Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2015

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 27. oktober 2015
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mette Dencker (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • Bo Christof (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

Borgmesteren orienterede om, at sagen om Hvidovre Stadion kommer på kommunalbestyrelsesmøde i november måned, at AP Møllerfonden har bevilget 650.000 kr. til Hvidovre Strand, og at Boeing og deres samarbejdsparter har bevilget 1.011.660 kr. = 150.000 USD til Newtonroom.


3. Meddelelse af orlov og indkaldelse af stedfortræder

Beslutningstema

Efter henvendelse fra Kenneth F. Christensen skal der tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at betingelserne for at indkalde en stedfortræder for Kenneth F. Christensen er opfyldt
 2. at godkende at Anders Liltorp indtræder i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder fra den 27. oktober 2015 til og med 31. december 2015.
 3. at tage til efterretning, at valggruppe 1, der har valgt Kenneth F. Christensen som medlem af Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, har besluttet at Anders Liltorp indtræder i de pågældende udvalg, så længe orloven varer.
 4. at foretage de udpegninger, som følger af vedtægter og lovgivning, og som omfatter medlemmer til: valgbestyrelsen for valg af skolebestyrelser, valgbestyrelsen for kommunalvalg, bestyrelsen for Ungdomsskolen, bestyrelsen for Musikskolen, bestyrelsen for Hvidovre Produktionsskole og Avedøreudvalget, samt suppleanter til Handicaprådet og Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden.

Sagsfremstilling

Kenneth F. Christensen har meddelt borgmesteren, at han af arbejdsmæssige årsager ønsker orlov fra sine kommunale hverv fra den 27. oktober 2015 til og med 31. december 2015.

Stedfortræder i Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Kenneth F. Christensen har lovligt forfald under den ansøgte orlov, og om betingelserne for at indkalde en stedfortræder til Kommunalbestyrelsen er opfyldt.

Efter styrelseslovens regler kan ”forretninger og lignende” være lovlige forfaldsgrunde, hvis medlemmet som følge heraf ikke kan varetage sit hverv. Den stedfortræder, der indkaldes, er den, der ifølge valglisten står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste.

Første stedfortræder på kandidatlisten for Socialdemokraterne er Anders Liltorp, som derfor skal indtræde på Kenneth F. Christensens plads i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Anders Liltorp opfylder betingelserne for at indtræde som stedfortræder i Kommunalbestyrelsen.

Stedfortræder i stående udvalg

Kenneth F. Christensen er valgt som formand for Børne- og Undervisningsudvalget og som næstformand for Social- og Sundhedsudvalget.

Efter styrelseslovens regler kan valggruppe 1 vælge, at et andet medlem indtræder i Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget under Kenneth F. Christensens fravær. Det behøver ikke være samme medlem.

Udvalgene vælger selv deres formand og næstformand.

Er formanden midlertidigt fraværende i en kortere eller længere periode overtager næstformanden automatisk formandshvervet, indtil udvalget eventuelt beslutter at vælge en midlertidig formand.

Andre hverv end stående udvalg

I forhold til Kenneth F. Christensens øvrige hverv, som han er udpeget til af Kommunalbestyrelsen, herunder nævn, råd og selskaber, gælder der ingen generelle regler i styrelsesloven om indkaldelse af stedfortræder.

De andre hverv er:

Bestyrelsesmedlem af Hvidovre Musikskole.

Bestyrelsesmedlem af Ungdomsskolen.

Bestyrelsesmedlem af Hvidovre Produktionsskole.

Medlem af Avedøreudvalget.

Valgbestyrelsen for kommunalvalg.

Formand for Valgbestyrelsen for valg af skolebestyrelse på Frydenhøjskolen.

Suppleant til Handicaprådet.

Suppleant til Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 15, stk. 2 og 4, og §§ 22 og 28, stk. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Børnepasningsvederlaget bortfalder i perioden.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at betingelserne for at indkalde en stedfortræder for Kenneth F. Christensen er opfyldt.
 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Anders Liltorp indtræder i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder fra den 27. oktober 2015 til og med 31. december 2015.
 3. Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at valggruppe 1, der har valgt Kenneth F. Christensen som medlem af Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, har besluttet at Anders Liltorp indtræder i de pågældende udvalg, så længe orloven varer.
 4. Kommunalbestyrelsen udpegede følgende:

Ømer Kuscu til valgbestyrelsen for valg af skolebestyrelser,

Ømer Kuscu til valgbestyrelsen for kommunalvalg,

Maria Durhuus til bestyrelsen for Ungdomsskolen,

Maria Durhuus til bestyrelsen for Musikskolen,

Maria Durhuus til bestyrelsen for Hvidovre Produktionsskole og

Mikail Erman til Avedøreudvalget, samt

Ømer Kuscu som suppleant til Handicaprådet og

Ømer Kuscu som suppleant til Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden.


4. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 460 til placering af enfamiliehus, Storegade 15

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra Lokalplan 460 til at placere et enfamiliehus med facaden vinkelret på vejen og ikke som Lokalplan 460 foreskriver, at hovedfacaden skal være ud mod og parallelt med vejen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles afslag på dispensationsansøgning fra Lokalplan 460, § 5.5 til at placere hovedfacaden vinkelret på vejen.

Sagsfremstilling

HusCompaniet har på vegne af ejerne af ejendommen beliggende Storegade 15 ansøgt om dispensation til at opføre et enfamiliehus med facaden vinkelret på vejen.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 460 § 5.5 om at ”ny bebyggelse skal placeres med hovedfacaden ud mod og parallelt med vejen. Såfremt grundens geometri er til hinder for opførelse af en bolig af hensigtsmæssig størrelse, er Kommunalbestyrelsen indstillet på at dispensere fra dette krav, idet man så skal placere gavlfacaden ud mod og parallelt med vejen”

Bestemmelsen i § 5.5 ”såfremt grundens geometri er til hinder for opførelse af en bolig af hensigtsmæssig størrelse, er Kommunalbestyrelsen indstillet på at dispensere fra dette krav, idet man så skal placere gavlfacaden ud mod og parallelt med vejen”

er specielt møntet på de enkelte ejendomme, der er særligt smalle.

Som eksempel kan nævnes Stavnsbjergvej 20, der er ca. 16 – 17 meter i bredden. Her vil der kun kunne opføres et hus på 11 -12 meter.

På ejendommen Storegade 15, der er 23 meter bred, kan der opføres et hus i op til 18 meters længde.

Opføres huset i 1½ etage, som lokalplanen giver mulighed for, kan der opføres et ganske stort hus.

Ønsker man kun at opføre sit hus i én etage, bliver huset naturligvis det mindre.

En grund i en bredde af 23 meter må anses for, at være en ganske normal bredde på en villagrund.

Det har været et bevidst valg at vedtage en lokalplan med stramme bestemmelser, der sikrer, at vi bevarer Avedøre Landsby, som det kulturmiljø vi kender i dag, men stadig med mulighed for fornyelse indenfor rammerne af landsbyens eksisterende karakter.

Det betyder også, at landsbyen også fremover skal adskille sig fra Hvidovres villakvarterer og dermed er bestemmelserne for, hvordan man skal bygge nyt i Avedøre Landsby anderledes end i villakvartererne.

I perioden fra den 31-08-2015 til den 21-09-2015 afholdes der naboorientering og der er indtil videre indkommet bemærkning fra  Byvej 16 G, som ikke har nogen indvendinger. Ejer har ligeledes kommet med bemærkninger, jf. vedlagte bilag. Eventuelle yderligere bemærkninger vil blive fremlagt på mødet.

Kultur, Miljø og Vækst vurderer, at da grunden er 23 m bred og der kan opføres et hus på 8 m gange 18 m med eventuelt udnyttet tagetage, kan der opføres et ganske stort hus. På denne baggrund indstiller Kultur, Miljø og Vækst, at der meddeles afslag på dispensationsansøgningen.

Retsgrundlag

Planloven og Lokalplan 460 § 5.5 ”Ny bebyggelse skal placeres med hovedfacaden ud mod og parallelt med vejen. Såfremt grundens geometri er til hinder for opførelse af en bolig af hensigtsmæssig størrelse, er Kommunalbestyrelsen indstillet på at dispensere fra dette krav, idet man så skal placere gavlfacaden ud mod og parallelt med vejen”

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2015

For: Gruppe A og O.

Imod: Liste H, Gruppe V og C.

Godkendt.

Liste H begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

For: Gruppe A, O, F, Ø

Imod: Liste H, Gruppe V, C og Kashif Ahmad (UP)

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der meddeles afslag på dispensationsansøgning fra Lokalplan 460, § 5.5 til at placere hovedfacaden vinkelret på vejen.

Bilag

 1. Dispensationsansøgning, dateret 10-06-2015 (pdf)
 2. Stueplan revideret 18-08-2015 (pdf)
 3. Facadetegning mod nord og vest, revideret 18-08-2015 (pdf)
 4. Facadetegning mod Syd og Øst, revideret 18-08-2015 (pdf)
 5. Situationsplan revideret 03-06-2015 (pdf)
 6. Høringsvar fra ejer, dateret 03-09-2015 (pdf)
 7. Høringssvar fra Byvej 16 G, dateret 02-09-2015 (pdf)
 8. Indsigelse på naboorientering fra Avedøre Landsbylaug (pdf)

5. Økonomirapportering pr. 31. august 2015 - samlet

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. august 2015 for Hvidovre Kommune.

Forvaltningerne har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug foretaget en økonomisk vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi. I overensstemmelse med kommunens Økonomistyringsregulativ sker ansøgninger om tillægsbevillinger som hovedregel en gang årligt i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. august. Der søges derudover om anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende indtægter fra hjemfaldsmidler og ekspropriationserstatning for Quark.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage økonomirapporteringen pr. 31. august 2015 til efterretning
 2. at give tillægsbevillinger til nettomerudgifter for i alt 44,45 mio. kr. Beløbet fordeler sig således:
  21,87 mio. kr. inden for servicerammen (merudgifter)
  16,31 mio. kr. uden for servicerammen (merudgifter)
  -9 mio. kr. vedrørende anlæg (mindreudgifter)
  -2,76 mio. kr. vedrørende finansielle poster (mindreudgifter)
 3. at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til indtægt på 199,6 mio. kr. til Projekt 0233 Hjemfaldspligt 2015
 4. at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på udgift 0,2 mio. kr. og indtægt 6,3 mio. kr. til Projekt 0234 Ekspropriationserstatning, Quark Ringstedbanen 2. del
 5. at kassebeholdningen øges med i alt 179,34 mio. kr. som konsekvens af indstillingspunkterne 2-4

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af afrapporteringer pr. 31. august 2015, der er behandlet i de respektive fagudvalg, hvortil der henvises.

Økonomirapporteringen pr. 31. august danner derudover i henhold til økonomistyringsregulativet grundlag for ansøgninger om tillægsbevillinger opsamlet fra de enkelte fagudvalg.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug

2. Opgørelse over den forventede likviditet i 2015

For hele kommunen forventes der samlede nettomerindtægter i forhold til budgettet på 179,34 mio. kr. De forventede nettomerindtægter kan især henføres til de indkomne hjemfaldsmidler på knap 200 mio. kr.

På udvalgenes driftsbudgetter forventes der samlede nettomerudgifter i forhold til budgettet på 38,17 mio. kr., heraf er 21,87 mio. kr. inden for servicerammen.

Nettomerudgifterne inden for servicerammen omfatter hovedsageligt:

·Demografisk udvikling - 0-6 årige - som ikke var forudset ved budgetlægningen for 2015 – 6,4 mio. kr.

·Manglende indfrielse af tidligere indregnet besparelse på hverdagsrehabilitering – 5,7 mio. kr.

·Movia, tabt voldgiftssag samt efterregulering af betaling for 2014 – 7,5 mio. kr.

·Byggesagsgebyr, lovbestemt – 1,8 mio. kr.

Uden for servicerammen omfatter merudgifterne:

·Gensidig forsørgerpligt samt jobrotationsrefusion – 5,3 mio. kr. – kompenseret via budgetgarantien

·Sygedagpenge over 52 uger – 4,5 mio. kr.

·Medfinansiering af sundhedsvæsnet – 7,5 mio. kr. – kompenseres stort set via bloktilskuddet

Der er ledelsesmæssigt fokus på de forventede merudgifter, og der pågår indsatser i forhold til mulig budgetoverholdelse på de områder, hvor der pt. ikke forventes budgetoverholdelse.

I de kommende år vil der være et særligt ledelsesmæssigt fokus på budgetoverholdelse. Det skyldes, at Hvidovre på den ene side står med en positiv befolkningsudvikling, men også står med et afledt pres på driften (servicerammen). Såfremt Hvidovre Kommune overskrider servicerammen vil kommunen blive ramt at tilsvarende økonomiske sanktioner. Presset opstår fordi servicerammen ikke udvikler sig lige så hurtigt som befolkningstilvæksten og det øger presset for at finde midlerne indenfor den bestående serviceramme.

Under normale forhold vil en forøget befolkningstilvækst, alt andet lige, øge skatteindtægterne (stigende beskatningsgrundlag). Disse skatteindtægter vil være med til at finansiere merudgifter som følge af befolkningstilvæksten.  Hvidovre Kommunes udfordring er imidlertid at stigningen i beskatningsgrundlaget er et af de laveste i landet, således at det ikke er nok til at imødegå hele stigningen i udgiftspresset.    

I tabellen nedenfor er vist rapportering pr. 31/8-15 fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg samt finansielle poster.

I mio. kr.

Korrigeret
budget

Forbrug pr. 31/8-15

For-
brugs-
pct.

Forventet mer-/mindre-forbrug
"-" = mindreforbrug

Arbejdsmarkedsudvalget

- Inden for servicerammen

7,82

6,85

88 %

1,00

- Uden for servicerammen

436,71

300,60

69 %

11,10

Børne- og Undervisningsudvalget

- Inden for servicerammen

1.068,16

713,76

67 %

6,36

- Uden for servicerammen

6,82

4,78

70 %

Kultur- og Fritidsudvalget

- Inden for servicerammen

97,37

64,45

66 %

- Uden for servicerammen

0,14

0,14

100 %

Social- og Sundhedsudvalget

- Inden for servicerammen

714,56

463,01

65 %

5,70

- Uden for servicerammen

386,01

234,28

61 %

7,53

Teknik- og Miljøudvalget

- Inden for servicerammen

127,91

81,98

64 %

6,55

- Uden for servicerammen

2,07

-20,55

-991 %

-1,62

Økonomiudvalget

- Inden for servicerammen

473,12

302,81

64 %

2,25

- Uden for servicerammen

53,54

36,13

67 %

-0,70

Drift i alt

3.374,24

2.188,23

65 %

38,17

- heraf inden for servicerammen

2.488,94

1.632,85

66 %

21,87

Anlæg

214,94

-143,81

-214,75

Renter

-6,98

-1,26

-0,20

Afdrag på lån

49,14

14,51

Balanceforskydninger

15,92

53,92

-9,84

Finansiering

-3.545,78

-2.461,35

7,28

Ændring af likvide aktiver

-101,48

349,77

-179,34

Vedrørende balanceforskydninger forventes der mindreudgifter på knap 10 mio. kr. som følge af nyt skøn over forskydningerne.

