Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 3. april 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 3. april 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Særlige forhold: Mødet starter med besøg af FA09
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018

Borgmesteren orienterede om firkantmøde i Finland den 7. - 8. juni 2018. Program omdelt. Økonomiudvalgets medlemmer er inviteret til at deltage.


3. Introduktionsprogram for Økonomiudvalget

Beslutningstema

Introduktion til Center for Borgerservice.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage orientering til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

På udvalgets møde den 3. april 2018 vil centerchef Margit Halberg give en introduktion til Center for Borgerservice.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Budgetproces 2019

Beslutningstema

Der fremlægges forslag til proces- og tidsplan for Budget 2019 til Økonomiudvalgets godkendelse. Forudsætningerne for budget 2019 skal drøftes og forslag til selve budgetproces for budget 2019 skal godkendes.

Det er Økonomiudvalget der har ansvaret for tilrettelæggelse af kommunens budgetproces.

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Analyse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at drøfte udfordringer i basisbudget for 2019-2021
 2. at godkende forslag til Budgetproces 2019, inklusiv tidsplan.
 3. at drøfte og beslutte de økonomiske rammer på udvalgsområderne for det resterende udmøntningsarbejde for effektiviseringsrammerne 2019-2021 (33,7 mio. kr.)

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018

Ad 1. - 3. Økonomiudvalget drøftede udfordringerne i basisbudget for 2019-2021, budgetproces samt de økonomiske rammer på udvalgsområderne. På baggrund af drøftelserne udarbejder administrationen en ny sag til Økonomiudvalget til behandling på næste økonomiudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag til proces- og tidsplan for arbejdet med budgetlægningen for 2019 og overslagsårene 2020-2022 med indstilling om Økonomiudvalgets godkendelse. Proces- og tidsplan er vedlagt som bilag.

Planen indeholder de mest centrale tidsfrister for den kommende budgetproces, ligesom der er anført relevante aktiviteter i KL-regi.

I forlængelse af den politiske godkendelse af budgetprocessen, vil der blive udarbejdet en administrativ budgetvejledning, som godkendes i Direktionen.

Den administrative plan beskriver mere detaljeret indholdet i de enkelte handlinger, samt ansvaret for opgavernes udførelse. Heri vil bl.a. indgå proceduren for høring af de høringsberettigede parter samt inddragelse af HovedMED.

Udgangspunktet for Budget 2019

Basisbudgettet er det overordnede udgangspunkt for budget 2019. Basisbudgettet er overslagsåret for 2019, som det så ud ved vedtagelsen af budget 2018.

Med det nyeste pris- og lønskøn er der i alle årene et finansieringsunderskud; i 2019: -86,9 mio. kr., 2020: -71,3 mio. kr. og 2021: -41,9 mio. kr.  Tallene i overslagsårene er pr. definition usikre, idet der kan ske meget med såvel udgifter som indtægter, der påvirker bundlinjen.

I forhold til det vedtagne budget for 2018 skal det bemærkes, at der på indtægtssiden i ingen af budgetårene 2019-2021 er indregnet eventuelt tilskud som følge af ekstraordinære balancetilskud i økonomiforhandlingerne, ligesom tilskud efter §16 og §19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud heller ikke er indregnet. Det er de ikke fordi tilskuddene forhandles eller tildeles for ét år af gangen.

Det ekstraordinære balancetilskud har de seneste år bidraget til finansieringen med ca. 30 mio. kr. om året og eventuelle tilskud som følge af ansøgninger efter §16 og 19 har de seneste år tilvejebragt finansiering i størrelsesordenen 10-15 mio. kr. I det tilfælde af, at disse tilskud opnås for 2019 vil det forbedre finansieringsunderskuddet med 40-45 mio. kr. i 2019.

Allerede igangsatte aktiviteter

I Budget 2018 er det indarbejdet, at der udmøntes en besparelse på 16 mio. kr. i 2018 stigende til 46 mio. kr. om året i 2021.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 20. marts 2018 fået forelagt forslag for 19,5 mio.kr., hvoraf de 12,3 mio. kr. gældende for 2018 og frem er godkendt. Arbejdet med den resterende udmøntning af besparelsen er igangsat samlet for årene 2019- 2021.

