Referat - Økonomiudvalget den 12. marts 2018

Mødefakta

Dato: Mandag den 12. marts 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • Torben N. Rasmussen (V)

Bemærkninger

Charlotte Munch deltog for Torben Nowicki Rasmussen

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Punkt 13 udsættes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget endnu engang.

Punkt 9 blev behandlet før punkt 7.

Herefter blev dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Borgmesteren orienterede om udbud af Parallelvej 47 og ansættelse af fundraiser.


3. Orientering om Finansieringsudvalgets arbejde

Beslutningstema

Orientering om Finansieringsudvalgets arbejde

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

-At tage orienteringen til efterretning.  

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Finansieringsudvalget har offentliggjort rapport om muligheder for justering af det kommunale udligningssystem.

Forvaltningen orienterer om rapportens indhold.


4. Likviditet 4. kvartal 2017

Beslutningstema

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Efter ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styring”´s bestemmelser skal der som minimum hvert kvartal – dvs. ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens likviditeten opgøres efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån.

Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning

Kommunens likvide midler ultimo 2017 fremgår i hovedtal af tabel 1 nedenfor. Til sammenligning er de likvide midler ultimo 2016 også anført. Det bemærkes, at der er tale om den likvide beholdning på en enkelt dato – den 31. december.

Tabel 1. Likviditet ultimo 2016 og 2017

mio. kr.

2016

2017

Kontante beholdninger

0,8

0,5

Bankindestående / kassekredit

-229,1

-297,5

Investeringsforeningen

63,6

72,9

Realkreditobligationer

613,1

616,2

Likvide aktiver i alt

448,4

392,1

Ultimo 2017 har kommunen en likvid beholdning på 392,1 mio. kr. Dermed er beholdningen formindsket med 56,3 mio. kr. målt fra ultimo 2016, hvor den likvide beholdning var på 448,4 mio. kr.

Kontante beholdninger udgør 0,5 mio. kr. ultimo 2017, og der er negativt bankindestående på 297,5 mio. kr. ultimo 2017. Det gennemsnitlig saldoforløb for den kontante beholdning har for 2017 været negativ og der har således været træk på kassekredit i det sidste halvår. Der sigtes efter at have et minimalt gennemsnitligt bankindestående, hvilket skyldes, at renten i de senere år har været negativ, hvilket gør det mindre attraktivt at have bankindestående. I stedet placeres midlerne overvejende i investeringsforeninger. Det giver et forventet bedre afkast end bankindestående.

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo året, hvorimod f.eks. Økonomi- og Indenrigsministeriet ved opgørelse af kommuners likviditet tager udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på tallet for likviditeten afhængigt af om likviditeten opgøres pr. dato (fx ultimo året) eller som gennemsnit. Den gennemsnitlige daglige likviditet har i løbet af 2017 været på 653,8 mio. kr.

Bilag 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2017 til 31. dec. 2017.

Den grafiske fremstilling viser, at likviditeten i 2017 udviklede sig på et lavere niveau i det sidste halvår, hvorimod den gennemsnitlige likviditet var relativt stabil. I den kommende tid forventes den gennemsnitlige beholdning, som følge af udviklingen på det lavere niveau i de daglige beholdninger, at være langsomt faldende.

På opgørelsestidspunktet er ca. 689 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.Kommunens investeringer varetages af tre kapitalforvaltere. Afkastet pr. 31. dec. 2017 fremgår af tabel 1.

Investeringsresultat for 4. kvartal 2017 har været positivt med et samlet nettoafkast på 2,58 %. Det svarer til ca. 16,8 mio. kr.  En stor del af udbyttet og afkastbetalingerne er løbende blevet geninvesteret.

Tabel 1: Kommunens investeringer hos tre forvaltere pr. 31. dec. 2017

Aktivside

Ultimo dec. 2017

Aktuel % andel i

Investerings portefølje

Afkast tom.
dec 2017

Beløb

Aktie

obl.

Invt.
grade

Stats obl.

Kontant

Danske Capital

2,89

355

10,68

78,83

9,85

0,00

0,63

Forvalter 2

2,16

63

16,05

76,26

0,00

7,24

0,45

Forvalter3

3,17

64

11,42

85,08

0,00

0,00

3,50

Danske Capital- Hjemfald

1,99

207

8,46

79,76

10,61

0,00

1,17

I alt

689

Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/real. kursgevinst/tab)

2,58

Markedsværdi jf. beholdningsliste – afviklingsdato

Det kan i øvrigt oplyses at opgaven med kapitalforvaltning pt er i udbud.

Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt

2017 blev året, hvor det globale opsving for alvor bed sig fast. De positive tendenser har været tydelige igennem hele året, men i løbet af fjerde kvartal er aktiviteten accelereret yderligere, således at året slutter med det stærkeste økonomiske momentum siden år 2010. Den tydelige forbedring af konjunkturerne i fjerde kvartal har fået økonomerne til at

opjustere forventningerne til væksten i 2018, hvilket har smittet

af på indtjeningsforventningerne og medført positive afkast på risikofyldte aktiver. Bedst er det gået for aktier fra Emerging Markets, som både har nydt godt af det stærkere globale vækstbillede og en svagere dollar.

De positive tendenser for europæisk økonomi er blevet stærkere igennem fjerde kvartal. Forbrugertilliden er på det højeste niveau i 17 år, mens erhvervstilliden hos industrien er på det højeste hidtil set.

ECB (Den europæiske centralbank) forlængede på mødet i oktober opkøbsprogrammet med 9 måneder frem til september 2018, men samtidig reducerede de opkøbene fra 60 til 30 mia. EUR om måneden.

Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens aktuelle låneeksponering med, kommunens finansielle strategi og markedsforventninger på rente, med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld.

Tabel 2: Finansiel strategi- renteeksponering opgjort ved nominel restgæld.

Passivside

31. december 2017

Rentesats

Beløb

% del var. /

jf.

fast rente

F.strategi

BRF kredit lån

4 -5 %

6.496.518

77%

fast rente

0 -100%

Realkredit lån -

4 - 5%

11.807.609

byfornyelse med støtte

DKK lån fastrente

1,96% fast swap

65.131.507

DKK lån fastrente

2,39 % fast swap

59.305.672

DKK lån fastrente

0,25 % 5 års fast

16.998.100

Konverteret chf lån

-0,26% 3 m.

46.504.169

23%

var. rente

0 - 100 %

Cibor(gns.)

Ældreboliglån

205.229.249

I alt restgæld den 30. september 2017*

411.472.825

100%

* Restgæld er eksklusiv ældreboliglån og SI

206.243.575

De effektive renteudgifter for 2017 er ca. 1,7 % (eksklusiv ældreboliglån)

Renteeksponeringerne er indenfor rammerne af den finansielle politik.

Den vægtede gennemsnitlige rente for 2017 er 1,7 %.

Det gælder generelt, at langfristet gæld endeligt skal optages i danske kroner eller euro. Den eksisterende gæld er optaget i danske kroner.

Den variabelt forrentede gæld udgør ultimo december 2017 46,5 mio. kr. svarende til 23 % af den totale gæld eksklusiv ældreboliglån.

Renten på den variabelt forrentede gæld fastsættes kvartalsvist og er i 4. kvartal 2017 negativmed – 0,26 % p.a. dvs. kommunen p.t. er i den usædvanlige situation, at den får penge for at låne penge.Kommunens langfristede gæld udgør pr. 31. december 2017 206 mio. kr. nominelt, ekskl. støttet ældreboliglån.

De længst løbende lån er afdækket med swap til fast rente. Gennemsnitlig restgældsvægtet fast rente med swap udgør 2,19 %.

Låneramme

Den samlede låneramme for 2017 er på baggrund af mulighederne indenfor lånebekendtgørelsens rammer opgjort til ca. 35,5 mio.kr. Der ligger i budgetforudsætningerne for 2017, at der optages lån for 29,7 mio. kr. som følge af energiinvesteringer og ESCO projekt. Forskellen skyldes at der udover budgettet for 2017 er overført låneberettigede anlægsprojekter fra 2016 til 2017. Projekter, som er gennemført i 2017. Der forelægges særskilt sag herom.  

Retsgrundlag

Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 -finansiel styring” Økonomiudvalget modtager løbende orientering af relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1 - Likvid beholdning december 2017 (pdf)

5. Aflæggelse af anlægsregnskaber

Beslutningstema

Godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsregnskab vedr. projekt 0257, Salg af grunde i Præstemosen 2017
 2. at godkende anlægsregnskab vedr. projekt 0235, Salg af Langkildevej 1, udgifter
 3. at godkende anlægsregnskab vedr. projekt 270, Salg af Langkildevej 1, indtægter

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Projekt 0257, Grunde i Præstemosen, salg 2017

Der blev på investeringsoversigten for 2017 afsat 1.500.00 kr. vedr. indtægter for salg af grunde i Præstemosen, og 100.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med salg.

Der blev i 2017 solgt 20 grunde, hvilket medførte en indtægt på  14.462.400 kr. Der blev afholdt udgifter for i alt 1.085.933 kr. vedr. udgifter til ejendomsmægler samt tilslutning til kloak og vand som Hvidovre kommune har forpligtet sig til i forbindelse med salgene.

En del af udgifterne vedr. tilslutning til kloak og vand, vedrører grunde der er solgt i 2016, men udgifterne er først opkrævet i 2017.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 28. november 2017, at der indenfor en ramme på 1 mill. kr. foretages nedrivning af kolonihavehuse og oprydning på kommunalt ejede kolonihavegrunde, og udgifterne modregnes i salgsindtægterne. Ud af udgifterne på 1.085.933 kr. i 2017, vedrører 120.000 kr. miljøscreening forud for nedrivning af 10 kolonihavehuse.

Regnskabet ser således ud:

Udgifter                           1.085.933 kr.

Bevilling                             100.000 kr.

Merudgift                            985.933 kr.

Indtægter                     -14.462.400 kr.

Bevilling                         -1.500.000 kr.

Merindtægt                    -12.976.467 kr.

Netto udviser anlægsregnskabet en merindtægt på 12.976.467 kr. hvilket skyldes, at der er solgt flere grunde end forventet. Tilsvarende er der også afholdt flere udgifter i forbindelse med salg af flere grunde end forventet.

Regnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt 0235, Salg af Langkildevej 1 og projekt 0270, Salg af Langkildevej 1, moms.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 28. april 2015, at grunden på Langkildevej 1 skulle udbydes til salg. Yderligere blev det godkendt, at udgifterne i forbindelse med salget skulle afholdes af salgsprovenuet.

På mødet 23. februar 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen, at acceptere tilbud på 10.527.000 kr. excl. Moms/13.158.750 kr. incl. moms.

Indtægterne fra salget er registret på projekt nr. 0270, Salg af Langkildevej 1, moms, da tilbuddet blev afgivet incl. moms, og der skal derfor afløftes moms af indtægten. Anlægsregnskaberne aflægges derfor samlet for begge projekter.

Regnskabet ser således ud:

Udgifter                                     47.620 kr.

Indtægter                           -10.526.680 kr.

Netto                                 -10.479.060 kr.

Bevilling                              -13.158.750 kr.

Mindreindtægt                        2.679.690 kr.

