Referat - Økonomiudvalget den 5. marts 2018

Mødefakta

Dato: Mandag den 5. marts 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Bemærkninger

Vedr. punkt 3 "Budget 2018 - Effektivisering", bilag F eftersendes til udvalget fredag den 2. marts 2018.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2018

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutningstema

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2018

Ingen bemærkninger.


3. Budget 2018 - Effektivisering

Beslutningstema

I budgettet for 2018 er der i 2018 indarbejdet en effektiviseringsramme for årene 2018-2021.

Den medfører, at Hvidovre Kommune skal reducere budgettet med 10 mio. kr. i hvert af de næste fire år. De første 10 mio. kr. skal findes i 2018. Hertil kommer, at der i Budget 2017 blev vedtaget en besparelse for 2018 på 25 mio. kr., hvoraf udmøntningen af de 19 mio. kr. blev vedtaget i december 2016. Der udestår således 6 mio. kr. for at denne besparelse er fuldt udmøntet.

Samlet set skal der over de næste fire år findes effektiviseringer for i alt 46 mio. kr.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller overfor Økonomiudvalget at anbefale over for  Kommunalbestyrelsen 

 1. at behandle og godkende forslag til effektiviseringer for 2018 for i alt 19,53 mio. kr.
 2. at HovedMed’s udtalelse og øvrige tilkendegivelser indgår i sagsbehandlingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2018

Ad 1 og 2.

Sagen drøftet, og udsættes til Økonomiudvalgets møde mandag den 12. marts 2018 med henblik på yderligere politiske drøftelser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2018

Sagen drøftet, og udsættes med henblik på yderligere politiske drøftelser.

Administrationen udarbejder et notat på baggrund af de politiske forespørgsler på mødet. 

Supplerende sagsfremstilling

Ved behandlingen af punktet den 19. februar blev der stillet en række spørgsmål til brug for den videre behandling.

Besvarelsen af disse spørgsmål vedhæftes til brug for de videre drøftelser (Bilag F eftersendes til udvalget fredag den 2. marts 2018).    

Sagsfremstilling

I Kommunens budget for 2018 er der indlagt en effektiviseringsramme, der betyder, at Kommunen skal reducere budgettet med 10 mio. kr. i 2018 og med yderligere 10 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021. Der vil frem til budget 2021 skulle effektiviseres for i alt 40 mio. kr. 

Derudover blev der med budget 2017 vedtaget en reduktion på 25 mio. kr. for 2018, hvoraf de 6 mio. kr. udestår at blive udmøntet Samlet set skal der således over de næste fire år tilvejebringes effektiviseringer for i alt 46 mio. kr.

I Effektiviseringskataloget (Bilag A) er der fundet besparelser for i alt 20,39 mio. kr. Heraf anbefaler Direktionen, at besparelser for i alt 19,53 mio. kr. udmøntes (af bilaget fremgår disse forslag med lysegrønt).

Baggrund

Arbejdet med Effektiviseringskataloget udspringer af en proces igangsat i HovedMED, hvorigennem der har været nedsat i alt fire arbejdsgrupper, der skulle komme med forslag til effektiviseringer. I arbejdsgrupperne har der været repræsentanter for både ledelse og medarbejdere. Medarbejderrepræsentanterne er udpeget af CenterMED.

Der er derudover nedsat en styregruppe, hvortil arbejdsgrupperne har afrapporteret. Styregruppen udgøres af Direktionen, 4 centerchefer og 4 repræsentanter fra HovedMED.

Proces

Effektiviseringsprojektet har to faser, og arbejdsgrupperne vil være involveret i begge faser.

Fase 1 omhandler forslag til udmøntning af de første 16 mio. kr. for 2018. I denne fase er der udarbejdet forslag for i alt 20,39 mio. kr., hvoraf Direktionen anbefaler 19,53 mio. kr.

De enkelte forslag i kataloget har efter indstilling fra Styregruppen været drøftet i HovedMED. Der er i denne anledning indsendt høringssvar fra medarbejdersiden af HovedMED (Bilag B), BUPL (Bilag C) og FOA/PMF (Bilag D). I høringssvarene kommenteres udvalgte forslag fra Effektiviseringskataloget.

Administrationens uddybning i forlængelse af HovedMEDs høringssvar fremgår af bilag E.   

Fase 2

Fase 2 er igangsat i februar 2018 og bygger på samme struktur, men dækker forslag til udmøntning i 2019-2021. Her skal der frem til maj 2018 peges på, hvorledes den resterende udmøntning på knap 25 mio. kr. kan imødekommes.

Materiale

Kommunernes Landsforening (KL)) har på baggrund af erfaringer fra kommunerne lavet et katalog med forslag til effektiviseringer. Arbejdsgrupperne har taget udgangspunkt i dette materiale, samt suppleret dette med egne forslag. 

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2016 pkt. 6 blev det vedtaget, at der i 2018 skulle foretages restudmøntning af ca. 6 mio. kr. som et led i den daværende 1% besparelse.

På Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2017 pkt. 2 (2. behandling af budget 2018) blev budget 2018 vedtaget, herunder at der udestår udmøntning af 10 mio. kr. i 2018, og yderligere 10 mio. kr. i  hvert af årene 2019-2021.

Økonomiske konsekvenser

Det er kommunens budget 2017 og budget 2018 forudsat, at der i alt tilvejebringes 16 mio. kr. i budget 2018.

Efterfølgende forudsættes det at der tilvejebringes 10 mio. kr. i hvert af årene 2019- 2021.   

Personalemæssige konsekvenser

Udmøntningen af diverse besparelser vil medføre personalereduktioner. Det fremgår af hver enkelt forslag i kataloget hvad reduktionen vil være på det pågældende område.

Bilag

 1. Bilag A - Effektiviseringskatalog 19. februar 2018 (pdf)
 2. Bilag B- HovedMED Medarbejderside - Udtalelse om effektiviseringer (pdf)
 3. Bilag C - BUPLs bemærkninger til effektiviseringsforslag for 2018 - 2021 (pdf)
 4. Bilag D - FOA/PMF - Høringssvar Effektivisering (pdf)
 5. Bilag E: Replik på Høringssvar fra Hoved;ED (pdf)
 6. Bilag F: Besvarelse af spørgsmål fra Økonomiudvalget 19. februar 2018 - 46519-18_v1_Bilag F Besvarelse af spørgsmål fra Økonomiudvalget 19. februar 2018 (pdf)

4. Åmarken Station, P-pladsen, Projekt 2505 frigivelse af anlægsbevilling

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Parkeringspladsen ved Åmarken Station skal renoveres. Projektet omfatter renovering af hele stationspladsen på vestsiden af stationen, herunder fornyelse af asfalt- og flisebelægninger samt udvidelse af antallet af P-pladser. Derfor skal kommunalbestyrelsen frigive anlægsbevillingen for projektet.

Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til, om man vil acceptere de vilkår, som DSB stiller for at medfinansiere udvidelsen af antallet af P-pladser.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at beslutte hvilket af de tre foreliggende skitseprojekter, der skal realiseres. A, B eller C?

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2018

Ad 1 og 2. samt supplerende indstilling.

Teknik og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Oprindelig indstilling

Ad. 1 anbefales godkendt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Ad. 2 anbefales ikke godkendt overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Supplerende indstilling.

Ad. 1 udvalget anbefaler model 1A til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til Projekt 2505 Åmarken Station, P-pladsen
 2. at godkende DSBs vilkår for eventuel hel eller delvis medfinansiering af forøgelsen af antallet af P-pladser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Den 29. november 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at udsætte sagen med henblik på, at administrationen udarbejder alternativt forslag, hvor muligheden for parkering af lastbiler og busser bibeholdes. Der er udarbejdet to alternative forslag.

De tre foreliggende forslag er nu:

A: Det oprindeligt vedtagne skitseprojekt fra 2016, hvor antallet af parkeringspladser for personbiler øges med 33 pladser og hvor muligheden for parkering af lastbiler og busser ikke længere er tilstede. Forslaget er vedlagt som bilag: ”Åmarken Stationsplads, detaljeret skitseprojekt”.

B: Skitseprojektet, hvor antallet af parkeringspladser til personbiler øges med 15 pladser og hvor muligheden for parkering af lastbiler og busser langs boligerne bibeholdes. Forslaget er vedlagt som bilag: ”Åmarken Stationsplads, skitseprojekt version 2”.

C: Skitseprojektet, hvor antallet af parkeringspladser til personbiler øges med 24 pladser og hvor muligheden for parkering af lastbiler og busser er flyttet til modsatte side af parkeringspladsen langs Åmarkvej. Forslaget er vedlagt som bilag: ”Åmarken Stationsplads, skitseprojekt version 3”.

Åmarken Station ligger på grænsen mellem takstzone 2 og takstzone 33, hvilket gør Åmarken til en meget attraktiv station at benytte. Efterspørgslen på p-pladser til personbiler ved stationen er derfor stor. Der findes en række andre steder i kommunen, hvor parkering af lastbiler og busser er tilladt også i tidsrummet kl. 19.00-07.00. Kort over disse steder er vedlagt som bilag ”Parkering af tunge køretøjer tilladt i tidsrummet kl. 19.00-07.00”.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at udvalget vælger forslag A, dvs. at det oprindelige skitseprojekt realiseres.

Administrationen kan ikke anbefale valg af forslag C. Forslaget indebærer, at busser og lastbiler skal køre ind fra Åmarkvej og en gang rundt på pladsen for at kunne parkere. Ligeledes ved udkørsel fra pladsen skal de køre en halv gang rundt og ud på Strandbovej. Der er ikke meget plads at give af og træerne langs P-pladsen ud mod Strandbovej og Åmarkvej må sandsynligvis fældes for at give plads.