Det foreslås at den manglende udmøntning af besparelsen for 2018 på 3,7 mio. kr. indarbejdes i arbejdet med den samlede restudmøntning for årene 2019- 2021. Herudover sigtes der mod en forholdsmæssig ligelig fordeling af udmøntningen jf. bilag 2.   

I gennem de seneste år har administrationen udarbejdet afdækkende analyser indeholdende relevante benchmark for en lang række driftsområder i kommunen. Disse opdateres for 2019.

Primo juni vil de opdaterede afdækkende analyser blive udsendt, ligesom forslag til udmøntning af tidligere vedtagne besparelser og effektiviseringer vil foreligge i løbet af juni.

Kendte store usikkerheder

To store elementer i budgetprocessen kan alle på nuværende tidspunkt imødeses.

For det første er Regeringens nedsatte Finansieringsudvalg fremkommet med en række modelforslag til justering af udligningsordningen for alle danske kommuner. De fremlagte modeller resulterer for Hvidovre Kommunes vedkommende i et øget finansieringstilskud på mellem 13 og 36 mio. kr. afhængig af modelvalg. Der pågår politiske forhandlinger herom pt. Resultatet vil få stor betydning for kommunens indtægtsside.

For det andet vil konsekvenserne af en kommende Økonomiaftale for kommunerne som noget nyt kunne aflede sanktionslovgivning på anlægsområdet – ligesom det i dag er tilfældet på driftsområdet med styring af serviceudgifterne. Det stiller skærpede krav til rammestyringen. Der forventes at foreligge en afklaring herafså snart økonomiaftalen foreligger, hvilket plejer at være i starten af juni måned.

Forslag til budgetproces

I korte træk foreslås følgende budgetproces:

I april vil budgetprocessen blive godkendt i Økonomiudvalget. Som led i denne godkendelse vil Økonomiudvalget skulle drøfte den samlede udfordring i basisbudgettet.

Den 13. april er der planlagt en temadag for Kommunalbestyrelsen, hvor der bliver lejlighed til at drøfte budgettet for 2019, på baggrund af en præsentation af budgettet og de økonomiske ”håndtag”, der politisk kan arbejdes med i budgetprocessen.

Det foreslås, at Direktionen pålægges at fremkomme med forslag til et budget i balance, som udsendes i starten af august, til brug for de politiske drøftelser. Forslaget til budget i balance vil kunne indeholde forslag til nye besparelser/ effektiviseringer eller forslag til rammer, der skal udmøntes i forlængelse af budgetvedtagelsen. Baggrunden for, at der kan foreslås nye rammer til udmøntning er, at der i år er en særlig usikker økonomisk situation pga. kommende ny udligningsordning.

Det foreslås derudover, at Direktionen primo august fremlægger forslag til revideret flerårig investeringsplan på baggrund af en administrativ proces, der opsamler anlægsbehov. Anlægsbehovene er afdækket i forhold til behov der bidrager til øgede effektiviseringer, lovkrav, krav fra arbejdstilsynet eller afhjælpning af forhold der er til fare for borgere. Derudover vil Direktionen gennemgår periodiseringen af alle anlæg for at få en så præcis samlet anlægsperiodisering som muligt. Det sker ikke mindst af hensyn til den nævnte mulige sanktionslovgivning på anlægsområdet til overholdelse af det vedtagne budget.

Primo august – når de endelige økonomiske ramme er kendt for Hvidovre Kommune - vil budgetmaterialet blive udsendt til Kommunalbestyrelsen. Budgetmaterialet vil blandt andet omfatte et opdateret basisbudget tillagt tekniske korrektioner og konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, forslag til budget i balance, forslag til investeringsplan, og forslag til restudmøntning af allerede vedtagne besparelser. I forlængelse af udsendelsen til Kommunalbestyrelsen vil materialet blive sendt i høring. Materialet udgør det administrative oplæg til de politiske forhandlinger.