Mindreindtægten skyldes, at der i forbindelse med godkendelse af tilbuddet på 13.158.750 kr. incl. moms, blev indberettet rådighedsbeløb og anlægsbevilling svarende til indtægten incl. moms. Da der skal afløftes moms af salgssummen, skulle bevillingen kun have være på 10.526.680 kr.

Regnskabet indstilles til godkendelse.


6. Låneramme 2017

Beslutningstema

Kommunens låntagning reguleres af ”Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier” (Lånebekendtgørelsen).

Reglerne for kommunernes låntagning er restriktive. En kommune må således kun låne til anlægsudgifter, der udtrykkeligt er nævnt i lånebekendtgørelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at der optages lån af hensyn til sikring af kommunens fremtidige likviditet for de låneberettigede udgifter i 2017 på i alt 35.532.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Den samlede låneramme for 2017 er på baggrund af mulighederne indenfor lånebekendtgørelsens rammer opgjort til ca. 35,5 mio.kr. Der ligger i budgetforudsætningerne for 2017, at der optages lån for 29,7 mio. kr. som følge af energiinvesteringer og ESCO projekt. Forskellen skyldes, at der udover budgettet for 2017 er overført låneberettigede anlægsprojekter fra 2016 til 2017.

Lån til indefrosne ejendomsskatter er omfattet af låneadgang og beregnes som nettoudgiften i året, det vil sige nye lån minus indfrielser. Det er ikke låneberettiget for 2017 da resultat udviser nettoindtægter.

Der planlægges på den baggrund med et lånoptag på 35,5 mio. kr.

Budget 2017

Faktisk mulighed

ESCO projekt

33.669.000

25.871.000

Miljø- og energipulje 2017

8.000.000

5.165.382

Forebyggende vedl. Bygninger 2016

18.000.000

4.495.951

I alt i DKK

35.532.333

Det anbefales at lånemulighederne udnyttes, hvilket skyldes flere forhold. For det første vil optagelse af lån på kort sigt og på nuværende tidspunkt ekstraordinært ikke have nogen udgiftsdrivende effekt, da de aktuelle obligationsrenter (aktivside) er højere end lånerenterne. (passivsiden) På længere sigt bør det tages i betragtning at det alene er muligt for kommunen at tilføre ekstra likviditet gennem lån ved det årlige låneoptag. Pt. er kommunens kassebeholdning robust, men med de allerede afsatte anlægsbevillinger, samt udsigt til ekstraordinære store kassetræk i de kommende år vil kassen kunne komme under pres og på det tidspunkt hvor noget sådan måtte ske er der ikke længere adgang til at låne på baggrund af 2017 regnskabet.

Kommunekredit anbefaler 25 år lån

KommuneKredit anviser fire muligheder

 1. et såkaldt KKBasis lån. Lånet svarer til et variabelt forrentet lån + en swap fra variabel til fast rente. Den faste basisrente ligger pt. på 1,48 % med variable tillæg/fradrag er pt. 0,05 %.
 2. et KKfast lån (100% fast rente) vil alternativt ligge på 1,70% for de 25 år.
 3. et KKBasislån med 25-års løbetid, men med fast basisrente alene i de 5 første år (hvorefter der "genforhandles"). Fordelen ved dette er at risikoen for overkurs ikke så stor, hvis der skal førtidigt indfries. På sådan et lån vil fast basisrente de første 5 år ligge på ca. 0,47 % med variable tillæg/fradrag er pt. 0,05 %.
 4. et variabelt forrentet lån med kvartårlige terminer på minus 0,25 %.

Kommunekredit anbefaler forslag 4 på baggrund af vores nuværende låneporteføljes sammensætning, hvor det eneste variabelt forrentede lån kommunen udløber i 2019.

Udviklingen i den langfristede gæld

Hvidovre Kommunes langfristede gæld har udviklet sig fra primo 2016 til primo 2018 med et fald fra 10.202 kr. pr. indbygger til 9.386 kr. pr. indbygger[1]. Til sammenligning udgør den langfristede gæld pr. indbygger primo 2016 henholdsvis 12.903 kr. og 12.603 kr. i Hovedstadsregionen.

Hvidovre Kommunes gæld er fra primo 2016 til Primo 2018 faldet fra 444 mio. kr. til 411 mio. kr. inklusiv ældreboliglån.

Såfremt det vurderes, at der skal foretages lånoptagelse for år 2017, skal dette ske inden udgangen af april måned 2018. Center for økonomi og Analyse vil i så fald optage lånet på gunstigst mulige vilkår.

[1] http://www.noegletal.dk/ntStart.html

Retsgrundlag

Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 -finansiel styring” Kommunens finansielle styring skal ses inden for rammerne af ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.”

Politiske beslutninger og aftaler

Størrelsen af og principperne for låneoptagelsen besluttes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Lånoptagelsen for 2017 er budgetteret i 2018, da det faktiske lånoptag finder sted i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune optager efter Kommunalbestyrelsens beslutning lån til finansiering af udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger osv. Herudover kan der optages lån, når der er lånedispensationsmuligheder. Lån optages altid med en løbetid og afdragsprofil som er i overensstemmelse med kravene i lånebekendtgørelsen

Bilag

 1. Bilag 1 Korte og lange rente (pdf)

7. Budget 2018 - Effektivisering

Beslutningstema

I budgettet for 2018 er der i 2018 indarbejdet en effektiviseringsramme for årene 2018-2021.

Den medfører, at Hvidovre Kommune skal reducere budgettet med 10 mio. kr. i hvert af de næste fire år. De første 10 mio. kr. skal findes i 2018. Hertil kommer, at der i Budget 2017 blev vedtaget en besparelse for 2018 på 25 mio. kr., hvoraf udmøntningen af de 19 mio. kr. blev vedtaget i december 2016. Der udestår således 6 mio. kr. for at denne besparelse er fuldt udmøntet.

Samlet set skal der over de næste fire år findes effektiviseringer for i alt 46 mio. kr.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller overfor Økonomiudvalget at anbefale over for  Kommunalbestyrelsen 

 1. at behandle og godkende forslag til effektiviseringer for 2018 for i alt 19,53 mio. kr.
 2. at HovedMed’s udtalelse og øvrige tilkendegivelser indgår i sagsbehandlingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Ad 1. – 2.

Økonomiudvalget behandlede og drøftede forslag til effektiviseringer for 2018, jfr. bilag 07.01. Økonomiudvalget anbefaler, at punkterne 1.4 a-d, 2.5 a-b, 3.3 og 3.6 ikke indgår i budget 2018.

Hele udvalget anbefaler, at punkt 2.2 iværksættes uden krav til besparelse.

Gruppe A, O, C og V anbefaler punkterne 1.1 til 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4 og 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7 til 3.10, 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.12 og 4.13 godkendt.

Gruppe A, O, C og V afventer stillingtagen til punkterne 4.3 til 4.5, 4.8 til 4.11.

Gruppe F og Ø anbefaler punkterne 1.1. til 1.3, 1.5, 2.1, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7 til 3.10, 4.12 og 4.13 godkendt og er imod punkterne 2.3, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 til 4.11.

Gruppe F bemærker vedrørende punkt 2.3, at gruppe F er imod, fordi midlerne skal blive på området.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2018

Ad 1 og 2.

Sagen drøftet, og udsættes til Økonomiudvalgets møde mandag den 12. marts 2018 med henblik på yderligere politiske drøftelser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2018

Sagen drøftet, og udsættes med henblik på yderligere politiske drøftelser.

Administrationen udarbejder et notat på baggrund af de politiske forespørgsler på mødet. 

Supplerende sagsfremstilling

Ved behandlingen af punktet den 19. februar blev der stillet en række spørgsmål til brug for den videre behandling.

Besvarelsen af disse spørgsmål vedhæftes til brug for de videre drøftelser (Bilag F eftersendes til udvalget fredag den 2. marts 2018).    

Sagsfremstilling

I Kommunens budget for 2018 er der indlagt en effektiviseringsramme, der betyder, at Kommunen skal reducere budgettet med 10 mio. kr. i 2018 og med yderligere 10 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021. Der vil frem til budget 2021 skulle effektiviseres for i alt 40 mio. kr. 

Derudover blev der med budget 2017 vedtaget en reduktion på 25 mio. kr. for 2018, hvoraf de 6 mio. kr. udestår at blive udmøntet Samlet set skal der således over de næste fire år tilvejebringes effektiviseringer for i alt 46 mio. kr.

I Effektiviseringskataloget (Bilag A) er der fundet besparelser for i alt 20,39 mio. kr. Heraf anbefaler Direktionen, at besparelser for i alt 19,53 mio. kr. udmøntes (af bilaget fremgår disse forslag med lysegrønt).

Baggrund

Arbejdet med Effektiviseringskataloget udspringer af en proces igangsat i HovedMED, hvorigennem der har været nedsat i alt fire arbejdsgrupper, der skulle komme med forslag til effektiviseringer. I arbejdsgrupperne har der været repræsentanter for både ledelse og medarbejdere. Medarbejderrepræsentanterne er udpeget af CenterMED.

Der er derudover nedsat en styregruppe, hvortil arbejdsgrupperne har afrapporteret. Styregruppen udgøres af Direktionen, 4 centerchefer og 4 repræsentanter fra HovedMED.

Proces

Effektiviseringsprojektet har to faser, og arbejdsgrupperne vil være involveret i begge faser.

Fase 1 omhandler forslag til udmøntning af de første 16 mio. kr. for 2018. I denne fase er der udarbejdet forslag for i alt 20,39 mio. kr., hvoraf Direktionen anbefaler 19,53 mio. kr.

De enkelte forslag i kataloget har efter indstilling fra Styregruppen været drøftet i HovedMED. Der er i denne anledning indsendt høringssvar fra medarbejdersiden af HovedMED (Bilag B), BUPL (Bilag C) og FOA/PMF (Bilag D). I høringssvarene kommenteres udvalgte forslag fra Effektiviseringskataloget.

Administrationens uddybning i forlængelse af HovedMEDs høringssvar fremgår af bilag E.   

Fase 2

Fase 2 er igangsat i februar 2018 og bygger på samme struktur, men dækker forslag til udmøntning i 2019-2021. Her skal der frem til maj 2018 peges på, hvorledes den resterende udmøntning på knap 25 mio. kr. kan imødekommes.

Materiale

Kommunernes Landsforening (KL)) har på baggrund af erfaringer fra kommunerne lavet et katalog med forslag til effektiviseringer. Arbejdsgrupperne har taget udgangspunkt i dette materiale, samt suppleret dette med egne forslag. 

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2016 pkt. 6 blev det vedtaget, at der i 2018 skulle foretages restudmøntning af ca. 6 mio. kr. som et led i den daværende 1% besparelse.

På Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2017 pkt. 2 (2. behandling af budget 2018) blev budget 2018 vedtaget, herunder at der udestår udmøntning af 10 mio. kr. i 2018, og yderligere 10 mio. kr. i  hvert af årene 2019-2021.

Økonomiske konsekvenser

Det er kommunens budget 2017 og budget 2018 forudsat, at der i alt tilvejebringes 16 mio. kr. i budget 2018.

Efterfølgende forudsættes det at der tilvejebringes 10 mio. kr. i hvert af årene 2019- 2021.   

Personalemæssige konsekvenser

Udmøntningen af diverse besparelser vil medføre personalereduktioner. Det fremgår af hver enkelt forslag i kataloget hvad reduktionen vil være på det pågældende område.

