Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 14. august 2015

Mødefakta

Dato: Fredag den 14. august 2015
Mødetidspunkt: Kl. 15:00
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Finn Gerdes (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mette Dencker (O)
 • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

Gert Krogstad-Nielsen deltog for Kristina E. Young

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2015

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2015

Ingen meddelelser.


3. Standsning af ulovligt byggeri på Gl. Køge Landevej 479

Beslutningstema

Drøftelse af muligheder for lovliggørelse af byggeri under opførelse i henhold til byggetilladelse givet af Plan- og Miljøafdelingen i strid med de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Lokalplan 407.

Supplerende indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at Økonomiudvalget drøfter muligheder for lovliggørelse af byggeriet på Gl. Køge Landevej 479

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at Økonomiudvalget tager redegørelsen til efterretning vedr. byggetilladelsen til byggeri på Gl. Køge Landevej 479
 2. at Økonomiudvalget drøfter muligheder for lovliggørelse af byggeriet på Gl. Køge Landevej 479
 3. at Kommunaldirektøren pålægges i samarbejde med forvaltningen at kvalitetssikre den fremtidige byggesagsbehandling i Hvidovre Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2015

Ad 1. Økonomiudvalget tog redegørelse vedr. byggetilladelsen til byggeri på Gl. Køge Landevej 479 til efterretning.

Ad 2. Punktet drøftes på Økonomiudvalgets møde den 10. august 2015.

Ad 3. Økonomiudvalget godkendte, at kommunaldirektøren i samarbejde med forvaltningen kvalitetssikrer den fremtidige byggesagsbehandling i Hvidovre Kommune.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med byggeri på Gl. Køge Landevej 479 indkommet en klage fra Advokat Steen Petersen på vegne af naboerne til ejendommen med klage over placeringen af nybygning på ejendommen tilbagetrukket fra Gl. Køge Landevej i 8 m’s højde 6 m fra skel mod naboejendommene.

Borgmester og kommunaldirektør har på baggrund af en redegørelse fra Plan- og Miljøafdelingen, Hvidovre Kommune anmodet bygherren om at standse byggeriet på Gl. Køge Landevej 479.

Anmodningen om standsning er givet på baggrund af, at det i redegørelsen fra Plan- og Miljøafdelingen fremgår, at byggetilladelsen er givet på et uretmæssigt grundlag, idet tilladelsen er i strid med Lokalplan 407 § 4, C, stk. 4, hvoraf det fremgår, at ” Erhvervs-, administrations- og udstillingsbygninger skal opføres med facade i byggelinje mod Gl. Køge Landevej”.

Bygningen, der p.t. er under opførelse, er således i strid med lokalplanens bestemmelser opført tilbagetrukket fra Gl. Køge Landevej i en højde på 8,5 m og 6 m fra skel til naboerne mod syd.

Byggetilladelsen er givet administrativt, uden at der er gennemført en nabohøring og uden at en evt. dispensation for lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser har været politisk behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

Bygherre samt naboerne, der er repræsenteret ved Advokat Steen Petersen, er inviteret til møder mandag den 3. august 2015 til en drøftelse af, hvordan kommunen på bedst mulig måde kan medvirke til at rette op på de fejl, der er sket.

En lovliggørelse af byggeriet på Gl. Køge Landevej 479 kan enten ske ved en fysisk lovliggørelse, dvs. en nedrivning og efterfølgende opførelse af ny bygning i henhold til lokalplanens bestemmelser eller ved en retlig lovliggørelse i form af en efterfølgende dispensation til byggeriet.

Økonomiske konsekvenser

Både den fysiske og den retslige lovliggørelse vil medføre udgifter til kommunen i form af erstatning til sagens parter. Overslag vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2015

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende, at det meddeles ejerne af Gl. Køge Landevej 479, at det opførte råhus skal nedrives med mulighed for at opnå byggetilladelse til genopførelse inden for lokalplanens rammer. Bygherren vil i den forbindelse få en erstatning for det dokumenterede økonomiske tab opgjort efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Hvidovre Kommune vil om nødvendigt gennemføre den fysiske lovliggørelse ved påbud m.v.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte, at det meddeles ejerne af Gl. Køge Landevej 479, at det opførte råhus skal nedrives med mulighed for at opnå byggetilladelse til genopførelse inden for lokalplanens rammer. Bygherren vil i den forbindelse få en erstatning for det dokumenterede økonomiske tab opgjort efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Hvidovre Kommune vil om nødvendigt gennemføre den fysiske lovliggørelse ved påbud m.v.

Bilag

 1. Notat revideret 31-07-2015 vedr. mails fra advokat Steen Petersen (pdf)
 2. Pressemeddelelse 31-07-2015 kommunen standser ulovligt byggeri (pdf)
 3. Mail fra advokat Steen Petersen vedr. klage over byggeri (pdf)
 4. Brev fra kommunen af 31-07-2015 meddelelse om standsning af byggeri (pdf)
 5. Anden ansøgning revideret materiale af 12-03-2015 (pdf)
 6. Første ansøgning af 29-09-2014 og revideret materiale af 14-10-2014 ansøgning (pdf)
 7. Godkendelse af projektændringer af 18032015 (pdf)
 8. Lokalplan 407 (pdf)
 9. Notat vedr. blok 5-dommen (pdf)
 10. Tilladelse23102014_Godk18032015 (pdf)
 11. Tilladelse af 23102014 (pdf)
 12. Mail af 08.08.2015 kl. 12.19 fra advokat Steen Petersen - Aktindsigt byggesag Gl. Køge Landevej 479 (pdf)
 13. Mail af 08.08.2015 kl. 14.22 fra advokat Steen Petersen (pdf)
 14. Mail af 07.08.2015 kl. 16.10 fra advokat Steen Petersen (pdf)
 15. Mail af 07.08.2015 kl. 15.56 fra advokat Steen Petersen (pdf)
 16. Underskriftsindsamling (pdf)
 17. Mail af 07.08.2015 kl. 16.27 vedr. Brdr's Auto Taastrup ApS åbningstider (pdf)
 18. Mail af 08.08.2015 kl. 13.57 fra advokat Steen Petersen - korrespondance vedr. Gl. Køge Landevej 479 (pdf)
 19. Vejledende udtalelse af juli 2014 fra Energistyrelsen vedr. lovliggørelse af ulovligt byggeri (pdf)
 20. Vejledende udtalelse af 27.02.2014 fra Energistyrelsen - lovliggørelse af ulovligt byggeri (pdf)
 21. Supplerende materiale vedr byggeriet Gl Køge Landevej 479 (pdf)
 22. Mail af 12.08.2015 fra advokat Steen Petersen (pdf)
 23. Menneskerettighedskonvention (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2015

Ingen bemærkninger.