På finansieringsområdet forventes nettomindreindtægter på ca. 7 mio. kr., som relaterer sig til følgende forhold:

 • Forventet midtvejsregulering, herunder efterregulering af medfinansiering af sundhedsvæsen (-6,8 mio. kr.), særtilskud til flygtninge (-1,3 mio. kr.)
 • Forventet restudbetaling af tilskud vedrørende 2014. Tilskuddet vedrører kommunens udgift til tilbagebetaling af grundskyld (-0,5 mio. kr.)
 • Tilbagebetalinger som følge af Vurderingsmyndighedens nedsættelse af vurderinger på erhvervsejendomme ved klagesagsbehandling (2,3 mio. kr.)
 • Nedjustering af lån fra 20 mio. kr. til 6,3 mio. kr. bl.a. som følge af forventede mindreudgifter til ESCO i 2015 og reservering af låneramme til Cirklen (besluttet i KB maj 2015)

I tabellen nedenfor fremgår den forventede likviditet ultimo 2015.

Primo likviditet 2015 (- = træk på kassebeholdning)

290,2

Budgetteret kasseforøgelse i 2015

1,6

Tillægsbevillinger i 2015 – drift inkl. overførsler fra 2014

-19,9

Tillægsbevillinger i 2015 – anlæg inkl. overførsler fra 2014

-83,1

Igangværende sager:

Økonomirapportering pr. 31/8-15

179,3

Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2016

Drift

25,0

Anlæg

63,8

Forventet ultimo likviditet 2015

456,9

Heraf hjemfaldspligt

-199,6

De forventede merudgifter til erstatning vedrørende erstatning for byggesag på Gl. Køge Landevej 479 indgår ikke i afrapporteringen, da de endelige udgifter endnu ikke er opgjort.

Projekt 0233 Hjemfaldspligt 2015

Der ansøges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 199,6 mio. kr. til Projekt 0233 Hjemfaldspligt 2015. Ansøgningen skal ses i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 26. maj 2015 pkt. 7.

Projekt 0234 Ekspropriationserstatning, Quark Ringstedbanen 2. del

Der ansøges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgift på 0,2 mio. kr. og indtægt på 6,3 mio. kr. til Projekt 0234 Ekspropriationserstatning, Quark Ringstedbanen 2. del. Ansøgningen skal ses i forlængelse af møde i Økonomiudvalget den 20. april 2015 – Lukket sag.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomirapporteringer og tillægsbevillingssager til driften er tillige behandlet i de respektive fagudvalg.

Tillægsbevillingssagerne fremlægges i henhold til kommunens økonomi-styringsregulativ i afrapporteringen pr. 31. august.

Sagen vedrørende Hjemfaldsmidler er behandlet i Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2015 pkt. 7

Sagen vedrørende Ekspropriationserstatning, Quark er behandlet i Økonomiudvalget den 20. april 2015 – lukket dagsorden. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges tillægsbevillinger til mindreudgifter for i alt -179,34 mio. kr. Beløbet tilfalder kassebeholdningen. Beløbet fordeler sig således:

21,87 mio. kr. inden for servicerammen (merudgifter)

16,31 mio. kr. uden for servicerammen (merudgifter)

-9 mio. kr. vedrørende anlæg (mindreudgifter)

-2,76 mio. kr. vedrørende finansielle poster (mindreudgifter)

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb for indtægter på 199,6 mio. kr. til Projekt 0233 Hjemfaldspligt 2015.

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på udgift 0,2 mio. kr. og indtægt 6,3 mio. kr. til Projekt 0234 Ekspropriationserstatning, Quark Ringstedbanen 2. del.

De forventede merudgifter til erstatning vedrørende byggesag på Gl. Køge Landevej 479 indgår ikke i afrapporteringen, da de forventede endelige udgifter endnu ikke er opgjort.

Økonomirapporteringen er det forventede regnskabsresultat, og der kan komme ændringer til dette inden årets udgang. Det forventes ikke, at kommunen omfattes af eventuelle sanktionsregler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage økonomirapporteringen pr. 31. august 2015 til efterretning.

Ad 2.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at give tillægsbevillinger til nettomerudgifter for i alt 44,45 mio. kr. Beløbet fordeler sig således:

21,87 mio. kr. inden for servicerammen (merudgifter)

16,31 mio. kr. uden for servicerammen (merudgifter)

-9 mio. kr. vedrørende anlæg (mindreudgifter)

-2,76 mio. kr. vedrørende finansielle poster (mindreudgifter)

Ad 3.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til indtægt på 199,6 mio. kr. til Projekt 0233 Hjemfaldspligt 2015.

Ad 4.

Økonomiudvalget anbefaler, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på udgift 0,2 mio. kr. og indtægt 6,3 mio. kr. til Projekt 0234 Ekspropriationserstatning, Quark Ringstedbanen 2. del.

Ad 5.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at kassebeholdningen øges med i alt 179,34 mio. kr. som konsekvens af indstillingspunkterne 2 – 4.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

Borgmesteren orienterede om, at der i sammentællingen af tallene i sagsfremstillingen er en fejl. I stedet for 44,45 mio.kr. skal der stå 26,38 mio. kr.

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog økonomirapporteringen pr. 31. august 2015 til efterretning.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevillinger til nettomerudgifter for i alt 44,45 mio. kr. Beløbet fordeler sig således:

21,87 mio. kr. inden for servicerammen (merudgifter)

16,31 mio. kr. uden for servicerammen (merudgifter)

-9 mio. kr. vedrørende anlæg (mindreudgifter)

-2,76 mio. kr. vedrørende finansielle poster (mindreudgifter)

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til indtægt på 199,6 mio. kr. til Projekt 0233 Hjemfaldspligt 2015.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på udgift 0,2 mio. kr. og indtægt 6,3 mio. kr. til Projekt 0234 Ekspropriationserstatning, Quark Ringstedbanen 2. del.

Ad 5.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at kassebeholdningen øges med i alt 179,34 mio. kr. som konsekvens af indstillingspunkterne 2-4.


6. Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 234 - Hvidborg med henblik på offentlig fremlæggelse

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om det forelagte udkast til Lokalplan 234 – Hvidborg har det ønskede indhold, således at forslaget kan anbefales overfor Kommunalbestyrelsen med henblik på vedtagelse og fremlæggelse i offentlig høring.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at Forslag til Lokalplan 234 – Hvidborg vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har indgået en aftale med Landsforeningen Livsværk – det tidligere KFBU (Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge), dels om kommunal medfinansiering til renovering/ombygning af eksisterende bygning på Hvidborg, dels om at antallet af børn i døgntilbud på Hvidborg Behandlingshjem skal kunne øges fra 16 til 24, som Hvidovre Kommune kan visitere børn til. Derudover er der 14 børn i dagtilbud.

Aftalen indebærer bl.a. at Hvidborg Behandlingshjem er ved at blive moderniseret dels ved renovering/ombygning af nogle af de eksisterende bygninger, dels ved at der på længere sigt skal opføres nogle nye bygninger.

Ejendommen med Hvidborg Behandlingshjem, der har et areal på godt 28.000 m2, ligger som en lille grøn oase midt i boligbebyggelsen Bredalsparken, og er omfattet af bestemmelserne i rammeområde 2D12 i både Kommuneplan 2009 og i Forslag til Kommuneplan 2014, der giver mulighed for, at der kan udarbejdes lokalplan for området med en bebyggelsesprocent på op til 40 %, en maksimal bygningshøjde på 12 m i maksimalt 2½ etage.

Ejendommen er i dag ikke omfattet af nogen byplanvedtægt eller lokalplan.

Kultur, Miljø og Vækst vurderer, at de ønskede nybyggerier kræver, at der udarbejdes en lokalplan for området.

Lokalplanens indhold

Da lokalplanområdet ikke tidligere har været omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan, er lokalplanforslaget en god anledning til at få fastlagt anvendelsen og bebyggelsesmulighederne.

Ud over fastlæggelsen af de eksisterende bebyggelsesforhold vil lokalplanen give mulighed for, at der kan opføres ny bebyggelse, således at institutionen kan få nogle forhold, der lever op til tidens krav til en døgninstitution af denne art.  

Udkastet til lokalplanen (bilag 1) fastlægger placeringen og omfanget af ny bebyggelse tæt omkring de eksisterende bygninger, bl.a. på arealet med de tidligere personaleboliger. Derved opnås en nærhed mellem bygningerne, og samtidig sikres det, at der fortsat er nogle større grønne friarealer samt at ny bebyggelse ikke kommer til at ligge for tæt op mod naboerne.

Endvidere fastlægger lokalplanen bestemmelser for den bevaringsværdige hovedbygning, der oprindeligt var en lystejendom, og den eneste tilbageværende af den slags i Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Planlovens §§ 24-28.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 11. august 2014, punkt 10, at bemyndige forvaltningen til at udarbejde en lokalplan for området hvor Behandlingshjemmet Hvidborg er beliggende.

Teknik- og Miljøudvalget har den 11. august 2015 fået forelagt et foreløbigt udkast til Lokalplan 234 til drøftelse.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Men Hvidovre Kommune har i anden sammenhæng indgået aftale med Livsværk, der ejer Behandlingshjemmet Hvidborg, om henvisning af børn til Hvidborg samt om driften.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2015

Anbefales godkendt.

Karl Erik Høholt Jensen var ikke tilstede.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslag til Lokalplan 234 – Hvidborg fremlægges offentlig i 8 uger.

Bilag

 1. Udkast til Forslag til Lokalplan 234 for Hvidborg (pdf)

7. Forslag til Lokalplan 465 for parcelhuse på Parallelvej 47

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for Parallelvej 47. Lokalplanen skal muliggøre opførelsen af fire parcelhuse på grunden. Lokalplanforslaget forelægges til godkendelse med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. ­at forslag til Lokalplan 465 godkendes med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i otte uger
 2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter ejendommen matr.nr. 17ex Avedøre By, Avedøre, beliggende Parallelvej 47, hvor den tidligere børneinstitutionen Nymarken i dag er beliggende. Bygningens vedligeholdelsesstand er vurderet til at være så dårlig, at bygningen bør nedrives.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på sit møde den 31. oktober 2011, punkt 24, at børneinstitutionen Nymarken på Parallelvej 47 lukkes, og at ejendommen sælges med henblik på at etablere en tæt-lav boligbebyggelse. Det blev samtidig besluttet, at By- og Teknikforvaltningen skulle igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for ejendommen.

Efter beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. januar 2014, og senest i Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2015, har forvaltningen udarbejdet et nyt lokalplanforslag, der i stedet udlægger ejendommen til parcelhuse.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere fire parcelhuse i op til to etager, i overensstemmelse med Kommuneplan 2009 og ud fra almen praksis for planlægning for nyere parcelhusbyggeri.

Da ejendommen er støjbelastet fra Gammel Køge Landevej, er der i forbindelse med lokalplanarbejdet foretaget beregning af støjen fra de omkringliggende veje. På lokalplanområdet er der målt op til 74 dB. For at der kan gives tilladelse til opførelse af ny støjfølsom bebyggelse, så som boliger, er det en forudsætning, at der etableres en støjafskærmning mod Gammel Køge Landevej, så de primære friarealer får et støjniveau, der lever op til de vejledende støjgrænser på 58 dB.

Bebyggelserne skal trafikbetjenes fra Parallelvej. De to matrikler placeret ud mod Gammel Køge Landevej får en fælles adgangsvej, for at optimere udstykningerne mest muligt.

Ejendommen rummer i dag en teknikkabine for fibernet-kabler. Enten skal placeringen af den nye boligbebyggelse tage hensyn til teknikkabinen, eller også skal teknikkabinen flyttes efter aftale med ejer (TDC).

I Kommuneplan 2009 ligger ejendommen inden for rammeområde 4B45, hvor den er udlagt til åben-lav boliger. Det er en forudsætning, at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 30, og at der er et samlet grundareal på mindst 700 m2 per parceludstykning. Begge disse betingelser er opfyldt med denne lokalplan.

I dag er ejendommen omfattet af Byplanvedtægt A14, der i § 5 A, stk. 1 og 2 udlægger ejendommen til offentlige formål. Det er ikke specificeret nærmere, hvilke offentlige formål, der er tale om. En del af ejendommen er udlagt til stiareal for underføring af en sti for fodgængere og cyklister under Gammel Køge Landevej. Denne sti er ikke etableret og der er ingen planer om at realisere underføringen, hvorfor dette areal i lokalplanforslaget indgår som en del af de nye bebyggelser.

Med Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af den nye lokalplan for ejendommen, ophæves Byplanvedtægt A14.

Lokalplanen forventes sendt i offentlighøring i otte uger, fra tirsdag den 13. oktober 2015 til tirsdag den 8. december 2015.

Retsgrundlag

Efter Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27. maj 2013 skal lokalplaner tilvejebringes, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Lokalplanforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

Politiske beslutninger og aftaler

På baggrund af kommunalplanens intentioner og retningslinjer om at bygge tættere, udarbejdede forvaltningen et forslag til Lokalplan 453, der gav mulighed for at opføre en rækkehus-bebyggelse. Efter den offentlige høring valgte Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2014 at annullere forslaget med beslutning om, at der skal udarbejdes et nyt lokalplanforslag til parcelhusbebyggelse på ejendommen.

Den 3. juni 2015 fremlagde forvaltningen en analyse af forskellige bebyggelsesmuligheder på ejendommen for Teknik- og Miljøudvalget. Den belyste de forskellige muligheder på grunden og konsekvenserne af valgene, for at give Teknik- og Miljøudvalget det bedst mulige grundlag for at kunne træffe valget om bebyggelsestype.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, den 3. juni 2015, punkt 7, at en lokalplan for Parallelvej 47 udarbejdes, der giver mulighed for opførelse af parcelhuse på grunden.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at Hvidovre Kommune sælger ejendommen som den er og foreligger.

Kommunale ejendomme skal, som bekendt, sælges til markedsprisen. I den forbindelse skal det nævnes, at der ikke er indhentet en nyere ejendomsmæglervurdering af ejendommen, idet forvaltningen vil afvente bud på ejendommen inden en mæglervurdering indhentes, således at mæglervurderingen er helt ny og opdateret, når tilbuddene skal vurderes.

Der blev dog indhentet en mæglervurdering i 2011, hvorefter en ejendomsmægler vurderede, at ejendommen kunne indbringe kr. 6.000.000, hvis den blev solgt med henblik på opførelse af 10 rækkehuse.

Da det er blevet besluttet, at ejendommen skal sælges med henblik på opførelse af parcelhuse, vurderer forvaltningen, at salgsprisen/vurderingen af ejendommen vil være væsentligt mindre.

Der skal endvidere gøres opmærksom på, at salg af grunde fra 1. januar 2011 er momspligtigt og der skal derfor svares moms af salgsprisen.