Bilag

 1. Bilag A - Effektiviseringskatalog 19. februar 2018 (pdf)
 2. Bilag B- HovedMED Medarbejderside - Udtalelse om effektiviseringer (pdf)
 3. Bilag C - BUPLs bemærkninger til effektiviseringsforslag for 2018 - 2021 (pdf)
 4. Bilag D - FOA/PMF - Høringssvar Effektivisering (pdf)
 5. Bilag E: Replik på Høringssvar fra Hoved;ED (pdf)
 6. Bilag F: Besvarelse af spørgsmål fra Økonomiudvalget 19. februar 2018 - 46519-18_v1_Bilag F Besvarelse af spørgsmål fra Økonomiudvalget 19. februar 2018 (pdf)

8. Beslutning om oprettelse af op til otte dagbehandlingspladser på Hvidborg for børn i socioemotionelle vanskeligheder

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse og Center for Børn og Familie har udarbejdet sagsfremstillingen.

Administrationen vurderer, at oprettelse af op til 8 dagbehandlingspladser på Hvidborgs interne skole som supplement til de i dag 12 eksisterende anbringelsespladser for børn i socioemotionelle vanskeligheder imødekommer et forventet stigende behov for dagbehandlingspladser for målgruppen.

Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til forslaget om at oprette op til 8 dagbehandlingspladser på Hvidborgs interne skole som supplement til de 12 eksisterende anbringelsespladser for børn i socioemotionelle vanskeligheder.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

 1. oprette op til otte dagbehandlingspladser på Hvidborgs interne skole efter behov, som supplement til de eksisterende 12 anbringelsespladser, for den eksisterende målgruppe af børn i socioemotionelle vanskeligheder fra 5-14 år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-03-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Behovet for at oprette dagbehandlingspladser på Hvidborg

Det er administrationens vurdering, at oprettelse af dagbehandlingspladser på Hvidborgs interne skole imødekommer et forventet stigende behov for dagbehandlingspladser for målgruppen.

I Hvidovre Kommunes Børne og Ungepolitik fremgår det, at der er en intention om at tilbyde børn og unge tilbud i kommunen, når det er muligt. Ved oprettelsen af dagbehandlingspladser på Hvidborg øges muligheden for at opfylde denne målsætning.

Dagbehandlingspladserne etableres gradvist, efterhånden som behovet for at visitere børn i målgruppen til Hvidborgs interne skole opstår.

Børn i målgruppen til dagbehandling på Hvidborg

Den nuværende målgruppe på Hvidborgs interne skole for anbragte børn, er børn i alderen 5-14 år, som i forskellig grad er i socioemotionelle vanskeligheder. Denne målgruppe fastholdes til de nyoprettede dagbehandlingspladser. Dog betyder oprettelsen af dagbehandlingspladser, at de børn der visiteres til disse pladser ikke bor på Hvidborg i modsætning til de anbragte børn, der går i Hvidborgs interne skole.

I de tilfælde, hvor der opstår et behov for at visitere unge i målgruppen, som går i 8.-9. klasse (15-16 år), er Hvidborg en mulighed, når der er behov for miljøskift for enkelte børn.

Godkendelsesproces for dagbehandling på Hvidborgs interne skole

Hvidborgs interne skole er i dag godkendt til 12 undervisningspladser for anbragte børn. Center for Skole og Uddannelse fører tilsyn med undervisningspladserne.

Som led i oprettelse af dagbehandlingspladser på Hvidborgs interne skole etablerer administrationen ved Center for Skole og Uddannelse en godkendelse af Hvidborg som intern skole med tilsyn.

Tilsynet gennemføres af Center for Skole og Uddannelse i henhold til allerede vedtaget tilsynskoncept for specialundervisningstilbud i Hvidovre Kommune herunder for Hvidborgs Interne skole.

Tilpasning af driftsoverenskomst

Ved oprettelsen af dagbehandlingspladser på Hvidborg skal der ske en tilpasning af driftsoverenskomsten med Hvidborg.

Driftsoverenskomsten tilrettes af Center for Skole og Uddannelse i samarbejde med jurister fra Center for Politik og Ledelse. I driftsoverenskomsten vil det blive præciseret, hvordan Hvidborgs kapacitet på maksimalt 20 børn udnyttes mellem antal døgnbehandlings- og dagbehandlingspladser. Oprettelsen af dagbehandlingspladser vil ske i takt med at der opstår behov for pladserne.

Driftsoverenskomsten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og foreligge inden skoleåret 2018/19.

Hvornår tages pladserne i brug?

Administrationen vil begynde visitering af nye børn til dagbehandling på Hvidborg fra og med skoleåret 2018/19 efter behov.

Børn i målgruppen, der allerede er visiteret til dagbehandling hjemtages som udgangspunkt ikke, medmindre de oprettede tilbud kan modsvare de tilbud de allerede er i, og under forudsætning at familien er interesseret i at få deres barn på et dagbehandlingstilbud tættere på hjemmet.

Generel udvikling på specialundervisningsområdet

Specialundervisningsområdet er i disse år kendetegnet ved en ændring i målgruppen. De ændrede behov kommer til udtryk ved en stigning i antallet af børn med angstdiagnoser og comorbiditet (dvs. flere diagnoser).

Ligeledes er der en stigning i antallet af børn med psykiatriske diagnoser og autismespektrumforstyrrelser. Disse børn har i stigende grad behov for et dagbehandlingstilbud.

Center for Skole og Uddannelse har igangsat en analyse af specialundervisningstilbud i kommunen. Analysen skal danne grundlag for en ny strategi på området, således at de fremadrettede tilbud matcher de nye behov, mens der fortsat er fokus på kvaliteten i tilbuddene og på at overvåge udgiftsbehovet.

Retsgrundlag

Sagen tager afsæt i følgende lovgivning:

 • Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, LBK nr. 1510 af 14/12/2017, § 3 samt § 20.
 • Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 988 af 17/08/2017
 • Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, BEK nr. 693 af 20/06/2014.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til dagbehandling til børn og unge med socioemotionelle vanskeligheder afholdes i dag af henholdsvis Center for Skole og Uddannelse for så vidt angår undervisningsdelen og af Center for Børn og Familie for så vidt angår behandlingsdelen.

Der har i 2017 været anvendt i alt 6,47 mio. kr. til 13,6 børn og unge, fordelt med ca. 3,26 mio. kr., til undervisning og 3,21 mio. kr. til støtte.

Udvidelsen af dagbehandlingspladser finansieres indenfor rammen under Center for Skole og Uddannelse samt Center for Børn og Familier.


9. Sammenlægning og omstrukturering af Manegen og Humlebien

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal ske en sammenlægning af Børnehuset Humlebien og Vuggestuen Manegen, samt hvordan en eventuel sammenlægning skal organiseres.

Som en del af ”Drejebog for sammenlægninger af kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune” (se bilag 1), som Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. april 2008, punkt 11 fremgår det, at dagtilbuddene skal være karakteriseret af bæredygtige miljøer, hvilket gælder både størrelse og sammenhæng.

Gennem en sammenlægning af Børnehuset Humlebien og Vuggestuen Manegen i ét kombineret dagtilbud imødekommes dette krav. Der eksisterer imidlertid forskellige muligheder for organisering heraf. Børne- og Uddannelsesudvalget skal derfor træffe beslutning om, hvordan en eventuel sammenlægning skal organiseres ud fra disse tre mulige scenarier:

 1. Et kombineret dagtilbud med tre 0-6årsafdelinger
 2. Et kombineret dagtilbud med en vuggestueafdeling og to børnehaveafdelinger
 3. Fællesledelse af de to børnehuse, som de eksisterer i dag.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget:

 1. at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende en sammenlægning af Børnehuset Humlebien og Vuggestuen Manegen
 1. at tage stilling til den fremtidige organisering ved en sammenlægning af Børnehuset Humlebien og Vuggestuen Manegen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Ad 1. - 2.

For: Gruppe A, O, C og V.

Gruppe F og Ø afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-03-2018

Ad 1-2) Gruppe A, C og O anbefaler sammenlægning godkendt med udgangspunkt i scenarie 3, hvor den eksisterende fysiske organisering bibeholdes, men ledelsen sammenlægges.

Gruppe Ø samt Liste F afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 14. april 2008, punkt 11 ”Drejebog for sammenlægninger af kommunale daginstitutioner i Hvidovre Kommune”. Drejebogens overordnede formål er at sikre en høj standard i dagtilbuddenes kerneydelser. Dette kræver dagtilbud, der er karakteriseret af fagligt bæredygtige miljøer, hvilket betyder, at de har en størrelse og sammenhæng, der muliggør, at de på et fagligt højt niveau kan imødekomme den mangfoldighed af krav og forventninger, som udfordringer med børnenes trivsel, læring og udvikling stiller.

Som en del af drejebogen er det vedtaget, at ”når der opstår vakante lederstillinger ved Hvidovre Kommunes daginstitutioner, vurderer daginstitutionschefen, hvorvidt der i den forbindelse kan indledes en sammenlægningsproces med en eller flere nærliggende daginstitutioner” (Bilag 1 s.4).

Af drejebogen fremgår det, at formål med sammenlægning af dagtilbud i Hvidovre Kommune er:

·At skabe større sammenhæng i barnets liv – rød tråd i 0-6 års pædagogikken med færre skift. Det vil blandt andet sige at skabe grundlaget for en bedre videreførelse af viden om det enkelte barns trivsel, læring og udvikling og den pædagogiske indsats for det enkelte barn.

·At skabe større sammenhæng i forældrenes møde med det småbørnspædagogiske område – herunder styrkelse af bestyrelsens langsigtede arbejde og indsats.

·At styrke pædagogisk faglighed, organisation og planlægning – eksempelvis flere kompetencer, specialviden og muligheder for idé- og metodeudvikling

·At styrke ledelsesfunktion og ledelsesteam-arbejdet

·At skabe bæredygtige enheder – mindre organisatorisk, pædagogisk, faglig og økonomisk sårbarhed

·At skabe bedre ressourceanvendelse – fx i forhold til viden om barnet, obligatoriske arbejdsopgaver, dækning i ydertimer, indkøb m.m.

Sammenlægning af Mangen og Humlebien

Med udgangspunkt i drejebogens formål har administrationen, i forbindelse med at en lederstilling i Vuggestuen Manegen blev vakant i september 2017, undersøgt muligheden for en sammenlægning.

Vuggestuen Manegen vurderes at have udfordringer med at efterkomme kravet om et bæredygtigt sammenhængende miljø. Dagtilbuddet har udelukkende vuggestuepladser, hvilket betyder, at der er en relativ stor udskiftning af børn, da børnene skal skifte dagtilbud ved overgang til børnehave. Således bliver børn og forældre udsat for skift i såvel de fysiske rammer som i mødet med det småbørnspædagogiske arbejde. Grundet de mange skift i børnegruppen, og at en relativ høj grad af ressourcerne derfor anvendes på indkøring af nye børn, er det vanskeligt for medarbejderne at skabe sammenhæng og at arbejde med en langsigtet pædagogisk indsats.

Ved administrationens undersøgelse er der yderligere set på Børnehuset Humlebien, som er et kombineret dagtilbud med både vuggestue og børnehave. Humlebien hører til gruppen af mindre dagtilbud i Hvidovre Kommune og lever kun netop op til Hvidovre Kommunes vision om bæredygtige enheder med minimum 80 børn.

