Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 15. januar 2018

Mødefakta

Dato: Mandag den 15. januar 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

  • Anders Wolf Andresen (F)
  • Helle M. Adelborg (A)
  • Kenneth F. Christensen (A)
  • Mogens Leo Hansen (Ø)
  • Steen Ørskov Larsen (C)
  • Torben N. Rasmussen (V)

Fraværende med afbud

  • Mikkel Dencker (O)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2018

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2018

Borgmesteren orienterede om udvalgets arbejdsområde, og fordelingen af sager på de to månedlige møder m.v.


3. Godkendelse af forretningsorden for Økonomiudvalget

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Afvikling af møderne i Økonomiudvalget og de stående udvalg styres af en forretningsorden som udvalgene selv fastsætter.

I Hvidovre Kommune er der dog praksis for enslydende forretningsordener i udvalgene.

På baggrund af den nye styrelsesvedtægt har administration foretaget en gennemgang af samtlige udvalgs forretningsordener.

Udover redaktionelle rettelser, så er de indholdsmæssige ændringer i forhold til hidtil gældende forretningsorden en række præciseringer af teknisk karakter omkring ændrings- og underændringsforslag, afstemningsrækkefølge, skriftlig votering mv. Der er desuden præciseringer i forhold til ansattes mulighed for at overvære udvalgsmøderne.

Økonomiudvalget skal godkende vedlagte forslag til ny forretningsorden, fordi dette er udvalgets kompetence efter styrelsesloven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

  1. at godkende forslag til ny forretningsordenen for udvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2018

Økonomiudvalget godkendte forretningsordenen for udvalget.

Sagsfremstilling

Efter styrelsesloven fastsætter udvalgene selv deres forretningsordener.

I Hvidovre Kommune er der praksis for enslydende forretningsordener i Økonomiudvalget og de stående udvalg med den eneste undtagelse som følger af, at borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget.

For indeværende valgperiode er der vedtaget en ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018.

Den nye styrelsesvedtægt indebærer en række ændringer i antallet og navngivningen af de stående udvalg samt disses indbyrdes opgavefordeling.

Derfor har administration foretaget en gennemgang af samtlige udvalgs forretningsordener.

Vedlagt er ”Forslag til revideret forretningsorden - Økonomiudvalget” som består af en paralleltekst med den eksisterende forretningsordens ordlyd i venstre spalte og forslaget til revideret ordlyd i højre spalte, hvor ændringerne er markeret med gult.

Udover redaktionelle rettelser, så er de indholdsmæssige ændringer i forhold til hidtil gældende forretningsorden følgende:

-Det er præciseret, at ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt.

-Det er præciseret, at udvalgsformanden bestemmer i hvilken orden der skal stemmes om ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.

-Det er præciseret, at en sag kan afgøres ved skriftlig votering, hvis der er enighed herom i udvalget

-Det er præciseret, at en sag, der ikke har været optaget på dagsordenen, ikke kan behandles, medmindre der er enighed herom, eller sagen ikke tåler udsættelse eller sagen ikke giver anledning til tvivl.

Disse præciseringer følger diverse regler i styrelsesloven og almindelige principper i kommunestyret, og der findes - tilnærmelsesvist - samme bestemmelser i kommunalbestyrelsens forretningsorden og den vejledende normalforretningsorden.

Der er desuden lagt op til en præcisering i forhold til ansattes mulighed for at overvære udvalgsmøderne:

-Det er præciseret, at direktøren er sekretær for udvalget, og at direktøren og udvalgets protokolfører overværer udvalgets møder, medmindre udvalget tilkendegiver, at deres tilstedeværelse ikke er ønsket under en eller flere af sagerne.

-Det er præciseret, at øvrige relevante ansatte kan overvære udvalgets møder, når det er ønskeligt af hensyn til sagernes oplysning.

Disse præciseringer følger styrelseslovens regler om udvalg.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (LBK nr 318 af 28/03/2017).

Normalforretningsordenen (CIR nr 129 af 27/06/1969).

Politiske beslutninger og aftaler

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

  1. Forslag til revideret forretningsorden - Økonomiudvalget (pdf)

4. Introduktionsprogram for Økonomiudvalget

Beslutningstema

Introduktion til Center for Politik og Ledelse og Center for Økonomi og Analyse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

  1. at tage orientering til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2018

Økonomiudvalget tog introduktionsprogram til efterretning.

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 15. januar 2018 vil Kommunaldirektør Nich Bendtsen give en introduktion til udvalgets ansvarsområde og centerchef Anne Wallberg og centerchef Søren Lenau vil give en introduktion til hovedopgaverne for Center for Politik og Ledelse og Center for Økonomi og Analyse.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


5. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2018

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til status på Parallelvej. Det undersøges.

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til forsøg med fleksibel arbejdstid på plejecentrene. Det undersøges.

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til brugertilfredshed på Motionscenteret. Borgmesteren oplyste, at der laves en evaluering af Motionscenteret inden sommerferien. Evalueringen forelægges Økonomiudvalget.

Mogens Leo Hansen (Ø) spurgte til højresving for cyklister, og spurgte til om Teknik- og Miljøudvalget har drøftet det. Det blev oplyst, at det har udvalget ikke endnu.

Torben N. Rasmussen (V) spurgte til IT-sikkerhed. Det drøftes på kommende Økonomiudvalgsmøde, hvor IT-chefen vil være tilstede.