Opmærksomheden skal også henledes på, at en køber skal forestå nedrivning, byggemodning, udstykning, opførelse af støjskærm og andet i tilknytning hertil, inden ejendommen kan bebygges med fire parcelhuse og dette afspejler sig også i fastsættelse af ejendomsprisen.

Det må dog antages, at en grund på 3191 m2 der sælges med henblik på opførelse af4 parcelhuse, efter forvaltningens vurdering, må i alt kunne indbringe minimum kr. 3.000.000 – 3.500.000 + moms.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Forvaltningen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3, og § 4, stk. 2.

Lokalplanen erstatter en hidtil gældende byplanvedtægt, og lokalplanen fastlægger kun anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Derfor vurderes ændringen ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen muliggør heller ikke anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag eller projekter, der i størrelse og karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Gruppe A foreslår, at der på grunden Parallelvej 47 bygges tæt lav bebyggelse for at imødekomme borgernes ønske om ejerboliger på størrelsen 110-125 m2. Endvidere vil vi med denne boligtype kunne få en højere pris for grunden og dermed opnå en større økonomisk gevinst for kommunen. Såfremt grunden ikke er solgt efter høringsperioden og senest 3 måneder foreslås det, at kommunen bekoster en nedrivning af bygningen.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe O, Liste H, Gruppe V og C.

Ikke godkendt.

Ad 1. – 2.

For: Gruppe O, Liste H, Gruppe V og C.

Imod: Gruppe A under henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

Ad 1

Gruppe A foreslog, at inden lokalplanforslaget sendes i høring nedrives bygningerne.

Der skal bygges tæt lav bebyggelse på op til 8 rækkehuse for at imødekomme borgernes ønske om ejerboliger på størrelsen 110-125 m2. Vi mener, at vi med denne boligtype, også opnår en større økonomisk gevinst for kommunen.

Nedrivningsomkostningerne finansieres af kassen.

For: Gruppe A, F og Ø

Imod: Gruppe O, Liste H, Gruppe V, C og Kashif Ahmad (UP)

Ændringsforslaget ikke vedtaget.

Gruppe C forslog, at lokalplanforslaget godkendes med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger, og at den nuværende bebyggelse nedrives snarest muligt.

Nedrivningsomkostningerne finansieres af kassen.

For: Gruppe O, Liste H, Gruppe V, C, Ø og Kashif Ahmad (UP)

Imod: Gruppe A og F med henvisning til eget forslag.

Ændringsforslaget vedtaget

Kommunalbestyrelsen godkendte, at de nuværende bygninger nedrives og at forslag til Lokalplan 465 sendes i offentlig høring i otte uger, samt at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Nedrivningsomkostningerne finansieres af kassen.

Ad 2

For: Gruppe O, Liste H, Gruppe V, C, Ø og Kashif Ahmad (UP)

Imod: Gruppe A og F med henvisning til eget forslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 465 (pdf)

8. Forslag til Lokalplan 235 for bevaringsværdig bolig på Sydkærsvej 75

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for en bevaringsværdig bolig på Sydkærsvej 75.

Lokalplanen skal sikre, at eventuelle til- og ombygninger af det bevaringsværdige enfamiliehus på ejendommen sker på en sådan måde, at bygningens karakter og bevaringsværdi opretholdes.

Lokalplanforslaget forelægges til godkendelse med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at forslaget til Lokalplan 235 godkendes og herefter fremlægges i offentlig høring i otte uger.
 2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst modtog den 16. september 2014 en ansøgning om tilladelse til at nedrive et enfamiliehus på ejendommen Sydkærsvej 75. Baggrunden for ønsket var, at huset ikke var tidssvarende og krævede en gennemgribende renovering.

Huset, der ligger i Risbjergkvarteret, blev i år 2000 vurderet bevaringsværdigt efter SAVE-systemet med en bevaringsværdi 3. Huset er derfor optaget som bevaringsværdigt i Kommuneplan 2009. Det blev genvurderet i 2014, hvor den høje værdi blev fastholdt.

Økonomiudvalget besluttede på denne baggrund, på sit møde den 17. november 2014, at nedlægge forbud mod nedrivning af huset efter planlovens § 14. Der skal herefter indenfor 1 år efter denne beslutning offentliggøres et forslag til en bevarende lokalplan for ejendommen.

Lokalplanen omfatter kun denne ene ejendom.

Ejendommen, og dermed lokalplanområdet, består af en hjørnegrund på 790 m2. Ejendommen udgør en del af Risbjergkvarteret nord for Brostykkevej og vest for Harrestrup Å og anvendes til boligformål.

Den rummer et enkelt, fritliggende enfamiliehus, der er opført som en velproportioneret bungalow i 1 etage med fladt tag. Huset fremstår i gule mursten med bånd af røde mursten. Facademuren afsluttes på en særlig karakteristisk måde i en murkrone, der omkranser og skjuler det flade tag.

Huset er opført i 1937, og boligarealet er på 68 m2 med 68 m2 kælder. Huset står nogenlunde intakt, men har i mange år haft en overdækket terrasse i niveau med overkanten af kælderen. Overdækningen er nu nedrevet.

Lokalplanen har til hensigt at bevare boligen, som ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres i det ydre uden Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse.

Ejendommen er i dag omfattet af Byplanvedtægt H11. Ifølge denne må højst 1/5 af grunden bebygges i en etage med udnyttet tagetage, idet udnyttelsesgraden dog ikke må overstige 0,25.

Med den nye lokalplan gives der mulighed for, at boligen kan udvides med samme areal, som det eksisterende, dvs. op til 68 m2 til boligformål i maksimalt en etage. Udvidelsen skal ske indenfor det byggefelt, der udlægges med lokalplanen.

Byggefeltet foreslås rykket tilbage i forhold til det eksisterende, for at sikre, at en eventuel tilbygning ikke vil dominere det bevaringsværdige hus.

Herudover indeholder lokalplanen bestemmelser for udseendet af nyt byggeri på ejendommen, herunder at ny bebyggelse ikke må være højere end det eksisterende hus, samt at der anvendes samme materialer og farver som de allerede anvendte.

Retsgrundlag

Efter Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27. maj 2013 skal lokalplaner tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Lokalplanforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

Efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 939 af 3. juli 2013, skal der gennemføres en miljøvurdering af lokalplaners sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget besluttede med vedtagelsen af forbuddet efter planlovens § 14, den 17. november 2014, at der skal udarbejdes en lokalplan med det formål at sikre det bevaringsværdige enfamiliehus.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Lokalplanforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 3, og § 4, stk. 2.

Denne lov stiller i visse tilfælde krav om, at der laves en miljøvurdering af lokalplaner. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

Dette begrundes med, at lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan – og ikke muliggør væsentlige ændringer i det bestående, men derimod viderefører den nuværende anvendelse i princippet status quo – og at planen ikke vil muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslag til Lokalplan 235 fremlægges i offentlig høring i otte uger, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 235 (pdf)
 2. SAVE skema Sydkærsvej 75 (pdf)

9. Ligestillingsredegørelse 2015

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage kommunens Ligestillingsredegørelse 2015 til efterretning

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at tage kommunens Ligestillingsredegørelse 2015 til efterretning

Sagsfremstilling

Formålet med ligestillingsredegørelserne er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.

Kommunens Ligestillingsredegørelse 2015 beskriver perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015. Den skal vedtages af Kommunalbestyrelsen og sendes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold inden d. 1. november 2015.

Ligestillingsredegørelsen indeholder spørgsmål vedrørende:

 • Personaleområdet
 • Kommunens kerneydelser (borgerrettede ydelser)
 • Kønssammensætning af råd, nævn og udvalg.

Personaleområdet

Hvidovre Kommune har en ligestillingspolitik på personaleområdet, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2012. HovedMED besluttede i januar 2014 at nedlægge det midlertidige ligestillingsudvalg, der blev oprettet i forbindelse med udarbejdelsen af ligestillingspolitikken. HovedMED konkluderede, at der arbejdes med ligestilling som en del af personalepolitikken, og der derfor  ikke længere var brug for et særligt ligestillingsudvalg.

Der er generelt opmærksomhed på, at mænd og kvinder ikke diskrimineres ved ansættelser, og at der er ansøgere af begge køn. Udgangspunktet er, at den bedst kvalificerede vælges.

Kerneydelser

Forvaltningsområderne arbejder meget forskelligt med at fremme ligestilling i kerneydelserne og med at ligestillingsvurdere kerneydelserne fx har pladsanvisningen i Børne- og Velfærdsforvaltningen i 2015 implementeret et nyt fagsystem ”KMD Institution”, hvor far og mor har fået samme rettigheder til at tilgå systemet og begge får nu sendt post/information vedrørende deres barn. Tidligere var dette kun muligt for mor.

Generelt arbejder de borgerrettede områder ikke systematisk med at fremme ligestilling eller med at ligestillingsvurdere aktiviteter. Områderne vurderer generelt, at det ligger i lovgivningen, at mænd og kvinder skal behandles lige.

Kønssammensætning af råd, nævn og udvalg

Der er ikke i perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015 nedsat nye råd, nævn og udvalg, der falder ind under ligestillingslovens § 10a, styk.1: ”For at fremme ligestilling af kvinder og mænd, skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen, foreslå både en kvinde og en mand.”

Resultaterne af ligestillingsredegørelserne vil blive offentliggjort på www.ligestillingidanmark.dk i foråret 2016.

Retsgrundlag

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd. Ligestillingsredegørelse 2015 på det kommunale område beskriver perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015, og i henhold til ligestillingsloven skal ligestillingsredegørelsen indberettes inden d. 1. november 2015.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

For: Gruppe A, Liste H, Gruppe V, C, Ø og Kashif Ahmad (UP).

Imod: Gruppe O og F.

Gruppe O under henvisning til bemærkningerne,  at i Hvidovre Kommune er vi stolte af, at vi har mange dygtige medarbejdere. Og det er præcis deres kvalifikationer og personlige egenskaber, der er i højsædet, når vi ansætter. Så anerkender vi til fulde, at der i vores dagsinstitutioner er en overrepræsentation af kvinder på samme måde, som der er i Vej og Parkafdelingen er en overrepræsentation af mænd. Den tendens gør vi naturligvis intet for at modvirke, da vi til enhver tid foretrækker den mest motiverede og kvalificerede medarbejder.

Kommunalbestyrelsen tog kommunens Ligestillingsredegørelse 2015 til efterretning.

Bilag

 1. Ligestillingsredegørelse Hvidovre Kommune 2015 (pdf)

10. Ny politik og nye retningslinjer på forsikringsområdet

Beslutningstema

Som opfølgning på Kommunalbestyrelsens behandling af den organisatoriske udmøntning af kommunens forsikringspolitik samt retningslinjerne for daværende Risikoforum (nu Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering), skal der tages endelig stilling til justeringer i kommunens forsikringspolitik. Der er desuden udarbejdet nye retningslinjer for Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering, som fremlægges til orientering. Endelig vedlægges oversigt over Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurderings bevillinger i 2014 samt årsrapport 2014 for forsikringsområdet.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende ny forsikringspolitik
 2. at tage nye retningslinjer for Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering (tidl. Risikoforum) til efterretning
 3. at tage Forsikringskontorets årsrapport 2014, oversigt over bevillinger fra Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering i 2014 samt statusrapport for 2014 fra Willis  til efterretning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet den organisatoriske udmøntning af kommunens forsikringspolitik. I forlængelse af dette har forvaltningen udarbejdet en opdateret forsikringspolitik, herunder justerede retningslinjer for forsikringsbonusordningen, samt nye retningslinjer for Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering (tidligere Risikoforum).

Forsikringspolitik, herunder justerede retningslinjer for forsikringsbonusordningen

Hvidovre Kommunes forsikringspolitik har til formål at fastlægge de overordnede rammer for forsikringsforholdene i Hvidovre Kommune.

Forslag til Hvidovre Kommunes forsikringspolitik er vedlagt som bilag. Den væsentligste ændring i forsikringspolitikken i forhold til tidligere handler om justerede retningslinjer for forsikringsbonusordningen.

Ved overgangen fra almindelig forsikring til selvforsikring i 2007 blev der høstet en besparelse på udgiften til forsikringspræmie. Besparelsen blev efterfølgende bl.a. anvendt til oprettelse af kommunens interne forsikringsbonusordning, der indebar, at kommunens afdelinger og institutioner fik mulighed for at ansøge om udbetaling af midler for op til 50.000 kr. til risikoforebyggende tiltag samt arbejdsmiljøinitiativer.

Med den nye forsikringspolitik er det forslaget, at forsikringsbonusordningen ændres med virkning fra udbetalingen for 2014. Konkret består ændringerne i, at:

 1. Det samlede beløb i forsikringsbonusordningen nedjusteres.
 2. Proceduren for tildeling af midler ændres, så der ikke længere kan søges om midler. Midlerne fordeles i stedet til de enkelte enheder/institutioner efter en fordelingsnøgle, og beløbet reduceres, hvis enheden/institutionen har haft skader.
 3. De tildelte midler administreres herefter af de lokale arbejdsmiljøgrupper. Det er fortsat et krav, at midlerne bruges til risikoforebyggelse og arbejdsmiljøinitiativer.

Ad 1:

Forsikringsbonusordningens samlede beløb beregnes som en andel (25 %) af kommunens samlede præmieudgifter, og forsikringsbonusordningen er derfor reduceret i forlængelse af, at de samlede præmieudgifter er reduceret med forsikringsudbuddet i 2013.

På trods af det lave beløb vurderer forvaltningen, på forsikringsmæglerens anbefaling, at forsikringsbonusordningen bør fastholdes, da den sikrer incitament til at holde skadesniveauet nede.

Ad 2:

Proceduren for tildeling af midler ændres, så der ikke længere kan søges om midler. Midlerne fordeles i stedet til de enkelte enheder og institutioner efter en fordelingsnøgle (dog med et minimumsbeløb på 4.500 kr.).

Beløbet nedskrives, hvis den enkelte enhed eller institution har en skade – nedskrivningen er på enten 2.250 kr. eller 1.000 pr. skade (sidstnævnte beløb gælder for de enheder og institutioner, hvor det samlede beløb kun er på 4.500 kr.).

Skadesudgifter herudover betales af forsikringskontoret i Borgmesterkontoret (hvis skaden er omfattet af kommunens selvforsikring) eller forsikringsselskabet (hvis skaden er omfattet af forsikring hos et forsikringsselskab).

Ad 3:

De tildelte midler fra forsikringsbonusordningen administreres af de lokale arbejdsmiljøgrupper, som har det nære kendskab til, hvilke risikoforebyggende tiltag og arbejdsmiljøinitiativer, der er brug for, og som vurderer, hvordan midlerne bør anvendes. Det er dermed fortsat et krav, at midlerne bruges til risikoforebyggelse og arbejdsmiljøinitiativer.

Forsikringskontoret kan når som helst indhente oplysninger omkring brugen af bonusmidlerne hos arbejdsmiljøgrupperne for at sikre, at midlerne bruges til risikoforebyggende tiltag og til arbejdsmiljøinitiativer. Arbejdsmiljøgrupperne er forpligtigede til at udarbejde en oversigt over, hvad bonusmidlerne er forbrugt til i de enkelte år. Denne oversigt skal årligt fremsendes til forsikringskontoret.