Ved at sammenlægge de to dagtilbud til ét kombineret dagtilbud vil der kunne skabes et tilbud med større bæredygtighed og sammenhæng, som vil være i overensstemmelse med formålene i ”Drejebog for sammenlægninger af kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune”.

Vuggestuen Manegen og Børnehuset Humlebien ligger i samme distrikt og ”dør om dør” med hinanden.  Fysisk består Mangen af to bygninger og Humlebien af én.

Tabel 1 viser den nuværende maximale kapacitet i de to dagtilbud i forhold til den anvendte fordeling mellem vuggestuebørn (der kræver 3 kvadratmeter pr barn) og børnehavebørn (der kræver 2 kvadratmeter pr barn).

Tabel 1. Maximal kapacitet og børnekvadratmeter i den nuværende fordeling

Manegen

Humlebien

I alt

Antal børn

Vuggestue

89

13

102

Børnehave

67

67

Børnekvadratmeter*

267

173

440

*Et vuggestuebarn optager 3 børnekvadratmeter og et børnehavebarn 2 børnekvadratmeter

Administrationen vurderer, at der som udgangspunkt skal være plads til ca. dobbelt så mange børnehavepladser som vuggestuepladser, hvis der skal skabes et bæredygtigt kombineret dagtilbud. Det skyldes, at dagtilbuddet skal have børnehavekapacitet til at ”aftage” egne vuggestuebørn. 

Det bemærkes, at det af tabel 1 fremgår, at Humlebien pt. har mere end dobbelt så mange børnehavepladser som vuggestuepladser. Reelt er fordelingen mere afbalanceret, idet Humlebien internt arbejder med en ikke-traditionel opdeling i vuggestue og børnehave.

Såfremt Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, at de to dagtilbud skal lægges sammen til ét kombineret dagtilbud, er der således behov for at justere antallet af vuggestuepladser og børnehavepladser.

Scenarier for fremtidig organisering

Nedenfor oplistes tre mulige scenarier for den fremtidige organisering.

Scenarie 1: Oprettelse af tre 0-6årsafdelinger

I scenarie 1 etableres et kombineret dagtilbud med tre afdelinger, der alle rummer både vuggestuebørn og børnehavebørn. Der vil være to afdelinger i de to bygninger, som på nuværende tidspunkt hører til Manegen samt en afdeling i det nuværende dagtilbud Humlebien, som består af én bygning. Hver af de tre afdelinger vil bestå af to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper med samlet set ca. 62 vuggestuebørn og 126 børnehavebørn. Herved opnås en balance mellem vuggestuepladser og børnehavepladser, så børnene kan forblive i dagtilbuddet ved skift fra vuggestue til børnehave.

Pædagogisk set vil en sådan organisering give mulighed for at skabe en rød tråd i 0-6 årspædagogikken og et sammenhængende 0-6 årsmiljø. Ligeledes vil der være gode muligheder for at arbejde med aktiviteter på tværs af aldersgrupper. Overgangen fra vuggestue til børnehave vil kunne ske indenfor samme afdeling og vil derfor være mere glidende. Samtidig vil der således kunne skabes små trygge og genkendelige miljøer i det samlede større dagtilbud.

Ledelsesmæssigt vil der være mulighed for at styrke ledelsesfunktionen, ligesom der kan skabes en bæredygtig enhed både økonomisk og pædagogfagligt. Endvidere vil der kunne opnås en bedre ressourceanvendelse i forhold til personaleressourcer, indkøb mv.

Bygningsmæssigt vil det betyde, at der skal ske mindre tilpasninger af pusle- og toiletfaciliteter. Det gælder dog primært i Humlebien, hvor faciliteterne skal tilpasses vuggestuebørn. Det samme gælder legeplads og øvrige udeområder.

Ernæringsmæssigt vil der være mulighed for at bibeholde frokostordningen på trods af det øgede antal børn i dagtilbuddet. Køkkenet i det nye dagtilbud Tumlehuset, der ligger i umiddelbar nærhed af Manegen og Humlebien, har kapacitet til at producere mad til flere børn end Tumlehusets egne. Tumlehusets køkken vil derfor kunne levere mad til dagtilbuddet i det omfang, det skulle være nødvendigt.

.

Scenarie 2: Vuggestueafdeling i Manegen og børnehaveafdeling i Humlebien og Manegen

I scenarie 2 etableres vuggestueafdeling i Manegens ene bygning og børnehaveafdeling i Humlebien samt i Manegens anden bygning. Det betyder, at der i Manegens ene bygning vil være op til fire vuggestuegrupper med op til 57 børn i alt. I børnehaveafdelingen i Humlebien og Manegens anden bygning vil der være op til 7 børnehavegrupper med samlet op til 133 børn. Herved opnås en balance mellem vuggestuepladser og børnehavepladser.

Pædagogisk set vil to afdelinger med henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn betyde, at man kan bevare et specialiseret vuggestuemiljø i den ene afdeling og kunne skabe et specialiseret børnehavemiljø i den anden afdeling. 

Der kan igennem denne organisering skabes en rød tråd i 0-6 årspædagogikken, men med to opdelte afdelinger vil det blive vanskeligere at skabe et sammenhængende 0-6 års miljø.

Således vil børnene ved overgang fra vuggestue til børnehave skifte indenfor rammerne af dagtilbuddet og dagtilbuddets pædagogik, hvorfor der vil være mulighed for at arbejde pædagogisk med overgangen og skabe et sammenhængende forløb i hele barnets dagtilbudstid. Der vil dog i mindre grad være mulighed for at arbejde med glidende overgang fra vuggestue til børnehave, da den fysiske adskillelse besværliggør fx aldersopdelte aktiviteter med de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn.

Bygningsmæssigt vil denne organisering betyde, at der ikke skal ske denne samme grad af tilpasninger af pusle- og toiletfaciliteter som i scenarie 1, da Manegens ene bygning blot skal tilpasses, så den ikke længere indeholder puslefaciliteter. Yderligere skal der ske mindre tilpasninger af legepladsen og øvrigt udeområde i den af Manegens bygninger, der skal rumme børnehavebørn, således at faciliteterne modsvarer børnenes behov.

Der vil være mulighed for at bibeholde frokostordningen i begge afdelinger. I Manegen vil der komme væsentligt flere børn end i dag. Køkkenet i det nye dagtilbud Tumlehuset, der ligger i umiddelbar nærhed af Manegen og Humlebien, har imidlertid kapacitet til at producere mad til flere børn end Tumlehusets egne. Tumlehusets køkken vil derfor kunne levere mad til Manegen i det omfang, det er nødvendigt.

Ledelsesmæssigt vil der være mulighed for at styrke ledelsesfunktionen, ligesom der kan skabes en bæredygtighed enhed både økonomisk og pædagogfagligt. Endvidere vil der kunne opnås en bedre ressourceanvendelse ift. personaleressourcer, indkøb mv.

Som i scenarie 1 vil der være mulighed for at bibeholde frokostordningen. Tumlehusets køkken vil tilsvarende kunne levere mad til afdelingerne i det omfang, det skulle være nødvendigt.

Scenarie 3: Fællesledelse

I scenarie 3 bibeholdes den eksisterende fysiske organisering af dagtilbuddet, men ledelsen sammenlægges. Således vil Manegen forblive ”ren” vuggestue, og Humlebien vil bevare sin organisering som kombineret dagtilbud med et overtal af børnehavebørn. Begge dagtilbud vil beholde sine fysiske rammer.

Pædagogisk set vil en sådan organisering kun delvist give mulighed for at skabe en rød tråd i 0-6 årspædagogikken, idet der forsat vil eksistere en udfordring i form af udskiftning af børn, idet der ikke vil opnås en balance mellem vuggestuepladser og børnehavepladser, hvorfor en stor del af børnene må skifte dagtilbud ved overgang fra vuggestue til børnehave.

Ligeledes vil det være udfordrende at skabe et sammenhængende 0-6 års miljø, idet alle børn ikke kan forblive i dagtilbuddet, og hovedparten af de børn, som har muligheden for at forblive i dagtilbuddet, vil som beskrevet i scenarie 2, i mindre grad have mulighed for at opleve en glidende overgang fra vuggestue til børnehave, da den fysiske adskillelse besværliggør fx aldersopdelte aktiviteter med de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn.

Ledelsesmæssigt vil der være mulighed for at styrke ledelsesfunktionen. Endvidere vil der kunne opnås en bedre ressourceanvendelse ift. personaleressourcer, indkøb mv.

Ernæringsmæssigt vil de nuværende frokostordninger videreføres.

De tre scenarier er opsummeret i bilag 2.

Høringssvar

I overensstemmelse med principperne idrejebogen er begge dagtilbuds forældrebestyrelser, personalegrupper samt FOA/PMF og BUPL blevet orienteret om konsekvenser af en eventuel sammenlægning og hovedtrækkene i den forestående proces. Alle parter har afgivet høringssvar. FOA/PMF støtter op om en sammenlægning. Herudover er det den overordnede holdning, at der ikke ønskes en sammenlægning. Det skal dog bemærkes, at den tidligere forældrebestyrelse i Vuggestuen Manegen i september 2016 sendte et brev til borgmesteren og dagtilbudschefen, hvori de gjorde opmærksomme på problematikken ved en ”ren” vuggestue (se bilag 9 og 10). 

Høringssvarene er medtaget i sagens behandling. Hovedbudskaberne i høringssvarene er gengivet i bilag 11 med administrationens kommentarer.

Tidsplan

Tabel 2 viser den forventede tidsplan for arbejdsprocessen frem til en eventuel sammenlægning.

Tabel 2

Politisk beslutning

Februar 2018

Behandling i BUD

Etablering af styregruppe og projektgruppe

Primo 2018

Der etableres en styregruppe bestående af dagtilbudschef, ledelsesperson fra hvert af de to dagtilbud og proceskonsulent (tovholder) fra BOF.

Primo 2018

Der etableres en projektgruppe bestående af ledelsesteams fra hvert af de to dagtilbud, medarbejderrepræsentant fra hvert af de to dagtilbud og proceskonsulent (tovholder) fra BOF.

Styregruppe og projektgrupper arbejder - der sker løbende involvering af medarbejdergrupper og forældrebestyrelserne

Første halvår 2018

Styregruppen arbejder med følgende:

§Afklaring af ledelse (skal slås op)

§Administrative og organisatoriske opgaver, økonomi, børnetal, it, evt. fysiske tiltag/forandring

§Følger processen

Projektgruppen arbejder med følgende:

§Køreplan med milepæle og slutdato for sammenlægningsprocessen

§”Den fælles fortælling” for dagtilbuddet

§Succeskriterier for sammenlægningsprocessen

Løbende dialog med forældrebestyrelserne og medarbejdergrupperne om ovenstående

Fælles møde for medarbejdergrupperne hvor der er præsentation af og dialog om ovenstående

Sammenlægning træder i kraft

Forventeligt midt 2018

Sammenlægningen sker officielt

To måneder efter sammenlægning

Valg af ny forældrebestyrelse

Valg af tillidsrepræsentanter

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har i medfør af Dagtilbudsloven (LBK nr. 748 af 20/06/2016 med senere ændringer) ansvaret for dagtilbud og skal fastsætte mål og rammer for disse samt skabe sammenhæng mellem tilbuddene jf. lovens § 3 stk. 1-3.