I august behandles budgetmaterialet i fagudvalg, herunder drøftelse af takster.  

Retsgrundlag

Jævnfør Lov om kommunernes styrelse §37 er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget. Dette punkt omhandler planlægningen af denne proces.

Politiske beslutninger og aftaler

Det er kommunens budget 2018 forudsat at der i Effektiviseringsprocessen tilvejebringes 10 mio. kr. i hvert af årene 2019- 2021. Processen med at tilvejebringe disse midler indarbejdes i budgetprocessen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Bilag

 1. Budgetprocesplan 2019 ØU. (pdf)
 2. Nyt bilag 2 - Effektiviseringsramme, Økonomiudvalget 3. april 2018 (pdf)
 3. Slides om Budget 2019 (pdf)

5. Igangsættelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for Immerkær 42

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Teleforeningen anmoder om igangsættelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør bolig-, erhvervs- og fritidsformål på Immerkær 42. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om planarbejdet skal igangsættes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at der gennemføres en forudgående høring med henblik på at ændre den planlagte anvendelse af ejendommen på Immerkær 42 fra erhvervsområde til blandet byområde
 2. at godkende, at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan for Immerkær 42 afventer et nyt fælles projekt for boligbebyggelse på Svend Aagesens Alle 10B-D og Immerkær 42.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018

Ad 1. og 2.  Sagen udsættes.

Sagsfremstilling

I brev af 11. november 2017 vedlagt som bilag ”Anmodning til Hvidovre Kommune, dateret 11. november 2017” anmoder Teleforeningen om, at Hvidovre Kommune udarbejder ny lokalplan og kommuneplantillæg for ejendommen Immerkær 42.

Ejendommen ligger for enden af en blind vej (Immerkær), og der er i dag på grunden opført en 2-etagers bygning mod vest, som bruges til kontor og fælles aktiviteter. Mod øst står et ca. 4.000 m2 stort græsareal ubenyttet hen. Mod nord afgrænses ejendommen af jernbanen mellem Hvidovre og Rødovre Station. Den eksisterende bebyggelsesprocent for ejendommen er 23.

Gældende plangrundlag

Immerkær 42 er i Kommuneplan 2016 udlagt til erhvervsområde. Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde 1E2, for hvilket der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:

Generel anvendelse: Erhvervsområde

Specifik anvendelse: Lettere industri, engros- og lagervirksomhed, kontor- og serviceerhverv

Max. bebyggelsesprocent: 65

Max. antal etager: 2

Max. bygningshøjde: 8,5

Bemærkninger: Stationsnært kerneområde. Mindste grundstørrelse på 1000 m2. Max. bebyggelsesgrad 0,35

Ejendommen er endvidere omfattet af Byplanvedtægt H16 fra 1971, der udlægger området til værkstedsbebyggelse.

Øst for Immerkær 42 ligger Svend Aagesens Allé 10B-D, hvor der i 2017 blev udarbejdet Forslag til Lokalplan 136 for boliger i 2-6 etager. Lokalplanforslaget blev dog forkastet på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. september 2017, og det blev foreslået, at bygherre/ejer (FA09) kommer med et nyt forslag med en lavere disponering, som tager højde for naboernes indsigelser. Teleforeningen har efterfølgende været i dialog med FA09 om køb af det ubebyggede areal på Immerkær 42.

Teleforeningens anmodning

Teleforeningen anmoder om, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2016, så matr.nr. 99b Hvidovre by, overføres til rammeområde 1A5, og ejendommen således fremadrettet kan benyttes til både bolig og erhverv. Desuden ønskes ny lokalplan for ejendommen, der ophæver den eksisterende Byplanvedtægt H16.

Det nye plangrundlag skal give mulighed for, at den ubenyttede græsplæne kan benyttes til nybyggeri af boliger. Ydermere ønsker Teleforeningen med en ny lokalplan at få mulighed for at tilbyde sine medlemmer og offentligheden at dyrke fritidsaktiviteter i bygningen. Hvis der på sigt ikke er medlemmer nok i Teleforeningen, ønsker foreningen et plangrundlag, der muliggør en anden anvendelse eller eventuelt at sælge ejendommen til anden side, hvor køber har flere anvendelsesmuligheder end i dag.