Som bilag er vedlagt en nærmere beskrivelse af forslaget til ændrede retningslinjer for forsikringsbonusordningen.

Der er endvidere udarbejdet en forsikringsvejledning (medarbejdervejledning), der forklarer om betingelserne for rapporteringer af skader og ændringer af kommunens aktiver. Vejledningen henvender sig til de medarbejdere i kommunen, der har ansvaret for rapportering af skader.Forsikringsvejledningen er vedlagt som bilag.

Nye retningslinjer for Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering (tidligere Risikoforum)

Formålet med Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering (FAR) er at koordinere og igangsætte initiativer (herunder at bevillige tilskud), der forebygger og forbedrer arbejdsmiljøet og sikrer medarbejdere, bygninger og inventar i Hvidovre Kommune, samt at styrke og koordinere den samlede arbejdsmiljøindsats i kommunen.

Der er årligt afsat 1 mio. kr. til forebyggelsespuljen under FAR.

Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet sag om daværende Risikoforums beslutningskompetence. Administrationen har efterfølgende foretaget opstrammende justeringer i retningslinjerne. Som bilag er vedlagt de justerede retningslinjer for FAR.

Chefen for Borgmesterkontoret har herefter det overordnede ledelsesansvar for tildeling af midler fra forebyggelsespuljen. Dette betyder, at alle ansøgninger skal godkendes af chefen for Borgmesterkontoret, som sikrer, at ansøgningerne er i overensstemmelse med retningslinjer for tildeling af tilskud fra forebyggelsespuljen og kommunens politikker og strategier i øvrigt. Chefen for Borgmesterkontoret skal desuden involvere Direktionen, hvis der ansøges om beløb til større og mere tværgående projekter. Der skal altid foreligge en indstilling fra FAR til Direktionen.

Tilskud fra forebyggelsespuljen kan alene ydes efter ansøgning og beslutning i FAR.

Ansøgere til forebyggelsespuljen skal anvende FARs ansøgningsskema, hvor bl.a. problemstilling, hvor mange ansøgningen berører, hvilke resultater der forventes og et overslag over udgifter skal beskrives. Ansøgninger, der indbefatter indkøb af genstande eller tjenester, skal altid forelægges med mindst ét gældende tilbud.

Vedlagt som bilag findes oversigt over fordeling af puljemidler fra FAR i 2014.

Årsrapporten 2014

Forsikringskontorets årsrapport gennemgår udvikling, ændringer og nye tiltag samt skadestatistik på forsikringsområdet. Årsrapporten findes vedlagt i bilag.

Vedlagt som bilag findes også årsrapport fra kommunens forsikringsmægler Willis.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august 2007 retningslinjer for ’Ny Forsikringspolitik’ for Hvidovre Kommune, med ikrafttræden 1. januar 2008.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. november 2013 og den 17. december 2013 den organisatoriske udmøntning af kommunens forsikringspolitik og retningslinjer for bevillinger fra kommunens forsikringspulje.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 17. december 2013 desuden sag om daværende Risikoforums beslutningskompetence.

Økonomiske konsekvenser

Justeringerne vedr. forsikringsbonusordningen og FAR medfører en mindre besparelse på begge poster i forhold til tidligere udgifter. Pengene indgår i den samlede ramme til forsikringsområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2015

 1. Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende ny forsikringspolitik.
 2. Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at tage nye retningslinjer for Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering (tidl. Risikoforum) til efterretning.
 3. Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at tage Forsikringskontorets årsrapport 2014, oversigt over bevillinger fra Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering i 2014 samt statusrapport for 2014 fra Willistil efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte ny forsikringspolitik.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen tog de nye retningslinjer for Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering (tidl. Risikoforum) til efterretning.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen tog Forsikringskontorets årsrapport 2014, oversigt over bevillinger fra Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering i 2014 samt statusrapport for 2014 fra Willistil efterretning.

Bilag

 1. Hvidovre Kommunes forsikringspolitik (pdf)
 2. Forsikringsbonusordningen, forslag til ændring af retningslinjer (pdf)
 3. Forsikringsvejledning (pdf)
 4. Forum for Arbejdsmiljø- og Risikostyring (FAR) 2014, retningslinjer (pdf)
 5. Årsrapport 2014, Forsikringskontoret (pdf)
 6. Statusrapport 2014, Willis (pdf)
 7. Bevilgede midler fra Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering (FAR) 2014 (pdf)

11. Effektivisering af kørselsområdet

Beslutningstema

Regeringsaftalen for 2014 har pålagt Hvidovre Kommune en besparelse på kørsel af borgere med særlige behov (visiterede borgere). Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at Movia forestår udbud af befordringsopgaven, og at effektiviseringen opdeles i to etaper. Etape 1 er ved at blive gennemført. Som et grundlag for at bede Movia om at forestå udbud af de kørsler, som er omfattet af etape 2, er der med dette dagsordenspunkt udarbejdet et forslag til fremtidigt serviceniveau for kørsler i etape 2. Forslaget til serviceniveau indebærer, at der ikke sker væsentlige serviceforringelser.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende serviceniveau for etape 2 i arbejdet med effektivisering af kørselsområdet
 2. at tage Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar til efterretning

Økonomi og Stabe indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at daghjemmenes åbningstid forskydes, så de åbner og lukker en halv time senere end i dag

Sagsfremstilling

Regeringsaftalen for 2014 har pålagt Hvidovre Kommune en besparelse på ca. 1 mio. kr. for 2014, stigende til ca. 4,1 mio. kr. i 2017, for den kommunale befordring af borgere med særlige behov (visiterede borgere).

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at Movia forestår udbuddet af befordringsopgaven, og at effektiviseringen opdeles i to etaper:

Etape 1

Etape 1 handler om Movia Flextrafik Variabel, dvs. kørsler som bestilles fleksibelt med en bestillingsfrist på minimum 2 timer før kørslen.

Etape 1 sættes i drift pr. 1. oktober 2015 og indebærer, at følgende visiterede kørsler overgår til kørsel med Movia Flextrafik Variabel:

 • Borgere, som skal til læge/speciallæge
 • Borgere, som skal til afprøvning af hjælpemidler/bil
 • Borgere, som skal til genoptræning (holdkørsel til genoptræning overgår dog først, når ny genoptræning er etableret)
 • Midlertidig kørsel af syge børn fra skolerne og ungdomsuddannelserne

Status for implementeringen af etape 1 er, at der er planlagt kurser for de medarbejdere, som skal bestille kørsler i Movias bestillingssystem, og der er ved at blive planlagt kommunikation til borgerne, lægehuse mv. om ændringerne. Det er forventningen, at borgerne ikke vil opleve den store forskel, idet serviceniveauet i vid udstrækning er det samme med Movia Flextrafik Variabel.

Etape 2

Etape 2 handler om Movia Flextrafik Rute, dvs. fast rutekørsel af borgere, og målgruppen er den resterende befordring, som ikke er omfattet af etape 1. Det handler konkret om følgende kørsler:

 • Kørsel af borgere, der benytter aktivitetscentre/daghjem
 • Kørsel af børn og unge til specialundervisningstilbud/specialdagtilbud
 • Kørsel til og fra ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
 • Kørsel af børn til aflastning
 • Kørsel af børn til genoptræning (fast rutekørsel)

Det er planen, at etape 2 sættes i drift pr. 1. oktober 2016.

Som bilag er vedlagt et overblik over det nuværende serviceniveau set i forhold til det foreslåede fremtidige serviceniveau for de kørsler, som er omfattet af etape 2. I forhold til kørsel af børn til aflastning er nuværende serviceniveau ikke beskrevet, idet der i dag er tale om forskellige kørselsordninger afhængigt af, om det er kørsel til institution i anden kommune eller aflastningsfamilier i Hvidovre Kommune eller anden kommune.

Som bilag er desuden vedlagt beskrivelse af de standardkrav, som Movia stiller til operatørerne – både generelle krav uanset ordning, krav som vedrører Flextrafik variabel (etape 1) og krav, som vedrører Flextrafik rute (etape 2, som nærværende sag handler om).

Forslaget til serviceniveau er udarbejdet i samarbejde med Movia og er bl.a. baseret på Movias erfaringer i forhold til at opnå en effektiv planlægning af kørslerne. Samtidig er forslaget baseret på det udgangspunkt, at der ikke må ske betydelige serviceforringelser.

Som udgangspunkt er der tale om det samme serviceniveau som i dag. Fravigelserne i forhold til i dag handler primært om, at bestillingsfristen ændres, således at ændringer til en rute (fx i fald, at der skal en borger ekstra med på ruten) som udgangspunkt skal meddeles operatøren 3 dage før, ændringen træder i kraft. I praksis har operatørerne en økonomisk interesse i, at ændringer slår igennem hurtigst muligt, men hvis den øgede bestillingsfrist alligevel bliver et problem, er der mulighed for at bestille en solokørsel via Movia Flextrafik Variabel i de få dage, der måtte gå, inden ændringen af ruten kan træde i kraft. Den ændrede bestillingsfrist forventes derfor ikke at få betydning for serviceniveauet eller for belægningsprocenten på fx daghjem og aktivitetscentre.

Movia anbefaler i forhold til de fleste ordninger en maksimal køretid på 60 minutter – dette på baggrund af Movias erfaringer med, hvordan man opnår en effektiv og dermed billig planlægning af kørslerne. I dag er der en maksimal køretid for kørsel af børn til genoptræning på 10-15 minutter – dette ændres med forslaget til 45 minutter. Ligeledes er der i dag en maksimal køretid for kørsel til daghjem på 40 minutter – dette ændres med forslaget til 60 minutter. For at undgå at den forøgede kørselstid for kørsel til daghjem giver udfordringer for Hjemmeplejen, som potentielt skal have den første borger på ruten klar 20 minutter tidligere end i dag, er det forslaget, at daghjemmenes åbningstid bliver forskudt, så de åbner og lukker en halv time senere (dvs. at åbningstiderne fremover vil være 9.30-15.30).

På enkelte områder indebærer forslaget et bedre serviceniveau end det nuværende, fx er der i forslaget til fremtidig ordning mulighed for ledsager.

Der er i dag en aftale, om at borgeren hentes og afleveres ved døren på en de af kørslerne. Der vil også fremover blive lagt op til dette serviceniveau, idet der er tale om fysisk svækkede og/eller demente borgere samt børn. Det er klart, at skærpede krav til kørslen (fx afhentning/aflevering ved døren) kan have betydning for prisen og dermed for, hvor store besparelser Hvidovre Kommune i sidste ende kan opnå.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender forslag til serviceniveau, vil Movia gennemføre en nærmere analyse af kørslen på de nævnte områder, herunder hvilke særlige krav, som skal medtages i et udbud af kørslen (fx det nærmere omfang af behovet for at medtage hjælpemidler, behovet for trappelifte mv.).

Retsgrundlag

I nedenstående er nævnt de retsgrundlag, som er gældende for målgrupperne under etape 2:

Daghjem og aktivitetscenter/værested for demente: Servicelovens § 79.

Kørsel til Aktivitetscenter/Oasen: Servicelovens § 105, stk. 2 samt Socialministeriets bekendtgørelse nr. 483 af 19. maj 2011 om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud.

Aflastning, børn: Servicelovens § 52, stk. 3 og 5 samt Servicelovens § 44.

STU kørsel: Lovbekendtgørelser nr. 1031 af 23. august 2013 § 10 og § 11.

Kørsel til dagtilbud: Servicelovens § 32.

Kørsel til specialskole: Folkeskolelovens § 26.

Kørsel til genoptræning, børn: Servicelovens § 41.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj 2014, pkt. 20, bl.a., at forvaltningen fremlægger endelig indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende effektivisering af befordringsområdet uden væsentlige serviceforringelser, når Movia Flextrafik og forvaltningen har udarbejdet forslag til kommunens udbud og kørselsplanlægning.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. december 2014, pkt. 18, bl.a., at tidsplanen for udbuddet af befordringen deles i to etaper, og at 1. etape sættes i drift 1. oktober 2015 med undtagelse af, at den nuværende holdkørsel til genoptræning først overgår, når ny genoptræning er etableret. Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til serviceniveau for de kørsler, som er omfattet af etape 1.

Kommunalbestyrelsen besluttede desuden den 16. december 2014, pkt. 18, at 2. etape (rutekørsel) sættes i drift fra den 1. oktober 2016, og at serviceniveauet for disse kørsler vil blive fremlagt Kommunalbestyrelsen i 2015.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for visiteret borgerkørsel var i 2012 ca. 14,1 mio. kr.  Af disse vedrører ca. 12 mio. kr. den visiterede faste kørsel i etape 2.

Forudsat at der ikke skal ske væsentlige ændringer i serviceniveauet for den faste visiterede kørsel, er den umiddelbare vurdering, at der ikke kan spares mere end 5 %.

Der forventes derfor en årlig besparelse af etape 2 på omkring 0,6 mio. kr., svarende til et gennemsnit på 5 % af det nuværende aktivitetsniveau på området. Vurdering af beløbet er med en vis usikkerhed, da forudsætningerne endnu er under afklaring.

Da der i kommunen ikke har været ens praksis for budgettering og registrering af den visiterede kørsel, vil opfølgningen af ovenstående være problematisk, og indikation for faldende forbrug vil sandsynligvis skulle findes via statistik på relevante leverandører.

Der vil fremadrettet blive indarbejdet procedure for tværgående budgettering og registrering af disse omkostningstyper, således at områdets økonomi kan følges tværgående.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-09-2015

Ad 1. Anbefales godkendt. Udvalget ønsker en evaluering af etape 1, når denne er implementeret, samt en evaluering af etape 2 når denne er implementeret. 

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2015

Ad 1. Anbefales godkendt. Udvalget ønsker en evaluering af etape 1, når denne er fuldt implementeret og af etape 2, når denne er fuldt implementeret. Udvalget blev gjort opmærksom på, at etape 2 først går i drift 1. oktober 2016.

Ad 2. Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar blev taget til efterretning.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Ad 1.

For: Gruppe A, O og V.

Gruppe C, F og Ø afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Børne- og Undervisningsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets indstilling om at godkende serviceniveau for etape 2 i arbejdet med effektivisering af kørselsområdet, samt at der udarbejdes en evaluering af etape 1, når denne er fuldt implementeret og af etape 2, når denne er fuldt implementeret.

Ad 2.

For: Gruppe A, O og V.

Gruppe C, F og Ø afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Børne- og Undervisningsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets indstilling om at tage Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar til efterretning.

Ad 3.

For: Gruppe A, O og V.

Gruppe C, F og Ø afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Social- og Sundhedsudvalgets indstilling om, at daghjemmenes åbningstid forskydes, så de åbner og lukker en halv time senere end i dag.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

Ad 1.