Politiske beslutninger og aftaler

Sammenlægningen foregår i overensstemmelse med principperne i ”Drejebog for sammenlægninger af kommunale daginstitutioner i Hvidovre kommune”, som er godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. april 2008.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med en sammenlægning vil der frigøres en lederløn svarende til netto 220.000 kr. i 2018, stigende til 380.000 kr. i 2019 (helårsvirkning). Besparelsen indgår som en del af effektiviseringsprojektet.

Yderligere vil sammenlægningen medføre mindre omkostninger i forbindelse med tilpasning af toilet- og puslefaciliteter samt udeområder. Dette vil kunne finansieres indenfor rammen ”ændring- og tilpasning”.

Personalemæssige konsekvenser

Ved en sammenlægning skal dagtilbuddet have én leder og én souschef.

Alt efter hvilket scenarie, der vælges, vil en omorganisering også kunne få personalemæssige konsekvenser, idet kommunen har en tildelingsmodel, hvor dagtilbuddene modtager færre midler til børnehavebørn end til vuggestuebørn. Herfor må antallet af personaler forventes samlet set at falde, hvis antallet af børnehavebørn stiger, og antallet af vuggestuebørn falder. Tabel 3 viser taksterne:

Tabel 3. Takster  i 2018 for henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn

Børnetakst

Løn

Drift

Samlet årligt pr. barn

0-2 årige

119.700

2.927

122.627

3-5 årige

56.471

2.073

58.544

Bilag

 1. Bilag 1. Drejebog for sammenlægninger af kommunale daginstitutioner i Hvidovre Kommune.pdf (pdf)
 2. Bilag 2. Tabel over 3 scenarier.pdf (pdf)
 3. Bilag 3. Høringssvar - Forældrebestyrelsen i Vuggestuen Manegen.pdf (pdf)
 4. Bilag 4. Høringssvar - Personalet i Vuggestuen Manegen.pdf (pdf)
 5. Bilag 5. Høringssvar - Forældrebestyrelsen i Børnehuset Humlebien.pdf (pdf)
 6. Bilag 6. Høringssvar - personalet i Børnehuset Humlebien.pdf (pdf)
 7. Bilag 7. Høringssvar - FOA.pdf (pdf)
 8. Bilag 8. Høringssvar - BUPL.pdf (pdf)
 9. Bilag 9. Brev til borgmesteren og dagtilbudschefen_31.aug.2016.pdf (pdf)
 10. Bilag 10 - Besvarelse af brev til borgmesteren og dagtilbudschefen_31.aug.2016.pdf (pdf)
 11. Bilag 11. Overblik over budskaber i høringssvar.pdf (pdf)

10. Driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Der skal tages stilling til en ny toårig driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019.
 2. at godkende, at aftalen indebærer et driftstilskud på 151.584 kr. i 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Kenneth F. Christensen deltog ikke behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-02-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Indeværende driftstilskudsaftale udløb den 31. december 2017. Såfremt AOF Daghøjskolen i Hvidovre fortsat skal modtage et årligt driftstilskud, skal ny aftale godkendes.


Den tidligere aftale har været gældende for en periode på to år fra 1. januar 2016 til 31. december 2017.

AOF Daghøjskolen i Hvidovre har haft aftalen til udtalelse, og der er ikke foretaget ændringer i det nye aftaleudkast i forhold til indeværende aftale.

Administrationen finder, at de nedenstående forudsætninger for at yde støtte fortsat er til stede.

Daghøjskolen har mange års erfaring i at opkvalificere ledige borgere og klæde dem på med nye, forbedrede kompetencer. Der tilbydes job- og uddannelsescoaching, der klæder ledige på til job og uddannelse.

Der tilbydes desuden gratis undervisning til alle – inkl. ordblinde - i dansk og matematik. Der er fokus på at lære at bruge it mv. for at gøre brugernes hverdag nemmere - i fritiden, på jobbet eller i uddannelsen.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan yde driftstilskud til Daghøjskolen i Hvidovre.

Efter folkeoplysningslovens § 45a, kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at yde tilskud til en daghøjskole, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1)Daghøjskolen er en uafhængig, selvejende institution med vedtægter, der er godkendt af en kommunalbestyrelse, og med en bestyrelse, hvis medlemmer opfylder betingelserne i § 5, stk. 4 og 6.

2)Daghøjskolens formål er at tilbyde undervisning tilrettelagt for voksne med et folkeoplysende sigte, der bl.a. kan fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, eller et beskæftigelsesfremmende sigte.

3)Tilskuddet anvendes alene til daghøjskolens folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende virksomhed.

4)Ved daghøjskolens ophør skal eventuelle overskydende midler anvendes til folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende formål efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

5) En kommunalbestyrelse fører tilsyn med, om daghøjskolen opfylder tilskudsbetingelserne, og kommunalbestyrelsen kan af skolen forlange de nødvendige oplysninger meddelt.

Kommunalbestyrelsen kan som vilkår for at yde tilskud kræve, at der for ansatte ved daghøjskolen følges regler om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsvilkår, som er fastsat af eller aftalt med en kommunalbestyrelse.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte yderligere betingelser for at yde tilskud, herunder om tilbagebetaling af tilskud, hvis tilskudsbetingelserne ikke er opfyldt.

Undervisningsministeren kan yde konsulenttilskud til daghøjskoleområdet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. oktober 2015 driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2018 er der afsat 151.584 kr. til driftstilskud med AOF Daghøjskolen. I 2019 reguleres tilskuddet efter KL’s pris- og lønskøn.

Bilag

 1. Udkast til driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre (docx)

11. Akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunerne skal leve op til kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Der orienteres om status i Hvidovre Kommune, og det foreslås at godkende Sundhedsstyrelsens bevilling af puljemidler til at videreudvikle akutfunktionen i et tværkommunalt samarbejde med Brøndby Kommune.

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

 1. godkende Sundhedsstyrelsens bevilling af puljemidler til at videreudvikle akutfunktionen i et projektfinansieret tværkommunalt samarbejde med Brøndby Kommune
 2. at godkende indtægtsbevillingen på 1,0 mio. kr. i 2018
 3. at godkende udgiftsbevillingen på 1,0 mio. kr. i 2018
 4. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-02-2018

Ad 1-4. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Flere borgere skal behandles i det nære sundhedsvæsen, og en af forudsætningerne for et trygt forløb og et tæt tværsektorielt samarbejde omkring patienten er en videreudvikling af akutfunktionen i hjemmesygeplejen.

Med finanslovsaftalen for 2016 blev der afsat midler til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Styrkelse af kommunale akutfunktioner er et af i alt otte indsatsområder i handlingsplanen.

Sundhedsstyrelsen udgav i april 2017 ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen – krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser”. Kommunerne skal leve op til kvalitetsstandarderne fra 2018.

Politiske følges kommunernes indsats gennem et af KKR Hovedstadens tre mål for sundhed: ”Kommunerne vil udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018, hvor alle kommuner skal sikre deres borgere adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard”.

Status

Varetagelsen af opgaverne i den kommunale akutfunktion er organiseret forskelligt i kommunerne, oftest som akutteams og/eller akutpladser.

I Hvidovre Kommune er der etableret akutpladser efter den politiske beslutning om en gradvis omlægning af Svendebjerghave fra plejecenter til midlertidige døgnpladser. Døgnpladserne er etableret, så de i relativt stort omfang lever op til Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger til indsatser i de kommunale akutfunktioner. Og der er et fortsat fokus på at fastholde og videreudvikle den sygeplejefaglige indsats i forhold til borgere med komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov.

Hvidovre Kommunes borgere har efter omlægningen af pladser på Svendebjerghave uændret haft mulighed for at blive visiteret til en midlertidig plads, eksempelvis en aflastningsplads. Samtidig har omlægningen betydet, at antallet af og udgiften til færdigbehandlede borgere på hospital er markant reduceret.

Der har ikke været kapacitet til at udvikle et samarbejde med 1813 eller egen læge om et tilbud til borgere, der har særlige behov, ud over hvad den almindelige hjemmesygepleje kan tilbyde, men som ikke har behov for en indlæggelse.

Tværkommunal akutindsats Brøndby og Hvidovre kommuner

Brøndby og Hvidovre kommuner har de seneste år opbygget nogenlunde ensartede indsatser på akutområdet. I begge kommuner er der etableret en kommunal akutfunktion i form af midlertidige døgnpladser. Samtidig er personalets kompetencer blevet udviklet til at varetage de nye opgaver. De to kommuner står således som udgangspunkt samme sted og har relativt ensartede erfaringer. Begge kommuner ønsker nu at supplere den kommunale akutfunktion med et udkørende team.

Sundhedsstyrelsen inviterede i slutningen af 2017 landets kommuner til at ansøge om puljemidler til ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper.

Med afsæt i blandt andet drøftelser på Vestegnen, geografiske muligheder, og kommunestørrelse har Brøndby og Hvidovre kommuner søgt og fået bevilget 1,0 mio. kr. til planlægning og afprøvning af et tværkommunalt udkørende akutteam i 2018.

Formålet med projektet er, at udvikle kvaliteten af det akutte sygeplejeberedskab i Brøndby og Hvidovre kommuner og derved forebygge indlæggelser.

Projektet hovedfokus er at planlægge og afprøve et tværkommunalt samarbejde, der støtter sig på kommunernes eksisterende akutindsatser og videreudvikler området med tværkommunale akutteams.

Der indledes nu en proces, hvor de nærmere detaljer skal drøftes og besluttes. Ældre- og Sundhedsudvalget vil blive forelagt sagen igen i forbindelse med indgåelse af økonomisk og juridisk forpligtende aftaler mellem Hvidovre og Brøndby kommuner.

Retsgrundlag

Den kommunale hjemmesygepleje er underlagt Sundhedsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte KKR-mål for sundhed på mødet den 25. april 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er bevilliget 1,0 mio. kr. i økonomisk støtte i 2018 fra Sundhedsstyrelsen til gennemførslen af projektet. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen. Bevillingen dækker planlægning og afprøvning af et fællesprojekt. Hvidovre Kommune administrerer midlerne.

Udgifter, relateret til Center for Sundhed og Ældres fremtidige drift samt udgifter, forbundet med at etablere et decideret nyt tilbud, afholdes inden for Centrets eksisterende budgetramme.

Personalemæssige konsekvenser

Der er fokus på evt. behov for kompetenceudvikling. I en kommunal akutfunktion varetages opgaverne af erfarne sygeplejerske med mindst to års klinisk erfaring som besidder kompetencer relateret til akutfunktionens opgaver.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Borgere med komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov kan undgå indlæggelse, hvis en læge vurderer, at de kan behandles i eget hjem.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

 1. Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Sundhedsstyrelsen 2017. (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til Akutfunktioner i hjemmesygeplejen (pdf)
 3. Ældrerådets høringssvar til Akutfunktioner i hjemmesygeplejen (pdf)

12. Ansøgning om indgåelse af reklameaftale: Hvidovre Atletik og Motion

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Atletik og Motion har ansøgt om at få udarbejdet en reklameaftale med Hvidovre Kommune, så klubben kan sælge både mobile og faste reklamer på specifikke pladser på Hvidovre Stadion samt i Atletikhallen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende administrationens udkast til reklameaftale.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling, med administrationens bemærkning, anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2018

Anbefales godkendt. Administrationen bemærker, at det i sagsfremstillingen ikke fremgår, at lokale foreninger med reklameaftaler, der ønsker at overdække andre foreningers eksisterende reklamer på Hvidovre Stadion skal være erhvervsdrivende virksomheder.

