har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Notat om rådenes høringssvar vil foreligge til udvalgets møde.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

 1. at de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen sammenlægges under én fælles ledelse
 2. at Plejecenter Svendebjerghave ændrer navn til ”Svendebjerghave – Midlertidig døgnrehabilitering”

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen:

 1. at der nedlægges en lederstilling af Plejecenter Svendebjerghave og at midlerne herfra indgår i det løbende effektiviseringsarbejde i forhold til budget 2019

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen sammenlægges under én fælles ledelse.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Plejecenter Svendebjerghave ændrer navn til ”Svendebjerghave – Midlertidig døgnrehabilitering”.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der nedlægges en lederstilling af Plejecenter Svendebjerghave og at midlerne herfra indgår i det løbende effektiviseringsarbejde i forhold til budget 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Ad 1. Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O, V og Ø.

Gruppe C afventer kommunalbestyrelsen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning anbefales godkendt.

Ad 3.

Der udarbejdes et notat om der er tilstrækkelig sygeplejefaglig ekspertise til stede på Svendebjerghave til at give medicin om natten.

Gruppe F stillede ændringsforslag om, at midlerne bliver på området.

For: Gruppe F og Ø.

Imod: Gruppe A, O, C og V.

Ændringsforslaget bortfaldet.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 23-05-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Et flertal i udvalget bestående af gruppe A, O og Liste H anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Plejecenter Svendebjerghaves navn ændres til ”Svendebjerghave”.

Et mindretal i udvalget bestående af gruppe C anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Plejecenter Svendebjerghaves navn ændres til ”Svendebjerghave Rehabiliteringscenter”.

Et mindretal i udvalget bestående af gruppe F anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at medarbejdere, beboere og pårørende gives mulighed for at fremkomme med navneforslag til politisk stillingtagen.

Høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet indgik ved sagens behandling. De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til bemærkninger fra administrationen, og der forelå derfor ikke notat om høringssvarene til mødet.

Sagsfremstilling

En sammenhængende rehabiliteringsindsats

Hvidovre Kommune har gennem de seneste år haft en ambition om at arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor borgerens behov, ønsker og forudsætninger danner udgangspunkt for indsatserne.

Indsatserne skal fremover tilrettelægges på en måde, som i endnu større omfang kommer borgernes trivsel og sundhed til gavn.

For at kunne leve op til målet om at tilrettelægge indsatserne på en måde der i langt højere grad kommer borgernes trivsel og sundhed til gode, er det nødvendigt at styrke den organisatoriske sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjergehave og Genoptræningen.

En organisatorisk sammenhæng, som skaber grundlaget for en styrket rehabiliteringsfaglighed, vil være en vigtig brik i at ruste området til at møde de udfordringer, der ligger i det nære sundhedsvæsen i de kommende år.

Rammevilkår, forventninger og krav til kommunernes opgaveløsning er i stor udvikling, hvilket stiller fornyede krav til opgavevaretagelsen af den pleje- og sygeplejefaglige, terapeutfaglige og rehabiliterende indsats.

Den fremtidige organisering skal stå på to stærke faglige ben, henholdsvis pleje- og sygeplejefaglighed og terapeutfaglighed, som sammen skaber et fælles tredje ben i form af rehabilitering, som opstår i tværfagligt samarbejde og som metodisk binder de to ben sammen.

Forslag til fremtidig organisering af Genoptrænings- og Rehabiliteringsområdet

Med henblik på at opnå de beskrevne positive effekter og synergi mellem genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne, foreslår Center for Sundhed og Ældre at områderne fremover samles under én fælles leder for Genoptræning og Rehabilitering. Lederen vil have reference til Centerchefen for Sundhed og Ældre. 

På Svendebjerghave vil der fortsat være ansat to afdelingssygeplejersker, en ernæringsfaglig leder samt en driftsleder. På Retræten vil der fortsat være ansat en afdelingssygeplejerske.

Se forslag til organisationsdiagram for genoptrænings- og rehabiliteringsområdet i bilag 1.

Center for Sundhed og Ældre foreslår samtidig at Plejecenter Svendebjerghave ændrer navn til ”Svendebjerghave – Midlertidig døgnrehabilitering”.

De 9 tilbageværende plejecenterpladser på Svendebjerghave fastholdes uændret under sammenlægningen.

Økonomiske konsekvenser

En ændret organisering vil ske indenfor den allerede afsatte ramme til lønmidler til Genoptræningen og Svendebjerghave.

Personalemæssige konsekvenser

Den vakante stilling som plejecenterleder for Svendebjerghave nedlægges.