Byplanmæssig vurdering

Immerkær 42 ligger inden for de såkaldte stationsnære kerneområder, hvilket betyder, at det ligger mindre end 600 meter fra en station. De stationsnære kerneområder er primært til funktioner med meget persontrafik, for eksempel større kontorprægede virksomheder med mange ansatte, større institutioner med mange besøgende, samt tæt boligbyggeri. Der skal i disse fortætningsområder ske en fysisk og funktionel fortætning gennem opførelse af supplerende bebyggelser og aktiviteter for at få mere liv og flere aktiviteter i byen.

Teleforeningens ønske om ændret anvendelse fra erhverv til blandet by og bebyggelse i en større tæthed er helt i overensstemmelse med kommuneplanens tanker om fortætning i de stationsnære områder.

Dog kan der være udfordringer ved at placere boligbebyggelse på den pågældende ejendom, herunder støj fra jernbanen og indbliksgener for boligerne beliggende mod syd. Der vil i en ny lokalplan skulle redegøres for, at ny bebyggelse udformes på en måde, hvor støjen ikke overstiger de vejledende støjgrænser. Et etagebyggeri vil kunne skærme det eksisterende parcelhuskvarter mod syd for støj fra jernbanen. I forbindelse med lokalplanlægningen bør også genen ved indbliksgener vurderes.

Administrationen anbefaler at imødekomme ansøgers ønske om udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Immerkær 42. Dog vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt, at udarbejde en ny lokalplan, der omfatter både Immerkær 42 og Svend Aagesens Alle 10B-D. Lokalplanlægningen bør således afvente, at bygherre/ejer kommer med et nyt forslag for boligbebyggelse på ejendommene.

Udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, hvor den planlagte anvendelse af området ændres, forudsætter, at der forinden er gennemført en forudgående høring efter planlovens § 23 c. Det anbefales, at den forudgående høring igangsættes på det foreliggende grundlag. Høringen kommer udelukkende til at omhandle den ændrede anvendelse. De bygningsregulerende bestemmelser, såsom højde og bebyggelsesprocent, bliver fastlagt efterfølgende i selve kommuneplantillægget og lokalplanen, når bygherre/ejer kommer med et nyt forslag for boligbebyggelse på ejendommene.

Retsgrundlag

Planloven nr. 50 af 19. januar 2018, kapitel 4 og 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Bilag

 1. Anmodning til Hvidovre Kommune, dateret 11. november 2017 (pdf)
 2. Oversigtskort rammeområde 1E2 og 1A5 (pdf)

6. It-investeringsplan - Frigivelse af anlægsbevilling

Beslutningstema

I investeringsoversigten er der til projekt nr. 6215, IT-investeringsplan afsat rådighedsbeløb i 2018-2019 på i alt 7,1 mio. kr., svarende til 5,1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. 2019.

Der skal gives anlægsbevilling til projekt nr. 6215 IT-investeringsplan.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at der til Projekt nr. 6215, IT-investeringsplan, gives en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2018 og 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter investeringer i forbindelse med større IT-infrastruktur i Hvidovre Kommune. Dette omfatter eksempelvis cloudstrategi, IT-sikkerhed, brugerstyring, telefoni og Wi-Fi.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven paragraf 40 stk. 2

Politiske beslutninger og aftaler

Ved budgetvedtagelsen 2018, 10. oktober 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen projekt 6215 it-investeringsplan.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der til projekt nr. 6215, IT-investeringsplan, afsat rådighedsbeløb på 5,1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. 2019. Projektets samlede anlægssum er på 7,1 mio. kr.


7. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018

Torben N. Rasmussen (V) spurgte til boligpolitikken. Gert Nelth orienterede om, at der på temamødet den 13. april vil blive arbejdet videre med boligpolitikken.

Mogens Leo Hansen (Ø) spurgte til fuldmagt for KL til at varsle lockout for Hvidovre Kommune. Det undersøges.