For: Gruppe A, O, V, F og Kashif Ahmad (UP)

Imod: Gruppe C og Ø

Undlader: Liste H

Kommunalbestyrelsen godkendte serviceniveau for etape 2 i arbejdet med effektivisering af kørselsområdet, samt at der udarbejdes en evaluering af etape 1, når denne er fuldt implementeret og af etape 2, når denne er fuldt implementeret.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, V, F og Kashif Ahmad (UP)

Imod: Gruppe C og Ø

Undlader: Liste H

Kommunalbestyrelsen tog Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar til efterretning.

Ad 3.

For: Gruppe A, O, F, V og Kashif Ahmad (UP)

Imod: Gruppe C og Ø

Undlader: Liste H

Kommunalbestyrelsen godkendte, at daghjemmenes åbningstid forskydes, så de åbner og lukker en halv time senere end i dag.

Bilag

 1. Skema med serviceniveau (pdf)
 2. Standarder Movia Flextrafik (pdf)
 3. Ældrerådets høringssvar om Effektivisering af kørselsområdet (pdf)
 4. Handicaprådets høringssvar om Effektivisering af kørselsområdet (pdf)

12. Ændring af timetal for understøttende undervisning og lektiehjælp

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om timefordelingsplanen for folkeskolerne skal ændres, da der ikke længere skal afsættes et særskilt antal timer til lektiehjælp/faglig fordybelse.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at timefordelingsplanen for skoleåret 2015/2016 ændres, således at timetallet for lektiehjælp/faglig fordybelse og understøttende undervisning udgør ét samlet timetal, samt at timetallet for pausetid udgår af timefordelingsplanen
 2. at godkende, at ændringen implementeres straks efter politisk beslutning.

Sagsfremstilling

Lektiehjælp/faglig fordybelse før skoleåret 2015/2016

Det har indtil dette skoleår været frivilligt for eleverne at deltage i lektiehjælp/faglig fordybelse. Hidtil var der derfor krav om, at lektiehjælp/faglig fordybelse skulle afvikles om eftermiddagen, så de elever, der ikke ønskede at deltage i tilbuddet, i stedet kunne gå over på SFO’en eller andet.

Selvom det var frivilligt for eleverne at deltage i lektiehjælp/faglig fordybelse, var der alligevel et krav til, hvor mange timer, skolerne som minimum skulle afsætte til dette tilbud. I timefordelingsplanen blev der derfor angivet, at der skulle afsættes følgende timer til lektiehjælp/faglig fordybelse:

 • 80 timer i 1. – 3. klasse
 • 120 timer i 4. – 6. klasse
 • 80 timer i 7. – 9. klasse.

Lektiehjælp/faglig fordybelse fra skoleåret 2015/2016

Fra 1. august 2015 er det blevet obligatorisk for eleverne at deltage i lektiehjælp/faglig fordybelse. Til gengæld er kravet om, at lektiehjælp/faglig fordybelse skal gives i et vist antal timer, og at det skal finde sted om eftermiddagen, udgået.

Fra dette skoleår har skolerne derfor fået større frihed til at tilrettelægge skoledagen efter lokale ønsker og behov. Lektiehjælp og faglig fordybelse kan dermed i højere grad indgå som en integreret del af den øvrige undervisning.

På nuværende tidspunkt indeholder timefordelingsplanen dog stadig angivelser af timetal til lektiehjælp/faglig fordybelse.

Understøttende undervisning

Der er hverken regler om et fast timetal til understøttende undervisning eller selvstændige mål for den understøttende undervisning.

Den understøttende undervisning udgør den del af den samlede undervisningstid, som er tilbage, når skolen har afsat tid til undervisning i fagene og pauser.

Pausetid

Skolerne er forpligtede til at indlægge pauser i løbet af skoledagen, så der tages hensyn til elevernes behov og trivsel i skoletiden. Der er dog ingen konkrete regler om, hvornår pauser skal afvikles, eller hvor meget tid der skal afsættes til pauser i løbet af skoledagen.

Efter gældende regler er afvikling af pausetiden derfor op til lokal beslutning.

I timefordelingsplanerne for indeværende og næste skoleår er der imidlertid angivet et konkret antal timer til pauserne.

Bindinger i timefordelingsplanen

Skolerne er bundet af Hvidovre Kommunes lokale timefordelingsplan, da det fremgår, at der skal afsættes et særligt antal timer til lektiehjælp/faglig fordybelse, understøttende undervisning og pausetid. Folkeskolerne i Hvidovre Kommune har derfor fortsat ikke mulighed for lokal planlægning til rådighed.

På baggrund af ovenstående indstilles, at timefordelingsplanen ændres, således at timerne til lektiehjælp/faglig fordybelse og understøttende undervisning slås sammen i timefordelingsplanen.

Samtidig vil tiden til pauser ikke længere fremgå, da der heller ikke her er lovmæssig pligt til at sætte timetal på mængden af pauser.

Derudover vil Børn og Velfærd slette afsnit 3.3 i bilaget til styrelsesvedtægten, da dette afsnit beskriver antallet af timer til lektiehjælp og faglig fordybelse. Det fremgår også af afsnittet, at tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse stadig er frivilligt.

Fordele ved at samle timetallet for lektiehjælp/faglig fordybelse og understøttende undervisning

Behovet for en ændring af timefordelingsplanen og bilaget til styrelsesvedtægten kommer, som beskrevet herover, af de ændrede rammer omkring lektiehjælp/faglig fordybelse.

En samling af timetallene for lektiehjælp/faglig fordybelse og understøttende undervisning vil medføre, at skolerne bedre kan:

 • Udnytte ressourcerne på skolerne, da skemalægningen får færre bindinger
 • Placere tiden til lektiehjælp/faglig fordybelse på tidspunkter, der giver bedre mening for den enkelte skole og de undervisningsforløb, der er på skolerne
 • Integrere forløb med understøttende undervisning på tidspunkter, hvor det passer bedre ind i forhold til den fagopdelte undervisning.

Skolelederne skal sikre muligheden for lektiehjælp/faglig fordybelse og understøttende undervisning inden for det samlede timetal, der afsættes.

Endelig vil den manglende angivelse af et specifikt timetal til pauser betyde, at skolerne kan arbejde fleksibelt med pausetiden, således at skoledagens pauser kan placeres på tidspunkter og have et omfang, der passer med den enkelte klasses behov.

Det skal bemærkes, at skolelederne er forpligtede til at sikre eleverne pauser i løbet af skoledagen. Pausetiden indgår dog som en del af den samlede undervisningstid.

Forslaget til den nye timefordelingsplan er vedlagt som bilag til sagen.

Retsgrundlag

Folketinget vedtog den 20. december 2013 folkeskolereformens to første lovforslag. Lovforslagene indeholdt en række markante ændringer af folkeskoleloven, herunder at det efter det forestående folketingsvalg blev obligatorisk for eleverne at deltage i lektiehjælp/faglig fordybelse.

Der blev afholdt folketingsvalg den 28. juni 2015. Fra skoleåret 2015/2016 er det dermed ikke længere frivilligt for eleverne at deltage i lektiehjælp/faglig fordybelse.

Det fremgår af folkeskolelovens § 15, stk. 2, at der er pligt til at etablere tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse.

Reglerne om understøttende undervisning fremgår af folkeskolelovens § 16a. Heraf følger, at understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

Reglen om pausetid følger af folkeskolelovens § 14b, stk. 3. Heraf fremgår det, at pausetiden indgår i den samlede undervisningstid.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendt på møde den 24. september 2013 implementeringen af folkeskolereformen i Hvidovre Kommune, herunder den samlede økonomi, der var tilknyttet implementeringen af folkeskolereformen. Som en del af denne sag godkendte Kommunalbestyrelsen ligeledes Hvidovre Kommunes timefordelingsplan, herunder timetallet for lektiehjælp, understøttende undervisning og pausetid.

På møde den 26. juni 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen Styrelsesvedtægten med bilag for skoleåret 2015/2016, hvor den vedtagne timefordelingsplan i forbindelse med folkeskolereformens implementering fremgår.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 24. juni 2015 sag om pædagogernes rolle og opgaver i skolen, hvor rammerne for normeringen af lektiehjælp og understøttende undervisning blev ændret, således at skolerne selv kunne fastlægge den konkrete bemanding af timerne til lektiehjælp og understøttende undervisning.

Økonomiske konsekvenser

Sagen indeholder ikke økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-09-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling om, at timefordelingsplanen for skoleåret 2015/2016 ændres, således at timetallet for lektiehjælp/faglig fordybelse og understøttende undervisning udgør ét samlet timetal, samt at timetallet for pausetid udgår af timefordelingsplanen.

Ad 2.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling om, at ændringen implementeres straks efter politisk beslutning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at timefordelingsplanen for skoleåret 2015/2016 ændres, således at timetallet for lektiehjælp/faglig fordybelse og understøttende undervisning udgør ét samlet timetal, samt at timetallet for pausetid udgår af timefordelingsplanen.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at ændringen implementeres straks efter politisk beslutning.

Bilag

 1. Bilag - Timefordelingsplan for Hvidovre Kommunes folkeskoler fra skoleåret 2015-2016 og frem (pdf)

13. Konvertering af understøttende undervisning til tovoksen timer

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om det skal være muligt at konvertere understøttende undervisning til tovoksen timer med henblik på at gøre skoledagen kortere. Som en del af sagen indstilles det, at kompetencen delegeres til skolelederne.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at delegere kompetencen til at konvertere understøttende undervisning til tovoksen timer til skolelederne
 2. at opfordre til at konvertere timer fra understøttende undervisning til tovoksen timer i det omfang, det er hensigtsmæssigt på de enkelte skoler ud fra en samlet pædagogisk vurdering

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 26. august 2015 skrev forligskredsen bag folkeskolereformen til landets kommuner. Brevet er sendt til kommunerne som følge af en række historier i medierne om meget lange skoledage for landets folkeskoleelever. I brevet opfordres kommunerne således til at gøre skoledagene kortere, så de stemmer overens med intentionerne om skoledagens længde i folkeskolereformen. Brevet er vedlagt som bilag til sagen.

Skoledagens længde

Forligspartierne bag folkeskolereformen udtrykker i brevet af 26. august 2015, at intentionen med folkeskolereformen var en skoledag:

 • Fra kl. 8-14 for 0.-3. klasse
 • Fra kl. 8.-14.30 for 4.-6. klasse
 • Fra kl. 8-15 for 7.-9. klasse.

Det skal dog bemærkes, at det almindelige tidsrum, som undervisningstiden kan placeres i, betragtes som værende fra kl. 8-16.

Årsagerne til de længere skoledage

Årsagen til afsendelsen af brevet skal ses i relation til den ændring, der er gennemført omkring folkeskolereformen med afholdelsen af folketingsvalget i sommeren 2015. Som følge af valget blev lektiecaferne/faglig fordybelse en obligatorisk del af undervisningstilbuddet, mens det før valget var muligt for eleverne ikke at deltage i dette tilbud. Forvaltningen har i tidligere sag på Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2015 orienteret om denne konsekvens af folketingsvalget.

Bl.a. på baggrund af de obligatoriske lektiecafeer ses der således længere skoledage på landets skoler, af andre årsager skal dog også nævnes f.eks.:

 • Skematekniske udfordringer omkring brugen af faglokaler (kapaciteten på skolerne matcher ikke behovet for faglokaler i undervisningen)
 • Udfordringer omkring opfyldelse af kravet om linjefagsdækning (mangel på lærere med linjefagsdækning kan medføre, at nogle timer på placeres sidst på dagen, f.eks. i fransk).

Særligt for Hvidovre Kommune medfører behovet for faglokaler, at nogle klasser i udskolingen (og enkelte på mellemtrinnet) har skoledage til kl. 15.30, hvilket er inden for rammerne af den tid, hvor undervisningen skal afholdes, men dog længere end det, der var hensigten med folkeskolereformen.

Mulighederne for at forkorte skoledagene

Folkeskoleloven åbner op for to muligheder for at forkorte skoledagene og dermed imødekomme intentionen om skoledagens længde. Disse muligheder er:

 1. Flere skoledage på skoleåret
 2. Konvertering af understøttende undervisning til tovoksen timer.

Ad 1) I Hvidovre Kommune er der 200 skoledage på et skoleår. Der er dog ikke regler i Folkeskoleloven om, at der kun må være 200 skoledage på et skoleår. Der er således mulighed for at gennemføre flere skoledage og dermed sprede skoleårets timer ud på flere skoledage.

Ad 2) Særligt muligheden for at konvertere understøttende undervisning til tovoksen timer fremhæves i henvendelsen fra forligspartierne bag folkeskolereformen. Det er således muligt at konvertere timer fra den understøttende undervisning til tovoksen timer med henblik på at nedbringe antallet af timer på skoleåret. Det skal præciseres, at muligheden ikke er gældende for de fagopdelte timer i f.eks. dansk og matematik.

Det fremgår af reglerne for konvertering af timerne fra understøttende undervisning til tovoksen timer, at konvertering er en mulighed for Kommunalbestyrelsen på baggrund af ansøgning fra skolelederen og efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen.

Da selve processen omkring afkortning af skoledagene er meget lang, indstilles det, at skolelederne fremadrettet har kompetencen til at konvertere understøttende undervisning til tovoksen timer i op til ét skoleår ad gangen for en klasse. Skolelederne er forpligtede til at høre skolebestyrelserne om konvertering af timer fra understøttende undervisning til tovoksen timer jf. reglerne. De enkelte skoleledere kan således ikke beslutte at konvertere timer uden forudgående drøftelse i skolebestyrelsen.

Det indstilles ligeledes, at muligheden for at konvertere timer delegeres til skolelederne straks med henblik på at opfordre til at gennemføre justeringer af skoledagenes længde i det omfang, det er hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt af skoleåret og ud fra en samlet pædagogisk vurdering. I praksis vil dette kun i nogen grad være en mulighed for de skoler, der har flere skemaperioder hen over skoleåret.

Retsgrundlag

Muligheden for at konvertere understøttende undervisning til tovoksen timer følger af Folkeskoleloven § 16 b:

Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i § 14 b, stk. 1, nr. 1, og i helt særlige tilfælde § 14 b, stk. 1, nr. 2 og 3, i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendt på møde den 24. september 2013 implementeringen af folkeskolereformen i Hvidovre Kommune, herunder den samlede økonomi, der var tilknyttet implementeringen af folkeskolereformen. Som en del af denne sag godkendte Kommunalbestyrelsen ligeledes Hvidovre Kommunes timefordelingsplan, herunder timetallet for lektiehjælp, understøttende undervisning og pausetid.

På møde den 26. juni 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen Styrelsesvedtægten med bilag for skoleåret 2015/2016, hvor den vedtagne timefordelingsplan i forbindelse med folkeskolereformens implementering fremgår.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 24. juni 2015 sag om pædagogernes rolle og opgaver i skolen, hvor rammerne for normeringen af lektiehjælp og understøttende undervisning blev ændret, således at skolerne selv kunne fastlægge den konkrete bemanding af timerne til lektiehjælp og understøttende undervisning.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-09-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling om at delegere kompetencen til at konvertere understøttende undervisning til tovoksen timer til skolelederne.