Omorganiseringen bevirker, at den nuværende leder af genoptræningen overtager stillingen som fælles leder for Genoptræning og Rehabilitering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

En stærk forankring af de rehabiliterende og tværfaglige perspektiver kan blandt andet medføre at borgerens funktionsevnetab reduceres og forebygges og at borgeren oplever bedre sammenhænge og mere velkoordinerede indsatser, både i overgangen mellem hospital og de midlertidige pladser, indenfor indsatser i Center for Sundhed og Ældre, og i overgangen til hjemmet.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

 1. Forslag om styrket sammenhæng mellem Svendebjerghave og Genoptræningen (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar til Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser pa° Svendebjerghave og Genoptræningen - sammenlægning af to lederstillinger. (pdf)

8. Status på udviklingen i byggesagsbehandlingen

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen godkendte 26.09.2017 at tilføre ressourcer til byggesagsområdet, samt at der halvårligt skulle ske afrapportering af udviklingen i byggesagsbehandlingen. Udvalget skal tage status om udviklingen i byggesagsbehandlingen i perioden 1. januar til 30. april 2018 til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage orientering om status på udvikling i byggesagsbehandlingen til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 26.09.2017 at tilføre ressourcer til byggesagsområdet, samt at der halvårligt skulle ske afrapportering af udviklingen i byggesagsbehandlingen.

I perioden 1. januar – 30. april 2018 er der sket følgende udvikling på byggesagsområdet.

Status på antal byggesager

I perioden 1. oktober 2017 – 30. april 2018 er sagspuklen af igangværende byggesager blevet reduceret med i alt 1.172 sager.

I perioden 1. januar – 30. april 2018 er sagspuklen blevet reduceret med i alt 592 sager.

Pr. 30. april 2018 er sagspuklen 1.792 igangværende byggesager. 987 sager er sager (verserende efter afgørelse), der mangler en tilbagemelding fra borgere efter der er givet ibrugtagningstilladelse. De øvrige 805 byggesager er registreret som værende verserende inden afgørelse.

Verserende sager efter afgørelse er sager, hvor der er givet byggetilladelse, men hvor ansøger ikke har oplyst til Hvidovre Kommune, om de har gjort brug af byggetilladelsen og ej heller har færdigmeldt byggeriet. Når en ansøger modtager en byggetilladelse, har ansøger et år til at igangsætte byggeriet. Der er ikke en grænse for, hvor lang tid et byggeri må tage, før det færdigmeldes. Det betyder, at antallet af verserende sager aldrig vil være nul.

Servicemål og sagsbehandlingstider

Regeringen og KL har indgået en aftale om fælles servicemål. Aftalen sætter konkrete mål for kommunernes sagsbehandlingstid på blandt andet byggesager.

Servicemålene opgøres som nettosagsbehandlingstider i kalenderdage fra det tidspunkt, hvor ansøgningen kan visiteres til egentlig sagsbehandling, til der træffes afgørelse i sagen.

Ansøgninger, der måles på, er inddelt i 4 kategorier og har følgende servicemål:

·Kategori 1: Småbygninger, 40 dage

·Kategori 2: Enfamiliehuse, 40 dage

·Kategori 3: Industri- og lagerbygninger, 50 dage

·Kategori 4: Erhvervs- og etagebebyggelse, 55/60 dage

I Hvidovre Kommune udgør sager, som er omfattet af servicemålene 20% af den samlede sagsportefølje, som Byggesagsteamet varetager. De resterende ca. 80% omhandler bl.a. nedrivninger, lovliggørelsessager, udstykningssager, forespørgsler m.m.

I perioden 1. januar – 9. maj 2018 er de sager, der er omfattet af servicemålene, fordelt således:

·Kategori 1: Småbygninger, 28%

·Kategori 2: Enfamiliehuse, 50%

·Kategori 3: Industri- og lagerbygninger, 6%

·Kategori 4: Erhvervs- og etagebebyggelse, 16%

Ansøgninger om enfamiliehuse og småbygninger (garager, carporte og skure) udgør tilsammen ca. 80% af ansøgningerne.

Hvidovre Kommune har udført en statistisk beregning for sagsbehandlingstiderne for byggeansøgninger, der er omfattet af servicemålene.

De nedenstående tal viser den gennemsnitlige nettosagsbehandlingstid målt i dage.

Ved nettosagsbehandlingstider forstås perioden fra modtaget fyldestgørende projekt til udstedt byggetilladelse. En ansøgning kan godt være modtaget på et tidligere tidspunkt, men det er først, når borgeren har reageret på kommunens mangelskrivelse og fremsendt de fornødne fyldestgørende dokumenter til kommunen, at en egentlig byggesagsbehandling kan påbegyndes.