Sagsfremstilling

Hvidovre Atletik og Motion ønsker kommunal tilladelse til at kunne tilbyde sponsorer reklamemulighed på Hvidovre Stadion og i Atletikhallen og har derfor fremsendt ansøgning om indgåelse af reklameaftale med Hvidovre Kommune. Administrationen har udarbejdet et oplæg til en reklameaftale på baggrund af foreningens ønsker.

Der ønskes tilladelse til opsætning af reklamer på følgende placeringer:

Hvidovre Stadion:

 • Opsætning af mobile reklamer på inderkredsen i forbindelse med forskellige atletikarrangementer
 • Opsætning af midlertidige reklamer på ledige, ubenyttede steder på hegnet, der omslutter løbebanerne
 • Opsætning af midlertidige stande for sponsorer ved indgangsområderne i hver sin ende af hovedtribunen
 • Påsætning af stickers (klistermærker) på begge sider af selve topbarrieren på hækkene samt på forhindringsbommene (5x15 cm.)

Atletikhallen:

 • Salg af halnavn til sponsor. Navn og logo skal kunne markeres over indgangsdøren (1x1 m.) til hallen, samt på den udvendige endevæg, der vender ud mod den lille forplads foran hallen (3x1 m.)
 • Opsætning af banner indvendigt under vinduerne langs med løbebanen (1x10 m.)
 • Opsætning af banner indvendigt på endevæggen (4x3 m.)

Ansøgningen har været til udtalelse hos Center for Plan og Miljø ift. overholdelse af lokalplan og relevant lovgivning, og centret har ingen bemærkninger.

Ansøgningen har ligeledes været til udtalelse hos HIF Fodbold A/S, der har en gældende kommunal reklameaftale, der dækker reklamepladser på Hvidovre Stadion. Det er i vedhæftede aftaleudkast understreget, at Hvidovre Atletik og Motions opsatte reklamer ikke må tildække andre klubbers eksisterende reklamer på Hvidovre Stadion.  

Det indstilles, at aftaleperioden løber fra aftalens underskrivelse og indtil videre. Aftalen kan opsiges af begge parter med et varsel på 3 måneder til udgangen af førstkommende måned.

Samtlige indtægter for reklamerne tilfalder Hvidovre Atletik og Motion.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune indgik i 2016 reklameaftale med Hvidovre Fodbold A/S om salg af reklamepladser på og omkring Hvidovre Stadion.

I aftalen pointeres det, at Hvidovre Stadion er et kommunalt ejet anlæg, som også skal kunne anvendes af øvrige lokale klubber, som dermed også har ret til at indgå reklameaftaler med Hvidovre Kommune på Hvidovre Stadion. Øvrige klubber (herunder Hvidovre Atletik & Motion) er således berettiget til, under deres kampe, stævner o.l. , at tildække faste reklamer og rullereklamer solgt af Hvidovre Fodbold A/S og i stedet opsætte egne reklamer til formålet på de faste pladser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Udkast til reklameaftale (pdf)
 2. Ansøgning om opsætning af reklamer (pdf)

13. Ventilation - Sundhedscenter

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Der er i oktober 2017 udarbejdet en indeklimarapport på Sundhedscenteret, hvori det bl.a. konkluderes, at CO2 niveauet er langt over Arbejdstilsynets tilladte grænse.

Der foreligger et påbud fra Arbejdstilsynet om at udbedre forholdene.

Administrationen har undersøgt mulighederne for et ventilationsanlæg og vurderer, at den mest hensigtsmæssige løsning er at etablere et balanceret, centralt ventilationsanlæg. Prisen for anlægget er estimeret til mellem 4,5 – 5,5 mio. kr.

Der skal tages stilling til, hvordan anlægget skal finansieres.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at allerede igangsatte og delvist afholdte udgifter til skimmelrenovering samt udbedringer af fugtproblematikker på estimeret 1. mio. kr.
  a) finansieres af overførte midler fra Miljø-og Energipuljen 2017
                                                                                            eller

  b) finansieres af kassebeholdningen
 1. at der gives anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til etablering af et centralt, balanceret ventilationsanlæg finansieret af kassebeholdningen.

eller

 1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. til etablering af et centralt, balanceret ventilationsanlæg finansieret gennem 1,7 mio. kr. fra projekt 0943 Forbyggende vedligeholdelse af bygninger samttillægsbevilling på 3,8 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen

eller

 1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. ved at udskyde prioriterede projekter fra projekt 0943, puljemidler til forebyggende vedligehold med 5,5 mio. kr. fra 2018 til 2019, som beskrevet i sagsfremstillingen

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Udsættes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Liste H anbefaler ad. 1.a. Gruppe A, C, O, V og F afventer Kommunalbestyrelsen.

Gruppe F anbefaler ad. 1.b. Gruppe A, C, O og V og Liste H afventer Kommunalbestyrelsen.

Gruppe F og Liste H anbefaler ad. 2 Gruppe A, C, O og V afventer Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund
Sundhedscenterets uklare status siden 2014, hvor beslutningen om etablering af et nyt Sundhedshus i det gamle posthus blev truffet, har udsat igangsættelsen af et omfattende vedligehold af bygningen. Der er dog i 2017 udskiftet vinduer og isoleret tag i forbindelse med ESCO energiprojektet. Øvrig vedligehold har været planlagt udført sammen med den kommende nyindretning i 2018, som en sidste del af rokaden med overflytning af en del af medarbejderne til det nye Sundhedshus i april 2018, hvorefter Visitationen samt Sundhedsplejen herefter skal nyindrettes i det eksisterende Sundhedscenter.

Sundhedscentret har i den mellemliggende periode lidt under vandskader samt efterfølgende fugtproblematikker og skimmelsvamp. Hertil kommer, at medarbejderantal i perioden fra 2015 – 2018 er forøget ud over det forventede og planlagte.

Alle disse forhold har medført, at indeklimaet i Sundhedshuset i de seneste år har været udfordret.

Påbud fra Arbejdstilsynet pga. højt CO2 niveau

Der er derfor i oktober 2017 udarbejdet en indeklimarapport, hvori det konkluderes, at CO2 niveauet er langt over Arbejdstilsynets tilladte grænse. Der foreligger nu et påbud fra Arbejdstilsynet om at udbedre forholdene inden den 15. maj 2018.

Løsning med et central ventilationsanlæg

Administrationen har undersøgt mulighederne for at løse CO2-problemet og vurderer, at den mest hensigtsmæssige løsning er etablering af et balanceret, centralt ventilationsanlæg. Dette er også arbejdstilsynets anbefalede løsning.

Med et centralt, balanceret anlæg opnås en energirigtig løsning, da anlægget genvinder en meget høj del af varmen.

Hertil kommer at anlægget – i modsætning til andre ventilationsløsninger på markedet – ikke medfører større støjgener. Anlægget har et støjniveau på 25- 30 dB, hvilket svarer til lav hvisken.

Med anlægget opnås dermed de mest optimale forhold ift. støjgener,energiforbrug samt vedligehold.

Anlægget vil blive etableret sådan, at det kan udbygges, hvis der på sigt evt. opføres en tilbygning eller overbygning til Sundhedscenteret.

Grundet sagens presserende karakter, hvor der af Arbejdstilsynet er udstedt påbud om at forbedre bygningens CO2 niveau inden 15. maj 2018, har administrationen igangsat projektering.

Pris
Prisen på etableringen af et balanceret, centralt ventilationsanlæg i hele sundhedscentret estimeres til 4,5 – 5,5 mio. kr. Der er et vist estimatusikkerhed bl.a. pga. en lav loftshøjde, der kan komplicere etableringen af anlægget.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 40, stk. 2, hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal meddele bevilling til projekter, der ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering gennem puljemidler eller tillægsbevilling

Der er ikke afsat midler til etablering af et centralt, balanceret ventilationsanlæg. Center for Trafik og Ejendomme har fire alternative forslag til finansiering.

Da projektets økonomi svarer til en tredjedel af den samlede vedligeholdelsespulje er det ikke et realistisk scenarie at finansiere hele projektet via puljen. Det ville i givet fald medføre et drastisk vedligeholdelsesefterslæb på en række bygninger.

Punkt 1 – finansiering af fugt-og skimmelrenovering
Sundhedscentret har allerede igangsat arbejde ifm. dræn og skimmelrenovering. De forventede omkostninger til udbedring vil være henholdsvis 0,3-0,4 mio. kr. og 0,5-0,6 mio. kr., samlet mellem 0,8-1 mio. kr.


Midlerne hertil foreslås finansieret af overførte midler fra Miljø-og Energipuljen 2017, forudsat overførsel godkendes.

Punkt 2 Rådighedsbeløbet finansieres fuldt ud af kassebeholdningen

Vælges indstillingens punkt 2, afsættes et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. som finansieres fuldt af kassebeholdningen, hvilket betyder, at puljen til det samlede vedligehold ikke bliver påvirket yderligere. 

Punkt 3 Delvis finansiering af pulje

Såfremt indstillingens punkt 3 vælges til finansiering af anlægget, foreslås det, at reducere det afsatte beløb til forbedring af indeklimaet med 1,7 mio. kr. fra projekt 0943, forbyggende vedligehold*. Beløbet, der var afsat til indeklimatiltag på skoler og institutioner, reduceres dermed fra 1,4 mio. kr. til 0,2 mio. kr. Ligeledes reduceres midler afsat til renovering af tekniske installationer med fra 1,5 mio. kr. til 1 mio. kr. Den samlede reduktion giver i alt 1,7 mio. kr. til medfinansiering af ventilationsprojektet.

Reduktionen vil medføre, at tiltag til forbedring af indeklimaet på skoler udskydes.


Det resterende beløb på 3,8 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Evt. uforbrugte puljemidler tilbageføres til puljen.

Punkt 4 Projekter udskydes for en fuld finansiering af ventilationsprojekt

Hvis det vælges at følge indstillingens punkt 4, om at udskyde planlagte projekter fra 2018 til 2019, foreslås det at udskyde den planlagte renovering af AIC, svømmehal, hvor de tekniske installationer skal udskiftes. Renoveringen af svømmehallen er estimeret til 5 mio. kr.

 
Desuden foreslås det, at reducere midler afsat til renovering af tekniske installationer på kommunens øvrige ejendomme med 0,5 mio. kr. Den samlede reduktion giver i alt 5,5 mio. kr. til fuld finansiering af ventilationsprojektet.

Idet de tekniske installationer i svømmehallen er 30 år gamle er en snarlig renovering påkrævet. Udskydelse af renoveringsprojektet til 2020 kan i værste fald medføre nedbrud med den konsekvens, at svømmehallen må lukkes midt i en sæson.

Bilag

 1. Påbud Arbejdstilsynet 08 01 2018 Sundhedscentret (pdf)
 2. Indeklimarapport (pdf)

14. Ny rottebekendtgørelse

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

Den 17. december 2017 er der kommet ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Nærværende dagsordenspunkt beskriver de væsentligste ændringer i den nye bekendtgørelse. Desuden skal Kommunalbestyrelsen, som noget nyt, nu beslutte om det fortsat skal være tilladt at udføre privat bekæmpelse (sikringsordninger) i kommunen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at tillade privat rottebekæmpelse i Hvidovre Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Ad. 1 Taget til efterretning.