Ad 2.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling om at opfordre til at konvertere timer fra understøttende undervisning til tovoksen timer i det omfang, det er hensigtsmæssigt på de enkelte skoler ud fra en samlet pædagogisk vurdering.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte at delegere kompetencen til at konvertere understøttende undervisning til tovoksen timer til skolelederne.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte at opfordre til at konvertere timer fra understøttende undervisning til tovoksen timer i det omfang, det er hensigtsmæssigt på de enkelte skoler ud fra en samlet pædagogisk vurdering.

Bilag

 1. Bilag - Brev til kommunerne fra forligskredsen bag folkeskolereformen (pdf)

14. Godkendelse af afholdte svømmekurser

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om de afholdte førstehjælpskurser og bassinprøver for medfølgende idrætslærere kan godkendes.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende de afholdte førstehjælpskurser for medfølgende idrætslærere
 2. at godkende de afholdte bassinprøver (Hvidovreprøven)
 3. at godkende at kompetencen til at godkende afholdte førstehjælpskurser og bassinprøver delegeres til administrationen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2008 en række regler for svømmeundervisning i folkeskolerne og regler for badning i daværende fritidshjem og klubber.

Svømmeundervisningen varetages af en svømmelærer og en medhjælpende idrætslærer.

Svømmelærere

Svømmelærerne har livredderfunktion (bassinlivredder) og skal som minimum en gang årligt bestå den godkendte bassinprøve fra Dansk Svømmeunion, herudover skal svømmelærere gennemføre et 12-timers førstehjælpskursus.

En svømmelærer opnår med bestået prøve et certifikat, der gælder i et år til det bassin, hvor prøven er aflagt.

Det er skolelederens ansvar, at de undervisende svømmelærere og medfølgende idrætslærere har gennemført og bestået bassinprøverne og førstehjælp. I modsat fald må de pågældende lærere ikke undervise i svømning ved Hvidovre Kommunes folkeskoler.

Bassinprøverne for svømmelærere er afholdt med Engstrandskolen som koordinator for afvikling af prøverne. De 12 timers førstehjælp er gennemført af et firma som er certificeret til at undervise i førstehjælp.

Medfølgende idrætslærere

De medfølgende idrætslærere skal assistere de faste svømmelærere i undervisningen, disse skal en gang årligt gennemføre og bestå en ”Hvidovre-udgave” af bassinprøven (se bilag), derudover skal de gennemføres et 6-timers førstehjælpskursus. De medfølgende idrætslærere har aflagt bassinprøven overfor de fastansatte svømmelærere på Engstrandskolen.

Førstehjælpskurserne på 6 timer har hidtil været arrangeret af forvaltningen og afholdt for de medfølgende idrætslærere hos Vestegnens Brandvæsen som teori.

Afholdelse af kurser til skoleåret 2015/2016

Der har gennem årene været ønsker fra skoler og svømmelærerne om, at kurserne blev ændret/forbedret så lærerne kunne komme i vandet og afprøve førstehjælpen, så det ville give et mere naturtro indtryk af en ulykkesituation.

Endvidere har flere skoler ønsket at flytte kurset fra starten af august til slutningen af juni.

Forvaltningen fik derfor flyttet førstehjælpskurset på 6-timer til afvikling i juni 2015 i bassinet i Frihedens Idrætscenter, hvor der ved samme lejlighed blev afholdt bassinprøver for de medfølgende idrætslærere. Førstehjælpskurset og bassinprøven blev således slået sammen med henblik på at imødekomme lærernes ønsker om at afprøve førstehjælp i mere naturtro situationer.

Det fremgår dog af reglerne, som de er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2008, at bassinprøven kun kan ses som gyldig, hvis den er aflagt i det anlæg, hvor læreren underviser. Det skyldes, at det er en del af prøven, at der orienteres om placeringen af svømmehallens sikkerforanstaltninger. Det har for indeværende år ikke været muligt at afholde bassinprøver i både Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter. Det betyder, at de medfølgende idrætslærere, der underviser i Avedøre Idrætscenter mangler den del af prøven, der omhandler kendskab til svømmehallens sikkerhedsforanstaltninger. Det indstilles dog, at Kommunalbestyrelsen godkender de gennemførte prøver, idet der er tale om lærere, der i forvejen underviser i Avedøre Idrætscenter og dermed allerede har det fornødne kendskab til svømmehallens sikkerhedsforanstaltninger. Forvaltningen vil i denne sammenhæng også bede skolelederne sikre, at lærerne modtager en rundvisning i svømmehallen, hvor sikkerhedsforanstaltningerne fremvises.

Det indstilles også, at Kommunalbestyrelsen godkender de gennemførte kurser i førstehjælp og Hvidovre-udgaven af bassinprøven, idet lærerne på trods af samlingen af de to kurser har modtaget samme undervisning.

Fremadrettet

Skoleområdet har på baggrund af ovenstående nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre, at prøverne fremadrettet tilrettelægges efter gældende regler. Arbejdsgruppen skal også vurdere, om den nye måde at gennemføre førstehjælpskurset på skal søges implementeret i de gældende regler fremadrettet. Hvis det er tilfældet, vil forvaltningen foreligge sag om dette til politisk godkendelse. Det betyder, at næste års førstehjælpskurser og bassinprøver afholdes efter gældende regler og ikke som beskrevet herover, medmindre Kommunalbestyrelsen forinden har godkendt dette.

Arbejdsgruppen består af en svømmelærer og repræsentanter fra forvaltningen.

Retsgrundlag

Ansvar for vandsikkerhed i folkeskoler

Lovgivningen omkring ansvar og sikkerhed i folkeskolen er beskrevet i ”Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden” og ”Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden”.

I Bekendtgørelsen § 7:

Omfatter undervisningen i idræt også svømning, skal den lærer, der forestår undervisningen, have kvalifikationer svarende til uddannelsen til svømmelærer.

Stk.2. Skolen skal sikre sig, at de fornødne sikkerhedskrav i svømmehallen er opfyldt.

Uddybende bemærkninger til § 7:

Det påhviler skolen at sikre sig, at de fornødne sikkerhedskrav i svømmehallen er opfyldt. Samtidig påhviler det læreren at have fornødent kendskab til svømmehallens sikkerhedsudstyr. Det anbefales, at der for hver påbegyndt 15 elever skal være en lærer eller anden voksen person, der opfylder sikkerhedsbestemmelserne, dvs. kan foretage livredning og betjene genoplivningsudstyr.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. november 2008 de nuværende regler for svømmeundervisning, herunder hvilke kvalifikationer, lærerne skal have for at kunne varetage undervisningen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-09-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

 1. Kommunalbestyrelsen godkendte de afholdte førstehjælpskurser for medfølgende idrætslærere.
 1. Kommunalbestyrelsen godkendte de afholdte bassinprøver (Hvidovreprøven).
 1. Kommunalbestyrelsen godkendte at kompetencen til at godkende afholdte førstehjælpskurser og bassinprøver delegeres til administrationen.

Bilag

 1. Bilag - Regler for svømmeundervisning (pdf)

15. Sikring af genstande fra Forstadsmuseets magasin efter vandskade

Beslutningstema

Forstadsmuseet har siden 2007 haft en del af deres arkivalier opbevaret i kælderen under Engstrandskolen. I sommeren 2015 har der været en vandskade på Forstadsmuseets magasin. Vandskaden har bevirket at en del af genstandene har taget skade og fået skimmelsvamp. Forstadsmuseet søger om tilskud til udbedring af skaderne.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage stilling til at Forstadsmuseets ansøgning om tilskud på 258.000 kr. til udbedring af skader på genstande og arkivalier som følge af vandskade i opbevaringsmagasin, finansieres af kassen, såfremt skaden ikke dækkes af forsikring.

Sagsfremstilling

Forstadsmuseet har siden 2007 haft en del af deres arkivalier opbevaret i et magasin under Engstrandskolen. I løbet af sommeren 2015 konstaterer den tekniske servicemedarbejder på skolen, at der er opstået en vandskade i kælderen, som følge af en defekt grundvandspumpe. Vandskaden har også ramt Forstadsmuseets opbevaringsmagasin og der er på den baggrund frygt for skimmelsvamp i en del af museets arkivalier.

For at sikre en korrekt håndtering af de beskadigede arkivalier blev Bevaringscenter Øst (Bevaringscenterets arbejdsområder er konservering af kulturhistoriske genstande samt konsulentbistand i forbindelse med skader på arkivalier) og Teknologisk Institut tilkaldt. Der blev taget prøver fra de berørte arkivalier, og de viste spor af skimmelsvamp. Eksperterne fra Bevaringscenter Øst og Teknologisk Institut anbefalede ligeledes at magasinet blev tømt for arkivalier.

En del af materialerne fra magasinet blev flyttet til Smedjen i Avedørelejren, hvor de ligger til tørring. Der har dog ikke været plads til alle arkivalier, så en del er stadig i opbevaringsmagasinet under Engstrandskolen. Materialerne bliver løbende tilset af eksperter fra Bevaringscenter Øst, ligesom en del materialer allerede er sendt til rensning for skimmelsvamp hos Bevaringscenter Øst.

Forstadsmuseet søger om økonomisk hjælp til sikring af de beskadigede genstande.

Derudover er der en udfordring i forhold til den fremtidige placering af arkivalierne. Bestyrelsen for Forstadsmuseet ønsker at der findes kommunale lokaler til opbevaring af arkivalierne.

Der kan på nuværende tidspunkt ikke anvises egnede kommunale lokaler til opbevaring af Forstadsmuseets arkivalier. Forvaltningen foreslår i stedet, at arkivalierne opbevares hos Iron Mountain (her opbevares kommunens øvrige dokumenter) indtil en løsning kan findes i kommunale lokaler.  

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og fritidsudvalget blev orienteret om vandskaden på deres møde 1. september 2015. Forstadsmuseet har efterfølgende arbejdet videre med at sikre genstande og arkivalier.

Økonomiske konsekvenser

Forstadsmuseet har udarbejdet følgende overblik over omkostningerne ved at sikre genstandene fra det ramte opbevaringsmagasin.

Forstadsmuseet bemærker, at oversigten er et skøn over omkostningerne. Det fulde omfang af skaderne er endnu ikke kendt, da alle genstande fra magasinet endnu ikke er fjernet.

Hvidovre Rengøring – flytning af genstande fra magasin

30.000 kr.

Opbevaringscontainer til vådt materiale

10.000 kr.

Bevaringscenter Øst

60.000 kr.

Teknologisk Institut

20.000 kr.

Syrefri materialer

100.000 kr.

I alt

220.000 kr.

Der er tidligere indhentet tilbud hos Iron Mountain i forhold til at opbevare de arkivalier, som tidligere lå i magasinet under Engstrandskolen. Udgiften hertil beløber sig til 38.000 kr. om året.

Forstadsmuseet søger på denne baggrund om en tillægsbevilling på 258.000 kr. (220.000 kr. + 38.000 kr.)

Kultur- og fritidsudvalget har ikke økonomiske midler til at kunne dække udgifterne til sikring af materialer fra det ramte opbevaringsmagasin. Det anbefales på den baggrund, at bevillingen finansieres af kassebeholdningen såfremt skaden ikke kan behandles som en forsikringssag.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-09-2015

Udvalget anbefaler, at tilskuddet finansieres af kassen såfremt skaden ikke dækkes af forsikring.

Liste H afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Det er oplyst, at skaderne ikke kan dækkes af forsikringen.

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Gruppe C afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om at bevilge Forstadsmuseet et tilskud på 258.000 kr. til udbedring af skader på genstande og arkivalier som følge af vandskade i opbevaringsmagasin, og beløbet finansieres af kassen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

For: Gruppe A, O, V, F, Ø og Kashif Ahmad (UP)

Undlader : Liste H og Gruppe C

Kommunalbestyrelsen godkendte at bevilge Forstadsmuseet et tilskud på 258.000 kr. til udbedring af skader på genstande og arkivalier som følge af vandskade i opbevaringsmagasin, og beløbet finansieres af kassen


16. Driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en ny toårig driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2017
 2. at godkende, at der udbetales 145.057 kr. ekskl. moms i driftstilskud i 2016 

Sagsfremstilling

Indeværende driftstilskudsaftale udløber 31. december 2015. Såfremt AOF Daghøjskolen i Hvidovre fortsat skal modtage et årligt driftstilskud, skal der godkendes en ny aftale. Aftalen har været gældende for en periode på to år fra 1. januar 2014 til 31. december 2015.

AOF Daghøjskolen i Hvidovre samt Arbejdsmarkedsafdelingen og Juridisk Afdeling i Hvidovre Kommune har haft aftalen til udtalelse. Og der er ikke foretaget ændringer i det nye aftaleudkast i forhold til indeværende aftale.

Kultur, Miljø og Vækst finder, at de nedenstående forudsætninger for at yde støtte fortsat er til stede.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan yde driftstilskud til Daghøjskolen i Hvidovre.

Efter folkeoplysningslovens § 45a, kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at yde tilskud til en daghøjskole, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1)Daghøjskolen er en uafhængig, selvejende institution med vedtægter, der er godkendt af en kommunalbestyrelse, og med en bestyrelse, hvis medlemmer opfylder betingelserne i § 5, stk. 4 og 6.

2)Daghøjskolens formål er at tilbyde undervisning tilrettelagt for voksne med et folkeoplysende sigte, der bl.a. kan fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, eller et beskæftigelsesfremmende sigte.

3)Tilskuddet anvendes alene til daghøjskolens folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende virksomhed.

4)Ved daghøjskolens ophør skal eventuelle overskydende midler anvendes til folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende formål efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

5) En kommunalbestyrelse fører tilsyn med, om daghøjskolen opfylder tilskudsbetingelserne, og kommunalbestyrelsen kan af skolen forlange de nødvendige oplysninger meddelt.

Kommunalbestyrelsen kan som vilkår for at yde tilskud kræve, at der for ansatte ved daghøjskolen følges regler om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsvilkår, som er fastsat af eller aftalt med en kommunalbestyrelse.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte yderligere betingelser for at yde tilskud, herunder om tilbagebetaling af tilskud, hvis tilskudsbetingelserne ikke er opfyldt.

Undervisningsministeren kan yde konsulenttilskud til daghøjskoleområdet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. november 2014 driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2015.

Økonomiske konsekvenser

I 2016 er der på budgettet afsat 145.057 kr. ekskl. moms. I 2017 reguleres tilskuddet efter KL´s pris- og lønskøn.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-09-2015

1. + 2.: Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om at godkende driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2017.

Ad 2.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om, at der udbetales 145.057 kr. ekskl. moms i driftstilskud i 2016.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2017.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der udbetales 145.057 kr. ekskl. moms i driftstilskud i 2016.