Nettosagsbehandlingstider for perioden 1. januar – 9. maj 2018 – Detailstatistik -
Hvidovre Kommunes egne tal

Små-bygninger

Enfamilie-

huse

Industri mv.

Øvrigt erhverv og etage

Servicemål overholdt %

70

80

33

55

Gennemsnitlig sags-behandlingstid (dage)

32

29

53

84

50 % af sager løst indenfor antal dage

4

6

55

52

50 % af sager løst indenfor antal dage

64

58

79

173

Detailstatistikken viser at i:

·Kategori 1, Småbygninger, er servicemålet overholdt i 70% af sagerne

·Kategori 2, Enfamiliehuse, er servicemålet overholdt i 80% af sagerne

·Kategori 3, Industri- og lagerbygninger, er servicemålet overholdt i 33% af sagerne

·Kategori 4, Erhvervs - og etagebygninger, er servicemålet overholdt i 55% af sagerne

For yderligere detaljering henvises til bilag: Sagsbehandlingstider, statistik maj 2018.

Status på tilførsel af ressourcer til byggesagsområdet

Pr. 1. juni 2018 starter to nye medarbejdere, som skal arbejde med byggesagsbehandling – en byggesagsbehandler i Byggesagsteamet og en planmedarbejder i Planteamet, som bl.a. skal arbejde med lovliggørelse af kolonihaver.

Pr. 1. juni 2018 er endvidere ansat en ny teamleder for Byggesagsteamet, og den tidligere teamleder fortsætter som chefkonsulent i Byggesagsteamet.

En studentermedhjælper er ansat til 1. november 2018 og derudover er der pr. 1. maj 2018 blevet tilknyttet en administrativ medarbejder i en midlertidig stilling på seks måneder til Byggesagsteamet.

Konsulent fra Rambøll bistår med byggesagsbehandling frem til 31. maj 2018. Anvendelse af eventuel yderligere konsulentbistand afventer start af ny teamleder.

Tidsbestilling og forhåndsdialog

På baggrund af erfaringer fra de første tre måneder blev de to ugentlige fastsatte tidsbestillingsperioder reduceres til en ugedag, som nu er torsdag.

Møderne er forbeholdt til forhåndsdialog, hvor formålet er, at "skære projektet til" så ansøgningen, ved indsendelse til Byg og Miljø, er fyldestgørende. Derved vil ansøger undgå et returløb af projektet samtidig med at tidsspilde minimeres, inden den reelle sagsbehandling går i gang.

Fra 1. januar-30. april 2018 er der blevet booket 79 møder (personlige/telefonmøder) via tidsbestillingen på hjemmesiden.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 26.09.2017:

 1. At der i årene 2017 og 2018 samlet bevilges 1 mio. kr. til køb af ekstern konsulentbistand til at bistå med sagsbehandling af nye ansøgninger om byggetilladelser.
 2. At der i 2017 bevilges 50.000 kr. til udbetaling af merarbejde i forbindelse med byggesagsarbejdet.
 3. At der i 2017 bevilges 100.000 kr. til midlertidig ansættelse af to studerende til afslutning og lukning af sager fra før 2010.
 4. At der fra 2018 permanent tilføres 2,5 årsværk til Byggesagsteamet til varetagelse af ekstra opgaver på byggesagsområdet, nedbringelse af sagspukkel samt sikre en tilfredsstillende sagsbehandlingstid for nye sager, så de nationale servicemål kan overholdes svarende til årlige udgifter på i alt 1,3 mio. kr.
 5. At tillægsbevilling på 1,15 mio. kr. i 2017 og tillægsbevillinger på 1,3 mio. kr. i 2018 og efterfølgende år finansieres af kassebeholdningen.
 6. At der indføres telefontid på byggesagsområdet, så der er telefontid mandag, tirsdag, kl. 10-14:30, torsdag kl. 13-17:30 samt fredag kl. 10-13:30. Onsdag er telefonerne lukket.
 7. At der afrapporteres på udviklingen i byggesagsbehandlingen hvert kvartal til direktionen og halvårligt til udvalget for Teknik- og Miljø (pr. 1.1.2018 Bygge- og Planudvalget) og Økonomiudvalget.
 8. At hele byggesagsområdet evalueres i forhold til de nationale servicemål og ressourceforbrug ved årsskiftet 2018-2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Sagsbehandlingstider, statistik maj 2018 (pdf)

9. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Torben N. Rasmussen (V) spurgte til SMARTpuljen. Afrapporteringsstatus udarbejdes til en sag i Økonomiudvalget.

Torden N. Rasmussen (V) spurgte til tidsplan for boligpolitikken. Det blev drøftet. Der udarbejdes et forslag til mødedatoer og planlægges et temamøde om havnen.


10. Beslutning om genudlejning

Lukket sag