Ad. 2 Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I det følgende beskrives de væsentligste ændringer i den nye bekendtgørelse:

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning
Kommunalbestyrelsen skal, som noget nyt, tage stilling til om der fortsat må udføres privat bekæmpelse.

Nye autorisationer

I forhold til den nye bekendtgørelse er der to mulige autorisationer for rottebekæmpelse: en R1 autorisation (den kommunens rottebekæmpere har), der omfatter autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter og en R2 autorisation, som omfatter autorisation til at bekæmpe rotter ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom.

Privat bekæmpelse

Private bekæmpere med R1 eller R2 autorisation har mulighed for at udføre bekæmpelse i kommunen jf. ovenstående, såfremt Kommunalbestyrelsen giver tilladelse dertil. Beslutningen skal fremgå af Kommunens hjemmeside omhandlende rotter og i den kommende rottehandlingsplan. Jævnfør den nye bekendtgørelse, skal de private bekæmpere følge kommunens rottehandlingsplan.

I praksis anbefaler Administrationen, at Kommunalbestyrelsen fortsætter med den praksis der er i dag. Det vil sige, at tillade den private bekæmpelse (sikringsordninger).

Kommunen kan altid overtage den private bekæmpelse, hvis den ikke bliver udført ordentligt.

Hvis kommunalbestyrelsen ikke vil tillade privat bekæmpelse, vil der være mange private sikringsordninger der skal ophæves inden for et år efter beslutningen. Det vil betyde, at der skal ansættes flere ressourcer i kommunens rottebekæmpelse, hvilket vil medføre en øget promilletakst på ejendomsskatten.

Rottebekæmpelse i weekend og helligdage

Den nye regel får ingen betydning for Hvidovre kommune, da der allerede er en velfungerende vagtordning alle ugens syv dage, som borgere, fødevarevirksomheder og institutioner har vist stor begejstring for.

Tilstedeværelsespligt

Jævnfør den nye bekendtgørelse, skal borgeren eller dennes stedfortræder kun være til stede ved det første besøg. Hvidovre Kommunens rottebekæmpere har altid en god dialog med borgeren, institutionen, fødevarevirksomheden etc. om den enkelte bekæmpelse, så den nye regel har ikke den store ændring i forhold til den hidtidige praksis.

Tilsynspligtige ejendomme pr. 01-01-2019

I forhold til tilsyn på landejendomme er det fremover kun ejendomme med dyrehold, primær produktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker, der skal have tilsyn af rottebekæmperne. De nye regler betyder, at der skal foretages færre lovpligtige besøg på tilsynsejendomme, da bl.a. kolonihaver udgår.

Opsætning af rottespærrer på private- og statslige ejendomme, senest 01-01-2021

Den gamle og nye bekendtgørelse foreskriver, at der skal opsættes rottespærrer på de kommunale institutioner, skoler og plejehjem, hvor det er teknisk muligt. Dette er udført, og der er opsat omkring 85 rottespærre på de kommunale ejendomme. Den nye bekendtgørelse foreskriver endvidere, at kommunen yderligere skal opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler. Det betyder i praksis, at det er kommunens pligt at installere rottespærre på Hvidovre Hospital, private plejehjem, gymnasier og selvejende institutioner m.v. Det kræver dog grundejerens tilladelse til at installere rottespærrerne.

Rotteteamet i Center for Trafik- og Ejendomme vil i løbet af 2018 få afklaret, hvor mange steder der er omfattet af ændringen, og hvor der eventuelt findes rottespærrer i forvejen samt afklare hvad opgaven koster.

Ny rottehandlingsplan inden 01-01-2019

Kommunen skal udarbejde en ny rottehandlingsplan. Forslag hertil forventes fremsat til politisk behandling i løbet af efteråret 2018.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, bek. nr. 1723 af 17-12-2017.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ændringer som følge af den nye bekendtgørelse forventes at kunne klares inden for det eksisterende budget.

Det er dog pt. uafklaret hvor meget opgaven med at opsætte rottespærrer på private institutioner, plejehjem, hospitaler udgør.

Vælger Kommunalbestyrelse at tillade privat bekæmpelse (sikringsordninger) er der ingen ændringer i forhold til kommunale ressourcer.

Vælger Kommunalbestyrelsen derimod kun at tillade kommunal bekæmpelse, skal det klarlægges, hvor mange ekstra ressourcer det vil kræve og derved en takstforhøjelse for grundejerne.


15. Status på udvikling i byggesagsbehandlingen

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen godkendte 26.09.2017 at tilføre ressourcer til byggesagsområdet, samt at der halvårligt skulle ske afrapportering af udviklingen i byggesagsbehandlingen til udvalget for Teknik- og Miljø- og Økonomiudvalget. I den nye kommunalbestyrelse henhører byggesagsområdet til Bygge- og Planudvalget. Udvalget skal tage status om udviklingen i byggesagsbehandlingen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

 1. at tage orientering om status på udvikling i byggesagsbehandlingen til efterretning-

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 20-02-2018

Anbefalet taget til efterretning.

Finn Gerdes (A) ønskede undersøgt om, det er muligt at omskole bygningsarbejder til arbejdet i byggesagssagsteamet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 26.09.2017 at tilføre ressourcer til byggesagsområdet, samt at der halvårligt skulle ske afrapportering af udviklingen i byggesagsbehandlingen til udvalget for Teknik- og Miljø- og Økonomiudvalget. I den nye kommunalbestyrelse henhører byggesagsområdet til Byg- og Planudvalget.

I perioden 1. oktober - 31. december 2017 er der sket følgende udvikling på byggesagsområdet.

Status på antal byggesager

Primo oktober 2017 var der oparbejdet en sagspukkel på 2.964 igangværende byggesager. 1.517 sager manglede en tilbagemelding fra borgere efter der er givet ibrugtagningstilladelse, de øvrige 1.447 byggesager var registreret i Hvidovre Kommune som værende verserende inden afgørelse.

Ultimo december 2017 er sagspuklen reduceret til 2.384 igangværende byggesager – dvs. der er blevet afsluttet 580 byggesager i perioden oktober-december. Status pr. 31. december 2017: Der er 1.007 verserende sager inden afgørelse og 1.377 verserende sager efter afgørelse. Verserende sager efter afgørelse er sager, hvor der er givet byggetilladelse, men hvor ansøger ikke har oplyst til Hvidovre Kommune, om de har gjort brug af byggetilladelsen og ej heller har færdigmeldt byggeriet. Når en ansøger modtager en byggetilladelse, har ansøger et år til at igangsætte byggeriet. Der er ikke en grænse for, hvor lang tid et byggeri må tage, før det færdigmeldes. Det betyder, at antallet af verserende sager aldrig vil være nul.

I perioden fra august til september blev der ved en manuel gennemgang af registreringerne i byggesagssystemet afsluttet 620 sager, som var færdigbehandlet.

Status på tilførsel af ressourcer til byggesagsområdet

Det er svært at rekruttere byggesagsbehandlere. Efter et rekrutteringsforløb efter tre byggesagsbehandlere (en midlertidig i et år) er en byggesagsbehandler ansat i den midlertidige stilling pr. 08.01.2018. Der udestår derfor ansættelse af to byggesagsbehandlere.

12. januar 2018 er en stilling som byggesagsbehandler genopslået med ansøgningsfrist 30. januar 2018. Da det er svært at rekruttere byggesagsbehandlere er der foretaget ændring i opgavefordelingen internt i Center for Plan og Miljø, så ansøgere med anden faglig baggrund end traditionel byggesagsbehandler kan tiltrækkes. Med samme ansøgningsfrist er der derfor opslået en stilling, som sagsbehandler tilknyttet Planteamet, som bl.a. får tilført opgaverne: Lovliggørelse af kolonihaver, sagsbehandling af skilte samt forespørgsler om planforhold. Alle ledige stillinger kan søges via hvidovre.dk, jobnet.dk, jobindeks.dk, faglige webportaler (bl.a. arkitekternes jobportal) samt bliver delt på kommunens LinkedIn-profil og delt bredt med netværket.

En byggesagsbehandler er på barsel, og der er pt. ikke fundet en barselsvikar.

To studentermedhjælpere er blevet ansat – en pr. 11.12.2017 og en pr. 24.1.2018. Der afsøges også andre muligheder i forbindelse med at tilføre ressourcer til byggesagsområdet, fx at tage kontakt til Arkitektskolen.

Der er samtidig sket en omorganisering i Plan og Miljø, så der er ansat en midlertidig administrativ medarbejder, der bl.a. skal deltage i lettere administrativt byggesagsarbejde. Endvidere undersøges mulighed for internt i kommunen at finde midlertidig personalemæssig bistand til byggesagsbehandlingen.

Der blev indgået aftale med Rambøll Danmark A/S om ekstern konsulentbistand med start 08.11.2017. Rambøll har midlertidig trukket en medarbejder tilbage pr. 15.12.2017. Ny konsulent fra Rambøll starter i uge 4. Aftale om yderligere konsulentbistand fra Rambøll kan starte fra marts 2018. Ligesom det er svært at rekruttere byggesagsbehandlere har det også vist sig at være svært at indgå aftale med konsulenter, der har erfaring indenfor byggesagsområdet. Vi har været i kontakt med tre forskellige konsulentfirmaer, og det har ikke været muligt at få konsulenter med erfaringer fra byggesagsbehandling i en kommune.

Medarbejderne i Byggesagsteamet har gennemført tre merarbejdsdage i november og december 2017.

Det må konstateres, at det endnu ikke har været muligt at tilføre de ønskede ressourcer til byggesagsområdet – så nedbringelse af sagspuklen er hovedsageligt sket med bistand fra eksisterende ressourcer indenfor Center for Plan og Miljø. Team Gis og Data har med 2½ medarbejdere bl.a. bistået med lukning af knap 1.000 gamle byggesager fra før 2010. Tilbage afventer nu sagsbehandling af de sagstyper, som kræver en byggesagsfaglig indsigt.

Telefontid, tidsbestilling og information

Pr. 06.11.2017 er der indført telefontid på byggesagsområdet, så der nu er telefontid mandag, tirsdag, kl. 10-14:30, torsdag kl. 13-17:30 samt fredag kl. 10-13:30. Onsdag er telefonerne lukket.

Der er endvidere etableret et kø-system til telefonerne, så borgernes oplyses om, hvilket nummer i køen vedkommende er.

Der er blevet indført tidsbestilling til et personligt møde med en byggesagsbehandler. Det er også muligt at bestille tid til et telefonmøde med en byggesagsbehandler.

Formålet med forhåndsdialogmødet er, ”at skære projektet til” så ansøgningen, ved indsendelse til kommunen, er fyldestgørende. Ansøger undgår herved et returløb af projektet og tidsspilde minimeres, inden den reelle sagsbehandling påbegyndes.

Samtidig opfordres ansøger til at opfylde de planmæssige bestemmelser, som er angivet i de ikke altid tidssvarende byplanvedtægter, så tidskrævende dispensationer minimeres.

Dog er byplanvedtægternes manglende beskaffenhed i relation til tidssvarende boligstørrelser en generel udfordring, idet nutidige ønsker om boligstørrelse ofte ligger 20-30 % over de gamle byplanvedtægters angivelser. På baggrund heraf indeholder størstedelen af udstedte byggetilladelser til småhuse og til- og ombygninger af enfamiliehuse tidskrævende dispensationer. Nye tidssvarende lokalplaner vil reelt nedbringe sagsbehandlingstiden.