Bilag

 1. Driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen Hvidovre (pdf)
 2. Regnskab 2014 med underskrifter (pdf)
 3. Notat om AOF Daghøjskole i Hvidovre (pdf)

17. Projekt 0220 Energirenovering af Fægtesalen, Fægtesalsvej 5-7

Beslutningstema

Fordeling af overskydende midler fra projekt 0220 Energirenovering af Fægtesalen, Fægtesalsvej 5-7.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at overskydende midler på 290.976 kr. fra projekt 0220 Energirenovering af Fægtesalen, Fægtesalsvej 5-7, fordeles forholdsmæssigt mellem Hvidovre Kommune med 220.579 kr. og Station Next med 70.397 kr., svarende til indskudsforholdet

Sagsfremstilling

Projekt 0220 Energirenovering af Fægtesalen, Fægtesalsvej 5-7 er nu udført.

Der er foretaget følgende:

Isolering af væg foran vinduer med flugtvejsdøre

Hulrumsisolering af gavle og væg

Udbygning af fjernvarmen på ejendommen ca. 10 stk. radiatorer fordelt på tre af hallens vægge

Sikring af gavle inden hulrumsisolering


Station Next har bidraget med 150.000 kr. på baggrund af projektets budgetoverslag på 620.000 kr., svarende til 24%.

Hvidovre Kommunes andel udgjorde således 470.000 kr., svarende til 76%.

Projektet er udført med et mindreforbrug på 290.976 kr.

Ejendomsafdelingen foreslår derfor, at de overskydende midler fra projekt 0220 Energirenovering af Fægtesalen, Fægtesalsvej 5-7, fordeles forholdsmæssigt mellem Hvidovre kommune og Station Next, svarende til indskudsforholdet.

En forholdsmæssig tilbagebetaling til Station Next udgør 70.397 kr.

Hvidovre Kommunes mindreudgift vil herefter udgøre 220.579 kr.

Anlægsregnskabet aflægges i forbindelse med kommunens regnskab for 2015 i henhold til kommunens regulativ for økonomistyring.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på møde 29. april 2014, punkt 27 givet anlægsbevilling på udgift 620.000 kr. og indtægt 150.000 kr. (medfinansiering fra Station Next) til projekt 0220 Energirenovering af Fægtesalen, Fægtesalsvej 5-7.

Hvidovre Kommunes projektandel udgør derved 470.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Projekt 0220 Energirenovering af Fægtesalen, Fægtesalsvej 5-7 er udført med mindreforbrug på 290.976 kr.

Station Next har bidraget til anlægsprojektet med 150.000 kr. af projektoverslaget på 620.000 kr. og Hvidovre Kommune med de resterende 470.000 kr.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår, at mindreforbruget fordeles forholdsmæssigt mellem Station Next og Hvidovre Kommune på baggrund af bidragsandelene, hvilket betyder en tilbagebetaling på 70.397 kr. til Station Next.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2015

Anbefales godkendt.

Karl Erik Høholt Jensen var ikke tilstede.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om, at overskydende midler på 290.976 kr. fra projekt 0220 Energirenovering af Fægtesalen, Fægtesalsvej 5-7, fordeles forholdsmæssigt mellem Hvidovre Kommune med 220.579 kr. og Station Next med 70.397 kr., svarende til indskudsforholdet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte, at overskydende midler på 290.976 kr. fra projekt 0220 Energirenovering af Fægtesalen, Fægtesalsvej 5-7, fordeles forholdsmæssigt mellem Hvidovre Kommune med 220.579 kr. og Station Next med 70.397 kr., svarende til indskudsforholdet. Beløbet tilføres kassen.


18. Projekt 6195 Hvidovre Rådhus, renovering af øverste etage - erstatningssag

Beslutningstema

Anlægsregnskab for projekt 6195 Hvidovre Rådhus, renovering af øverste etage (erstatningssag)

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsregnskab for projekt 6195 Hvidovre Rådhus, renovering af øverste etage (erstatningssag) godkendes. Forskel mellem sagsomkostning / udbedring af mangler 1.327.348 kr. finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

Aflæggelse af anlægsregnskab for projekt 6195 Hvidovre Rådhus, renovering af øverste etage (erstatningssag).

Der er givet anlægsbevilling på 3.892.500 kr. til udbedring af mangler i forhold til afsluttet anlægsprojekt 6163 Hvidovre Rådhus, renovering øverste etage (Rådhushatten) og den følgende tvistsag.

Anlægsbevillingen er blevet finansieret af kassebeholdningen, idet erstatningen ligeledes er tilgået kassebeholdningen.

Der er nu faldet kendelse i tvistsagen.

Den tilkendte erstatning har ikke kunnet dække kommunens udgifter til udbedringen af mangler og sagsomkostninger.

Den samlede udgift for udbedring af mangler, sagsomkostninger og erstatning udgør derfor 1.327.348 kr.:

Udgift

Indtægt

Udbedring af mangler

3.139.477

Sagsomkostninger, renter mv.

790.351

-503.132

Erstatning

-2.099.348

Anlægsregnskab i alt

3.929.828

-2.602.480

Specifikation af anlægsregnskab for projekt 6195 Hvidovre Rådhus, renovering af øverste etage (erstatningssag) er opgjort i bilag ”Specifikation af anlægsregnskab”.

Kendelsen er ligeledes vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Anlægsregnskabet aflægges i henhold til Regulativ for økonomistyring i Hvidovre Kommune, bilag 2, punkt 2.5:

Anlægsregnskaber for anlægsarbejde over 2 mio. kr. aflægges som særskilte anlægsregnskaber i fagudvalg og efterfølgende Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Som udgangspunkt skal det ske inden tre måneder efter anlægsarbejdets afslutning og udgifterne hertil er betalt eller restanceført.

Politiske beslutninger og aftaler

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskabet.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskabet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2015

Anbefales godkendt.

Karl Erik Høholt Jensen var ikke tilstede.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om, at anlægsregnskab for projekt 6195 Hvidovre Rådhus, renovering af øverste etage (erstatningssag) godkendes. Forskel mellem sagsomkostning / udbedring af mangler 1.327.348 kr. finansieres af kassen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte, at anlægsregnskab for projekt 6195 Hvidovre Rådhus, renovering af øverste etage (erstatningssag) godkendes. Forskel mellem sagsomkostning / udbedring af mangler 1.327.348 kr. finansieres af kassen.

Bilag

 1. Specifikation af anlægsregnskab (pdf)
 2. Kendelse 18.5.2015 (pdf)

19. Valgplakater retningslinjer for Hvidovre

Beslutningstema

Forvaltningen har som konsekvens af afholdte valg et ønske om at fastsætte retningslinjer for opsætning af valgplakater ved fremtidige valg. Herunder om der skal opkræves beløb hos partier, som har opsat ulovlige plakater.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende retningslinjer for valgplakater i Hvidovre Kommune.
 2. at vurdere, om der fremadrettet skal opkræves beløb for ulovlige ophængte valgplakater.
 3. At fastsætte metoden til udregning  af beløb for valgplakater (fast pris eller konkret udregning).
 4. at vurdere, om der skal opkræves beløb for ulovlige valgplakater for det afholdte folketingsvalg 18. juni 2015.

Sagsfremstilling

Vej- og Parkafdelingen fører tilsyn og har ansvaret for at ulovlig valgplakater bliver fjernet via påbud. Reglerne for opsætning og nedtagning af valgplakater er reguleret i lov om offentlige veje m.v. § 3, § 84 og § 85.

Vej- og Parkafdelingen har ved de sidste 3 valg oplevet, at flere partier ikke efterlever loven. Ved hvert valg bruger afdelingen derfor ekstra meget tid på administration, herunder påbud og tilsyn.

Ad 1: Retningslinjer for valgplakater i Hvidovre Kommune

Vej- og Parkafdelingen har udarbejdet notat om retningslinjer for valgplakater i Hvidovre Kommune, vedlagt bilag 1. Det er hensigten, at notatet skal være en hjælp til partierne ved valg, når de skal opsætte valgplakater. Formålet er, at der på denne måde bliver opsat færre ulovlige valgplakater.

I notatet er fremsat strengere retningslinjer end lov om offentlige veje m.v. dikterer. Årsagerne hertil er beskrevet i det følgende.

Jf. lov om offentlige veje m.v., må man ophænge valgplakater i træer på de offentlige veje og pladser. Hvis en valgplakat ikke er ophængt forsvarligt eller går i stykker, kan strippen, som valgplakaten er ophængt med, skære sig ind i barken på træet.

Hvis barken bliver beskadiget, kan der komme svampeangreb på træet. I værste tilfælde kan valgplakaterne (strippen) gnave sig ind i barken hele vejen rundt på træet, og man kan få det der hedder ”ringning” af træet. Resultatet af en ringning er, at træet går ud. Vej- og Parkafdelingen vil derfor fraråde, at man ophænger valgplakater i træerne.

På Avedøre havnevej er det ikke tilladt jf. lov om offentlige veje m.v. at ophænge plakater i Midterrabatten. Afdelingen har observeret, at det alligevel sker. Avedøre Havnevej er den eneste vej i kommunen, hvor der pågår kørsel med op til 70 km/t. Grundet trafiksikkerhed anbefaler Vej- og Parkafdelingen, at der slet ikke sættes valgplakater op på Avedøre Havnevej.

Jf. lov om offentlige veje m.v. må valgplakater opsættes på broer.

Vej- og Parkafdelingen har vurderet, at opsætning af valgplakater på broer i kommunen vil udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko. Det skyldes, at valgplakaterne vil kunne falde ned på trafikanterne, cyklende, gående under broen, som derved kan miste orienteringen og komme til skade.

På Materielgården indsamles alle nedtagne valgplakater der er opsat ulovligt samt alle valgplakater, der er faldet ned på jorden.

Jf. lov om offentlige veje m.v. skal valgplakaterne opbevares ½ år inden de må destrueres. Af hensyn til pladsen på materielgården anbefales det, at partierne så hurtig som muligt efter valget afhenter plakaterne. Ved det afholdte valgt 18. juni 2015 er der kun afhentet 1 valgplakat.

Notatet kan sættes på kommunens hjemmeside ved valg og blive sendt til de opstillede partiers formænd. Disse kan så videregive retningslinjerne til de øvrige partikandidater.

Ad 2: Opkrævning af beløb for ulovlige ophængte valgplakater.

I Hvidovre kommune har der ikke været tradition for at opkræve beløb for ulovlige opsatte valgplakater. Vej- og Parkafdelingen har ved de seneste valg registreret timeforbrug brugt på opgaven, således at man vil kunne fastsætte et beløb for hver ulovlig valgplakat, der nedtages.

Ved Folketingsvalget i år, kunne afdelingen konstatere, at der var flere partier, som brugte energi på at sætte plakaterne i den rigtige højde og at andre partier opsatte valgplakaterne ulovligt.

Andre nærliggende kommuner opkræver beløb pr. ulovlig valgplakat hos partierne.

Hvis det vælges at opkræve, beløb for nedtagning af ulovlige valgplakater, betyder det følgende:

·Det skal kunne dokumenteres hvor plakaten har hængt. Det behøver ikke være billededokumentation, vejnavn og nr. er tilstrækkelig.

·Det skal sandsynliggøres, at de udgifter der er til nedtagningen af plakater, svarer til det beløb der opkræves.

·Hvis politikeren ikke kan identificeres ud fra plakaten, kan regningen sendes til partiformanden.

 • Der vil være en del administrativt arbejde forbundet med opkrævningen. Det skal vurderes, om de administrative omkostninger i forbindelse med opkrævning af beløb for ulovlig opsatte valgplakater, står i mål i forhold til den indtægt kommunen vil få ved inddrivelsen, se også 3) og 4).

Hvis det ikke vælges at opkræve beløb for nedtagning af valgplakater, betyder det følgende:

·Dokumentationen skal fortsat være der, men den kan være mere lempelig, f.eks. er der ikke journaliseringspligt, i forhold til, hvis der opkræves beløb for de ulovlige valgplakater.

·Der skal ikke registreres timer på en speciel konto i Vej- og Parkafdelingen.

Om der opkræves beløb for nedtagning af plakater eller ej, vil ikke have betydning for den administrative håndtering af ulovlige valgplakater i afdelingen. Jf. lov om offentlige veje m.v. gælder påbudsreglen om, at plakatophængeren inden for 24 timer selv skal have mulighed for at fjerne plakaten. Derfor vil afdelingen skulle dokumentere, hvor den ulovlige valgplakat hænger. Ligeledes vil tilsynet registrere timer på speciel konto, så man samlet kan se, hvad timerne bliver brugt til i afdelingen.

Forskellen vil derfor alene hidrøre de administrative omkostninger der bruges i forbindelse med opkrævningen af beløb for den ulovlige opsatte plakat. Med mindre der benyttes en fast pris, skal beløb pr. ulovlig valgplakat udregnes. Det gøres ved, at optælle alle ulovlige valgplakater der er nedtaget, Der trækkes mandskabstimer og maskinstimer i ressourcestyringsprogrammet. Prisen fastsættes og der fremsendes faktura til den ansvarlige for ophængning af plakaten (skal stå på bagsiden af plakaten).

Ad 3: Fastsættelse af metode til udregning af beløb for valgplakater

Ved hvert valg, opretter Vej- og Parkafdelingen en sag, der omhandler nedtagning og fjernelse af plakater. Alt tilsyn registrerer den tid de har brugt på opgaven (mandskabstimer og maskintimer). Alle Valgplakater bliver opdelt i partier og talt op. Ud fra antallet af valgplakater og timeforbrug, kan der udregnes en gennemsnitspris pr. plakat.

Det er meget forskelligt, hvad valgplakatprisen bliver, for det afhænger af flere ting, som hvor valgplakaterne sidder i højde, skal der f.eks. bruges stige, skal der køres langt mellem de ulovlige valgplakater, kan valgplakaterne fjernes samtidigt etc.

Ved alle påbud om fjernelse af valgplakater tages der billeder af tilsynet som dokumentation og disse journaliseres i kommunens journaliseringssystem sammen med påbuddet. Timeforbruget for administrative medarbejder noteres ikke, og indgår således ikke i prisen for valgplakater.

Det foreslås, at beløb for opkrævning af ulovlige valgplakater, fastsættes ud fra de aktuelle timer som tilsyn bruger samt de administrative timer. Det betyder, at beløb vil variere ved hvert valg. Alternativt kan der sættes en fastpris på f.eks. 150 kr. pr plakat, og så kan den reguleres op eller ned i forhold til de faktiske omkostninger de efterfølgende år.

Ad 4: Opkrævning af  beløb for ulovlige valgplakater for det afholdte folketingsvalg 18. juni 2015

Ved Folketingsvalget den 18. juni 2015, har Vej- og Parkafdelingen nedtaget 31 valgplakater før valget, som der var givet påbud til og indsamlet 56 plakater, som er faldet ned. Efter valget har Vej- og Parkafdelingen nedtaget 37 valgplakater samt det løse, der er kommet til efter optællingen.

Hver nedtagen valgplakat har i snit kostet 122 kr. ekskl. moms i forhold til de timer tilsynet har noteret. Der er i prisen ikke medtaget de administrative timer. Det betyder, at Vej- og Parkafdelingen vil kunne opkræve 8.296 kr. ekskl. moms.

