Referat - Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2015

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 6. oktober 2015
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Bo Christof (UP)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mette Dencker (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-10-2015

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-10-2015

Ingen meddelelser.


3. 2. behandling af budgetforslag 2016 og overslagsårene 2017-2019

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage budget for det kommende år. Vedtagelsen indebærer fastsættelse af niveau for drifts- og anlægsbudget samt finansiering herunder skatter.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at tekniske korrektioner på 9,5 mio. kr. ekskl. generelt tilskud er indarbejdet i budgetforslaget jf. bilag B
 2. at takster for 2016 fastsættes i henhold til takstoversigt jf. bilag E
 3. at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,72 procent
 4. at der tages stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering med hensyn til skattegrundlag, tilskud og udligning
 5. at dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendomme fastsættes uændret til 15 promille
 6. at dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme, forskelsværdien fastsættes uændret til 8,75 promille
 7. at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme besluttes for 2016. I 2015 er promillen 10,0
 8. at grundskyldspromillen besluttes for 2016. I 2015 er promillen 30,3
 9. at skatteprocenten besluttes for 2016. I 2015 er skatteprocenten 25,5
 10. at en eventuel ubalance finansieres af/tillægges kassebeholdningen
 11. at Økonomi bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets godkendelse d. 21. september 2015 af sag vedrørende Hovedstadens Beredskab er der i ”Bilag B- Tekniske korrektioner” indarbejdet udgifter omhandlende beredskabet.

I Bilag F – Indkomne høringssvar og udtalelser er dette suppleret med Folkeoplysningsudvalgets beslutning fra den 24. september, herunder Udtalelse fra Hvidovre Aftenskoleråd.    

Sagsfremstilling

Til brug for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 foreligger følgende bilagsmateriale:

 1. Notat om finansieringsmuligheder
 2. Oversigt over tekniske korrektioner, 2. runde
 3. Forslag til aktivitetsudvidelser og reduktioner, drift (budgetanalyser)
 4. Anlægsoversigt
 5. Takster
 6. Indkomne høringssvar og udtalelser

Ved 1. behandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. september 2015 godkendtes tekniske korrektioner 1. runde, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet samt ændringer i udgifterne til overførselsindkomster (konjunkturnotat).

Der er forslag til nye tekniske korrektioner på i alt 8,6 mio. kr. (netto merudgifter). Korrektionerne vedrører mindreindtægter fra byggesagsbehandling samt demografisk regulering af elev- og børnetal på skoler/SFO/klubber/dagtilbud samt konsekvenser for forældrebetaling. Hertil kommer regulering af medfinansiering af sundhedsvæsnet som konsekvens af Regionernes Økonomiaftale med Regeringen – dette dækkes dog stort set af et øget generelt tilskud, som er tillagt kommunernes rammer.

Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud jf. § 17 og § 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. For 2016 har Hvidovre Kommune modtaget i alt 15 mio. kr. fra puljerne. Midlerne er indregnet i budgetforslaget.

Til 2. behandlingen foreligger notat om finansieringsmuligheder, der udviser et finansieringsunderskud på 4,1 mio. kr. i 2016 (bilag A). I finansieringsoversigten er indarbejdet tekniske korrektioner, 1. og 2. runde, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet, ændringer til overførselsindkomster (konjunkturnotat) samt særtilskud fra Social- og Indenrigsministeriet. I notatet er ligeledes gennemgået ændringer siden oversigt fra 1. behandlingen.

I ovennævnte finansieringsoversigt udgør de finansielle resultater følgende i overslagsårene:

2017: -125 mio. kr. 2018: -86 mio. kr. 2019: -11 mio. kr.

Med budgetforslaget forventes det, at serviceudgifterne overstiger den udmeldte serviceramme med 3,3 mio. kr.

Takster

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 41 a, fastsætter Kommunalbestyrelsen betalingen for ydelser, som borgerne modtager.

Forslaget til takster for 2016 er som det forelå ved 1. behandlingen.

Finansiering

I budgetforslaget er indarbejdet følgende uændrede skatteprocent og –promiller i budgetforslaget:

Udskrivningsprocent: 25,5 %.

Grundskyldpromille, 30,3 0/00.

Dækningsafgift for erhvervsejendomme 10 0/00.

Dækningsafgift for regioners og statens ejendomme 15 0/00.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme, forskelsværdien, 8,75 0/00.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i beregning af skatter og generelle tilskud ifølge statsgarantien.

Siden 1. behandling af budgettet har KL udmeldt nye skøn for skatter og generelle tilskud i årene 2016-18. Disse ændringer er beskrevet i notat om finansieringsmuligheder (bilag A), som tillige indeholder beskrivelse af muligheden for valg af selvbudgettering og de deraf beregnede skatter og generelle tilskud og udligning.

Budgetforslaget indeholder optagelse af lån med i alt 30 mio. kr. Låneoptagelsen er anbefaler lån til energibesparende foranstaltninger, herunder ESCO-projektet.

Kirkeskat

Det indstilles, at kirkeskatteprocenten for 2016 fastsættes til 0,72 %, hvilket er uændret i forhold til 2015.

Retsgrundlag

Det fremgår af lov om kommunernes styrelse, Styrelsesloven §37-38, at forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden 15. oktober. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode, hvis længde fastsættes af Social- og Indenrigsministeren.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Ved 2. behandling undergives forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag Kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2016-19 jf. beslutning i Økonomiudvalget 2. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af finansieringsoversigten i bilag A.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende, at tekniske korrektioner på 8,6 mio. kr. ekskl. generelt tilskud indarbejdes i budgetforslaget jf. bilag B.