Hvis udvalget ønsker, at p-pladsen skal kunne udnyttes til natparkering af busser og lastbiler i højere grad end skitseforslag B og C giver mulighed for, vil det være nødvendigt udarbejde et helt nyt skitseprojekt. Udgiften til dette anslås til 120-150.000 kr.

Sagsfremstilling

Renovering af P-pladsen ved Åmarken Station skal realiseres. Der skal nu udarbejdes udbudsmateriale, projektet udbydes og projektet realiseres i løbet af sommeren 2018. Skitseprojektet, der er udarbejdet i 2016 er vedlagt som bilag ”Åmarken Stationsplads, detaljeret skitseprojekt”.

Projektet omfatter renovering af hele stationspladsen på vestsiden af stationen, herunder fornyelse af asfalt- og flisebelægninger samt udvidelse af antallet af P-pladser med 33 pladser fra ca. 80 pladser til 113 pladser. Som Teknik- og Miljøudvalget har anmodet om, indtænkes Åmarkvej og Strandbovej ift. parkering.

Aftale om medfinansiering

Teknik- og Miljøudvalget har anmodet om, at der tages kontakt til Banedanmark og DSB om medfinansiering. Administrationen har den 1. juni 2016 sendt en forespørgsel til henholdsvis Banedanmark og DSB, om de ville være med til at finansiere projektet.

Banedanmark svarede den 2. juni 2016: ”Det lyder som et godt initiativ, men desværre kan Banedanmark ikke bidrage. I de tilfælde hvor bane-siden indgår i samarbejder med kommunerne om pendlerparkeringspladser, er det DSB der deltager.” DSB svarede den 19. juli 2016 bl.a.: ”Vi kan under visse forudsætninger helt eller delvist bidrage økonomisk til forøgelsen af antallet af bilparkeringspladser ved Åmarken Station.” DSB skriver endvidere: ”Et eventuelt økonomisk bidrag vil endvidere være betinget af, at der indgås en aftale, som omfatter bilparkeringspladserne, som vi eventuelt helt eller delvist finansierer”.

Nedenstående er aftalens hovedvilkår:

 • Kommunen er bygherre og forestår udførslen af projektet.
 • Kommunen forestår drift, vedligeholdelse og renholdelse af parkeringspladsen.
 • Pladserne etableres på offentlig vejareal ved Åmarken Station.
 • Kommunen kan ikke nedlægge, afspærre eller på anden måde hindre brugen af parkeringspladserne både midlertidigt eller permanent uden DSBs skriftlige godkendelse.
 • Kommunen kan ikke nedlægge det offentlige vejareal, udstykke arealet, eventuelt sælge arealet uden DSBs skriftlige godkendelse.
 • Kommunen kan ikke indføre tidsbegrænsninger, betalingsparkering eller andre parkeringsrestriktioner uden DSBs skriftlige godkendelse.
 • Pladserne skal være frit tilgængelige for de togrejsende. Hvis det konstateres, at pladserne anvendes af andre end togrejsende kan DSB indføre en kontrolordning, som sikrer, at pladserne alene anvendes af togrejsende.

Såfremt indstillingens punkt 3 godkendes, vil administrationen igen tage kontakt til DSB med henblik på, at få endeligt afklaret om DSB vil medfinansiere projektet og i givet fald, hvor meget de vil bidrage med. Administrationen anslår, at medfinansieringen maksimalt vil udgøre 200.000 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 11. august 2015, punkt 17, godkendte Teknik- og Miljøudvalget igangsætning af projektering vedrørende projekt nr. 2400, Renovering af P-plads ved Åmarken Station.

Den 11. maj 2016, punkt 7, godkendte Teknik- og Miljøudvalget Rambølls detaljerede skitseprojekt samt at Projekt nr. 2400, Renovering af P-plads ved Åmarken Station, indgik i budgetbehandlingen i 2018-2021, hvor der er afsat et rådighedsbeløb i 2018 på 2.600.000 kr. til gennemførelse af projektet i 2018. Udvalget anmodede om, at der tages kontakt til Banedanmark og DSB om medfinansiering samt at indtænke Åmarkvej og Strandbovej vedrørende parkering.

Den 31. august 2016, punkt 16, tog Teknik- og Miljøudvalget Vej- og Parkafdelingens orientering om parkeringsforholdene på Åmarkvej og Strandbovej ved Åmarken Station til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten 2018 afsat 2,6 mio. kr. til projekt 2505 Åmarken Station, P-pladsen.

Bilag

 1. Åmarken Stationsplads, detaljeret skitseprojekt (pdf)
 2. Åmarken Stationsplads, skitseprojekt version 2 (pdf)
 3. Åmarken Stationsplads, skitseprojekt version 3 (pdf)

5. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2018

Mogens Leo Hansen (Ø) ønskede en sammenligning af udligningsbeløbene til Herlev, Rødovre og Hvidovre. Der udarbejdes notat.

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til uroligheder på Hovedbiblioteket.


6. Status på udvidelse af Avedøre Holme

Lukket sag

7. Udlejning af tjenestebolig

Lukket sag