På baggrund af erfaringer fra de første 3 måneder vurderes det, at 2 ugentlige fastsatte tidsbestillingsperioder tager for meget tid fra den reelle byggesagsbehandling.

Samtidig er møderne ikke altid af borgeren, blevet brugt til dialog om fremtidige byggeprojekter, men mere til at rykke for borgerens allerede indsendte projekt. Disse henvendelser kan sagtens klares telefonisk og for at spare tid, reduceres bestilling til forhåndsdialog fremadrettet derfor til en ugentlig periode.

På hjemmesiden anmodes borgeren endvidere om at benytte en teknisk rådgiver til projektering og styring af deres påtænkte byggeprojekt, således at ansøgningen fra start af er fyldestgørende. Hermed kan borgeren reelt spare tid (og penge), idet en fuldt oplyst ansøgning har en hurtigere gennemløbstid end fejlbehæftede ansøgninger, der kræver en eller flere returløb til borgeren.

Begrænsningerne i telefontiden, tidsbestilling og telefonvagtordning er tiltag, som skaber ro til sagsbehandlingen.

Information på hjemmesiden er blevet udbygget bl.a. med ’Oftest stillede spørgsmål i byggesagsprocessen’, så borgere kan finde svar på en lang række af de gængse spørgsmål til en byggesag.

Primo november 2017 er der udsendt informationsbrev til alle ejendomsejere i Hvidovre Kommune med oplysninger om de nye tiltag på byggesagsområdet.

Yderligere tiltag

 • Sekretariat for hegnssyn er flyttet fra Byggesagsteamet til Center for Politik og Ledelse.
 • Lukkeuge i Byggesagsteamet er afholdt i uge 44 og der planlægges lukkeuge igen medio februar 2018.
 • Byggesagsteamet afholder byggemøder 2 dage ugentligt med deltagelse af 2-3 byggesagsbehandlere, hvor sager visiteres og så mange som muligt nye (ukomplicerede) sager straks-behandles.
 • Tilpasning og opdatering af skabeloner er igangsat.

Status på servicemål

Regeringen og KL har i december 2015 indgået aftale om fælles servicemål. Aftalen sætter konkrete mål for kommunernes sagsbehandlingstid på miljøgodkendelser, byggesager og husdyrgodkendelser.

I nedenstående tabel ses status på %-vis opfyldelse af servicemål for byggesager omfattet af servicemålsaftalen i perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2017.

1.7.16-30.6.17

Service-mål

Brøndby

Gladsaxe

Glostrup

Rødovre

Hvidovre

Hvidovre 1.7.17-31.12.17

Simple konstruk-tioner

40 dage

73%

90%

79%

87%

77%

50%

Enfamilies-huse

40 dage

70%

81%

83%

83%

25%

24%

Industri- og lager-bygninger

50 dage

86%

96%

100%

28%

60%

14%

Etagebyg-geri, erhverv

55 dage

63%

91%

95%

86%

32%

33%

Etagebyg-geri, bolig

60 dage

100%

100%

100%

86%

40%

60%

Pr. 1. januar 2018 er Hvidovre Kommune tilmeldt KL’s tilfredsmåling, hvor der måles på brugerens tilfredshed med den overordnede service, sagsbehandlerens faglighed, adgangen til forhåndsdialog og vejledning i forbindelse med et påtænkt fremtidigt byggeprojekt. Spørgeskemaet udsendes via et modul for brugerundersøgelser i Byg og Miljø-systemet. Resultatet er en kommenteret årsrapport samt benchmark-analyse én gang årligt, hvor den enkelte kommuners resultater dels sammenholder udviklingen over tid i tilfredshed med serviceniveauet i egen kommune og dels sammenholder med den gennemsnitlige tilfredshed kommunerne imellem.

Afrapportering

Center for Plan og Miljø udarbejder en månedlig afrapportering om udviklingen på byggesagsområdet til direktøren. Direktionen får en afrapportering hvert kvartal. Byg- og Planudvalget og Økonomiudvalget får afrapportering halvårligt.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 26.09.2017:

 1. At der i årene 2017 og 2018 samlet bevilges 1 mio. kr. til køb af ekstern konsulentbistand til at bistå med sagsbehandling af nye ansøgninger om byggetilladelser.
 2. At der i 2017 bevilges 50.000 kr. til udbetaling af merarbejde i forbindelse med byggesagsarbejdet.
 3. At der i 2017 bevilges 100.000 kr. til midlertidig ansættelse af to studerende til afslutning og lukning af sager fra før 2010.
 4. At der fra 2018 permanent tilføres 2,5 årsværk til Byggesagsteamet til varetagelse af ekstra opgaver på byggesagsområdet, nedbringelse af sagspukkel samt sikre en tilfredsstillende sagsbehandlingstid for nye sager, så de nationale servicemål kan overholdes svarende til årlige udgifter på i alt 1,3 mio. kr.
 5. At tillægsbevilling på 1,15 mio. kr. i 2017 og tillægsbevillinger på 1,3 mio. kr. i 2018 og efterfølgende år finansieres af kassebeholdningen.
 6. At der indføres telefontid på byggesagsområdet, så der er telefontid mandag, tirsdag, kl. 10-14:30, torsdag kl. 13-17:30 samt fredag kl. 10-13:30. Onsdag er telefonerne lukket.
 7. At der afrapporteres på udviklingen i byggesagsbehandlingen hvert kvartal til direktionen og halvårligt til udvalget for Teknik- og Miljø og Økonomiudvalget.
 8. At hele byggesagsområdet evalueres i forhold til de nationale servicemål og ressourceforbrug ved årsskiftet 2018-2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


16. Tidlig Indsats, intensiv og tidlig forebyggende indsats

Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri fremlægger status på intensiv og tidlig forebyggende indsats, benævnt som ”Tidlig Indsats”, for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med indstilling til godkendelse.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende etablering af Tidlig Indsats
 2. at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Ad 1. – 2.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende etablering af Tidlig Indsats
 2. at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-02-2018

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri arbejder på at etablere en ny indgang for borgerne til centerets ydelser. Formålet er at støtte borgernes ressourcer med en intensiv og tidlig indsats på borgernes egne præmisser med henblik på at forebygge, at borgeren får brug for at få bevilliget ydelser over en længere periode.Der vil være tale om problematikker, der helt eller delvist kan imødekommes i kortere, tidsbegrænsede forløb.

Forløbene vil tage udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og motivation og tænkes at få en varighed på mellem 4 og 20 uger. Forløbene vil blive faciliteret lokalt i et tværfagligt samarbejde mellem medarbejdere fra Voksenrådgivningen (myndighed) og Socialpsykiatrien. Konkret vil der være tale om individuelle og gruppebaserede tilbud om samtaler og træning, der kan imødegå borgerens problematik. Der vil i denne forbindelse blive arbejdet på at inddrage kommunens øvrige centre, frivillige organisationer og foreninger som vigtige samarbejdspartnere i forhold til forløbets aktiviteter og borgerens afslutning og overgang til støtte i frivilligt regi.

Hvis borgeren ikke vurderes at være i målgruppen for indsatsen under de indledende samtaler, henvises borgeren videre til rette instans. Udgangspunktet er dog, at næsten alle kan hjælpes på kort sigt.

Ved at borgerne tilbydes støtte ud fra egne definerede behov, inden deres problemer har vokset sig for store og kræver udgiftstunge indsatser, er forventningen, at varigheden og tyngden af borgernes indsatser vil nedbringes. Dermed vil der blive frigivet økonomiske og personalemæssige ressourcer i organisationen. Eksempelvis viser erfaringer fra andre kommuner, at socialpædagogisk støtte (§85-støtte) er faldet i antal og omfang.

Tidlig Indsats kræver et helhedsorienteret fokus for at lykkes, og Center for Handicap og Psykiatri er i dialog med de øvrige fagcentre for at realisere dette og for at skabe et godt grundlag for synergieffekterne for borger såvel som for kommunen som helhed.

Tilgangen er beskrevet som en af mulighederne for at arbejde mere omkostningseffektivt i KLs katalog over styringsværktøjer. Center for Handicap og Psykiatri har indhentet viden og inspiration i andre kommuner, særligt Fredericia.

Tidlig Indsats etableres i det tidligere Dagcenter Karetmagerportens lokaler. Der er udarbejdet en ny lejekontrakt, som forelægges udvalget i særskilt sag. Det forventes, at Tidlig Indsats kan åbne for borgere 1. juni 2018 med de første aktiviteter. Aktiviteterne vil blive udbygget og løbende tilpasset behovet.

På nuværende tidspunkt er styregruppe og arbejdsgruppe nedsat. Styregruppen har afholdt de første møder. De første møder for arbejdsgruppen vil finde sted i februar 2018. Der er endvidere truffet beslutning om at ansætte en projektleder, der kan etablere indsatsen og evt. videreføre driften. Denne ansættelsesproces vil ligeledes blive igangsat i februar 2018 med henblik på, at projektlederen kan starte 1. maj 2018. Øvrigt personale rekrutteres internt fra Voksenrådgivningen (myndighed) og Socialpsykiatrien.

Projektbeskrivelsen vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Lov om Social Service (lbk. 988 17/08/2017). Særligt fokus er på det nye afsnit ”Tidlig forebyggende indsats”, med:

 • § 82a (om tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte),
 • § 82b (om tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte) og
 • § 82d (om hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige).

Økonomiske konsekvenser

Til brug for etablering og drift af Tidlig Indsats vil der overvejende være tale om en omlægning af eksisterende ressourcer.

Da Hvidovre Kommune har haft driftsoverenskomsten med Dagcenteret Karetmagerporten, er der i forvejen afsat midler til leje af lokalerne. Personaleressourcer dækkes ved intern rokering af medarbejdere, mens udgift til ny leder dækkes inden for de nuværende ressourcer.

Ressourcer til udvikling og etablering af ny praksis samt til kompetenceudvikling af medarbejderne dækkes af Center for Handicap og Psykiatris udviklingsmidler.

Med etablering af Tidlig Indsats forventer centeret at kunne optimere ressourceudnyttelsen og i 2018 reducere denne med 1 mio. kr. stigende til 3 mio. kr. i 2020. Besparelsen anvendes til delvis finansiering af det forventede merforbrug på det voksenspecialiserede område.

Bilag

 1. Projektskitse Tidlig Indsats (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til Tidlig indsats intensiv og tidlig forebyggende indsats (pdf)

17. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Ingen bemærkninger.


18. Testforsøg med selvkørende busser på Avedøre Holme

Lukket sag

19. Indgåelse af lejekontrakter for Karetmagerporten 3 A og 5 A

Lukket sag

20. Lejekontrakt for Hvidovrevej 434

Lukket sag

21. Afgørelse i Ligebehandlingsnævnet

Lukket sag

22. Introduktionsprogram for Økonomiudvalget

Beslutningstema

Introduktion til Center for Plan og Miljø (fysisk planlægning i Hvidovre)

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage orientering til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 12. marts 2018 vil centerchef Anja Whittard Dalberg og byplanlægger Peter Moltesen give en introduktion til fysisk planlægning i Hvidovre (planloven og planhierarki)

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.