Der er flere partier, hvor hver kandidat har deres egen kampagne. Det tager længere tid at finde frem til hvem, der skal have regningen end ved de partier, hvor der er en som styrer valgkampagnen for alle partikandidater.

Selvom der jf. lov om offentlige veje m.v. skal være navn på bagsiden af plakaten, er mange af plakaterne stadig uden navn på bagsiden. Det kan derfor være svært, at finde den person som har opsat valgplakaten. I de tilfælde hvor der hjemtages ulovlige opsatte valgplakater uden navn, vil beløbet blive opkrævet ved partiformanden.

Det skal vurderes, om den administrative tid, der bruges på opkrævningen står i mål i forhold til de beløb, som der indkræves for de ulovlige opsatte valgplakater.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. Lov nr. 1520 af 27-12-2014.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Pt. afholdes udgifter til nedtagning af ulovlige valgplakater og hjemtagning af nedfaldne valgplakater på Vej- og Parkafdelingens driftsbudget. Driftsudgiften til tilsyn er ca. 10.000 kr. pr. valg. Hertil skal lægges den administrative medarbejders tidsforbrug.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2015

Ad 1. Anbefales at der ikke udarbejdes retningslinjer.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Fast pris på 150 kr. anbefales.

Ad 4. Anbefales ej godkendt.

Udvalget ønsker billeddokumentation når der nedtages valgplakater.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Ad 1.

For: Gruppe A, O, V og C.

Imod: Gruppe F og Ø.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om ikke at udarbejde retningslinjer for valgplakater i Hvidovre Kommune.

Ad 2.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om, at der fremadrettet opkræves et beløb.

Ad 3.

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Imod: Gruppe C.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende beløb på 150 kr. for ulovligt ophængte valgplakater, og at der ønskes billeddokumentation, når der nedtages valgplakater.

Ad 4.

For: Gruppe A, O, V, C og F.

Imod: Gruppe Ø.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om, at der ikke skal opkræves beløb for ulovlige valgplakater for det afholdte folketingsvalg 18. juni 2015.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

Punktet udsættes til november måned.

Bilag

 1. Retningslinjer for valgplakater ved kommunalvalg (pdf)

20. Risikostyringsplan for oversvømmelse fra Køge Bugt

Beslutningstema

Hvidovre Kommune skal vedtage en risikostyringsplan, som skal redegøre for, hvordan kommunen håndterer risiko for oversvømmelse fra havet. Planen bygger på Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning 2014 og medfører, at Hvidovre Kommune i løbet af planperiodens 6 år skal afklare, hvordan den fremtidige kystsikring skal udformes samt udarbejde en beredskabsplan for stormflod.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at vedtage vedlagte Risikostyringsplan for Køge Bugt 2015.

Sagsfremstilling

I 2007 vedtager EU et oversvømmelsesdirektiv på baggrund af en række store oversvømmelseshændelser langs de større europæiske floder. Direktivet pålægger alle medlemslandene at finde de områder, der er særligt truet ved oversvømmelse og sikre, at der udarbejdes planer for, hvordan risikoen for oversvømmelse håndteres.

Kystdirektoratets risikokortlægning viser, at Avedøre Holme med den eksisterende kystsikring er så godt som sikret til stormflodshændelser, der optræder så sjældent som én gang hvert tusinde år.

Kyststrækningen og boligområderne langs Kalveboderne nord for Langhøjparken samt bredden langs Harrestrup Å op til Sønderkær er til gengæld truet ved højvande over 1,6 – 1,7 meter over daglig vande i 2012-niveau.

Samlet vurderes skader på grund af stormflod i Hvidovre at løbe op i omkring 400 mill. over de kommende 100 år.

Hvidovre Kommunes Risikostyringsplan for Køge Bugt 2015 er vedlagt som bilag 1 og indeholder dels en række aktiviteter, der skal afklare, hvordan den fremtidige kystsikring skal udformes, dels at der skal udarbejdes en beredskabsplan for stormflod.

De foreslåede aktiviteter omfatter således:

 • Afklaring af muligheder for en regional løsning i samarbejde med nabokommunerne – herunder
  • Koordineret sikring langs Køge Bugt i samarbejde med ejerkommunerne bag Strandparken I/S
  • Fælles sikring af Københavns Havn og Kalveboderne ved etablering af sluseporte eller lignende ved Avedøre Holme/Vestamager og Københavns Nordhavn/Lynetten
  • Mulige finansieringsmodeller for regional kystsikring omkring København
  • Mulig tidsplan for en regional løsning

 • Afklaring af muligheder for lokal sikring – herunder
  • Behov for retablering af eventuelle svage punkter i sikringen af Avedøre Holme
  • Behov for sikring af spildevandsanlæg og –udløb
  • Behov for sikring af større infrastrukturanlæg
  • Koordinering med andre klimatilpasningsprojekter – bl.a. ved Harrestrup Å og Fæstningskanalen

 • Beredskabsplan for stormflod

En række af udredningsprojekterne forventes gennemført i samarbejde med andre parter – herunder nabokommuner, Regnvandsforum, KLIKOVAND og Region Hovedstaden.

Forslaget til risikostyringsplan har været i offentlig høring i perioden 22. december 2014 til 22. juni 2015. De to modtagne høringssvar er behandlet i notatet i bilag 2. De indkomne bemærkninger vurderes at kunne rummes fuldt ud inden for rammerne af det foreliggende forslag til risikostyringsplan og har derfor ikke afstedkommet ændringer i planens ordlyd.

Kultur, Miljø og Vækst indstiller på denne baggrund til at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at Hvidovre Kommunes Risikostyringsplan Køge Bugt 2015 vedtages.

Retsgrundlag

Køge Bugt er udpeget som et af ti danske risikoområder, hvor der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko. Denne udpegning er sket som en del af den danske implementering af Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF), via lovbekendtgørelse nr. 950 af d. 3. juli 2013 og bekendtgørelse nr. 121 af d. 2. februar 2010 (med senere ændringer).

For de udpegede risikoområder skal der udarbejdes en risikostyringsplan. De enkelte involverede kommuner skal senest d. 22. december 2014 have udarbejdet et forslag til risikostyringsplan, som skal sendes i høring i 6 måneder og endeligt vedtages i kommunen inden d 22. oktober 2015, hvor den sendes til Miljøministeren.

Politiske beslutninger og aftaler

Styring af risikoen for stormflod er en del af den kommende klimatilpasning i Hvidovre Kommune. Rammerne for Hvidovre Kommunes håndtering af risikoen for stormflod er således behandlet i Strategi for Klimatilpasning 2014, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2014.

Hvidovre Kommunalbestyrelse vedtog den 16. december 2014, punkt 31 at sende Forslag til risikostyringsplan for Køge Bugt Hvidovre i offentlig høring fra den 22. december 2014 til den 22. juni 2015.

Yderligere er der på budget 2015 og i overslagsåret 2016 afsat midler til en anlægsbevilling på 2 x 400.000 kr. til forundersøgelser vedrørende kystsikring i forlængelse af EU"s oversvømmelsesdirektiv.

Økonomiske konsekvenser

Risikostyringsplanen vil indebære, at Hvidovre Kommune i planperioden skal afklare en række spørgsmål om den fremtidige kystsikring samt stormflodsberedskab.

På investeringsoversigten for 2015 er der i år 2015 og år 2016 afsat 400.000 pr. år til forundersøgelser vedrørende kystsikring som følge af EU"s oversvømmelsesdirektiv.

Der søges snarest om anlægsbevilling til igangsætning af forundersøgelser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Stormflod kan have voldsomme konsekvenser, der også i Hvidovre i værste fald kan føre til tab af menneskeliv. Risikostyringsplanens formål er at sikre en bevidst håndtering af denne risiko.

Yderligere er der i Risikostyringsplanen opstillet følgende mål relateret til menneskets sundhed:

 • At sikre Spildevandscenter Avedøre mod oversvømmelser, da oversvømmelse kan medføre smitterisiko og forurening
 • At sikre kloakker mod indtrængende havvand, da tilbagestuvning fra havet kan medføre oversvømmelse og dermed smitterisiko samt driftsproblemer på renseanlægget
 • At sikre, at det etablerede redningsberedskab er tilstrækkelig til sikring og evakuering af personer ved oversvømmelse, hvor det valgte niveau for højvandssikring overskrides af en stormflod

Miljømæssige konsekvenser

Oversvømmelse af specielt affaldsdepoter, renseanlæg og anden industrivirksomhed kan medføre spredning af forurenende stoffer og materialer i naturen. Denne risiko skal medtages i den nærmere udredning af, hvordan risiko for stormflod skal håndteres.

Eventuelle anlæg til kystsikring skal samtidig udformes sådan, at de ikke skader eksisterende naturværdier. Der skal blandt andet tages hensyn til, at Kalveboderne er udpeget som Natura2000 område.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2015

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om at vedtage Risikostyringsplan for Køge Bugt 2015.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte Risikostyringsplan for Køge Bugt 2015.

Bilag

 1. Hvidovre Kommune Risikostyringsplan 2015 (pdf)
 2. Høringssvar til Hvidovre Kommunalbestyrelses forslag til Risikostyringsplan for Køge Bugt 2015 (pdf)

21. Hvidovre Kommunes Vandhandleplan 2009 - 2015

Beslutningstema

Der skal i 2015 vedtages kommunale vandhandleplaner. Hvidovre Kommunes vandhandleplan, der netop har været i offentlig høring, fremlægges nu til endelig vedtagelse.

Statens første generations vandplaner (VP1) blev vedtaget 30. oktober 2014 efter flere års forsinkelse. VP1 skal følges op af kommunale vandhandleplaner, som beskriver, hvordan de enkelte kommuner vil gennemføre de indsatser, der indgår i Statens vandplaner.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at vedtage Hvidovre Kommunes Vandhandleplan 2009 – 2015.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget sendte på sit møde den 4. marts 2015 forslag til Hvidovre Kommunes Vandhandleplan i offentlig høring. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til det forslag til vandhandleplan, der var på Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2015.

Forslag til vandhandleplanen har været i høring i perioden 20. marts – 8. juni 2015. Der er kun indkommet 1 høringssvar, og det er fra Naturstyrelsen. De skriver, at Hvidovre Kommunes forslag til vandhandleplan grundlæggende opfylder Miljømålslovens krav og giver overblik over kommunens planlagte implementering af de statslige vandplaner. Naturstyrelsen har således ikke bemærkninger til vandhandleplanen.

Formålet med EU’s vandrammedirektiv, Miljømålsloven og VP1 er, at skabe/sikre et godt vandmiljø i vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster. I Hvidovre Kommune er Harrestrup Å, Fæstningskanalen, grundvandsforekomster, Kalveboderne og Køge Bugt omfattet af vandhandleplanen.

For at forbedre tilstanden i Harrestrup Å/Damhusåen og Kalveboderne har Hvidovre Kommune valgt at foretage indsatser, der begrænser regnbetingede udløb i Harrestrup Å og Kalveboderne. Regnbetingede udløb er udløb af regnvand eller regnfortyndet spildevand fra afløbssystemer, hvor regn- og spildevand transporteres i samme rør.

Begrænsningen af regnvandsbetingede udledninger til Harrestrup Å/Damhusåen og Køge Bugt er beskrevet i en allerede vedtaget kommunal kloakstrategi fra 2007. Projektet er under udførelse. Tidsfristen for indsatser imod regnbetingede udløb i VP1 er udskudt til oktober 2016, og Hvidovre Kommunes tiltag forventes at være udført inden for denne tidsfrist.

Vandhandleplanen beskriver også tiltag, der skal medvirke til at sikre kvaliteten i grundvandet. Drikkevand er en truet ressource, hvorfor tiltag der beskytter grundvandet løbende indarbejdes i den øvrige kommunale planlægning, herunder vandforsyningsplan, indsatsplan og spildevandsplan. Tiltagene omfatter bl.a. beskyttelseszoner omkring vandboringer samt retningslinjer for jordvarme og jordkøleanlæg.

Opfyldelse af miljømålet om god kemisk tilstand og god kvalitativ tilstand i grundvandsforekomster er i de statslige vandplaner ligeledes udskudt til næste planperiode (2015 – 2021) nærmere bestemt 2021.

Retsgrundlag

EU’s vandrammedirektiv fastsætter den overordnede ramme for medlemsstaternes lovgivning. I Danmark er vandrammedirektivet udmøntet i Miljømålsloven (LBK nr. 932 af 24.09.2009), som fastlægger reglerne for beskyttelsen af overfladevand og grundvand. Kommunens indsatser for at opnå et vandmiljø, der lever op til kravene i henholdsvis Miljømålsloven og Vandrammedirektivet, beskrives i statens vandplaner.

Statens første vandplaner (VP1), der dækker perioden fra 2009 – 2015, blev oprindeligt vedtaget i 2011, men blev siden underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet. Statens endelige vandplaner er derfor først blevet vedtaget 30. oktober 2014. 

Hvidovre Kommune er forpligtet til at udarbejde en kommunal vandhandleplan. Planen har været i høring i perioden 20. marts – 8. juni 2015.

Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Hvidovre Kommunes vandhandleplan skal ske senest 1 år efter den statslige vandplan, dvs. senest 30. oktober 2015.

Politiske beslutninger og aftaler

I 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen en kloakstrategi. Strategien indeholdt bl.a. etableringen af en bassinledning langs Harrestrup Å/Damhusåen. Bassinledningen reducerer antallet af regnbetingede udledninger, og etableringen af Damhusledningen har siden vist sig at leve op til de krav om indsatser, som har været beskrevet i statens første vandplaner.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes vandhandleplan for perioden 2009 – 2015 har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Miljømæssige konsekvenser

Vandplanen har til formål at skabe et godt vandmiljø. Ved at reducere antallet af regnbetingede udløb til Harrestrup Å/Damhusåen vurderes det, at miljømålet om god økologisk tilstand/godt økologisk potentiale kan opfyldes inden for tidsfristen.  

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2015

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om at vedtage Hvidovre Kommunes Vandhandleplan 2009 – 2015.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte Hvidovre Kommunes Vandhandleplan 2009 – 2015.

Bilag

 1. Vandhandleplan 2009-15 for Hvidovre Kommune endelig version.pdf (pdf)

22. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-10-2015

René Langhorn (O) bad om en redegørelse, om hvad kommunen har gjort for at udleje lokalerne på Hvidovrevej 253b.

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til ændring af fremgangsmåden ved underretning fra politiet efter § 10 lov om aktiv socialpolitik.

Kashif Ahmad (UP) spurgte til mosaik på den gamle Avedøre biblioteksbygning.

Ivan Fogtmann (O) spurgte til muligheden af at forkorte skolernes sommerferie og begrænse de daglige timetal.

Ivan Fogtmann (O) spurgte til ansættelse af en pantefoged.

Ivan Fogtmann (O) spurgte til mulighederne for at få politikernes taletid på skærmene i kommunalbestyrelsessalen.

Mette Dencker spurgte til forvaltningens indstillinger i f.eks. sagerne om dispensation – kan forvaltningen undlade at indstille (neutral). Spørgsmålet tages med ved evalueringen af ”Det gode dagsordenspunkt”.