Ad 2. 3. og  5. – 11.

Økonomiudvalget oversender punkterne til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Ad 4.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende, at der vælges statsgaranti med hensyn til skattegrundlag, tilskud og udligning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-10-2015

Afstemning efter afstemningslisterne.

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at tekniske korrektioner på 9,5 mio. kr. ekskl. generelt tilskud er indarbejdet i budgetforslaget jf. bilag B.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at taksterne for 2016 fastsættes i henhold til den omdelte takstoversigt.

Ad 3.

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe V, C, F og Bo Christof (UP).

Undlader: Gruppe Ø og Kashif Ahmad (UP).

Kommunalbestyrelsen godkendte, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,72 procent.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der vælges statsgaranti.

Ad 5.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendomme fastsættes til 14,85 promille.

Ad 6.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme, forskelsværdien fastsættes uændret til 8,75 promille.

Ad 7.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme for 2016 fastsættes uændret til 10 promille.

Ad 8.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at grundskyldspromillen for 2016 fastsættes til 29,7 promille.

Ad 9.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at skatteprocenten for 2016 fastsættes til 25,5 procent.

Ad 10.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at en eventuel ubalance finansieres af/tillægges kassebeholdningen.

Ad 11.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Økonomi bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb.

Bilag

 1. Bilag A - Notat om finansieringsmuligheder (pdf)
 2. Bilag B - Tekniske korrektioner KB (pdf)
 3. Bilag C - Budgetanalyser (pdf)
 4. Bilag D - Anlægsoversigt (pdf)
 5. Bilag E - Takster (pdf)
 6. Bilag F - Indkomne høringssvar og udtalelser (pdf)
 7. Afstemningsliste finansiering 07.10.2015 (pdf)
 8. Afstemningsliste anlæg 07.10.2015 (pdf)
 9. Afstemningsliste drift 07.10.2015 (pdf)
 10. Korrekt vedtaget Takstblad for 2016 (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-10-2015

Ingen bemærkninger.


5. Udpegning af valgstyrerformænd til Folkeafstemningen 3. december 2015

Beslutningstema

Der skal udpeges valgstyrerformænd til de 8 valgsteder til folkeafstemningen d. 3. december 2015.

Indstilling

 1. at der udpeges 8 valgstyrerformænd til valgstederne til folkeafstemningen d. 3. december 2015.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens møde d. 29. september 2015, pkt. 4 blev antallet af tilforordnede vælgere besluttet reduceret fra 177 tilforordnede til 129 tilforordnede. Antallet af valgstyrere er fortsat 40, hvoraf de 8 skal udpeges som valgstyrerformænd.

Dette blev ikke gjort på Kommunalbestyrelsens møde d. 29. september 2015, pkt. 4, og disse 8 valgstyrerformænd skal derfor nu udpeges.

Gruppe A, O, F og C skal udpege 6 formænd

Gruppe V, Ø og Liste H skal udpege 2 formænd

Fordeling er foretaget ud fra den d’Hondtske metode.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-10-2015

Kommunalbestyrelsen udpegede valgstyrerformænd til følgende valgsteder.:

-Holmegårdshallen

-Præstemoseskolen

-Sønderkærskolen

-Medborgerhuset

-Dansborghallen

-Frihedens Idrætscenter

-Avedøre Skole

-Avedøre Idrætscenter

Grupperne melder navnene ind.


6. Valg af 4 medlemmer og 5 stedfortrædere til valgbestyrelsen for folkeafstemninger - Hvidovrekredsen

Beslutningstema

Valg af 4 medlemmer og 5 stedfortrædere til valgbestyrelsen for folkeafstemninger - Hvidovrekredsen

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at der vælges 4 medlemmer og 5 stedfortrædere til valgbestyrelsen for folkeafstemninger – Hvidovrekredsen
 2. at der blandt de 4 medlemmer vælges en næstformand

Sagsfremstilling

I forbindelse med folkeafstemningen den 3. december 2015 skal der vælges en valgbestyrelse[1]. Valgbestyrelsen skal være valgt senest, når dagen for folkeafstemningen er fastsat.  Folkeafstemningen anses først for fastsat, når den er bekendtgjort i Statstidende. Da folkeafstemningen skal afholdes tidligst 12 og senest 18 søgnedage efter bekendtgørelse i Statstidende betyder det, at valgbestyrelsen skal være på plads senest den 15. november 2015.

Til valgbestyrelsen for opstillingskredse, der består af én kommune eller af en del af en kommune, består valgbestyrelsen af 5 medlemmer, heraf er borgmesteren født medlem og formand for valgbestyrelsen[2], hvorfor der skal vælges 4 medlemmer.

Medlemmer til valgbestyrelsen vælges ved forholdstalsvalg. Den valggruppe i kommunalbestyrelsen, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder[3]

Borgmesterens plads regnes som den ene af de pladser, der kan tilkomme den valggruppe i Kommunalbestyrelsen, hvortil borgmesteren hører, og den fragår derfor i det antal pladser, som denne gruppe skal besætte.

Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald[4].[1] § 23, jf. § 97 i folketingsvalgloven (lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014)

[2] § 25, jf. § 97 i folketingsvalgloven

[3] § 23, stk. 3, jf. § 97 i folketingsvalgloven

[4] § 26, jf. § 97 i folketingsvalgloven

Retsgrundlag

Folketingsvalgloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-10-2015

Kommunalbestyrelsen udpegede den samme valgbestyrelse, som til Folketingsvalget, til valgbestyrelsen for folkeafstemninger.